Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. onsdag d. 11. december 2013 kl ca

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. onsdag d. 11. december 2013 kl. 16.00 ca. 17.30"

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium onsdag d. 11. december 2013 kl ca Tilstede: Gerd Bangsbo, Peter Hansen, Anny Winther, Susan Vonsild, Per Christensen, Malene Gram, Jonathan Skjold Bang Thomsen, Jens Nielsen, Jytte Merete Knudsen. Afbud: Finn Andersen, Kirsten Krejberg 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat, se bilag 1. Referatet blev godkendt. 3. Siden sidst: Elevtal Skolens samlede elevtal er i skrivende stund 488 mod 495 ved skoleårets start i august. Det er især i 1.gklasserne, at der har været et frafald. 9 elever er stoppet, heraf er 2 overført til Ålborghus, 2 til Katedralskolen og 2 til Mariagerfjord. Vi har også fået et par stykker den anden vej, så netto er elevtallet i 1.g gået fra 166 til 160. Ved afslutning af grundforløbet har 5 elever valgt at skifte studieretning, for 2 af dem betyder det også et klasseskift, hvilket har været ukompliceret at imødekomme. Internationalt Sprogholdet 3.g-kinesisk har været på studietur til Jiaxing, Shanghai og Beijing. Jens N. deltog i turen med henblik på at mødes med rektor Zhiguang Shen, der er ny på Xiuzhou High School. På turen blev samarbejdsaftalen mellem de to skoler fornyet. Vedlagt som bilag 2. I uge 49 gennemførte 2.g-abroad en meget vellykket studietur til Tenerife. Det var første besøg hos Støvrings nye spanske partnerskole IES Cabrera Pintos. Vi forventer et genbesøg i foråret En af udfordringerne ved samarbejdet med spanske gymnasier er aldersforskellen. Vore elever i 2.g er omkring 18 år, de spanske elever 15 år. Status på tagrenovering Tidsplanen følges, og projektet forventes færdigt som planlagt i løbet af april Vi får en byggekredit på 8 mio fra 1. januar. Denne konverteres til et kreditforeningslån når byggeriet er færdigt. Der budgetteres med et lån på 8 mio, men vi håber at det kan blive lidt mindre. Den store udfordring er at gymnasiet lige nu er arbejdsplads både for elever, lærere og håndværkere. En lærer har pådraget sig en arbejdsskade, hvilket er indberettet herfra. Som konsekvens heraf har Støvring Gymnasium hyret en arbejdsmiljøkonsulent til at gennemgå alle sikkerhedsprocedurer. Fra rektormødet på Nyborg Strand

2 I dagene november var der traditionen tro rektormøde på Nyborg Strand. Undertegnede (JN) har efter 4 år valgt at trække sig fra bestyrelsen i Gymnasieskolernes Rektorforening, posten overgår til rektor Torben Poulsen på Ålborghus Gymnasium og hf. Undervisningsminister Christine Antorini deltog, ligeså departementschef Jesper Fisker og embedsmænd fra ministeriet. En række gymnasierektorer og bestyrelsesformænd har hen over sommeren været indkaldt til møder i ministeriet på baggrund af ny overenskomst, indgåelse af aftaler, for lavt karakterniveau på skolerne mv. (Støvring Gymnasium har ikke været indkaldt). Kontorchef Lars Mortensen gav på rektormødet en grundig redegørelse for ministeriets opgave mht. tilsyn. Han pointerede at gymnasiernes selveje ikke betyder, at gymnasierne kan agere frit. Gymnasierne er en del af den offentlige sektor, og det er også ministeriets ansvar at resultaterne bliver nået. Jens Nielsen refererede fra talerne: Christine Antorini talte om socialt taxameter, der formentlig indføres snart. Ligeledes kom hun ind på optagelse i gymnasiet og det forventes ikke at adgang udelukkende bliver på baggrund af karaktergennemsnit fra folkeskolen. Lars Mortensen fra undervisningsministeriet havde fokus på undervisningsministeriets tilsynsforpligtelse, og det kan forventes at ministeriet i højere grad end tidligere vil følge gymnasierne tæt, hvilket også rigsrevisionens bemærkninger har lagt op til. Rektors resultatlønkontrakt for skoleåret 2013/14. Kontrakten er vedlagt til orientering. Se bilag 3 Kontrakten er underskrevet af bestyrelsesformand og Jens Nielsen, og Gerd Bangsbo ønskede kommentarer til den af hensyn til fremtidigt arbejde med resultatlønskontrakter. På mødet var der kommentarer til ekstrarammen, hvor det bemærkedes, at for tydelighedens skyld kunne den sidste bullit være delt i to uafhængige dele. Kvartalsregnskab. Regnskab for 3. kvartal 2013 er vedlagt som bilag 4. Som budgetteret er der på dette tidspunkt af året er der et lidt større overskud end det vi vil se i årsregnskabet. Under ledelse- og administration er en regning til IT-fællesskabet blevet skubbet til 4. kvartal, og under bygningsdrift har vi holdt igen da vi forventede at udskiftning af de skrå trapezplader (udgift på ca. 0,5 mio kr.) skulle afholdes i Denne udskiftning er imidlertid udskudt til Benchmarking Støvring Gymnasium deltager i et benchmarking-samarbejde med Gribskov Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Munkensdam Gymnasium i Kolding, Rosborg Gymnasium i Vejle, Alssund Gymnasium i

3 Sønderborg og Skive Gymnasium. Gerd Bangsbo og Jens Nielsen deltog i møde d. 31. oktober i et møde i Sønderborg sammen med de øvrige skolers formænd og rektorer. Gerd Bangsbo vil på bestyrelsesmødet informere herom. Bestyrelsen har tidligere set disse benchmarkingresultater. Nu er de opdateret på baggrund af regnskaberne for Desuden er vedlagt løfteevne, et nyt begreb i ministeriet, hvor man sammenligner de karakterer, der er opnået med de forventede karakterer ud fra den sociale profil på en skoles elever. Vedlagt: Bilag 5: Benchmarkinganalyse og bilag 6: Løfteevne Elevtallet nu og fremover blev diskuteret. Prognoserne for området siger, at der er et stabilt elevgrundlag frem til 2020 omkring det nuværende. Ved at gennemgå materialet for benchmarkingmødet i netværket kunne det konstateres at Støvring Gymnasium ligger pænt midt i feltet på mange parametre, f.eks. nettoomkostninger pr. årselev, karakterer og gennemførelsesprocenter, men med hensyn til egenkapital adskiller Støvring Gymnasium sig markant fra de øvrige. Det nye begreb løfteevne henviser til hvorledes gymnasiets elever klarer sig karaktermæssigt i forhold til andre med samme socioøkonomiske baggrund. Bestyrelsen så på denne paramter, og konkluderede at Støvring Gymnasium ligger fint placeret i forhold til andre gymnasier. 5. Budget Vi har tidligere fået meddelt forventede taxametre for 2014, disse var nedskrevet med 2% i forhold til tidligere og pengene skulle indgå i en omstillingspulje. Ved indgåelse af aftale om Finanslov 2014 for 2 uger siden har ministeriet meddelt, at reduktionen på de 2% trækkes tilbage, og midlerne går til skolerne. I skrivende stund (fredag eftermiddag) har vi imidlertid ikke fået de nye taxametre. Vi har forhørt os, og det er forventningen at vi kender dem i løbet af et par dage. Det er stadigvæk forventningen at der kan udsendes budgetforslag 2014 inden bestyrelsesmødet Bilag 7: forslag til budget 2014 eftersendes. Budgettet er lagt ud fra en forudsætning om 168 1g elever i næste skoleår. Undervisningens gennemførsel er ikke sat så højt som i 2013 ud fra en forudsætning om barsler. I 2013 regnede vi med tre barsler, og i 2014 er der ikke indregnet barsel. På den baggrund er budgettet for undervisningens gennemførelse reelt sat lidt op. Fremover kommer der øgede udgifter til renter og afskrivninger på grund af tagrenoveringen, hvilket gør at budgettet til bygningsdrift er forøget. Budgettet er lavet under forudsætning om taxameteret. Holder denne forudsætning ikke, tages budgettet op til revision på første bestyrelsesmøde i marts 2014.

4 Der er ikke afsat midler til langtidssygdom og barsel, på den måde er det et optimistisk budget. Der er enighed om at der bør budgetteres med et overskud på kr. Der blev fremført et ønske i bestyrelsen om at følge undervisningens gennemførelse på lige for med elevtal og bygning. 6. Ny vedtægt og ny forretningsorden. Standardbekendtgørelsen vedrørende udformning af gymnasieskolernes vedtægter er ændret, den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 1. august Vedtægter for Støvring Gymnasium og forretningsorden for bestyrelsen er ikke blevet opdateret i henhold hertil. Vedlagt: Bilag 8: Notat fra Rektorforening om ændringerne. Bilag 9: Ny vedtægt. Den er ordret identisk med retningslinjerne fra ministeriet. I 6 skal vi fastlægge, hvor mange gange et bestyrelsesmedlem kan genudpeges. I oplægget foreslås 2 gange, således kan et bestyrelsesmedlem maximalt sidde 3 perioder á 4 år. Bilag 10: Udkast til ny forretningsorden. I vedtægtens 14 er fastlagt, hvad forretningsordenen som minimum skal indeholde. Vedlagte forslag tager afsæt heri samt udkast fra juristen i Rektorforeningen. Vedtægterne blev godkendt Med hensyn til forretningsordenen er der forhold, der ikke er på plads. Der er en nævnt en sikkerhedsinstruks vedrørende data, som vi ikke har i dag. I øjeblikket varetager undervisningsministeriet institutionernes interesser i forhold til Lectio, som vi bruger til elevdata, og der er uenighed om ejerskabet til disse. Der skal laves en overordnet liste over bemyndigelsen fra bestyrelsen til rektor jf. stk 11, og Rektorforeningen opfordres til at komme med et udkast til en standardformulering vedrørende dette. Forretningsordenen blev godkendt. 7. Drøftelse af sammensætning af ny bestyrelse, herunder formandsposten. Oplæg ved Gerd Bangsbo på bestyrelsesmødet. Det blev vedtaget at invitere Kirsten Bundgård med til næste møde. 8. Næste bestyrelsesmøde. Vi har aftalt mandag d. 17. marts kl med Peter Nørrevang, Deloitte. Vi håber, at det vil være muligt for alle at deltage. Mødet blev fastlagt til d kl Eventuelt.

5 Gerd Bangsbo sagde særligt tak til eleverne, som havde sidste gang i dag, og tak til bestyrelsesmedlemmerne for en solid indsats i Ligeledes var der en særlig tak til Anny Winther, der som borgmester har prioriteret arbejdet i bestyrelsen. Referent Jytte Merete Knudsen

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012 Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014 Referat af CG-bestyrelsesmøde onsdag d. 5. februar 2014 Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, August Lohse, Jonathan Tümmler, Jens

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

4. Orientering om økonomisk status

4. Orientering om økonomisk status VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf. +45 45 83 21 41 Fax +45 45 83 21 42 vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk 19. november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl.

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: 9627 2910 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Tirsdag d. 31. august 2010

Tirsdag d. 31. august 2010 Referat af CG-bestyrelsesmøde Tirsdag d. 31. august 2010 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Benjamin Lausten, Rebecca Ingemann, Birthe Tandrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. december 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere