Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september Slide 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1"

Transkript

1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder 5 Bortskaffelse af brugte lyskilder 6 Vurdering af distributørordning 7 Vurdering af LWFs nuværende ordning 8 Alternative forslag Slide 2

3 Introduktion Slide 3

4 Baggrund og formål LWF er en kollektiv ordning for producenter og importører af lyskilder, som skal sikre at lovgivningens krav vedr. salg og indsamling af lyskilder overholdes. LWF varetager bla. afhentning af lyskilder på de kommunale indsamlingspladser og stiller et indsamlingssystem til rådighed for erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. LWFs indsamlingsordninger opfylder den indsamlingsforpligtelse, som er pålagt producenter og importører. LWF arbejder kontinuerligt på at forbedre indsamlingen af brugte lyskilder og overvejer netop nu at engagere distributørerne i en form for distributørindsamling, som skal sikre små og mellemstore el-installatører nemmere adgang til at bortskaffe brugte lyskilder korrekt. LWF vurderer, at det nuværende indsamlingssystem ikke fungerer optimalt for især de små/mellemstore el-installatører, dels fordi el-installatørerne skal betale for at aflevere de brugte lyskilder på erhvervsindsamlingspladserne og dels fordi de ofte håndterer små mængder brugte lyskilder, som er besværlige at opbevare/bortskaffe løbende. Som led i planerne om at engagere distributørerne i en indsamlingsordning, har LWF gennemført denne undersøgelse blandt el-installatører for at få indblik i hvilke barrierer, der forhindrer korrekt bortskaffelse i dag og hvilke løsninger, der kunne fremme korrekt bortskaffelse. Denne rapport redegør for resultaterne af en undersøgelse gennemført af Inzights/Tejlmann& Co blandt mindre/mellemstore el-installatører. Undersøgelsen har følgende 2 formål: 1. At gøre status på el-installatørernes faktiske/ideale adfærd ifm. bortskaffelse af lyskilder. 2. At evaluere to konkrete bortskaffelsesordninger, herunder specifikt en distributør-baseret indsamling. Slide 4

5 Introduktion Undersøgelsen gennemført i to faser: 1. Forundersøgelse: 4 kvalitative miniinterview Forundersøgelsen er alene brugt som input til udarbejdelse af de kvantitative skema og afrapporteres ikke særskilt. Forundersøgelsen har kortlagt el-installatørernes opgaver og arbejdsrutiner forbundet med anskaffelse og bortskaffelse af lyskilder (herunder også eventuelle barrierer/løsninger for korrekt bortskaffelse). 2. Hovedundersøgelse Dataindsamlingsmetode Data til hovedundersøgelsen og dermed denne rapport - er indsamlet af Norstat på vegne af Inzights i form af telefoninterview. Interviewene er gennemført på baggrund af Tekniqs kontaktlister over el-installatører leveret af LWF. Målgruppe og stikprøve Data er indsamlet blandt el-installatører med indflydelse på bortskaffelse af brugte lyskilder. Der er i alt gennemført 200 interview i målgruppen. Dataindsamlingsperiode Telefoninterviewene er gennemført i september 2014 Vejning Data er ikke vejet, idet der ikke findes idealdata for sammensætningen af danske el-installatører på f.eks. virksomhedsstørrelse eller geografi. Inzights vurderer imidlertid at data udgør et retvisende billede af danske el-installatører, da Teknia er en bredt dækkede brancheorganisation. Slide 5

6 Konklusion Slide 6

7 Konklusion I Højt vidensniveau om korrekt bortskaffelse af lyskilder El-installatørerne har god viden om korrekt bortskaffelse af brugte lyskilder. Så godt som alle el-installatører er bekendt med, at lyskilder indeholder kviksølv og skal håndters som farligt affald. Tilsvarende er så godt som alle el-installatører bekendt med en eller flere måder, hvorpå på brugte lyskilder skal håndteres i praksis Pæn sammenhæng mellem ideal og praksis: lyskilder bortskaffes i store træk korrekt Der er desuden god overensstemmelse mellem, hvad el-installatører mener de bør gøre for korrekt bortskaffelse og det, de reelt gør. Specifikt skal nævnes, at andelen af el-installatører, som efterlader de brugte lyskilder hos kunden er forholdsvis ubetydelig. men sparepærer ryger lidt for ofte i skraldespanden Der er en mindre men ikke helt ubetydelig andel af el-installatører (15 ud af 100), som bortskaffer sparepærer forkert, idet de benytter restaffald/dagrenovation. Tilsvarende findes en lille andel af el-installatører (7 ud af 100) som bortskaffer lysstofrør forkert. Korrekt bortskaffelse opleves af ganske mange som besværligt der er plads til forbedring En ganske betydelig andel af el-installatørerne (1 ud af 3) som mener, at det er besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt. Slide 7

8 Konklusion II Stor tilslutning til distributør-baseret indsamlingsordning Næsten 2 ud af 3 el-installatører mener, at ordningen er ret/meget relevant. Næsten 1 ud af 3 mener, at ordningen er meget relevant. Ordningen har størst tilslutning blandt installatører, som oplever, at korrekt bortskaffelse er besværlig så den rammer ind i nogle af de praktiske barrierer, som installatørerne står over for. Ordningen justerer to typer af adfærd: Dels forankrer ordningen korrekt adfærd blandt installatører som faktisk bortskaffer korrekt, men oplever at det er besværligt. Dels konverterer ordningen nogle installatører fra forkerkt til korkret adfærd, fordi den reducerer/eliminerer besværet med at bortskaffe korrekt. Kom forbeholdene overfor den distributør-baserede indsamlingsordning i forkøbet El-installatørerne påpeger en række ulemper ved distributørordningen (f. eks. opbevarings- og pladsproblemer). LWF bør udarbejde praktiske løsninger, som imødegår disse f. eks. løsninger som er pæne og/eller er praktiske (passer ind i standard lagerreoler, kan opbevares udendørs eller har en tavle-side som der kan skrives/tegnes på eller klæbes op på). Slide 8

9 El-installatørernes profil Slide 9

10 Målgruppens profil 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% 43% Antal ansatte i virksomheden 32% Ingen ansatte 1-5 ansatte 6-15 ansatte ansatte Over 25 ansatte 8% Hovedparten af el-installatørerne i denne undersøgelse er helt små virksomheder med maks. 5 ansatte. 3% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Base alle respondenter: (200) 85% Ejer (eller medejer) Ejer versus ansat Langt størstedelen af elinstallatørerne i undersøgelsen er ejere. 16% Ansat Slide 10

11 Udgangspunkt Viden og oplevede vanskeligheder ifm. bortskaffelse af lyskilder Slide 11

12 Viden om indhold af kviksølv i lyskilder Er du klar over, at lysstofrør og sparepærer indeholder kviksølv, som er giftigt og at disse lyskilder derfor skal bortskaffes som farligt affald i separate containere? 100% 96% 80% 60% Så godt som alle el-installatører har viden om, at lysstofrør og sparepærer indeholder kviksølv og skal bortskaffes i separate containere. Det er således ikke manglende viden, der giver anledning til forkert bortskaffelse af lyskilder. 40% 20% 0% Ja, dette er jeg klar over Nej, dette var jeg ikke klar over Ved ikke 4% 1% Base alle respondenter: (200) Slide 12

13 Vanskeligheder forbundet med bortskaffelse af brugte lyskilder Oplever du, at det er besværligt eller problematisk at bortskaffe brugte lyskilder korrekt? 80% 65% Hovedparten af el-installatørerne (2 ud af 3) oplever ikke, at det er besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt. 60% 40% Der findes imidlertid en ganske betydelig andel af el-installatørerne (1 ud af 3), som oplever, at det er noget eller meget besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt. 20% 17% 18% 0% Ja, jeg oplever, at det er meget besværligt at bortskaffe lyskilder korrekt Ja, jeg oplever, at det er noget besværligt at bortskaffe lyskilder korrekt Nej, jeg oplever ikke, at det er besværligt at bortskaffe lyskilder korrekt 1% Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 13

14 Bortskaffelse af brugte lyskilder Hvorfor synes du, at det er besværligt/problematisk at bortskaffe brugte lyskilder korrekt? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 42% 32% 25% Blandt el-installatører, som oplever, at det er besværligt at bortskaffe lyskilder korrekt, er de 3 primære årsager, at det er 1) dyrt, 2) tidskrævende og 3) besværligt at sortere. 22% 15% 10% 10% 9% 7% 5% 0% Base: respondenter, der mener at det er besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt: (69) Slide 14

15 Bortskaffelse af brugte lyskilder Slide 15

16 Viden om korrekt bortskaffelse af lyskilder (bør gøre) Hvordan mener du, at affaldstyperne bortskaffes korrekt? Langt størstedelen af el-installatørerne angiver at korrekt bortskaffelse af sparepærer og lysstofrør er på genbrugsstation (2 ud af 3) eller i egne specialcontainere (ca. 1 ud af 3). Kun en ubetydelig andel af el-installatørerne angiver at korrekt bortskaffelse af sparepærer og lysstofrør er hos kunderne, som sorteret glas eller elektronik. Sparepærer 34% 9% 60% 2% 5% 2% Pap 45% 1% 60% 4% Lysstofrør 30% 9% 65% 1% 3% 3% LED-retrofit 16% 3% 41% 4% 23% 3% 20% Ledningerester 2% 20% 1% 26% 3% 46% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% I egne specialcontainere forbeholdt brugte lyskilder I container fra LWF forbeholdt lyskilder Ude hos el-installatørens kunder På genbrugsstation Som restaffald/almindeligt skrald/dagrenovation På LWFs erhvervsplads (forbeholdt lysaffald) Som sorteret glas (i container/poser) Som sorteret pap (i container/poser) Som sorterede kabler og ledninger Som sorteret elektronikaffald Som farlig affald (i container) Sælges Brændes Andet Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 16

17 Langt størstedelen af el-installatørerne angiver at de reelt foretager korrekt bortskaffelse af sparepærer og lysstofrør fortrinsvis på genbrugsstation eller i egne specialcontainere Adfærd ifm. bortskaffelse af lyskilder (gør) Hvordan bortskaffer du affaldstyperne? Dog bortskaffer en mindre men ikke helt ubetydelig - andel af el-installatørerne lyskilder som restaffald/dagrenovation. Denne andel er større end andelen som efterlader lyskilderne hos kunderne. Sparepærer 30% 6% 50% 15% 2% 1% Pap 30% 6% 63% 0% 0% Lysstofrør 28% 7% 60% 7% 2% 1% 0% LED-retrofit 13% 2% 32% 14% 10% 8% 26% Ledningerester 3% 11% 4% 22% 4% 56% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% I egne specialcontainere forbeholdt brugte lyskilder I container fra LWF forbeholdt lyskilder Ude hos el-installatørens kunder På genbrugsstation Som restaffald/almindeligt skrald/dagrenovation På LWFs erhvervsplads (forbeholdt lysaffald) Som sorteret glas (i container/poser) Som sorteret pap (i container/poser) Som sorterede kabler og ledninger Som sorteret elektronikaffald Som farlig affald (i container) Brændes Sælges Andet Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 17

18 Generelt bortskaffer el-installatørerne lysstofrør korrekt og der er således ganske pæn overensstemmelse med, hvad installatørerne ved de bør gøre, og det de reelt gør. Bortskaffelse af lysstofrør Når el-installatørerne ikke bortskaffer korrekt benytter de primært restaffald/dagrenovation eller efterlader lysstofrørene hos kunden. Det jeg gør 60% 28% 7% 2% 2% 4% 7% 3% Det jeg burde gøre 65% 30% 9% 3% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% På genbrugsstation I container fra LWF forbeholdt lyskilder Som sorteret glas (i container/poser) Som sorteret elektronikaffald Som restaffald/almindeligt skrald/dagrenovation I egne specialcontainere forbeholdt brugte lyskilder Brændes Som farlig affald (i container) Ude hos el-installatørens kunder Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 18

19 Generelt bortskaffer el-installatørerne også sparepærer korrekt og der er således ganske pæn overensstemmelse med, hvad installatørerne ved de bør gøre, og det de reelt gør. Bortskaffelse af sparepærer Når el-installatørerne ikke bortskaffer korrekt, benytter de primært restaffald/dagrenovation til sparepærerne. Det jeg gør 30% 6% 2% 50% 15% 4% Det jeg burde gøre 34% 9% 1% 60% 2% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% I egne specialcontainere forbeholdt brugte lyskilder Ude hos el-installatørens kunder Som restaffald/almindeligt skrald/dagrenovation Som sorteret elektronikaffald Andet I container fra LWF forbeholdt lyskilder På genbrugsstation Som sorteret glas (i container/poser) Som farlig affald (i container) Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 19

20 Vurdering af distributørordning Slide 20

21 Distributørordningens relevans Hvad mener du om en ordning, hvor distributørerne varetager indsamling af brugte lyskilder? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 24% Der er ganske betydelig opbakning til en distributør-baseret indsamlingsordning: Næsten 2 ud af 3 el-installatører mener, at ordningen er ret/meget relevant. Næsten 1 ud af 3 mener, at ordningen er meget relevant. 15% 24% 35% Spørgsmålet er stillet med følgende supplerende beskrivelse: I praksis vil ordningen indebære at distributørerne tager de brugte lyskilder retur enten når de leverer varer ud til dig/virksomheden - dvs. at bilen, som leverer varer medbringer en container, hvor du/i kan aflevere de brugte lyskilder. eller når du/i selv henter varer hos en distributør dvs. der vil stå en container ude hos distributøren, hvor du kan aflevere de brugte lyskilder. 10% 5% 3% 0% Ordningen er slet ikke relevant Ordningen er mindre relevant Ordningen er ret relevant Ordningen er meget relevant Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 21

22 Distributørordningens relevans Split på el-installatørernes oplevelse af vanskeligheder med korrekt bortskaffelse Der er - ikke overraskende størst tilslutning til distributørordningen blandt el-installatører, som oplever besvær med korrekt bortskaffelse. Det er dog især værd at bemærke, at halvdelen af disse installatører finder ordningen MEGET relevant. Der er en ikke signifikant tendens til, at tilslutning til distributørordningen er størst blandt el-installatører, som oplever noget (men ikke meget) besvær med korrekt bortskaffelse. Det kan antyde, at installatører som oplever meget besvær benytter ukorrekte metoder til bortskaffelse og har affundet sig med det. Ja, det er meget besværligt at borstskaffe brugte lyskilder korrrekt 15% 6% 32% 47% Ja, det er noget besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt 6% 11% 23% 57% 3% Nej, det er slet ikke besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt 32% 19% 21% 26% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordningen er slet ikke relevant Ordningen er mindre relevant Ordningen er ret relevant Ordningen er meget relevant Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 22

23 Der er klart større tilslutning til distributørordningen blandt elinstallatører i Københavnsområdet end blandt installatører vest for Storebælt. Dermed kan en eventuel forsøgsordning med fordel startes op i Københavnsområdet. Distributørordningens relevans Split på geografi Virksomheden er placeret vest for Storebælt 26% 15% 27% 27% 4% Virksomheden er placeret øst for Storebælt - udenfor Københavnsområdet 24% 18% 18% 39% 2% Virksomheden er placeret øst for Storebælt - i Københavnsområdet 14% 7% 21% 54% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordning er slet ikke relevant Ordningen er mindre relevant Ordningen er ret relevant Ordningen er meget relevant Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 23

24 Distributørordningens fordele Hvilke praktiske fordele ser du ved ordningen? Nemmere/ letter virksomhedens arbejdsbyrde 25% Affaldet vil blive bortskaffet/sorteret korrekt Tidsbesparende Sparer transport 9% 12% 12% Fordelene ved distributørordningen handler fortrinsvist om effektivisering altså at nuværende adfærd forbundet med korrekt bortskaffelse lettes. Pladsbesparende Pengebesparende 3% 7% En mindre (men ikke helt ubetydelig) andel af el-installatørerne (12%) angiver, at ordningen vil medføre ÆNDRET adfærd altså at lyskildeaffald som pt. ikke bortskaffes korrekt, fremover vil blive bortskaffet korrekt. Ingen fordele 22% Andet Ved ikke 4% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Base alle respondenter: (200) Slide 24

25 Distributørordningens fordele sagt med el-installatørernes egne ord Sparer kørsel Jeg behøver ikke at køre separat ud med affaldet. man sparer en kørsel, da vi alligevel skal hente vores varer. Korrekt sortering Det ville være nemmere, fordi at de brugt lyskilder vil blive samlet ét sted. Så er der også større chance for, at affaldet vil blive sorteret ordentligt. Tidsbesparende Det er tidsbesparende. Det er mere enkelt. man får to formål med én kørsel, når vi kører ud til distributørerne. Korrekt håndtering At jeg ikke skal have min montør til at håndtere den samme vare flere gange. Så er jeg sikker på at det bliver håndteret rigtigt Pladsbesparende De får ryddet op hverdag og det er væk. Tidsbesparende/korrekt håndtering Samle opgaverne og spare tid. Lysstofrørene ville ikke lige så ofte gå i stykker. Korrekt håndtering/ sortering Lysstofrørene vil på denne måde hverken blive smadret i bilen eller blive smidt i restaffald. Affaldet vil blive sorteret bedre. Letter virksomhedens arbejdsbyrde/økonomisk fordel Det bliver nemmere at komme af med sit affald. Der er to ting, der vil ændre sig: 1) Det mindsker besværligheden med at afskaffe brugte lyskilder korrekt. 2) Det koster ikke penge at tage på genbrugspladsen med de brugte lyskilder. Korrekt håndtering Fordelen er at det 100% bliver bortskaffet rigtigt. Slide 25

26 Distributørordningens ulemper Hvilke praktiske ulemper ser du ved ordningen? Økonomi/merudgift 17% Logistiske/kapacitetsproblemer Pladsproblemer Besværligt ift tid/transport Besværligt administrativt 7% 6% 5% 11% Ulemperne ved distributørordningen handler fortrinsvist om, at el-installatørerne forventer en form for merudgift direkte eller indirekte i form af højere priser. Sorteringssbesvær - især hvis flere distributører benyttes Omkostningsfuldt for distributøren Øget risiko for at lyskilderne går i stykker 5% 2% 2% El-installatørerne nævner dog også en række andre praktiske ulemper, som LWF bør forholde sig til ifm. udformning af ordningen. Kræver at medarbejder er til stede, når affaldet afhentes 2% Ingen ulemper 28% Ved ikke 8% Andet 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Base alle respondenter: (200) Slide 26

27 Distributørordningens ulemper sagt med el-installatørernes egne ord Logistisk ulempe Det kunne være, at vi skulle have én medarbejder til stede i virksomheden, når de afleverer materialer. Så forsvinder fordelene, da tiden så vil gå med at vente på distributørerne. Sorteringsbelastning Når man udskifter lyskilder, varierer produktet. Hvis produkterne selv skal separeres, bliver det sværere at sortere brugte lyskilder. Desuden skal man fragte de brugte lyskilder fra kunden af og til distributøren, og her risikerer man at beskadige lyskilden. Administrativ ulempe Jeg tror at det ville være besværligt med for meget dokumentation. Logistisk ulempe Jeg ser det som en ulempe, at vi ikke kan stille mandskab til rådighed ift. ordningen. Økonomisk ulempe Det er en ulempe, hvis det kommer til at koste ekstra penge pr. lyskilde, man køber. Logistisk ulempe/ Kapacitetsproblem Det er ikke sikkert, at vognmændene har kapacitet til at hente dem, da antallet kan variere fra dag til dag. Logistisk ulempe Det kunne være forskellige firmaer, så de ikke vil tage alle lyskilder med fra andre firmaer. Administrativ ulempe Retursystemet - skal der laves en masse papirer til vognmændene. Logistisk ulempe Vi får afleveret vores varer om natten, så det er ikke en mulighed for os. Logistisk ulempe Hvis firmaet har flere forskellige distributører vil det blive en yderligere arbejdsbelastning at skulle sortere lyskilder efter distributør. Slide 27

28 Vurdering af LWFs nuværende ordning Slide 28

29 Kendskab til LWF-ordningen Er du bekendt med, at du/i har mulighed for at leje en container til brugte lyskilder gennem LWF? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Kendskabet til den eksisterende LWFordning er meget lavt: mere end 8 ud af 10 el-installatører kender den ikke. 84% 20% 17% 10% 0% Ja, jeg er bekendt med denne ordning Nej, jeg er ikke bekendt med denne ordning Base alle respondenter: (200) Slide 29

30 LWF ordningens relevans Er ordningen hvor du kan leje en container til brugte lyskilder for kr. 200 pr. måned relevant for dig/jer? LWF-ordning vurderes langt mindre relevant end distributørordningen. Det er dog værd at bemærke, at 2 ud af 10 elinstallatører mener, at LWF-ordningen er ret/meget relevant. Ordningen har således et ganske betydeligt uudnyttet potentiale. 52% 20% 14% 7% 7% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordningen er slet ikke relevant Ordningen er mindre relevant Ordningen er ret relevant Ordningen er meget relevant Bruger LWF ordning Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 30

31 LWF ordningens relevans Er den netop nævnte ordning (hvor du kan leje en container til brugte lyskilder for kr. 200 om Der er en tendens til, at LWF-ordningen - ligesom distributørordningen vurderes mere relevant blandt el-installatører vest for Storebælt (især i Københavnsområdet). måneden) relevant for dig/jer? Virksomheden er placeret vest for Storebælt 56% 22% 11% 5% 5% 1% Virksomheden er placeret øst for Storebælt - udenfor Københavnsområdet 44% 21% 16% 10% 8% 2% Virksomheden er placeret øst for Storebælt - i Københavnsområdet 54% 7% 21% 4% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordning er slet ikke relevant Ordningen er mindre relevant Ordningen er ret relevant Ordningen er meget relevant Bruger LWF ordning Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 31

32 Alternative forslag til bortskaffelse af lyskilder Slide 32

33 Alternative forslag til bortskaffelse af lyskilder Har du forslag til, hvad der kunne gøre det nemmere for dig eller for kolleger i branchen Flest el-installatører stiller forslag om en form for ekstern afhentningsordning. Ordningen læner sig op ad distributørordningen, men er sandsynligvis tænkt som en mere fleksibel ordning uafhængig af distributør og leveringstidspunkter. at bortskaffe brugte lyskilder korrekt? Ekstern afhentningsordning 25% At få stillet en specialcontainer til rådighed i virksomheden Ingen afgift/billigere afgift på genbrugspladsen for ehrvervskunder 14% 17% Gratis ordning Aflevering af affald hos grosisten/forhandleren Afhentningsordning ligesom med almindelig dagrennovation i specialcontainer Kunden har ansvaret for affaldet/specialcontainer hos kunden Indføre opsamlingsstationer/opsamlingscontainere tæt på elinstallatørerne Indføre pantsystem på brugte lyskilder At kommunen får større/flere containere Andet 7% 6% 5% 5% 5% 5% 3% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Base: respondenter som har et forslag (124) Slide 33

34 Indføre opsamlingsstationer Jeg synes, der skulle være nogle opsamlingsstationer, hvor man kunne aflevere det for os, der har meget, der skal afleveres. Det kunne være dejligt, hvis det var i 30 km radius, så vi ikke skal betale nogen for at hente det. Specialcontainere hos kunderne Det er en god idé at bruge specialcontainere. Hvis man havde sorteringskasser ude på arbejdspladserne, sikrer man sig, at fx lysstofrør ikke bliver ødelagt under kørsel i bilen. Jo nærmere affaldsstedet er, jo nemmere er det at sortere, derfor er det smart, hvis containerne er ude ved forbrugerne. Forslag til bortskaffelse af lyskilder sagt med el-installatørernes egne ord Specialcontainer til rådighed/ekstern afhentning Det ville være godt, hvis virksomhederne fik nogle specialcontainere, der blev tømt, eller som man selv kunne tømme på én gang, så man ikke skulle køre af sted så mange gange om måneden. Anskaffelse af større containere hos kommunen Der skal være mulighed for at aflevere større mængder af affald på genbrugsstationen på én gang. Større containere på genbrugspladserne Hvis kommunen havde nogle større containere, så vi kunne have alt vores affald i på én gang. Ordning med ekstern afhentning Man skulle kunne bortskaffe det ved at putte det i en container i virksomheden, som bliver afhentet, så man ikke behøver at køre med det. Indføre pantordning Det ville være nemmest, hvis der kom nogen og afhentede det, eller hvis det blev gjort til en salgsvare ligesom med pantsystemet. Indføre pantordning At man kan aflevere det samme sted, som der hvor køber det. Altså en slags pant-ordning. Gratis ordning Det skal være gratis, da man ellers bare kan bestille en stor container og smide det hele i i stedet for. Ingen/billigere afgift på genbrugsstationerne Det skulle være mere omkostningsfrit på genbrugsstationer. Forbrugeren har allerede betalt lyskildeafgiften, så jeg kan ikke se, hvorfor man skal betale dobbelt. Slide 34

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt. Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt. Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem Rapport for Miljøstyrelsen af Epinion April 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om dette

Læs mere

MATERIELSPECIFIKATIONER

MATERIELSPECIFIKATIONER MATERIELSPECIFIKATIONER TILDELINGSPERIODEN 1. SEPTEMBER 2014 TIL 31. AUGUST 2015: OPSAMLINGSMATERIEL TIL INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER Dette dokument indeholder de kollektive producentordningers

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Markedsundersøgelse om brug af Power Point. Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012

Markedsundersøgelse om brug af Power Point. Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012 Markedsundersøgelse om brug af Power Point Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012 Indhold Baggrund og metode Resultater Konklusion Anbefalinger Baggrund og metode Power Point Design

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar?

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Hvor mange gange om ugen tømmer I skraldespanden i køkkenet? - % -4 8% -7 9% 4 Mere

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag 1 Interview med Aarstidernes distributionschef, Palle Pagh. Bilag 2 Uddrag af mailkorrespondance med vognmand, Benny Olesen

Bilagsoversigt. Bilag 1 Interview med Aarstidernes distributionschef, Palle Pagh. Bilag 2 Uddrag af mailkorrespondance med vognmand, Benny Olesen Bilagsoversigt Bilag 1 Interview med Aarstidernes distributionschef, Palle Pagh Bilag 2 Uddrag af mailkorrespondance med vognmand, Benny Olesen Bilag 3 Uddrag af telefonsamtale med vognmand, Benny Olesen

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Vejledning GENBRUGSAFHENTNING

Vejledning GENBRUGSAFHENTNING Vejledning GENBRUGSAFHENTNING Side 2 3 almen orientering Side 4 afhentning af varebil Side 5-6 ankomst Genbrugspladsen + vejning af bil!! Side 6 opdeling i vægtgrupper Side 7 liften på varebilen Side 8

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har gennemsnitligt kørt 32.200 erhvervskilometer i 2015, hvilket er et lille fald i forhold til 2014, men ellers på niveau med de foregående år. Den private

Læs mere

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Referat af Informationsmøde for TestPiloter

Referat af Informationsmøde for TestPiloter Referat af Informationsmøde for TestPiloter Mødetidspunkt: Tirsdag d. 25. august 2015 kl. 18-20 Mødested: Mødedeltagere: Glostrup Bibliotek TestPiloter og fra Glostrup Forsyning; Projektleder Jannik Olsen

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 SoftSuitCase ApS Baggrund I forbindelse med et udvidet samarbejde mellem SoftSuitCase ApS på den ene side og Brandstrup Travel

Læs mere

Kære alle i Center for selvejende Dagtilbuds Miljø og Arbejdsmiljøorganisation.

Kære alle i Center for selvejende Dagtilbuds Miljø og Arbejdsmiljøorganisation. Kære alle i Center for selvejende Dagtilbuds Miljø og Arbejdsmiljøorganisation. Det er blevet tid til den årlige arbejdsmiljørundtur. Ligesom i 2012 0g 2013 (vi holdt desværre ingen i 2014) tager vi på

Læs mere

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO 1 6. A P R I L 2 0 1 5 LOUISE PA P E - H A U G A A R D K A R S T E N U L R I K N I S S I N S T I T U T F O R M

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11 1 Rapport - Inside Indhold Introduktion... 3 Problemstilling... 3 Eksperiment... 6 Resultater... 8 Konklusioner... 11 Anbefaling... 11 Fakta om eksperimentet... 12 Denne rapport er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Det antropologiske dobbelt-blik

Det antropologiske dobbelt-blik Det antropologiske dobbelt-blik Trine Paludan (Antropologisk Rådgivning/Danmarks Designskole) Steffen Jöhnke Antropologisk Analyse Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Goddag, jeg hedder...

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt Personaleguide Deleurans Eftf. ApS Vi løser alle former for el-opgaver - herunder specielt til - og ombygninger, renoveringer og små reparationer samt serviceopgaver. Alle opgaver udføres i tæt dialog

Læs mere

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2014 Forord I 2014 vedtog vi nye retningslinjer, og en ny forretningsorden, for Brugergruppen. Det var tid for en revision, da vand- og spildevandsforsyningen

Læs mere

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE Rapport vedrørende virksomheders gennemførte og planlagte investeringer i energibesparelser primo 2013 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Det er generelt

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013

Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013 Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013 Dette dokument indeholder en evaluering af Arbejdsgrundlag Nedenfor er de enkelte fokusområder og nuværende status opridset i samme rækkefølge, som temaerne

Læs mere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Profil: 30 indkomne besvarelser fordelt på 17 kvinder og 13 mænd. Hovedparten af lederne er mellem 46-55 år (14) og 56 65 år (10).

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

DELTAGERKONTRAKT MELLEM

DELTAGERKONTRAKT MELLEM DELTAGERKONTRAKT MELLEM 1. Lyskildebranchens WEEE Forening (herefter kaldet LWF ) med hjemstedsadresse. Korskildelund 6, 2670 Greve, ved nærværende aftale repræsenteret af Jan Bielefeldt i sin egenskab

Læs mere