Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium"

Transkript

1 MUNKENSDAM GYMNASIUM Tøndervej Kolding Tlf Fax bedst til indsigt og udsyn Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 25. september 2012 Mødetidspunkt: kl. 16:00 Sluttidspunkt: kl. 17:30 Til stede: Charlotte Szocska (formand), Ib Hansen, Chris Fløe Svenningsen, Anne-Marie Mai, Alexander Bjørn Jensen, Birthe Keller Sørensen, Egon Jensen, Lene Hauge. Fraværende: Tine Roos Nørgaard, Mikkel Holmgaard Winding. Under sag 1 deltog økonomichef Hans Hollensen. Referent: Jørn Andersen.

2 Dagsorden Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Sagsnummer: 0. Godkendelse af dagsorden og referat. 1. Byggesag lukket punkt 2. Kapacitet 3. Kvalitetssikring 4. Studieretninger og valgfag for skoleåret Resultatlønsrapport Resultatlønskontrakt Meddelelser - mundtligt 8. Evt.

3 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 2. Kapacitet Sagsfremstilling: I indeværende skoleår er der 25 klasser på Munkensdam Gymnasium. Det er en klasse under den nuværende kapacitet. Det forventes, at næste års søgetal vil være på samme niveau som i indeværende år, hvor vi optog elever til 8 klasser. Det anbefales, at kapaciteten på Munkensdam Gymnasium fastholdes på de nuværende 26 klasser. Rektors indstilling: godkendelse Bestyrelsens beslutning: godkendt

4 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 3. Kvalitetssikring Sagsfremstilling: Skolens kvalitetssikringssystem er beskrevet i Kvalitetssikring på Munkensdam Gymnasium Evalueringspraksis - faste evalueringer på MDG: Hvert 3. år en UndervisningsMiljøEvaluering (UMV). Hvert 3. år gennemføres den lovpligtige ArbejdsPladsVurdering (APV) for medarbejderne Årlig evaluering af introforløbet Løbende undervisningsevalueringer Elevernes standpunktsevalueringer (karaktergivning) Kvalitetssikringssystemet justeres løbende. I løbet af det sidste skoleår blev der udarbejdet ledelsesforslag til en mere systematisk og gennemsigtig praksis på det centrale område undervisningsevalueringer. Dialogforum blev inddraget i drøftelserne og i skrivende stund foreligger en mulig plan for en ny praksis og skabeloner til brug for de konkrete evalueringer. Den enkelte medarbejders fokus på og indsats omkring skolens overordnede vision og indsatsområder har i det forløbne skoleår været fast på dagsordenen under MUSamtaler. Rektors indstilling: orientering Bestyrelsens beslutning: orienteringen blev taget til efterretning

5 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 4. Studieretninger og valgfag for skoleåret Sagsfremstilling: Munkensdam Gymnasiums udbud af studieretninger har nu i flere år taget udgangspunkt i følgende principper: Der tilstræbes et realistisk udbud af studieretninger, ligesom der tilstræbes gode muligheder for hybriddannelser med henblik på at sikre størst sandsynlighed for opfyldelse af elevernes primære valg af studieretning samt for at undgå for store klasser. Det betyder at: 1) Antallet af studieretninger fastholdes på 8 2) Mat A eller Eng A skal være med i studieretningerne Men det er blevet mere og mere åbenlyst, at mulighederne for tværfagligt samarbejde mellem alle studieretningsfag skulle forbedres for 3 af de tilbudte studieretninger. På baggrund af ovenstående og erfaringerne fra tidligere år indstiller Rektor derfor, at følgende studieretninger tilbydes elever, der starter på Munkensdam i 2013: Studieretning Matematik A Fysik B Matematik A - Biotek A Matematik A - Biologi B Samfundsfag A Matematik A Engelsk A Samfundsfag B Engelsk A Tysk A Engelsk A Spansk A Musik A Engelsk A Tredje fag i studieretningen Kemi B Fysik B Idræt B Biologi C Psykologi C Mediefag B Mediefag B Samfundsfag B

6 Forslaget indebærer følgende ændringer i forhold til de studieretninger, der tilbydes i 2012: 1. Det tredje fag i tre af studieretningerne med Engelsk A udskiftes fra biologi C til psykologi C eller Mediefag B. Formålet er at øge mulighederne for fagligt samspil mellem de tre studieretningsfag i de berørte studieretninger. Hovedkonsekvensen er en nedgang i antallet af valgmuligheder og dermed valghold for eleverne på de tre studieretninger. Udbud af valgfag: Matematik A/B Engelsk A Musik A/B/C Fysik A/B Tysk A (fortsættersprog) Billedkunst B/C Kemi A/B/C Tysk B (fortsættersprog) Design C Biologi A/B/C Tysk C (fortsættersprog og kun Dramatik B/C som 3. fr. sprog) Naturgeografi B/C Fransk A (fortsættersprog) Idræt B (kan først vælges i 3.g) Samfundsfag Fransk B (fortsættersprog) Religion B A/B Fransk C (fortsættersprog og kun Erhvervsøkonomi C som 3. fr. sprog) Fransk B (begyndersprog og kun Psykologi B/C som 3. fr. sprog) Spansk B (begyndersprog og kun som 3. fr. sprog) Filosofi B/C Latin C Græsk C Mediefag B/C Kinesisk områdestudium C De foreslåede valgfag indebærer ingen ændringer i forhold til Rektors indstilling: vedtagelse Beslutning: Bestyrelsen vedtog studieretningsudbuddet dog med yderligere tilføjelse af en supersproglig studieretning EN A, SP A, Ty B. Det sikrer eleverne mulighed for at vælge en studieretning med tre sprog på A niveau. Egon Jensen ønskede tilføjet at han opfattede det som en bedre løsning at Me B blev erstattet af Sa B i EN-TY og EN-SP studieretningerne.

7 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 1. Resultatlønsrapport Sagsfremstilling: Resultatlønsrapport for rektor Lene Hauge for skoleåret Resultatmål Internationalisering og talentudvikling Der måles på initiativer, der fokuserer på internationalisering og talentudvikling. o En studieretningsklasse med fagene ENG-Samf tilbydes en international toning, der indebærer, at der er fokus på det internationale aspekt i de tværfaglige projekter, og at klassen tager på studietur til udlandet hvert gymnasieår. Der udarbejdes en plan herfor. International studieretningsklasse En af skolens studieretningsklasser med fagkombinationen Engelsk A Samf. B Bio C, vil blive tonet i en international retning. Denne studieretningsklasse er for de elever, som interesserer sig for sprog, samfund, kultur og kommunikation i en europæisk og international sammenhæng. Undervejs i gymnasieforløbet anlægges der et internationalt perspektiv på undervisningen i de fleste af klassens fællesfag. Studierejser: Der planlægges 3 studierejser til udlandet, en på hver af de tre årgange. Udgifterne forbundet med rejserne skal den enkelte elev selv afholde. Det forventes at omkostningerne til de tre rejser tilsammen ikke kommer til at overstige kr. o Niveauet for aktiviteter og antal af elever, der deltager, fastholdes - eller gerne udbygges - ift. skoleåret Det drejer sig

8 om: forskerspirercamps, fag-olympiader, konkurrencer og træningscamps. Skoleåret Skoleåret Georg Mohr 11 deltagere 32 deltagere DM i Science Skolen deltog ikke 4 deltagere Alympiaden Skolen deltog ikke 4 deltagere Kemiolympiade 2 deltagere 4deltagere Forskerspirer 9 deltagere (2 14 deltagere nominerede, 1 vandt) Samfundsfagscup Skolen deltog ikke 18 deltagere, hvoraf 4 kom i finalen o I Skoleåret understøtter Munkensdam en elevmusical Se bilag 1 o Deltager i forsøg med anvendelsesorienteret undervisning mhp en analyse af, hvordan denne undervisningsform kan motivere/interessere flere drenge Se bilag 2 Vægt: 30 Lærerressourcer Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer. o Lærerne gennemfører i gennemsnit mindst 95% af holdenes årsnorm også i kommende byggeperiode. Gennemførelse af holdenes årsnorm er 99,82 krediteret: 97,75 se bilag 3 Vægt: 5 Frafald - fravær Der måles på: Mindre frafald mindre fravær, indsats i forhold til lærere og elever/studerende o Fastholde frafaldet på nuværende niveau og gerne på et lavere niveau end det foregående år se bilag 4 o Fravær i på niveau med gennemsnittet af de sidste 3 år eller gerne lavere se bilag 5 Vægt: 15

9 Studieparathed og kvalitetssikring Følgende vil være i fokus: o Sammenligning af studenternes valg af videreuddannelse for årgang 2011 og årgang 2010 Antallet af optagne Studenter fra Munkensdam Gymnasium fordeler sig som vist i tabellen nedenfor. Summer 2010 optag 2011 optag i alt årgang årgang Som det kan ses af tallene set i sammenligning med materialet i bilagene er der en tendens til at studenterne kun i begrænset omfang søger ind på videregående uddannelser umiddelbart efter studentereksamen. Mange vælger tilsyneladende at tage 1-2 års sabbat fra studier. Den væsentligste forklaringsvariabel i det spil må formodes at være bonus på gennemsnittet for de studenter der søger ind på de videregående uddannelser inden studentereksamen er 2 år gammel. I lyset af den forklaring er det ikke overraskende at det for årgang 2010 viser sig at rigtig mange søger ind efter et års sabbat. Det vil således være forventningen at også mange af samme årgangs studenter søger ind efter 2 års sabbat hvorefter søgningen kan forventes at blive mindre og mere fragmentarisk. Det er ligeledes en forventning at studenterne for årgang 2011 vil være rigt repræsenteret i statistikken for optagne på de videregående uddannelser efter 1 hhv. 2 års sabbat. Dvs. i 2013 og Ser vi igen på bilagsmaterialet er der en væsentlig generel konklusion her under inddragelse af talmateriale fra 4 årgange inklusiv årgang 2010 og En væsentlig større andel af studenterne fra Munkensdam Gymnasium vælger en universitetsuddannelse sammenlignet med gennemsnittet i region syd generelt. Det er også en væsentlig pointe at en væsentlig større andel af studenterne fra Munkensdam Gymnasium vælger en universitetsuddannelse sammenlignet med gennemsnittet for andre STX gymnasier i region syd. Til gengæld er der en mindre andel der vælger professionsbachelor-uddannelser og mht. erhvervsakademiuddannelser er niveauet næsten på niveau med andre STX gymnasiers procenttal se bilag 6 o Et udviklingsarbejde igangsættes med henblik på mere ambitiøs anvendelse af IT i undervisningen IT-strategiplan

10 Trådløst net Det forventes at kommende elever alle vil medbringe et eller flere apparater, som kræver tilgang til et trådløst netværk: bærbare PC-er, tablet-pc-er og smartphones. Som konsekvens heraf udbygges skolens trådløse netværk i løbet af sommeren 2012, så alle undervisningslokaler nu er forsynet med et AP. Derudover vil en del af fællesarealerne være forsynet med AP-er. Med denne kapacitetsforøgelse forventes det at kunne opretholde et hurtigt og effektivt trådløst net på trods af en markant stigning i antallet af tilkoblede apparater. Interaktive tavler Skolens nye Science-bygning forsynes med interaktive projektorer og de undervisere, som får deres daglige gang i bygningen, efteruddannes i brugen af elektroniske tavler i starten på det nye skoleår. Indtil videre er opsætningen af interaktive projektorer/tavler i den øvrige del af skolen udskudt. Der har gennem 1½ år været mulighed for at anvende interaktive tavler og det er forholdsvis få lærere, der har gjort brug af det. Det er planen at udskifte de eksisterende projektorer, som er 4-5 år gamle med interaktive projektorer, på et senere tidspunkt. Det skal ske på én gang i skolens øvrige lokaler, fordi det er uhensigtsmæssigt at anvende forskellig pædagogik afhængigt af hvilket lokale, man underviser i. Det problem er der ikke i forbindelse med den nye bygning fordi undervisningen i de berørte fag altid er lagt i den nye bygning. Webbaserede interaktive programmer I skoleåret var 6 lærere på kursus i anvendelsen af interaktive webbaserede undervisningsprogrammer (WEB2-kursus). Det var meningen, at yderligere 6 skulle have været på kursus inden sommerferien, men kursusudbyderen har udskudt kurset til starten af skoleåret Munkensdam vil sende yderligere 8 lærere på kursus i efteråret De lærere, som har været på disse kurser, skal i løbet af skoleåret stå for afholdelsen af workshops om de programmer, de mener har størst faglig og pædagogisk relevans. Det sker ud fra en forventning om, at lærere, der brænder for brugen af nye interaktive programmer i deres egene fag, er bedst til at motivere deres kolleger. o Analyse af eksamenskarakterudviklingen inden for fagene de sidste 3 år

11 Udgangspunktet er bilag 7. A-fagene: Her er der generelt bemærkelsesværdigt gode resultater for kemi. For de fleste øvrige fags eksamener er der en tendens til, at karaktergennemsnittet for mundtlige eksamener er højere end karaktergennemsnittet for skriftlige eksamener det er især gældende i 2010 og I 2011 var snittet for mundtlig eksamen i MA A og skriftlig eksamen i samfundsfag meget lave set i forhold til det tilsvarende gennemsnit for årskarakterer og for matematiks vedkommende i forhold til gennemsnittet for skriftlig eksamen. Problemstillingerne for A-fagene kan opsummeres således: eleverne har generelt en udfordring i at holde niveauet ved skriftlige eksamener. Især de to lave snit har givet anledning til nærmere undersøgelse. A-Fagene og C-fagene: Her gælder for langt de fleste fag på begge niveauer, at der er tilfredsstillende resultater. Dog er der nogle dyk for især mundtlig eksamen i matematik det giver anledning til nærmere undersøgelse. Overordnet konklusion på analysen. Generelt vil en indsats omkring de skriftlige eksamener for A-fagene potentielt kunne hæve det samlede gennemsnit. Det samme vurderes en indsats omkring mundtlighed i matematik at kunne medføre. o Implementering af progressionsplanen for skriftligt arbejde i de store fag Skriftlighed. I skoleåret blev progressionsplanen for de store skriftlige opgaver implementeret. Se bilag 8. Planen kan opfattes som et hjælpeværktøj for lærerne og har som formål at skabe overblik over og indsigt i en række kompetencemål eleverne skal nå i løbet af deres gymnasieforløb. Det primære fokus var at lave en progressionsplan der fordrede aktiv deltagelse i et lærersamarbejde og deltagelse fra lærerside i udformningen via forpligtende tilsagn om at introducere og arbejde med bestemte kompetencer i bestemte tidsperioder i en studieretningsklasse. Generelt er tilbagemeldingerne fra lærerside, at planen i sin nuværende form er temmelig kompleks. Den revideres derfor til en simplere form i løbet af efteråret 2012.

12 Udover den konkrete progressionsplan blev der i december 2011 afholdt et huskursus med ekstern foredragsholder for alle skolens lærere. Se bilaget. Her var emnet: vejlederrollen ved de store skriftlige opgaver. Dagens program var tilrettelagt så det lå i naturlig forlængelse af arbejdet med skriftlighed og progressionsplanen for de store skriftlige opgaver. Formålet var en opkvalificering af lærernes rolle som vejledere og den grundlæggende tanke var at integrere arbejdet med at implementere progressionsplanen for skriftlighed med vejledningspraksis. o Udarbejdelse af mere brugbare undervisningsevalueringsskemaer - se bilag 9 o Udarbejdelse af profilering af studieretningerne, der bringes på hjemmesiden bl.a. se hjemmesiden eller bilag 10 Vægt: 30 Udbygning og modernisering af skolen Målepunkter er: o Nybygning. Der opføres ca m2 naturfagsfløj på en østlig del af matriklen ovenfor sportspladsen. Planlagt ibrugtagning med starten af kommende skoleår. Bygningen blev taget i brug ved skoleårets ( ) start, som planlagt. Vægt: 20 Rapporten og bilagene er afleveret og gennemgået med bestyrelsesformanden, som har konkluderet, at kontrakten er opfyldt 98 %. Bestyrelsesformandens indstilling: orientering Bestyrelsens beslutning: Orienteringen, samt rapport og konklusion blev taget til efterretning. Som konkret opfølgning på analysen af eksamenskarakterudviklingen inden for fagene de sidste 3 år iværksættes en ekstra indsats omkring matematikundervisningen på B- og C-niveau.

13 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 6. Resultatlønskontrakt Sagsfremstilling: Følgende resultatmål foreslås for kommende kontrakt: Internationalisering og talentudvikling Der måles på initiativer, der fokuserer på internationalisering og talentudvikling. o Evaluering og evt. justering af planerne for den internationale studieretning. o Niveauet for aktiviteter og antal af elever, der deltager, fastholdes - eller gerne udbygges - ift. de foregående skoleår. Det drejer sig om: forskerspirercamps, fag-olympiader, konkurrencer og træningscamps. o Munkensdam deltager i den regionale udgave af Akademiet for Talentfulde Unge og opbygger en struktur for den lokale udvælgelse og understøttelse af akademideltagere o Erfaringer med musicalen: Vi maler byen rød videreføres dette skoleår, hvor Munkensdam atter støtter en musical, som eleverne opfører o Erfaringerne fra sidste års forsøg med anvendelsesorienteret undervisning udbredes ved vidensdeling til en kreds af lærere og implementeres i deltagernes undervisningspraksis. o Styrke skolens kunstneriske fag f.eks. via statens huskunstnerordninger Vægt: 35 Lærerressourcer Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer. o Der gennemføres i gennemsnit mindst 95% af holdenes årsnorm.

14 o I kommende skoleår laves en ekstra indsats for skolens elever med mat B og mat C. Det sker ved at tilføre flere ressourcer til undervisningen. Vægt: 10 Frafald - fravær Der måles på: Mindre frafald mindre fravær, indsats i forhold til lærere og elever/studerende o Fastholde frafaldet på nuværende niveau og gerne på et lavere niveau end det foregående år o Fravær i på niveau med gennemsnittet af de sidste 3 år eller gerne lavere o Flere ressourcer til lektiecaféen ift. sidste år o Flere ressourcer til ekstraundervisning ift. sidste år Vægt: 15 Studieparathed og kvalitetssikring Følgende vil være i fokus: o Sammenligning af studenternes valg af videreuddannelse for de sidste tre årgange o Analyse af eksamenskarakterudviklingen inden for de store skriftlige fag o Evaluering og justering af progressionsplanen for skriftligt arbejde i de store fag o Planen for vejledningen af 3.g ernes studieretningsprojekt skemalægges og systematiseres. o Udarbejdelse og etablering af ny MUS-struktur o Undervisningsevaluering og handleplaner inddrages i MUS o Understøtte eleverne omkring den første mundtlige eksamen i 1.g. Vægt: 30 Udbygning og modernisering af skolen Målepunkter er: o Ombygning af blok 1 og omklædningsrum. Vægt: 10 Bestyrelsesformandens indstilling: vedtagelse Bestyrelsens beslutning: oplægget til næste års resultatlønskontrakt blev vedtaget med et par ændringer.

15 7. Meddelelser Rektor. ITC Fyn har fået ny leder - Jens Ole Henriksen. Han har været på besøg på skolen og der er planlagt drøftelser om det papirløse gymnasium. Fokus er på nedbringelse af papirbureaukratiet. Elevtal: den 10/9 var der 28,1 elever i 1.g klasserne men for to elever var der særlige forhold, så de ikke tæller med i opgørelsen. Nyansatte: Der er ansat en række nye lærere op til skoleårets start og i det indeværende skoleår er der igen 4 lærere i pædagogikum. Der er indført en ny ledelsesstruktur fra og med 1. august Munkensdam har fået sin egen APP. Den kan downloades via hjemmesidens QR-kode. Det rullende universitet kommer i november. 8. Evt. På spørgsmål fra elevrepræsentanten: Elevtid i forbindelse med de skriftlige opgaver koordineres og holdes øje med af klassens teamledere gerne i samarbejde med to af klassens elever.

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 18. juni 2013 Mødetidspunkt: kl. 16:00 Sluttidspunkt: kl. 18:00 Til stede: Charlotte Szocska (formand), Ib Hansen, Anne-Marie Mai, Chris Fløe Svenningsen,

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Tøndervej 100 6000 Kolding Tlf 7660 3060 Fax 7660 3061 munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 21. marts 2013 Mødetidspunkt: kl. 10:00 Sluttidspunkt: kl.

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

G Y M. k n u. Munkensdam. Informationshæfte 2010-2011

G Y M. k n u. Munkensdam. Informationshæfte 2010-2011 k n u e M n s d a m U M I S G A Y M N Munkensdam Gymnasium 2014 Informationshæfte 2010-2011 2 Forord Du har nu truffet det valg at starte på en ny skole og nærmere bestemt på Munkensdam Gymnasium. Det

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til bestyrelsesmødet den 20.9.2012. Rapport fra rektor

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Forår 15 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014 2015 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 Navn Navnsen Adresse Navn Navnesen A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor 15.8.2012 Basisrammen Rapport om realisering af

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere