Resultatlønskontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatlønskontrakt 2013 2014"

Transkript

1 Resultatlønskontrakt Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lange - og kortsigtede målsætninger Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater Der tages forbehold for ministeriets nye retningslinjer, som skal implementeres senest den 1. januar Basisramme og ekstraramme Den maksimale ramme for rektors resultatløn er på kr. fordelt på en basisramme på kr. og en ekstraramme på kr. Rektor bemyndiges til at forhandle resultatløn med vicerektor og de fire uddannelsesledere. Den maksimale værdi for vicerektors kontrakt er kr., og for hver af de øvrige ledere er beløbet kr. Disse resultatlønskontrakter skal ligge inden for denne kontrakts områder, så de understøtter denne. Parter og gyldighedsperiode Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Aarhus Katedralskole ved formand Jan Halle og rektor Lars Scheibel. Kontrakten er gældende i perioden 1. august juli Indsatsområderne for Aarhus Katedralskole 1) Fastholdelse - Mindre fravær, mindre frafald Skolens fastholdelsesstrategi forbliver grundlæggende uændret, men på baggrund af erfaringer fra skoleåret præciseres målsætninger, og enkelte nye procedurer skal implementeres. Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet: for fremmøde og aflevering af skriftligt arbejde: Et samlet gennemsnitligt fremmøde på 92 % 92 % af elevernes skriftlige arbejde afleveres Reduktion af antallet af elever med fravær over 15 % (i skoleåret er antallet 65) Reduktion af antallet af elever med skriftlige forsømmelser over 15 % (i skoleåret er antallet 51) Tydelig information om reviderede forsømmelsesregler ved skolestart (teamlærerne orienterer i alle klasser og følger op) Månedlig offentliggjort forsømmelsesstatistik (fravær + skr. forsømmelser) Teamlærernes og uddannelseslederens indsats mod forsømmelser skal koordineres, derfor laves en indsatsplan for skoleåret 1

2 Hyppigere samtaler med elever med fravær over 10 % ved uddannelsesleder og/eller studievejleder Ny procedure ved skriftlige forsømmelser: Eleverne har én ekstra chance i hvert fag, de kan få udsættelse, ny afleveringsfrist aftales med læreren. Derefter godskrives afleveringen. Eleverne opfordres til at benytte lektiecaféen. Ved skriftlige forsømmelser derefter henvises eleverne til studievejleder med henblik på at afdække årsager til forsømmelserne og sætte ind med støtte om nødvendigt. Samtidigt kører den almindelige forsømmelsesprocedure Forsømmelsesstatistik, der sammenlignes med sidste års statistik Ledelsen afdækker, hvorvidt denne procedure er blevet fulgt et Ledelsen vurderer effekten ift. ovennævnte mål herunder en sammenligning af sidste års resultater 2) Eksamensresultatet Der fokuseres fortsat på den generelle karakterudvikling på skolen. At fastholde karaktergennemsnittet blandt de 5 højeste på landsplan Årets resultat for karaktergennemsnittet vurderes i forhold til de øvrige gymnasier i landet et Ledelsen vurderer om ovenstående mål er nået 3) Internationalisering - virtuelt samarbejde Aarhus Katedralskole har sammen med 5 andre gymnasier ansøgt Region Midt om finansiering til udviklingsprojektet Internationalisering på hjemmebane og fået bevilget kr. 1.5 mio. til aktiviteter over de kommende tre år. Grundtanken er at afprøve forskellige former for virtuelt (it-baseret) samarbejde med lærere/klasser på eksisterende partnerskoler i udlandet, uddannelsesinstitutioner eller virksomheder. Det er målet at give eleverne internationale kompetencer og forståelse på en måde, der er fagligt integreret i deres løbende arbejde i klasserne dvs. på hjemmebanen, ikke under udlandsophold (projektets år 1) 5 af skolens lærere deltager i et opstartsseminar om virtuel læring, udvikling og afprøvning af virtuelle undervisningsforløb samt deltager i en virtuel konference 6 elever deltager i en elev camp med elever fra de andre deltagende gymnasier Der etableres en online platform til erfaringsdeling mellem skolerne 2

3 Der er afvikles virtuel undervisning, der inddrager min. 1oo elever Ledelsen afdækker resultatet via interview med de deltagende lærere 4) Grundforløbet Aarhus Katedralskole har tilmeldt sig ministeriets rammeforsøg med henblik på udvikling af grundforløbets mål og struktur, som dog først tænkes implementeret fra De nye 1.g-elever præsenteres for færre, men klarere kompetencemål Eleverne skal opleve større grad af sammenhæng i grundforløbet, både hvad angår det faglige og udvikling af studiekompetencerne Udarbejdelse af grundforløbet for efteråret 2014 Ny placering og afvikling af naturvidenskabeligt grundforløb Ugentlige skemalagte studieblokke, hvis indhold koordineres af klassens teamlærere Udarbejdelse af plan for grundforløbet 2014 Evaluering: elevernes vurdering af grundforløbet En plan for struktur og indhold i grundforløbet 2014 foreligger inden skoleårets afslutning et Elevernes oplevelse som tilkendegivet i grundforløbsevalueringen vedr. indhold og struktur og sammenligninger med tidligere års resultater 5) Den naturvidenskabelige studieretning At etablere en ny studieretning med MA FY Sa in, samt etablere større samarbejde med SRP opgaver og nå en konkret aftale om benyttelse af laboratoriefacilitet i NaviTas-bygningen, når den står klar Arbejdsgruppe med en ledelsesrepræsentant, plus tre lærerrepræsentanter er nedsat. Gruppen skal beskrive indholdet og visionerne for studieretningen specielt m.h.p. samarbejdsmulighederne med IHA og i den forbindelse lave en konkret aftale om undervisning mm. for studieretningen med IHA. Beskrive og formidle rammerne for SRP-samarbejdet med IHA i forhold til skolens naturvidenskabelige lærere 3

4 I hvor stor udstrækning målene er nået Kvalitativ konstatering af resultaterne 6) Implementering af OK 2013 på skolen At sikre, at kulturændringen fra fælles timeakkorder til drøftelse af opgaver mellem ledelse og medarbejder gennemføres på en forsvarlig måde At sikre en bred diskussion af OK13 s pædagogiske muligheder Ved processen skal der være fokus på: Hvilke muligheder giver OK2013 for at undervise og vejlede elever, så skolen endnu bedre når sine egne mål, og undervisningen og opgavefordelingen sker i overensstemmelse med skolens mål og værdier. Hvordan bruges OK2013 til at fastholde og udvikle den positive skolekultur. Hvilke principper kan gælde for tildelingen af opgaver, så lærere rammer ansættelsesbrøken og opgavefordelingen virker gennemsigtig og retfærdig. Der skal tages beslutning om valg af system til tidregistrering. Der skal findes frem til et enkelt system med klare oplysninger, og hvor skolen gør erfaringer med den faktiske arbejdsbelastning fordelt over året. Hensigten med tidsregistreringssystemet er løbende at registrere arbejdstiden, så medarbejdere og ledelsen kan følge arbejdsopgaverne og sikre en rimelig fordeling. I hvor stor udstrækning målene er nået Lærernes tilbagemeldinger i forbindelse med medarbejdertrivselsundersøgelsen MTU og arbejdspladsvurderingen APV, der udføres i foråret 2014, benyttes som grundlag for vurderingen Omfanget af konkrete pædagogiske tiltag 7) Kollegial supervision Kollegial supervision er en anerkendt metode til udvikling af undervisning og skolekultur i uddannelsesinstitutioner. Med forankring i Pædagogisk Udvalg vil der i det kommende år være fokus på udviklingen af et nyt og langtidsholdbart supervisionskoncept for skolen. Lene Torzen Bager, AU vil være tilknyttet som ekstern proceskonsulent 4

5 Workshop for de deltagende lærere - introduktion til metoden Min. 21 lærere gennemgår et kollegialt supervisionsforløb (observation af undervisning og supervisionssamtaler) Midtvejsmøde og sparring + opsamlings- og evalueringsmøde Den eksterne proceskonsulent udfærdiger en evalueringsrapport, der dokumenterer deltagernes udbytte og giver anbefalinger til fremtidig indsats Ledelsen fastsætter målopfyldelsen på baggrund af evalueringsrapporten Samlet resultatvurdering De 7 områder indgår med følgende vægt: Indsatsområde 1) med 15 %, 2) med 15 % 3) med 10 % 4) med 20 % og 5) med 10 %.6) med 20 % 7) med 10 % Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformanden om status for målopfyldelsen. Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten og med en vurdering af målopfyldelse af kontrakten. På baggrund af rapporten og efter formandens dialog med rektor beslutter formanden graden af målopfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten. Ved fratrædelse i kontraktperioden vurderer formanden efter indstilling fra rektor, i hvilken udstrækning målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer formanden ved periodens udløb resultatlønskontraktens opfyldelsesgrad. Aarhus, den 24.juni 2013 Jan Halle, bestyrelsesformand Lars Scheibel, rektor 5

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til bestyrelsesmødet den 20.9.2012. Rapport fra rektor

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium

Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse og Pædagogiske itanvendelser Formål På baggrund af elevsammensætningen, herunder en

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Forår 15 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014 2015 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår

Læs mere

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Efterår 2011 Resultatvurdering af kvalitetsplan fra 2010 Skolens ledelse har nedsat et kvalitetsudvalg, som blandt andet har fået til opgave

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Resultatløn 2013-14 Bilag til bestyrelsesmøde den 29.9.2014

Læs mere