Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september Slide 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1"

Transkript

1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder 5 Bortskaffelse af brugte lyskilder 6 Vurdering af distributørordning 7 Vurdering af LWFs nuværende ordning 8 Alternative forslag Slide 2

3 Introduktion Slide 3

4 Baggrund og formål LWF er en kollektiv ordning for producenter og importører af lyskilder, som skal sikre at lovgivningens krav vedr. salg og indsamling af lyskilder overholdes. LWF varetager bla. afhentning af lyskilder på de kommunale indsamlingspladser og stiller et indsamlingssystem til rådighed for erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. LWFs indsamlingsordninger opfylder den indsamlingsforpligtelse, som er pålagt producenter og importører. LWF arbejder kontinuerligt på at forbedre indsamlingen af brugte lyskilder og overvejer netop nu at engagere distributørerne i en form for distributørindsamling, som skal sikre små og mellemstore el-installatører nemmere adgang til at bortskaffe brugte lyskilder korrekt. LWF vurderer, at det nuværende indsamlingssystem ikke fungerer optimalt for især de små/mellemstore el-installatører, dels fordi el-installatørerne skal betale for at aflevere de brugte lyskilder på erhvervsindsamlingspladserne og dels fordi de ofte håndterer små mængder brugte lyskilder, som er besværlige at opbevare/bortskaffe løbende. Som led i planerne om at engagere distributørerne i en indsamlingsordning, har LWF gennemført denne undersøgelse blandt el-installatører for at få indblik i hvilke barrierer, der forhindrer korrekt bortskaffelse i dag og hvilke løsninger, der kunne fremme korrekt bortskaffelse. Denne rapport redegør for resultaterne af en undersøgelse gennemført af Inzights/Tejlmann& Co blandt mindre/mellemstore el-installatører. Undersøgelsen har følgende 2 formål: 1. At gøre status på el-installatørernes faktiske/ideale adfærd ifm. bortskaffelse af lyskilder. 2. At evaluere to konkrete bortskaffelsesordninger, herunder specifikt en distributør-baseret indsamling. Slide 4

5 Introduktion Undersøgelsen gennemført i to faser: 1. Forundersøgelse: 4 kvalitative miniinterview Forundersøgelsen er alene brugt som input til udarbejdelse af de kvantitative skema og afrapporteres ikke særskilt. Forundersøgelsen har kortlagt el-installatørernes opgaver og arbejdsrutiner forbundet med anskaffelse og bortskaffelse af lyskilder (herunder også eventuelle barrierer/løsninger for korrekt bortskaffelse). 2. Hovedundersøgelse Dataindsamlingsmetode Data til hovedundersøgelsen og dermed denne rapport - er indsamlet af Norstat på vegne af Inzights i form af telefoninterview. Interviewene er gennemført på baggrund af Tekniqs kontaktlister over el-installatører leveret af LWF. Målgruppe og stikprøve Data er indsamlet blandt el-installatører med indflydelse på bortskaffelse af brugte lyskilder. Der er i alt gennemført 200 interview i målgruppen. Dataindsamlingsperiode Telefoninterviewene er gennemført i september 2014 Vejning Data er ikke vejet, idet der ikke findes idealdata for sammensætningen af danske el-installatører på f.eks. virksomhedsstørrelse eller geografi. Inzights vurderer imidlertid at data udgør et retvisende billede af danske el-installatører, da Teknia er en bredt dækkede brancheorganisation. Slide 5

6 Konklusion Slide 6

7 Konklusion I Højt vidensniveau om korrekt bortskaffelse af lyskilder El-installatørerne har god viden om korrekt bortskaffelse af brugte lyskilder. Så godt som alle el-installatører er bekendt med, at lyskilder indeholder kviksølv og skal håndters som farligt affald. Tilsvarende er så godt som alle el-installatører bekendt med en eller flere måder, hvorpå på brugte lyskilder skal håndteres i praksis Pæn sammenhæng mellem ideal og praksis: lyskilder bortskaffes i store træk korrekt Der er desuden god overensstemmelse mellem, hvad el-installatører mener de bør gøre for korrekt bortskaffelse og det, de reelt gør. Specifikt skal nævnes, at andelen af el-installatører, som efterlader de brugte lyskilder hos kunden er forholdsvis ubetydelig. men sparepærer ryger lidt for ofte i skraldespanden Der er en mindre men ikke helt ubetydelig andel af el-installatører (15 ud af 100), som bortskaffer sparepærer forkert, idet de benytter restaffald/dagrenovation. Tilsvarende findes en lille andel af el-installatører (7 ud af 100) som bortskaffer lysstofrør forkert. Korrekt bortskaffelse opleves af ganske mange som besværligt der er plads til forbedring En ganske betydelig andel af el-installatørerne (1 ud af 3) som mener, at det er besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt. Slide 7

8 Konklusion II Stor tilslutning til distributør-baseret indsamlingsordning Næsten 2 ud af 3 el-installatører mener, at ordningen er ret/meget relevant. Næsten 1 ud af 3 mener, at ordningen er meget relevant. Ordningen har størst tilslutning blandt installatører, som oplever, at korrekt bortskaffelse er besværlig så den rammer ind i nogle af de praktiske barrierer, som installatørerne står over for. Ordningen justerer to typer af adfærd: Dels forankrer ordningen korrekt adfærd blandt installatører som faktisk bortskaffer korrekt, men oplever at det er besværligt. Dels konverterer ordningen nogle installatører fra forkerkt til korkret adfærd, fordi den reducerer/eliminerer besværet med at bortskaffe korrekt. Kom forbeholdene overfor den distributør-baserede indsamlingsordning i forkøbet El-installatørerne påpeger en række ulemper ved distributørordningen (f. eks. opbevarings- og pladsproblemer). LWF bør udarbejde praktiske løsninger, som imødegår disse f. eks. løsninger som er pæne og/eller er praktiske (passer ind i standard lagerreoler, kan opbevares udendørs eller har en tavle-side som der kan skrives/tegnes på eller klæbes op på). Slide 8

9 El-installatørernes profil Slide 9

10 Målgruppens profil 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% 43% Antal ansatte i virksomheden 32% Ingen ansatte 1-5 ansatte 6-15 ansatte ansatte Over 25 ansatte 8% Hovedparten af el-installatørerne i denne undersøgelse er helt små virksomheder med maks. 5 ansatte. 3% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Base alle respondenter: (200) 85% Ejer (eller medejer) Ejer versus ansat Langt størstedelen af elinstallatørerne i undersøgelsen er ejere. 16% Ansat Slide 10

11 Udgangspunkt Viden og oplevede vanskeligheder ifm. bortskaffelse af lyskilder Slide 11

12 Viden om indhold af kviksølv i lyskilder Er du klar over, at lysstofrør og sparepærer indeholder kviksølv, som er giftigt og at disse lyskilder derfor skal bortskaffes som farligt affald i separate containere? 100% 96% 80% 60% Så godt som alle el-installatører har viden om, at lysstofrør og sparepærer indeholder kviksølv og skal bortskaffes i separate containere. Det er således ikke manglende viden, der giver anledning til forkert bortskaffelse af lyskilder. 40% 20% 0% Ja, dette er jeg klar over Nej, dette var jeg ikke klar over Ved ikke 4% 1% Base alle respondenter: (200) Slide 12

13 Vanskeligheder forbundet med bortskaffelse af brugte lyskilder Oplever du, at det er besværligt eller problematisk at bortskaffe brugte lyskilder korrekt? 80% 65% Hovedparten af el-installatørerne (2 ud af 3) oplever ikke, at det er besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt. 60% 40% Der findes imidlertid en ganske betydelig andel af el-installatørerne (1 ud af 3), som oplever, at det er noget eller meget besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt. 20% 17% 18% 0% Ja, jeg oplever, at det er meget besværligt at bortskaffe lyskilder korrekt Ja, jeg oplever, at det er noget besværligt at bortskaffe lyskilder korrekt Nej, jeg oplever ikke, at det er besværligt at bortskaffe lyskilder korrekt 1% Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 13

14 Bortskaffelse af brugte lyskilder Hvorfor synes du, at det er besværligt/problematisk at bortskaffe brugte lyskilder korrekt? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 42% 32% 25% Blandt el-installatører, som oplever, at det er besværligt at bortskaffe lyskilder korrekt, er de 3 primære årsager, at det er 1) dyrt, 2) tidskrævende og 3) besværligt at sortere. 22% 15% 10% 10% 9% 7% 5% 0% Base: respondenter, der mener at det er besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt: (69) Slide 14

15 Bortskaffelse af brugte lyskilder Slide 15

16 Viden om korrekt bortskaffelse af lyskilder (bør gøre) Hvordan mener du, at affaldstyperne bortskaffes korrekt? Langt størstedelen af el-installatørerne angiver at korrekt bortskaffelse af sparepærer og lysstofrør er på genbrugsstation (2 ud af 3) eller i egne specialcontainere (ca. 1 ud af 3). Kun en ubetydelig andel af el-installatørerne angiver at korrekt bortskaffelse af sparepærer og lysstofrør er hos kunderne, som sorteret glas eller elektronik. Sparepærer 34% 9% 60% 2% 5% 2% Pap 45% 1% 60% 4% Lysstofrør 30% 9% 65% 1% 3% 3% LED-retrofit 16% 3% 41% 4% 23% 3% 20% Ledningerester 2% 20% 1% 26% 3% 46% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% I egne specialcontainere forbeholdt brugte lyskilder I container fra LWF forbeholdt lyskilder Ude hos el-installatørens kunder På genbrugsstation Som restaffald/almindeligt skrald/dagrenovation På LWFs erhvervsplads (forbeholdt lysaffald) Som sorteret glas (i container/poser) Som sorteret pap (i container/poser) Som sorterede kabler og ledninger Som sorteret elektronikaffald Som farlig affald (i container) Sælges Brændes Andet Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 16

17 Langt størstedelen af el-installatørerne angiver at de reelt foretager korrekt bortskaffelse af sparepærer og lysstofrør fortrinsvis på genbrugsstation eller i egne specialcontainere Adfærd ifm. bortskaffelse af lyskilder (gør) Hvordan bortskaffer du affaldstyperne? Dog bortskaffer en mindre men ikke helt ubetydelig - andel af el-installatørerne lyskilder som restaffald/dagrenovation. Denne andel er større end andelen som efterlader lyskilderne hos kunderne. Sparepærer 30% 6% 50% 15% 2% 1% Pap 30% 6% 63% 0% 0% Lysstofrør 28% 7% 60% 7% 2% 1% 0% LED-retrofit 13% 2% 32% 14% 10% 8% 26% Ledningerester 3% 11% 4% 22% 4% 56% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% I egne specialcontainere forbeholdt brugte lyskilder I container fra LWF forbeholdt lyskilder Ude hos el-installatørens kunder På genbrugsstation Som restaffald/almindeligt skrald/dagrenovation På LWFs erhvervsplads (forbeholdt lysaffald) Som sorteret glas (i container/poser) Som sorteret pap (i container/poser) Som sorterede kabler og ledninger Som sorteret elektronikaffald Som farlig affald (i container) Brændes Sælges Andet Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 17

18 Generelt bortskaffer el-installatørerne lysstofrør korrekt og der er således ganske pæn overensstemmelse med, hvad installatørerne ved de bør gøre, og det de reelt gør. Bortskaffelse af lysstofrør Når el-installatørerne ikke bortskaffer korrekt benytter de primært restaffald/dagrenovation eller efterlader lysstofrørene hos kunden. Det jeg gør 60% 28% 7% 2% 2% 4% 7% 3% Det jeg burde gøre 65% 30% 9% 3% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% På genbrugsstation I container fra LWF forbeholdt lyskilder Som sorteret glas (i container/poser) Som sorteret elektronikaffald Som restaffald/almindeligt skrald/dagrenovation I egne specialcontainere forbeholdt brugte lyskilder Brændes Som farlig affald (i container) Ude hos el-installatørens kunder Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 18

19 Generelt bortskaffer el-installatørerne også sparepærer korrekt og der er således ganske pæn overensstemmelse med, hvad installatørerne ved de bør gøre, og det de reelt gør. Bortskaffelse af sparepærer Når el-installatørerne ikke bortskaffer korrekt, benytter de primært restaffald/dagrenovation til sparepærerne. Det jeg gør 30% 6% 2% 50% 15% 4% Det jeg burde gøre 34% 9% 1% 60% 2% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% I egne specialcontainere forbeholdt brugte lyskilder Ude hos el-installatørens kunder Som restaffald/almindeligt skrald/dagrenovation Som sorteret elektronikaffald Andet I container fra LWF forbeholdt lyskilder På genbrugsstation Som sorteret glas (i container/poser) Som farlig affald (i container) Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 19

20 Vurdering af distributørordning Slide 20

21 Distributørordningens relevans Hvad mener du om en ordning, hvor distributørerne varetager indsamling af brugte lyskilder? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 24% Der er ganske betydelig opbakning til en distributør-baseret indsamlingsordning: Næsten 2 ud af 3 el-installatører mener, at ordningen er ret/meget relevant. Næsten 1 ud af 3 mener, at ordningen er meget relevant. 15% 24% 35% Spørgsmålet er stillet med følgende supplerende beskrivelse: I praksis vil ordningen indebære at distributørerne tager de brugte lyskilder retur enten når de leverer varer ud til dig/virksomheden - dvs. at bilen, som leverer varer medbringer en container, hvor du/i kan aflevere de brugte lyskilder. eller når du/i selv henter varer hos en distributør dvs. der vil stå en container ude hos distributøren, hvor du kan aflevere de brugte lyskilder. 10% 5% 3% 0% Ordningen er slet ikke relevant Ordningen er mindre relevant Ordningen er ret relevant Ordningen er meget relevant Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 21

22 Distributørordningens relevans Split på el-installatørernes oplevelse af vanskeligheder med korrekt bortskaffelse Der er - ikke overraskende størst tilslutning til distributørordningen blandt el-installatører, som oplever besvær med korrekt bortskaffelse. Det er dog især værd at bemærke, at halvdelen af disse installatører finder ordningen MEGET relevant. Der er en ikke signifikant tendens til, at tilslutning til distributørordningen er størst blandt el-installatører, som oplever noget (men ikke meget) besvær med korrekt bortskaffelse. Det kan antyde, at installatører som oplever meget besvær benytter ukorrekte metoder til bortskaffelse og har affundet sig med det. Ja, det er meget besværligt at borstskaffe brugte lyskilder korrrekt 15% 6% 32% 47% Ja, det er noget besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt 6% 11% 23% 57% 3% Nej, det er slet ikke besværligt at bortskaffe brugte lyskilder korrekt 32% 19% 21% 26% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordningen er slet ikke relevant Ordningen er mindre relevant Ordningen er ret relevant Ordningen er meget relevant Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 22

23 Der er klart større tilslutning til distributørordningen blandt elinstallatører i Københavnsområdet end blandt installatører vest for Storebælt. Dermed kan en eventuel forsøgsordning med fordel startes op i Københavnsområdet. Distributørordningens relevans Split på geografi Virksomheden er placeret vest for Storebælt 26% 15% 27% 27% 4% Virksomheden er placeret øst for Storebælt - udenfor Københavnsområdet 24% 18% 18% 39% 2% Virksomheden er placeret øst for Storebælt - i Københavnsområdet 14% 7% 21% 54% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordning er slet ikke relevant Ordningen er mindre relevant Ordningen er ret relevant Ordningen er meget relevant Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 23

24 Distributørordningens fordele Hvilke praktiske fordele ser du ved ordningen? Nemmere/ letter virksomhedens arbejdsbyrde 25% Affaldet vil blive bortskaffet/sorteret korrekt Tidsbesparende Sparer transport 9% 12% 12% Fordelene ved distributørordningen handler fortrinsvist om effektivisering altså at nuværende adfærd forbundet med korrekt bortskaffelse lettes. Pladsbesparende Pengebesparende 3% 7% En mindre (men ikke helt ubetydelig) andel af el-installatørerne (12%) angiver, at ordningen vil medføre ÆNDRET adfærd altså at lyskildeaffald som pt. ikke bortskaffes korrekt, fremover vil blive bortskaffet korrekt. Ingen fordele 22% Andet Ved ikke 4% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Base alle respondenter: (200) Slide 24

25 Distributørordningens fordele sagt med el-installatørernes egne ord Sparer kørsel Jeg behøver ikke at køre separat ud med affaldet. man sparer en kørsel, da vi alligevel skal hente vores varer. Korrekt sortering Det ville være nemmere, fordi at de brugt lyskilder vil blive samlet ét sted. Så er der også større chance for, at affaldet vil blive sorteret ordentligt. Tidsbesparende Det er tidsbesparende. Det er mere enkelt. man får to formål med én kørsel, når vi kører ud til distributørerne. Korrekt håndtering At jeg ikke skal have min montør til at håndtere den samme vare flere gange. Så er jeg sikker på at det bliver håndteret rigtigt Pladsbesparende De får ryddet op hverdag og det er væk. Tidsbesparende/korrekt håndtering Samle opgaverne og spare tid. Lysstofrørene ville ikke lige så ofte gå i stykker. Korrekt håndtering/ sortering Lysstofrørene vil på denne måde hverken blive smadret i bilen eller blive smidt i restaffald. Affaldet vil blive sorteret bedre. Letter virksomhedens arbejdsbyrde/økonomisk fordel Det bliver nemmere at komme af med sit affald. Der er to ting, der vil ændre sig: 1) Det mindsker besværligheden med at afskaffe brugte lyskilder korrekt. 2) Det koster ikke penge at tage på genbrugspladsen med de brugte lyskilder. Korrekt håndtering Fordelen er at det 100% bliver bortskaffet rigtigt. Slide 25

26 Distributørordningens ulemper Hvilke praktiske ulemper ser du ved ordningen? Økonomi/merudgift 17% Logistiske/kapacitetsproblemer Pladsproblemer Besværligt ift tid/transport Besværligt administrativt 7% 6% 5% 11% Ulemperne ved distributørordningen handler fortrinsvist om, at el-installatørerne forventer en form for merudgift direkte eller indirekte i form af højere priser. Sorteringssbesvær - især hvis flere distributører benyttes Omkostningsfuldt for distributøren Øget risiko for at lyskilderne går i stykker 5% 2% 2% El-installatørerne nævner dog også en række andre praktiske ulemper, som LWF bør forholde sig til ifm. udformning af ordningen. Kræver at medarbejder er til stede, når affaldet afhentes 2% Ingen ulemper 28% Ved ikke 8% Andet 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Base alle respondenter: (200) Slide 26

27 Distributørordningens ulemper sagt med el-installatørernes egne ord Logistisk ulempe Det kunne være, at vi skulle have én medarbejder til stede i virksomheden, når de afleverer materialer. Så forsvinder fordelene, da tiden så vil gå med at vente på distributørerne. Sorteringsbelastning Når man udskifter lyskilder, varierer produktet. Hvis produkterne selv skal separeres, bliver det sværere at sortere brugte lyskilder. Desuden skal man fragte de brugte lyskilder fra kunden af og til distributøren, og her risikerer man at beskadige lyskilden. Administrativ ulempe Jeg tror at det ville være besværligt med for meget dokumentation. Logistisk ulempe Jeg ser det som en ulempe, at vi ikke kan stille mandskab til rådighed ift. ordningen. Økonomisk ulempe Det er en ulempe, hvis det kommer til at koste ekstra penge pr. lyskilde, man køber. Logistisk ulempe/ Kapacitetsproblem Det er ikke sikkert, at vognmændene har kapacitet til at hente dem, da antallet kan variere fra dag til dag. Logistisk ulempe Det kunne være forskellige firmaer, så de ikke vil tage alle lyskilder med fra andre firmaer. Administrativ ulempe Retursystemet - skal der laves en masse papirer til vognmændene. Logistisk ulempe Vi får afleveret vores varer om natten, så det er ikke en mulighed for os. Logistisk ulempe Hvis firmaet har flere forskellige distributører vil det blive en yderligere arbejdsbelastning at skulle sortere lyskilder efter distributør. Slide 27

28 Vurdering af LWFs nuværende ordning Slide 28

29 Kendskab til LWF-ordningen Er du bekendt med, at du/i har mulighed for at leje en container til brugte lyskilder gennem LWF? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Kendskabet til den eksisterende LWFordning er meget lavt: mere end 8 ud af 10 el-installatører kender den ikke. 84% 20% 17% 10% 0% Ja, jeg er bekendt med denne ordning Nej, jeg er ikke bekendt med denne ordning Base alle respondenter: (200) Slide 29

30 LWF ordningens relevans Er ordningen hvor du kan leje en container til brugte lyskilder for kr. 200 pr. måned relevant for dig/jer? LWF-ordning vurderes langt mindre relevant end distributørordningen. Det er dog værd at bemærke, at 2 ud af 10 elinstallatører mener, at LWF-ordningen er ret/meget relevant. Ordningen har således et ganske betydeligt uudnyttet potentiale. 52% 20% 14% 7% 7% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordningen er slet ikke relevant Ordningen er mindre relevant Ordningen er ret relevant Ordningen er meget relevant Bruger LWF ordning Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 30

31 LWF ordningens relevans Er den netop nævnte ordning (hvor du kan leje en container til brugte lyskilder for kr. 200 om Der er en tendens til, at LWF-ordningen - ligesom distributørordningen vurderes mere relevant blandt el-installatører vest for Storebælt (især i Københavnsområdet). måneden) relevant for dig/jer? Virksomheden er placeret vest for Storebælt 56% 22% 11% 5% 5% 1% Virksomheden er placeret øst for Storebælt - udenfor Københavnsområdet 44% 21% 16% 10% 8% 2% Virksomheden er placeret øst for Storebælt - i Københavnsområdet 54% 7% 21% 4% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordning er slet ikke relevant Ordningen er mindre relevant Ordningen er ret relevant Ordningen er meget relevant Bruger LWF ordning Ved ikke Base alle respondenter: (200) Slide 31

32 Alternative forslag til bortskaffelse af lyskilder Slide 32

33 Alternative forslag til bortskaffelse af lyskilder Har du forslag til, hvad der kunne gøre det nemmere for dig eller for kolleger i branchen Flest el-installatører stiller forslag om en form for ekstern afhentningsordning. Ordningen læner sig op ad distributørordningen, men er sandsynligvis tænkt som en mere fleksibel ordning uafhængig af distributør og leveringstidspunkter. at bortskaffe brugte lyskilder korrekt? Ekstern afhentningsordning 25% At få stillet en specialcontainer til rådighed i virksomheden Ingen afgift/billigere afgift på genbrugspladsen for ehrvervskunder 14% 17% Gratis ordning Aflevering af affald hos grosisten/forhandleren Afhentningsordning ligesom med almindelig dagrennovation i specialcontainer Kunden har ansvaret for affaldet/specialcontainer hos kunden Indføre opsamlingsstationer/opsamlingscontainere tæt på elinstallatørerne Indføre pantsystem på brugte lyskilder At kommunen får større/flere containere Andet 7% 6% 5% 5% 5% 5% 3% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Base: respondenter som har et forslag (124) Slide 33

34 Indføre opsamlingsstationer Jeg synes, der skulle være nogle opsamlingsstationer, hvor man kunne aflevere det for os, der har meget, der skal afleveres. Det kunne være dejligt, hvis det var i 30 km radius, så vi ikke skal betale nogen for at hente det. Specialcontainere hos kunderne Det er en god idé at bruge specialcontainere. Hvis man havde sorteringskasser ude på arbejdspladserne, sikrer man sig, at fx lysstofrør ikke bliver ødelagt under kørsel i bilen. Jo nærmere affaldsstedet er, jo nemmere er det at sortere, derfor er det smart, hvis containerne er ude ved forbrugerne. Forslag til bortskaffelse af lyskilder sagt med el-installatørernes egne ord Specialcontainer til rådighed/ekstern afhentning Det ville være godt, hvis virksomhederne fik nogle specialcontainere, der blev tømt, eller som man selv kunne tømme på én gang, så man ikke skulle køre af sted så mange gange om måneden. Anskaffelse af større containere hos kommunen Der skal være mulighed for at aflevere større mængder af affald på genbrugsstationen på én gang. Større containere på genbrugspladserne Hvis kommunen havde nogle større containere, så vi kunne have alt vores affald i på én gang. Ordning med ekstern afhentning Man skulle kunne bortskaffe det ved at putte det i en container i virksomheden, som bliver afhentet, så man ikke behøver at køre med det. Indføre pantordning Det ville være nemmest, hvis der kom nogen og afhentede det, eller hvis det blev gjort til en salgsvare ligesom med pantsystemet. Indføre pantordning At man kan aflevere det samme sted, som der hvor køber det. Altså en slags pant-ordning. Gratis ordning Det skal være gratis, da man ellers bare kan bestille en stor container og smide det hele i i stedet for. Ingen/billigere afgift på genbrugsstationerne Det skulle være mere omkostningsfrit på genbrugsstationer. Forbrugeren har allerede betalt lyskildeafgiften, så jeg kan ikke se, hvorfor man skal betale dobbelt. Slide 34

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering

Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige Regeljungle Manglende fleksibilitet Økonomisk afrapportering Medarbejder administration Ukendte servicetilbud Indhold 1 5 7 7 8 8 9 9

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER Angelika Dziekanska, Christina Madsen, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, Lisbeth Nielsen, Mie

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7. januar 2015 SUF 2014-15: Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 Baggrund for forsøgsordningen... 3 Evalueringens

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere