Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S"

Transkript

1 Vejledning for elinstallatører om tilslutning mv. gældende for DONG Energy Eldistribution A/S Ændret den Side 1 af 18

2 Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde... 3 Definitioner og ejerforhold... 4 Del A: Administrative bestemmelser Installationsforskrifter Tilmelding Anvisning Idriftsætning (Færdigmelding) Stikledning Målere Generelt Tilslutning i mast Tilslutning i kabelskab Anbringelse af materiel i hovedstrømkredse for umålt strøm Generelt Installationer tilsluttet i lavspændingsnettet Generelt Adgang til måler Mærkning Placering af måler Generelt Del C: Udførelse af materiel, målertavler, målerskabe og kombinationsskabe Plads til måler Målerskabe Klemrækker og målertilslutning Generelt Strømtransformere Spændingstransformere Målerfelter Spændings- og strømkredse Tilslutningsenhed Del D: Udførelse af fasekompensering Generelt Automatisk indkobling af kondensatorbatteri Oplysninger fra DONG Energy Eldistribution Fællestavler Frederiksberg Elnet Ændret den Side 2 af 18

3 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser gælder for DONG Energy Eldistribution s forsyningsområde. Forsyningsområdet omfatter nedenstående kommuner: Undtaget er byforsyningerne i: Hillerød Helsingør Roskilde Leveringsbestemmelser Enhver kunde, der tilsluttes DONG Energy Eldistribution s forsyningsanlæg, er pligtig til at overholde DONG Energys "Almindelige Betingelser, tilslutning og anvendelse af DONG Energys elnet ". Tvivlsspørgsmål Hvor nærværende tilslutningsbestemmelser ikke er fyldestgørende, afgør DONG Energy Eldistribution betingelserne for tilslutning. Tvivlsspørgsmål, som måtte opstå vedrørende forståelsen af tilslutningsbestemmelserne, kan indankes for Energitilsynet, hvis afgørelse er endelig. Ændret den Side 3 af 18

4 Definitioner og ejerforhold Forsyningsanlæg Et forsyningsanlæg omfatter højspændingsnet, nettransformerstationer, forsyningsledninger, master og kabelskabe. Forsyningsanlægget etableres, ejes, vedligeholdes og betales af DONG Energy Eldistribution. Nettransformerstationer En nettransformerstation er en transformerstation, der tjener til forsyning af et eller flere forbrugssteder, enten direkte eller gennem DONG Energy Eldistribution s lavspændingsnet. Private transformerstationer En privat transformerstation er en transformerstation, der kun tjener til forsyning af en enkelt kunde og som etableres, ejes, vedligeholdes og betales af kunden. Transformerstationen kan enten forsynes direkte fra 10 kv skinnen i en hovedtransformer-station eller fra DONG Energy Eldistribution s 10 kv net. Leveringsgrænse Leveringsgrænsen er afgangsklemmen, i DONG Energy Eldistribution s forsyningsnet, efter stikledningssikringen, hvortil stikledningen tilsluttes. DONG Energy Eldistribution etablerer og vedligeholder forsyningsanlægget frem til det punkt hvortil stikledningen tilsluttes. Forsyningsledninger En forsyningsledning er en lavspændingsledning (230/400V), enten luftledning eller jordkabel, som tjener til forsyning af et eller flere forbrugssteder. Stikledninger En stikledning udført som jordstik, etableres, ejes, vedligeholdes og betales af kunden. Luftstik ejes og vedligeholdes af kunden, spørgsmål omkring reparation rettes til DONG Energy Eldistribution på telefon Fastgørelsespunkt på gavl/stativ og tag/stativ ejes og vedligeholdes af kunden. Stiksikringer Stikledningssikringer er de sikringer der er anbragt foran en stikledning. Disse sikringer skiftes af DONG Energy Eldistribution eller en autoriseret elinstallatør. Ændret den Side 4 af 18

5 Del A: Administrative bestemmelser 1. Installationsforskrifter Installationsarbejder udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen og i øvrigt i henhold til gældende love. Endvidere skal følgende bestemmelser udstedt af DONG Energy Distribution A/S - herefter kaldet DONG Energy - og Dansk Energi - herefter kaldet DE - følges: - Almindelige Leveringsbetingelser (DONG Energy) - Generelle vilkår etablering og omlægning af forsyningsnet (DONG Energy) - Fællesregulativet (DE). - Vejledning for Elinstallatører om tilslutning mv. (denne vejledning) (DONG Energy) I forholdet mellem DONG Energy og installatøren gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Endvidere forbeholder DONG Energy sig ret til at gøre erstatningskrav gældende overfor installatøren ved uretmæssigt energiforbrug forårsaget af installatørens fejlagtige installation. I tilfælde af fejlagtig udført arbejde, af installatøren, forbeholder DONG Energy sig ret til på egen foranledning, at udbedre fejlen på installatørens regning." 2. Tilmelding 2.1 Generelt Ønske om tilslutning af ny - eller ændring af eksisterende installation skal foretages af en autoriseret el-installatør, der tilmelder det ønskede arbejde til DONG Energy. Se pkt.3. Ved til- og færdigmelding af installationer anvendes DONG Energys elektroniske Installationsblanket på DONG Energy Distributions hjemmeside. Der indsendes en elektronisk blanket for hver enkelt installation. Installatøren skal, hvis nødvendigt, indsende plantegninger (etageplaner), hovedledningsdiagram og situationsplan, der viser placering af stikledning og hovedledninger for umålt strøm. Installatøren skal sørge for, at gadenavn, husnummer, etagebenævnelse mv. er den endelige og korrekte i forhold til kommunen. 2.2 Nye Installationer Ændret den Side 5 af 18

6 2.3 Ændring af bestående installationer Ændring som medfører et andet grundlag for elafregning. 2.4 Tilslutning af maskiner, brugsgenstande m.v. Tilslutning af maskiner og brugsgenstande på 7,5 kva og derover. Maskiner med hyppige startstrømme Maskiner med frekvensomformere eller controllere. Tilslutning af en samlet effekt på 10 kva og derover. Tilslutning af elvarmeanlæg. Tilslutning af varmepumper til rum opvarmning. Tilslutning af nødforsyningsanlæg. 3. Anvisning Hvis det tilmeldte stiller særlige krav til forsyningen, sender DONG Energy et tilbud til kunden og en kopi af tilbuddet til installatøren. Når kundens accept foreligger, sendes den elektroniske installationsblanket med anvisning til installatøren. Anvisning af en belastningsændring eller tilmelding af ny installation på en stikledning betyder ikke, at DONG Energy har foretaget en vurdering af, om udvidelsen kan forsynes gennem den pågældende stikledning. DONG Energy afgør, hvorledes tilslutningen til forsyningsanlæget skal etableres eller ændres, samt om tilslutningen nødvendiggør etableringen af en nettransformerstation f.eks. på den pågældende matrikel. Installationsblanketten skal være anvist før installationsarbejdet påbegyndes. 4. Idriftsætning (Færdigmelding) Når det tilmeldte installationsarbejde er udført, sender installatøren den elektroniske installationsblanket med færdigmeldingsafsnittet udfyldt til DONG Energy. Installatøren kan, for visse sagstyper, selv vælge tid for udførelse, ellers vælges der, at blive kontaktet af DONG Energy for aftale. Ændret den Side 6 af 18

7 Ved færdigmelding skal stik- og hovedledninger samt de tilhørende installationer være helt færdige, så spændingssætning og måleropsætning kan foretages samtidigt. Installatøren skal sørge for adgang til såvel måler som installation, så det aftalte arbejde kan udføres. DONG Energy Eldistribution kan kræve, at installatøren er til stede ved arbejdets udførelse. Vedrørende målerhåndtering se pkt Stikledning Generelt En matrikel kan forsynes fra et eller flere stik efter følgende retningslinjer: Opdeling på flere stik til f.eks. opdeling af erhverv/bolig. Opdeling af erhverv/bolig på et stik med én hovedledningssikring som begrænsning af erhvervsleveringsomfanget. Denne sikring placeres bag plomberbar låge i opdelingens udgangspunkt, som regel i hovedtavlen. T-muffer: T-muffer etableres og repareres ikke. T-muffe for stikledning skal fjernes ved omlægning/udvidelse af forsyning til ejendommen Antal boliger pr. stik ved lejligheder: Der skal minimum være tre boliger på et stik. Hvis der ønskes færre boliger pr. stik, betales ekstraudgifterne vedr. etablering af tilslutningspunkter. Afvigelse fra reglen om flere stik pr. matrikel: I særlige tilfælde kan DONG Energy beslutte, at der ikke må fremføres flere stik til den samme matrikel. Stiktilslutning til tilslutningspunktet I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit gives autoriserede elinstallatører tilladelse til at tilslutte stikledninger i DONG Energys kabelskabe. Den autoriserede elinstallatør udfører: Tilslutning i kabelskab. DONG Energy udfører: Tilslutning i delskab (skabe der normalt kun indeholder forsyningskabler) Tilslutning i transformerstation. Tilslutning i mast DONG Energy kan montere stikledningen i kabelskabet mod betaling. Ændret den Side 7 af 18

8 Hvis DONG Energy skal montere stikkablet, skal installatør frigrave ved kabelskabt og gøre kablet klar til indføring. Der må IKKE tildækkes og retableres før kablet er monteret i skabet. Tilslutning af lederne i stikledningen I stik- og hovedledninger med lyseblå leder skal denne anvendes som nulleder. Ved tilslutning af stik- og hovedledninger skal rækkefølgen af lederne fra venstre mod højre være L1-L2-L3-N. Stikledning der tilsluttes af den autoriserede Elinstallatør: Den autoriserede Elinstallatør monterer stikledningen i kabelskabet, opmærker stikkablet korrekt med aftagenummer og adresse og fjerner en eventuel eksisterende stikledning fra kabelskabet. Hvis installationen allerede er forsynet med el-måler, kan sikringer isættes af installatøren. Hvis installationen ikke er forsynet med måler, isættes sikringer af den servicetekniker fra DONG Energy der installerer måleren. Der må kun efter forudgående aftale, i hvert enkelt tilfælde, isættes kortslutter i installationen. Stikledninger der tilsluttes af DONG Energy: DONG Energy monterer stikledningen i delskab, transformerstation og mast, isætter sikring, monterer stikskiltet samt fjerner eventuelt eksisterende stikledning fra samme tilslutningspunkt. Installatøren har altid ansvaret for den del af stikkablet der er udenfor tilslutningspunktet. Installatøren må gerne indsende en tegning med stikledningens målsatte placering i offentligt areal til DONG Energy på mail Skitsen vil indgå i DONG Energys dokumentation for stikkablets placering. Kabelskabe forsynet med lås: I kabelskabe forsynet med lås (mærket med C eller E6) vil låsene efter behov blive udskiftet til trekantnøgle. I kabelskabe med låse mærket med E8 bliver nøgle udleveret af DONG Energy efter anmodning fra den autoriserede elinstallatør. Udlevering af E8 nøgle: Nøgle til kabelskabe forsynet med lås (mærket E8) kan udleveres af DONG Energy efter anmodning fra den autoriserede elinstallatør. Nøgler udleveres mod kvittering, der skal underskrives af en bemyndiget person, idet elinstallatørens autorisationsnummer benyttes som identifikation. Nøgler kan bestilles enten på tlf eller på mail Jordstik Den autoriserede Elinstallatør skal fremskaffe de nødvendige tilladelser til nedlægning af stikledninger i offentligt areal. Den autoriserede Elinstallatør skal, for kundens regning, udføre alt gravearbejde frem til tilslutningspunktet, samt levere og fremføre stikledningen hertil. Ændret den Side 8 af 18

9 Kunden skal normalt, højst, betale for 30 meter kabel/kabelgrav i offentligt areal, målt fra kundens skel nærmest tilslutningspunktet. Ved længder udover 30 meter aftales merprisen for nedlægning af kablet mellem DONG Energy og den autoriserede elinstallatør. Gravevejledning DONG Energy afholder omkostningerne til underskydningen under offentlig vej, første gang der betales for et 3 faset tilslutningsbidrag, i forbindelse med nytilslutning. I disse tilfælde formidler DONG Energy kontakten mellem elinstallatøren og entreprenøren. Følgende steder gives der ikke underskydning: Haveforeninger (egen matrikel) Sommerhusområder og lign. med grusveje. Udstyr opstillet i det offentlige rum, som f.eks. ladestandere og reklameskilte mm. Der skydes kun vinkelret under kørebanen (ikke cykelstier, rabatter mm.) Reparation af jordstik: Reparationen er for kundens regning. Den autoriserede Elinstallatør skal fremskaffe de nødvendige tilladelser i forbindelse med reparation af stikledning i offentligt areal og udføre alt gravearbejdet. Reparation af stikledning, der er forsynet fra kabelskabe, skal udføres af den autoriserede Elinstallatør. Reparation af jordstik der er forsynet fra andre tilslutningspunkter skal ske i samarbejde mellem den autoriserede elinstallatør og DONG Energy Fjernelse af jordstik: Den autoriserede Elinstallatør skal fremskaffe de nødvendige tilladelser til fjernelse af stikledningen, og udføre alt gravearbejdet. Fjernelse af stikledninger fra kabelskab og mast, udføres af den autoriserede Elinstallatør. Demontering af stikledningen fra andre tilslutningspunkter udføres af DONG Energy. Stikledninger uden leveringsomfang og stik fra T-muffer der ikke er i brug skal fjernes fra nettet. Luftstik Der etableres ikke nye luftstik. Reparation af luftstik: Luftstik ejes og vedligeholdes af kunden, spørgsmål omkring reparation rettes til DONG Energy på telefon Fastgørelsespunkt på gavl/stativ og tag/stativ ejes og vedligeholdes af kunden. Tagstativer og materiel fastgjort på ejendommen repareres ikke af DONG Energy. Ændret den Side 9 af 18

10 Fjernelse af luftstik: I forbindelse med fjernelse af et luftledningsstik eller omlægning fra luft til jord nedtager DONG Energy luftstikledningen, fra forsyningsmast til endetræksisolatorer ved gavl (ved tagstativer til tagkant) uden udgift for kunden. Demonteringen kan også foretages af installatøren efter aftale med DONG Energy. Anmodning om dette skal foreligge skriftligt fra ejeren eller den autoriserede Elinstallatør. Den autoriserede Elinstallatør afbryder forbindelsen mellem endetræksisolatorer/tagstativ og installationen inde i bygningen. 6. Målere Med virkning fra den 1. oktober 2014 stopper DONG Energy med at servicere puls til rådighed. Eksisterende pulse installationer forbliver uændret indtil måleren evt, skiftes eller hvis der opstår fejl i systemet. Der henvises til andre løsninger på markedet, som Ikke kræver indgreb i DONG Energys måleudstyr. Med virkning fra den 1. april 2013 har DONG Energy stoppet brug af DINskinnemålertavler. Ved udskiftning af en DIN-skinnemålertavle, skal der fra den 1. april 2013 opsættes målerramme for normalmåler. Installationer som er anvist med DIN-skinnemåler, men som ikke er færdigmeldt senest 1. april 2014 skal ændres til normalmåler. Med virkning fra 1. januar 2011, skal der i DONG Energys forsyningsområde anvendes stikbensmålere ved nyopsætning og ved udskiftning af målerskabe og målerrammer. Grundet brug af elektroniske måler og datakommunikation, skal det sikres, at der i alle driftssituationer, er konstant spænding til elmåleren. Opmærksomheden henledes på bl.a. produktionsanlæg hvor målekredsen kan blive spændingsløs, når anlægget er ude af drift. Målere opsættes, ombyttes og hjemtages af DONG Energy. Tilmelding/færdigmelding indsendes til DONG Energy, der derefter sørger for opsætning, ombytning eller hjemtagelse af måler. Nedlægges en installation kan den autoriserede Elinstallatør efter aftale med DONG Energy, vælge, at aflevere måleren hos DONG Energy, Brydehusvej 32, 2750 Ballerup, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. 6.1 Hvor der anvendes måling med måletransformere til og med 1kV, skal der fremsendes dokumentation i form af tavletegning og prøveprotokol for måletransformerne, hvor serienumre på de benyttede måletransformere oplyses. Dokumentationen skal vedhæftes Installationsblanketten. Hvis der anvendes måling med måletransformere over 1kV, skal der indsendes tilmelding via DONG Energys tilmeldingsblanket. Derudover skal der indsendes fornødent materiale til vurdering af tavle og målesystem. Se krav angivet i DEFU s teknisk rapport 353. Dokumentationen skal vedhæftes Installationsblanketten. Ændret den Side 10 af 18

11 Del B: Installation og tilslutning 7. Generelt 7.4 Hvor der i nye installationer anvendes fælles stikledning, skal der i faserne være en adskillemulighed foran den enkelte måler/installation. Adskillemuligheden skal placeres udenfor bolig-/erhvervsinstallationen på et sted, hvor der er uhindret adgang. Skillestedet skal være forsynet med en entydig og holdbar mærkning, der angiver, hvilke installation den tilhører. I eksisterende installationer, hvor der senere udvides med én enkelt måler, skal den nye måler overholde kravene for udvendig adskillelsesmulighed. Den eksisterende måler kan, hvis den inden ændringen var placeret indvendig, beholde sin placering uden udvendig adskillelsesmulighed. I øvrigt skal FR stk overholdes. Det er tilladt at benytte kanalskinner for umålt strøm i erhvervsinstallationer efter nærmere aftale med DONG Energy. Når der benyttes kanalskinner, skal alle udtag plomberes, og skinnerne skal, for hver anden meter, på begge sider, påføres et holdbart skilt på 10 x 3 cm med teksten UMÅLT STRØM, dog minimum én gang, på hver side, i hvert rum. Midlertidig ellevering Vi tilbyder midlertidig ellevering til byggepladser og lignende. Kunden skal betale for både tilslutning og demontering af midlertidige forsyningsanlæg. Tilslutning til forsyningsnettet 8. Tilslutning i mast Den autoriserede Elinstallatør er ansvarlig for at stikledninger dimensioneres i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6, Fællesregulativet og gældende regler i øvrigt. 9. Tilslutning i kabelskab Den autoriserede Elinstallatør er ansvarlig for at stikledninger dimensioneres i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6, Fællesregulativet og gældende regler i øvrigt. Installatøren skal, hvor han monterer i kabelskabet, sørge for en korrekt mekanisk forbindelse i tilslutningspunktet. 10. Anbringelse af materiel i hovedstrømkredse for umålt strøm Ændret den Side 11 af 18

12 Kortslutningsstrømme 11. Generelt 12. Installationer tilsluttet i lavspændingsnettet 12.3 I kabellagte forsyningsnet kan der regnes med Ik min(fase nul) på 5x stiksikringens mærkestrøm, dog mindst 600A. Installation af målertavler, målerskabe og Målesektioner 13. Generelt I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen skal tavler i installationer kortslutningsbeskyttes. Dette kan ikke ske med højspændingssikringen på 10 kv siden, idet dens afbrydende funktion i den lavere del af strømområdet er usikker. Dens hovedfunktion er således, at beskytte transformeren. Hvor der opsættes tavler med skinnegennemføring, skal der i tavlens indgang findes én kortslutningsbeskyttelse for tavlen i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen Af hensyn til muligheden for fjernaflæsning af elmåleren kræver DONG Energy, at der i tavlen, etableres en føringsvej i form af et ¾ rør til femføring af en kommunikationsledning. Røret skal føres ud af tavlen. 14. Adgang til måler Fra den , skal elmålere placeres så netselskabet har fri og uhindret adgang for kontrol, aflæsning og udskiftning. DONG Energy har besluttet, at dette kun gælder boliger, herunder fritidshuse og ubemandede anlæg. I erhvervsbyggeri, hvor der må forventes at være adgang inden for normal arbejdstid (kl. 8 til 16) kan måleren placeres indvendigt. I tvivlstilfælde skal der træffes aftale med DONG Energy inden udførelse. Ønskes måleren placeret i teknikrum, bag aflåst dør, skal nøglen placeres i et nøglerør, med en låsecylinder, som har en af DONG Energy godkendt kodning. Nøglerøret skal monteres i umiddelbar nærhed af adgangsdøren, eller efter aftale med DONG Energy,. Ændret den Side 12 af 18

13 Nøglerøret skal forsynes med et Medeco låsesystem med DONG Energy Måleres kodning. Da låsesystemet er sikret, kan kodningen rekvireres hos: ACTIV-Låseservice Merlegårdsvej Ishøj Tlf.: Leon Hammerup Kunden kan frit vælge leverandør, med kodning kan kun udleveres ved henvendelse til ACTIV-Låseservice. 15. Mærkning 16. Placering af måler Målere for f.eks. byudstyr og pumpebrønde mm. som er placeret i offentligt rum og på umatrikuleret område, kan placeres i egnede kapslinger, som kan integreres i gadebilledet. I nævnte tilfælde kan højdekravet, efter forudgående aftale med DONG Energy, på 0,5m (FR stk. 16) fraviges. Målerskabe placeret i det offentlige rum, kan have værktøjslukke. Brugsgenstande m.v. 17. Generelt Del C: Udførelse af materiel, målertavler, målerskabe og kombinationsskabe 18. Plads til måler 19. Målerskabe 20. Klemrækker og målertilslutning Målesektioner i lavspændingstavler 21. Generelt Målesektioner skal være udført som angivet i fællesregulativet med tillægsbestemmelser. Der skal monteres en afbryder foran hvert enkelt strømtransformerfeltet, hvis mærkestrøm, mindst, skal være som angivet på målesektionen. Afbryderen kan Ændret den Side 13 af 18

14 være manuel betjent eller en maksimalafbryder. Afbryderen eller maksimalafbryderen skal kunne aflåses i åben stilling. Det skal bemærkes, at installatøren har det fulde ansvar for, at tavlen overholder gældende bestemmelserne herunder, men ikke begrænset til, Fællesregulativet og Stærkstrømsbekendtgørelsen. 22. Strømtransformere Strømtransformere leveres af den autoriserede Elinstallatør. Der anvendes følgende størrelser: Strømtransformerne skal have en ydeevne på min. 2 VA i sekundærkredsen, og der må maksimal være 5 m ledning i den sekundære målekreds. Ved større ledningslængder eller mindre ydeevne på strømtransformer, skal det dokumenteres, at ydeevnen til måleren er tilstrækkelig. Ydeevnen til måleren skal være min. 1 VA 23. Spændingstransformere 24. Målerfelter 25. Spændings- og strømkredse 26. Tilslutningsenhed Del D: Udførelse af fasekompensering 27. Generelt 28. Automatisk indkobling af kondensatorbatteri Ændret den Side 14 af 18

15 Oplysninger fra DONG Energy Eldistribution TN system (nulling) Nulling i nye installationer må kun udføres efter forudgående tilladelse fra DONG Energy. Anmodning om tilladelse skal ske på DONG Energys elektroniske Installationsblanket. Undtagelse. Nulling må udføres uden tilladelse: I installationer hvor nulling allerede anvendes, i nulsikre 0,4 kv forsyningsnet. I installationen med stiksikring på 200A og der over, forsynet direkte fra en 10/0,4 kv transformerstation. Der gives altid tilladelse til nulling i Frederiksberg Elnet. TN-S system Stikledningen skal udføres som 5-leder kabel eller som 4-leder kabel + isoleret PE-leder. Der må ikke anvendes blank tråd af hensyn til mulig korrosion. PElederen som en-leder skal bindes sammen med stikkablet for hver 1-1,5 m med plasticstrips i hele dens længde fra transformerstationen til kundens tavle. Dette gøres for at nedsætte risikoen for graveskader på PE-lederen. PE-lederen skal mærkes efter Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 6. Tværsnittet af PE-lederen udføres i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen. Meromkostningen for tilslutning af TN-S system betales efter regning af elinstallatøren. Sikringer Stikledningssikringer I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit gives autoriserede elinstallatører tilladelse til at isætte og udskifte stikledningssikringer i DONG Energys kabelskabe og master. Hvis en stikledning skal gøres spændingsløs, er det installatørens ansvar, i god tid, at træffe aftale med de berørte kunder om tidspunktet for strømafbrydelsen. DONG Energy Eldistribution anvender ikke stiksikringer mindre end 25A. Hovedledningssikringer Hvis en umålt hovedledning skal gøres spændingsløs, er det installatørens ansvar, i god tid, at træffe aftale med de berørte kunder om tidspunktet for strømafbrydelsen. Ændret den Side 15 af 18

16 Tilslutningsbidrag DONG Energy opkræver et tilslutningsbidrag der er anmeldt til Energitilsynet. Nærmere oplysninger om bidragets størrelse kan fås ved henvendelse til DONG Energy eller på hjemmesiden: Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag opkræves i forbindelse med DONG Energy Eldistributions sagsbehandling, med en betalingsfrist på 30 dage. Tilslutning til eksisterende forsyningspunkt og etablering af nyt anlæg, vil først blive påbegyndt når det opkrævede beløb er modtaget af DONG Energy Eldistribution. Der betales tilslutningsbidrag til DONG Energy i forhold til den ønskede levering. Tilslutningsbidraget dækker, enten antal boliger eller, ved erhverv, et specifikt antal ampere. Tilslutningsbidrag dækker det på tilslutningstidspunktet aftalte leveringsomfang. Leveringsomfanget fastholdes på matriklen, også efter en evt. demontering af installationen. Ved en senere genetablering, betaler kunden alle udgifter til etablering af nyt forsyningspunkt. Leveringsomfanget kan ikke flyttes til anden matrikel eller andet forsyningspunkt. Hvis et leveringsomfang ønskes flyttet mellem to installationer/stikledninger, på samme matrikel og forsynet fra samme forsyningspunkt, skal dette aftales med DONG Energy i hvert enkelt tilfælde, inden sagsbehandlingen påbegyndes. Delt leveringsomfang. Boligkunder der ønsker en separat erhvervstilslutning på deres matrikel har mulighed for at udnytte den eksisterende stiksikring og dermed undgå at betale ekstra tilslutningsbidrag. Det er en forudsætning for ikke at betale ekstra tilslutningsbidrag, at: Den ekstra installation ikke giver anledning til en forøgelse af det eksisterende stiksikring. En forøgelse af den eksisterende stiksikring, vil udløse en betaling af tilslutningsbidrag i henhold til de gældende regler. Den tilsluttede installation skal have direkte tilknytning til den oprindelige boliginstallation, som f.eks. en dræn- og afløbspumpe og ladestander mm. Der kan ikke tilsluttes installationer som f.eks. fællesforbrug og andre erhvervsinstallationer, end nævnt ovenfor, uanset størrelse og art. Med kundens accept er det muligt, at oprette en ekstra erhvervstilslutning på en privat matrikel og derved opnå rettighed til, fælles, at udnytte leveringsomfanget til den eksisterende bolig. Ladestandere opstillet i det offentlige rum betaler reduceret tilslutningsbidrag. Det offentlige rum defineres ved matrikuleret areal med offentlig adgang, fx indkøbscentre og parkeringshuse, samt umatrikuleret areal med offentlig adgang, Ændret den Side 16 af 18

17 fx parkeringspladser langs offentlige vej. Evt. etablering af forsyningsanlæg til ladestandere i det offentlige rum er underlagt reglerne for landzoneområder. Reduceret tilslutningsbidrag (én fase og nul) kan opnås ved installationer under 1 kw. Ved reduceret tilslutningsbidrag etableres eventuelt nødvendigt anlæg for kundens regning. I landzoneområder betales tilslutningsbidrag, der beregnes som DONG Energy s kalkulerede omkostninger ved etablering af de nødvendige forsyningsanlæg frem til leveringsgrænsen med fradrag af et beløb på 3 x standardtilslutningsbidraget for 25 A Erhverv - dog altid mindst samme tilslutningsbidrag som i byområder. Sprinklerpumper, reserveforsyning til brandelevatorer eller brandventilation og lign. kan tilsluttes på sin egen stikledning uden betaling for leveringsomfang, hvis stiksikringen ikke er større end leveringsomfanget på den pågældende installation og der forsynes fra samme skab/lavspændingstavle. Der skal dog betales for DONG Energy Eldistribution s faktiske udgifter. Fejl i målere Konstaterer en autoriseret elinstallatør fejl i en installations måler, meddeles dette til Net tilslutninger, hvorefter installatøren kan aftale om det er acceptabelt at tilslutte installationen uden om måleren. Der skal straks indsendes en tilmelding på dette. Forbrug uden måler Efter særlig tilladelse fra DONG Energy kan forbrug til fx julebelysning eller små faste belastninger på max 100 watt, aftages uden måler. Der må ikke være servicestikkontakter eller lign i sådanne installationer. Afregningen, sker i forhold til den tilsluttede effekt gange de benyttede timer. Tilslutning uden måler, aftales i hvert enkelt tilfælde inden forbruget aftages. Plomber Installatøren skal selv plombere efter plombebrud på installationer, som DONG Energy ikke må forventes at skulle ud på. DONG Energys plomber er udført i plast. Plomber kan bestilles på DONG Energy Distributions hjemmeside. De udleverede plomber er beregnet til brug for installatøren ved indgreb i målerrammens klemmekasse samt ved umålt strøm. Kunden vil have byttet måleren til en pænere eller mindre Hvis der skal byttes en måler af kosmetiske grunde vil der blive opkrævet et gebyr på 900 kr. inkl. moms. Bytningen kræver at kunden sender brev eller mail til Ændret den Side 17 af 18

18 Ved kosmetisk bytning menes f.eks. At måleren byttes til en anden af samme type. f.eks. hvis en 3faset måler for ledningstilslutning ønskes byttet til en anden 3faset måler, også for ledningstilslutning. her opkræves gebyret, idet der ikke er nogen teknisk begrundelse for at bytte måleren. Hvor der byttes til en anden målertype f.eks. Hvis måleren byttes til en anden type. f.eks. hvis en 3faset måler med ledningstilslutning byttes til en 3faset måler for stikbenstilslutning. Her opkræves gebyret ikke, idet ledningsmåleren ikke ville kunne monteres i en stikbensbro Fællestavler Frederiksberg Elnet Generelt I visse ældre ejendomme er lejlighedsmålerne anbragt i trapperum eller kældre på specielle tavler i aflåst skab, hvortil kun netselskabets personale har adgang. En sådan tavle betegnes fællestavle. På denne type tavler må der ikke foretages udvidelser og ombygning. Grupper Gruppeafbryderne er anbragt i de enkelte lejligheder. Vedligeholdelse af gruppeafbrydere påhviler ejer/bruger. Der må kun være 1 stk. 2-polet gruppeafbryder med højst 10 ampere sikring i hver lejlighed. Reparation, omlægning eller flytning af hovedledninger fra fælles- tavler til lejligheder er ikke tilladt. Hvis der opstår fejl på hovedledningerne eller der er behov for yderligere effekt i lejlighederne, skal der udføres nye hovedledninger til de enkelte lejligheder fra nye målertavler, der som hovedregel er placeret uden for lejlighederne. Ændret den Side 18 af 18

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER TILSLUTNINGSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR LEF NET A/S FORSYNINGSOMRÅDE Gældende fra 21. september 2009. Side 1 af 16 Ikrafttræden og ændringer mv. Ikrafttræden Nærværende tilslutningsbestemmelser er et supplement

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net)

Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net) Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net) Vedtaget af Helsingør Byråd den 26. marts 2007. 1 Supplerende bestemmelser til fællesregulativet Betjening og 1.1 arbejde på Det er

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser For AURA El-net 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsanlæg... 4 4. Tilslutning, ændring og udvidelse... 4 5. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S

Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S Gældende fra den 21. februar 2011 og er anmeldt til Energitilsynet. Indhold. 1 Generelle bestemmelser. 2 Leveringsomfang og ejerforhold. 3 Tilslutning, ændring

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S

Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S Gældende fra 1. august 2009 Indhold. 1 Generelle bestemmelser. 2 Leveringsomfang og ejerforhold. 3 Tilslutning, ændring og udvidelse. 4 Tilslutningsbidrag. 5 Supplerende

Læs mere

Forsyning Helsingør Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser Net

Forsyning Helsingør Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser Net Tilslutningsbestemmelser Net (Bilag til Leveringbestemmelser Net) Indhold 1. Supplerende bestemmelser til fællesregulativet... 3 2. Tilslutningspunkt... 3 3. Stikledning... 4 4. Tilslutningsbidrag... 4

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S

Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser 23. august 2007 Tilslutningsbestemmelser Indledning Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til netbenyttelsesaftalen og beskriver mere specifikt FN

Læs mere

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet DONG Energy Eldistribution A/S Gældende fra 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet Tilslutningsbidrag for elforsyning opkræves ved etablering af enhver ny

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1 Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Nibe Elforsyning Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser

Læs mere

1.3 Tilmelding Ved nytilslutning eller udvidelse/ændring af en bestående installation, indsendes en tilmelding jf. Fællesregulativet, del A.

1.3 Tilmelding Ved nytilslutning eller udvidelse/ændring af en bestående installation, indsendes en tilmelding jf. Fællesregulativet, del A. Tilslutningsbestemmelser. Indhold 1. Generelle bestemmelser 2. Leveringsomfang og ejerforhold 3. Tilslutning, ændring og udvidelse 4. Tilslutningsbidrag 5. Supplerende bestemmelser til tilslutningsbidrag

Læs mere

Galten Elværk Net A/S

Galten Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Galten Elværk Net A/S 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelle bestemmelser.... 1 2. Definitioner... 1 3. Forsyningsanlæg... 3 4. Tilslutning, ændring og udvidelse...

Læs mere

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011 Fyraftensmøde hos y TRE-FOR den 29. marts 2011 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst og gennemgang af, hvordan du bruger TRE-FORs kundeservice og udnytter de selvbetjeningsmuligheder, som ligger på trefor.dk

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

Fællesregulativet 2009

Fællesregulativet 2009 Fællesregulativet 2009 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 25. marts 2010

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 25. marts 2010 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 25. marts 2010 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst v/ Per Sørensen, elforsyningschef 16:40: Gennemgang af, hvordan du udfylder installationsblanketten korrekt, hvordan du

Læs mere

1. Generelle bestemmelser

1. Generelle bestemmelser INDHOLD 1. Generelle bestemmelser... 2 2. Leveringsomfang og ejerforhold... 2 2.1. Leveringsomfang... 2 2.2. Leveringsgrænsen... 3 2.3. Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningsbidrag...

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1. Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i HEF Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser 1.2 Enhver, der tilsluttes

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

1. Generelle bestemmelser

1. Generelle bestemmelser 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet netselskaberne. 1.2

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Forretningsgang. Bornholms El-Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. Bornholms El-Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem Bornholms El-Net A/S og de autoriserede elinstallatører Bornholms El-Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske

Læs mere

Ikast Værkerne Net A/S

Ikast Værkerne Net A/S Tilslutningsbestemmelser Ikast Værkerne Net A/S 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Ikast Værkerne Net A/S, i det følgende kaldet netselskabet.

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 NUKISSIORFIITS ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR OFFENTLIG LEVERING AF EL- VARME NR. 1.

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

NOE. Skivevej Holstebro. Tilslutningsbestemmelser Side 1 af 14

NOE. Skivevej Holstebro. Tilslutningsbestemmelser Side 1 af 14 tilslutningsbestemmelser 2012 Side 1 af 14 generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NOE NET A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet NOE. 1.2 Netbenyttelsesaftale

Læs mere

Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk

Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk Roberto Bentsen Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Spørgsmål og svar... 3 Hvem er vi... 3 Korrespondance mellem installatør

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. januar 2012 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

LIVØ - FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER

LIVØ - FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER ENERGINET.DK LIVØ - FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER AKTIVITET 6 - OPGRADERING AF EL-DISTRIBUTIONSNET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. januar 2016 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15.

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. oktober 2015 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

Investeringsbidrag m.v.

Investeringsbidrag m.v. Tarifblad til Tilslutningsbestemmelser/ stikledningsregulativ vedrørende Investeringsbidrag m.v. Pr. 1. januar 2017 BORNHOLMS EL-NET A/S Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 1. Investeringsbidrag..

Læs mere

Velkommen til El-installatørmøde. mandag den 10. oktober 2011

Velkommen til El-installatørmøde. mandag den 10. oktober 2011 Velkommen til El-installatørmøde mandag den 10. oktober 2011 1 Agenda 1. Velkomst program (SM) 2. Sydfyns Elforsyning siden sidst (5. februar 2002) (AJB) 3. SEF NET A/S Kundedata og afregning (TBN) 4.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Instruks vedrørende. el-installatørers

Instruks vedrørende. el-installatørers Instruks vedrørende el-installatørers fejlretningsarbejder på HEF Nets elforsyningsanlæg 2. udgave 2007 Dok.id-128458 Formål Instruksen har til formål: at øge den personlige sikkerhed at undgå ulykker

Læs mere

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Stikledning er indeholdt i tilslutningsbidraget for område Nord og etableres af NRGi Net A/S frem til leverin

Stikledning er indeholdt i tilslutningsbidraget for område Nord og etableres af NRGi Net A/S frem til leverin Tilslutningsbidrag Priser gældende fra 1. januar 2012 NRGi Net område Nord (tidligere NRGi Net) Prisen er pr. installation eller Ampere. Stikledning er indeholdt i tilslutningsbidraget for område Nord

Læs mere

Priser og vilkår for N1

Priser og vilkår for N1 Priser og vilkår for N1 Version 3. Gældende pr. 1. januar 2018 Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk 1 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Priser og vilkår for N1

Priser og vilkår for N1 Priser og vilkår for N1 (Tidligere EnergiMidt Net A/S og HEF Net A/S) Gældende pr. 1. oktober 2017 Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk 1 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. januar 2017 Thy-Mors Energi Elnet A/S Note: Engrosmodellen indførtes pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,21 16,21 Energiafgift * 91,00 91,00 I alt

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Indledning Transportable, forbrændingsmotordrevne generatoranlæg skal enten opfylde bestemmelserne i Ú 551 á eller de særlige bestemmelser i Ú 816 á. Bestemmelserne i ISO 8528-8 kan også anvendes for generatoranlæg

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

NETSELSKABETS RETNINGSLINJER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET* PR. 1. april 2016

NETSELSKABETS RETNINGSLINJER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET* PR. 1. april 2016 NETSELSKABETS RETNINGSLINJER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET* SYD ENERGI Net A/S PR. 1. april 2016 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse DEL 1... 5 1. Generelle bestemmelser... 5 1.1 Indledning...

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for forbrugskunder... 5 Priser for producenter... 6 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag... 7 Øvrige

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 Spørgsmål GÆLDENDE FOR SAMTLIGE ENTREPRISER 00.1 00.2 00.3 00.4 Arbejdsbeskrivelse - byggeplads 01.1 01.2 01.3 01.4 ENTR. 11 - Nedbrydning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere