Faglig vejledning til styrkelse af socioøkonomisk løfteevne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig vejledning til styrkelse af socioøkonomisk løfteevne"

Transkript

1 Faglig vejledning til styrkelse af socioøkonomisk løfteevne Fokus i projektet på Silkeborg Gymnasium vil være en elevnær indsats i form af faglig vejledning. Hypotesen for projektet er at en elevnær faglig vejledning i et fag, vil kunne løfte socioøkonomisk udfordrede elevers faglige niveau på tværs af fag. Projektet har til formål at analysere denne formodet væsentlig faktor i forbindelse med socioøkonomisk løfteevne og dermed kvalificere indsatsen i forhold til at gøre en skole med god løfteevne endnu bedre. Projektet omtales i det daglige som projekt studietræning. Formål Projektets formål er at afdække, om man gennem en særlig faglig vejledning i ét fag kan løfte det faglige niveau i almindelighed for socioøkonomisk udfordrede elever og/eller fremme selvsamme elevers tilpasning til et gymnasialt undervisningsmiljø. Succeskriterier Projektet har følgende succeskriterier: 1) At det afdækkes, om faglig vejledning i ét fag har en positiv påvirkning af den generelle løfteevne i forhold til socioøkonomisk udfordrede elever. 2) At opsamle erfaringer til grundlag for at kvalificerer skolens indsats overfor socioøkonomisk udfordrede elever. 3) At sprede disse erfaringer til resten af organisationen. Baggrund Silkeborg Gymnasium er blandt de bedste i landet, når eksamensresultaterne sammenlignes med elevgruppens socioøkonomiske reference. I 2013 havde studenterne fra Silkeborg Gymnasium et samlet eksamensresultat på 7,7. Det er ifølge UNI-C s analyse 0,2 højere end det eksamensresultat på 7,5, som man ud fra en socioøkonomisk betragtning skulle forvente. Dermed har Silkeborg Gymnasium løftet eleverne, og den konstaterede forskel er statistisk signifikant. Generelt gælder, at antallet af elever har væsentlig betydning for, hvor sikkert den socioøkonomiske størrelse kan bestemmes, så qua gymnasiestørrelsen er tallene for Silkeborg Gymnasium relativt sikre. Silkeborg Gymnasium er blandt de 8,0 % af de 137 stx-institutioner, der indgår i undersøgelsen, som med det samlede eksamensresultat ligger statistisk signifikant over den socioøkonomiske reference. Langt de fleste stx-institutioner (80,3 %) har ikke en statistisk signifikant forskel mellem eksamens-resultatet og den socioøkonomiske reference. UNI-C har ligeledes beregnet den socioøkonomiske reference for en 3-årig periode, dvs. studenterårgangene fra 2011 til Dermed reduceres betydningen af den usikkerhed, der frembringes som følge af

2 den naturlige variation mellem årgange. Opgjort på perioden ligger Silkeborg Gymnasium ligeledes statistisk signifikant over den socioøkonomiske reference. Ifølge modellen skulle eksamensresultatet være 7,4, men det var 7,5. Det samlede resultat samt resultaterne i de enkelte fag fremgår af tabel 1. Silkeborg Gymnasium er mht. skriftlige karakterer i alle fag over den socioøkonomiske reference. I både dansk A, matematik A, matematik B, samfundsfag A og engelsk A er de skriftlige karakterer med statistisk signifikans over den socioøkonomiske reference, og forskellen er op til 0,8 karakterpoint. Dette er bemærkelses-værdigt, idet den statistiske model er mest sikker i forhold de skriftlige karakterer, og fordi de skriftlige karakterer fastsættes af to eksterne censorer. Ovenstående viser en generelt høj løftevene på Silkeborg Gymnasium, og bilag 1 søger at give en generel forklaring på hvorfor Silkeborg Gymnasium løfter. Det tilbageværende spørgsmål er Silkeborg Gymnasiums evne til at løfte Socioøkonomisk udfordrede elever som argument for at lægge et specielt fokus på denne elevgruppe, samt hvilke tiltag der mere specifikt skal sættes i værk for at løfte disse elever? Den generelle udvikling på Silkeborg Gymnasium i forsøget på at styrke indsatsen over for elever med forskellige udfordringer har været at iværksætte specialiserede tiltag som f.eks. Læsevejledning, Studievejledning, Skolepsykolog, Coach-ordning osv. Disse tiltag er typisk kendetegnet ved at være udlejret fra undervisningen. Med projekt faglig vejledning forsøger at gå i den anden retning og i stedet sætte ind i selve undervisningen.

3 Tabel 1. Socioøkonomisk reference for Silkeborg Gymnasium for 2013 og for perioden Kilde: De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013, UNI-C, Undervisningsministeriet, august 2014 Faglig vejledning som indsatsområde Silkeborg Gymnasium ønsker at blive endnu bedre til at løfte eleverne. I bestræbelsen herpå vil vi afdække effekten af målrettet faglig vejledning til en udvalgt elevgruppe. Hypotesen er, at man gennem tæt faglig vejledning i ét fag generelt kan fremme skolepræstationer, motivation og skoletilpasningen for elever, der ud fra den socioøkonomiske reference er udfordrede. Hypotesen er bl.a. baseret på erfaringer fra udvikling af undervisning i naturvidenskab, hvor forskning i England af Shayer og Adey har vist, at en systematisk indsats i forhold til abstrakt tænkning (higher order thinking) affødte bedre skoleresultater i såvel science som andre

4 fag 1. Hypotesen er i øvrigt i god overensstemmelse med anbefalinger fra en række af Undervisningsministeriets fagkonsulenter, der i skriftet Fagerfaringer fra skoler, der løfter højt ift. socioøkonomiske faktorer betoner betydningen af en række elementer, der tilgodeses gennem faglig vejledning: At se den enkelte elev, feedback, bevidsthed om elevernes individuelle progression, lærerengagement i den enkelte elev, mundtlig vejledning osv. Endeligt finder hypotesen opbakning i Dorte Ågårds Ph.d.-afhandling om elevmotivation: I den aktuelle gymnasie-pædagogiske kontekst ser der især ud til at være potentiale for at styrke elevers motivation gennem at sætte fokus på, hvordan man kan øge den daglige personlige kontakt til den enkelte elev 2. Elevgruppe og kontrolgruppe I projektet udvælges fem elever i fire 1.g-klasser til et særligt forløb i faglig vejledning. Eleverne udvælges på baggrund deres karakterer i grundskolen, idet UNI-C s analyser 3 har vist, at den baggrundsvariabel, der klart bedst kan forklare senere karakterer på gymnasiet, er gennemsnittet af de bundne prøvefag fra folkeskolens afgangsprøve. Mere præcist udvælges de fem elever i de udvalgte 1.g-klasser, der i grundskolen har det laveste gennemsnit i fagene dansk, engelsk, matematik, tysk (eller fransk) og fysik/kemi. De fire 1.gklasser vælges blandt de cirka 18 1.g-klasser på Silkeborg Gymnasium således, at to klasser har en samfundsfaglig orientering, og to klasser har en naturvidenskabelig orientering. Der udvælges på tilsvarende vis fire kontrolklasser (to samfundsfaglige og to naturvidenskabelige), og i disse udvælges på samme vis som ovenfor fem elever pr. klasse, der udgør en kontrolgruppe, idet disse ikke gennemgår et særligt forløb med faglig vejledning. Faglig vejledning Den faglige vejledning består af en lærer, der følger eleven tæt i et af elevens studieretningsfag. Den faglige vejledning gennemføres i 1.g og 2. g i et af elevens studieretningsfag, idet der dog allerede efter ét år gennemføres en grundig evaluering jf. afslutning af fase 1 i projektet. Baggrunden for, at den faglige vejledning gennemføres i et af elevens studieretningsfag, er, at det forventes at være centralt for elevens faglige udvikling, og fordi antallet af ugentlig lektioner i studieretningsfaget, gør det muligt for studieretningslæreren at følge eleven tæt. Den særlige indsats i forhold til faglig vejledning vil dermed være bundet op på et enkelt fag, og den faglige vejledning af eleven tager udgangspunkt i elevens læring i dette fag. Baggrunden herfor er forskningsresultater, der viser, at træning af læringsstrategier har størst effekt, hvis den foregår i en konkret faglig kontekst 4. Her skal læringsstrategi ikke forstås som læringsstile, men derimod som de tilgange og arbejdsgange, som en elev har i læringssituationer. Målet for den faglige vejledning er dermed at støtte eleven i at udvikle egne læringsstrategier og læringstilgange ved at italesætte et metaniveau om læring. Det kunne være: Lektielæsning 1 Higher order Thinking in physics education (HOT-physics), Jens D. Holbech, Poul V., Thomsen, Centre for Studies in Science Education, University of Aarhus 2 Lærer-elev-relationens betydning for elevers motivation, Ph.d.-afhandling, Dorte Ågård, Aarhus Universitet, De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013, UNI-C, Undervisningsministeriet, august pdf 4 Synlig læring for lærere. John Hattie side

5 Notetagningsstrategi i lektionerne Måder at arbejde på i lektionerne Motivation i undervisningen Tilgang til læring og håndtering af udfordringer Vi forventer, at det er afgørende for succesen af den faglige vejledning, at eleven følges tæt. Dermed tænkes den faglige vejledning sådan, at læreren skal have specielt fokus på de udvalgte elever i den daglige undervisning - for et studieretningsfag vil det typisk være 3-4 lektioner om ugen på Silkeborg Gymnasium med lektioner af varigheden 75 min. Den daglige kontakt vil typisk tage form af uformel motivationssnak op til den enkelte lektion og faglig snak i forlængelse af lektionen. Denne tilgang er baseret på en formodning om, at skolekoden eller fagenes og gymnasiets fagsprog eller sproglige diskurs i de tilfælde, hvor eleven ikke har det med hjemmefra, bedst kan knækkes ved at samtale med personer, der besidder denne diskurs i dette tilfælde elevernes egen lærer. Der er bl.a. belæg for denne formodning i den forskning, som Lars Ulriksen m.fl. har lavet vedrørende såkaldt gymnasie-fremmede elever 5. Ud over ovennævnte daglige kontakt vil der være deciderede møder skemalagt i skolens studiemodul (en skemaposition, hvor ingen elever har almindelig undervisning), hvor der arbejdes mere formelt med at udvikle elevens læringsstrategier. Der kan i de skemalagte moduler indarbejdes systematisk træning af abstrakt tænkning (higher order thinking). Projektets overordnede udformning Projektet centreres om de fire lærere, der hver især er tildelt fem elever. Disse lærere efteruddannes i første omgang gennem en studiekreds samt gennem erfaringer, der overdrages af projektledere og projektdeltagere fra nogle af de tidligere og nuværende udviklingsprojekter med relevans for det aktuelle projekt (fx Projekt om gymnasiefremmende strategier, projekt om synlig læring og feedback, læsevejledningen og Brobygningsprojekt). Desuden er det planen at få eksternt input til projekt gennem Jens Holbech, der har forsket i higher order thinking i en dansk kontekst, samt gennem evaluatorer og netværksskoler tilknyttet Undervisningsministeriets projekt. Projektet ledes af pædagogisk leder Lasse Wikman, der sikrer fremdrift i projektet, kontakt udadtil samt evaluering af projektet. Undervejs i projektet afholdes jævnlige møder blandt lærerne for at erfaringsudveksle omkring den faglige vejledning. For at sikre ensartethed gennemføres et forløb for de fire involverede lærere, hvor det aftales, hvorledes den faglige vejledning udføres. Der udvikles i den forbindelse et fælles materiale. Evaluering Forløbet med faglig vejledning evalueres på følgende vis: 1) Analyse af de faglige elevernes faglige niveau i form af afsluttende standpunktskarakterer og eksamenskarakterer ved udgangen af 1.g (fase 1) og 2.g (fase 2). Der sammenlignes med kontrolgruppen. 2) Spørgeskemaundersøgelse for de elever, der har modtaget faglig vejledning, samt kontrol-gruppen. Undersøgelsen skal afdække, hvordan eleverne har tilpasset sig gymnasieskolen bl.a. i form af 5 Lars Ulriksen, Susanne Murning og Aase Bitsch Ebbensgaard, Når gymnasiet er en fremmed verden. Eleverfaringer social baggrund fagligt udbytte, Samfundslitteratur, 2009.

6 hjemmearbejde, skriftligt arbejde, gruppearbejde, de akademiske krav, sprogbrugen på skolen osv. Undersøgelsen gennemføres i to omgange jf. fase 1 og 2. 3) De involverede lærere sammenfatter deres indtryk af vejledningsforløbet. Ledelsesforankring Projektet er forankret i ledelsen i form af: Lasse Wikman, projektleder Pædagogisk leder Brian Krog Christensen, projektansvarlig Uddannelseschef

7 Bilag 1: Hvorfor løfter Silkeborg Gymnasium eleverne? I lyset af ovennævnte resultater er det oplagt at søge en forklaring på, at Silkeborg Gymnasium i særlig grad løfter eleverne i forhold til den socioøkonomiske reference. Det er utvivlsomt kompliceret at afdække en årsagsforklaring, men en række faktorer forventes at have betydning: - En udviklingsorienteret kultur med dygtige lærere, der stiller klare krav. Lærerne på Silkeborg Gymnasium engageres i forskellige pædagogisk-didaktiske udviklingsprojekter om fx skriftlighed, anvendelse af IT i undervisningen, gymnasiefremmende strategier, tværfaglighed, brobygning til grundskolen osv. Der er således et lærerkollegium med fokus på pædagogisk og didaktisk udvikling samt samarbejde om undervisning. - Imødekommelse af den enkelte elevs behov. Silkeborg Gymnasium har fokus på trivslen for den enkelte elev. Til hver klasse er tilknyttet et lærerteam med en udspecificeret trivselsopgave (inkl. trivselssamtaler mv.), og derudover haves studievejledning, en psykolog samt 11 coaches i form af specialuddannede lærere. - Faglig udfordring af eleverne. Silkeborg Gymnasium har tilbud til talentfulde elever i en bred fagrække; matematik, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, sprog, musik, mv. Det betyder, at også de fagligt dygtigste elever bliver udfordret og udviklet. - Stor systematik, mange retningslinjer og klar ansvarsfordeling. Silkeborg Gymnasium er præget af stor systematik i form af manualer og instrukser, der beskriver, hvorledes teamarbejde, progressionsarbejde, fagligt samspil, SRP-vejledning mv. skal gennemføres, samt en systematisk og omfangsrig modtagelse af nye undervisere. Dermed sikres formodentligt et relativt højt og ensartet niveau i forhold til afvikling af en række centrale processer. Manualer mv. sikrer desuden en klar ansvarsfordeling på en meget stor skole. Institut for Naturfagenes Didaktik samt Hammer & Glahn har i pilotundersøgelsen vedrørende den socioøkonomiske løfteevne fundet frem til, at fire skoler med stor løfteevne bl.a. er præget af en lilleskolekultur og af, at ledelsesstrukturen er flad 6. I forhold til disse områder kan Silkeborg Gymnasium bidrage med komplementerende input til afdækningen af, hvad der påvirker løfteevnen, idet vi som landets største gymnasium ikke har meget lille-skole-præg, og idet skolen ikke er fladt organiseret; der er en tydelig ledelse, og der bliver på højeste niveau truffet beslutninger, der direkte intervenerer i afviklingen af undervisningen. - Evalueringskultur. På Silkeborg Gymnasium evalueres grundforløbet, undervisningsmiljøet og det samlede gymnasieforløb systematisk, og det italesættes klart, hvor skolen har de største udfordringer, og hvem der har ansvaret for at justere. Desuden arbejdes der konstant på en fortsat udvikling af undervisningsevalueringer. Samlet resulterer dette i en skolekultur, hvori evalueringer naturligt indgår. - Lærertrivsel og kompetenceudvikling. Arbejdsklimaundersøgelser viser, at lærerne på Silkeborg Gymnasium trives rigtig godt. De fysiske rammer for lærerarbejdet er gode, og lærernes kompetencer udvikles på en måde, hvor såvel individuelle som skolens overordnede behov og strategier imødekommes. Ovenstående beror på generelle ting UVM udpeger som baggrund for løfteevne: - Høje forventninger til alle elever - At lærerne deltager i mere systematiske undersøgelser af egen og andres undervisningspraksis 6 En pilotundersøgelse af fire gymnasieskolers løfteevne, Institut for Naturfagenes Didaktik samt Hammer & Glahn, side 3-4.

8 - Tæt opfølgning på den enkelte elev - Styrket vejledning fx gennem omlagt skriftlighed - Styrkelse af formativ evaluering og udvikling af en feedback-kultur - Tydelig klasserumsledelse

9 Bilag 2: Overordnet tidsplan for projektet FASE 1 Efterår 2014 Forår 2015 Skoleåret Maj-juni 2016 August 2016 Efterår 2016 Skoleåret Maj-juni 2017 Efterår 2017 Svar på ansøgning fra Undervisningsministeriet Rekruttering og uddannelse af lærere til deltagelse i faglig vejledning. Sparring med ekstern evaluator og evt. med netværksskoler med henblik på udvikling af endelig projektbeskrivelse, evalueringsmodel etc. Gennemførelse af den faglige vejledning. Kontinuerlig dialog i projektgruppen udveksling af erfaringer. Spørgeskemaundersøgelse og elevinterviews. Sparring med ekstern evaluator og netværksskoler. Første analyse af karakterer for vejledte elever og kontrolgruppe. Udarbejdelse af evalueringsrapport vedr. fase 1. Afslutningskonference for Undervisningsministeriets skolenetværk. FASE 2 Gennemførelse af den faglige vejledning. Kontinuerlig dialog i projektgruppen udveksling af erfaringer. Eventuel udvidelse af projektet til ny 1.g-årgang, hvis erfaringerne fra er gode. Spørgeskemaundersøgelse og elevinterviews. Udarbejdelse af samlet evalueringsrapport vedr. fase 1 og 2. Spredning af erfaringer på lærerseminar for 150 lærere på Silkeborg Gymnasium

10 Bilag 3: Budget Der opereres med et samlet projektbudget på kr.: Aktivitet Egenfinansiering Undervisningsministeriet Samlet Kompetenceudvikling for lærere (inkl. ekstern bistand) Sparring med netværksskoler og ekstern evaluator Faglig vejledning fase Løbende erfaringsudveksling fase Evaluering af fase Afslutningskonference Rapportering til Undervisningsministeriet Ledelse, administration og revision Faglig vejledning fase Løbende erfaringsudveksling fase Evaluering af fase Spredning af erfaringer på lærerseminar SUM Der vil ultimo 2016 ved afrapportering vedrørende regnskab og projektaktiviteter til Undervisningsministeriet blive redegjort for fase 1, hvortil der ansøges om støtte, svarende til et budget på kr.

11 Bilag 4: Forandringsteoretisk beskrivelse af projektet: Herunder følger en forandringsteoretisk (Som det blev præsenteret af Rambøll ved opstartskonferencen) beskrivelse af projektet. Projektets strategiske målsætning: 1) De socioøkonomisk udfordrede elever løftes fagligt i stor nok udstrækning. 2) Med projektet ønsker vi at styrke Silkeborg Gymnasiums løfteevne af de socioøkonomisk udfordrede elever. Målgruppe: 1) Projektets primære målgruppe er socioøkonomisk udfordrede elever. Her baserer vi os på UNI-C s analyser af, at det er karakterniveau fra folkeskolen der har størst forklaringskraft af, hvilke elever der klarer det dårligst i gymnasiet, og udvælger dermed de elever med lavest karaktere fra folkeskolen. 2) Projektets sekundære målgruppe er lærerne på Silkeborg Gymnasium, der skal klædes bedre på til at arbejde med disse elever, i projektet repræsenteret ved fire lærere. De til sigtede effekter: For primær målgruppen: 1) Det overordnede mål på længere sigt er at styrke deres faglighed. Dette måles på karaktergennemsnit. Dette antages dog at have en sammenhæng med bl.a. trivsel og motivation. Desuden ligger en styrket arbejdsproces eller tilgang til læring til grund herfor, hvilket kan måles på fravær samt på elevernes egen-evaluering heraf. Begge dele betragtes som indikatorer på styrket faglighed 2) På kortere sigt er målet at give eleverne viden om at det er muligt at udvikle sig fagligt, samt styrke elevernes evne til læring. For sekundær målgruppen: 1) Det langsigtede mål er at styrke Silkeborg Gymnasiums evne til at løfte de socioøkonomisk udfordrede elever, dvs. både tilpasning af de organisatoriske rammer og give lærerne redskaberne hertil. Dette måles på ændrede organisatoriske rammer, der styrker mulighederne for at løfte de socioøkonomisk udfordrede elever, samt på målrettet intern efteruddannelsestilbud og på udarbejdelsen af konkrete redskaber til en værktøjskasse. 2) På kortere sigt arbejder projektgruppen med at samle viden og erfaring med arbejdet med de socioøkonomisk udfordrede elever. Måles på? Indsatsen: Projektets ressourcer består af: 1) Fire lærere med erfaringer med henholdsvis coaching, mindset, brush-up kurser og (Linda???), samt en projektleder. a. 40 timer til hver af de deltagende lærere.

12 b. 60 timer til projektleder. 2) Den økonomiske rammer er på kr., se bilag 3. 3) Erfaringsudveksling med tidligere projekter på Silkeborg Gymnasium - Specielt GSSG og læsevejledning. 4) Erfaringsudveksling med projektnetværket (andre projekter, IND og læringskonsulenter). Aktiviteterne består i (står mere udførligt beskrevet i Bilag 6 aktivitetsoversigt): 1) Efteruddannelsesaktiviteter for de involverede lærere samt møder til planlægning og sparring mellem de involverede lærere. 2) Fællesaktiviteter for alle eleverne. 3) Faglig vejledningsmøder. 4) Faglig vejledning i undervisningen. Output???: Indikatorer: Kerneaktiviteten i forhold til at løfte eleverne i projektet antages at være det daglige fokus på elevens faglighed. Dette kan ikke omsættes til en målbar indikator. De formelle møder med eleverne i f.eks. studiemodulet vurderes derimod at være af sekundær betydning, men kan tælles. Desuden antages følgende at være indikatorer for styrket faglighed hos eleverne: Trivsel Motivation Fravær Elevernes egen evaluering De ovenstående indikatorer screener vi undervejs f.eks. i vores arbejde med Mindset. Vi har dog endnu ikke besluttet os for screeningsformen. Standpunktskarakter og årskarakter gives tilsammen tre gange årligt. Karakter er projektets mest direkte mål for om eleverne løftes fagligt. Succeskriterier: I prioriteret rækkefølge: 1. Fagligt løft af eleverne målt på karakter i forhold til kontrolgruppen. 2. Fagligt løft af eleverne i det udvalgte fag målt på karakter i forhold til kontrolgruppen. 3. Fagligt løft af eleverne målt på indikatorerne: Trivsel, motivation, fravær og elevernes egen evaluering heraf. 4. Udarbejdelse af redskabskasse til at arbejde med fagligt svage elever. 5. Skrive slutrapport med anbefalinger til ændret arbejdsgange på Gymnasiet. 6. Afholdelse af kursus for lærere om det at arbejde med fagligt svage elever.

13 Bilag 5: Lærernes kompetenceudviklingsbehov Herunder er forsøgt afdækket kompetenceudviklingsbehovet hos de lærere, der er involveret i projektet. Denne danner udgangspunktet for efteruddannelsesaktiviteterne i projektet. Erfaringsoverlevering fra GSSG Den personlige tilgang til eleverne o Hvordan nærmer man sig og taler med den elev, der forsøger at gemme sig. o Og hvordan dette og at man stiller eleven til skue ikke bliver en ubehagelig oplevelse for eleven. Motivation og herunder mindset o Mindset præsenteres for lærerne i projektet af de andre lærere i projektet der har erfaringer hermed i august. Desuden påtænker vi at lave en bootcamp for eleverne med deltagelse af Peter Arnborg, hvor også lærerne vil være tilstede. o Dorte Ågaard har skrevet bog om motivation ved systime. o Se/brug Dorte Ågaards PP fra Bymose hegn. o Hvis vi fortsat oplever problemer med motivation: Anerkendende tilgang Mødes med nogen der har erfaring med at tage hånd om enkeltelever Trække på Katedralskolens projekt om at bide det ned i små bidder og have den snak herom Hattie om feedback i processen på læringsstrategien Higher order thinking: Jens Holbæk - naturvidenskabeligt fakultet Århus - som redskab til at overføre det vi træner i det enkelte fag til alle fag. Ved ikke om det er higher order thinking der skal til, men det skal undersøges (Kan vente til midtvejs i projektet).

14 Bilag 6: Aktivitetsoversigt fase 1 Hermed en oversigt over de aktiviteter der indgår i projektet i fase 1 dvs. skoleåret Aktivitetsoversigten er pt. udarbejdet frem til august. Den resterende del af aktivitetsoversigten udarbejdes på mødet til august. Ultimo marts: Foråret Delprojekt 2 - Kompetenceudvikling af lærerne Intromøde i projektgruppen - Lasse præsenterer projektet - GSSG - Beslutte hvilken kompetenceudvikling der er relevant. Kursus med Helle Tobiasen projektleder for projekt uddannelsesløft. Delprojekt 1 - løfte de svage elever 10. Juni Færdig projektbeskrivelse til UVM Mailadresse findes i bevillingsskrivelsen August/ Projektdag september - Kursus Oktober: Hvis dette kun skal være en dag, så kræver det et formøde ca. to uger i forvejen. Projektdag - Strategi for hvordan vi konkret vil gribe den første del af projekt 1 an - Arbejde med konkrete arbejdstiltag vi vil anvende på eleverne - Udmønter sig i en konkret beskrivelse af aktiviteterne i delprojekt 1. Nu går vi i gang møde for lærerne - Opsummere hvad vi gør nu - hvad planen er. November+ Er der behov for kompetenceudvikling, f.eks. kursus om metakognitive læringsstrategier Udvælge deltagende elever + kontrolgruppe Bootcamp: - Screening inden - Mindset-intro - Samtale om screening Projektet kører - Møder mellem den enkelte lærer og elev - Behov for at mødes og sparre lærerne imellem - Fællesarrangementer for alle de involverede elever

15 Skal der suppleres med nye elever, hvis mange elever falder fra? Det er helt afgørende, at projektet i det daglige bliver holdt i kog for eleverne. Maj Evaluering Afslutning eller videreførelse af projektet

16 Bilag 7: Uafklarede spørgsmål 1. Udvælgelse af elever: Kriteriet for udvælgelse af elever er de fem elever med lavest karaktergennemsnit fra folkeskolen. Men: - Hvad hvis kun få elever har lavt karaktergennemsnit fra folkeskolen? - Eller de har lavt karaktergennemsnit, men høj karakter i netop det fag vi udvælger dem til? - Skeler vi derfor til karaktergennemsnit fra grundforløbet i udvælgelsen? 2. Italesættelse over for eleverne: Vi italesætter tydeligt over for eleverne at de er udvalgte, og at det er fordi, at de har svært ved det faglige. Om vi kan sige det handler om karaktergennemsnit fra folkeskolen er stadig uvist? 3. Et realistisk projekt: I projektet går vi meget ambitiøst til værks i vores forsøg på at løfte eleverne, men det er urealistisk at alle disse tiltag kan gøres til praksis på gymnasiet f.eks. bootcampen. - Skal vi gå ambitiøst til værks for at gøre os erfaringer med hvad der virker? - Eller skal vi tilrettelægge et realiserbart tiltag?

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af ScienceTalenter

Evaluering af ScienceTalenter August 2014 CEPRA Evaluering af ScienceTalenter Evalueringsrapport 1. Forord Denne evaluering er udført for Undervisningsministeriet i perioden januar 2014- august 2014. CEPRAs kontaktperson ved ScienceTalenter

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Litteraturstudie Dato Januar 2014 LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 1. Indledning 1 2.

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering og de dertilhørende procedurer og evalueringer Christianshavns Gymnasium 2007 Side 1 af 22 Præsentation af kvalitetsplanen

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Midtvejsevaluering af EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC

Midtvejsevaluering af EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC Midtvejsevaluering af EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC - Jeg tænker, at det er en succes, at vi har fået lov at give eleverne et skoletilbud, som har gjort, at de har fået tillid til skolevæsenet. At

Læs mere

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udarbejdet af Lektor Jo Krøjer Phd., Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Evalueringens

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere