Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001"

Transkript

1 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001

2 Indhold Indledning Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende En autorisationsordning der matcher forholdene i elbranchen Hovedpunkter i den nye ordning Virksomhedsautorisation og personlig autorisation Virksomhedsautorisation - Virksomheden skal have et SKS-system - Personlig autorisation Både den autoriserede og virksomheden kan blive draget til ansvar Den autoriserede eller den han har delegeret ansvaret til - Virksomheden - Hvem får ansvaret? Autorisationen skal fornyes Viden skal ajourføres Alle nuværende autorisationer skal ændres Initiativet ligger hos Elektricitetsrådet - Hvordan går virksomheden i gang - første skridt mod et SKS-system Mere information Elinstallatørregisteret på Internettet 2

3 Indledning I denne folder fortæller Elektricitetsrådet om indholdet i den nye autorisationsordning, som gælder fra 1. januar Folderen beskriver, hvad den nye ordning går ud på, hvordan man skal forholde sig, når man allerede har en autorisation, og hvorfor ordningen er ændret. Folderen henvender sig både til nuværende og kommende autoriserede, og også til de virksomheder, der har eller vil have autoriserede medarbejdere. For senere at kunne tilpasse sig det nye system, er det dog nødvendigt at søge mere information. Den viser vi vej til på side 15. Lovgrundlaget: Indholdet i autorisationsordningen fremgår af Elinstallatørloven. Her står der, hvilke krav man skal opfylde for at få en autorisation, og hvilke arbejder der kræver autorisation. Den nye lov hedder Lov nr. 314 af 5. maj 2000 og kan læses på Elektricitetsrådets hjemmeside. 3

4 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende Den gamle ordning blev indført i en tid, hvor elinstallatørvirksomhederne typisk bestod af en mester, der var autoriseret, og nogle medarbejdere, som han førte tilsyn med og tog ansvaret for. Det var kun installatøren som person, der skulle autoriseres, og han havde herefter ansvaret for alt elarbejde i virksomheden. Derfor forudsatte den gamle ordning, at det reelt var muligt for den autoriserede at overskue og kontrollere de ansattes arbejde. Det var altid ham, der fik ansvaret for en overtrædelse af ellovgivningen, også selvom han ikke mente, at han fik de tilstrækkelige beføjelser af virksomheden. Elbranchen har siden udviklet sig. Virksomhederne er blevet større og mere komplekse, og ofte er den autoriserede en ansat medarbejder placeret længere nede i organisationen. Elektricitetsrådet har set flere eksempler på autoriserede, der er blevet klemt af virksomhederne og har fået bøder for arbejde, de slet ikke var klar over blev udført. Elektricitetsrådet vil med den nye ordning støtte den autoriserede og hjælpe både ham og virksomheden med at fastholde elsikkerheden i Danmark. 4

5 En autorisationsordning der matcher forholdene i elbranchen Hovedpunkter i den nye ordning Virksomhedsautorisation og personlig autorisation: I den nye ordning skal både installatøren og virksomheden autoriseres. Virksomheden skal have et SKS-system: For at få en virksomhedsautorisation skal virksomheden dokumentere at have et velfungerende SikkerhedsKvalitetsStyrings-system med opfyldelse af en række SKS-krav. Den autoriserede skal have ledelsesmæssige beføjelser: Et af de væsentlige SKS-krav er beskrivelsen af den autoriseredes beføjelser og ansvar. Den autoriserede kan delegere dele af sit ansvar: Den autoriserede får mulighed for at delegere dele af sit ansvar til én eller flere kompetente medarbejdere. Fra fuldtidsbeskæftigelse til hovedbeskæftigelse: Det bliver lovligt at have en begrænset bibeskæftigelse ved siden af sit job som autoriseret elinstallatør. Autorisationen skal fornyes: Alle autorisationer skal fornyes hvert 5. år. 5

6 Virksomhedsautorisation og personlig autorisation Der er indført et dobbelt autorisationssystem med både en virksomhedsautorisation og en personlig autorisation. De to autorisationer er gensidigt afhængige af hinanden. Hvis den ene ophører, bortfalder den anden. I praksis betyder det dobbelte autorisationssystem, at første gang en virksomhed søger om autorisation, så skal der samtidig søges en personlig autorisation for en medarbejder. Hvis denne medarbejder senere forlader virksomheden, kan virksomhedens autorisation kun fortsætte, hvis der samtidig indgives ansøgning om autorisation af en anden person. I særlige tilfælde kan virksomheden, dog efter at have søgt om det, få dispensation til at fortsætte arbejdet i en kortere periode uden en personlig autoriseret. Virksomhedsautorisation Virksomhedens ledelse skal aktivt tage del i at sikre elsikkerheden. Virksomheden skal leve op til særlige krav og skal også autoriseres. Krav For at få en virksomhedsautorisation skal man opfylde følgende hovedkrav: Man skal have mindst en autoriseret person enten som ejer af virksomheden eller som ansat. Der skal indføres et SKS-system i virksomheden. 6

7 Flere autoriserede Hvis en virksomhed har flere autoriserede, kræves det, at der foretages en intern ansvarsfordeling, som Elektricitetsrådet får besked om. I store og komplekse virksomheder vil det være en fordel at have flere autoriserede. Virksomheden skal have et SKS-system Kravet gælder for alle: Alle virksomheder, der udfører autorisationskrævende elarbejde, skal have en virksomhedsautorisation med et SKSsystem. Det gælder også en enmandsvirksomhed, men her er der få SKS-krav. Formålet Formålet med SKS-systemet er at kvalitetssikre arbejdet i virksomheden med henblik på elsikkerheden. Indhold Systemet består af en række SKS-krav, der skal opfyldes. Det er krav til forskellige konkrete procedurer og forretningsgange, der i vidt omfang skal være beskrevet. Når procedurerne og forretningsgangene skrives ned, tvinges man til at vurdere og tage stilling. SKS-systemet skal leve op til nogle mindstekrav fastsat af Elektricitetsrådet. Systemet skal tilpasses virksomheden Jo større og mere kompleks virksomheden er, jo flere krav skal den leve op til. Der er også forskel på, om den autoriserede er ejer af virksomheden, eller om han er ansat. 7

8 Eksempler på SKS-krav der stilles til de største virksomheder: Den autoriseredes ledelsesmæssige ansvar og beføjelser i virksomheden skal være beskrevet. Beskrivelsen skal sikre, at han ikke senere får pålagt ansvar for arbejde, der efter SKS-systemet falder uden for hans ansvarsområde. Hvis den autoriserede delegerer ansvar til en anden, skal ansvaret være nøjagtigt beskrevet. Beskrivelsen skal sikre, at medarbejderen ved, hvad det er, han har fået ansvar for. Det skal være beskrevet hvilke kompetencer, der er påkrævet til forskellige opgaver, ligesom det skal være beskrevet, hvilke uddannelser og kompetencer de enkelte medarbejdere har. På den måde er man altid klar over, hvem der kan hvad, hvem der bør videreuddannes, og hvem der vil være den rette til en konkret opgave. Procedurer for kontraktgennemgang, indkøb, vedligeholdelse af værktøj, dokumentstyring, instruktion samt tilsyn og kontrol skal være beskrevet. Det skal sikre, at virksomheden ikke indgår en kontrakt på et stykke arbejde uden den autoriseredes viden, at de rigtige materialer bliver indkøbt, at de medarbejdere, der i praksis skal udføre arbejdet, instrueres rigtigt, og at arbejdet kontrolleres i overensstemmelse med lovgivningen. Det skal være beskrevet, hvordan man sikrer sig, at fejl ikke gentager sig. Jo mindre en virksomhed er, jo færre af ovenstående krav skal man opfylde. Læs mere om SKS-kravene i Retningslinier for SikkerhedsKvalitetsStyrings-systemet på Elektricitetsrådets hjemmeside, 8

9 Systemet skal vedligeholdes Det er ikke nok, at man én gang har etableret et SKSsystem. Systemet skal også holdes ved lige. Derfor skal der mindst én gang om året foretages en kontrol (såkaldt audit) af hver af de fastsatte SKS-aktiviteter for eksempel at delegering af ansvar faktisk sker i overensstemmelse med lovgivningen, eller at vedligeholdelse af håndværktøj sker i overensstemmelse med de fastsatte procedurer. Virksomheden skal jævnligt evaluere, om SKS-systemet er med til at sikre elsikkerheden. Hvis man for eksempel kan konstatere, at man jævnligt har fejl inden for et bestemt arbejdsområde, skal systemet justeres. Pilotprojekt: For at afprøve systemet i praksis har 6 virksomheder deltaget i et pilotprojekt. Virksomhederne skulle indføre systemet, arbejde med det og siden evaluere det. Erfaringerne fra forsøget var meget positive, og virksomhederne glædede sig over den nye ordning. Flere af dem udtalte, at en smule skepsis i starten hurtigt forsvandt, da de først havde sat sig ned og tænkt systemet igennem. Realiteten var, at virksomhederne i flere tilfælde allerede fulgte kravene i SKS-systemet. Procedurerne havde bare aldrig været systematiseret ordentligt. 9

10 Personlig autorisation Den autoriserede kan delegere dele af sit ansvar Det bliver nu lovligt at delegere pligter og ansvar til andre ansatte. Men til gengæld stilles der krav til, hvordan det gøres. Den autoriserede skal konkret vurdere, om den underordnede medarbejder er kvalificeret til at modtage en delegering. Om han er det, afhænger af forholdet imellem den opgave, der delegeres, og den medarbejder, der modtager delegeringen. En delegering skal være skriftlig, og opgaven skal være veldefineret. I retningslinier for SikkerhedsKvalitetsStyrings-systemet gennemgås alle kriterier for delegering. Eksempler på delegering: Den autoriserede kan for eksempel delegere ansvaret for tilsyn og instruktion af en konkret arbejdsopgave. Han kan også delegere ansvar for vedligeholdelse af værktøj. Har en virksomhed mange medarbejdere eller en kompliceret organisation, kan det være et krav, at der sker delegering. Det er den autoriserede, der har ansvaret for, at delegeringen opfylder de mindstekrav, der er fastsat af Elektricitetsrådet, og at den der har modtaget delegeringen opfylder sine forpligtelser. 10

11 Den autoriserede kan ikke delegere opad i organisationen. Han kan altså ikke komme i en situation, hvor han skal delegere alle beføjelser og alt ansvar til sin chef. Fra fuldtidsbeskæftigelse til hovedbeskæftigelse Det tidligere krav om fuldtidsbeskæftigelse er nu ændret til et krav om hovedbeskæftigelse. Det gør det lovligt for den autoriserede for eksempel at undervise, at deltage i bestyrelsesarbejde, politisk arbejde eller at drive begrænset erhvervsvirksomhed - så længe det ikke har konsekvenser for varetagelsen af hans pligter som autoriseret. Branchen støtter den nye ordning: Arbejdet med den nye ordning er blevet til i samarbejde med branchen. Det er en arbejdsgruppe nedsat af Elektricitetsrådet, der igennem de sidste 4 år har arbejdet med, hvordan den nye ordning skulle se ud. I denne arbejdsgruppe har både ELFO, Dansk El-forbund, elværkerne og industrivirksomhederne været med. 11

12 Både den autoriserede og virksomheden kan blive draget til ansvar Den autoriserede eller den han har delegeret ansvaret til Den autoriserede har det overordnede ansvar for elsikkerheden. Som det også var tilfældet under den gamle ordning, skal han sikre, at arbejdet lever op til kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Det betyder, at han har ansvaret for de medarbejdere, der udfører arbejdet. En medarbejder, der har fået delegeret ansvar af den autoriserede kan blive gjort ansvarlig, hvis delegeringen er i overensstemmelse med reglerne. Virksomheden Virksomheden har ansvaret for SKS-systemet, og for at systemet bliver evalueret. Virksomheden har også ansvaret for, at den autoriserede har den nødvendige position i virksomheden og de nødvendige beføjelser. Hvem får ansvaret? Hvem der får straffen eller om flere parter bliver draget til ansvar afhænger af, hvad der går galt. Det kan for eksempel være, at der sker en ulykke, og det viser sig, at årsagen til ulykken er, at en opgave bliver udført efter ordre fra virksomhedens ledelse, og uden at den autoriserede kender til opgaven. Så vil virksomheden blive gjort ansvarlig. 12

13 Autorisationen skal fornyes For at sikre at SKS-systemet stadig bliver brugt og vedligeholdt, skal autorisationen fornyes hvert 5. år. Ved fornyelsen skal man kunne dokumentere, at SKSsystemet fortsat lever op til de krav, der stilles. Viden skal ajourføres Det er et væsentligt krav, at den autoriserede har holdt sin viden ajour gennem efteruddannelse. Det gælder særligt kendskabet til Stærkstrømsbekendtgørelsen. Fornyelsen skal forhindre, at man for eksempel kan beholde en autorisation i 40 år uden at gøre særlig brug af den og uden at følge med i udviklingen i de tekniske bestemmelser. 13

14 Alle nuværende autorisationer skal ændres Initiativet ligger hos Elektricitetsrådet Hvis du allerede har en autorisation, kan du fortsat bruge den efter den 1. januar Autorisationen lever videre på de vilkår, den blev udstedt under. Det betyder blandt andet, at du ikke lovligt kan delegere ansvar på din gamle autorisation. Der er ca autorisationer i Danmark, og de skal alle sammen byttes til nye. Det kan Elektricitetsrådet ikke gøre på én gang. Derfor vil vi på et tidspunkt efter den 1. januar 2001 tage kontakt til dig og give dig en frist på 6 måneder til at leve op til de nye krav. Der kan gå et par år, før du hører fra os. Hvis du er ivrig efter at få en autorisation efter den nye ordning, er du velkommen til at henvende dig til Elektricitetsrådet efter den 1. januar Så er vi klar til at lave din autorisation om, hvis du opfylder kravene. Hvordan går virksomheden i gang - første skridt mod et SKS-system Når virksomheden skal i gang med at etablere et SKSsystem, er den første opgave at finde ud af, hvilken type virksomhed der er tale om, ud fra den opdeling Elektricitetsrådet har lavet. Dernæst finder man ud af, hvilke krav der skal opfyldes og laver en SKS-mappe. Mappen skal indeholde alle de skriftlige procedurer og beskrivelser, man har udarbejdet for at opfylde kravene. Mappen skal dokumentere, at virksomheden har et SKS-system. 14

15 NORDISK MILJØMÆRKNING Mere information Klik ind på Elektricitetsrådets hjemmeside for mere information. Her kan man i Retningslinier for SikkerhedsKvalitets- Styrings-systemet blandt andet se, hvilken type virksomhed der er tale om, og hvilke krav man skal opfylde. Der er også nogle forslag til skemaer til dokumentation af, at SKS-kravene er opfyldt. Man kan også læse selve lovteksten, og pr. 1. januar 2001 også de tilhørende bekendtgørelser. Fra hjemmesiden kan man printe skemaer til ansøgning om autorisation. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du får brug for flere oplysninger. Elinstallatørregisteret på Internettet Den 1. maj 2000 blev registeret over alle autoriserede elinstallatører i Danmark tilgængeligt på Elektricitetsrådets hjemmeside. Du kan slå din autorisation op og se, om vi har din rigtige adresse. Ellers kan vi ikke komme i kontakt med dig, når din autorisation skal ombyttes. 15

16 NORDISK MILJØMÆRKNING Advice A/S Fakta om Elektricitetsrådet Elektricitetsrådet er en styrelse under By- og Boligministeriet. Vi har det overordnede ansvar for elsikkerheden i Danmark og arbejder for at undgå elulykker og elbrande. Det sker blandt andet gennem information om elsikkerhed, kontrol med elektriske produkter og tilsyn med elektriske installationer. Du kan finde flere oplysninger om os på vores hjemmeside Denne folder fortæller om indholdet i den nye autorisationsordning for elinstallatører, der gælder fra 1. januar Folderen henvender sig til elinstallatører og til virksomheder, der udfører autorisationskrævende elarbejde Elektricitetsrådet, Gothersgade 160, København K Tlf Fax Hjemmeside:

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

PBL Teknik. SikkerhedsKvalitetsStyring VEJLEDNING. Aut. El-installatør. p S. SKS VEJLEDNING.doc - 1 af 32-30-08-2005

PBL Teknik. SikkerhedsKvalitetsStyring VEJLEDNING. Aut. El-installatør. p S. SKS VEJLEDNING.doc - 1 af 32-30-08-2005 ikkerhedskvalitetstyring VEJLEDNING K VEJLEDNING.doc - 1 af 32-30-08-2005 INDHOLDFORTEGNELE VEJLEDNING...1 INDHOLDFORTEGNELE...2 1 VEJLEDNING F K-YTEMET...3 2 EVULERING F K-YTEMET...4 3 DEN UTORIEREDE

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Indhold Arbejdsevnen er en ny chance.................... 7 Arbejdsevnen den røde tråd.................... 8

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere