Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14"

Transkript

1 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret Redaktionen afsluttet juni/2013 1

2 Elevhæfte for årgang Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du går på TG. Af hæftet fremgår det også hvilke vejledninger, du kan forvente at få udleveret til de forskellige forløb. Hæftet er udarbejdet i foråret 2013 af projektgruppen for pædagogisk udvikling. Der tages forbehold for evt. ændringer, herunder datoer, ferier, ændringer i bekendtgørelser eller andre udmeldinger fra Undervisningsministeriet. Kalender for 1g / årgang 2013 / skoleåret Hvad betyder forkortelserne og navnene i kalenderen?... 4 Progression i studiekompetencer i stx... 6 Lectio... 7 Almen studieforberedelse / Tårnby Gymnasium & HF / Årgang Synopsis på TG (fra vejledning til AT-eksamen) Studie- og ordensregler Skriftligt arbejde på TG

3 Kalender for 1g / årgang 2013 / skoleåret g - årgang 2013 Uge 34 Introduktion Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Efterårsferie Uge 43 NV-evaluering Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 AP-test Uge 50 Uge 51 Juleferie Uge 52 Juleferie 1g årgang 2013 Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 AT1 Uge 7 Vinterferie Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Påskeferie Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Eksamensplan off. 20/5 Uge 21 AT2 Uge 22 AT2 3

4 Hvad betyder forkortelserne og navnene i kalenderen? Obligatoriske forløb: Forkortelsen NV står for det naturvidenskabelige grundforløb. Det består af fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi og er en introduktion til naturvidenskabelig metode og til fællestrækkene og forskellighederne i de naturvidenskabelige fag. Faget er skemalagt som et selvstændigt fag med egne timer. Du afslutter faget med en individuel mundtlig samtale der gives én karakter. Forløbet er placeret i grundforløbet i 1.g og afsluttes i ugen efter efterårsferien. Forkortelsen AP står for almen sprogforståelse. Forløbet skal sikre et fælles grundlag for det sproglige arbejde i gymnasiet. Du bliver f.eks. præsenteret for sproghistorie, regler for kommunikation og grammatisk analyse. Faget indgår som et tværgående forløb i sprogfagene: dansk, engelsk, latin og 2. fremmedsprog. Forløbet afsluttes med en skriftlig prøve med en latin-del og en almen del der gives én samlet karakter. Forløbet ligger i efterårssemesteret 1.g (grundforløbet) og afsluttes inden jul. Forkortelsen AT står for almen studieforberedelse. I hvert semester vil der være et eller flere forløb, hvor minimum to af de tre hovedområder naturvidenskab, samfund og humaniora indgår i et samspil. Se oversigten over AT over de 3 år i dette hæfte for yderligere overblik. Ved afslutningen af 2g foretages en evaluering i form af en individuel mundtlig fremlæggelse med udgangspunkt i en synopsis, mens der i 3g afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis (se i øvrigt nedenfor). I løbet af de tre år med AT-forløb vil der også indgå introduktion til de enkelte fags metoder og elementær videnskabsteori. Det er vigtigt at du gemmer materialet fra de enkelte AT-forløb, for du kan få brug for tingene når du kommer til eksamen i 3g. I almen studieforberedelse skal du også føre en studierapport. Studierapporten er en sammenfatning af de enkelte AT-forløb, hvor den enkelte elev selv tilføjer noget om det, han eller hun har beskæftiget sig med, herunder noget om arbejdet med fagenes metoder. Det er vigtigt at du udfylder studierapporten umiddelbart efter hvert forløb, så du kan huske så meget som muligt. Studierapporten skal medbringes ved eksamen i AT i slutningen af 3g, og det er dit eget ansvar at rapporten er klar og med. Obligatoriske opgaver: Da-/hi-opgaven er placeret ca. midt i 2.g og er en individuel opgave i dansk og/eller historie. Der gives én karakter, og karakteren indgår i fagets/fagenes standpunktskarakter i februar. Du får udleveret en skriftlig vejledning inden opgaveperioden starter. Opgaven skrives og afleveres lige inden eller umiddelbart efter juleferien i 2.g. SRO studieretningsopgaven - er en individuel skriftlig opgave i to eller tre studieretningsfag, som skrives i 2g. Det er en øvelse til studieretningsprojektet i 3.g. SRO skrives og afleveres i foråret i 2.g og der udleveres en skriftlig vejledning sammen med opgaveformuleringen. Der gives to flexdage til arbejdet med opgaven, og på disse to dage kan du mødes med din vejleder eller skrive hjemme eller på skolen. Der gives én karakter, som indgår i årskarakteren for de pågældende fag. SRP studieretningsprojektet - er en individuel skriftlig opgave i 2-3 fag, som skrives inden jul i 3g. Du kan skrive i dine studieretningsfag og dansk eller historie, men mindst et af studieretningsfagene skal være på A-niveau. Når du har valgt fag, får du tildelt to vejledere, som du kan søge vejledning hos mht. område, materialer, indhold, mm. SRP- opgaveformuleringen 4

5 udformes af vejlederne og udleveres til dig. Opgaven afleveres umiddelbart før juleferien starter. Der gives én karakter, der indgår på eksamensbeviset med vægten 2. AT-eksamen i 3.g starter i begyndelsen af februar, hvor du får udleveret Undervisningsministeriets CD-rom med opgave og ressourcerum (en oversigt over tekster, statistikker og andet materiale, der kan bruges i arbejdet med det udmeldte eksamensemne). I perioden frem til ca. 1. april placeres en række flexdage, hvor du kan få vejledning i arbejdet med synopsen. Synopsen skal inddrage to fag, som er fra forskellige hovedområder. Man må gerne samarbejde om synopsen. I eksamensperioden maj-juni kommer du til en individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i synopsen. Karakteren indgår på eksamensbeviset med vægten 1½. Litteraturhenvisninger: STX-bekendtgørelsen, herunder læreplaner for de enkelte fag, findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Oplysninger om fagene og de tværgående forløb: Henning Sørensen, Almen studieforberedelse, Frydenlund, 2006 (udleveres til eleverne i 3g) Peter Føge & Bonnie Heger, Primus 1 almen studieforberedelse, Systime 2005 Peter Føge & Bonnie Heger, Primus 2 almen studieforberedelse, Systime

6 Progression i studiekompetencer i stx Progression Grundforløbet 1.semester 2-4 semester 5-6 semester Kompetencer: I denne periode skal du som elev tilegne dig de færdigheder, der står herunder. Du skal: I denne periode skal du som elev tilegne dig de færdigheder, der står herunder. Du skal: Du skal: Studieteknik Generelle studiekompetencer Skriftlig udtryksfærdighed Mundtlig udtryksfærdighed Formidling Samarbejde It Evaluering og evalueringsformer forstå din ny rolle som gymnasieelev, herunder lektielæsning, lærings- og læsestrategier, notatteknik, brug af ordbøger, håndbøger, studiecenter og bibliotek være introduceret til faglig metode samt have kendskab til og kunne skelne mellem de tre taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og vurdering sammenhængende kunne redegøre for pointerne i et foredrag, en kortere tekst eller filmsekvens kunne redegøre for pointerne i mindre komplicerede tekster eller resultaterne af gruppearbejde på struktureret måde have kendskab til Powerpoint-præsentation, oplæg, opgave, rapport være introduceret til pararbejde og gruppearbejde have kendskab til skolens it-platform, Lectio, tekstbehandling, regneark, PowerPoint, lærerstyret informationssøgning på nettet kunne vurdere din egen studieindsats ved lærerelev-samtale, klassesamtale og have prøvet spørgeskema, test, prøve, mdt. og skr. kommentarer til oplæg, opgave og rapport have kendskab til tilrettelæggelse af en arbejdsproces kunne anvende de tre taksonomiske niveauer og have elementær viden og metodekendskab fra forskellige fag til at belyse et komplekst problem. kunne udarbejde en synopsis have kendskab til flere forskellige sproglige genrer og kunne genkende dem ved analyse have kendskab til retorikkens grundelementer i bl.a. oplæg, fremlæggelse og synopsispræsentation kunne udføre projektarbejde med given problemstilling og - formulering kunne anvende elementære it-værktøjer til studieaktiviteter selvstændigt kunne vurdere din egen og andres studieindsats og have kendskab til forskellige evalueringsformer, herunder eksamen I denne periode skal du som elev tilegne dig de færdigheder, der står herunder. selvstændigt kunne tilrettelægge en arbejdsproces beherske fagenes faglige metode, kunne vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger samt anvende elementære videnskabelige ræsonnementer til selvstændigt at formulere og reflektere over problemstillinger af faglig art kunne udarbejde en projektopgave kunne formulere dig selvstændigt og nuanceret og forholde dig reflekterende til den valgte udtryksform beherske den valgte formidlingsform kunne udføre projektarbejde med selvstændigt formuleret problemformulering beherske it-værktøjer og selvstændigt kunne producere it-baseret studiemateriale, som inddrages i faglige besvarelser beherske forskellige eksamensformer, herunder projekt, kende dine egne styrker og svagheder og være studievant 6

7 Lectio På skolen arbejder vi med det elektroniske kommunikationssystem Lectio Du får udleveret en kode til Lectio ved skoleårets start den skal du huske, for du skal bruge den tit. Lectio bruges bl.a. til: skemaer du skal altid tjekke dit skema der kan være ændringer fraværsregistrering undervisningsbeskrivelser for de enkelte fag oprettelse af studierapport til almen studieforberedelse mail-system for elever og ansatte dokumenter i fagene daglige informationer (beskedsystem) opgaveaflevering Det er vigtigt at du husker at logge ind på Lectio dagligt. På den måde kan du se de vigtige beskeder som dine lærere, din studievejleder og skolens ledelse/administration skriver til dig. Det er også her du kan finde opgaveark fra undervisningen, aflevere opgaver, se karakterer og tjekke dit fravær. Når eksamensplanen offentliggøres er det også her, du finder den. Ved skoleårets start får du også udleveret en kode til skolens netværk/computere, så du kan arbejde på skolens netværk/computere i undervisningen og uden for skoletiden. 7

8 Placering Fag AT1 Vinter 1.g Tværfakultært samf/nat AT2 Forår 1g Tværfaktultært samf/hum Almen studieforberedelse / Tårnby Gymnasium & HF / Årgang Evt. krav om form og indhold Inddrage fagenes metoder i samspil med hinanden Inddrage fagenes metoder i samspil med hinanden AT- kompetencer (fra læreplanen for almen studieforberedelse / UVM) At eleverne kan: - udarbejde en sammenhængende skriftlig præsentation, hvor fænomenet belyses fra flere fag At eleverne kan: - mestre en mindre skriftlig formidling med fast problemformulering - demonstrere hvorledes der med udgangspunkt i et givet emne kan stilles spørgsmål til forskellige fag - strukturere og formidle et fagligt stof Arbejdsformer Produkt Dele af synopsis Øvrigt fokus Gruppearbejde Gruppearbejde Mundtlig fremlæggelse med brug af PowerPoint Synopsis med gruppefremlæggelse Problemformulering Metodebeskrivelse Litteraturliste Problemformulering Problemstillinger med delkonklusioner og en samlet konklusion Metodebeskrivelse Litteraturliste Talepapir Studierapport Litteratursøgning IT-etik Taksonomiske niveauer, især redegørelse og analyse AT3 Efterår 2g Afh. af studieretning AT4 Vinter 2g Afh. af studieretning AT5 Forår 2g 8 Afh. af studieretning Inddrage fagenes metoder i samspil med hinanden Inddrage fagenes metoder i samspil med hinanden Mundtlig årsprøve - Evaluering, som endelig eksamen men med begrænset fagvalg Begrænset ressourcerum fra en tidligere ATeksamen AT6 Efterår 3g Tværfakultært Udgangspunkt i sommerens At eleverne kan: - strukturere og formidle et fagligt stof - påpege hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge At eleverne kan: - planlægge en gruppefremlæggelse og fordele ansvaret for enkeltdelene - lave en mundtlig fremlæggelse At eleverne kan: - redegøre for betydningsfulde videnskabelige teorier og/eller kunstneriske, videnskabelige og teknologiske nybrud At eleverne kan: - udarbejde en individuel Individuelt eller i gruppe Synopsis med mundtlig fremlæggelse Gruppearbejde Synopsis med gruppefremlæggelse Individuelt eller i gruppe med synopsisarbejdet fulgt af individuel, mundtlig fremlæggelse Individuelt eller i gruppe Synopsis med individuel fremlæggelse Synopsis med mundtlig Problemformulering Problemstillinger med delkonklusioner og overordnet konklusion Redegørelse for og diskussion af valg af materialer og metode At tilrettelægge og fuldføre en mundtlig fremlæggelse på baggrund af den afleverede synopsis Problemformulering Problemstillinger med delkonklusioner og overordnet konklusion Redegørelse for og diskussion af valg af materialer og metode Perspektivering i forhold til studierapporten Problemformulering Problemstillinger med

9 eksamen/ressourcerum Synopsis (Elementær videnskabsteori) problemformulering - arbejde med synopsisformen som helhed - anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af flerfaglig karakter - anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem AT7 Vinter 3g Eksamen Se alle de ovenfornævnte kompetencer for AT Arbejdet med at udarbejde synopsis kan foregå i grupper, mens den mundtlige fremlæggelse og dialog til eksamen er individuel fremlæggelse Synopsis med individuel mundtlig fremlæggelse og dialog delkonklusioner og overordnet konklusion Redegørelse for og diskussion af valg af materialer og metode Redegørelse for og diskussion af teorier Perspektivering af opgaven Talepapir Problemformulering Problemstillinger med delkonklusioner og overordnet konklusion Redegørelse for og diskussion af valg af materialer og metode Redegørelse for og diskussion af teorier Perspektivering af opgaven Talepapir 9

10 Synopsis på TG (fra vejledning til AT-eksamen) NB!!! Dette er kravene til den endelige synopsis, der afleveres til afsluttende AT-eksamen undervejs fra 1g til 3g arbejdes der med dele af denne synopsisdefinition. Synopsen i AT skal have et omfang på 3-5 sider med 1½ linjeafstand. Synopsen skrives i 2 fag, som repræsenterer to faglige hovedområder. Den opbygning af synopsen, der er skitseret i nedenstående skemaer er ikke en skabelon, der skal følges slavisk. - Du må gerne integrere elementerne, fx ved at trække hovedkonklusionen op, så den knyttes direkte til problemformuleringen - Du må gerne lade refleksioner over teori og metode indgå i delkonklusioner Du må gerne følge synopsisbeskrivelsen som en skabelon, men så bør din mundtlige præsentation ikke følge synopsens disposition slavisk Bekendtgørelsens krav Titel på emnet og angivelse af fagkombination Indledning Problemformulering Præsentation af problemstillinger, der er arbejdet med Diskussion af materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne TG s synopsis / Vær opmærksom på følgende: Forside med navn, klasse, vejledere, emne (som du har valgt inden for det overordnede tema), samt fag, niveau (hovedområde), fx engelsk A (Humaniora), Psykologi C (Samfundsvidenskab) dette er en officiel blanket med skolens logo Synopsen kan begynde med en indledning, der fører læseren ind i det emne der skrives om, samt skitserer baggrunden for problemformuleringen. Her kan du begrunde valg af fokusområde inden for stoffet. Hvad spørger du om? Hvad er undersøgelsens/opgavens hovedspørgsmål? Hvorfor er det relevant? Hvad er undersøgelsens faglige mål? Indledningen leder op til problemformuleringen, som er en kortfattet sproglig udformning af undersøgelsens fokus. Selve formen på problemformuleringen kan variere fra fag til fag og kan bestå af 1) et eller flere sammenhængende spørgsmål, 2) sammenhængende fænomener eller udsagn, som du ønsker at redegøre for, klassificere, analysere og fortolke, diskutere, integrere, vurdere, eller 3) en påstand, du vil argumentere for. Problemformuleringen er afgrænsningen af og vinklen på emnet. Her folder du problemformuleringen ud, så det er klart for læseren hvilke underspørgsmål (problemstillinger), der er nødvendige at undersøge for at besvare problemformuleringen. Formål med dette afsnit: I dette afsnit redegør du for valg af materialer, f.eks. værker, personer, begivenheder eller eksperimenter og statistisk materiale. Du reflekterer ligeledes over fagenes teorier og metoder og giver bud på, hvordan disse metoder kan/bør anvendes for at producere viden om dit emne. Hvad er materiale, empiri og teori? Med materiale (eller empiri) forstås data og materiale, som indgår i eller er genstand for undersøgelsen. Metode defineres som en systematisk måde at behandle materiale og data på. Begrebet teori bruges her til at betegne et system af læresætninger, antagelser, begreber eller modeller. Hvad er diskussion? I diskussionen af materialer, teorier og metoder, der er relevante i arbejdet med problemstillingerne, forventes det, at du redegør for og diskuterer de indgående 10

11 Konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger En sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse Litteraturliste fags metoder og/eller teorier, som de afspejles i det valgte materiale og i din egen måde at arbejde med materialet og emnet på. Du skal sætte ord på hvilke videnskabelige tilgange og metoder, der er brugt i dine materialer fra de forskellige fag. Og du skal sætte ord på hvilke materialer, videnskabelige tilgange og metode fra de forskellige fag, du selv har brugt i din undersøgelse. Det er også interessant, hvilke materialer, tilgange og metoder du ikke har brugt, og hvorfor. Det viser i høj grad din forståelse for dine valg. Hvad er det du rent faktisk har gjort i din undersøgelse for at komme frem til dine resultater? Og hvor ligger begrænsningerne i din undersøgelse? Hvor er fordele og ulemper? Hvordan og hvorfor bliver vi klogere? Her konkluderer du på de underspørgsmål, du har formuleret som del af din problemformulering. Det vil være naturligt her kort at trække tråde til dine refleksioner over teori og metode. Den overordnede konklusion sammenfatter resultatet af din samlede undersøgelse og svarer på problemformuleringens hovedspørgsmål. Herudover forventes det, at du giver ideer til, hvordan undersøgelsen kunne perspektiveres. Litteraturliste, hvor du angiver anvendt materiale. 11

12 Studie- og ordensregler Reglerne er udformet i henhold til Bekendtgørelse nr af 4. december 2006 med dertil knyttet Vejledning nr. 92 af 4. december Formål Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for elever og kursister. Overordnede principper Det grundlæggende princip på skolen er, at man opfører sig ordentligt og fornuftigt og behandler hinanden venligt og med gensidig respekt. Alle på skolen skal have ret til et uforstyrret studiemiljø. Der skal være et godt arbejdsmiljø og gode bygningsmæssige rammer for undervisningen. Gældende lovgivning skal overholdes på skolens område. Ordensregler I overensstemmelse med ovennævnte principper fastsættes følgende regler, der skal følges 1 Der skal være arbejdsro i undervisningstiden. 2 Studiecentret er stilleområde, når der ikke foregår undervisning. 3 Der skal passes godt på skolens bygninger og inventar. 4 Ødelæggelse af skolens bygning, inventar og undervisningsmidler samt andre elevers ejendele skal erstattes. Skolen har ingen forsikring, og det er derfor den enkelte elevs ansvar at være forsikret. Dette gælder også, hvis egne ting bortkommer eller bliver stjålet. 5 De regler, der gælder for brug af skolens IT-udstyr og datalokaler, skal nøje overholdes. 6 Alle skal rydde op efter sig i klasselokalerne og i fællesarealerne, hvor man færdes (brug affalds-/papirkurve). 7 Al indtagelse af madvarer skal ske i spiseområderne. 8 Indtagelse af drikkevarer i timerne må kun ske, hvis holdet og holdets lærere er enige herom. 9 Mobiltelefoner og andre elektroniske medier må kun bruges i timerne med lærerens tilladelse. (Lærerne kan f. eks. forlange bærbare computere slukket) 10 Klasserne skal rydde op ved de borde, de har fået tildelt. 11 Rygning er forbudt på skolens område. Brug af e-cigaretter i undervisnings- og eksamenssituationer er ikke tilladt. 12 Reklamer og brochurer må kun opsættes/uddeles efter forudgående indhentet tilladelse fra skolens ledelse. 13 Der skal stoles op i lokalet efter alle moduler efter frokost. 14 De regler, der fastsættes for den enkelte klasses/det enkelte holds studierejse, skal nøje overholdes. 15 Eleverne må ikke nyde alkohol i skoletiden. 16 Eleverne skal på skolens område overholde gældende lovgivning, herunder lov om euforiserende stoffer og straffelovens bestemmelser om vold, tyveri, freds- og ærekrænkelser (krænkelser af andres ære ved fornærmelige ord eller handlinger). Ledelsen vil uafhængigt af en eventuel strafferetlig forfølgelse påtale og gribe ind over for forhold, der forstyrrer skolens tryghed, arbejdsro og gensidige respekt. 17 Eleverne skal i øvrigt opføre sig i overensstemmelse med god skik og orden og følge de anvisninger, der gives af de ansatte. 12

13 PÅTALE/SANKTIONER VED OVERTRÆDELSE AF ORDENSREGLERNE Overtrædelse af ordensreglerne kan påtales af de ansatte. Overtrædelsen, sammenholdt med karakteren af den eller de overtrådte ordensregler, vil blive vurderet konkret, før der træffes afgørelse om eventuelle foranstaltninger/sanktioner over for eleven. Sanktionerne vil være særligt strenge, hvis der også er tale om en overtrædelse af gældende lovgivning. Tyveri fra kammerater og ansatte herunder kantinen vil blive meldt til politiet. Rektor afgør, hvilke skridt der skal tages, herunder samtaler, advarsler og midlertidig udelukkelse fra undervisningen i enkelte fag, undervisningen som helhed eller fester, særlige arrangementer og aktiviteter. Overtrædelse af rygeforbuddet medfører, at studiekortet bliver inddraget, og i første omgang bliver man udelukket fra fester i en periode. I gentagelsestilfælde får man en skriftlig advarsel og derefter bortvisning eller udskrivning fra skolen. En midlertidig udelukkelse fra undervisningen kan højst finde sted i 10 skoledage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. Samtidig med en midlertidig udelukkelse fra undervisningen skal eleven have en skriftlig advarsel om konsekvenserne af en gentagelse af den adfærd, som har ligget til grund for den midlertidige udelukkelse fra undervisningen. Rektor kan bortvise en elev fra skolen, hvis eleven groft har overtrådt ordensreglerne. Eleven kan dog normalt kun bortvises, efter at mindre vidtgående foranstaltninger/sanktioner forgæves har været iværksat over for den pågældende. Er der tale om en grov overtrædelse af ordensreglerne, der må forventes at føre til bortvisning, kan eleven hjemsendes uden forudgående varsel, indtil der er truffet endelig afgørelse i sagen. I sager vedrørende sanktioner over for en elev gælder forvaltningslovens regler, hvilket bl.a. indebærer, at eleven, forinden afgørelse træffes, skal have adgang til mundtligt og/eller skriftligt over for rektor at redegøre for sin opfattelse af hændelsesforløbet. Afgørelse om sanktioner over for en elev skal meddeles denne skriftligt af rektor. Er eleven under 18 år, underrettes elevens forældre/værge samtidig herom. Studieregler Der er pligt til at møde til undervisningen, forberede sig til de enkelte timer og deltage aktivt i timerne. Der er pligt til rettidigt at aflevere skriftlige opgaver i det omfang, som skolen har fastsat og med den kvalitet i besvarelsen, der forudsættes som minimum. Der er pligt til at deltage i anden forlagt undervisning (dvs. andre former for undervisning), herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. Der er pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og andre former for evalueringer. 13

14 Der er pligt til at holde sig orienteret om ændringer i det daglige skema i Lectio. Ferie kan kun afholdes i de perioder, der fremgår af skolens ferieplan. Fravær og manglende opgaveaflevering registreres løbende. Alt fravær registreres uanset dets årsag. Der er dog særlige regler for deltagelse i arrangementer i skolens regi. Eleverne har ret og pligt til at notere fraværsårsager i Lectio. Ved fravær af længere varighed har skolen ret til at kræve lægelig dokumentation. Eleven betaler selv evt. lægeattest. Eleverne har pligt til løbende at følge med i fraværet i Lectio. Skolen kan kræve, at elever, der ikke rettidigt har afleveret skriftlige opgaver, udarbejder disse på skolen uden for normal undervisning. SANKTIONER VED OVERTRÆDELSE AF STUDIEREGLERNE Hvis elevernes fravær fra undervisningen, herunder manglende rettidig aflevering af opgaver antager et urimeligt omfang, vil skolen gribe ind med samtaler, og hvis dette ikke er tilstrækkeligt med mere vidtgående sanktioner. Følgende sanktioner kan iværksættes: Skriftlig advarsel Udelukkelse fra fester og andre konkrete arrangementer eller aktiviteter Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin (kun stx). Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Fortabelse af retten til SU (Statens Uddannelsesstøtte). Eleven vil kunne søge SU igen gennem aktiv deltagelse i mindst to måneder. Bortvisning fra undervisningen i graverende tilfælde. Oprykning til næste klassetrin Hvis en elev har et karaktergennemsnit på under 02 har rektor mulighed for at nægte den pågældende oprykning til næste klassetrin. 14

15 Skriftligt arbejde på TG På TG ønsker vi, at du udnytter dine muligheder for at dygtiggøre dig. Nedenstående er derfor ment som en hjælp til dig i dit skriftlige arbejde. Ud over de større tværfaglige opgaver skal du lave mange forskellige skriftlige produkter i de enkelte fag. Lærerne vil i den daglige undervisning hjælpe dig med råd og anvisninger til, hvordan du løser opgaven. Men uanset hvilken opgave det drejer sig om, skal du aflevere noget, som er dit eget materiale. Som regel er det ikke svært at vide, hvor grænsen går for, hvornår noget er dit eget materiale, og hvornår det er afskrift af andres materiale, men hvis du er i tvivl, er det vigtigt, at du orienterer dig i nedenstående eksempler på ikke-tilladt afskrift, eller at du taler med dine lærere om, hvor grænsen går. Hvis dine lærere finder ud af, at du afleverer skriftlige produkter, som ikke er dine egne, vil de tage en samtale med dig om det, og det bliver noteret i Lectio, at du har snydt. Hvis du ikke følger deres anvisninger og fortsætter med at aflevere materiale, som ikke er dit eget, overtræder du skolens studie- og ordensregler, og du vil få en advarsel, samtidig med at din opgave kan tælle som ikke-bestået, hvis du går i gymnasiet, og ikke-besvaret hvis du går på HF. Ved din 3. advarsel vil du blive udelukket fra skolens arrangementer og blive indkaldt til en samtale med rektor. Dette gælder samlet for afleveringer i alle fag På nettet kan du nemt finde sider, der giver gode råd til, hvordan man kan snyde i de skriftlige opgaver i gymnasiet. I virkeligheden er det dog et rigtigt dårligt råd, der kan få store konsekvenser for dig. Der er ikke nogen acceptabel grund til snyd. Hvis der er forhold, der gør, at du ikke kan aflevere til tiden, så skal du kontakte din lærer eller evt. studievejlederen. Typiske eksempler på hvad du IKKE må i skriftlige opgaver: Du og en medelev har samarbejdet om en opgave eller dele af en opgave. Jeres samarbejde resulterer i, at jeres besvarelser, struktur og formuleringerne i besvarelserne er ens eller næsten ens. I forklarer efterfølgende, at I har samarbejdet om opgaven eller dele af den. Hvis der er givet tilladelse af læreren til at skrive besvarelsen sammen er det naturligvis tilladt. Sørg derfor altid for at spørge læreren forud for samarbejdet. Som udgangspunkt er der tale om, at skriftlige opgaver besvares individuelt. Dvs. formuleringerne skal være jeres egne, men man må selvfølgelig gerne tale med andre elever om opgaven forud for besvarelsen. Du skriver direkte af fra et andet materiale uden citationstegn, men dog med henvisning. Hvis der er tale om ordret afskrift, er der tale om citat, og du skal derfor bruge citationstegn efterfulgt af en henvisning på følgende måde: Teksten der skrives ordret af (Forfatter, årstal, sidetal). Vær opmærksom på at citater aldrig må udgøre en væsentlig del af bevarelsen. Opgavebesvarelser og rapporter i matematik, fysik og kemi består dog ofte helt eller delvist af standardformuleringer, og du skal ikke angive, hvor de stammer fra, og du skal ikke angive dem som citat. 15

16 Du skriver direkte af fra andre elever, internettet eller andet materiale i opgaven eller dele af opgaven uden kildehenvisning. Det er ikke nok, at der blot er byttet om på enkelte ord, at sætninger er udeladt eller, at der er ændret et som til der til at gøre det til din egen tekst. Der skal være en selvstændig fremstilling af materialet, og der skal henvises til det. Du har fået en anden til at skrive din opgave for dig. Man må naturligvis gerne hente hjælp og inspiration til sine opgaver fra andre, og man må også gerne få andre til at læse sine opgaver igennem, men man må ikke få andre til decideret at skrive sine opgaver for sig. Ved begrundet mistanke om dette, kan det i særlige tilfælde blive aktuelt med en samtale, hvor du vil blive bedt om at redegøre for det faglige indhold af opgaven. Konsekvenser af snyd med skriftlige opgaver i årets løb: 16

17 Konsekvenser af snyd ved eksamen og større skriftlige eksamensopgaver 20. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve. (UVM. Eksamensbekendtgørelsen) 17

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Kompetenceplaner med udgangspunkt i introduktionskursus 1 af 121 Indholdsfortegnelse Inspirationskatalog i forbindelse med hf-konferencen den 11. november 2009 på

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning EUX - Elektriker

Studieordning EUX - Elektriker Studieordning EUX - Elektriker Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Studieordning EUX - VVS

Studieordning EUX - VVS Studieordning EUX - VVS Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere