Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland"

Transkript

1 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1

2 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Thomas Lange Moos-Bjerre og Lange Tlf Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

3 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 3

4 4 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

5 INDHOLD DEL 1: DEL 2: INDLEDNING... Nye tendencer nye reformer... ALLEREDE I 2014 KNÆKKER KURVEN DEL 3: HVAD KAN VI BRUGE ANALYSEN TIL? Kort om metode, anvendelse og begrænsninger... Store ungdomsårgange erstattes af små som igen erstattes af større DEL 4: FOKUS PÅ STX... IB og studenterkursus DEL 5: FOKUS PÅ HF DEL 6: FOKUS PÅ HHX DEL 7: FOKUS PÅ HTX DEL 8: MULIGE EFFEKTER AF KARAKTERBEGRÆNSNINGER Hvilke karakterkrav giver mening? Individuelle vurderinger og opkvalificering Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 5

6 1. INDLEDNING Denne analyse er en opdatering af den tidligere Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser, som Regionsrådet i samarbejde med gymnasierne fik udarbejdet i Der foregår en interessant udvikling i de unges søgning mod de gymnasiale uddannelser i disse år. Fra 2009 til 2013 har gymnasierne i Nordjylland så vel som på landsplan oplevet en markant stigning i antallet af elever der søger om optagelse. Udviklingen bryder med det ellers stabile mønster der har præget de unges søgning siden 1990 hvor elevoptaget hvert år frem til 2009 er steget med et gennemsnit på 1%. Gymnasiernes oplevelse underbygges af tal fra Undervisningsministeriets Profilmodel der viser at stigningen i tilgangen til de gymnasiale uddannelser siden 2009 er den væsentligste vi har set i mere end 20 år. Formålet med denne analyse er bl.a. at give et indblik i hvor stor betydning udviklingen i årene skal tillægges og hvilke konsekvenser nye karakterkrav til ansøgere til de gymnasiale uddannelser vil få analysen brugte den stabile udvikling fra 1990 til 2009 som grundscenarie og fremlagde herudover 3 alternative scenarier. Et af scenarierne opererede med at den stigning i elevtilgangen der var registreret fra 2009 til 2011 ville fortsætte, og konklusionen her var at man ud fra dette scenarie samlet set kunne forvente en stigning i elevtilgangen trods den forventede befolkningsnedgang i Region Nordjylland. Det var altså dette scenarie der viste sig som den bedste forudsigelse af fremtiden. Spørgsmålet er nu om vi kan forvente at denne vækst i elevernes søgning mod gymnasierne vil fortsætte, og i så fald hvor længe? Samtidig er det vigtigt i forhold til de enkelte institutioners planlægning både på mellemlangt og langt sigt at kortlægge hvordan udviklingen: fordeler sig på de forskellige uddannelsesretninger: de almene gymnasier (STX og HF) og de erhvervsfaglige gymnasier (HHX og HTX) fordeler sig geografisk i regionen. 6 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

7 Nye tendencer nye reformer Ét er udviklingen i de unges præferencer for uddannelse, noget andet er de mange reformer på uddannelsesområdet bl.a. erhvervsskolereformen, vejledningsreformen samt igangværende reformarbejde inden for de videregående uddannelser og på det gmnasiale område. Det debatteres for øjeblikket om det vil være fremmende for kvaliteten af de gymnasiale uddannelser at indføre krav til adgangsgivende karaktergennemsnit fra folkeskolen og i givet fald hvor snittet bør ligge. Med baggrund heri er der i denne analyse medtaget beregninger på hvilke konsekvenser for elevoptaget adgangsbegrænsning vil kunne få på de forskellige gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx). Indførelse af karaktergennemsnit kan vise sig at få ligeså stor indflydelse på elevtilgangen som befolkningsbevægelser og udviklingen af de unges uddannelsespræferencer. Elevtilgangen er fra 2009 til 2013 steget markant på STX, mens den er uændret på HF, HHX og HTX. Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 7

8 2. ALLEREDE I 2014 KNÆKKER KURVEN For at vurdere hvor stor betydning stigningen i elevtilgangen fra 2009 til 2013 skal tillægges har vi i første omgang set på bevægelserne i det efterfølgende år. De nyeste tal fra Danmarks Statistik dækker elevoptaget til og med Tallene for 2014 er endnu ikke tilgængelige fra Danmarks Statistik, så her har vi i stedet behandlet Region Nordjyllands tal for elevoptaget i sommeren 2014 på hver enkelt gymnasieskole. Disse tal er ret interessante idet de viser at udviklingen allerede vender her: kurven flader ud og tilstrømningen stagnerer. Figur 1 viser elevtilgangen fordelt på de fire uddannelsesretninger. Her kan vi se at andelen af unge der startede på HF, HHX og HTX i 2013 er den samme som i På STX steg andelen fra 64% i 2009 til 74% i 2013 en stigning på knap 400 elever. Det er således STX der bærer hele stigningen. Figur 1 viser også at tilstrømningen til de gymnasiale uddannelser stagnerer i Samtidig med at befolkningsgrundlaget for de gymnasiale uddannelser i en del nordjyske kommuner, især Læsø, Figur 1 Udvikling i andele af unge i Region Nordjylland, der tilgår gymnasial uddannelse 80% 70% 62% 62% 60% 61% 61% 60% 63% 61% 63% 64% 69% 71% 74% 75% 60% I alt 50% 40% 30% 30% 30% 31% 31% 30% 31% 34% 34% 34% 34% 36% 38% 39% 41% Stx Hhx Hf Htx 20% 10% 0% Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

9 En karakterbegrænsning på 4 vil påvirke under 5 procent af eleverne på STX, HHX og HTX, men 20 procent på HF. Frederikshavn, Hjørring, Thisted, Morsø, Jammerbugt og Vesthimmerland kommuner siden 2009 er blevet mindre så er den samlede tilgang til de gymnasiale uddannelser i den samme periode øget markant. Faktisk har stigningen været så stor at den udligner befolkningstilbagegangen i den samme periode. Udviklingen i elevoptaget frem til i dag fortæller os således at: krav, samt de forventede reformer på videregående uddannelser og på gymnasieområdet på sigt kan betyde en reduktion i tilstrømningen til de gymnasiale uddannelser. I kapitel 9 har vi analyseret konsekvenserne af de forskellige karaktergennemsnit. På baggrund af analysen kan vi konkludere at en karakterbegrænsning på 4 vil påvirke under 5 procent af eleverne på STX, HHX og HTX, men 20 procent på HF. En karakterbegrænsning på 7 vil derimod have en mærkbart begrænsende effekt. Den vil frasortere hver fjerde elev på STX, hver anden elev på HHX og HTX og næsten ni ud af ti på HF. Et gennemsnit på 02 vil knapt nok have en registrerbar effekt på nogen af uddannelserne. For at give en brugbar pejling for de enkelte skoler i regionen vil vi se på, hvordan udviklingen fordeler sig, dels på de fire uddannelsesretninger, og dels på befolkningsudviklingen i regionens geografiske områder. STX står for stort set hele væksten. Kurven allerede knækker i 2014 hvor optaget stagnerer. I sig selv er udviklingen på et enkelt år ikke nok til at bygge en forventning til fremtiden på. Men når vi samtidig ser på hvad påvirker elevtilstrømningen? Samlet set er der grund til at tro at den allerede vedtagne reform af erhvervsuddannelser med indførelse af karakter- En karakterbegrænsning på 7 vil frasortere hver fjerde elev på STX, hver anden elev på HHX og HTX og næsten ni ud af ti elever på HF. Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 9

10 3. HVAD KAN VI BRUGE ANALYSEN TIL? - kort om metode, anvendelse og begrænsninger Når fremskrivningsanalysen læses er det væsentligt at pointere at der ikke er tale om en prognose for hvordan elevoptaget vil udvikle sig. Erfaringen viser nemlig at den slags forudsigelser sjældent kan indfange virkeligheden. Det er den pludselige og overraskende udvikling vi så i årene et klart eksempel på. De resultater vi præsenterer her er alene tekniske beregninger af tilgangen til de gymnasiale uddannelser frem til 2030 og 2040, forudsat der ikke sker andre ændringer som påvirker tilgangen til uddannelserne. Vi har lavet fremskrivningerne for hver enkelt uddannelsesretning: STX, HF, HHX og HTX. Fremskrivningsresultaterne kan anvendes til at holde de kommende års udvikling i tilgangen på de enkelte skoler op imod. Det vil sige at i det omfang den faktiske udvikling adskiller sig fra fremskrivningen kan det konkluderes at der er sket ændringer positive eller negative i optagemønstrene. Forudsætningen om at der ikke sker andre ændringer som påvirker tilgangen til uddannelserne er i sagens natur meget teoretisk: Vi kan med stor sikkerhed antage at der vil ske ændringer, men at lade de formodede ændringer indgå som faktorer i beregningerne vil skabe større forvirring end klarhed. Fremskrivningerne præsenteres derfor isoleret, men det må samtidig forventes, at de mange nye reformer på uddannelsesområdet også vil komme til at påvirke optagemønstrene for gymnasieuddannelserne. De langsigtede resultater for tiden frem mod 2040 skal læses med større forbehold for usikkerhed i de tilgrundliggende befolkningsprognoser. At vi alligevel har taget dem med skyldes, at de er interessante, fordi de fremhæver, at gymnasierne i nogle områder i Nordjylland må indstille sig på strukturelle fald i elevgrundlaget, mens andre blot skal overkomme en årrække med mindre ungdomsårgange, hvorefter elevgrundlaget atter vil øges. 10 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

11 Store ungdomsårgange erstattes af små som igen erstattes af større De kommende år bliver ungdomsårgangene mindre, både i Nordjylland og i resten af landet. Overordnet set vil rekrutteringsgrundlaget for de gymnasiale institutioner mindskes frem til Figuren (figur 2) viser hvordan antallet af årige kommer til at udvikle sig i de nordjyske sogne i perioden Danmarks Statistiks mere langsigtede befolkningsprognoser viser til gengæld også at ungdomsårgangene igen vil blive større frem mod Disse langsigtede prognoser er i Mindskes mere end 5% p.a. Mindskes 2-5% p.a. Mindskes 1-2% p.a. Uændret (-1% till + 1% p.a.) Øges 1-2% p.a. Øges 2-5% p.a. Øges mere end 5% p.a. Figur 2. Udvikling i antallet af årige frem til 2030 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 11

12 sagens natur mere usikre, idet der er tale om unge, der endnu ikke er født! Alligevel er det en betydningsfuld dimension for analysen af kapacitetskravene, at de nuværende store ungdomsårgange (fra 2009 til i dag) må ventes også at få mange børn. Figuren (figur 3) viser hvordan antallet af årige kommer til at udvikle sig i de nordjyske sogne i perioden Mens den kommende befolkningsudvikling samlet set betyder at elevtilgangen reduceres frem til 2030 og derefter stiger igen til samme niveau som i dag i 2040, så er der væsentlig forskel på hvordan optageområderne for de enkelte Mindskes 2-5% p.a. Mindskes 1-2% p.a. Uændret (-1% till + 1% p.a.) Øges 1-2% p.a. Øges 2-5% p.a. Øges mere end 5% p.a. Figur 3. Udvikling i antallet af årige frem til Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

13 gymnasier udvikler sig. Mens den kommende befolkningsudvikling samlet set betyder at elevtilgangen reduceres frem til 2030 og derefter stiger igen til samme niveau som i dag i 2040, så er der væsentlig forskel på hvordan optageområderne for de enkelte gymnasier udvikler sig. I fremskrivningsanalysen har vi fastlåst udviklingen i elevtilstrømningen til det niveau, den har i Fremskrivningen frem til 2040 er beregnet ved anvendelse af befolkningsfremskrivningerne for sognene frem til Ud fra analysen kan vi drage følgende hovedkonklusioner: De nuværende store ungdomsårgange erstattes i de næste ca. 15 år af stadigt mindre ungdomsårgange. Det betyder at der i 2030 vil være ca. 20% færre unge til rådighed for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland. Fra ca øges ungdomsårgangene idet de nuværende store årgange til den tid vil have børn i gymnasiealderen. Danmarks Statistik vurderer at ungdomsårgangene i 2040 vil være næsten lige så store som i dag. og Vendsyssel mindskes. Specielt er afvandringen fra landområderne et markant træk i det aktuelle bosætningsmønster. For uddannelsesinstitutionerne i Nordjylland betyder ændringerne i bosætningen at uddannelsesinstitutioner der ligger i Aalborg kan imødese at elevgrundlaget efter et midlertidigt fald frem til ca vil øges til at være10-20% større end i dag. Uddannelsesinstitutionerne i Thy-Mors-Jammerbugt og Vendsyssel, og i lidt mindre skala også i Himmerland, rammes omvendt af afvandring fra optageområderne. Her bliver reduktioner i elevgrundlaget på over 30% frem til 2030 ikke usædvanligt. Med de forventede større ungdomsårgange der kommer frem til 2040 stiger elevgrundlaget lidt igen, men ikke nok til ændre på at disse institutioner kommer til at tilpasse sig et markant lavere rekrutteringsgrundlag. I de næste afsnit gennemgår vi fremskrivningerne for hver enkelt uddannelsesretning sammenholdt med de demografisbasrede forventninger til hver enkelt institutions optageområde. Bevægelsen fra mindre byområder til større byer viser ikke tegn på at bremse op. I Nordjylland betyder det at befolkningen i og syd for Aalborg vil vokse yderligere, mens især Thy-Mors-Jammerbugt-området Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 13

14 4. FOKUS PÅ STX Der findes 14 almene gymnasier i Nordjylland der udbyder STX. Fire i Aalborg Kommune, to i Brønderslev Kommune og ét i hver af de øvrige nordjyske kommuner med undtagelse af Læsø. Figur 4 viser for hvert sogn den STX-institution med det største elevoptag i perioden For sogne med få unge kan ganske få personer være udslagsgivende for resultatet. I Aalborg Kommune ligger gymnasierne så tæt at mange elever inden for meget rimelig transportafstand kan komme til mere end et gymnasium. Især for Aalborg Katedralskole og Hasseris Gymnasium er der tale om, at eleverne kommer fra flere steder i oplandet. Omvendt har både Aalborghus Gymnasium og Nørresundby Gymnasium, ligesom gymnasierne i de andre kommuner, et meget veldefineret optageområde. Vesthimmerlands Gymnasium og HF Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Dronninglund Gymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Fjerritslev Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Mariagerfjord Gymnasium Morsø Gymnasium Hasseris Gymnasium Hjørring Gymnasium og HF-kursus Aalborghus Gymnasium Støvring Gymnasium Brønderslev Gymnasium og HF Aalborg Katedralskole Hjørring Gymnasium og HF-kursus Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Brønderslev Gymnasium og HF Dronninglund Gymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Fjerritslev Gymnasium Hasseris Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium Støvring Gymnasium Morsø Gymnasium Vesthimmerlands Gymnasium og HF Mariagerfjord Gymnasium Figur 4: Optageområder for STX-institutioner Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

15 I alle andre kommuner end Aalborg er der langt mellem gymnasierne. Det er her også meget tydeligt at gymnasiernes optageområder ligger geografisk omkring institutionerne. Man kan tale om at eleverne i vid udstrækning går på det lokale gymnasium. Med undtagelse af gymnasierne i Hjørring, Jammerbugt og Rebild kommuner har alle gymnasierne samlet set oplevet stigende elevtilgang siden De kommende fem år falder det samlede elevgrundlag for STX-gymnasierne i Nordjylland en smule. Elevgrundlaget ventes at holde sig uændret Herefter sker der igen fald i elevgrundlaget fra Isoleret set betyder det faldende elevgrundlag i regionen at elevtilgangen frem til 2030 må ventes at falde med ca. 20% (over 600 elever). Derved vil det samlede antal nye elever i 2030 svare til det som de nordjyske institutioner havde i Fra 2030 øges ungdomsårgangene igen. Hvis tilgangsmønstrene er de samme til den tid som i dag vil elevtilgangen i 2040 atter nå samme niveau som i dag. Figur 5 viser at: Tilgangen til STX er øget markant de senere år og især i perioden Fra 2013 til 2014 er der sket et tilgangsfald på ca. 3 procent. I 2014 var der knapt elever der påbegyndte STX på nordjyske gymnasier. Befolkningsudviklingen frem til 2030 i gymnasiernes optageområder giver forventning Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 15

16 om at tilgangen til STX vil falde ganske lidt frem til ca og lidt mere fra 2025 til Tilgangen igen vil øges efter 2030 som følge af at der kommer flere unge i optageområderne. I 2040 vil tilgangen (givet samme tilgangsmønstre som i dag) nå samme niveau som i dag. Den kommende befolkningsudvikling betyder at STX-tilgangen reduceres frem til 2030 og derefter stiger igen til samme niveau som i dag i Men der er, som figur 6 viser, væsentlig forskel på hvordan optageområderne for de enkelte gymnasier udvikler sig. Figur 6 viser at: Det samlede elevgrundlag for STX i 2020 vil være 8% lavere og i % lavere end i I 2040 vil elevgrundlaget igen være øget så det kun er 1% lavere end i Især gymnasierne i Fjerritslev, Morsø og Frederikshavn bliver ramt af faldende ungdomsårgange. Her bliver ungdomsår- Figur 5: Historisk og forventet tilgang til STX Historiske tal Fremskrivning Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

17 gangene 32-41% mindre frem til 2030, og 19-29% mindre i Gymnasierne i Aalborg by og Støvring bliver i langt mindre grad påvirket af faldende årgange frem til 2030, og i perioden efter 2030 vil elevgrundlaget igen stige markant. I 2040 vil disse gymnasier have et elev- Figur 6: Demografibaserede forventninger til STX-optag Fjerritslev Gymnasium Morsø Gymnasium Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Dronninglund Gymnasium Mariagerfjord Gymnasium Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Brønderslev Gymnasium og HF Nørresundby Gymnasium og HF Vesthimmerlands Gymnasium og HF Støvring Gymnasium Hasseris Gymnasium Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium -41% -29% -12% -25% -36% -15% -19% -32% -17% -13% -28% -13% -11% -28% -10% -12% -27% -11% -10% -25% -8% -7% -23% -5% -1% -22% -8% -5% -21% -12% -12% -2% -11% -1% -9% -5% -5% -4% +9% +14% +16% % Samlet Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, % -8% -1% Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 17

18 grundlag der er vokset med 9-22% siden De øvrige gymnasier i Thy, Vendsyssel og Himmerland vil også opleve et fald i elevgrundlaget. Frem mod 2030 falder elevgrundlaget med 21-28%. I 2040 vil elevgrundlaget være 1-13% lavere end i IB og studenterkursus Hasseris Gymnasium har, udover almindelig STX, årligt et par klasser der påbegynder den internationale uddannelse International Baccalaureate (IB). Dette optag ventes at fortsætte i fremskrivningsperioden. Aalborg Studenterkursus, der alene udbyder 2-årigt studenterkursus, falder med et meget diffust optagelsesområde og en uddannelse der er uden for de fire hovedkategorier uden for selve analysen. Fra 2000 til 2013 var førsteårstilgangen til studenterkurserne stabil mellem 100 og 150 elever. 18 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

19 5. FOKUS PÅ HF Der udbydes i dag HF på i 14 skoler i Nordjylland. Heraf ligger de fire i Aalborg Kommune, mens der ligger to i Hjørring Kommune og to i Thisted. De øvrige HF-institutioner findes i Brønderslev, Frederikshavn, Fjerritslev, Vesthimmerland og Mariagerfjord. Figur 7 viser for hvert sogn den HF-institution med det største elevoptag i perioden For sogne med få unge kan ganske få personer være udslagsgivende for resultatet. Mange af HF-eleverne er ældre end eleverne ved de andre gymnasiale uddannelser, og de flytter derfor oftere i forbindelse med optagelse på uddannelsen. Optageområderne for HF er derfor knapt så velafgrænsede som for STX. Enkelte HF-udbud har dog, i lighed med STX-udbuddene, helt klare opland, hvorfra majoriteten af elever kommer. Vesthimmerlands Gymnasium og HF Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Thisted Gymnasium og HF-kursus Fjerritslev Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Mariagerfjord Gymnasium Aalborghus Gymnasium Aalborg Katedralskole Hjørring Gymnasium og HF-kursus VUC & hf Nordjylland, Hjørring Brønderslev Gymnasium og HF VUC & hf Nordjylland, Aalborg Thy-Mors HF & VUC, Morsø Thy-Mors HF & VUC, Thisted VUC & hf Nordjylland, Hjørring Hjørring Gymnasium og HF-kursus Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Brønderslev Gymnasium og HF Thisted Gymnasium og HF-kursus Fjerritslev Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Aalborg Katedralskole VUC & hf Nordjylland, Aalborg Aalborghus Gymnasium Thy-Mors HF & VUC, Thisted Vesthimmerlands Gymnasium og HF Thy-Mors HF & VUC, Morsø Figur 7 Optageområder for HF-institutioner Mariagerfjord Gymnasium Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, 2014 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 19

20 Figur 8 viser at: Tilgangen til HF har været meget svingende Efter usædvanligt høje tilgangstal i 2011 og 2012 er tilgangen i 2014 igen tilbage på niveauet fra I 2014 var der godt 600 elever der påbegyndte HF i Nordjylland. Befolkningsudviklingen betyder at elevgrundlaget frem til vil falde. Herefter vil større ungdomsårgange have positiv effekt på elevgrundlaget, der igen stiger frem til I 2040 vil elevgrundlaget i HF-institutionernes optageområde være ca. 10% lavere end i Enkelte institutioner har siden 2009 oplevet et fald i elevtilgangen, mens andre har oplevet moderat vækst. De fleste har nogenlunde fastholdt elevtilstrømningen i perioden fra 2009 til HF-uddannelsesinstitutionerne rekrutterer typisk elever fra mere udstrakte omtageområder end STX. Derfor er der ikke nær så store institutionsforskelle på hvordan befolkningsgrundlaget udvikler sig de kommende år. Figur 8: Historisk og forventet tilgang til HF Historiske tal Fremskrivning Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

21 Stadigvæk er det dog institutionerne i Thy-Mors-Jammerbugt og i Vendsyssel der rammes mest markant af befolkningsnedgangen. Figur 9: Demografibaserede forventninger til HF-optag Fjerritslev Gymnasium Thisted Gymnasium og HF-Kursus Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus VUC&hf Nordjylland, Hjørring Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Thy-Mors HF & VUC, Morsø Thy-Mors HF & VUC, Thisted Mariagerfjord Gymnasium Brønderslev Gymnasium og HF Vesthimmerlands Gymnasium og HF Nørresundby Gymnasium og HF Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium VUC&hf Nordjylland, Aalborg -31% -29% -29% -29% -28% -27% -25% -24% -25% -22% -20% -21% -19% -19% -18% -15% -14% -15% -14% -16% -16% -15% -13% -13% -15% Figur 9 viser at: -11% -13% -12% -12% -11% -11% -9% -9% -9% I forhold til 2014 vil det samlede elevgrundlag for de nordjyske HF-uddannelser i 2020 være 11% lavere. I 2030 vil det være -8% -8% -7% -5% -3% +6% +10% % Samlet Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, % -11% -7% Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 21

22 20% lavere, mens det i 2040 igen vil være øget så det kun er 7% lavere end i HF-institutionerne i Aalborg kommer frem mod 2030 til at opleve at der bliver 7-16% færre unge i optageområderne. Efter 2030 vender udviklingen i Aalborgområdet idet store årgange betyder at elevgrundlagene vil stige til samme eller højere niveauer som i Især institutionerne i Aalborg by kan vente vækst frem mod Alle andre institutioner må se frem til mere strukturelle fald i elevgrundlaget. Især falder antallet af unge i Thy-Mors-Jammerbugt og Vendsyssel. Faldet bliver også her størst frem mod 2030, men selvom der også her kommer større ungdomsårgange igen frem mod 2040 vil det faldende elevgrundlag være et varigt vilkår i disse områder. 22 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

23 6. FOKUS PÅ HHX Der findes 9 handelsgymnasier i Nordjylland. De ligger i Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Thisted, Frederikshavn, Morsø og Jammerbugt kommuner. Figur 10 viser for hvert sogn den HHX-institution med det største elevoptag i perioden For sogne med få unge kan ganske få personer være udslagsgivende for resultatet. De ni udbudssteder med HHX er spredt i regionen, og figur 10 viser at handelsgymnasierne har meget klart definerede optageområder. Aalborg Handelsskole dækker i dag et meget stort optageområde. Figur 11 viser at: Tilgangen til HHX har været jævn i perioden med en lille stigning de Erhvervsskolerne Aars Frederikshavn Handelsskole Aalborg Handelsskole EUC Nordvest, Thisted Fjerritslev Gymnasium Tradium, Hobro EUC Nord, Hjørring EUC Nordvest, Jammerbugt EUC Nordvest, Morsø EUC Nord, Hjørring Frederikshavn Handelsskole EUC Nordvest, Thisted EUC Nordvest, Jammerbugt Aalborg Handelsskole Erhvervsskolerne Aars EUC Nordvest, Morsø Tradium, Hobro Figur11 Optageområder for HHX-institutioner Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, 2014 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 23

24 seneste par år. I 2014 var der ca elever som gik i gang med en HHX-uddannelse på de nordjyske handelsgymnasier. Befolkningsudviklingen betyder at elevgrundlaget frem til 2030 vil falde. Faldet sker mest markant de sidste år af perioden. Efter 2030 vil stigende ungdomsårgange betyde at elevgrundlaget igen stiger. I 2040 vil elevgrundlaget for HHX-uddannelsen være af samme størrelse som i For HHX tegner sig reelt samme mønster som for de almengymnasiale uddannelser. Aalborg Handelsgymnasium, der de seneste år har haft stor vækst, slipper på grund af sin beliggenhed for at skulle tilpasse sig ændrede optagevilkår. Andre handelsgymnasier må indstille sig på at der bliver væsentligt færre unge at rekruttere blandt. Figur 12 viser at: Fra 2014 til 2020 falder elevgrundlaget i HHX-optagelsesområderne med 8%. I 2030 vil faldet være 20%. Fra 2030 til 2040 stiger elevgrundlaget igen så det i 2040 kun er 2% lavere end i Figur 11: Historisk og forventet tilgang til HHX Historiske tal Fremskrivning Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

25 For handelsgymnasierne i Thy-Mors-Jammerbugt, Vendsyssel og Vesthimmerland betyder befolkningsudviklingen store nedgange i rekrutteringsgrundlaget. I 2030 vil elevgrundlaget være mellem 25 og 36% lavere end i I 2040 vil faldet være reduceret til mellem 12 og 22%. derefter øges elevgrundlaget igen markant så der i 2040 vil være ca. 13% flere unge i optageområderne end i For Aalborg Handelsskole ser fremtiden lys ud. Her vil de kommende 15 år byde på faldende elevgrundlag på op til 11%, men Figur 12: Demografibaserede forventninger til HHX-optag Fjerritslev Gymnasium EUC Nordvest, Morsø Frederikshavn Handelsskole EUC Nordvest, Thisted EUC Nord, Hjørring Erhvervsskolerne Aars Aalborg Handelsskole -36% -34% -33% -31% -22% -21% -16% -20% -17% -16% -12% -12% -26% -9% -10% -25% -13% -11% -4% -4% +13% Samlet Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, % -8% -2% Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 25

26 7. FOKUS PÅ HTX Der findes i dag 6 tekniske gymnasier i Nordjylland. De ligger i Hjørring, Frederikshavn, Mariagerfjord, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg. Figur 13 viser for hvert sogn den HTX-institution med det største elevoptag i perioden For sogne med få unge kan ganske få personer være udslagsgivende for resultatet. I lighed med handelsgymnasierne, så er deler de tekniske gymnasier regionen i veldefinerede optageområder. Figur 14 viser at: Tilgangen til HTX har været stigende fra 2004 til Fra 2012 til 2014 er tilgangen igen faldet en smule. I 2014 var der ca. 550 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord, Frederikshavn Tech College Aalborg, Aalborg EUC Nordvest, Thisted Mariagerfjord Gymnasium EUC Nord, Hjørring EUC Nord, Hjørring EUC Nord, Frederikshavn EUC Nordvest, Thisted Tech College Aalborg, Aalborg Erhvervsskolerne Aars Mariagerfjord Gymnasium Figur 13: Optageområder for HTX-institutioner Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

27 elever som begyndte uddannelse på de nordjyske tekniske gymnasier. Befolkningsudviklingen betyder at elevgrundlaget frem til 2030 vil falde. Faldet sker mest markant i anden halvdel af 2020erne. Efter 2030 vil stigende ungdomsårgange betyde at elevgrundlaget igen stiger. I 2040 vil elevgrundlaget for HHX-uddannelsen være af samme størrelse som i Også for HTX tegner sig et billede af, at institutionerne uden for Aalborg, dvs. EUC Nordvest i Thisted, EUC Nord i Hjørring og Frederikshavn, Mariagerfjord Gymnasium og Erhvervsskolerne Aars, må forvente væsentligt færre elever i optageområderne, mens Tech College Aalborg slipper med en mindre og midlertidig reduktion i rekrutteringsområdernes antal af unge. Figur 15 viser at: Der fra 2014 til 2020 bliver 9% færre årige i HHX-uddannelsernes optageområder. I 2030 er ungdomsårgangene Figur 14: Historisk og forventet tilgang til HTX-optag Historiske tal Fremskrivning Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, 2014 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 27

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelsesredegørelse 2015 Rapport april 2015 Eventuelle henvendelser rettes til: Udviklingskonsulent Maria Skov Pedersen, maria.pedersen@ru.rm.dk

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013 Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Skoleregnskaber 2012 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Juni 2013 Indhold Skoleregnskaber 2012... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 3 De almene gymnasier og hf-kurser...

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser September 2014 Skoleregnskaber 2013... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 4 Gymnasialt undervisningsresultat...

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ

KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Resumé Dato Januar 2014 KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ RESUMÉ 1. Indledning baggrund og formål Nærværende rapport

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010

Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010 Side 1 af 7 Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010 Skemaet skal venligst indsendes senest mandag d. 9. august 2010. Spørgsmål til skemaet kan rettes til: uddannelsespuljen@rn.dk Side 2 af 7 STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Vi ved i dag, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem frafaldsprocenter og forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere en uddannelse forældrene

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

UU-Centrene i Region Nord

UU-Centrene i Region Nord UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2011 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Slutrapport. Kontraktens parter. Vedrørende. Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013. Journalnummer: 2011-147339

Slutrapport. Kontraktens parter. Vedrørende. Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013. Journalnummer: 2011-147339 Slutrapport Vedrørende Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013 Journalnummer: 2011-147339 Kontraktens parter Region: Region Nordjylland Regional Udvikling Niels Bohrs

Læs mere

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Indhold. Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2010 UDDANNELSESVALG & INFORMATION ERHVERVSUDDANNELSERNE SKOLER MED SÆRLIGE FORLØB DE GYMNASIALE UDDANNELSER

Indhold. Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2010 UDDANNELSESVALG & INFORMATION ERHVERVSUDDANNELSERNE SKOLER MED SÆRLIGE FORLØB DE GYMNASIALE UDDANNELSER Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2010 Indhold 2 3 5 7 UDDANNELSESVALG & INFORMATION Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning 10. klasse

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Social- og sundhedshjælper (hovedforløb trin 1) Social- og sundhedsassistent (hovedforløb trin 2) Pædagogisk assistentuddannelse

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Dit barn skal vælge uddannelse Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Mere selvtillid Status Krav til unge i uddannelse Den unge skal: selv ønske at tage uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere