Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune"

Transkript

1 Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune December 2014

2 Indledning... 3 Konklusion... 4 Status på Struer Kommunes 10. klassetilbud... 5 Udvikling i elevgrundlag... 5 Elevfrafaldsprocent... 7 Elevfravær... 8 Aflysning af undervisning... 9 Linjefagsdækning Afgangsprøverne på 10. klassetrin (FS10) Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser Elev tilfredshedsundersøgelse Profiler på 10. klassetilbuddene i Struer Kommune Fagudbud og skolernes hverdag Oversigt over status på 10. klassetilbuddet Den nye erhvervsreform krav om EUD10-tilbud Bilag 1: Foldere og materialer fra Thyholm Skole Bilag 2: 10. klasse-foldere og materialer fra Struer Statsgymnasium Bilag 3: Oversigt over uddrag af elevsurvey /47

3 Indledning Som en del af aftale om Fremtidens Folkeskole af 17. juni 2014 blev det aftalt, at der skulle fortages en evaluering i efteråret 2014 med henblik på politisk stillingtagen til fremtidig drift af 10. klassetilbuddet i Struer Kommune. Byrådet besluttede i 21. december 2010 at placere Struer Kommunes 10. klassetilbud på henholdsvis Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium. Målet med denne rapport er: at give en status på resultater fra henholdsvis 10. klassetilbuddet på henholdsvis Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium at afdække elevtrivsel at sammenstille profiler for skoletilbuddene at give et overblik over de fremtidige vilkår, der med implementeringen af den nye erhvervsskolereform vil påvirke Struer Kommunes 10. klassetilbud: o EUD10 - den erhvervsrettede 10. klasse o den nye 20/20-ordning, der overgår til at være en kombineret 10. klasse og første del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. 3/47

4 Konklusion Denne rapport giver en status på Struer Kommunes to 10. klassetilbud i forhold til følgende punkter (se tabel nedenfor): Frafaldsprocent: procentdelen af elever, der frafalder 10. klassetilbuddet over skoleåret - fra starten af skoleåret til slutningen af skoleåret Elevfraværsprocent: procentdel af elevfravær over skoleåret Aflysningsprocent: hvor meget af undervisningen, der ikke bliver afholdt Linjefagsdækning hvor meget af undervisningen som bliver foretaget af lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kompetence. Gns. afgangsprøven i 10. klasse: gennemsnit for prøvekarakteren på tværs af de 9 prøvefag. Eksamensprocent: hvor mange af eleverne, der fik standspunktskarakterer som også valgte at gå til prøve i det pågældende fag Gns. forskel mellem standpunktskarakter og prøvefag: i hvor høj grad lærerne var i stand til at vurdere elevernes faglige niveau målt som prøvekarakter ved FS10. Overgangsfrekvens: procentdel af elever fra årgang 2013, der overgik til en ungdomsuddannelse. For alle parametre på nær forskellen mellem standpunktskarakteren og prøvekarakter gælder det at Struer Statsgymnasium matcher eller har bedre resultater end Thyholm Skole. Struer Statsgymnasium har i indeværende skoleår 79 % svarende til 68 elever af Struer Kommunes 10. klasse-elever. Det bør overvejes om Thyholm Skole med kun 13 og klasse-elever i de sidste to skoleår har nået en kritisk masse i forhold til hvornår det er meningsfuldt for Struer Kommune at tilbyde to 10. klassetilbud. STATUSPUNKTER Thyholm Skole Struer Statsgymnasium Frafaldsprocent 8% 7% Elevfraværsprocent 7,1% 5,3% Aflysningsprocent 2,4% 0% Linjefagsdækning 100% 100% FS10 gns. 5,48 5,86 Eksamensprocent 76% 93% Forskel mellem standpunkts- og prøvekarakter -0,7 0,4 Overgangsfrekvens 100% 100% Antal elever Struer Statsgymnasium er endvidere en stærk kandidat i forhold til den nye erhvervsreforms krav om oprettelse af det erhvervsrettede EUD10-tilbud i et campus/ungdoms-miljø. 4/47

5 Status på Struer Kommunes 10. klassetilbud Udvikling i elevgrundlag Efter et par år med fald i antallet af 10. klasse-elever i folkeskolen oplever Struer Kommune i indeværende skoleår en stigning på 46 % i antallet af 10. klasse-elever (27 elever) i folkskolen. Figur 1 viser udviklingen i antal af elever i 10. klasse i Struer Kommune samt de fire omkringliggende kommuner; Lemvig, Holstebro, Morsø og Skive. For de omkringliggende kommuner tegner der sig et noget broget billede i udviklingen af 10. klasse-elever; Skive og Morsø Kommune har oplevet et fald i antal af elever og Lemvig og især Holstebro Kommuner har oplevet en stigning i antallet af 10. klasse-elever i deres folkeskoler. Figur 1: elever i 10. klasse i folkeskolerne i 5 kommuner i Midtjylland Kilde: LIS, Folkeskoler Kigger man på hvor stor en procentdel af de 16- årige, der gennem de sidste 4 skoleår har valgt et 10. klassetilbud i folkeskolen ses nøjagtig den samme udvikling. I skoleåret 2013/14 valgte ca. hver fjerde 16-årig i Struer Kommune at gå i 10. klasse og i indeværende skoleår har mellem hver tredje og fjerde 16-årig valgt et 10. klassetilbud i folkeskolen i Struer Kommune. Figur 2: Procentdel af årgang som valgte et 10. klassetilbud i fem kommuner. Kilde: Danmarks statistik og LIS 5/47

6 I skoleårene 2011/12 og 2012/13 var Struer Kommunes 10. klasse-elever i folkeskoleregi nogenlunde ligeligt fordelt på Thyholm Skoles og Struer Statsgymmnasium. Gennem de to sidste år har Struer Kommunes 10. klasse-elever dog klart fordelt sig med ca. 80 % af eleverne på Struer Statsgymnasium og 20 % af eleverne på Thyholm Skole. I skoleåret 2014/15: Struer Statsgymnasium har udover Struer Kommunes klasse-elever 10 elever fra andre kommuner. To af Struer Kommunes klasse-elever kommer fra Thyholm Skoledistrikt. Struer Statsgymnasium har fire 10. klasser. Thyholm Skole har en elev fra en anden kommune og ni af de klasse-elever kommer fra kommunens andre skoledistrikter. Thyholm Skole har én 10. klasse. Figur 3: Antal 10. klasse-elever fra Struer Kommune på Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium Kilde: Danmarks statistik og TEA 6/47

7 Elevfrafaldsprocent Ved opgørelsen af frafald kigger vi på hvor mange af de elever, der var indskrevet i klasserne ved starten af skoleåret, der stadig er tilbage ved afslutningen af skoleåret. Over skoleåret 2013/14 faldt 7 % (1 elev) af de oprindelig tilmeldte 10. klasse-elever på Thyholm Skole fra og på Struer Statsgymnasium faldt 8 % (3 elever) fra. I 2013/14 skyldtes to af frafaldene at eleverne overgik til en ungdomsuddannelse og de resterende to frafald skyldtes personlige/sociale/familiemæssige forhold. (kilde UU Nordvestjylland) Figur 4: Elevfrafald fra 5. september (begyndelsen af skoleåret) og til 31. juli (slutning af skoleår) Kilde: TEA 7/47

8 Elevfravær I skoleåret 2013/14: Thyholm Skole havde en elevfraværsprocent på 7,1 % svarende til 12,3 fraværsdage per elev, heraf skyldtes lidt over 4 dage ulovligt fravær. Det ulovlige fravær er fra 2012/13 til 2013/14 steget med 23 procentpoint, hvilket formentlig skyldes implementeringen af ensarterede regler for registrering af ulovligt fravær på tværs af Struer Kommunes folkeskoler. Struer Statsgymnasium havde en elevfraværsprocent på 5,3 % svarende til 9,1 dage per elev, heraf skyldtes 0,7 dag ulovligt fravær. Fraværet på Thyholm Skoles 10. klasse er med en stigning fra 6,8 fraværsdage til 12,3 fraværsdage næsten fordoblet fra 2012/13 til 2013/14. Fraværet på Struer Statsgymnasium steg i samme periode med 0,5 fraværsdag. 8,6 dage 6,8 dage 9,1 dage 12,3 dage Figur 5: Elevfravær i 10. klasse på Struer Statsgymnasium og Thyholm Skole Kilde: TEA 12 dage 9 dage 7 dage 9 dage 8/47

9 Aflysning af undervisning Thyholm Skole aflyste 2,4 % af undervisningen i 2013/14 svarende til i alt 32 lektioner. Struer Statsgymnasium aflyser kun timer i tilfælde af vejrlig, og dette var ikke tilfældet i skoleåret 2013/14. Struer Statsgymnasium har hjælpelærere, der kan træde ind og overtage undervisningen i tilfælde af at hovedlæreren er forhindret i at foretage undervisningen. Hjælpelærerne har timer samtidig med hovedlæreren og hjælper fagligt svage elever i de opgaver den øvrige klasse arbejder med. Figur 6: Procentandel for aflysning af undervisning i 10. klasse Kilde: Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium 9/47

10 Linjefagsdækning Som en hel central del af folkeskolereformen er det et mål, at lærerne i 2020 har undervisningskompetence svarende til linjefag i de fag, de underviser i. Struer Kommune har generel en udfordring på dette område idet linjefagsprocenten i skoleåret 2013/14 på tværs af klassetrin og skoler lå på 87,3 % imod et landsgennemsnit på 88,5 %. (kilde: LIS) Både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium har i indeværende skoleår en linjefagsdækning på 100 %. Figur 7: oversigt over linjefagsdækning (linjefag og tilsvarende kompetencer) Kilde: LIS 10/47

11 Afgangsprøverne på 10. klassetrin (FS10) Afgangsprøverne i 9. og 10. klasse fungerer som en eksamen, for at teste elevernes faglige kunnen. I 10. klasse er afgangsprøverne ikke obligatoriske, men det er alment, at man går op til prøverne, for at kunne give et godt indtryk til ungdomsuddannelsen, som man gerne vil ind på året efter. Eksamensprocent Som det kan ses af figur 8 gik 10. klasse eleverne på Struer Statsgymnasium i 2013/14 op til FS10- prøver i 93 % af de fag, som de fik standspunktkarakter i. Dette vil sige at, i 21 tilfælde valgte elever ikke at gå op til en FS10-prøve. Det samme tal var 76 % for Thyholm Skole svarende til at 19 elever ikke gik op til en FS10-prøve. Figur 8: Andel af de elever, som fik standpunktskarakter som også gik til FS10-prøver. Kilde: Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium 11/47

12 Forskel mellem standpunktskarakter og prøvekarakter Elevernes faglige niveau vurderes via deres standpunktskarakterer, der gives af lærerne og udtrykker elevernes præstation på grundlag af de faglige krav, der er opstillet for de enkelte fag. Sammenlignes standpunktskarakterer med prøvekarakterer, kan man få et indtryk af, hvordan skolens lærere vurderer det faglige niveau hos eleverne, og om denne vurdering også afspejler sig i elevernes prøvekarakter, hvor der er ekstern censor. Figur 9 viser forskellen mellem standpunktskarakterer og prøvekarakterer for Thyholm Skole og Struer Statsgymnasiums 10. klasse de sidste to skoleår. I skoleåret 2013/14 undervurderede lærerne på Thyholm Skole deres elevers præstation med gennemsnitligt 0,7 karakterpoint i forhold til de karakterer som eleverne opnåede til FS10-prøverne. På Struer Statsgymnasium overvurderede lærerne deres elevers præstation med gennemsnitlig 0,4 karakterpoint i 2013/14. Figur 9: Gennemsnilig forskel mellem standpunktskarakter og prøvekarakterer på tvær af prøvefagene: Kilde: Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium 12/47

13 Karaktergennemsnit på tværs af FS10-prøver Struer Statsgymnasium har et karaktergennemsnit på 5,86 på tværs af FS10-prøverne i skoleåret 2013/14, hvilket er en fremgang sammenholdt med karaktergennemsnittet på 5,56 fra forrige skoleår. Thyholm Skoles karaktergennemsnit faldt i skoleåret 2013/14 til 5,48 mod et karaktergennemsnit på 5,86 året før. Karaktergennemsnittet indeholder karakterer fra dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi. Figur 10: Karaktergennemsnit på tværs af FS10-prøverne Kilde: Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium 13/47

14 Oversigt over gennemsnit på FS10-prøver Figur 11 viser Thyholm Skole og Struer Statsgymnasiums FS10-prøveresultater for de enkelte prøvefag igennem de sidste to skoleår. Figur 11: Karaktergennemsnit for alle prøvefag i skoleårene 2012/13 og 2013/14 Kilde: Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium 14/47

15 Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser Per september 2014 er alle elever, der er i sommeren 2013 gik ud af 10. klasse på både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium, i en ungdomsuddannelse. Se figur 11. Figur 11: Overgangsfrekvens fra 10. klasse til ungdomsuddannelse målt 15 måneder efter afsluttet 10. klasse. Kilde: UU Nordvestjylland Figur 12 viser at 77 % af 10. klasse-eleverne fra årgang 2013, der gik på Struer Statsgymnasium, er i gang med en gymnasial uddannelse. 23 % af eleverne er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. 61 % af 10. klasse-eleverne fra årgang 2013, der gik på Thyholm Skole, er i gang med en gymnasial uddannelse. Thyholm Skole leverer procentvis flere elever til de erhvervsfaglige uddannelser end Struer Statsgymnasium. Figur 12: Status på hvilken uddannelsesretning 10. klasseseleverne fra årgang 2013 i Struer Kommuner befinder sig efter 15 måneder. 15/47

16 Elev tilfredshedsundersøgelse For at afdække elevtilfredsheden på henholdsvis Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium besvarede i alt 88 ud af 96 mulige 10. klasse-elever en elektronisk survey i uge 46 og uge Surveyen resulterede i en samlet svarprocent på 92 %. Survey-bevarelser: 15 ud af 18 mulige besvarelser fra Thyholm Skoles 10. klasse. Svarprocent: 83 %. 73 ud af 78 elever på Struer Statsgymnasiums 10. klasse. Svarprocent: 94 %. Surveyen blev besvaret af klasseelever fra andre kommuner. Bemærk at idet der kun er 15 besvarelser fra Thyholm Skole er denne del af undersøgelse behæftet med en større usikkerhed. Surveyen indeholdte spørgsmål om: elevernes tilfredshed med skolen elevernes trivsel elevernes planer efter 10. klasse faktorer, der havde indflydelse på elevernes valg af skole til 10. klassetilbuddet Elevernes tilfredshed med deres skoler: Eleverne udtrykker generelt stor tilfredshed med deres skole. 90 % af eleverne på Struer Statsgymnasium vil anbefale deres skole til andre. Lidt færre nemlig 86 % af eleverne på Thyholm Skole vil anbefale deres skole til andre. Lærerne opleves generelt som faglig dygtige, engagerede og motiverende Alle elever på Thyholm Skole oplever at de får tilbagemeldinger på deres præstationer og arbejdsindsats fra lærerne. Kun 86 % af eleverne på Struer Statsgymnasium oplever det samme % af eleverne på både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium føler at undervisningen forberede dem godt til at læse videre. Over begge skoler oplever 66 % af eleverne at der er arbejdsro i undervisningen en lidt større procentdel finder arbejdsro på Thyholm Skole Elevernes trivsel: Over 90 % af eleverne på både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium oplever et godt sammenhold i klassen og føler sig trygge. Oplevelse af sammenhold og tryghed opleves lidt større på Thyholm Skole. 90 % af eleverne på Struer Statsgymnasium udtrykker oplevelsen af at skolen laver gode arrangementer uden for skoletiden. Kun 66 % udtrykker samme oplevelse på Thyholm Skole. Endvidere oplever lidt flere elever på gymnasiet at de har god kontakt med elever fra andre klasser på skolen 16/47

17 Elevernes planer efter 10. klasse: Efter fire måneder i 10. klasse på Thyholm Skole planlægger 87 % af eleverne (13 elever) at læse videre. En elev planlægger at tage et arbejde og en elev er uafklaret med fremtiden. På Struer Statsgymnasium har 84 % af eleverne uddannelsesplaner: 68 % af eleverne i 10. klasserne (50 elever) planlægger at læse videre og 16 % af eleverne (12 elever) planlægger enten at få en uddannelsesaftale eller en læreplads. 12 % af eleverne (11 elever) har andre uspecificerede planer eller er uafklarede. En elev planlægger at tage et arbejde eller tage et sabbatår. PLANER EFTER 10. KLASSE: Thyholm Skole Struer Statsgymnasium Læse videre 87 % (13 elever) 68 % (50 elever) Få en uddannelsesaftale 0% 11 % (8 elever) Få en læreplads 0% 5 % (4 elever) Tage et arbejde 7 % (1 elev) 1 % (1 elev) Tage sabbatår 0% 1 % (1 elev) Andet 0% 7 % (5 elever) Ved ikke 7 % (1 elev) 5 % (4 elever) De fem vigtigste faktorer for valget af skole til 10. klassetilbuddet: Elevernes valg af Thyholm Skole virker i høj grad at være forbundet med skolens efterskoleorienterede profil: studieture og det sociale miljø samt nærheden til hjemmet. Lidt over halvdelen af Struer Statsgymnasiums 10. klasse-elever angiver at 10. klassecentrets integration med videreuddannelsesinstitutioner som værende den vigtigste faktor for deres valg af skole. Formentlig planlægger eleverne at videreuddannelse på en af gymnasiets uddannelsesretninger. Herudover nævner både eleverne på både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium skolens sociale miljø, skolens beliggenhed i forhold til hjemmet samt at en kammerat også går/gik på samme skolen, som en af de vigtigste faktorer for deres valg af skole. Thyholm Skole: 1. Der er gode muligheder for studietur eller rejser (80 %) 2. Skolen har ry for at have et godt socialt miljø (67 %) 3. Gode transportmuligheder til og fra skolen (60 %) 4. Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen (47 %) 5. Skolen har den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem (47 %) Struer Statsgymnasium: 1. Der er gode muligheder for videreuddannelse (55 %) 2. Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden (49 %) 3. Skolen har ry for at have et godt socialt miljø (45 %) 4. Skolen har den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem (44 %) 5. Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen (41 %) 17/47

18 Profiler på 10. klassetilbuddene i Struer Kommune Struer Statsgymnasium 10. klassecentret er en selvstændig afdeling, men en integreret del af gymnasiets internationale studiemiljø Udbyder udover 10. klasse, erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser: STX, HHX, HF, HG, IB, kostskole Studiemiljø med i alt 808 elever. Struer Statsgymnasiums målsætning med 10. klassetilbuddet: Undervisning til elever i Struer Kommune som efter 9 års undervisningspligt har brug for et 10. skoleår for at styrke deres faglige, sociale og personlige kvalifikationer, således af de opnår større sikkerhed med hensyn til valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse Elever skal opnå yderligere afklaring med hensyn til valg af videre uddannelsesønsker Elever skal opnå yderligere faglig kvalificering til den ønskede ungdomsuddannelse Elever skal lære arbejdsmetoder, som anvendes i ungdomsuddannelserne Eleverne skal lukke de evt. faglige huller fra tidligere skolegang Elever skal få et godt skoleår både oplevelsesmæssigt, socialt og fagligt. Thyholm Skole Overbygningsskole: klasse med ca. 350 elever samt specialklasserække Skolen er beliggende i et stærkt lokalmiljø på Thyholm Thyholm Skole er bygget sammen med Thyholm Midtpunkt, der huser idrætshal, fitnesscenter, cafe, bibliotek, musikskole, egnshistorisk arkiv og kultursal Thyholm Skoles målsætning med 10. klassetilbuddet: For unge, som ønsker et efterskoleinspireret 10. skoleår med højt fagligt indhold kombineret med mange spændende oplevelser og muligheder. Målet for undervisningen er, at eleverne bliver forberedt til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I 10 eren skal eleverne udvikles såvel fagligt som menneskeligt. Det er vigtigt, at vi møder eleverne, hvor de er, og derfor vil den personlige vejledning også være i centrum. Dette er i særdeleshed vigtigt, når eleverne er meget uafklarede omkring deres fremtid. I den forbindelse skal 10 eren også tænkes som et dannelsesår, hvor vi ved at udfordre eleverne kan bidrage til deres alsidige, personlige udvikling. Dette sker blandt andet gennem erhvervsprojekter, temadage, ekskursioner samt studieture. Et 10. klassetilbud som er i konstant udvikling 18/47

19 Fagudbud og skolernes hverdag Både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium tilbyder 2-3 linjer afhængig af elevsøgningen. Thyholm Skole Erhvervslinje Erhvervspraktik en dag om ugen Erhvervsprojekter, der generer penge til studieture Afprøvning af forskellige erhverv Sportslinje Tre ugentlige lektioner med sundhed og bevægelse Skolens valgfag Skolens normale valgfag (afvikles sammen med 8. og 9. kl.) Struer Statsgymnasium Gymnasial linje Forberedelse til gymnasiale ungdomsuddannelser Mix-linje Profilfag fra både erhvervs- og den gymnasiale linje 20/20 Erhvervslinje, der forbereder til den merkantile EUD-indgang I indeværende skoleår er sportslinjen ikke oprettet på Thyholm Skole og 20/20 linjen er heller ikke oprettet på Struer Statsgymnasium. Hverdagen Nedenfor ses en opstilling af hvordan hverdagen ser ud i 10. klasserne på henholdsvis Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium. Thyholm Skole Fire af ugedagene er skemasat med de obligatoriske fag og tilvalgsfag En ugedag er skemasat med linjefag Studieture: to skolerejser som finansieres ved egenbetaling eller via skolens erhvervsprojekter Fitnesscenter i Midtpunktet Ugentligt besøg af en uddannelsesvejleder To ugers brobygning + 4 temadage med individuel fokus på fremtidigt uddannelsesvalg Struer Statsgymnasium Tre af ugedagene er skemasat med de obligatoriske fag og tilvalgsfag En ugedag er linjefagsdag med gymnasieforberedende undervisning, branchekendskab, samfundsfaglige emner og eventkoordination. En ugedag er linjefagsdag med kreative fag. Studieture: to skolerejser, en indenlands og en udenlands med egenbetaling Gymnasiets frivillige aktiviteter: musical, kor, koncerter, fredagscafe, fitness, gallafest, elevfester. Mulighed for praktik i stedet for undervisning på de to ugedage med linjefag samt ugepraktikmuligheder Fire uddannelsesvejledere og to elevcoaches og en læsevejleder Brobygning 19/47

20 Fagudbud 10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del: Dansk (obligatorisk) Matematik (obligatorisk) Engelsk (obligatorisk) Tysk (valgfag) Fransk (valgfag) Fysik/kemi (valgfag) Selvvalgt opgave (obligatorisk) Brobygning til ungdomsuddannelse (1 uge er obligatorisk) Nedenfor ses en oversigt over Thyholm Skole og Struer Statsgymnasiums fagudbud. Thyholm Skole Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik/kemi Linjefag: - Idrætslinje - Erhvervslinje - Idrætssundhedlinje Andre valgfag/tilbudsfag: - foreningsentreprenør - fransk - mediekundskab - natur og friluftsliv - legoeducation Ressourcetimer: Faglig understøttelse og fordybelse Lektiehjælp Struer Statsgymnasium Dansk Matematik Engelse Tysk Fysik/kemi Samfundsfag: - produktudvikling - Iværksætteri - sundhed - gym.forberedende undervinsing - eventmageri - sociale/samfundsfaglige forhold Idræt Fransk Kreative pakke: - metal / træ - musik / musicalprojekt - idræt - madlavning - billedkunst - smykkefremstilling - mediefaglokaler Lektiehjælp 20/47

21 Oversigt over status på 10. klassetilbuddet Nedenfor ses en oversigt over skolernes resultater i forhold til de udvalgte statuspunkter. For alle parametre på nær forskellen mellem standpunktskarakter og prøvekarakter gælder det at Struer Statsgymnasium matcher eller har bedre resultater end Thyholm Skole. STATUSPUNKTER Thyholm Skole Struer Statsgymnasium Frafaldsprocent 8% 7% Elevfraværsprocent 7,1% 5,3% Aflysningsprocent 2,4% 0% Overgangsfrekvens 100% 100% Linjefagsdækning 100% 100% FS10 gns. 5,48 5,86 Eksamensprocent 76% 93% Forskel mellem standpunkts- og prøvekarakter -0,7 0,4 Antal elever /47

22 Den nye erhvervsreform krav om EUD10-tilbud Som en del af erhvervsskolereformen skal alle kommuner oprette en erhvervsrettet 10. klasse, en såkaldt EUD 10 klasse, som en del i kommunens gældende forpligtelse til at tilbyde 10. klasse til unge under 18 år. Kommunen skal tilstræbe af der tilbydes nok pladser til alle indenfor den primære målgruppe: elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravet om et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Erhvervsreformens målsætninger Erhvervsreformen har fire klare mål: 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 3. Erhvervsuddannelsen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 10. klassetilbuddet ses således i langt højere grad som starten på en ungdomsuddannelse i et ungdomsmiljø og ikke længere som afslutningen på et folkeskoleforløb. Et anden central målsætning i den nye erhvervsreform er skabelsen af fælles campusmiljøer omkring erhvervsuddannelser og gymnasier, der gør at uddannelserne kan trække på fælles aktiviteter og etablere fælles faglige miljøer. Beskrivelse af EUD10 Ligesom for det almene 10. klassetilbud skal indholdet i EUD10 bestå af en obligatorisk og en valgfri del, dog således at den valgfrie del vil bestå af obligatoriske elementer. EUD10 var et skoleår. Den obligatoriske del vil grundlæggende være tilsvarende indholdet i almen 10. klasse, men med en toning mod erhvervsuddannelserne, fx i forhold til den selvvalgte opgave. Den valgfrie del skal specifikt introducere til erhvervsuddannelserne, med obligatorisk brobygning samt fag og elementer, der introducerer til de fire nye hovedområder. Der fastsættes et samlet minimumskrav om samarbejde med en erhvervsskole på 30 pct. Af undervisningstiden. Det vil være muligt at samarbejde yderligere, fx i op til 50 pct. af undervisningstiden i alt 20 uger - svarende til hele den valgfri del på 14 uger, som skal introducere til erhvervsuddannelserne, og 6 ugers obligatorisk brobygning samt den obligatoriske opgave. Endvidere kan der ske en betoning mod erhvervsuddannelserne i den obligatoriske del. 22/47

23 Næste skridt Ovenstående betyder at Struer Kommune skal indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om samarbejde om et EUD10-tilbud med opstart august EUD10-klassetilbuddet kan enten organiseres ved at lave en samarbejdsaftale med en erhvervsskole, der således skal stå for minimum 30 % af undervisningen på EUD10-tilbuddet ved udlicitering af hele EUD10-tilbuddet til en erhvervsskole og erhvervsskolen er således ansvarlig hele EUD10-tilbuddet. i den kommunale ungdomsskole som en del af heltidsundervisningen efter samme regler, der gælder for folkeskolen. Struer Statsgymnasium er en helt central spiller i forbindelse med Struer Kommunes forpligtelse til at udbyde EUD10-tilbuddet af nedenstående årsager. Struer Statsgymnasium: stod i skoleåret 2014/15 for 80 % af Struer Kommunes 10. klasseelever har 808 elever fra o det fire gymnasiale uddannelser: STX, HHX, HF, IB o 10. klasse o Erhvervsuddannelser (EUD): merkantil, strøm, styring og IT samt produktion og udvikling. og har således volumen til at tilbyde til et campus/ungdomsmiljø, der er et centralt punkt i den nye erhvervsreform. er i dag den eneste ungdomsuddannelsesinstitution i Struer Kommune er centralt beliggende i Struer Kommune en vigtig faktor for 10. klasse-elevernes valg af skole for 10-klassetilbuddet. 23/47

24 Bilag 1: Foldere og materialer fra Thyholm Skole 24/47

25 25/47

26 26/47

27 27/47

28 28/47

29 29/47

30 Tanker omkring 10. klasse på Thyholm Skole Thyholm Skole har gennem mange år arbejdet med et effektivt og gennemtænkt koncept, som er båret igennem af engagerede og dygtige folkeskolelærere. Vi er meget bevidste om, at vi geografisk ikke er placeret i centrum af kommunen. Omvendt har vi gennem de sidste år oplevet en stigende interesse for vores tilbud fra elever i Struer. Samtidigt illustrerer placeringen af 10. klasse på Thyholm kommunens oprigtige ønske om en alsidig udvikling i hele kommunen. 10-klasse er noget specielt, og derfor skal eleverne behandles anderledes end de øvrige klassetrin i folkeskolen. Omvendt har eleverne ved at vælge netop 10. klasse tilkendegivet, at de endnu ikke er klar til at starte på en ungdomsuddannelse, men har behov for endnu et år i folkeskolen. På Thyholm Skole deltager eleverne i 10. klasse i et vist omfang i undervisningsforløb sammen med den øvrige overbygning. Dette gælder især i valgfag, hvor man ved en større elevmængde kan forøge antallet af valgmuligheder markant. Desuden er 10. årgang generelt medvirkende til at hold volumen i vores overbygning, så vi bedst muligt er i stand til at imødekomme udfordringen omkring linjefagskompetencer hos de lærere, der underviser i fagene i overbygningen. Det vigtigste for os er, at eleverne i 10 eren bliver i stand til efterfølgende at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er tvingende nødvendigt, at vi ved at give eleverne den bedst mulige menneskelige og faglige ballast kan være med til at sikre deres fremtid. I den forbindelse er det vigtigt, at møde eleverne, hvor de er. DET PRAKTISKE LOKALER: Ved renoveringen af Thyholm Skole er der moderne og tidssvarende lokaler afsat til 10. klasse. Skolen kan uden problemer have 3 spor svarende til knap 90 elever. LÆRERE: Undervisningen af 10. klasse varetages af lærere, der er ansat af Thyholm Skole. Fordelen ved dette er, at et begrænset antal lærere ikke er forpligtet til at dække alle fag. På denne måde kan flere lærere have årgangen til de enkelte fag, hvilket vil muliggøre holddeling til gavn for elevernes faglige udvikling. Dette kan lade sig gøre, fordi lærerne også har timer på andre årgange. MÅL FOR 10 EREN: Målet for undervisningen er, at eleverne bliver forberedt til at gennemføre en ungdomsuddannelse. ELEVENS UDVIKLING: I 10 eren skal eleverne udvikles såvel fagligt som menneskeligt. Det er vigtigt, at vi møder eleverne, hvor de er, og derfor vil den personlige vejledning også være i centrum. Dette er i særdeleshed vigtigt, når eleverne er meget uafklarede omkring deres fremtid. I den forbindelse skal 10 eren også tænkes som et dannelsesår, hvor vi ved at udfordre eleverne kan bidrage til deres alsidige, personlige udvikling. Dette sker blandt andet gennem erhvervsprojekter, temadage, ekskursioner samt studieture. KLASSEDANNELSE: Elevernes uddannelsesplan skal ligge til grund for, hvilken klasse de skal gå i. Vi forestiller os, at man på denne måde kan opnå den mest effektive undervisning. Samtidigt vil uddannelsesvejlederen også have mulighed for at sætte endnu mere kontant ind over for den gruppe af elever, der er usikre på deres kommende erhvervsvalg. Fagene skal ligge parallelt, så der bliver mulighed for en fleksibel holddannelse på tværs af klasserne. SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSER: 30/47

31 Thyholm Skole har et godt samarbejde med ungdomsuddannelser, og anvender muligheden for erhvervspraktikker fleksibelt som et redskab i elevernes afklaring af fremtidig uddannelse. 10. klasse på Thyholm nu og i fremtiden Da Thyholm og Struer kommune blev lagt sammen, åbnede det op for, at eleverne frit kunne vælge, hvor de ønskede at tage 10. klasse. Vi ser, som allerede nævnt, at vi i stigende grad modtager elever fra hele kommunen og ikke blot fra Thyholm. Tidligere elever på vores skole anbefaler os, og vi er derved kommet ind i en positiv spiral i forhold til at rekruttere elever fra hele kommunen. På trods af at eleverne fra Struer har længere transporttid, og at de skal tidligere op, oplever vi ikke, at de har meget fravær fra timerne. Til gengæld virker de meget bevidste om deres valg, hvilket indebærer en god og positiv arbejdsindsats. Antallet af elever fra Thyholm svinger i takt med størrelsen på vores 9. årgang, men med den senest vedtagne ressourcetildelingsmodel, hvor pengene følger eleven, er der ingen økonomiske incitamenter for at Thyholm Skole ikke også i fremtiden skulle kunne tilbyde en 10.årgang. 31/47

32 Bilag 2: 10. klasse-foldere og materialer fra Struer Statsgymnasium 32/47

33 33/47

34 34/47

35 35/47

36 36/47

37 37/47

38 38/47

39 39/47

40 40/47

Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune

Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune November 2014 Indledning... 3 Konklusion... 4 Status på Struer Kommunes 10. klassetilbud... 5 Udvikling i elevgrundlag... 5 Elevfrafaldsprocent... 7 Elevfravær...

Læs mere

10. klasse. på Struer Statsgymnasium 2016-17

10. klasse. på Struer Statsgymnasium 2016-17 10. klasse på Struer Statsgymnasium 2016-17 10. klasse på Struer Statsgymnasium Struer Statsgymnasium (SSG) tilbyder dig muligheden for at gennemføre 10. klasse i Struer. Dette sker i samarbejde med Struer

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10. klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser 10. klasse på NEXT NEXT 2020 Juni 2017 Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser - 10. klasse på NEXT Uddannelse Den teknologiske udvikling betyder,

Læs mere

Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014

Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014 Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014 Resume Med vedtagelsen af den nye erhvervsuddannelsesreform blev det samtidigt

Læs mere

...10.klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10.klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10.klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

10.klasse. Vinderup Realskole. bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse. Side 1

10.klasse. Vinderup Realskole. bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse. Side 1 10.klasse Vinderup Realskole bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse Jeg har valgt denne skole, fordi jeg synes lærerne er gode, og at man fokuserer meget på trivsel. Emma 10.E Jeg valgte

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium:

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium: Lær mere Learn More! Strategiplan 2016-18 Strategiplanen er besluttet af skolens bestyrelse den 31.03.2016. Formål Formålet med strategien for Struer Statsgymnasium er at fastlægge rammer og overordnet

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS 10. klassehæftet for skoleåret 2016/2017 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune,

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter

Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter Nedenstående er et oplæg til en ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter. Igangsættelse af strukturen tænkes fra august 2014. (Dog kunne Mariagerfjord

Læs mere

Overenskomst, EUD10. mellem. Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen. Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord

Overenskomst, EUD10. mellem. Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen. Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord Overenskomst, EUD10 mellem Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen og Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord Kommunalbestyrelsen indgår hermed overenskomst med Esnord,

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

EUD 10 Erhverv og Sundhed

EUD 10 Erhverv og Sundhed EUD 10 Erhverv og Sundhed Indhold Formål og hensigt... 3 Elevens udbytte... 4 Tilrettelæggelse af EUD10 - Erhverv og Sundhed... 5 Undervisningsforløbets organisering... 5 Linjer på EUD 10 Erhverv og Sundhed...

Læs mere

1. Lovgivningsmæssigt krav om EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015

1. Lovgivningsmæssigt krav om EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015 Vedrørende: EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015 Sagsnavn: EUD10 tilbud i Randers Kommune fra 1. august 2015 Sagsnummer: 17.02.36-A00-2-14 Skrevet af: Skoleafdelingen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Forslag om EUD10 Aarhus

Forslag om EUD10 Aarhus Forslag om EUD10 Aarhus 12. maj 2015 Erhvervsskolernes forslag til EUD10 i Aarhus Kommune /aku Erhvervsskolerne i Aarhus foreslår, at den erhvervsrettede linje i 10. klasse - EUD10 - fra skoleåret 2016

Læs mere

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 STEP 10 Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 På Step 10 kan du udvikle dig personligt og fagligt i et fedt ungdomsmiljø. STEP 10 Begynd din ungdomsuddannelse i 10. klasse på Step 10. Du bliver

Læs mere

Jyllandsgade 2 DK- 7600 Struer. Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer- statsgym@stgym.dk www.struer- gym.dk

Jyllandsgade 2 DK- 7600 Struer. Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer- statsgym@stgym.dk www.struer- gym.dk Jyllandsgade 2 DK- 7600 Struer Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer- statsgym@stgym.dk www.struer- gym.dk Oktober 2014 Stillings- og personprofil Rektor - Struer Statsgymnasium Generelle oplysninger Adresse

Læs mere

10. klassecenter Stevns Skolevæsnet i Stevns Kommune

10. klassecenter Stevns Skolevæsnet i Stevns Kommune center for skole & institution 10. klassecenter Stevns Statusrapport 10. klassecenter Stevns Indhold Formålet med denne rapport... 3 Hvad er 10. klasse med udgangspunkt i lovgivningen - hvad er det den

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... Et stærkt tilbud med fokus på 10. klasse Åbent hus 16. januar 2017 www.fredensborgskole.dk fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende August 2017 åbner vi dørene

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Evaluering af. efterår 2013

Evaluering af. efterår 2013 Evaluering af Brobygning for 10. klasser efterår 2013 Brobygningskurser - nogle tal 2072 koordineringer (elevkurser) 148 brobygningskurser udbudt i UU Nordvestjylland 131 af disse kurser gennemført 17

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16

Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 April 201 Konklusion 9. klasse: Karaktergennemsnit Karaktergennemsnittet for folkeskolernes afgangsprøver i skoleåret 2015/16

Læs mere

HF på. Fjerritslev Gymnasium. Faglighed. Fællesskab. Fremtid. - fagpakker og frie fagvalg. - faste klassekammerater og farverige venskaber

HF på. Fjerritslev Gymnasium. Faglighed. Fællesskab. Fremtid. - fagpakker og frie fagvalg. - faste klassekammerater og farverige venskaber HF på Fjerritslev Gymnasium Faglighed - fagpakker og frie fagvalg Fællesskab - faste klassekammerater og farverige venskaber Fremtid - find vej i din egen fortælling Fjerritslev Gymnasium Skovbrynet 9

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse.

Fremtidig organisering af 10. klasse. Punkt 4. Fremtidig organisering af 10. klasse. 2014-35882. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse forskellige modeller for fremtidig organisering af 10. klasse med henblik på stillingtagen

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 FORORD 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 1. Baggrund 2 2. Lovgivning 3 2.1 Frit skolevalg 3 3. Scenarier for organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 4 3.1 Scenarie 1: 10. klasse organiseret

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune Driftsoverenskomst mellem Sorø Kommune og Ringsted Kommune om drift af undervisning i 10. klasse jf. folkeskoleloven 19a-i. Derudover det erhvervsrettede 10. klasseforløb (eud10) jf. folkeskoleloven 19j

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse 10. klassecentret Esbjerg Kommune Ribe Bramming Esbjerg En ny start på din videre uddannelse 10. klassetilbuddet i Esbjerg Kommune i skoleåret 2014/2015 Nyt miljø Nye fag Nye Lærere Nye kammerater Nye

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2016 2017 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Beskrivelse af 10. klasses tilbud i henholdsvis ungdomsskolen og folkeskolen efter den nye 10. klasse lovgivning

Beskrivelse af 10. klasses tilbud i henholdsvis ungdomsskolen og folkeskolen efter den nye 10. klasse lovgivning Beskrivelse af 10. klasses tilbud i henholdsvis ungdomsskolen og folkeskolen efter den nye 10. klasse lovgivning 1. Skitse over Ungdomsskolens 10. klasse i 2008/09 Nedenfor illustreres i en skitse hvorledes

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

10. KLASSE HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 2012-2013 Til dig og dine forældre Hvorfor gå i 10. klasse? Du skal vælge 10. klasse, hvis du ikke ved, hvilken ungdomsuddannelse du skal gå i gang med. Du kan

Læs mere