Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune"

Transkript

1 Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune December 2014

2 Indledning... 3 Konklusion... 4 Status på Struer Kommunes 10. klassetilbud... 5 Udvikling i elevgrundlag... 5 Elevfrafaldsprocent... 7 Elevfravær... 8 Aflysning af undervisning... 9 Linjefagsdækning Afgangsprøverne på 10. klassetrin (FS10) Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser Elev tilfredshedsundersøgelse Profiler på 10. klassetilbuddene i Struer Kommune Fagudbud og skolernes hverdag Oversigt over status på 10. klassetilbuddet Den nye erhvervsreform krav om EUD10-tilbud Bilag 1: Foldere og materialer fra Thyholm Skole Bilag 2: 10. klasse-foldere og materialer fra Struer Statsgymnasium Bilag 3: Oversigt over uddrag af elevsurvey /47

3 Indledning Som en del af aftale om Fremtidens Folkeskole af 17. juni 2014 blev det aftalt, at der skulle fortages en evaluering i efteråret 2014 med henblik på politisk stillingtagen til fremtidig drift af 10. klassetilbuddet i Struer Kommune. Byrådet besluttede i 21. december 2010 at placere Struer Kommunes 10. klassetilbud på henholdsvis Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium. Målet med denne rapport er: at give en status på resultater fra henholdsvis 10. klassetilbuddet på henholdsvis Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium at afdække elevtrivsel at sammenstille profiler for skoletilbuddene at give et overblik over de fremtidige vilkår, der med implementeringen af den nye erhvervsskolereform vil påvirke Struer Kommunes 10. klassetilbud: o EUD10 - den erhvervsrettede 10. klasse o den nye 20/20-ordning, der overgår til at være en kombineret 10. klasse og første del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. 3/47

4 Konklusion Denne rapport giver en status på Struer Kommunes to 10. klassetilbud i forhold til følgende punkter (se tabel nedenfor): Frafaldsprocent: procentdelen af elever, der frafalder 10. klassetilbuddet over skoleåret - fra starten af skoleåret til slutningen af skoleåret Elevfraværsprocent: procentdel af elevfravær over skoleåret Aflysningsprocent: hvor meget af undervisningen, der ikke bliver afholdt Linjefagsdækning hvor meget af undervisningen som bliver foretaget af lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kompetence. Gns. afgangsprøven i 10. klasse: gennemsnit for prøvekarakteren på tværs af de 9 prøvefag. Eksamensprocent: hvor mange af eleverne, der fik standspunktskarakterer som også valgte at gå til prøve i det pågældende fag Gns. forskel mellem standpunktskarakter og prøvefag: i hvor høj grad lærerne var i stand til at vurdere elevernes faglige niveau målt som prøvekarakter ved FS10. Overgangsfrekvens: procentdel af elever fra årgang 2013, der overgik til en ungdomsuddannelse. For alle parametre på nær forskellen mellem standpunktskarakteren og prøvekarakter gælder det at Struer Statsgymnasium matcher eller har bedre resultater end Thyholm Skole. Struer Statsgymnasium har i indeværende skoleår 79 % svarende til 68 elever af Struer Kommunes 10. klasse-elever. Det bør overvejes om Thyholm Skole med kun 13 og klasse-elever i de sidste to skoleår har nået en kritisk masse i forhold til hvornår det er meningsfuldt for Struer Kommune at tilbyde to 10. klassetilbud. STATUSPUNKTER Thyholm Skole Struer Statsgymnasium Frafaldsprocent 8% 7% Elevfraværsprocent 7,1% 5,3% Aflysningsprocent 2,4% 0% Linjefagsdækning 100% 100% FS10 gns. 5,48 5,86 Eksamensprocent 76% 93% Forskel mellem standpunkts- og prøvekarakter -0,7 0,4 Overgangsfrekvens 100% 100% Antal elever Struer Statsgymnasium er endvidere en stærk kandidat i forhold til den nye erhvervsreforms krav om oprettelse af det erhvervsrettede EUD10-tilbud i et campus/ungdoms-miljø. 4/47

5 Status på Struer Kommunes 10. klassetilbud Udvikling i elevgrundlag Efter et par år med fald i antallet af 10. klasse-elever i folkeskolen oplever Struer Kommune i indeværende skoleår en stigning på 46 % i antallet af 10. klasse-elever (27 elever) i folkskolen. Figur 1 viser udviklingen i antal af elever i 10. klasse i Struer Kommune samt de fire omkringliggende kommuner; Lemvig, Holstebro, Morsø og Skive. For de omkringliggende kommuner tegner der sig et noget broget billede i udviklingen af 10. klasse-elever; Skive og Morsø Kommune har oplevet et fald i antal af elever og Lemvig og især Holstebro Kommuner har oplevet en stigning i antallet af 10. klasse-elever i deres folkeskoler. Figur 1: elever i 10. klasse i folkeskolerne i 5 kommuner i Midtjylland Kilde: LIS, Folkeskoler Kigger man på hvor stor en procentdel af de 16- årige, der gennem de sidste 4 skoleår har valgt et 10. klassetilbud i folkeskolen ses nøjagtig den samme udvikling. I skoleåret 2013/14 valgte ca. hver fjerde 16-årig i Struer Kommune at gå i 10. klasse og i indeværende skoleår har mellem hver tredje og fjerde 16-årig valgt et 10. klassetilbud i folkeskolen i Struer Kommune. Figur 2: Procentdel af årgang som valgte et 10. klassetilbud i fem kommuner. Kilde: Danmarks statistik og LIS 5/47

6 I skoleårene 2011/12 og 2012/13 var Struer Kommunes 10. klasse-elever i folkeskoleregi nogenlunde ligeligt fordelt på Thyholm Skoles og Struer Statsgymmnasium. Gennem de to sidste år har Struer Kommunes 10. klasse-elever dog klart fordelt sig med ca. 80 % af eleverne på Struer Statsgymnasium og 20 % af eleverne på Thyholm Skole. I skoleåret 2014/15: Struer Statsgymnasium har udover Struer Kommunes klasse-elever 10 elever fra andre kommuner. To af Struer Kommunes klasse-elever kommer fra Thyholm Skoledistrikt. Struer Statsgymnasium har fire 10. klasser. Thyholm Skole har en elev fra en anden kommune og ni af de klasse-elever kommer fra kommunens andre skoledistrikter. Thyholm Skole har én 10. klasse. Figur 3: Antal 10. klasse-elever fra Struer Kommune på Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium Kilde: Danmarks statistik og TEA 6/47

7 Elevfrafaldsprocent Ved opgørelsen af frafald kigger vi på hvor mange af de elever, der var indskrevet i klasserne ved starten af skoleåret, der stadig er tilbage ved afslutningen af skoleåret. Over skoleåret 2013/14 faldt 7 % (1 elev) af de oprindelig tilmeldte 10. klasse-elever på Thyholm Skole fra og på Struer Statsgymnasium faldt 8 % (3 elever) fra. I 2013/14 skyldtes to af frafaldene at eleverne overgik til en ungdomsuddannelse og de resterende to frafald skyldtes personlige/sociale/familiemæssige forhold. (kilde UU Nordvestjylland) Figur 4: Elevfrafald fra 5. september (begyndelsen af skoleåret) og til 31. juli (slutning af skoleår) Kilde: TEA 7/47

8 Elevfravær I skoleåret 2013/14: Thyholm Skole havde en elevfraværsprocent på 7,1 % svarende til 12,3 fraværsdage per elev, heraf skyldtes lidt over 4 dage ulovligt fravær. Det ulovlige fravær er fra 2012/13 til 2013/14 steget med 23 procentpoint, hvilket formentlig skyldes implementeringen af ensarterede regler for registrering af ulovligt fravær på tværs af Struer Kommunes folkeskoler. Struer Statsgymnasium havde en elevfraværsprocent på 5,3 % svarende til 9,1 dage per elev, heraf skyldtes 0,7 dag ulovligt fravær. Fraværet på Thyholm Skoles 10. klasse er med en stigning fra 6,8 fraværsdage til 12,3 fraværsdage næsten fordoblet fra 2012/13 til 2013/14. Fraværet på Struer Statsgymnasium steg i samme periode med 0,5 fraværsdag. 8,6 dage 6,8 dage 9,1 dage 12,3 dage Figur 5: Elevfravær i 10. klasse på Struer Statsgymnasium og Thyholm Skole Kilde: TEA 12 dage 9 dage 7 dage 9 dage 8/47

9 Aflysning af undervisning Thyholm Skole aflyste 2,4 % af undervisningen i 2013/14 svarende til i alt 32 lektioner. Struer Statsgymnasium aflyser kun timer i tilfælde af vejrlig, og dette var ikke tilfældet i skoleåret 2013/14. Struer Statsgymnasium har hjælpelærere, der kan træde ind og overtage undervisningen i tilfælde af at hovedlæreren er forhindret i at foretage undervisningen. Hjælpelærerne har timer samtidig med hovedlæreren og hjælper fagligt svage elever i de opgaver den øvrige klasse arbejder med. Figur 6: Procentandel for aflysning af undervisning i 10. klasse Kilde: Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium 9/47

10 Linjefagsdækning Som en hel central del af folkeskolereformen er det et mål, at lærerne i 2020 har undervisningskompetence svarende til linjefag i de fag, de underviser i. Struer Kommune har generel en udfordring på dette område idet linjefagsprocenten i skoleåret 2013/14 på tværs af klassetrin og skoler lå på 87,3 % imod et landsgennemsnit på 88,5 %. (kilde: LIS) Både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium har i indeværende skoleår en linjefagsdækning på 100 %. Figur 7: oversigt over linjefagsdækning (linjefag og tilsvarende kompetencer) Kilde: LIS 10/47

11 Afgangsprøverne på 10. klassetrin (FS10) Afgangsprøverne i 9. og 10. klasse fungerer som en eksamen, for at teste elevernes faglige kunnen. I 10. klasse er afgangsprøverne ikke obligatoriske, men det er alment, at man går op til prøverne, for at kunne give et godt indtryk til ungdomsuddannelsen, som man gerne vil ind på året efter. Eksamensprocent Som det kan ses af figur 8 gik 10. klasse eleverne på Struer Statsgymnasium i 2013/14 op til FS10- prøver i 93 % af de fag, som de fik standspunktkarakter i. Dette vil sige at, i 21 tilfælde valgte elever ikke at gå op til en FS10-prøve. Det samme tal var 76 % for Thyholm Skole svarende til at 19 elever ikke gik op til en FS10-prøve. Figur 8: Andel af de elever, som fik standpunktskarakter som også gik til FS10-prøver. Kilde: Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium 11/47

12 Forskel mellem standpunktskarakter og prøvekarakter Elevernes faglige niveau vurderes via deres standpunktskarakterer, der gives af lærerne og udtrykker elevernes præstation på grundlag af de faglige krav, der er opstillet for de enkelte fag. Sammenlignes standpunktskarakterer med prøvekarakterer, kan man få et indtryk af, hvordan skolens lærere vurderer det faglige niveau hos eleverne, og om denne vurdering også afspejler sig i elevernes prøvekarakter, hvor der er ekstern censor. Figur 9 viser forskellen mellem standpunktskarakterer og prøvekarakterer for Thyholm Skole og Struer Statsgymnasiums 10. klasse de sidste to skoleår. I skoleåret 2013/14 undervurderede lærerne på Thyholm Skole deres elevers præstation med gennemsnitligt 0,7 karakterpoint i forhold til de karakterer som eleverne opnåede til FS10-prøverne. På Struer Statsgymnasium overvurderede lærerne deres elevers præstation med gennemsnitlig 0,4 karakterpoint i 2013/14. Figur 9: Gennemsnilig forskel mellem standpunktskarakter og prøvekarakterer på tvær af prøvefagene: Kilde: Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium 12/47

13 Karaktergennemsnit på tværs af FS10-prøver Struer Statsgymnasium har et karaktergennemsnit på 5,86 på tværs af FS10-prøverne i skoleåret 2013/14, hvilket er en fremgang sammenholdt med karaktergennemsnittet på 5,56 fra forrige skoleår. Thyholm Skoles karaktergennemsnit faldt i skoleåret 2013/14 til 5,48 mod et karaktergennemsnit på 5,86 året før. Karaktergennemsnittet indeholder karakterer fra dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi. Figur 10: Karaktergennemsnit på tværs af FS10-prøverne Kilde: Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium 13/47

14 Oversigt over gennemsnit på FS10-prøver Figur 11 viser Thyholm Skole og Struer Statsgymnasiums FS10-prøveresultater for de enkelte prøvefag igennem de sidste to skoleår. Figur 11: Karaktergennemsnit for alle prøvefag i skoleårene 2012/13 og 2013/14 Kilde: Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium 14/47

15 Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser Per september 2014 er alle elever, der er i sommeren 2013 gik ud af 10. klasse på både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium, i en ungdomsuddannelse. Se figur 11. Figur 11: Overgangsfrekvens fra 10. klasse til ungdomsuddannelse målt 15 måneder efter afsluttet 10. klasse. Kilde: UU Nordvestjylland Figur 12 viser at 77 % af 10. klasse-eleverne fra årgang 2013, der gik på Struer Statsgymnasium, er i gang med en gymnasial uddannelse. 23 % af eleverne er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. 61 % af 10. klasse-eleverne fra årgang 2013, der gik på Thyholm Skole, er i gang med en gymnasial uddannelse. Thyholm Skole leverer procentvis flere elever til de erhvervsfaglige uddannelser end Struer Statsgymnasium. Figur 12: Status på hvilken uddannelsesretning 10. klasseseleverne fra årgang 2013 i Struer Kommuner befinder sig efter 15 måneder. 15/47

16 Elev tilfredshedsundersøgelse For at afdække elevtilfredsheden på henholdsvis Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium besvarede i alt 88 ud af 96 mulige 10. klasse-elever en elektronisk survey i uge 46 og uge Surveyen resulterede i en samlet svarprocent på 92 %. Survey-bevarelser: 15 ud af 18 mulige besvarelser fra Thyholm Skoles 10. klasse. Svarprocent: 83 %. 73 ud af 78 elever på Struer Statsgymnasiums 10. klasse. Svarprocent: 94 %. Surveyen blev besvaret af klasseelever fra andre kommuner. Bemærk at idet der kun er 15 besvarelser fra Thyholm Skole er denne del af undersøgelse behæftet med en større usikkerhed. Surveyen indeholdte spørgsmål om: elevernes tilfredshed med skolen elevernes trivsel elevernes planer efter 10. klasse faktorer, der havde indflydelse på elevernes valg af skole til 10. klassetilbuddet Elevernes tilfredshed med deres skoler: Eleverne udtrykker generelt stor tilfredshed med deres skole. 90 % af eleverne på Struer Statsgymnasium vil anbefale deres skole til andre. Lidt færre nemlig 86 % af eleverne på Thyholm Skole vil anbefale deres skole til andre. Lærerne opleves generelt som faglig dygtige, engagerede og motiverende Alle elever på Thyholm Skole oplever at de får tilbagemeldinger på deres præstationer og arbejdsindsats fra lærerne. Kun 86 % af eleverne på Struer Statsgymnasium oplever det samme % af eleverne på både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium føler at undervisningen forberede dem godt til at læse videre. Over begge skoler oplever 66 % af eleverne at der er arbejdsro i undervisningen en lidt større procentdel finder arbejdsro på Thyholm Skole Elevernes trivsel: Over 90 % af eleverne på både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium oplever et godt sammenhold i klassen og føler sig trygge. Oplevelse af sammenhold og tryghed opleves lidt større på Thyholm Skole. 90 % af eleverne på Struer Statsgymnasium udtrykker oplevelsen af at skolen laver gode arrangementer uden for skoletiden. Kun 66 % udtrykker samme oplevelse på Thyholm Skole. Endvidere oplever lidt flere elever på gymnasiet at de har god kontakt med elever fra andre klasser på skolen 16/47

17 Elevernes planer efter 10. klasse: Efter fire måneder i 10. klasse på Thyholm Skole planlægger 87 % af eleverne (13 elever) at læse videre. En elev planlægger at tage et arbejde og en elev er uafklaret med fremtiden. På Struer Statsgymnasium har 84 % af eleverne uddannelsesplaner: 68 % af eleverne i 10. klasserne (50 elever) planlægger at læse videre og 16 % af eleverne (12 elever) planlægger enten at få en uddannelsesaftale eller en læreplads. 12 % af eleverne (11 elever) har andre uspecificerede planer eller er uafklarede. En elev planlægger at tage et arbejde eller tage et sabbatår. PLANER EFTER 10. KLASSE: Thyholm Skole Struer Statsgymnasium Læse videre 87 % (13 elever) 68 % (50 elever) Få en uddannelsesaftale 0% 11 % (8 elever) Få en læreplads 0% 5 % (4 elever) Tage et arbejde 7 % (1 elev) 1 % (1 elev) Tage sabbatår 0% 1 % (1 elev) Andet 0% 7 % (5 elever) Ved ikke 7 % (1 elev) 5 % (4 elever) De fem vigtigste faktorer for valget af skole til 10. klassetilbuddet: Elevernes valg af Thyholm Skole virker i høj grad at være forbundet med skolens efterskoleorienterede profil: studieture og det sociale miljø samt nærheden til hjemmet. Lidt over halvdelen af Struer Statsgymnasiums 10. klasse-elever angiver at 10. klassecentrets integration med videreuddannelsesinstitutioner som værende den vigtigste faktor for deres valg af skole. Formentlig planlægger eleverne at videreuddannelse på en af gymnasiets uddannelsesretninger. Herudover nævner både eleverne på både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium skolens sociale miljø, skolens beliggenhed i forhold til hjemmet samt at en kammerat også går/gik på samme skolen, som en af de vigtigste faktorer for deres valg af skole. Thyholm Skole: 1. Der er gode muligheder for studietur eller rejser (80 %) 2. Skolen har ry for at have et godt socialt miljø (67 %) 3. Gode transportmuligheder til og fra skolen (60 %) 4. Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen (47 %) 5. Skolen har den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem (47 %) Struer Statsgymnasium: 1. Der er gode muligheder for videreuddannelse (55 %) 2. Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden (49 %) 3. Skolen har ry for at have et godt socialt miljø (45 %) 4. Skolen har den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem (44 %) 5. Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen (41 %) 17/47

18 Profiler på 10. klassetilbuddene i Struer Kommune Struer Statsgymnasium 10. klassecentret er en selvstændig afdeling, men en integreret del af gymnasiets internationale studiemiljø Udbyder udover 10. klasse, erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser: STX, HHX, HF, HG, IB, kostskole Studiemiljø med i alt 808 elever. Struer Statsgymnasiums målsætning med 10. klassetilbuddet: Undervisning til elever i Struer Kommune som efter 9 års undervisningspligt har brug for et 10. skoleår for at styrke deres faglige, sociale og personlige kvalifikationer, således af de opnår større sikkerhed med hensyn til valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse Elever skal opnå yderligere afklaring med hensyn til valg af videre uddannelsesønsker Elever skal opnå yderligere faglig kvalificering til den ønskede ungdomsuddannelse Elever skal lære arbejdsmetoder, som anvendes i ungdomsuddannelserne Eleverne skal lukke de evt. faglige huller fra tidligere skolegang Elever skal få et godt skoleår både oplevelsesmæssigt, socialt og fagligt. Thyholm Skole Overbygningsskole: klasse med ca. 350 elever samt specialklasserække Skolen er beliggende i et stærkt lokalmiljø på Thyholm Thyholm Skole er bygget sammen med Thyholm Midtpunkt, der huser idrætshal, fitnesscenter, cafe, bibliotek, musikskole, egnshistorisk arkiv og kultursal Thyholm Skoles målsætning med 10. klassetilbuddet: For unge, som ønsker et efterskoleinspireret 10. skoleår med højt fagligt indhold kombineret med mange spændende oplevelser og muligheder. Målet for undervisningen er, at eleverne bliver forberedt til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I 10 eren skal eleverne udvikles såvel fagligt som menneskeligt. Det er vigtigt, at vi møder eleverne, hvor de er, og derfor vil den personlige vejledning også være i centrum. Dette er i særdeleshed vigtigt, når eleverne er meget uafklarede omkring deres fremtid. I den forbindelse skal 10 eren også tænkes som et dannelsesår, hvor vi ved at udfordre eleverne kan bidrage til deres alsidige, personlige udvikling. Dette sker blandt andet gennem erhvervsprojekter, temadage, ekskursioner samt studieture. Et 10. klassetilbud som er i konstant udvikling 18/47

19 Fagudbud og skolernes hverdag Både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium tilbyder 2-3 linjer afhængig af elevsøgningen. Thyholm Skole Erhvervslinje Erhvervspraktik en dag om ugen Erhvervsprojekter, der generer penge til studieture Afprøvning af forskellige erhverv Sportslinje Tre ugentlige lektioner med sundhed og bevægelse Skolens valgfag Skolens normale valgfag (afvikles sammen med 8. og 9. kl.) Struer Statsgymnasium Gymnasial linje Forberedelse til gymnasiale ungdomsuddannelser Mix-linje Profilfag fra både erhvervs- og den gymnasiale linje 20/20 Erhvervslinje, der forbereder til den merkantile EUD-indgang I indeværende skoleår er sportslinjen ikke oprettet på Thyholm Skole og 20/20 linjen er heller ikke oprettet på Struer Statsgymnasium. Hverdagen Nedenfor ses en opstilling af hvordan hverdagen ser ud i 10. klasserne på henholdsvis Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium. Thyholm Skole Fire af ugedagene er skemasat med de obligatoriske fag og tilvalgsfag En ugedag er skemasat med linjefag Studieture: to skolerejser som finansieres ved egenbetaling eller via skolens erhvervsprojekter Fitnesscenter i Midtpunktet Ugentligt besøg af en uddannelsesvejleder To ugers brobygning + 4 temadage med individuel fokus på fremtidigt uddannelsesvalg Struer Statsgymnasium Tre af ugedagene er skemasat med de obligatoriske fag og tilvalgsfag En ugedag er linjefagsdag med gymnasieforberedende undervisning, branchekendskab, samfundsfaglige emner og eventkoordination. En ugedag er linjefagsdag med kreative fag. Studieture: to skolerejser, en indenlands og en udenlands med egenbetaling Gymnasiets frivillige aktiviteter: musical, kor, koncerter, fredagscafe, fitness, gallafest, elevfester. Mulighed for praktik i stedet for undervisning på de to ugedage med linjefag samt ugepraktikmuligheder Fire uddannelsesvejledere og to elevcoaches og en læsevejleder Brobygning 19/47

20 Fagudbud 10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del: Dansk (obligatorisk) Matematik (obligatorisk) Engelsk (obligatorisk) Tysk (valgfag) Fransk (valgfag) Fysik/kemi (valgfag) Selvvalgt opgave (obligatorisk) Brobygning til ungdomsuddannelse (1 uge er obligatorisk) Nedenfor ses en oversigt over Thyholm Skole og Struer Statsgymnasiums fagudbud. Thyholm Skole Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik/kemi Linjefag: - Idrætslinje - Erhvervslinje - Idrætssundhedlinje Andre valgfag/tilbudsfag: - foreningsentreprenør - fransk - mediekundskab - natur og friluftsliv - legoeducation Ressourcetimer: Faglig understøttelse og fordybelse Lektiehjælp Struer Statsgymnasium Dansk Matematik Engelse Tysk Fysik/kemi Samfundsfag: - produktudvikling - Iværksætteri - sundhed - gym.forberedende undervinsing - eventmageri - sociale/samfundsfaglige forhold Idræt Fransk Kreative pakke: - metal / træ - musik / musicalprojekt - idræt - madlavning - billedkunst - smykkefremstilling - mediefaglokaler Lektiehjælp 20/47

21 Oversigt over status på 10. klassetilbuddet Nedenfor ses en oversigt over skolernes resultater i forhold til de udvalgte statuspunkter. For alle parametre på nær forskellen mellem standpunktskarakter og prøvekarakter gælder det at Struer Statsgymnasium matcher eller har bedre resultater end Thyholm Skole. STATUSPUNKTER Thyholm Skole Struer Statsgymnasium Frafaldsprocent 8% 7% Elevfraværsprocent 7,1% 5,3% Aflysningsprocent 2,4% 0% Overgangsfrekvens 100% 100% Linjefagsdækning 100% 100% FS10 gns. 5,48 5,86 Eksamensprocent 76% 93% Forskel mellem standpunkts- og prøvekarakter -0,7 0,4 Antal elever /47

22 Den nye erhvervsreform krav om EUD10-tilbud Som en del af erhvervsskolereformen skal alle kommuner oprette en erhvervsrettet 10. klasse, en såkaldt EUD 10 klasse, som en del i kommunens gældende forpligtelse til at tilbyde 10. klasse til unge under 18 år. Kommunen skal tilstræbe af der tilbydes nok pladser til alle indenfor den primære målgruppe: elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravet om et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Erhvervsreformens målsætninger Erhvervsreformen har fire klare mål: 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 3. Erhvervsuddannelsen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 10. klassetilbuddet ses således i langt højere grad som starten på en ungdomsuddannelse i et ungdomsmiljø og ikke længere som afslutningen på et folkeskoleforløb. Et anden central målsætning i den nye erhvervsreform er skabelsen af fælles campusmiljøer omkring erhvervsuddannelser og gymnasier, der gør at uddannelserne kan trække på fælles aktiviteter og etablere fælles faglige miljøer. Beskrivelse af EUD10 Ligesom for det almene 10. klassetilbud skal indholdet i EUD10 bestå af en obligatorisk og en valgfri del, dog således at den valgfrie del vil bestå af obligatoriske elementer. EUD10 var et skoleår. Den obligatoriske del vil grundlæggende være tilsvarende indholdet i almen 10. klasse, men med en toning mod erhvervsuddannelserne, fx i forhold til den selvvalgte opgave. Den valgfrie del skal specifikt introducere til erhvervsuddannelserne, med obligatorisk brobygning samt fag og elementer, der introducerer til de fire nye hovedområder. Der fastsættes et samlet minimumskrav om samarbejde med en erhvervsskole på 30 pct. Af undervisningstiden. Det vil være muligt at samarbejde yderligere, fx i op til 50 pct. af undervisningstiden i alt 20 uger - svarende til hele den valgfri del på 14 uger, som skal introducere til erhvervsuddannelserne, og 6 ugers obligatorisk brobygning samt den obligatoriske opgave. Endvidere kan der ske en betoning mod erhvervsuddannelserne i den obligatoriske del. 22/47

23 Næste skridt Ovenstående betyder at Struer Kommune skal indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om samarbejde om et EUD10-tilbud med opstart august EUD10-klassetilbuddet kan enten organiseres ved at lave en samarbejdsaftale med en erhvervsskole, der således skal stå for minimum 30 % af undervisningen på EUD10-tilbuddet ved udlicitering af hele EUD10-tilbuddet til en erhvervsskole og erhvervsskolen er således ansvarlig hele EUD10-tilbuddet. i den kommunale ungdomsskole som en del af heltidsundervisningen efter samme regler, der gælder for folkeskolen. Struer Statsgymnasium er en helt central spiller i forbindelse med Struer Kommunes forpligtelse til at udbyde EUD10-tilbuddet af nedenstående årsager. Struer Statsgymnasium: stod i skoleåret 2014/15 for 80 % af Struer Kommunes 10. klasseelever har 808 elever fra o det fire gymnasiale uddannelser: STX, HHX, HF, IB o 10. klasse o Erhvervsuddannelser (EUD): merkantil, strøm, styring og IT samt produktion og udvikling. og har således volumen til at tilbyde til et campus/ungdomsmiljø, der er et centralt punkt i den nye erhvervsreform. er i dag den eneste ungdomsuddannelsesinstitution i Struer Kommune er centralt beliggende i Struer Kommune en vigtig faktor for 10. klasse-elevernes valg af skole for 10-klassetilbuddet. 23/47

24 Bilag 1: Foldere og materialer fra Thyholm Skole 24/47

25 25/47

26 26/47

27 27/47

28 28/47

29 29/47

30 Tanker omkring 10. klasse på Thyholm Skole Thyholm Skole har gennem mange år arbejdet med et effektivt og gennemtænkt koncept, som er båret igennem af engagerede og dygtige folkeskolelærere. Vi er meget bevidste om, at vi geografisk ikke er placeret i centrum af kommunen. Omvendt har vi gennem de sidste år oplevet en stigende interesse for vores tilbud fra elever i Struer. Samtidigt illustrerer placeringen af 10. klasse på Thyholm kommunens oprigtige ønske om en alsidig udvikling i hele kommunen. 10-klasse er noget specielt, og derfor skal eleverne behandles anderledes end de øvrige klassetrin i folkeskolen. Omvendt har eleverne ved at vælge netop 10. klasse tilkendegivet, at de endnu ikke er klar til at starte på en ungdomsuddannelse, men har behov for endnu et år i folkeskolen. På Thyholm Skole deltager eleverne i 10. klasse i et vist omfang i undervisningsforløb sammen med den øvrige overbygning. Dette gælder især i valgfag, hvor man ved en større elevmængde kan forøge antallet af valgmuligheder markant. Desuden er 10. årgang generelt medvirkende til at hold volumen i vores overbygning, så vi bedst muligt er i stand til at imødekomme udfordringen omkring linjefagskompetencer hos de lærere, der underviser i fagene i overbygningen. Det vigtigste for os er, at eleverne i 10 eren bliver i stand til efterfølgende at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er tvingende nødvendigt, at vi ved at give eleverne den bedst mulige menneskelige og faglige ballast kan være med til at sikre deres fremtid. I den forbindelse er det vigtigt, at møde eleverne, hvor de er. DET PRAKTISKE LOKALER: Ved renoveringen af Thyholm Skole er der moderne og tidssvarende lokaler afsat til 10. klasse. Skolen kan uden problemer have 3 spor svarende til knap 90 elever. LÆRERE: Undervisningen af 10. klasse varetages af lærere, der er ansat af Thyholm Skole. Fordelen ved dette er, at et begrænset antal lærere ikke er forpligtet til at dække alle fag. På denne måde kan flere lærere have årgangen til de enkelte fag, hvilket vil muliggøre holddeling til gavn for elevernes faglige udvikling. Dette kan lade sig gøre, fordi lærerne også har timer på andre årgange. MÅL FOR 10 EREN: Målet for undervisningen er, at eleverne bliver forberedt til at gennemføre en ungdomsuddannelse. ELEVENS UDVIKLING: I 10 eren skal eleverne udvikles såvel fagligt som menneskeligt. Det er vigtigt, at vi møder eleverne, hvor de er, og derfor vil den personlige vejledning også være i centrum. Dette er i særdeleshed vigtigt, når eleverne er meget uafklarede omkring deres fremtid. I den forbindelse skal 10 eren også tænkes som et dannelsesår, hvor vi ved at udfordre eleverne kan bidrage til deres alsidige, personlige udvikling. Dette sker blandt andet gennem erhvervsprojekter, temadage, ekskursioner samt studieture. KLASSEDANNELSE: Elevernes uddannelsesplan skal ligge til grund for, hvilken klasse de skal gå i. Vi forestiller os, at man på denne måde kan opnå den mest effektive undervisning. Samtidigt vil uddannelsesvejlederen også have mulighed for at sætte endnu mere kontant ind over for den gruppe af elever, der er usikre på deres kommende erhvervsvalg. Fagene skal ligge parallelt, så der bliver mulighed for en fleksibel holddannelse på tværs af klasserne. SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSER: 30/47

31 Thyholm Skole har et godt samarbejde med ungdomsuddannelser, og anvender muligheden for erhvervspraktikker fleksibelt som et redskab i elevernes afklaring af fremtidig uddannelse. 10. klasse på Thyholm nu og i fremtiden Da Thyholm og Struer kommune blev lagt sammen, åbnede det op for, at eleverne frit kunne vælge, hvor de ønskede at tage 10. klasse. Vi ser, som allerede nævnt, at vi i stigende grad modtager elever fra hele kommunen og ikke blot fra Thyholm. Tidligere elever på vores skole anbefaler os, og vi er derved kommet ind i en positiv spiral i forhold til at rekruttere elever fra hele kommunen. På trods af at eleverne fra Struer har længere transporttid, og at de skal tidligere op, oplever vi ikke, at de har meget fravær fra timerne. Til gengæld virker de meget bevidste om deres valg, hvilket indebærer en god og positiv arbejdsindsats. Antallet af elever fra Thyholm svinger i takt med størrelsen på vores 9. årgang, men med den senest vedtagne ressourcetildelingsmodel, hvor pengene følger eleven, er der ingen økonomiske incitamenter for at Thyholm Skole ikke også i fremtiden skulle kunne tilbyde en 10.årgang. 31/47

32 Bilag 2: 10. klasse-foldere og materialer fra Struer Statsgymnasium 32/47

33 33/47

34 34/47

35 35/47

36 36/47

37 37/47

38 38/47

39 39/47

40 40/47

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Skolestrukturdebat Holstebro kommune 2007. Tema: 10. årgangs placering

Skolestrukturdebat Holstebro kommune 2007. Tema: 10. årgangs placering Skolestrukturdebat Holstebro kommune 2007. Kommissorium: Arbejdsgruppen har sagligt analyseret og vurderet og derefter beskrevet såvel fordele som ulemper ved forskellige placeringer af 10. årgang. Arbejdsgruppens

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE

10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE VENNER / UNG / PULS / UDDANNELSE 10MEDPULS 10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE TRÆF ET VALG, START ET NYT KAPITEL OG BLIV UDFORDRET! 10MEDPULS 10MEDPULS.DK 2 ER DU KLAR TIL AT TRÆFFE ET VALG OG STARTE

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10 klasse 2011-2012 HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Side 2 Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. Hvilke planer har du så? I hæftet Ungdomsuddannelser 2011 kan du læse om de mange

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Start. et helt nyt kapitel i dit liv og bliv udfordret i et miljø med. 10medpuls.dk. Silkeborg Ungdomsskole

Start. et helt nyt kapitel i dit liv og bliv udfordret i et miljø med. 10medpuls.dk. Silkeborg Ungdomsskole Start et helt nyt kapitel i dit liv og bliv udfordret i et miljø med puls 10medpuls.dk Silkeborg Ungdomsskole ER DU KLAR TIL AT TRÆFFE ET VALG OG STARTE ET NYT KAPITEL I DIT LIV I ET UNGDOMSMILJØ MED PULS?

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere