Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september Slide 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1"

Transkript

1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder 5 Bortskaffelse af brugte lyskilder 6 Vurdering af distributørordning 7 Vurdering af LWFs nuværende ordning 8 Alternative forslag Slide 2

3 Introduktion Slide 3

4 Baggrund og formål LWF er en kollektiv ordning for producenter og importører af lyskilder, som skal sikre at lovgivningens krav vedr. salg og indsamling af lyskilder overholdes. LWF varetager bla. afhentning af lyskilder på de kommunale indsamlingspladser og stiller et indsamlingssystem til rådighed for erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. LWFs indsamlingsordninger opfylder den indsamlingsforpligtelse, som er pålagt producenter og importører. LWF arbejder kontinuerligt på at forbedre indsamlingen af brugte lyskilder og overvejer netop nu at engagere distributørerne i en form for distributørindsamling, som skal sikre små og mellemstore el-installatører nemmere adgang til at bortskaffe brugte lyskilder korrekt. LWF vurderer, at det nuværende indsamlingssystem ikke fungerer optimalt for især de små/mellemstore el-installatører, dels fordi el-installatørerne skal betale for at aflevere de brugte lyskilder på erhvervsindsamlingspladserne og dels fordi de ofte håndterer små mængder brugte lyskilder, som er besværlige at opbevare/bortskaffe løbende. Som led i planerne om at engagere distributørerne i en indsamlingsordning, har LWF gennemført denne undersøgelse blandt el-installatører for at få indblik i hvilke barrierer, der forhindrer korrekt bortskaffelse i dag og hvilke løsninger, der kunne fremme korrekt bortskaffelse. Denne rapport redegør for resultaterne af en undersøgelse gennemført af Inzights/Tejlmann& Co blandt mindre/mellemstore el-installatører. Undersøgelsen har følgende 2 formål: 1. At gøre status på el-installatørernes faktiske/ideale adfærd ifm. bortskaffelse af lyskilder. 2. At evaluere to konkrete bortskaffelsesordninger, herunder specifikt en distributør-baseret indsamling. Slide 4

5 Introduktion Undersøgelsen gennemført i to faser: 1. Forundersøgelse: 4 kvalitative miniinterview Forundersøgelsen er alene brugt som input til udarbejdelse af de kvantitative skema og afrapporteres ikke særskilt. Forundersøgelsen har kortlagt el-installatørernes opgaver og arbejdsrutiner forbundet med anskaffelse og bortskaffelse af lyskilder (herunder også eventuelle barrierer/løsninger for korrekt bortskaffelse). 2. Hovedundersøgelse Dataindsamlingsmetode Data til hovedundersøgelsen og dermed denne rapport - er indsamlet af Norstat på vegne af Inzights i form af telefoninterview. Interviewene er gennemført på baggrund af Tekniqs kontaktlister over el-installatører leveret af LWF. Målgruppe og stikprøve Data er indsamlet blandt el-installatører med indflydelse på bortskaffelse af brugte lyskilder. Der er i alt gennemført 200 interview i målgruppen. Dataindsamlingsperiode Telefoninterviewene er gennemført i september 2014 Vejning Data er ikke vejet, idet der ikke findes idealdata for sammensætningen af danske el-installatører på f.eks. virksomhedsstørrelse eller geografi. Inzights vurderer imidlertid at data udgør et retvisende billede af danske el-installatører, da Teknia er en bredt dækkede brancheorganisation. Slide 5

6 Konklusion Slide 6

7 Konklusion I Højt vidensniveau om korrekt bortskaffelse af lyskilder El-installatørerne har god viden om korrekt bortskaffelse af brugte lyskilder. Så godt som alle el-installatører er bekendt med, at lyskilder indeholder kviksølv og skal håndters som farligt affald. Tilsvarende er så godt som alle el-installatører bekendt med en eller flere måder, hvorpå på brugte lyskilder skal håndteres i praksis Pæn sammenhæng mellem ideal og praksis: lyskilder bortskaffes i store træk korrekt Der er desuden god overensstemmelse mellem, hvad el-installatører mener de bør gøre for korrekt bortskaffelse og det, de reelt gør. Specifikt skal nævnes, at andelen af el-installatører, som efterlader de brugte lyskilder hos kunden er forholdsvis ubetydelig. men sparepærer ryger lidt for ofte i skraldespanden Der er en mindre men ikke helt ubetydelig andel af el-installatører (15 ud af 100), som bortskaffer sparepærer forkert, idet de benytter restaffald/dagrenovation. Tilsvarende findes en lille andel af el-installatører (7 ud af 100) som bortskaffer lysstofrør forkert. Korrekt bortskaffelse opleves af ganske mange som besværligt der er plads til forbedring En ganske betydelig andel af el-installatørerne (1 ud af 3) som mener, at det er besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt. Slide 7

8 Konklusion II Stor tilslutning til distributør-baseret indsamlingsordning Næsten 2 ud af 3 el-installatører mener, at ordningen er ret/meget relevant. Næsten 1 ud af 3 mener, at ordningen er meget relevant. Ordningen har størst tilslutning blandt installatører, som oplever, at korrekt bortskaffelse er besværlig så den rammer ind i nogle af de praktiske barrierer, som installatørerne står over for. Ordningen justerer to typer af adfærd: Dels forankrer ordningen korrekt adfærd blandt installatører som faktisk bortskaffer korrekt, men oplever at det er besværligt. Dels konverterer ordningen nogle installatører fra forkerkt til korkret adfærd, fordi den reducerer/eliminerer besværet med at bortskaffe korrekt. Kom forbeholdene overfor den distributør-baserede indsamlingsordning i forkøbet El-installatørerne påpeger en række ulemper ved distributørordningen (f. eks. opbevarings- og pladsproblemer). LWF bør udarbejde praktiske løsninger, som imødegår disse f. eks. løsninger som er pæne og/eller er praktiske (passer ind i standard lagerreoler, kan opbevares udendørs eller har en tavle-side som der kan skrives/tegnes på eller klæbes op på). Slide 8

9 El-installatørernes profil Slide 9

10 Målgruppens profil 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% 43% Antal ansatte i virksomheden 32% Ingen ansatte 1-5 ansatte 6-15 ansatte ansatte Over 25 ansatte 8% Hovedparten af el-installatørerne i denne undersøgelse er helt små virksomheder med maks. 5 ansatte. 3% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Base alle respondenter: (200) 85% Ejer (eller medejer) Ejer versus ansat Langt størstedelen af elinstallatørerne i undersøgelsen er ejere. 16% Ansat Slide 10

11 Udgangspunkt Viden og oplevede vanskeligheder ifm. bortskaffelse af lyskilder Slide 11

12 Viden om indhold af kviksølv i lyskilder Er du klar over, at lysstofrør og sparepærer indeholder kviksølv, som er giftigt og at disse lyskilder derfor skal bortskaffes som farligt affald i separate containere? 100% 96% 80% 60% Så godt som alle el-installatører har viden om, at lysstofrør og sparepærer indeholder kviksølv og skal bortskaffes i separate containere. Det er således ikke manglende viden, der giver anledning til forkert bortskaffelse af lyskilder. 40% 20% 0% Ja, dette er jeg klar over Nej, dette var jeg ikke klar over Ved ikke 4% 1% Base alle respondenter: (200) Slide 12

13 Vanskeligheder forbundet med bortskaffelse af brugte lyskilder Oplever du, at det er besværligt eller problematisk at bortskaffe brugte lyskilder korrekt? 80% 65% Hovedparten af el-installatørerne (2 ud af 3) oplever ikke, at det er besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt. 60% 40% Der findes imidlertid en ganske betydelig andel af el-installatørerne (1 ud af 3), som oplever, at det er noget eller meget besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt. 20% 17% 18% 0% Ja, jeg oplever, at det er meget besværligt at bortskaffe lyskilder korrekt Ja, jeg oplever, at det er noget besværligt at bortskaffe lyskilder korrekt Nej, jeg oplever ikke, at det er besværligt at bortskaffe lyskilder korrekt 1% Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 13

14 Bortskaffelse af brugte lyskilder Hvorfor synes du, at det er besværligt/problematisk at bortskaffe brugte lyskilder korrekt? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 42% 32% 25% Blandt el-installatører, som oplever, at det er besværligt at bortskaffe lyskilder korrekt, er de 3 primære årsager, at det er 1) dyrt, 2) tidskrævende og 3) besværligt at sortere. 22% 15% 10% 10% 9% 7% 5% 0% Base: respondenter, der mener at det er besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt: (69) Slide 14

15 Bortskaffelse af brugte lyskilder Slide 15

16 Viden om korrekt bortskaffelse af lyskilder (bør gøre) Hvordan mener du, at affaldstyperne bortskaffes korrekt? Langt størstedelen af el-installatørerne angiver at korrekt bortskaffelse af sparepærer og lysstofrør er på genbrugsstation (2 ud af 3) eller i egne specialcontainere (ca. 1 ud af 3). Kun en ubetydelig andel af el-installatørerne angiver at korrekt bortskaffelse af sparepærer og lysstofrør er hos kunderne, som sorteret glas eller elektronik. Sparepærer 34% 9% 60% 2% 5% 2% Pap 45% 1% 60% 4% Lysstofrør 30% 9% 65% 1% 3% 3% LED-retrofit 16% 3% 41% 4% 23% 3% 20% Ledningerester 2% 20% 1% 26% 3% 46% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% I egne specialcontainere forbeholdt brugte lyskilder I container fra LWF forbeholdt lyskilder Ude hos el-installatørens kunder På genbrugsstation Som restaffald/almindeligt skrald/dagrenovation På LWFs erhvervsplads (forbeholdt lysaffald) Som sorteret glas (i container/poser) Som sorteret pap (i container/poser) Som sorterede kabler og ledninger Som sorteret elektronikaffald Som farlig affald (i container) Sælges Brændes Andet Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 16

17 Langt størstedelen af el-installatørerne angiver at de reelt foretager korrekt bortskaffelse af sparepærer og lysstofrør fortrinsvis på genbrugsstation eller i egne specialcontainere Adfærd ifm. bortskaffelse af lyskilder (gør) Hvordan bortskaffer du affaldstyperne? Dog bortskaffer en mindre men ikke helt ubetydelig - andel af el-installatørerne lyskilder som restaffald/dagrenovation. Denne andel er større end andelen som efterlader lyskilderne hos kunderne. Sparepærer 30% 6% 50% 15% 2% 1% Pap 30% 6% 63% 0% 0% Lysstofrør 28% 7% 60% 7% 2% 1% 0% LED-retrofit 13% 2% 32% 14% 10% 8% 26% Ledningerester 3% 11% 4% 22% 4% 56% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% I egne specialcontainere forbeholdt brugte lyskilder I container fra LWF forbeholdt lyskilder Ude hos el-installatørens kunder På genbrugsstation Som restaffald/almindeligt skrald/dagrenovation På LWFs erhvervsplads (forbeholdt lysaffald) Som sorteret glas (i container/poser) Som sorteret pap (i container/poser) Som sorterede kabler og ledninger Som sorteret elektronikaffald Som farlig affald (i container) Brændes Sælges Andet Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 17

18 Generelt bortskaffer el-installatørerne lysstofrør korrekt og der er således ganske pæn overensstemmelse med, hvad installatørerne ved de bør gøre, og det de reelt gør. Bortskaffelse af lysstofrør Når el-installatørerne ikke bortskaffer korrekt benytter de primært restaffald/dagrenovation eller efterlader lysstofrørene hos kunden. Det jeg gør 60% 28% 7% 2% 2% 4% 7% 3% Det jeg burde gøre 65% 30% 9% 3% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% På genbrugsstation I container fra LWF forbeholdt lyskilder Som sorteret glas (i container/poser) Som sorteret elektronikaffald Som restaffald/almindeligt skrald/dagrenovation I egne specialcontainere forbeholdt brugte lyskilder Brændes Som farlig affald (i container) Ude hos el-installatørens kunder Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 18

19 Generelt bortskaffer el-installatørerne også sparepærer korrekt og der er således ganske pæn overensstemmelse med, hvad installatørerne ved de bør gøre, og det de reelt gør. Bortskaffelse af sparepærer Når el-installatørerne ikke bortskaffer korrekt, benytter de primært restaffald/dagrenovation til sparepærerne. Det jeg gør 30% 6% 2% 50% 15% 4% Det jeg burde gøre 34% 9% 1% 60% 2% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% I egne specialcontainere forbeholdt brugte lyskilder Ude hos el-installatørens kunder Som restaffald/almindeligt skrald/dagrenovation Som sorteret elektronikaffald Andet I container fra LWF forbeholdt lyskilder På genbrugsstation Som sorteret glas (i container/poser) Som farlig affald (i container) Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 19

20 Vurdering af distributørordning Slide 20

21 Distributørordningens relevans Hvad mener du om en ordning, hvor distributørerne varetager indsamling af brugte lyskilder? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 24% Der er ganske betydelig opbakning til en distributør-baseret indsamlingsordning: Næsten 2 ud af 3 el-installatører mener, at ordningen er ret/meget relevant. Næsten 1 ud af 3 mener, at ordningen er meget relevant. 15% 24% 35% Spørgsmålet er stillet med følgende supplerende beskrivelse: I praksis vil ordningen indebære at distributørerne tager de brugte lyskilder retur enten når de leverer varer ud til dig/virksomheden - dvs. at bilen, som leverer varer medbringer en container, hvor du/i kan aflevere de brugte lyskilder. eller når du/i selv henter varer hos en distributør dvs. der vil stå en container ude hos distributøren, hvor du kan aflevere de brugte lyskilder. 10% 5% 3% 0% Ordningen er slet ikke relevant Ordningen er mindre relevant Ordningen er ret relevant Ordningen er meget relevant Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 21

22 Distributørordningens relevans Split på el-installatørernes oplevelse af vanskeligheder med korrekt bortskaffelse Der er - ikke overraskende størst tilslutning til distributørordningen blandt el-installatører, som oplever besvær med korrekt bortskaffelse. Det er dog især værd at bemærke, at halvdelen af disse installatører finder ordningen MEGET relevant. Der er en ikke signifikant tendens til, at tilslutning til distributørordningen er størst blandt el-installatører, som oplever noget (men ikke meget) besvær med korrekt bortskaffelse. Det kan antyde, at installatører som oplever meget besvær benytter ukorrekte metoder til bortskaffelse og har affundet sig med det. Ja, det er meget besværligt at borstskaffe brugte lyskilder korrrekt 15% 6% 32% 47% Ja, det er noget besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt 6% 11% 23% 57% 3% Nej, det er slet ikke besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt 32% 19% 21% 26% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordningen er slet ikke relevant Ordningen er mindre relevant Ordningen er ret relevant Ordningen er meget relevant Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 22

23 Der er klart større tilslutning til distributørordningen blandt elinstallatører i Københavnsområdet end blandt installatører vest for Storebælt. Dermed kan en eventuel forsøgsordning med fordel startes op i Københavnsområdet. Distributørordningens relevans Split på geografi Virksomheden er placeret vest for Storebælt 26% 15% 27% 27% 4% Virksomheden er placeret øst for Storebælt - udenfor Københavnsområdet 24% 18% 18% 39% 2% Virksomheden er placeret øst for Storebælt - i Københavnsområdet 14% 7% 21% 54% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordning er slet ikke relevant Ordningen er mindre relevant Ordningen er ret relevant Ordningen er meget relevant Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 23

24 Distributørordningens fordele Hvilke praktiske fordele ser du ved ordningen? Nemmere/ letter virksomhedens arbejdsbyrde 25% Affaldet vil blive bortskaffet/sorteret korrekt Tidsbesparende Sparer transport 9% 12% 12% Fordelene ved distributørordningen handler fortrinsvist om effektivisering altså at nuværende adfærd forbundet med korrekt bortskaffelse lettes. Pladsbesparende Pengebesparende 3% 7% En mindre (men ikke helt ubetydelig) andel af el-installatørerne (12%) angiver, at ordningen vil medføre ÆNDRET adfærd altså at lyskildeaffald som pt. ikke bortskaffes korrekt, fremover vil blive bortskaffet korrekt. Ingen fordele 22% Andet Ved ikke 4% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Base alle respondenter: (200) Slide 24

25 Distributørordningens fordele sagt med el-installatørernes egne ord Sparer kørsel Jeg behøver ikke at køre separat ud med affaldet. man sparer en kørsel, da vi alligevel skal hente vores varer. Korrekt sortering Det ville være nemmere, fordi at de brugt lyskilder vil blive samlet ét sted. Så er der også større chance for, at affaldet vil blive sorteret ordentligt. Tidsbesparende Det er tidsbesparende. Det er mere enkelt. man får to formål med én kørsel, når vi kører ud til distributørerne. Korrekt håndtering At jeg ikke skal have min montør til at håndtere den samme vare flere gange. Så er jeg sikker på at det bliver håndteret rigtigt Pladsbesparende De får ryddet op hverdag og det er væk. Tidsbesparende/korrekt håndtering Samle opgaverne og spare tid. Lysstofrørene ville ikke lige så ofte gå i stykker. Korrekt håndtering/ sortering Lysstofrørene vil på denne måde hverken blive smadret i bilen eller blive smidt i restaffald. Affaldet vil blive sorteret bedre. Letter virksomhedens arbejdsbyrde/økonomisk fordel Det bliver nemmere at komme af med sit affald. Der er to ting, der vil ændre sig: 1) Det mindsker besværligheden med at afskaffe brugte lyskilder korrekt. 2) Det koster ikke penge at tage på genbrugspladsen med de brugte lyskilder. Korrekt håndtering Fordelen er at det 100% bliver bortskaffet rigtigt. Slide 25

26 Distributørordningens ulemper Hvilke praktiske ulemper ser du ved ordningen? Økonomi/merudgift 17% Logistiske/kapacitetsproblemer Pladsproblemer Besværligt ift tid/transport Besværligt administrativt 7% 6% 5% 11% Ulemperne ved distributørordningen handler fortrinsvist om, at el-installatørerne forventer en form for merudgift direkte eller indirekte i form af højere priser. Sorteringssbesvær - især hvis flere distributører benyttes Omkostningsfuldt for distributøren Øget risiko for at lyskilderne går i stykker 5% 2% 2% El-installatørerne nævner dog også en række andre praktiske ulemper, som LWF bør forholde sig til ifm. udformning af ordningen. Kræver at medarbejder er til stede, når affaldet afhentes 2% Ingen ulemper 28% Ved ikke 8% Andet 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Base alle respondenter: (200) Slide 26

27 Distributørordningens ulemper sagt med el-installatørernes egne ord Logistisk ulempe Det kunne være, at vi skulle have én medarbejder til stede i virksomheden, når de afleverer materialer. Så forsvinder fordelene, da tiden så vil gå med at vente på distributørerne. Sorteringsbelastning Når man udskifter lyskilder, varierer produktet. Hvis produkterne selv skal separeres, bliver det sværere at sortere brugte lyskilder. Desuden skal man fragte de brugte lyskilder fra kunden af og til distributøren, og her risikerer man at beskadige lyskilden. Administrativ ulempe Jeg tror at det ville være besværligt med for meget dokumentation. Logistisk ulempe Jeg ser det som en ulempe, at vi ikke kan stille mandskab til rådighed ift. ordningen. Økonomisk ulempe Det er en ulempe, hvis det kommer til at koste ekstra penge pr. lyskilde, man køber. Logistisk ulempe/ Kapacitetsproblem Det er ikke sikkert, at vognmændene har kapacitet til at hente dem, da antallet kan variere fra dag til dag. Logistisk ulempe Det kunne være forskellige firmaer, så de ikke vil tage alle lyskilder med fra andre firmaer. Administrativ ulempe Retursystemet - skal der laves en masse papirer til vognmændene. Logistisk ulempe Vi får afleveret vores varer om natten, så det er ikke en mulighed for os. Logistisk ulempe Hvis firmaet har flere forskellige distributører vil det blive en yderligere arbejdsbelastning at skulle sortere lyskilder efter distributør. Slide 27

28 Vurdering af LWFs nuværende ordning Slide 28

29 Kendskab til LWF-ordningen Er du bekendt med, at du/i har mulighed for at leje en container til brugte lyskilder gennem LWF? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Kendskabet til den eksisterende LWFordning er meget lavt: mere end 8 ud af 10 el-installatører kender den ikke. 84% 20% 17% 10% 0% Ja, jeg er bekendt med denne ordning Nej, jeg er ikke bekendt med denne ordning Base alle respondenter: (200) Slide 29

30 LWF ordningens relevans Er ordningen hvor du kan leje en container til brugte lyskilder for kr. 200 pr. måned relevant for dig/jer? LWF-ordning vurderes langt mindre relevant end distributørordningen. Det er dog værd at bemærke, at 2 ud af 10 elinstallatører mener, at LWF-ordningen er ret/meget relevant. Ordningen har således et ganske betydeligt uudnyttet potentiale. 52% 20% 14% 7% 7% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordningen er slet ikke relevant Ordningen er mindre relevant Ordningen er ret relevant Ordningen er meget relevant Bruger LWF ordning Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 30

31 LWF ordningens relevans Er den netop nævnte ordning (hvor du kan leje en container til brugte lyskilder for kr. 200 om Der er en tendens til, at LWF-ordningen - ligesom distributørordningen vurderes mere relevant blandt el-installatører vest for Storebælt (især i Københavnsområdet). måneden) relevant for dig/jer? Virksomheden er placeret vest for Storebælt 56% 22% 11% 5% 5% 1% Virksomheden er placeret øst for Storebælt - udenfor Københavnsområdet 44% 21% 16% 10% 8% 2% Virksomheden er placeret øst for Storebælt - i Københavnsområdet 54% 7% 21% 4% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordning er slet ikke relevant Ordningen er mindre relevant Ordningen er ret relevant Ordningen er meget relevant Bruger LWF ordning Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 31

32 Alternative forslag til bortskaffelse af lyskilder Slide 32

33 Alternative forslag til bortskaffelse af lyskilder Har du forslag til, hvad der kunne gøre det nemmere for dig eller for kolleger i branchen Flest el-installatører stiller forslag om en form for ekstern afhentningsordning. Ordningen læner sig op ad distributørordningen, men er sandsynligvis tænkt som en mere fleksibel ordning uafhængig af distributør og leveringstidspunkter. at bortskaffe brugte lyskilder korrekt? Ekstern afhentningsordning 25% At få stillet en specialcontainer til rådighed i virksomheden Ingen afgift/billigere afgift på genbrugspladsen for ehrvervskunder 14% 17% Gratis ordning Aflevering af affald hos grosisten/forhandleren Afhentningsordning ligesom med almindelig dagrennovation i specialcontainer Kunden har ansvaret for affaldet/specialcontainer hos kunden Indføre opsamlingsstationer/opsamlingscontainere tæt på elinstallatørerne Indføre pantsystem på brugte lyskilder At kommunen får større/flere containere Andet 7% 6% 5% 5% 5% 5% 3% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Base: respondenter som har et forslag (124) Slide 33

34 Indføre opsamlingsstationer Jeg synes, der skulle være nogle opsamlingsstationer, hvor man kunne aflevere det for os, der har meget, der skal afleveres. Det kunne være dejligt, hvis det var i 30 km radius, så vi ikke skal betale nogen for at hente det. Specialcontainere hos kunderne Det er en god idé at bruge specialcontainere. Hvis man havde sorteringskasser ude på arbejdspladserne, sikrer man sig, at fx lysstofrør ikke bliver ødelagt under kørsel i bilen. Jo nærmere affaldsstedet er, jo nemmere er det at sortere, derfor er det smart, hvis containerne er ude ved forbrugerne. Forslag til bortskaffelse af lyskilder sagt med el-installatørernes egne ord Specialcontainer til rådighed/ekstern afhentning Det ville være godt, hvis virksomhederne fik nogle specialcontainere, der blev tømt, eller som man selv kunne tømme på én gang, så man ikke skulle køre af sted så mange gange om måneden. Anskaffelse af større containere hos kommunen Der skal være mulighed for at aflevere større mængder af affald på genbrugsstationen på én gang. Større containere på genbrugspladserne Hvis kommunen havde nogle større containere, så vi kunne have alt vores affald i på én gang. Ordning med ekstern afhentning Man skulle kunne bortskaffe det ved at putte det i en container i virksomheden, som bliver afhentet, så man ikke behøver at køre med det. Indføre pantordning Det ville være nemmest, hvis der kom nogen og afhentede det, eller hvis det blev gjort til en salgsvare ligesom med pantsystemet. Indføre pantordning At man kan aflevere det samme sted, som der hvor køber det. Altså en slags pant-ordning. Gratis ordning Det skal være gratis, da man ellers bare kan bestille en stor container og smide det hele i i stedet for. Ingen/billigere afgift på genbrugsstationerne Det skulle være mere omkostningsfrit på genbrugsstationer. Forbrugeren har allerede betalt lyskildeafgiften, så jeg kan ikke se, hvorfor man skal betale dobbelt. Slide 34

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen Att.: Lasse Sehested Jensen Miljøministeriet / Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K Email: lasje@mst.dk 29. april 2011 Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Læs mere

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune 2015-16 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 4 Holdninger

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Sammendrag August 2011

Sammendrag August 2011 Sammendrag August 2011 METODE OG OMFANG Der er i perioden oktober 2010-maj 2011 gennemført i alt 531 telefoniske interviews med borgere i Frederiksberg Kommune. Interviews er fordelt på tre faser: Fase

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Det er ikke så svært, når man først får det lært mst.dk/kendditaffald Danmark uden affald 1 Danmark uden affald er et Danmark, hvor vi genanvender

Læs mere

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

Udtræk af data for kommunens WEEE fra hhv. Affaldsdatasystemet (ADS) og Dansk Producent Ansvars-System (DPA-System).

Udtræk af data for kommunens WEEE fra hhv. Affaldsdatasystemet (ADS) og Dansk Producent Ansvars-System (DPA-System). Spørgsmål til kommuner omkring indsamling og indberetning af WEEE/EEE: Fysiske interviews/telefoninterviews Dette intereview er en del af Miljøstyrelsens projekt omkring kommunernes håndtering af elektronikaffald.

Læs mere

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Det er ikke så svært, når man først får det lært mst.dk/kendditaffald Danmark uden affald 1 2 Danmark uden affald er et Danmark, hvor vi genanvender

Læs mere

Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015

Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015 Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015 Indhold 2 1 2 3 4 5 6 7 Formål, metode og fordeling Side 3 Opsummering af nøgleresultater Side 6 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 Holdninger Side

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Byd velkommen til Madam Skrald

Byd velkommen til Madam Skrald Byd velkommen til Madam Skrald din nye genbrugsbeholder Herlev Kommune indfører en ny måde at sortere affald på. Du er en af de 100 husstande, der har meldt sig som ambassadører for ordningen i forsøgsperioden.

Læs mere

Notat. Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen. : Miljøstyrelsen 1 INDSAMLING AF WEEE I DETAILHANDLEN

Notat. Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen. : Miljøstyrelsen 1 INDSAMLING AF WEEE I DETAILHANDLEN Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen 22. november 2012 Projekt: 30.3199.54

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Affaldssortering Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Sorterer danskerne deres affald hvem gør/gør ikke? Hvilken slags affald sorteres? Er der tilfredshed med den kommunale affaldssortering? Hvad

Læs mere

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune DIREKTIONEN Affald Århus/Privataffald Bautavej 1 8210 Århus V Deres ref.: Vores ref.: POL Århus V. Den 26. juli 2007 Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 AFRAPPORTERING Baggrund Efter implementering af ny villaordning med øget affaldssortering i Brøndby Kommune i 2014 (plast, papir, glas,

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

KOMMUNI- KATIONS- PLAN

KOMMUNI- KATIONS- PLAN KOMMUNI- KATIONS- PLAN Christian Hede Hagelskjær Kommunikationsplan: Fra skidt til skat 3. juni 2015 2 INDHOLD DEN PERMANENTE KAMPAGNE 4 Et tydeligt sorteringssystem 5 To overordnede designløsninger 6

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Haveaffaldsanalyse Fensmark Næstved Kommune 2016

Haveaffaldsanalyse Fensmark Næstved Kommune 2016 Haveaffaldsanalyse Fensmark Næstved Kommune 2016 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Adfærd og tilfredshed med ordninger Side 8 4 Information Side 19

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

Indsamling og genanvendelse af hård PVC. Nemt for dig godt for miljøet

Indsamling og genanvendelse af hård PVC. Nemt for dig godt for miljøet Indsamling og genanvendelse af hård PVC Nemt for dig godt for miljøet WUPPI gør det nemt for dig at tage miljøansvar Danmark er det eneste land, som gennem lovgivning sikrer, at PVC-affald indsamles til

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014

Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014 27. november 2014 Bilag 1 Øget genanvendelse i bringeordninger Baggrund I Reno Djurs opland er der i dag en velfungerende indsamlingsordning for papir og pap, hvor alle husstande har en særskilt beholder

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Affald som varer PlusButikker - vi gi`r affald nyt liv Det er cirkulær økonomi og grøn omstilling

Affald som varer PlusButikker - vi gi`r affald nyt liv Det er cirkulær økonomi og grøn omstilling Affald som varer PlusButikker - vi gi`r affald nyt liv Det er cirkulær økonomi og grøn omstilling Allan Johansen Afdelingschef, genbrugspladser Formål Bevare ressourcerne - Udsæt tidspunktet for hvornår

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

INDSAMLING AF SMÅ- ELEKTRONIK FORSLAG TIL AFHENTNINGSORDNING

INDSAMLING AF SMÅ- ELEKTRONIK FORSLAG TIL AFHENTNINGSORDNING INDSAMLING AF SMÅ- ELEKTRONIK FORSLAG TIL AFHENTNINGSORDNING DECEMBER 2014 Indsamling af småelektronik Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgivningen... 5 2.1 Elektronikaffald...

Læs mere

Markedsundersøgelse om brug af Power Point. Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012

Markedsundersøgelse om brug af Power Point. Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012 Markedsundersøgelse om brug af Power Point Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012 Indhold Baggrund og metode Resultater Konklusion Anbefalinger Baggrund og metode Power Point Design

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

Hvad gør vi ved affald?

Hvad gør vi ved affald? Hvad gør vi ved affald? Affald I Danmark og i resten af verden stiger affaldet år for år. Det gør den fordi, at vi vil leve i vores moderne livsstil. Hvis vi bliver ved med det, bliver vi nødt til at bruge

Læs mere

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning:

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Norddjurs Kommune Syddjurs kommune!"" ### $ % $ &' ( )** Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Reno Djurs I/S vil igangsætte følgende

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Vi har som ressourceforvaltere et grundlæggende ønske om at fjerne problemaffaldet fra det andet affald fordi:

Vi har som ressourceforvaltere et grundlæggende ønske om at fjerne problemaffaldet fra det andet affald fordi: 1 2 Indledning Når vi ønsker at udnytte ressourcerne i affaldet bedst og øge genanvendelsen, er det nødvendigt, at de problematiske stoffer i affaldet ikke bringer forureninger til forbrænding eller ind

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Fra affald til ressource. Kom med din idé til den nye affalds- og ressourceplan 2014

Fra affald til ressource. Kom med din idé til den nye affalds- og ressourceplan 2014 Fra affald til ressource Kom med din idé til den nye affalds- og ressourceplan 2014 1 Forord dit AFFALD ER GULD VÆRD Frode Sørensen Formand for Teknik- og miljøudvalget Borgerne i Sønderborg Kommune har

Læs mere

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande Notat Faxe Affald A/S CVR-nr. 34 08 47 42 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 6. juli 2012 Øget genbrug fra private husstande

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård!

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård! Kære Beboer Velkommen til vores nye fælles gård! Østerbro, den 12. marts 2014 Vores nye gård står snart færdig. Det har været en lang rejse for at nå hvortil vi nu er nået! I 2013 blev der nedsat et gårdlaug,

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt 925 selvstændigt erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen blevet lavet i forlængelse

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Rekvireret af: Ikast-Brande Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen Efteråret 2013 Spinderigade 11E I

Læs mere

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse Om undervisningsforløbet Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter, hvor

Læs mere

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE 1 HOLDEPLADS/ ARBEJDSOMRÅDE 2 ADGANGSVEJ Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

MATERIELSPECIFIKATIONER

MATERIELSPECIFIKATIONER MATERIELSPECIFIKATIONER TILDELINGSPERIODEN 1. SEPTEMBER 2014 TIL 31. AUGUST 2015: OPSAMLINGSMATERIEL TIL INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER Dette dokument indeholder de kollektive producentordningers

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Lokalisering Sagen drejer sig om Dimensionering Grundlaget i form af kommunernes affaldsplaner

Læs mere

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver KL har modtaget meddelelse om cirkulær økonomi og forslag til direktiv om ændring

Læs mere

Sammenslutning af Grundejerforeninger i Rødovre Undersøgelse blandt grundejere af affaldsordning i Rødovre kommune. 2015

Sammenslutning af Grundejerforeninger i Rødovre Undersøgelse blandt grundejere af affaldsordning i Rødovre kommune. 2015 Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre Sammenslutning af Grundejerforeninger i Rødovre Undersøgelse blandt grundejere af affaldsordning i Rødovre

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

Hvis det viser sig, at der er behov for en modtageplads for olie- og kemikalieaffald på Materielgården, kan den etableres igen.

Hvis det viser sig, at der er behov for en modtageplads for olie- og kemikalieaffald på Materielgården, kan den etableres igen. Pkt.nr. 6 Modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald på Materielgården 670221 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget: 1. at tage stilling til hvorvidt den eksisterende

Læs mere

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Sortering af dagrenovation Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Affaldssortering Sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald blev opstartet januar 1997. Hos alle de husstande i gl. Grindsted

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere