Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune"

Transkript

1 Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune December 2014

2 Indledning... 3 Konklusion... 4 Status på Struer Kommunes 10. klassetilbud... 5 Udvikling i elevgrundlag... 5 Elevfrafaldsprocent... 7 Elevfravær... 8 Aflysning af undervisning... 9 Linjefagsdækning Afgangsprøverne på 10. klassetrin (FS10) Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser Elev tilfredshedsundersøgelse Profiler på 10. klassetilbuddene i Struer Kommune Fagudbud og skolernes hverdag Oversigt over status på 10. klassetilbuddet Den nye erhvervsreform krav om EUD10-tilbud Bilag 1: Foldere og materialer fra Thyholm Skole Bilag 2: 10. klasse-foldere og materialer fra Struer Statsgymnasium Bilag 3: Oversigt over uddrag af elevsurvey /47

3 Indledning Som en del af aftale om Fremtidens Folkeskole af 17. juni 2014 blev det aftalt, at der skulle fortages en evaluering i efteråret 2014 med henblik på politisk stillingtagen til fremtidig drift af 10. klassetilbuddet i Struer Kommune. Byrådet besluttede i 21. december 2010 at placere Struer Kommunes 10. klassetilbud på henholdsvis Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium. Målet med denne rapport er: at give en status på resultater fra henholdsvis 10. klassetilbuddet på henholdsvis Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium at afdække elevtrivsel at sammenstille profiler for skoletilbuddene at give et overblik over de fremtidige vilkår, der med implementeringen af den nye erhvervsskolereform vil påvirke Struer Kommunes 10. klassetilbud: o EUD10 - den erhvervsrettede 10. klasse o den nye 20/20-ordning, der overgår til at være en kombineret 10. klasse og første del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. 3/47

4 Konklusion Denne rapport giver en status på Struer Kommunes to 10. klassetilbud i forhold til følgende punkter (se tabel nedenfor): Frafaldsprocent: procentdelen af elever, der frafalder 10. klassetilbuddet over skoleåret - fra starten af skoleåret til slutningen af skoleåret Elevfraværsprocent: procentdel af elevfravær over skoleåret Aflysningsprocent: hvor meget af undervisningen, der ikke bliver afholdt Linjefagsdækning hvor meget af undervisningen som bliver foretaget af lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kompetence. Gns. afgangsprøven i 10. klasse: gennemsnit for prøvekarakteren på tværs af de 9 prøvefag. Eksamensprocent: hvor mange af eleverne, der fik standspunktskarakterer som også valgte at gå til prøve i det pågældende fag Gns. forskel mellem standpunktskarakter og prøvefag: i hvor høj grad lærerne var i stand til at vurdere elevernes faglige niveau målt som prøvekarakter ved FS10. Overgangsfrekvens: procentdel af elever fra årgang 2013, der overgik til en ungdomsuddannelse. For alle parametre på nær forskellen mellem standpunktskarakteren og prøvekarakter gælder det at Struer Statsgymnasium matcher eller har bedre resultater end Thyholm Skole. Struer Statsgymnasium har i indeværende skoleår 79 % svarende til 68 elever af Struer Kommunes 10. klasse-elever. Det bør overvejes om Thyholm Skole med kun 13 og klasse-elever i de sidste to skoleår har nået en kritisk masse i forhold til hvornår det er meningsfuldt for Struer Kommune at tilbyde to 10. klassetilbud. STATUSPUNKTER Thyholm Skole Struer Statsgymnasium Frafaldsprocent 8% 7% Elevfraværsprocent 7,1% 5,3% Aflysningsprocent 2,4% 0% Linjefagsdækning 100% 100% FS10 gns. 5,48 5,86 Eksamensprocent 76% 93% Forskel mellem standpunkts- og prøvekarakter -0,7 0,4 Overgangsfrekvens 100% 100% Antal elever Struer Statsgymnasium er endvidere en stærk kandidat i forhold til den nye erhvervsreforms krav om oprettelse af det erhvervsrettede EUD10-tilbud i et campus/ungdoms-miljø. 4/47

5 Status på Struer Kommunes 10. klassetilbud Udvikling i elevgrundlag Efter et par år med fald i antallet af 10. klasse-elever i folkeskolen oplever Struer Kommune i indeværende skoleår en stigning på 46 % i antallet af 10. klasse-elever (27 elever) i folkskolen. Figur 1 viser udviklingen i antal af elever i 10. klasse i Struer Kommune samt de fire omkringliggende kommuner; Lemvig, Holstebro, Morsø og Skive. For de omkringliggende kommuner tegner der sig et noget broget billede i udviklingen af 10. klasse-elever; Skive og Morsø Kommune har oplevet et fald i antal af elever og Lemvig og især Holstebro Kommuner har oplevet en stigning i antallet af 10. klasse-elever i deres folkeskoler. Figur 1: elever i 10. klasse i folkeskolerne i 5 kommuner i Midtjylland Kilde: LIS, Folkeskoler Kigger man på hvor stor en procentdel af de 16- årige, der gennem de sidste 4 skoleår har valgt et 10. klassetilbud i folkeskolen ses nøjagtig den samme udvikling. I skoleåret 2013/14 valgte ca. hver fjerde 16-årig i Struer Kommune at gå i 10. klasse og i indeværende skoleår har mellem hver tredje og fjerde 16-årig valgt et 10. klassetilbud i folkeskolen i Struer Kommune. Figur 2: Procentdel af årgang som valgte et 10. klassetilbud i fem kommuner. Kilde: Danmarks statistik og LIS 5/47

6 I skoleårene 2011/12 og 2012/13 var Struer Kommunes 10. klasse-elever i folkeskoleregi nogenlunde ligeligt fordelt på Thyholm Skoles og Struer Statsgymmnasium. Gennem de to sidste år har Struer Kommunes 10. klasse-elever dog klart fordelt sig med ca. 80 % af eleverne på Struer Statsgymnasium og 20 % af eleverne på Thyholm Skole. I skoleåret 2014/15: Struer Statsgymnasium har udover Struer Kommunes klasse-elever 10 elever fra andre kommuner. To af Struer Kommunes klasse-elever kommer fra Thyholm Skoledistrikt. Struer Statsgymnasium har fire 10. klasser. Thyholm Skole har en elev fra en anden kommune og ni af de klasse-elever kommer fra kommunens andre skoledistrikter. Thyholm Skole har én 10. klasse. Figur 3: Antal 10. klasse-elever fra Struer Kommune på Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium Kilde: Danmarks statistik og TEA 6/47

7 Elevfrafaldsprocent Ved opgørelsen af frafald kigger vi på hvor mange af de elever, der var indskrevet i klasserne ved starten af skoleåret, der stadig er tilbage ved afslutningen af skoleåret. Over skoleåret 2013/14 faldt 7 % (1 elev) af de oprindelig tilmeldte 10. klasse-elever på Thyholm Skole fra og på Struer Statsgymnasium faldt 8 % (3 elever) fra. I 2013/14 skyldtes to af frafaldene at eleverne overgik til en ungdomsuddannelse og de resterende to frafald skyldtes personlige/sociale/familiemæssige forhold. (kilde UU Nordvestjylland) Figur 4: Elevfrafald fra 5. september (begyndelsen af skoleåret) og til 31. juli (slutning af skoleår) Kilde: TEA 7/47

8 Elevfravær I skoleåret 2013/14: Thyholm Skole havde en elevfraværsprocent på 7,1 % svarende til 12,3 fraværsdage per elev, heraf skyldtes lidt over 4 dage ulovligt fravær. Det ulovlige fravær er fra 2012/13 til 2013/14 steget med 23 procentpoint, hvilket formentlig skyldes implementeringen af ensarterede regler for registrering af ulovligt fravær på tværs af Struer Kommunes folkeskoler. Struer Statsgymnasium havde en elevfraværsprocent på 5,3 % svarende til 9,1 dage per elev, heraf skyldtes 0,7 dag ulovligt fravær. Fraværet på Thyholm Skoles 10. klasse er med en stigning fra 6,8 fraværsdage til 12,3 fraværsdage næsten fordoblet fra 2012/13 til 2013/14. Fraværet på Struer Statsgymnasium steg i samme periode med 0,5 fraværsdag. 8,6 dage 6,8 dage 9,1 dage 12,3 dage Figur 5: Elevfravær i 10. klasse på Struer Statsgymnasium og Thyholm Skole Kilde: TEA 12 dage 9 dage 7 dage 9 dage 8/47

9 Aflysning af undervisning Thyholm Skole aflyste 2,4 % af undervisningen i 2013/14 svarende til i alt 32 lektioner. Struer Statsgymnasium aflyser kun timer i tilfælde af vejrlig, og dette var ikke tilfældet i skoleåret 2013/14. Struer Statsgymnasium har hjælpelærere, der kan træde ind og overtage undervisningen i tilfælde af at hovedlæreren er forhindret i at foretage undervisningen. Hjælpelærerne har timer samtidig med hovedlæreren og hjælper fagligt svage elever i de opgaver den øvrige klasse arbejder med. Figur 6: Procentandel for aflysning af undervisning i 10. klasse Kilde: Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium 9/47

10 Linjefagsdækning Som en hel central del af folkeskolereformen er det et mål, at lærerne i 2020 har undervisningskompetence svarende til linjefag i de fag, de underviser i. Struer Kommune har generel en udfordring på dette område idet linjefagsprocenten i skoleåret 2013/14 på tværs af klassetrin og skoler lå på 87,3 % imod et landsgennemsnit på 88,5 %. (kilde: LIS) Både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium har i indeværende skoleår en linjefagsdækning på 100 %. Figur 7: oversigt over linjefagsdækning (linjefag og tilsvarende kompetencer) Kilde: LIS 10/47

11 Afgangsprøverne på 10. klassetrin (FS10) Afgangsprøverne i 9. og 10. klasse fungerer som en eksamen, for at teste elevernes faglige kunnen. I 10. klasse er afgangsprøverne ikke obligatoriske, men det er alment, at man går op til prøverne, for at kunne give et godt indtryk til ungdomsuddannelsen, som man gerne vil ind på året efter. Eksamensprocent Som det kan ses af figur 8 gik 10. klasse eleverne på Struer Statsgymnasium i 2013/14 op til FS10- prøver i 93 % af de fag, som de fik standspunktkarakter i. Dette vil sige at, i 21 tilfælde valgte elever ikke at gå op til en FS10-prøve. Det samme tal var 76 % for Thyholm Skole svarende til at 19 elever ikke gik op til en FS10-prøve. Figur 8: Andel af de elever, som fik standpunktskarakter som også gik til FS10-prøver. Kilde: Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium 11/47

12 Forskel mellem standpunktskarakter og prøvekarakter Elevernes faglige niveau vurderes via deres standpunktskarakterer, der gives af lærerne og udtrykker elevernes præstation på grundlag af de faglige krav, der er opstillet for de enkelte fag. Sammenlignes standpunktskarakterer med prøvekarakterer, kan man få et indtryk af, hvordan skolens lærere vurderer det faglige niveau hos eleverne, og om denne vurdering også afspejler sig i elevernes prøvekarakter, hvor der er ekstern censor. Figur 9 viser forskellen mellem standpunktskarakterer og prøvekarakterer for Thyholm Skole og Struer Statsgymnasiums 10. klasse de sidste to skoleår. I skoleåret 2013/14 undervurderede lærerne på Thyholm Skole deres elevers præstation med gennemsnitligt 0,7 karakterpoint i forhold til de karakterer som eleverne opnåede til FS10-prøverne. På Struer Statsgymnasium overvurderede lærerne deres elevers præstation med gennemsnitlig 0,4 karakterpoint i 2013/14. Figur 9: Gennemsnilig forskel mellem standpunktskarakter og prøvekarakterer på tvær af prøvefagene: Kilde: Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium 12/47

13 Karaktergennemsnit på tværs af FS10-prøver Struer Statsgymnasium har et karaktergennemsnit på 5,86 på tværs af FS10-prøverne i skoleåret 2013/14, hvilket er en fremgang sammenholdt med karaktergennemsnittet på 5,56 fra forrige skoleår. Thyholm Skoles karaktergennemsnit faldt i skoleåret 2013/14 til 5,48 mod et karaktergennemsnit på 5,86 året før. Karaktergennemsnittet indeholder karakterer fra dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi. Figur 10: Karaktergennemsnit på tværs af FS10-prøverne Kilde: Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium 13/47

14 Oversigt over gennemsnit på FS10-prøver Figur 11 viser Thyholm Skole og Struer Statsgymnasiums FS10-prøveresultater for de enkelte prøvefag igennem de sidste to skoleår. Figur 11: Karaktergennemsnit for alle prøvefag i skoleårene 2012/13 og 2013/14 Kilde: Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium 14/47

15 Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser Per september 2014 er alle elever, der er i sommeren 2013 gik ud af 10. klasse på både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium, i en ungdomsuddannelse. Se figur 11. Figur 11: Overgangsfrekvens fra 10. klasse til ungdomsuddannelse målt 15 måneder efter afsluttet 10. klasse. Kilde: UU Nordvestjylland Figur 12 viser at 77 % af 10. klasse-eleverne fra årgang 2013, der gik på Struer Statsgymnasium, er i gang med en gymnasial uddannelse. 23 % af eleverne er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. 61 % af 10. klasse-eleverne fra årgang 2013, der gik på Thyholm Skole, er i gang med en gymnasial uddannelse. Thyholm Skole leverer procentvis flere elever til de erhvervsfaglige uddannelser end Struer Statsgymnasium. Figur 12: Status på hvilken uddannelsesretning 10. klasseseleverne fra årgang 2013 i Struer Kommuner befinder sig efter 15 måneder. 15/47

16 Elev tilfredshedsundersøgelse For at afdække elevtilfredsheden på henholdsvis Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium besvarede i alt 88 ud af 96 mulige 10. klasse-elever en elektronisk survey i uge 46 og uge Surveyen resulterede i en samlet svarprocent på 92 %. Survey-bevarelser: 15 ud af 18 mulige besvarelser fra Thyholm Skoles 10. klasse. Svarprocent: 83 %. 73 ud af 78 elever på Struer Statsgymnasiums 10. klasse. Svarprocent: 94 %. Surveyen blev besvaret af klasseelever fra andre kommuner. Bemærk at idet der kun er 15 besvarelser fra Thyholm Skole er denne del af undersøgelse behæftet med en større usikkerhed. Surveyen indeholdte spørgsmål om: elevernes tilfredshed med skolen elevernes trivsel elevernes planer efter 10. klasse faktorer, der havde indflydelse på elevernes valg af skole til 10. klassetilbuddet Elevernes tilfredshed med deres skoler: Eleverne udtrykker generelt stor tilfredshed med deres skole. 90 % af eleverne på Struer Statsgymnasium vil anbefale deres skole til andre. Lidt færre nemlig 86 % af eleverne på Thyholm Skole vil anbefale deres skole til andre. Lærerne opleves generelt som faglig dygtige, engagerede og motiverende Alle elever på Thyholm Skole oplever at de får tilbagemeldinger på deres præstationer og arbejdsindsats fra lærerne. Kun 86 % af eleverne på Struer Statsgymnasium oplever det samme % af eleverne på både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium føler at undervisningen forberede dem godt til at læse videre. Over begge skoler oplever 66 % af eleverne at der er arbejdsro i undervisningen en lidt større procentdel finder arbejdsro på Thyholm Skole Elevernes trivsel: Over 90 % af eleverne på både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium oplever et godt sammenhold i klassen og føler sig trygge. Oplevelse af sammenhold og tryghed opleves lidt større på Thyholm Skole. 90 % af eleverne på Struer Statsgymnasium udtrykker oplevelsen af at skolen laver gode arrangementer uden for skoletiden. Kun 66 % udtrykker samme oplevelse på Thyholm Skole. Endvidere oplever lidt flere elever på gymnasiet at de har god kontakt med elever fra andre klasser på skolen 16/47

17 Elevernes planer efter 10. klasse: Efter fire måneder i 10. klasse på Thyholm Skole planlægger 87 % af eleverne (13 elever) at læse videre. En elev planlægger at tage et arbejde og en elev er uafklaret med fremtiden. På Struer Statsgymnasium har 84 % af eleverne uddannelsesplaner: 68 % af eleverne i 10. klasserne (50 elever) planlægger at læse videre og 16 % af eleverne (12 elever) planlægger enten at få en uddannelsesaftale eller en læreplads. 12 % af eleverne (11 elever) har andre uspecificerede planer eller er uafklarede. En elev planlægger at tage et arbejde eller tage et sabbatår. PLANER EFTER 10. KLASSE: Thyholm Skole Struer Statsgymnasium Læse videre 87 % (13 elever) 68 % (50 elever) Få en uddannelsesaftale 0% 11 % (8 elever) Få en læreplads 0% 5 % (4 elever) Tage et arbejde 7 % (1 elev) 1 % (1 elev) Tage sabbatår 0% 1 % (1 elev) Andet 0% 7 % (5 elever) Ved ikke 7 % (1 elev) 5 % (4 elever) De fem vigtigste faktorer for valget af skole til 10. klassetilbuddet: Elevernes valg af Thyholm Skole virker i høj grad at være forbundet med skolens efterskoleorienterede profil: studieture og det sociale miljø samt nærheden til hjemmet. Lidt over halvdelen af Struer Statsgymnasiums 10. klasse-elever angiver at 10. klassecentrets integration med videreuddannelsesinstitutioner som værende den vigtigste faktor for deres valg af skole. Formentlig planlægger eleverne at videreuddannelse på en af gymnasiets uddannelsesretninger. Herudover nævner både eleverne på både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium skolens sociale miljø, skolens beliggenhed i forhold til hjemmet samt at en kammerat også går/gik på samme skolen, som en af de vigtigste faktorer for deres valg af skole. Thyholm Skole: 1. Der er gode muligheder for studietur eller rejser (80 %) 2. Skolen har ry for at have et godt socialt miljø (67 %) 3. Gode transportmuligheder til og fra skolen (60 %) 4. Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen (47 %) 5. Skolen har den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem (47 %) Struer Statsgymnasium: 1. Der er gode muligheder for videreuddannelse (55 %) 2. Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden (49 %) 3. Skolen har ry for at have et godt socialt miljø (45 %) 4. Skolen har den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem (44 %) 5. Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen (41 %) 17/47

18 Profiler på 10. klassetilbuddene i Struer Kommune Struer Statsgymnasium 10. klassecentret er en selvstændig afdeling, men en integreret del af gymnasiets internationale studiemiljø Udbyder udover 10. klasse, erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser: STX, HHX, HF, HG, IB, kostskole Studiemiljø med i alt 808 elever. Struer Statsgymnasiums målsætning med 10. klassetilbuddet: Undervisning til elever i Struer Kommune som efter 9 års undervisningspligt har brug for et 10. skoleår for at styrke deres faglige, sociale og personlige kvalifikationer, således af de opnår større sikkerhed med hensyn til valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse Elever skal opnå yderligere afklaring med hensyn til valg af videre uddannelsesønsker Elever skal opnå yderligere faglig kvalificering til den ønskede ungdomsuddannelse Elever skal lære arbejdsmetoder, som anvendes i ungdomsuddannelserne Eleverne skal lukke de evt. faglige huller fra tidligere skolegang Elever skal få et godt skoleår både oplevelsesmæssigt, socialt og fagligt. Thyholm Skole Overbygningsskole: klasse med ca. 350 elever samt specialklasserække Skolen er beliggende i et stærkt lokalmiljø på Thyholm Thyholm Skole er bygget sammen med Thyholm Midtpunkt, der huser idrætshal, fitnesscenter, cafe, bibliotek, musikskole, egnshistorisk arkiv og kultursal Thyholm Skoles målsætning med 10. klassetilbuddet: For unge, som ønsker et efterskoleinspireret 10. skoleår med højt fagligt indhold kombineret med mange spændende oplevelser og muligheder. Målet for undervisningen er, at eleverne bliver forberedt til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I 10 eren skal eleverne udvikles såvel fagligt som menneskeligt. Det er vigtigt, at vi møder eleverne, hvor de er, og derfor vil den personlige vejledning også være i centrum. Dette er i særdeleshed vigtigt, når eleverne er meget uafklarede omkring deres fremtid. I den forbindelse skal 10 eren også tænkes som et dannelsesår, hvor vi ved at udfordre eleverne kan bidrage til deres alsidige, personlige udvikling. Dette sker blandt andet gennem erhvervsprojekter, temadage, ekskursioner samt studieture. Et 10. klassetilbud som er i konstant udvikling 18/47

19 Fagudbud og skolernes hverdag Både Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium tilbyder 2-3 linjer afhængig af elevsøgningen. Thyholm Skole Erhvervslinje Erhvervspraktik en dag om ugen Erhvervsprojekter, der generer penge til studieture Afprøvning af forskellige erhverv Sportslinje Tre ugentlige lektioner med sundhed og bevægelse Skolens valgfag Skolens normale valgfag (afvikles sammen med 8. og 9. kl.) Struer Statsgymnasium Gymnasial linje Forberedelse til gymnasiale ungdomsuddannelser Mix-linje Profilfag fra både erhvervs- og den gymnasiale linje 20/20 Erhvervslinje, der forbereder til den merkantile EUD-indgang I indeværende skoleår er sportslinjen ikke oprettet på Thyholm Skole og 20/20 linjen er heller ikke oprettet på Struer Statsgymnasium. Hverdagen Nedenfor ses en opstilling af hvordan hverdagen ser ud i 10. klasserne på henholdsvis Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium. Thyholm Skole Fire af ugedagene er skemasat med de obligatoriske fag og tilvalgsfag En ugedag er skemasat med linjefag Studieture: to skolerejser som finansieres ved egenbetaling eller via skolens erhvervsprojekter Fitnesscenter i Midtpunktet Ugentligt besøg af en uddannelsesvejleder To ugers brobygning + 4 temadage med individuel fokus på fremtidigt uddannelsesvalg Struer Statsgymnasium Tre af ugedagene er skemasat med de obligatoriske fag og tilvalgsfag En ugedag er linjefagsdag med gymnasieforberedende undervisning, branchekendskab, samfundsfaglige emner og eventkoordination. En ugedag er linjefagsdag med kreative fag. Studieture: to skolerejser, en indenlands og en udenlands med egenbetaling Gymnasiets frivillige aktiviteter: musical, kor, koncerter, fredagscafe, fitness, gallafest, elevfester. Mulighed for praktik i stedet for undervisning på de to ugedage med linjefag samt ugepraktikmuligheder Fire uddannelsesvejledere og to elevcoaches og en læsevejleder Brobygning 19/47

20 Fagudbud 10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del: Dansk (obligatorisk) Matematik (obligatorisk) Engelsk (obligatorisk) Tysk (valgfag) Fransk (valgfag) Fysik/kemi (valgfag) Selvvalgt opgave (obligatorisk) Brobygning til ungdomsuddannelse (1 uge er obligatorisk) Nedenfor ses en oversigt over Thyholm Skole og Struer Statsgymnasiums fagudbud. Thyholm Skole Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik/kemi Linjefag: - Idrætslinje - Erhvervslinje - Idrætssundhedlinje Andre valgfag/tilbudsfag: - foreningsentreprenør - fransk - mediekundskab - natur og friluftsliv - legoeducation Ressourcetimer: Faglig understøttelse og fordybelse Lektiehjælp Struer Statsgymnasium Dansk Matematik Engelse Tysk Fysik/kemi Samfundsfag: - produktudvikling - Iværksætteri - sundhed - gym.forberedende undervinsing - eventmageri - sociale/samfundsfaglige forhold Idræt Fransk Kreative pakke: - metal / træ - musik / musicalprojekt - idræt - madlavning - billedkunst - smykkefremstilling - mediefaglokaler Lektiehjælp 20/47

21 Oversigt over status på 10. klassetilbuddet Nedenfor ses en oversigt over skolernes resultater i forhold til de udvalgte statuspunkter. For alle parametre på nær forskellen mellem standpunktskarakter og prøvekarakter gælder det at Struer Statsgymnasium matcher eller har bedre resultater end Thyholm Skole. STATUSPUNKTER Thyholm Skole Struer Statsgymnasium Frafaldsprocent 8% 7% Elevfraværsprocent 7,1% 5,3% Aflysningsprocent 2,4% 0% Overgangsfrekvens 100% 100% Linjefagsdækning 100% 100% FS10 gns. 5,48 5,86 Eksamensprocent 76% 93% Forskel mellem standpunkts- og prøvekarakter -0,7 0,4 Antal elever /47

22 Den nye erhvervsreform krav om EUD10-tilbud Som en del af erhvervsskolereformen skal alle kommuner oprette en erhvervsrettet 10. klasse, en såkaldt EUD 10 klasse, som en del i kommunens gældende forpligtelse til at tilbyde 10. klasse til unge under 18 år. Kommunen skal tilstræbe af der tilbydes nok pladser til alle indenfor den primære målgruppe: elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravet om et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Erhvervsreformens målsætninger Erhvervsreformen har fire klare mål: 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 3. Erhvervsuddannelsen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 10. klassetilbuddet ses således i langt højere grad som starten på en ungdomsuddannelse i et ungdomsmiljø og ikke længere som afslutningen på et folkeskoleforløb. Et anden central målsætning i den nye erhvervsreform er skabelsen af fælles campusmiljøer omkring erhvervsuddannelser og gymnasier, der gør at uddannelserne kan trække på fælles aktiviteter og etablere fælles faglige miljøer. Beskrivelse af EUD10 Ligesom for det almene 10. klassetilbud skal indholdet i EUD10 bestå af en obligatorisk og en valgfri del, dog således at den valgfrie del vil bestå af obligatoriske elementer. EUD10 var et skoleår. Den obligatoriske del vil grundlæggende være tilsvarende indholdet i almen 10. klasse, men med en toning mod erhvervsuddannelserne, fx i forhold til den selvvalgte opgave. Den valgfrie del skal specifikt introducere til erhvervsuddannelserne, med obligatorisk brobygning samt fag og elementer, der introducerer til de fire nye hovedområder. Der fastsættes et samlet minimumskrav om samarbejde med en erhvervsskole på 30 pct. Af undervisningstiden. Det vil være muligt at samarbejde yderligere, fx i op til 50 pct. af undervisningstiden i alt 20 uger - svarende til hele den valgfri del på 14 uger, som skal introducere til erhvervsuddannelserne, og 6 ugers obligatorisk brobygning samt den obligatoriske opgave. Endvidere kan der ske en betoning mod erhvervsuddannelserne i den obligatoriske del. 22/47

23 Næste skridt Ovenstående betyder at Struer Kommune skal indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om samarbejde om et EUD10-tilbud med opstart august EUD10-klassetilbuddet kan enten organiseres ved at lave en samarbejdsaftale med en erhvervsskole, der således skal stå for minimum 30 % af undervisningen på EUD10-tilbuddet ved udlicitering af hele EUD10-tilbuddet til en erhvervsskole og erhvervsskolen er således ansvarlig hele EUD10-tilbuddet. i den kommunale ungdomsskole som en del af heltidsundervisningen efter samme regler, der gælder for folkeskolen. Struer Statsgymnasium er en helt central spiller i forbindelse med Struer Kommunes forpligtelse til at udbyde EUD10-tilbuddet af nedenstående årsager. Struer Statsgymnasium: stod i skoleåret 2014/15 for 80 % af Struer Kommunes 10. klasseelever har 808 elever fra o det fire gymnasiale uddannelser: STX, HHX, HF, IB o 10. klasse o Erhvervsuddannelser (EUD): merkantil, strøm, styring og IT samt produktion og udvikling. og har således volumen til at tilbyde til et campus/ungdomsmiljø, der er et centralt punkt i den nye erhvervsreform. er i dag den eneste ungdomsuddannelsesinstitution i Struer Kommune er centralt beliggende i Struer Kommune en vigtig faktor for 10. klasse-elevernes valg af skole for 10-klassetilbuddet. 23/47

24 Bilag 1: Foldere og materialer fra Thyholm Skole 24/47

25 25/47

26 26/47

27 27/47

28 28/47

29 29/47

30 Tanker omkring 10. klasse på Thyholm Skole Thyholm Skole har gennem mange år arbejdet med et effektivt og gennemtænkt koncept, som er båret igennem af engagerede og dygtige folkeskolelærere. Vi er meget bevidste om, at vi geografisk ikke er placeret i centrum af kommunen. Omvendt har vi gennem de sidste år oplevet en stigende interesse for vores tilbud fra elever i Struer. Samtidigt illustrerer placeringen af 10. klasse på Thyholm kommunens oprigtige ønske om en alsidig udvikling i hele kommunen. 10-klasse er noget specielt, og derfor skal eleverne behandles anderledes end de øvrige klassetrin i folkeskolen. Omvendt har eleverne ved at vælge netop 10. klasse tilkendegivet, at de endnu ikke er klar til at starte på en ungdomsuddannelse, men har behov for endnu et år i folkeskolen. På Thyholm Skole deltager eleverne i 10. klasse i et vist omfang i undervisningsforløb sammen med den øvrige overbygning. Dette gælder især i valgfag, hvor man ved en større elevmængde kan forøge antallet af valgmuligheder markant. Desuden er 10. årgang generelt medvirkende til at hold volumen i vores overbygning, så vi bedst muligt er i stand til at imødekomme udfordringen omkring linjefagskompetencer hos de lærere, der underviser i fagene i overbygningen. Det vigtigste for os er, at eleverne i 10 eren bliver i stand til efterfølgende at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er tvingende nødvendigt, at vi ved at give eleverne den bedst mulige menneskelige og faglige ballast kan være med til at sikre deres fremtid. I den forbindelse er det vigtigt, at møde eleverne, hvor de er. DET PRAKTISKE LOKALER: Ved renoveringen af Thyholm Skole er der moderne og tidssvarende lokaler afsat til 10. klasse. Skolen kan uden problemer have 3 spor svarende til knap 90 elever. LÆRERE: Undervisningen af 10. klasse varetages af lærere, der er ansat af Thyholm Skole. Fordelen ved dette er, at et begrænset antal lærere ikke er forpligtet til at dække alle fag. På denne måde kan flere lærere have årgangen til de enkelte fag, hvilket vil muliggøre holddeling til gavn for elevernes faglige udvikling. Dette kan lade sig gøre, fordi lærerne også har timer på andre årgange. MÅL FOR 10 EREN: Målet for undervisningen er, at eleverne bliver forberedt til at gennemføre en ungdomsuddannelse. ELEVENS UDVIKLING: I 10 eren skal eleverne udvikles såvel fagligt som menneskeligt. Det er vigtigt, at vi møder eleverne, hvor de er, og derfor vil den personlige vejledning også være i centrum. Dette er i særdeleshed vigtigt, når eleverne er meget uafklarede omkring deres fremtid. I den forbindelse skal 10 eren også tænkes som et dannelsesår, hvor vi ved at udfordre eleverne kan bidrage til deres alsidige, personlige udvikling. Dette sker blandt andet gennem erhvervsprojekter, temadage, ekskursioner samt studieture. KLASSEDANNELSE: Elevernes uddannelsesplan skal ligge til grund for, hvilken klasse de skal gå i. Vi forestiller os, at man på denne måde kan opnå den mest effektive undervisning. Samtidigt vil uddannelsesvejlederen også have mulighed for at sætte endnu mere kontant ind over for den gruppe af elever, der er usikre på deres kommende erhvervsvalg. Fagene skal ligge parallelt, så der bliver mulighed for en fleksibel holddannelse på tværs af klasserne. SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSER: 30/47

31 Thyholm Skole har et godt samarbejde med ungdomsuddannelser, og anvender muligheden for erhvervspraktikker fleksibelt som et redskab i elevernes afklaring af fremtidig uddannelse. 10. klasse på Thyholm nu og i fremtiden Da Thyholm og Struer kommune blev lagt sammen, åbnede det op for, at eleverne frit kunne vælge, hvor de ønskede at tage 10. klasse. Vi ser, som allerede nævnt, at vi i stigende grad modtager elever fra hele kommunen og ikke blot fra Thyholm. Tidligere elever på vores skole anbefaler os, og vi er derved kommet ind i en positiv spiral i forhold til at rekruttere elever fra hele kommunen. På trods af at eleverne fra Struer har længere transporttid, og at de skal tidligere op, oplever vi ikke, at de har meget fravær fra timerne. Til gengæld virker de meget bevidste om deres valg, hvilket indebærer en god og positiv arbejdsindsats. Antallet af elever fra Thyholm svinger i takt med størrelsen på vores 9. årgang, men med den senest vedtagne ressourcetildelingsmodel, hvor pengene følger eleven, er der ingen økonomiske incitamenter for at Thyholm Skole ikke også i fremtiden skulle kunne tilbyde en 10.årgang. 31/47

32 Bilag 2: 10. klasse-foldere og materialer fra Struer Statsgymnasium 32/47

33 33/47

34 34/47

35 35/47

36 36/47

37 37/47

38 38/47

39 39/47

40 40/47

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Indhold. Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge. Side

Indhold. Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge. Side Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge Indhold Side 1 Baggrund for Projektet 2 2 Organisering af Projektet 3 3 Fælles mål 4 4 Strategi for 3. pilotprojekt i skoleåret

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder Boligsociale lektiecaféer En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Xclass 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011. for Skolen ved Sundet

Kvalitetsrapport 2011. for Skolen ved Sundet Kvalitetsrapport 2011 for Skolen ved Sundet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2011 Indhold Indledning...2 Hvad er kvalitet i det københavnske skolesystem?...2 Mål, resultatmål og benchmark...3

Læs mere

Det er fedt. Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark. Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken

Det er fedt. Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark. Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken Det er fedt Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken Det er fedt Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark Thomas Nordahl, Anne-Karin

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere