Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse"

Transkript

1 Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse 24. juni 2014 Frafaldet fra erhvervsuddannelserne og en stor søgning mod de gymnasiale ungdomsuddannelser bliver udpeget som centrale udfordringer i uddannelsessystemet. Det fremgik senest af Produktivitetskommissionens arbejde (2014) og danner afsæt for Folketingets nyligt aftalte reform af erhvervsuddannelserne. Samstemmende peger fx AE-rådet og Dansk Industri på, at danske virksomheder i løbet af få år vil komme til at mangle fagligt uddannet arbejdskraft. Gennem de senere år har forskere undersøgt det høje frafald i erhvervsuddannelserne. Nogle påpeger, at en forklaring er, at eleverne i klasse har et begrænset kendskab til ungdomsuddannelserne i almindelighed og erhvervsuddannelserne i særdeleshed. Andre påpeger den svaghed, at uddannelsessystemet baserer sig på, at de unges valg og veje i overgangen er styret af en målrettet planlægning. Det er paradoksalt at forvente, at unge følger en lige vej gennem uddannelsessystemet, når samfundet i øvrigt forventer fleksibilitet, refleksivitet og mobilitet af de unge. Uddannelsesvalget bliver en søgeproces, hvor forskellige uddannelser skal afprøves før det endelige valg kan træffes (Helms Jørgensen et al 2011, Frafald i erhvervsuddannelserne, s. 25). Den store tilgang til de gymnasiale ungdomsuddannelser forklares i en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut ved, at de unge udsætter deres uddannelsesvalg. De er ikke parate til at træffe det endelige uddannelsesvalg lige efter folkeskolen (EVA 2013, Studenter i erhvervsuddannelserne, s. 34). Projektets baggrund Nærværende projekt tager udgangspunkt i, at eleverne i klasse har store udfordringer når de skal vælge en ungdomsuddannelse. Dette kan skyldes at uddannelsessystemet og især erhvervsuddannelsessystemet er svært at overskue; men også at der knytter sig mere prestige til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det manglende overblik giver mange elever problemer med at foretage et meningsfuldt erhvervs- og uddannelsesvalg. Frafald og omvalg i erhvervsuddannelserne og tilvalg af de gymnasiale ungdomsuddannelser er logiske strategier, der følger som en konsekvens af dette. På den baggrund sætter projektet fokus på, hvordan eleverne i klasse kan få mere viden og erfaring med ungdomsuddannelserne og erhvervs- og arbejdsmarkedet som udgangspunkt for at vælge ungdomsuddannelse.

2 Antagelsen er, at et mere konkret møde med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet og de forskellige muligheder, samt en bedre refleksion over dette møde, kan være et af de mulige bidrag til at nedbringe frafald og omvalg i erhvervsuddannelserne og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse fremfor en gymnasial ungdomsuddannelse. Teori Projektet er inspireret af Bill Laws teori om valg som et læringsanliggende. Bill Law opererer med fire læringstrin: 1. Det første handler om at opdage, sanse, høre, opleve, mærke, dvs. få indtryk, information og kontakter til at komme videre 2. Andet trin handler om at ordne indtrykkene, så man bliver klar over forskelle og ligheder 3. Næste trin handler om at fokusere på, hvad og hvem man skal være opmærksom på, og hvad der er vigtigt for en selv og andre 4. Sidste trin handler om at forstå og vide, hvordan noget fungerer og om at kunne forklare og foregribe handlinger. Set gennem de fire læringstrin skal et vellykket uddannelsesvalg i klasse bygges på elevernes meget konkrete møde med ungdomsuddannelserne og erhvervs- og arbejdsmarkedet. Mødet skal give eleverne mulighed for at sanse og opleve uddannelsen, ordne og fokusere og forstå dette møde. Det er noget andet end at blive vurderet parat til en uddannelse ud fra et karaktergennemsnit. Det er også noget andet end at tilbyde information på en hjemmeside og lade de unge træffe deres uddannelsesvalg der ud fra. I dag findes der allerede vejledningsmetoder som arbejder med uddannelsesvalget som en læringsproces, jf. teorien, fx brobygningsforløb og introduktionskurser eller erhvervspraktik. Men skal man følge teorien, bør det give anledning til at videreudvikle metoder og strukturer for samarbejde mellem udskolingen, ungdomsuddannelserne og erhvervs- og arbejdsmarkedet. Metoder og strukturer som giver eleverne muligheder for at komme alle fire læringstrin igennem, samt styrke elevernes såvel indre som ydre motivation for læring Projektfokus vil være på de mangfoldige muligheder og perspektiver, der er i undervisningen i forbindelse med overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Fokus vil således ikke være på den enkelte umotiverede unge og de forklaringer, som knytter sig den unges individuelle adfærd og mangler. Uddannelse skal ikke bare være nyttig og fokusere på, hvad man får ud af uddannelse uddannelse skal være meningsfuldt og give eleven chance for at finde sig selv og give anvisninger på, hvordan man lever sit liv ( Unges motivation og læring, Hans Reitzels forlag 2013, s. 142).

3 Projektets aktiviteter søges i øvrigt baseret på teori og forskning om unges motivation og valg i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Formål A. Projektet skal bidrage til at der udvikles metoder og rammer, som kan give eleverne i klasse mulighed for at sanse og opleve ungdomsuddannelserne, ordne og fokusere og forstå dette møde. Hensigten er at give dem mulighed for at reflektere over mødet på et erfaringsgrundlag og foretage et mere kvalificeret uddannelsesvalg ved udgangen af 9. klasse. a. Det sker konkret gennem afholdelse af et antal forsøgsprojekter, hvor skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner gennemfører forløb, hvor de samarbejder om dette. b. Det sker konkret gennem erfaringsudveksling om metoder og strukturer på netværksmøder. B. Projektets resultater skal så vidt muligt udbredes til alle skoler i Danmark. På langt sigt er det antagelsen, at dette kan medvirke til at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og at flere positivt tilvælger en erhvervsuddannelse. a. Det sker konkret ved at knytte et følgestudie til projektet, som afdækker hvad de unges møde med en konkret uddannelses- og erhvervskontekst betyder for de unges uddannelsesvalg. b. Det sker konkret gennem formidlingsaktiviteter. Målgruppe Projektet er forankret i folkeskolen og målgruppen er folkeskolen, dvs. lærerne og skolelederne. Sekundært retter aktiviteterne i de lokale projekter sig mod lærere og ledere på ungdomsuddannelserne og vejledere og ledere af UU-centrene som samarbejdspartnere for de lokale aktiviteter og mod det lokale erhvervs- og arbejdsmarked. Endvidere kan projektets målgruppe opdeles i tre: 1. Eleverne, som gennem projektet styrker deres valgkompetencer ved at uddannelsesvalget ses som et læringsanliggende, og som gennem inddragelse medvirker til at udvikle en model for et mere læringsbaseret uddannelsesvalg (jf. Law s teori). Direkte involverede folkeskoler. 2. Samarbejdspartnere til de lokale forsøgsprojekter, tilknyttede UU-centre, erhvervsskoler og gymnasier m.v. 3. Øvrige folkeskoler, erhvervsskoler og gymnasier i Danmark som kan drage nytte af projektets erfaringer og resultater. Interne skoler og specialskoler.

4 Projektets samspil med reformerne af folkeskolen og erhvervsuddannelserne Reformen af folkeskolen og regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne indeholder forskellige tiltag som har til hensigt at styrke overgangen fra udskolingen til ungdomsuddannelserne og øge elevernes trivsel og inddragelse. De væsentligste er: Der indføres obligatoriske valgfag fra 7. klasse med 2 lektioner om ugen og nye muligheder for at udvikle valgfag med lokalt bestemt indhold. Vejledningen skal tilbyde introduktionskurser til de erhvervsfaglige uddannelser for alle 8. klasseelever. Det timeløse fag Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering (UEA) skal styrkes. Bl.a. derfor skifter faget navn til Uddannelse og job (UJ), ligesom der er udarbejdet nye Fælles mål for at udfordre eleverne på deres uddannelsesvalg. Hensigten er at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Det hedder i EUD-reformen, at omlægningerne af UU-vejledningen og folkeskolens udskoling skal udfordre alle unge på deres uddannelsesvalg. Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) i udskolingen skal fremrykkes til begyndelsen af 8. klasse og er nævnt i begge reformer. Elev- og uddannelsesplanen samles til én elevplan. Der skal ske en analyse og mulig tilpasning af folkeskolens 9. klasses prøve pga. et kommende karakterbestemt adgangskrav for optagelse på en erhvervsuddannelse. Jf. tidsplanen vil projektet løbe parallelt med forberedelsen og den første implementering af reformerne af folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Projektets aktiviteter vil spille sammen med reformtiltagene. Muligheden for at arbejde med valgfag, introduktionskurser og UJ-fag giver rum for elevernes refleksioner over deres uddannelsesvalg i overensstemmelse med projektets formål. Projektets resultater kan give indhold til de rammer som reformerne skaber. Især med henblik på sammenhængen mellem de to reformer i udskolingen og på overgangen til ungdomsuddannelse. Afgrænsning Projektet beskæftiger sig med udskolingen fra klasse, dvs. 7., 8. og 9. klasse, men ikke 10. klasse. Hovedaktørerne er folkeskolen, erhvervsskolerne, gymnasierne og UUcentrene. Med det aktuelle fokus på reformen af erhvervsuddannelserne vil erhvervsskolerne være en væsentlig samarbejdspartner i projektet, men gymnasierne er også med. Projektet kan endvidere omfatte andre uddannelsesaktører på overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, fx ungdomsskolen. Dog ikke jobcentre. Projektet beskæftiger sig ikke med de mere administrative redskaber, som fx forslaget om adgangskrav til erhvervsuddannelserne og tidlig vurdering og sortering efter uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat.

5 Styring og organisering Projektet styres og organiseres i et samarbejde mellem KL og DLF ved projektledere: Jørn Højer-Pedersen, DLF Jan Bauditz, KL Aktiviteter Projektet tilrettelægges i en række hovedaktiviteter. Forsøgsprojekter Der afsættes en pulje til tilskud til lokale forsøgsprojekter. Interesserede folkeskoler skriver i samarbejde mellem medarbejdere og ledelse en ansøgning til puljen. Ansøgningen skrives inden for nogle nærmere fastsatte rammer for form, indhold, opfølgning, evaluering og afrapportering. Der udarbejdes en række centrale udvælgelseskriterier, herunder metoder og tilgange. Det sker for at enkelte deltagende skoler ikke skal udvikle projektet fra bunden. Ansøgningsrunden kan enten sættes i gang som et åbent udbud eller gennem opfordringer til at ansøge. Den endelige gruppe forsøgsprojekter skal have en rimelig geografisk spredning og fordeling mellem store og små skoler i landet. Forsøgsprojekterne skal indeholde aktiviteter, som understøtter klasseelevernes møde med ungdomsuddannelserne samt erhvervs- og arbejdsmarkedet - og især elevernes praktiske erfaring og konkrete møde med ungdomsuddannelserne, jf. teoriapparatet ovenfor. Derfor skal de lokale projekter udfoldes med den enkelte folkeskole som omdrejningspunkt (den primære målgruppe for projektet) i samarbejde med UU-centret og ledere og lærere på en eller flere af de lokale erhvervsskoler og gymnasier samt inddrage det lokale erhvervs- og arbejdsmarked (de sekundære målgrupper i projektet). Forsøgsprojektet skal altså defineres i et samarbejde mellem parterne med kommunen som projektleder. Desuden skal der for at et projekt kan deltage være tale om entydig opbakning fra såvel ledelse som fra ansatte. Projekterne skal tage udgangspunkt i det teoretiske grundlag som beskrevet ovenfor, men kan også inddrage anden teori om de unges motivation og valg på overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Den tilknyttede forskning og evaluering skal bidrage med til at underbygge og videreformidle resultaterne. Projekterne skal omfatte mindst to af følgende delaktiviteter:

6 Lokalt definerede undervisningsaktiviteter som støtter klasseelevernes møde med ungdomsuddannelserne og det lokale erhvervs- og arbejdsmarked, jf. teoriapparatet ovenfor. Udvikling af valgfag og linjer i udskolingen fra klasse i et samarbejde med lærere og ledere fra ungdomsuddannelserne. Med valgfag og linjer i udskolingen gives eleverne mulighed for at afprøve forskellige praktiske og teoretiske fag og miljøer med en gradvis specialisering hen mod slutningen af 9. klasse. Projekterne skal tilstræbe at skabe et rum for elevernes afprøvning og refleksion over deres interesser og kompetencer. Projekterne skal understøtte det fælles læringsmiljø i klassen af hensyn til de elever, der klarer sig dårligst og af hensyn til læringsniveauet i det hele taget ( Unges motivation og læring Hans Reitzels forlag 2013, s. 67). Der må ikke blot være tale om en tidlig sortering og opdeling af eleverne i fagområder. Fælles kompetenceudvikling for lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelserne, fx gennem job-swop, fælles studiekredse, fælles ekskursioner m.v. Gensidige lån af fysiske undervisningsfaciliteter, fx fysiklokale, gymnastiksal, metalværksted. De lokale forsøgsprojekter skal planlægges og dokumenteres så proces og resultater kan formidles til andre kommuner. Faglig rådgivning og følgestudie Fra begyndelsen tilknyttes en konsulent med ansvar for et følgestudie og dokumentation af projektets proces og resultater. Det kan være en fagperson med forskningstilknytning. Samme konsulent bistår projektet med faglig sparring og løbende rådgivning fra opstartsfasen til projektets afslutning. Rådgivningen kan bestå i kritisk vurdering af projektets strategiske fokus og delelementer og medvirken til idégenerering. Opgaven afsluttes med en afrapportering af projektets resultater og proces. Afrapporteringen henvender sig til medarbejdere og ledere på skoler som ønsker inspiration til at udvikle metoder og strukturer, som kan øge omfanget og kvaliteten af elevernes møde med ungdomsuddannelserne i klasse. Desuden skal afrapporteringen være med til at belyse, hvilken betydning de konkrete initiativer har haft på de unges uddannelses(- og erhvervs) valg. Som led i dokumentationsarbejdet identificeres de væsentligste udfordringer i undervisningen og for samarbejdet mellem udskolingen og ungdomsuddannelserne. Konferencer og netværk Der afholdes en opstarts- og en afslutningskonference og evt. en midtvejskonference. Konferencerne skal understøtte formidlingen af projektets idégrundlag, proces og resultater.

7 Der iværksættes et antal netværksmøder mellem de involverede projektskoler. Netværksmøderne er åbne for medarbejdere og ledere fra andre skoler, som ikke er med i projektet. Desuden åbnes der for deltagelse fra interesseorganisationer, politikere, journalister m.v. Markedsføring af projektets idé Der udvikles reklamemateriale, som har til formål at markedsføre projektets idé. Med dette menes både projektets teoretiske og idémæssige afsæt og de resultater, som skabes i løbet af projektperioden. Materialet kan være flyers, internetbaserede materialer og andre former for materiale som kan understøtte dette formål. Markedsføringen af projektets idé hænger også sammen med forsøgsprojekternes arbejde, og understøtter projektets formål. Udviklingen af materialet sættes i gang fra starten af projektet og det formidles til alle skoler i Danmark gennem hele projektperioden. Der kan tilkøbes rådgivning og sparring til aktiviteten. Resultater Afrapporteringen er projektets mest konkrete resultat. Den udføres af den tilknyttede konsulent og samler op på dokumentationen af de lokale projekters resultater og processer. De deltagende skoler vil desuden høste en mængde erfaringer i samarbejdet med de lokale uddannelsesinstitutioner, som vil gøre nytte efter projektets ophør. Det hviler på antagelsen, at de tildelte projektmidler i vidt omfang vil gå til udviklingsomkostninger og opbygning af relationer og kompetencer, samt til systematisering og formidling af projektets resultater. Formidling og spredning af resultater Flere af projektets aktiviteter indgår som led i formidlingen. Det gælder fx opstarts- og afslutningskonferencen og projektets afrapportering samt markedsføringen af projektets idé. Dertil udarbejdes en kommunikationsplan for projektet med bistand fra de involverede sekretariater i KL og DLF. Kommunikationsplanen omfatter en strategi for spredning af projektets resultater. Tidsplan Projektet påbegyndes i august 2014 og forløber frem til reformerne i folkeskolen og erhvervsuddannelserne er trådt i kraft, dvs. december Projektet ventes på den

8 måde at kunne bidrage med konkret indhold til de rammer som uddannelsesreformerne skaber.

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Projektbeskrivelse Hands on

Projektbeskrivelse Hands on Projektbeskrivelse Hands on Resumé Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 1. INTRODUKTION... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL MED UNGE PÅ TVÆRS... 2 3. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 3 4. UNGE PÅ TVÆRS: ORGANISERING, PROCES OG GENNEMFØRTE

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering. - forståelser og forskelligheder

Uddannelsesparathedsvurdering. - forståelser og forskelligheder Uddannelsesparathedsvurdering - forståelser og forskelligheder Lone Nordskov Nielsen Randi Skovhus Rita Buhl VUE Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning December 2011 1 Indhold Projektets baggrund

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere