Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT"

Transkript

1 Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 2006 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Bestilles hos: Alle boghandlere eller på EVA's hjemmeside 40,- kr. inkl. moms ISBN Foto: Mette Bendixen har fotograferet på Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF.

3 Indhold Forord 7 1 Resumé 9 2 Indledning Formål Evalueringsgruppe og projektgruppe De deltagende skoler Dokumentation og metode Anbefalinger og opfølgning Rapportens opbygning 17 Del 1. Elevperspektiv 19 3 Faglige forhold Undersøgelser om tosprogede elever Forskelle i karakterer Det danske sprog Kulturel referenceramme Viden om eget niveau Kønsforskelle 32 4 Sociale forhold Relationer til klassekammeraterne Relationer til lærerne og skolen 40

4 5 Personlige forhold Etnisk relaterede problemer Familiens støtte og viden Realistiske mål og rollemodeller 47 Del 2. Skoleperspektiv 51 6 Skolestrategier og holdninger Skolernes tilgange til tosprogede For og imod særlige tiltag Relevante tiltag på skoleniveau 61 7 Ressourcer og fordelingspolitik Ressourcer Fordelingspolitik på stx 68 Del 3. Skoleanalyser 71 8 Analyse af de deltagende skoler Niels Brock Selandia hhx og htx Slagelse Gymnasium Sukkertoppen (htx) Vestre Borgerdyd (stx) Viby htx Århus Købmandsskole Århus Statsgymnasium 96 Del 4 Katalog over tiltag Katalog Demokrati på skolen Ekstern oplægsholder Inkluderende undervisning Kompenserende undervisning Lektiecafe Læsetræning 110

5 9.7 Læsevejledning Mentorordning Ordensregler der relaterer til religion og multietnicitet Rollemodel Screening Sociale arrangementer Tolærerordning Tosprogscafe 118 Appendiks Appendiks A Oversigt over anbefalinger 121 Appendiks B Kommissorium 127 Appendiks C Evalueringsgruppens medlemmer 131 Appendiks D Dokumentation og metode 133 Appendiks E EVA s definition af tosprogede 141 Rapporter fra EVA 143

6

7 Forord Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, fremlægger i denne rapport evalueringen af gymnasiernes tiltag for tosprogede elever. Rapporten undersøger hvilke strategier og konkrete tiltag gymnasieskolerne sætter i værk for at støtte de tosprogede elever så de kommer succesfuldt gennem uddannelsen. Det er vores forventning at evalueringen vil skærpe effekten af de deltagende skolers arbejde med tosprogede elever. Samtidig forventer vi at rapporten kan inspirere andre skoler til at få flere tosprogede elever til at gennemføre en gymnasial uddannelse med bedre resultater. Evalueringen indgår i EVA s handlingsplan for 2005 og er gennemført i perioden september 2005 til oktober Rektor Niels Jørgen Helms Formand for evalueringsgruppen Christian Thune Direktør for EVA Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 7

8

9 1 Resumé Denne evaluering beskæftiger sig med hvordan de treårige gymnasiale uddannelser, højere teknisk eksamen (htx), studentereksamen (stx) og højere handelseksamen (hhx), forholder sig til de tosprogede elever på skolen. Evalueringen undersøger for det første hvilke strategier og tiltag der støtter de tosprogede elever i at gennemføre en gymnasial uddannelse med gode resultater. For det andet undersøger den hvordan skolerne kan skærpe deres strategier og tiltag yderligere så de tosprogede elever får den nødvendige støtte. Konklusion Evalueringen viser at der er stor variation i hvordan de tosprogede elever klarer sig fagligt og socialt i gymnasiet. Flere tosprogede har svært ved at beherske et mundtligt og skriftligt dansk på det niveau der forventes på en gymnasial uddannelse, og nogle tosprogede er ikke socialt integreret med deres etnisk danske klassekammerater. Endelig har nogle tosprogede elever også personlige problemer som kan gøre det svært at gennemføre den gymnasiale uddannelse, og som ikke tidligere har været almindelige på gymnasierne. De skoler som er bedst til at hjælpe eleverne til at håndtere disse udfordringer, har en kultur hvor man aktivt og åbent kan diskutere temaer som de tosprogede elevers faglige vanskeligheder, integration i almindelighed mv. Desuden har skolerne en vifte af tiltag og egentlige strategier for at støtte elevgruppen. Der er også gymnasier der kun i mindre grad er opmærksomme på de udfordringer som elevgruppen står over for, og de faglige og sociale behov eleverne har. Disse skoler har typisk ingen eller få fælles drøftelser om og tiltag for de tosprogede elever. Evalueringen indeholder en række anbefalinger der kan inspirere skolerne til at arbejde mere med muligheder og udfordringer ved elevgruppen og forbedre den indsats der allerede er i gang. Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 9

10 Vigtigste anbefalinger Arbejd med muligheder og udfordringer ved at have tosprogede elever på skolen Gymnasieskolerne skal arbejde systematisk med de muligheder og udfordringer der er ved at have tosprogede elever på skolen. Der skal være en sammenhæng mellem dette arbejde og skolernes overordnede værdigrundlag. Arbejdet kan eventuelt munde ud i handlingsplaner og retningslinjer. Baggrunden for anbefalingen er at flere af de skoler der deltager i evalueringen, ikke har en reflekterende skolekultur hvor man kan diskutere udfordringerne for de tosprogede elever på en åben og konstruktiv måde. I stedet synes der at være en vis berøringsangst for at tage drøftelserne. Det betyder at skolerne overser de faglige og sociale udfordringer som elevgruppen står over for, og at de ikke diskuterer eller træffer beslutninger om problemstillinger som bunder i forskelle i religion og kultur. Anbefalingen har til formål at styrke skolernes og dermed lærernes mulighed for at støtte de tosprogede elever ved at gøre lærerne bevidste om og handlingsparate i forhold til de udfordringer der er for de tosprogede elever. Styrk lærernes kompetencer i at undervise tosprogede elever Gymnasieskolerne skal styrke lærernes kompetencer i at håndtere de tosprogede elever. Kompetenceudviklingen kan handle om forskellige didaktiske aspekter af den dansksproglige dimension i fagene og om religion og kultur. De færreste lærere har den indsigt der er nødvendig for at blive bevidst om og indfri de faglige og sociale behov som mange tosprogede har. Anbefalingen har til formål at give lærerne de bedste betingelser for at kunne tilrettelægge undervisningen så den tilgodeser de tosprogede elever, og at kunne omgås de tosprogede med omtanke. Styrk de tosprogede elevers kompetencer i dansk og kendskab til det danske samfund Gymnasieskolerne skal styrke de tosprogede elevers kompetencer i skriftlig og mundtlig dansk og sikre at eleverne kender det danske samfund godt nok til at kunne leve op til de krav der stilles på en gymnasial uddannelse. Det danske sprog der anvendes på gymnasieniveau, er en stor faglig udfordring for mange tosprogede elever, og det påvirker både deres præstationer i danskfaget og i andre fag. Desuden har flere tosprogede elever en for lille viden om det danske samfund og den danske kultur til at kunne følge med i kulturbærende fag som dansk, historie og samfundsfag. Anbefalingen har til formål at give elevgruppen de helt grundlæggende betingelser for at gennemføre en gymnasieuddannelse med et godt resultat. Det drejer sig for det første om at eleverne sprogligt skal kunne tilegne sig og formidle fagligt stof, for det andet om at de skal have en 10 Danmarks Evalueringsinstitut

11 grundlæggende viden om og indsigt i det danske samfund og kultur for at kunne følge med i undervisningen og udvide deres forståelse. Påvirk eleverne til at benytte sig af de relevante tiltag Gymnasieskolerne skal påvirke de tosprogede elever til at benytte sig af tiltag de har behov for, fx kompenserende undervisning og intensive læsetræningskurser. Det skal gymnasierne gøre ved at lade det stå klart for eleverne at de bliver nødt til at bruge tiltagene for at kunne leve op til de faglige krav. Derudover skal skolerne sørge for at tiltagene virker attraktive på eleverne. Evalueringen viser at det langtfra er alle de elever der har behov for særlig støtte, som gør brug af den. Anbefalingen har til formål at sørge for at de tosprogede elever gør brug af den støtte skolen tilbyder dem, og som kan hjælpe dem til at klare sig bedre gennem uddannelsen. Styrk dialogen mellem eleverne og lærerne/skolen Gymnasieskolerne skal sikre at der er en tæt dialog mellem eleverne og lærerne/skolen. Det kan fx være ved at en lærer er mentor for eleverne, eller at eleverne har en tæt kontakt til studievejledere. Flere af de tosprogede elever har et stort behov for at opleve at lærerne værdsætter dem, at lærerne er engageret i dem som personer, og at de kan hjælpe dem med spørgsmål om deres skolegang. Behovet bunder i at en del tosprogede føler sig anderledes end de etnisk danske elever. Samtidig kan det være vanskeligt for lærerne og de tosprogede elever at afkode og forstå motiverne bag hinandens handlinger fordi de har en forskellig kulturel baggrund. Anbefalingen har til formål at eleverne gennem den øgede dialog skal føle sig værdsat og forstået på skolen fordi det kan være med til at fremme deres faglige engagement og fastholde dem på uddannelsen. Samtidig skal det give lærerne en forståelse for elevgruppen og gøre det nemmere for dem at tolke elevernes handlinger og afkode deres behov. Anbefalingernes status Rapportens anbefalinger og vurderinger er foretaget af en evalueringsgruppe der består af faglige eksperter på området. Anbefalingerne henvender sig både til lærerne og ledelserne på de skoler der har deltaget i evalueringen, og til landets øvrige gymnasieskoler. Rapporten indeholder flere anbefalinger end dem der er anført i dette resumé. Anbefalingerne er placeret løbende i rapportens kapitler i sammenhæng med de analyser de knytter sig til. I appendiks A findes desuden en liste over alle rapportens anbefalinger. Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 11

12

13 2 Indledning Det er i stigende grad nødvendigt at have en uddannelse for at få et job, og en af vejene til en videregående uddannelse går over de gymnasiale uddannelser. I dag er det omkring halvdelen af en ungdomsårgang der begynder på en gymnasial uddannelse. Det gælder både etnisk danske unge og tosprogede unge der er født i Danmark eller kommet hertil inden deres sjette leveår. Desværre falder flere tosprogede elever end etnisk danske elever fra de gymnasiale uddannelser, og de tosprogede får i gennemsnit lidt lavere karakterer ved studentereksamenen. Der er dog stor forskel på hvordan de tosprogede elever klarer sig i uddannelsessystemet. Det afhænger af mange parametre, blandt andet hvor uddannelsesvant deres familie er. Men den overordnede forskel på karakterer og gennemførelse betyder at tosprogede og etnisk danske elever har forskellige udgangspunkter for deres videre færd i uddannelsessystemet. Gymnasieskolerne står derfor over for den udfordring bevidst at arbejde med at støtte de tosprogede elever igennem deres gymnasietid. Denne evaluering undersøger hvordan gymnasieskolerne løfter den opgave. 2.1 Formål Formålet med evalueringen er at analysere forskellige gymnasieskolers strategier og konkrete tiltag for at støtte de tosprogede elever i at komme godt igennem uddannelsen. Evalueringen vurderer på den baggrund: Hvilke strategier og tiltag der kan støtte eleverne i at gennemføre uddannelsen med gode resultater. Hvordan strategierne og tiltagene kan fokuseres yderligere så de tosprogede elever får den bedst mulige støtte. Evalueringen bygger på kvalitativt dokumentationsmateriale, det vil sige erfaringer og oplevelser fra de gymnasieskoler der har deltaget i evalueringen. Evalueringen bygger hermed ikke på statistiske sammenhænge mellem gennemførelse, karakterer og typer af tiltag. Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 13

14 Evalueringen beskæftiger sig med de treårige gymnasiale uddannelser: højere teknisk eksamen (htx), studentereksamen (stx) og højere handelseksamen (hhx). Evalueringen undersøger forskellige gymnasieskoler der har en varierende andel af tosprogede elever. Formålet er at få et billede af hvor forskelligt skoler arbejder med tosprogede elever, og give andre af landets skoler mulighed for at spejle sig i og blive inspireret af de undersøgte skoler. Evalueringen ser på de konkrete tiltag som er rettet decideret mod tosprogede elever med særlige behov, men også på tiltag der er rettet mod fagligt svage elever generelt, men som også gavner tosprogede elever. Der er fokus på tiltagene på skoleniveau og dermed ikke på de tiltag den enkelte lærer egenhændigt sætter i værk for svage elever som led i den daglige undervisning. Evalueringen beskæftiger sig med tosprogede elever. Det betyder forenklet sagt at der er tale om elever hvor de eller deres forældre oprindeligt kommer fra et ikke-vestligt land. En mere præcis definition af hvad EVA forstår ved begrebet tosprogede elever, og hvorfor termen er valgt, fremgår af appendiks E. Elever med muslimsk baggrund udgør en forholdsvis stor del af gruppen af tosprogede elever. Problemstillinger specielt for muslimske elever fylder derfor også relativt meget i evalueringen. Evalueringen anvender termerne etniske danskere om de elever som har etniske rødder i Danmark. 2.2 Evalueringsgruppe og projektgruppe EVA har nedsat en evalueringsgruppe der har det faglige ansvar for rapportens vurderinger og anbefalinger. Gruppen består af fagfolk med særlige ledelsesmæssige og undervisningsmæssige erfaringer med de gymnasiale uddannelser og forskningsmæssig indsigt i tosprogedes vilkår i uddannelsessystemet. Evalueringsgruppens medlemmer er: Rektor Niels Jørgen Helms, Mulernes Legatskole i Odense (formand) Seniorforsker Berit Lødding, NIFU STEP i Oslo Etnisk koordinator Anne-Grethe Matthiesen, TEC Teknisk Erhvervsskole Center i København Afdelingsforstander Erik Schou, Handelsgymnasiet på Tietgenskolen i Odense Gymnasielærer Niyazi Yigen, Falkonergården på Frederiksberg. I appendiks C findes en nærmere beskrivelse af de enkelte medlemmers baggrund. En projektgruppe fra EVA har det praktiske og metodiske ansvar for evalueringen og har skrevet evalueringsrapporten. Projektgruppens medlemmer er: Evalueringskonsulent Vicki Facius (projektleder) Evalueringskonsulent Dea Sommer Evalueringsmedarbejder Mette Slottved. 14 Danmarks Evalueringsinstitut

15 2.3 De deltagende skoler Ni gymnasieskoler har deltaget i evalueringen: tre htx ere, tre hhx ere og tre stx ere. Evalueringen har som sigte at mange skoler skal kunne spejle sig i resultaterne. De deltagende skoler er derfor udvalgt ud fra et par kriterier. Disse er at skolerne fordeler sig i tre geografiske områder og har en varierende andel af tosprogede elever. Skolerne har mellem 5 % og 45 % tosprogede elever (ifølge Undervisningsministeriets statistik fra 2003). Skolerne er ikke valgt efter at de nødvendigvis skal være best cases, men mere tilfældigt valgt for at få indblik i forskellige måder at gå til arbejdet med de tosprogede elever på. Der er sandsynligvis spændende initiativer og tiltag på andre af landets skoler som denne evaluering dermed ikke indfanger. De ni deltagende gymnasieskoler er: København Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen (htx), herefter kaldt Sukkertoppen Niels Brocks Handelsgymnasium (hhx), herefter kaldt Niels Brock Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF (stx), herefter kaldt Vestre Borgerdyd. Vestsjælland Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse (hhx), herefter kaldt Selandia hhx Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse (htx), herefter kaldt Selandia htx Slagelse Gymnasium og HF-kursus (stx), herefter kaldt Slagelse Gymnasium. Århus Aarhus tekniske Skole i Viby (htx), herefter kaldt Viby htx Århus Købmandsskole, afdelingen på Vejlby Centervej (hhx), herefter kaldt Århus Købmandsskole Århus Statsgymnasium (stx). Selandia hhx og htx er for nylig blevet lagt sammen og har nu fælles ledelse. Evalueringen behandler skolen som to skoler når evalueringen ser på den praksis de to skoler hidtil har haft, mens Selandia hhx og htx bliver behandlet som én skole når der er tale om et fremadrettet perspektiv. Evalueringen har indsamlet dokumentation fra begge de tidligere skoler. Evalueringsrapporten henviser derfor til ni skoler selvom Selandia hhx og htx nu er fusioneret. Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 15

16 2.4 Dokumentation og metode Evalueringen er gennemført på baggrund af et kommissorium der blev vedtaget af EVA s bestyrelse i oktober Kommissoriet gør rede for evalueringens formål, organisering og metode og kan ses i appendiks B. Forundersøgelse Inden evalueringens kommissorium blev udformet, blev der gennemført en forundersøgelse. Den indbefattede litteraturstudier af dels nyere kvalitative og kvantitative undersøgelser om de tosprogede elever på ungdomsuddannelser, dels forskellige typer af tiltag for tosprogede elever på gymnasierne, dels debatindlæg mv. Forundersøgelsen inkluderede også besøg på en hhx-, en htx- og en stx-skole og interview med deres ledere for at få indblik i skolernes arbejde med og tanker om de tosprogede elever. Forundersøgelsen gav en stor indsigt i området og i hvordan de tosprogede generelt klarer sig på de gymnasiale uddannelser. Den mundende ud i et internt arbejdspapir med de vigtigste resultater og i kommissoriet. I forbindelse med evalueringen er der indsamlet dokumentationsmateriale i form af selvevalueringer, besøg og en elevundersøgelse. Selvevaluering På hver af de ni deltagende skoler har en gruppe bestående af ledelsespersoner, lærere og studievejledere gennemført en selvevaluering med udgangspunkt i en vejledning udarbejdet af evaluerings- og projektgruppen. Formålet med selvevalueringer var dels at indsamle dokumentation fra de deltagende skoler, dels at sætte interne refleksionsprocesser i gang på skolerne. Selvevalueringsperioden lå i vinteren 2005/06. Selvevalueringsrapporterne varierer meget i omfang og kvalitet. Selvevalueringsrapporterne har dog alle givet et indblik i skolernes arbejde med de tosprogede, som er blevet anvendt direkte i rapporten, i forbindelse med evalueringsgruppens besøg og med elevundersøgelsen. Elevundersøgelse Konsulentfirmaet Gad s Research & Reflexions A/S har fra december 2005 til marts 2006 gennemført en interviewundersøgelse blandt tosprogede elever. Undersøgelsens formål var at undersøge elevernes holdninger til og oplevelser med at gå i skole og deres erfaringer med skolernes strategier og tiltag. Der blev afholdt seks workshopper (fokusgruppeinterview): to i København med elever fra de tre københavnske gymnasier, to i Slagelse med elever fra de tre slagelseanske gymnasier og to i Århus med elever fra de tre århusianske gymnasier. Alle workshopperne var kønsopdelte. 16 Danmarks Evalueringsinstitut

17 Derudover er der foretaget enkeltinterview med elever der er faldet fra en af de deltagende skoler. Rapporten anvender dele af undersøgelsens resultater, men den samlede elevundersøgelse Kvalitativ undersøgelse blandt nuværende og frafaldne tosprogede gymnasieelever kan ses på EVA s hjemmeside Besøg Evalueringsgruppen og projektgruppen har besøgt alle ni skoler i foråret Hvert besøg omfattede selvstændige møder med selvevalueringsgruppen, lærere, studievejledere, skoleledelse og elever, og både etniske danske og tosprogede elever deltog. Besøgene har dels uddybet og verificeret selvevalueringsrapporterne, dels givet ny indsigt. Alle grupper indgik med meget konstruktivt i dialoger om skolen og dens strategier og tiltag. Besøgene giver således en væsentlig viden om skolerne, som er anvendt i rapporten. Dokumentationsmaterialet er beskrevet nærmere i appendiks D, som også beskriver hvilke forbehold der er taget over for materialet. Rapporten anvender følgende betegnelser: Elevundersøgelsen: om undersøgelsen blandt tosprogede elever og frafaldne der er gennemført af konsulentfirmaet Gad s Research & Reflexions A/S. Besøgsinterview/elevinterview: om de interview som evalueringsgruppen og projektgruppen har gennemført på de deltagende skoler. De interviewede elever: om de tosprogede elever der er interviewet i elevundersøgelsen og under besøgene på skolerne. 2.5 Anbefalinger og opfølgning De ni gymnasieskoler som deltager i evalueringen, har ifølge bekendtgørelse om opfølgning på evaluering ved Danmarks Evalueringsinstitut mv. pligt til at udarbejde og offentliggøre en opfølgningsplan til Undervisningsministeriet. Det skal ske senest seks måneder efter rapporten er offentliggjort. Gymnasierne skal dels forholde sig til samtlige generelle anbefalinger (se kapitel 3-7), dels forholde sig til de anbefalinger som er rettet direkte til deres egen skole (se kapitel 8). De generelle anbefalinger er møntet på at alle landets gymnasieskoler kan hente inspiration i dem. 2.6 Rapportens opbygning Rapporten indeholder overordnet fire dele. Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 17

18 Del 1 beskriver og vurderer hvordan gymnasieskolerne beskæftiger sig med de muligheder og udfordringer de tosprogede elever står over for. Del 1 indeholder tre kapitler. De handler henholdsvis om faglige forhold, sociale forhold og personlige forhold. Del 2 handler om skolernes overordnede strategier og holdninger i forhold til de tosprogede elever og om rammerne for skolernes arbejde. Del 2 indeholder et kapitel om skolestrategier og holdninger samt et kapitel om ressourcer og fordelingspolitik. Del 3 indeholder analyser af hver enkelt skoles praksis omkring de tosprogede elever. Del 4 er et katalog der indeholder et udvalg af gode eksempler på skolernes tiltag for tosprogede elever. De øvrige kapitler henviser hyppigt til dette katalog, som giver uddybende beskrivelser og vurderinger af de tiltag der refereres til i den løbende tekst. Rapportens vurderinger og anbefalinger er placeret i den løbende tekst i rapporten. I appendiks A findes desuden en samlet liste over rapportens anbefalinger. 18 Danmarks Evalueringsinstitut

19 Del 1. Elevperspektiv Del 1 fokuserer på de tosprogede elever og de forskellige muligheder og udfordringer som nogle af dem står over for. I det følgende vil vi beskæftige os med en række af konkrete muligheder og udfordringer som gymnasieskolerne bør beskæftige sig med for at få flere tosprogede elever gennem uddannelsen med bedre resultater. De tre kapitler i denne del handler om elevernes faglige forhold, sociale forhold og personlige forhold. Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 19

20

21 3 Faglige forhold Tosprogede elever klarer sig generelt fagligt dårligere end deres etnisk danske klassekammerater. Det viser denne evaluering, og det er også resultatet af andre danske undersøgelser. Dette kapitel gør rede for hvilke faglige problemer de tosprogede har. Samtidig giver det et bud på de muligheder det at have tosprogede elever giver skolen og den enkelte lærer. Kapitlet indeholder seks afsnit. Først beskrives resultaterne fra andre danske undersøgelser om tosprogede gymnasieelevers karakterniveau i forhold til de etnisk danske, derefter denne evaluerings resultater om samme emne. Herefter fokuseres der på de to centrale faglige udfordringer de tosprogede typisk står over for. Så følger et afsnit om de tosprogedes behov der afdækker hvordan de skal forbedre deres faglige niveau. Til slut bliver der peget på nogle forskelle på hvordan pigerne og drengene forholder sig til de faglige forhold i løbet af deres uddannelse. 3.1 Undersøgelser om tosprogede elever Undersøgelser viser at tosprogede elever får dårligere karakterer end etnisk danske elever, ikke mindst i dansk. Peter Seebergs undersøgelse Integration af etniske minoriteter i ungdomsuddannelserne et 10-årigt perspektiv fra 2002 viser fx at de tosprogede elever på stx fik væsentligt lavere karakterer ved den skriftlige danskeksamen end de etnisk danske elever i % af de tosprogede fik fx karakteren 6 eller derunder, mod 15 % af de etniske danskere. Andre undersøgelser støtter disse resultater, fx Integrationsministeriets rapport Udlændinges vej gennem uddannelsessystemet fra Heraf fremgår det at etnisk danske elever får 8,1 i karaktergennemsnit ved studentereksamenen, mens tosprogede der er født i Danmark eller flyttet hertil inden deres sjette leveår, får 7,8 i gennemsnit. Rapporten viser imidlertid at der er store variationer blandt de tosprogede. Nogle grupper får væsentligt højere karakterer end andre, og blandt nogle grupper er der højere frafald end andre. Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 21

22 Rapporten uddyber at der er sociale faktorer der fremmer eller hæmmer hvorvidt en tosproget begynder på og gennemfører en gymnasial uddannelse. De faktorer der spiller ind, er blandt andet længden af forældrenes uddannelse og deres erhvervserfaring, hvorvidt elevens familie er en kernefamilie, hvor lang tid moderen har opholdt sig i Danmark og antallet af søskende. Det betyder konkret at jo længere uddannelse forældrene har, og jo mere erhvervserfaring de har, desto større chance er der for at deres barn begynder på en gymnasial uddannelse. Blandt de faktorer der hæmmer, er antallet af søskende, og om familien bor i et socialt udsat boligkvarter. Undersøgelsen understreger altså at sociale forhold har stor betydning for tosprogede elevers uddannelseschancer. 3.2 Forskelle i karakterer I denne evaluering viser de tosprogede elevers faglige udfordringer sig også ved at de får lavere karakterer end de etnisk danske elever i nogle fag. Skolerne har i deres selvevalueringsrapporter angivet gennemsnittet af de tosprogede studenters karakterer sammenlignet med de etnisk danske studenters i udvalgte fag. Tabel 1 nedenfor viser hvor mange af de ni skoler der deltager i evalueringen, hvor de tosprogede studenter fik lige så høje eller højere karakterer end de etnisk danske studenter i årene 2002/03 til 2004/05. Tabellen skal læses sådan at fx i 2004/05 fik de tosprogede studenter samme gennemsnit ved studentereksamen som de etnisk danske studenter eller højere på tre ud af ni skoler. På seks af skolerne var de tosprogede studenters gennemsnit lavere. Tabellen indikerer en række tendenser. Den viser overordnet: De tosprogede studenter får et lavere studentereksamensgennemsnit end de etnisk danske studenter på de fleste skoler. De tosprogede studenter klarer sig generelt dårligere i dansk i årskarakter, både skriftligt og mundtligt, end de etnisk danske studenter. Der er få skoler hvor de tosprogede får samme eller højere karakterer end de etnisk danske studenter. De tosprogede studenter klarer sig generelt dårligere i historie (stx)/samtidshistorie (hhx)/samfundsfag (htx) i årskarakter end de etnisk danske studenter. Hvert af de tre år er der kun en skole hvor de tosprogede studenter får højere årskarakterer end de etnisk danske studenter. De tosprogede studenter får tilsyneladende generelt lige så gode karakterer som de etnisk danske studenter i matematik i årskarakter. Her har de tosprogede på over halvdelen af skolerne i årene 2002/03 og 2003/04 fået lige så høje eller højere karakterer end de etnisk dan- 22 Danmarks Evalueringsinstitut

23 ske studenter. I 2004/05 er det dog kun på henholdsvis to ud af ni skoler (skriftlig matematik) og tre ud af ni skoler (mundtlig matematik) at de tosprogede får lige så høje eller højere karakterer end de etnisk danske studenter. De tosprogede studenter klarer sig generelt ikke helt så godt som de etnisk danske studenter i engelsk i årskarakter. I 2002/03 og 2003/04 har de tosprogede studenter på tre ud af de ni deltagende skoler fået samme eller højere karakterer end de etnisk danske studenter. I 2004/05 er det dog blot på en ud af ni skoler. De tosprogede studenter klarer sig generelt dårligere ved de skriftlige eksaminer i dansk og matematik end de etnisk danske elever. Tabel 1 Antallet af skoler hvor de tosprogede studenter i gennemsnit fik lige så høje eller højere karakterer end de etnisk danske studenter i udvalgte fag 2002/03 Antal skoler * 2003/04 Antal skoler * 2004/05 Antal skoler Samlet eksamensresultat 1 ud af 8 1 ud af 8 3 ud af 9 Årskarakterer: Skriftlig dansk 0 ud af 8 3 ud af 8 0 ud af 9 Mundtlig dansk 2 ud af 8 2 ud af 8 1 ud af 9 Skriftlig matematik (B-niveau) 4 ud af 8 5 ud af 7 ** 3 ud af 9 Mundtlig matematik (B-niveau) 4 ud af 8 5 ud af 7 ** 2 ud af 9 Mundtlig engelsk (B-niveau) 3 ud af 8 3 ud af 8 1 ud af 9 Historie, samtidshistorie (B-niveau), samfundsfag (C-niveau) 1 ud af 8 1 ud af 8 1 ud af 9 Eksamenskarakterer: Skriftlig dansk 1 ud af 8 0 ud af 8 0 ud af 9 Skriftlig matematik (B-niveau) 1 ud af 7 *** 2 ud af 6 **/*** 0 ud af 9 Kilde: Selvevalueringsrapporter * Slagelse Gymnasium kunne ikke levere tal for dette år. Opgørelsen dækker hermed blot otte skoler. ** På Vestre Borgerdyd var der ingen etnisk danske matematiske studenter dette år. Opgørelsen dækker hermed blot seks hhv. syv skoler. *** Selandia hhx har ikke angivet karakterer for disse år. Opgørelsen dækker hermed blot syv hhv. seks skoler. Tallene skal læses med forbehold. Disse uddybes i appendiks D, der også indeholder en mere detaljeret version af tabellen. Appendikset angiver blandt andet en overordnet forskel i karakterer Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 23

24 mellem tosprogede og etnisk danske elever. Trods forbeholdene giver tallene klare indikationer på hvor de tosprogede specielt har faglige udfordringer. Evalueringens øvrige dokumentationsmateriale peger også på at mange tosprogede elever står over for faglige udfordringer. Niels Brock beskriver hvad det er de tosprogede har svært ved, på denne måde: Tosprogede elever kan have svært ved at komme ud over det reproducerende niveau. De kan have svært ved at forstå og leve op til kravene om selvstændighed, analyse og vurdering samt abstraktion. (Selvevalueringsrapport, side 15) Ifølge nogle skoler har de svage etnisk danske elever samme faglige vanskeligheder. Skolerne mener nemlig at udfordringerne måske snarere udspringer af om eleven kommer fra en uddannelsesvant familie eller ej, end om eleven er tosproget. Evalueringsgruppen er enig i at familiebaggrund og en lang række andre faktorer spiller en rolle for hvordan eleverne klarer sig. Men samtidig er det vigtigt at være opmærksom på at de tosprogede elever typisk også har andre udfordringer at kæmpe med end de etnisk danske elever. Det bliver uddybet i de efterfølgende afsnit. Dårligere skriftlige eksamensresultater Et resultat af karakterundersøgelsen som bør vække til eftertanke, er at tosprogede klarer sig dårligere i de skriftlige eksaminer end de etnisk danske studenter. Det kan ikke overraske at de tosprogede klarer sig dårligere i eksamen i skriftligt dansk. Det stemmer med resultaterne for årskaraktererne. Men i skriftlig matematik får de tosprogede på hovedparten af skolerne også dårligere karakterer end de etnisk danske studenter ved eksamen. Det kan undre da tosprogedes årskarakterer på flere skoler er højere end de etniske danskeres. Det kunne tyde på at de tosprogede har brug for en særlig eksamenstræning. Det kan dog også skyldes at manglende danskfærdighederne gør det vanskeligt for de tosprogede at læse, forstå og formidle stoffet på den relativt korte tid der er til eksaminer. 3.3 Det danske sprog Dokumentationsmaterialet efterlader det overordnede indtryk at de tosprogedes største faglige udfordring er det danske sprog. Skolerne fortæller i selvevalueringsrapporter og interview at de har elever der er dårligt funderet i det danske sprog. Nogle skoler udtrykker at det er det mere akademiske sprog der anvendes på gymnasierne, som eleverne ikke umiddelbart behersker. Slagelse Gymnasium ridser problemstillingen op på denne måde: 24 Danmarks Evalueringsinstitut

Gymnasiernes tiltag for tosprogede. tiltag for lige muligheder

Gymnasiernes tiltag for tosprogede. tiltag for lige muligheder Gymnasiernes tiltag for tosprogede tiltag for lige muligheder Hæftet her bygger på EVA s evalueringsrapport Gymnasiernes tiltag for tosprogede fra oktober 2006. Evalueringen har undersøgt hvilke konkrete

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever. Bilag: Kvalitativ undersøgelse blandt nuværende og frafaldne tosprogede elever

Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever. Bilag: Kvalitativ undersøgelse blandt nuværende og frafaldne tosprogede elever Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever Bilag: Kvalitativ undersøgelse blandt nuværende og frafaldne tosprogede elever 2006 Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 2006 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Karaktergivning i gymnasiet

Karaktergivning i gymnasiet Karaktergivning i gymnasiet En undersøgelse af, hvordan lærere giver karakterer, og hvordan karakterer påvirker elevers tilgang til læring Denne rapport belyser den interne karaktergivning på de treårige

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Opfølgning på Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen

Opfølgning på Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen Notat Opfølgning på Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i juni 2012 en rapport om betydningen af studenternes sociale baggrund

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Det er en helt central ambition på Svendborg HandelsGymnasium og Svendborg Erhvervsskole i øvrigt - at hver enkelt elev skal lære så meget som overhovedet

Læs mere

Årskarakterer og prøvekarakterer i det almene gymnasium (stx) En deskriptiv analyse af forskelle i årskarakterer og prøvekarakterer

Årskarakterer og prøvekarakterer i det almene gymnasium (stx) En deskriptiv analyse af forskelle i årskarakterer og prøvekarakterer Årskarakterer og prøvekarakterer i det almene gymnasium (stx) En deskriptiv analyse af forskelle i årskarakterer og prøvekarakterer Årskarakterer og prøvekarakterer i det almene gymnasium (stx) En deskriptiv

Læs mere

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK KØBENHAVNS UNIVERSITET Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra Jan Alexis Nielsen INDLEDNING Gymnasiet tænkt forfra er et treårigt projekt,

Læs mere

www.eva.dk Karakterer og optagelse.

www.eva.dk Karakterer og optagelse. www.eva.dk Karakterer og optagelse. Mikkel Haarder, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 17. marts 2015 Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig statslig organisation. EVA s formål

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV

MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV 1 MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV Arbejdsgruppen for matematik stx om problemer for elever med gymnasiefremmed baggrund: Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF, Niels Hjølund Pedersen,

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

7-trins-skalaen. Evaluering af anvendelsen af karakterskalaen. Bilagsrapport

7-trins-skalaen. Evaluering af anvendelsen af karakterskalaen. Bilagsrapport 7-trins-skalaen Evaluering af anvendelsen af karakterskalaen Bilagsrapport 7-trins-skalaen Evaluering af anvendelsen af karakterskalaen Bilagsrapport 2013 7-trins-skalaen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Analyse 11. september 2013

Analyse 11. september 2013 11. september 2013 Karakterkrav på erhvervsskoler reducerer kun frafald marginalt Af Kristian Thor Jakobsen I den senere tid er indførelsen af adgangskrav på landets erhvervsskoler blevet diskuteret. DA

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG UDDANNELSESCHEF CLAUS ROSENKRANDS OLSEN Færrest sabbatår på erhvervsrettede gymnasiale uddannelser

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi INDHOLD Formålet har været at undersøge, hvor dygtige de enkelte gymnasier er til at løfte elevernes faglige niveau. Dette kan man ikke undersøge blot ved

Læs mere

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Oplæg på Studievejledernes Nyborg-konference for vejledere ved ungdomsuddannelserne 3.november 2010 Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik Dias

Læs mere

Den naturvidenskabelige faggruppe og kvalitetsarbejde på hf. Viborg Gymnasium og HF

Den naturvidenskabelige faggruppe og kvalitetsarbejde på hf. Viborg Gymnasium og HF Den naturvidenskabelige faggruppe og kvalitetsarbejde på hf Viborg Gymnasium og HF Den naturvidenskabelige faggruppe og kvalitetsarbejde på hf Viborg Gymnasium og HF 2007 Den naturvidenskabelige faggruppe

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Sociologiske aspekter

Sociologiske aspekter Sociologiske aspekter Crilles Bacher-Jensen Steffen M. Iversen Kjeld Bagger Laursen Lars Ulriksen Hovedspørgsmål Hvordan kan man ud fra et sociologisk perspektiv forstå, hvorfor drenge klarer sig dårligere

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

SOCIAL ARV Mønsterbrydere opgiver at følge med elitens børn på universitet Af Jonathan Tybjerg Onsdag den 1. marts 2017

SOCIAL ARV Mønsterbrydere opgiver at følge med elitens børn på universitet Af Jonathan Tybjerg Onsdag den 1. marts 2017 SOCIAL ARV Mønsterbrydere opgiver at følge med elitens børn på universitet Af Jonathan Tybjerg Onsdag den 1. marts 2017 Del: Den negative sociale arv forsætter efter gymnasiet. Kun godt halvdelen af arbejderklassens

Læs mere

Indsigt om gymnasiale uddannelser

Indsigt om gymnasiale uddannelser DI Den 27. oktober 2014 rada Indsigt om gymnasiale uddannelser 1. Indledning Regeringen har bebudet et udspil, der skal øge den faglige kvalitet i de gymnasiale uddannelser. Dette udspil skal også forholde

Læs mere

Prøver og eksaminer. Brugerundersøgelser

Prøver og eksaminer. Brugerundersøgelser Prøver og eksaminer Brugerundersøgelser Prøver og eksaminer Brugerundersøgelser 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Prøver og eksaminer 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk

Læs mere

Karaktergivning i de gymnasiale udd.

Karaktergivning i de gymnasiale udd. Karaktergivning i de gymnasiale udd. Karaktergivning i de gymnasiale uddannelser Karaktergivning i gymnasiet har afgørende betydning for elevers fremadrettede uddannelsesforløb, og gennemsnittet fra gymnasiet

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 190 Offentligt Foretræde den 26. april 2016 Iben Jensen og Michael Bang Sørensen. Vedrørende Kulturforståelse Vedrørende Kulturforståelse på de

Læs mere

Udfordringer og perspektiver i arbejdet med to-sprogede elever - en skoleleders refleksioner

Udfordringer og perspektiver i arbejdet med to-sprogede elever - en skoleleders refleksioner 1 Skolelederen René Arnold Knudsen Skoleledelse i 15 år Skoleledelse under forandring Uddannelse Engagement (DRK, DFH, EVA ) 2 Herningvej Skole - fakta Elev og forældre: socio-økonomiske forhold Organisering

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen. Delanalyse 4

Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen. Delanalyse 4 Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen Delanalyse 4 5 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen Delanalyse 4 2016 Karakterers betydning for

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN

SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gør vi

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gør vi Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gør vi FORMÅL Formålet har været at undersøge, hvor dygtige de enkelte gymnasier er til at løfte elevernes faglige niveau. Dette kan man ikke undersøge blot ved at

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF.

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF. Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Fra heltidsundervisning til ungdomsuddannelse. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut

Fra heltidsundervisning til ungdomsuddannelse. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut Fra heltidsundervisning til ungdomsuddannelse Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut Indhold Kort om evalueringen Hvem er eleverne i heltidsundervisningen? Hvor mange

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser TRIVSELSRAPPORT 2014 Århus Købmandsskole Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4 Udvikling

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

Analyse 17. marts 2015

Analyse 17. marts 2015 17. marts 2015 Indvandrerpiger fra ghettoer klarer sig særligt dårligt i grundskolen Af Kristian Thor Jakobsen Børn med ikke-vestlig baggrund klarer sig dårligst ved grundskolens afgangsprøver i dansk

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Kommunernes arbejde med kvalitetsrapporter

Kommunernes arbejde med kvalitetsrapporter Kommunernes arbejde med kvalitetsrapporter Erfaringer med kvalitetsrapporter som et redskab til udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kommunernes arbejde med kvalitetsrapporter 2009 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Karrierefokus -i og efter gymnasiet. København, den 13. september 2017 Claus Lei Hansen Studievalg København

Karrierefokus -i og efter gymnasiet. København, den 13. september 2017 Claus Lei Hansen Studievalg København Karrierefokus -i og efter gymnasiet København, den 13. september 2017 Claus Lei Hansen Studievalg København De ufokuserede studenter 49% af de ledige studenter har været i gang med en videregående uddannelse

Læs mere

Aktiviteter i projektet Der er i projektet gennemført kvalitative og kvantitative analyser for at belyse de tre spørgsmål:

Aktiviteter i projektet Der er i projektet gennemført kvalitative og kvantitative analyser for at belyse de tre spørgsmål: Rapportering af projekt 126152 Gymnasiets drenge matematikfagets drenge Formål med projektet Projektets udgangspunkt var en konstatering af store forskelle i drenges og pigers eksamensresultater ved den

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE?

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 15. maj 2006 af Niels Glavind Resumé: VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 10. klassernes fremtid er et af de mange elementer, som er i spil i forbindelse med diskussionerne om velfærdsreformer.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Hvorfor en brugertilfredshedsundersøgelse? For at Næstved Kommune kan løse opgaverne bedst muligt, er det vigtigt at få viden om, hvordan brugerne

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere