Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm mandag den 22. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm mandag den 22. marts 2010"

Transkript

1 Til stede: Afbud: Poul Jensen, Lone Andersen, Erling Gaasdal, Carsten Laustsen, Thorkild Søltoft Pedersen (fra pkt.4), Hans Østergaard, Peter Roesgaard, Anna Mette Norlyk, Katrine Robsøe, Finn Rosgaard, John Frederiksen og Frede Haukrogh (referent) samt revisor Leif Mosegaard (pkt. 1, 2, 3 samt 7) Lars Bøttern og Jasmin Thangavel Ad 1. Godkendelse af dagsordenen (bilag 1) Dagsordenen godkendt. Ad 2. Godkendelse og underskrivning af referat fra mødet den 22. februar 2010 (bilag 2) Referatet godkendt og underskrevet. Ad 3. Årsregnskab for 2009 og revisionsprotokollat (bilag 3a og 3b) Leif M uddelte nyt bilag (powerpoint-præsentation) og kommenterede årsrapporten: Årets resultat er 1,9 mio. kr. (mod 2,2 sidste år), omsætningen er steget pga. større aktivitet i årselever, dette har medført øgede omkostninger, og overgangsindtægterne er reduceret ift. sidste år, ligesom besparelser er effektueret. Betegnede på denne baggrund resultatet som flot. Ift. budgettet er især VUC-aktiviteten steget. Driftsresultatet højere end budgetteret. John F. pointerede, at nogle betydelige afvigelse både på indtægts- og udgiftssiden skyldes specialpædagogiske foranstaltninger for et par elever. Desuden er salg af VUCuddannelsespladser til kommunen steget. Kontering af ledelsens undervisningsforpligtelse er ændret i Endelig optrådte selvrisikoen i budgettet og ikke i resultatopgørelse. Leif M nævnte nøgletallene: Markant flere elever, mht. omkostninger er det meste flytning af udgifter. Antal medarbejderårsværk er steget. Forbedring mht. årsværk pr. 100 årselever. Lønomkostningerne steget, men ligger konstant pr. 100 årselever. Vedr. balancen er aktiverne faldet til 3,7 mio. sfa. Afskrivninger. Likvide beholdninger steget kraftigt til 16,7 mio, steget kraftigt, som på mange andre skoler. Passiver steget en del sfa. feriepengeforpligtelse og forudbetalinger fra UVM. Skolens egenkapital udgør 9,7 mio. Pengestrømsopgørelse udviser et plus på 4,8 mio. i 2009 og en forbedret likviditet på 4,3mio. Leif M kommenterede ikke ledelsesberetningen., men nævnte revisionsprotokollens væsentligste bemærkninger og konklusion. Hæftede sig bl.a. ved, at det faldende årsresultat primært skyldes faldende overgangsydelse og nævnte det fine karaktergennemsnit ift sammenlignelige skoler samt et meget lavt nettofrafald på 2,7%. Nævnte PWC s benchmarkanalyse med alle landets gymnasier (slide 18). VGT ligger pænt, men opgørelsen skal betragtes med forbehold. I den efterfølgende drøftelse blev bl.a. fremført: at skolens ledelse fortjener anerkendelse for det gode resultat og omkostningsstyringen, men at der fortsat er grund til omkostningsbevidsthed at skolen bruger ca. 1½ lærerårsværk til aldersreduktion at skolen i modsætning til mange andre skoler kun har enkelte klasser over 30, hvilket hilses velkomment fra lærer- og elevrådsside Fra såvel revisionsfirmaet som fra skolen blev der udtrykt tilfredshed med samarbejdet i årets løb. Rapporter og protokollater blev underskrevet. 1

2 Ad 4. Orientering om køb af bygninger Rektor nævnte problemstillingen vedr. arealet Kokkenborg, som skolen mente at have ejerskab til. Jvf tinglysningsbogen ejes jordstykket af Landbrugsministeriet, solgt til dem af privatperson i Det er aftalt, at der indgås en vederlagsfri lejeaftale for 3 år, men uklart hvad der herefter skal ske. Skolen ønsker en længere aftale, evt. med mulighed for at erhverve jordstykket. Spørgsmålet om hævd blev fremført. Bestyrelsen gav rektor og formand bemyndigelse til at gå videre med sagen, evt. mhp. erhvervelse. Rektor nævnte problemstillingen med pedelboligen. UBST har meddelt, at der alligevel ikke sker udmatrikulering, men at den overtages sammen med resten af skolen. Det formodes, at lejeindtægt og vedligeholdelsesudgifter ikke vil påvirke den endelige købspris væsentligt. John F oplyste, at der fortsat forhandles med Nykredit vedr. låneoptagelse (10 mio. + 4,5 mio.). Papirer fremsendes i denne uge. Kursudviklingen indebærer problemer mht. det fast forrentede lån, men Nykredit mener at have en løsning. VGT indbetalte 13 mio. til UVM pr. 25/2, hvilket gav betydelig rentebesparelse. Yderligere indbetaling i marts overvejes. Ad 5. Orientering om den nye bestyrelse Rektor henviste til vedtægterne, herunder muligheden for genbeskikkelse. Kommunalbestyrelsen har udpeget Erling Gaasdal. Skolelederne skal finde anden repræsentant end Thorkil Søltoft Pedersen rektor vil tilskrive. Rektorkollegiet kan først udpege på næste forretningsudvalgsmøde 11. maj. Erhvervslivet i kommunen har været repræsenteret af Lars Bøttern, og erhvervsrådet bliver tilskrevet ang. udpegning. VGT s Venner er ligeledes tilskrevet vedr. nyt medlem. 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering og kan kun genudpeges én gang. Lone Andersen ønsker at stoppe. Hans Østergaard (med VUC-kompetence) er rede til at fortsætte, men stiller pladsen til disposition og finder, at den nye bestyrelse bør have en reel udpegningsmulighed. Rektor forventer, at en konstituerings- og overdragelsesprocedure iværksættes. Ad 6. Ændring af skolens sygdomspolitik (bilag 6a, b og c) Rektor henvist til bilagene, som er udarbejdet på baggrund af ny lovgivning. Forslaget har været forlagt SU, hvor bl.a. begrebet nærmeste leder rejst. I den efterfølgende drøftelse blev bl.a. fremført: at rektor også på dette område kan uddelegere sine opgaver at omsorgsprægede samtaler ofte kan gennemføres af nærmeste leder, hvorimod mere formelle gennemføres med øverste leder at i problematiske forløb bør kontakten sker personligt og ikke pr. mail Rektor erklærede sig enig i dette, som også pt. er praksis på skolen. Ad 7. Nyt fra revisor Leif M. nævnte tiltrædelsesprotokollatet, som blev underskrevet. 2

3 Ad 8. Nyt fra HF-VUC FH oplyste, at VUC-undervisningstilbud og skema for næste kursusår snart er fastlagt. Ad 9. Tilmeldingstal marts Rektor uddelte bilag med seneste tal: Meget positiv udvikling med betydelig vækst ift. sidste år. Som sædvanligt skal nogle elever til optagelsessamtale. Ligesom sidste år forventer skolen efterfølgende tilmeldinger til HF. John F oplyste, at man satser på 2 HF-klasser med koordinerede undervisningsplaner, således at sammenlægning evt. kan finde sted ved reduktion af elevtallet. Peter R støttede tanken om 2 HF-klasser, også pga. erfaringen med løbende tilstrømning og udskiftning i HF-klasser. Det blev oplyst, at skolen ikke kan påvise effekt af 1-dages besøg af 8. kl. sidste år, da kun Tarm Skole deltog. Skolen kendte op til mødet ikke tal fra øvrige skole og kunne derfor ikke belyse evt. forskelle i tilmeldingsmønstret ift. sidste år. John F oplyste, at stigningen ligger over budgetforudsætningerne og indebærer 1 ekstra klasse. Katrine R fremførte, at fremgangen måske skyldes VGT s udbud af nye fag, gode orienteringsarrangementer og nye, gode PR-materialer. John F supplerede med at oplyse, at det nye kreative fag, mediefag, har haft god tilslutning, men ikke betydet oprettelse af færre musik- og billedkunsthold ift. sidste år, ligesom indførelsen af spansk ikke skadede andre sprogfag. Ad 10. Siden sidst/nyt fra: a) formanden: Omtalte afsløringen af gobeliner, godt arrangement, god omtale. Møde med kommunen sammen med de andre skole - ikke så indholdsmættet, hvilket ikke kan tilskrives kommunen. Fusioner er ikke på dagsordenen. I dag afholdes generalforsamling i Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Fordeling af elever et vigtigt emne nogle skoler har skrevet til ministeren for at få fuld valgfrihed og mulighed for at udvide bygningsmassen. Rektor nævnte kapacitetsproblematikken, hvor fordelingsudvalget i regionen kan flytte overskudselever. Formanden nævnte, at GL har udtalt sig imod forslaget, og at bestyrelsesforeningen lægger sig imellem de to holdninger. På spørgsmål fra Lone A, om der reelt sker en flytning af elever, nævnte rektor det gamle, amtslige system, samt at vi sidste år fik henvist 10 fra Herning, men at hovedparten valgte andre muligheder end VGT. Uafklaret, i hvor vid udstrækning det fungerer andre steder. Lone påpegede, at markedsføring (og et godt ry) er det væsentligste. Nævnte et eksempel fra Munkensdam Gymnasium, hvor skolens selvevaluering med inddragelse af elever foregår ved et 1-dags arrangement. b) bestyrelsesmedl.: Intet at bemærke c) lærerne: Intet at bemærke d) eleverne: Katrine R anbefalede løbsarrangementet til fordel for Kræftens Bekæmpelse den 8. april kl. 12. Elevrådets hjemmeside er nu i funktion. 3

4 e) TAP-personalet: Intet at bemærke f) rektor: Henviste til drøftelsen på sidste møde vedr. elever med særlige problemer og informerede i den forbindelse om Hold Fast projektet med Region Midt og Syd. Her indgår vi i Konsortium Vestjylland, som har 2,9 mio til rådighed. Sammen med de øvrige 4 gymnasiale institutioner i kommunen har vi foreslået et mentorprojekt med UU, som forhåbentligt vil indgå i den samlede aktivitet. Pga busdriften ønsker skolen at justere undervisningsstarten til 8.05, og fastholde gode sluttidspunkter. Thorkil S P oplyste, at Tarm Skole også prøver at genoverveje bustidspunkter lægger op til en drøftelse heraf med VGT i efteråret. Formen for morgensang overvejes og drøftes med elevrådet. Udtrykte tilfredshed med den øgede pressedækning. Skolen ønsker at erstattet sit (primært tilbageskuende) årsskrift med kvartalsskrifter. Kontaktoplysninger for medarbejdere tilgodeses i informationsmaterialet. Informerede om rørskade. Ad. 11. Videregivelse af informationer til medarbejdere og andre Alt kan videregives. Ad. 12. Evt. Lone takkede for tiden i bestyrelsen og udtrykte tilfredshed med bestyrelsesarbejde i perioden. Poul Jensen, formand Lone Andersen Lars Bøttern Erling Gaasdal Katrine Robsøe Jasmin Thangavel 4

5 Carsten Laustsen Anna Mette Norlyk Thorkild Søltoft Pedersen Peter Roesgaard Hans Østergaard Finn Rosgaard, sekretær 5

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 12. februar 2010

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 12. februar 2010 Til stede: Afbud: Poul Jensen, Lone Andersen, Erling Gaasdal, Thorkild Søltoft Pedersen, Hans Østergaard, Lars Bøttern, Peter Roesgaard (fra pkt. 3), Anna Mette Norlyk, Katrine Robsøe, Jasmin Thangavel,

Læs mere

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard.

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard. Bestyrelsesmøde fredag d. 23. marts 2012 Til stede: Fraværende med afbud: John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Martin Kristensen, Katja Uth, Erling Gaasdal, Carsten Lausten, Kent Thomsen,

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: 9627 2910 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012 Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

4. Orientering om økonomisk status

4. Orientering om økonomisk status VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf. +45 45 83 21 41 Fax +45 45 83 21 42 vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk 19. november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl.

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere