Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

2 2

3 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport for Herlev Byskole Afsnit 2.1 Rammebetingelser Afsnit 2.2 Det pædagogiske arbejde på Herlev Byskole skoleåret Afsnit 2.3 Resultater Afsnit 2.4 Forvaltningens statusnotat for Herlev Byskole Kvalitetsrapport for Kildegårdskolen Afsnit 3.1 Rammebetingelser Afsnit 3.2 Det pædagogiske arbejde på Kildegårdskolen skoleåret Afsnit 3.3 Resultater Afsnit 3.4 Forvaltningens statusnotat for Kildegårdskolen Kvalitetsrapport for Lindehøjskolen Afsnit 4.1 Rammebetingelser Afsnit 4.2 Det pædagogiske arbejde på Lindehøjskolen skoleåret Afsnit 4.3 Resultater Afsnit 4.4 Forvaltningens statusnotat for Lindehøjskolen Kvalitetsrapport for Gl. Hjortespring skole Afsnit 5.1 Rammebetingelser Afsnit 5.2 Det pædagogiske arbejde på Gl. Hjortespring skole skoleåret Afsnit 5.3 Resultater Afsnit 5.4 Statusnotat Gl. Hjortespring skole Bilag 1: Evaluering- og dokumentationstrappen Bilag 2 Timefordelingsplan for folkeskolerne i Herlev Kommune skoleåret

4 Afsnit 1.1 Indledning Velkommen til dette års kvalitetsrapport. Det er to år siden, der sidst er blevet udarbejdet en kvalitetsrapport for skoleområdet i Herlev Kommune. Herlev Kommune fik dispensation af Undervisningsministeriet til ikke at udarbejde en rapport sidste år. I år skal vi beskrive og vurdere et skoleår, der på mange måder har været atypisk. Herlev Kommune fik i 2011 en omfattende udviklingsplan for hele skolevæsnet i Herlev Kommune. Denne plan betød bl.a. at fem skoler blev til tre skoler. Elverhøjens skole og Hammergårdskolen blev sammenlagt med henholdsvis Engskolen og Hjortespring skole. Derved opstod to nye skoler med nye navne, Herlev Byskole og Kildegårdskolen. Disse skoler skulle udvikle nye kulturer og traditioner og samtidig vænne sig til, at der nu er undervisning på to matrikler. Det har været en udfordring og en meget spændende proces både for skoler, forvaltning, børn og forældre. Men Udviklingsplanen har også betydet andet end nye skoler og ændret skolestruktur. Udviklingsplanen har sat fokus på arbejdet med den internationale dimension. Den har medført, at der på alle skoler i Herlev dannes nye klasser efter 6.klassetrin ud fra forskellige toninger og profiler. Den har medført en ændret struktur af hele fritidsområdet og mange andre ting. Du kan finde hele Udviklingsplanen på hvis du er interesseret i at læse mere. Skoleåret var skoleåret, hvor Udviklingsplanen skulle implementeres. Planen har derfor været omdrejningspunktet for en stor del af det pædagogiske arbejde ude på skolerne. Af samme grund har vi valgt ikke at følge systematisk op på udviklingsfelterne, der blev udpeget i kvalitetsrapporten fra Forvaltningen vurderer, at udviklingsfelterne siden 2010 er forældede, og at Udviklingsplanen har domineret det pædagogiske arbejde på skolerne. Vi har i år valgt en opbygning og metode til udarbejdelse af kvalitetsrapporten, som vi har benyttet os af før: Rapporten består af: 1. En samlet vurdering af Herlev Kommunes skolevæsen. Denne del er udarbejdet af forvaltningen på baggrund af delrapporterne om de enkelte skoler. Dette afsnit fungerer også som en sammenfatning af hele rapporten. 2. En rapport for hver enkelt skole. Denne del er udarbejdet dels på baggrund af skolernes egne oplysninger om rammebetingelser samt skolernes egne beskrivelser af deres pædagogiske arbejde. Dels på baggrund af interview med lærere og pædagoger fra hver enkelt skole. Det fælles tema for interviewene har været Evaluering og dokumentation. Derudover har hvert interview også drejet sig om særlige indsatsområder på den enkelte skole. Interviewdeltagerne har bestået af 6 lærere (2 fra henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling) samt 1 2 pædagoger. Derudover har interviewene naturligvis handlet meget om ovenfor nævnte Udviklingsplan. Som noget nyt i år, er det fra Børne- og Undervisningsministeriets side blevet pålagt at have særligt fokus på elevernes fravær. Dette har derfor også været et tema i interviewene, ligesom Kvalitetsrapporten indeholder et særskilt afsnit om fraværsmønstret på hver enkelt skole samt en overordnet vurdering heraf. Vi håber, du vil få glæde af at læse rapporten. God læselyst. 4

5 5

6 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune Den overordnede vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune er udarbejdet på baggrund af skolernes egne beskrivelser af de pædagogiske processer, rammebetingelserne for de enkelte skoler samt interview med lærere og pædagoger på hver enkelt skole. Temaet for denne kvalitetsrapport er skolernes systematik i udarbejdelsen af årsplanen, og hvordan den hænger sammen med undervisningsplaner, evaluering og elevplan. Systematisk arbejde med evaluering skal understøtte en progression af elevens udvikling og læring og skal inddrage eleven, så eleven bliver i stand til at reflektere over egne læringsprocesser og læringspotentialer. Systematikken tager udgangspunkt i Evaluering- og dokumentationstrappen Se bilag 1, der beskriver denne sammenhæng, og som er nærmere beskrevet i rammeplanen for de årige. Overordnet er det forvaltningens vurdering, at der er god systematik i den måde årsplanen bruges som pejlemærker for undervisningen. På de fleste skoler betegnes årsplanen som et overordnet værktøj, der angiver retningen for undervisningen, og sikrer at lærerne når de mål de på forhånd har tiltænkt. Det er dog også forvaltningen indtryk, at årsplanen de fleste steder er et meget statisk redskab, der ikke bruges aktivt, når først det er lagt på intranettet og præsenteret for forældrene. Flere lærere beskriver, at de har et dokument svarende til årsplanen, som de sideløbende redigerer i, og som indeholder langt flere detaljer om klassen og undervisningsforløbene end årsplanen gør. Det er dog forvaltningens vurdering, at selvom ikke alle lærere kalder det en årsplan, så er det samme systematik, de benytter sig af, til at danne retning for undervisningen, og sikre sig at undervisningen tilpasses elevernes forskellige behov. Forvaltningen ser dog et behov for, at årsplanerne gøres mere dynamiske. Elevernes fravær fra undervisningen Som noget nyt i år, skal kvalitetsrapporten indeholde en beskrivelse og vurdering af elevernes fravær. På alle skolerne giver lærerne udtryk for, at der generelt ikke er et stort problem med elevernes fravær. Det er et lille antal elever, som har et meget højt fravær. Fraværet kan groft sagt deles op i to kategorier. I indskolingen og på mellemtrinnet er problemet ofte, at eleverne tager på ferie uden for skoleferien. Dette er forstyrrende for undervisningen, fordi lærerne har svært ved at planlægge sammenhængende forløb, når en del af klassen på skift er væk f.eks. i uge 5, 6, 8 og 9, hvor skisæsonen løber. Ligesom eleverne kan komme skævt ind i et nyt skoleår, hvis de har været på ferie i første uge af skoleåret. Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt at få diskuteret betydningen af elevernes fravær på et forældremøde. Dette gør lærerne allerede, men flere lærere fortæller også, at de godt kan være tydeligere på, hvad skolens forventninger er til elevernes deltagelse. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der skal gøres mere ud af denne snak med forældrene, særligt set i lyset af, at forældrene fra daginstitutionernes side ofte er opdraget til, at det er godt med fridage med børnene ind i mellem. Evt. kan ledelsen deltage på et forældremøde, sådan som det er praksis på Lindehøjskolen. I de ældre klasser er problemet ofte pjækdage, eller at de kommer for sent. De fleste skoler henter eleverne, hvis de ikke er dukket op om morgenen, og i alle tilfælde kontaktes eleven eller forældrene ved fravær. Ved længere tids fravær er det på alle skolerne procedure, at ledelsen skal give tilladelse til elevens 6

7 fravær. Flere lærere beskriver dog dette som et gummistempel, idet de aldrig har oplevet, at der gives nej. Alligevel vurderes det, at det kan få nogen til at afholde sig fra at søge om fravær, fordi ledelsen er inde over. Det er forvaltningens vurdering, at der på skolerne er gode procedurer for at dæmme op for fraværet, og at skolerne er gode til at etablere dialog med forældrene til de elever, der har fravær. Men selvom fraværsproblemet ikke opleves som voldsomt stort af lærerne, er det forvaltningens vurdering, at eleverne i gennemsnit har uforholdsmæssigt meget fravær. I rammebetingelserne for de enkelte skoler kan vi se, at fraværet optalt på et enkelt kvartal ligger på 3 4 dage i gennemsnit pr. elev på distriktsskolerne og 12 dage i gennemsnit pr. elev for Gl. Hjortespring skole. Der ses derfor et behov for at have øget fokus på fraværsproblematikken i de kommende skoleår. Læseprøver Som sædvanligt i Herlev har der været gennemført læsetest i 1., 2., 3. og 4 klasse Resultaterne i 1. og 2. klasse er i år ganske pæne. Andelen af A+B læsere (sikre læsere) i 1. klasse ligger på et højere niveau end sidste år. Der er en stigning af A-læsere og et fald i B-læsere. Tilsammen giver det en stigning på 1,5%. Restgruppen, dvs. de mangelfulde læsere er steget med 1 %. For 2. klasses A+B læsere er der et lille fald på 0,3%, men dette er stadig et pænt stykke over landsnormen. Restgruppen er steget med 0,9%. Resultaterne for 3. klasse er knap så pæne. Her er sket et fald i antallet af A-læsere på 5,6% i forhold til sidste år, mens der er en lille stigning på 0,5% af B-læsere. Restgruppen er steget med 1,4%. Læsetestresultaterne for 4.klasserne viser en fremgang i forhold til sidste år. Her er A og B-læsere steget således, at de tilsammen er på 59,4%, men det er fortsat markant under landsnormen, der ligger på 71,8%. Omvendt er der sket et markant fald i restgruppen på 8,1%, men den er stadig markant højere end landsnormen. Resultaterne for 3. og 4. klasse viser, at en del elever har svært ved at klare sig, når teksterne bliver lidt mere komplicerede, som det sker på 3. og 4. klassetrin. Forvaltningen har fokus på problemet. Den kommunale læsekonsulent har i 2012 gennemført en særlig opfølgning på klasser, som gennem flere år har præsteret under landsnormen. Erfaringerne fra dette har været positive, og indsatsen vil blive fastholdt. Med skoleåret 2012/2013 er desuden blevet implementeret en handleplan for læsning. Handleplanen har fokus på at gøre eleverne stærke til læsning i alle fag. Handleplanen indeholder en beskrivelse af, hvorledes skolerne i Herlev arbejder med læsning i alle fag, samt en oversigt over evaluering efter hvert klassetrin, så målene og progressionen fastholdes. Handleplanen er en del af en sprog- og læsestrategi, som er et udviklingsprojekt i samarbejde med dagtilbudsområdet. Strategien udarbejdes af en arbejdsgruppe på tværs af skole og dagtilbud, og forventes færdig i løbet af efteråret Strategien skal sikre, at indsatsen omkring udviklingen af børns sproglige kompetencer i dagtilbud og sprog-, læse og skrivekompetencer i skolen hænger sammen og støtter hinanden. De nationale test Til gengæld viser de nationale test for læsning og tekstforståelse meget pæne resultater. Testene er gennemført på 2., 4., 6. og 8. klassetrin, og de samlede resultater for Herlev Kommune ligger et par point over gennemsnittet. 7

8 8

9 Testene for matematik viser også et pænt resultat, hvor eleverne i Herlev ligger enten lige på gennemsnittet eller lidt over. Disse test er gennemført på 3. og 6. klassetrin. Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne Nedenstående tabel viser den samlede overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne for Herlev Kommune og udviklingen siden Der testes for engelsk på 7. klassetrin, og her er resultatet 3 point over gennemsnittet. Anderledes ser det dog ud for biologi, fysik/kemi samt geografi på 8. klassetrin. Disse resultater ligger et stykke under gennemsnittet. Geografiresultaterne ligger hele 7 point under gennemsnittet, og det er særligt resultaterne for kulturgeografidelen, der er meget lave. Herlev Kommune har igangsat et fælles udviklingsprojekt på dagtilbud og skoleområdet. Projektet skal sætte fokus på den naturfaglige dimension. Hvordan der arbejdes med naturfag i skolen. På dagtilbudsområdet sættes der fokus på læreplanstemaet natur og naturfænomener med henblik på at understøtte og fremme børnenes interesse for naturen og glæde ved at færdes i naturen. På skoleområdet sættes fokus på, hvordan der arbejdes med naturfag i skolen. I den forbindelse udarbejdes der en håndbog med henblik på at formidle indsats og viden, give inspiration og bidrage til, at der igangsættes nye initiativer på dagtilbud og skoler. Det er forvaltningens forventning, at der arbejdes mere målrettet med en naturfaglig kultur i dagtilbud og skoler. Arbejdet er igangsat i efteråret 2012 og forventes implementeret i Ansøgning til ungdomsuddannelserne Herlev Kommune Sammenligning 2010, 2011, klasse/efterskole Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser EGU/STU/Andet Kilde: UU-Nord - Søgemønster 2012 Tabellen viser, at der siden sidste år er sket et fald i andelen af elever, der vælger gymnasiet efter folkeskolen. Til gengæld er der sket en markant stigning i antallet af elever, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Denne stigning går imod de tendenser der ses på landsplan. Ifølge UU-nord kan forklaringen være, at Herlev Kommune fokuserer meget på erhvervsuddannelserne. Bl.a. er der indgået partnerskabsaftaler mellem arbejdsmarkedets parter, Herlev Kommune, de tekniske skoler og UU-Nord. Dette fokus afspejler sig nu i de unges valg af uddannelse

10 Specialundervisning og inkluderende miljøer Nedenstående tabel viser, hvor mange børn i kommunen, der er henvist til undervisning i specialtilbud i og uden for kommunen. Antal børn i specialklasser eller specialskoler Antal Elever Budget 2012 Egne specialgrupper (11 udenbys) *) 57,0 Egne specialskoler: Villaen 12,0 Kompetencen 8,0 Regionale specialskoler 0,0 Specialskoler i andre kommuner 43,0 Plejeanbragte og anbragte på opholdssteder *) 37,0 I alt 157,0 *) Forventet regnskab 2012 (aug. 2012) Antallet af børn i specialtilbud er stort set det samme som ved sidste Kvalitetsrapport i Forvaltningen forventer dog, at dette tal vil falde markant i de kommende år, idet der i Herlev Kommune satses på inkluderende miljøer i folkeskolerne. Det er forvaltningens vurdering, at skolerne fremover vil kunne rumme nogle børn, der ellers ville være blevet henvist til specialtilbud, og at folkeskolerne kan levere et egnet undervisningstilbud til flere elever. Desuden har Herlev Kommune i 2012 igangsat et arbejde med at udarbejde en inklusionsstrategi, som beskriver hvordan der arbejdes med inkluderende miljøer, dets udfordringer, dilemmaer og handlemuligheder omkring børn og unge. Formålet med inklusionsstrategien er: At de fleste børn og unge deltager i fællesskabet At kulturen i miljøerne er anerkendende og inkluderende At tydeliggøre samarbejdet og det fælles ansvar for børn og unges trivsel At resurserne anvendes effektivt Inklusionsstrategien er et projekt for hele Børne- og Kulturområdet og udarbejdes i løbet Klagesager til Kommunalbestyrelsen eller Klagenævnet for specialundervisning Der har i skoleåret været 2 klagesager. Den ene omhandlede en genhenvisning til specialtilbuddet Kompetencen. Klagenævnet for specialundervisning afviste at behandle sagen. Den anden klagesag omhandlede omfanget af transportgodtgørelse til og fra elevens specialtilbud. Familien fik medhold efter revurdering i forvaltningen. Opsummering af anbefalinger til skolerne. På baggrund af interview på hver af kommunens skoler har forvaltningen vurderet, at følgende kan ses som udviklingsfelter for skolerne i Herlev: Herlev Byskole Udbrede den systematik der er i lærer/pædagogsamarbejdet på afd. ELV til at gælde for hele skolen. Udvikle en struktur for hele skolen, der gør det lettere at holde møder i de relevante team Kildegårdskolen Bruge årsplanen som en dynamisk arbejdsplan Systematisere teamsamarbejdet, således at et velfungerende teamsamarbejde ikke er afhængig af den enkelte teamsammensætning. Der ses et behov for tydelige krav og forventninger til samarbejdet. 10

11 Lindehøjskolen Udarbejde en systematik i mødeafholdelsen. Der ses et behov for at skabe noget frirum, så der kan holdes møder i de relevante team. Det nuværende samarbejde i spor synes ikke at fremme brobygningen for dannelse af nye 7.klasser. Der ses et behov for at fremme samarbejdet i årgangene frem for i sporene. Gl. Hjortespring skole Fremme jobswob med henblik på, at lærerne får større indsigt i, hvad der kræves i normalskolen. Arbejde på, at flere elever udsluses til normalskolen eller følger enkelte undervisningsforløb i normalskolen. 11

12 12

13 Kvalitetsrapport 2012 Herlev Byskole

14 Afsnit 2.1 Rammebetingelser I dette afsnit oplyses en række faktuelle data om Herlev Byskole. Dataene er oplysninger fra henholdsvis skolen og forvaltningen. 1. Hvilke klassetrin udbyder skolen? (pr. 5. september 2011) Fra 0. til og med 9. klassetrin 2. Hvor mange spor er der på hvert klassetrin inkl. børnehaveklasser? (pr. 5. september 2011) Skolen har 4 antal normalklassespor på klassetrin og 3 spor på klassetrin. 3. Hvor mange elever har skolen samlet set? (pr. 5. september 2011) 4. Hvor mange elever modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser? (pr. 5. september 2011) 5. Hvor mange elever modtager undervisning i dansk som andetsprog? (pr. 5. september 2011) 6. Hvor mange % af det samlede antal indskolingselever går i SFO (pr. 5. september 2011) Dog kun 3 spor på 0., 2., 3. samt 6. klassetrin. Dog 4 spor på 9. klassetrin elever 119 elever 97 % 7. Hvad er den gennemsnitlige udgift pr. elev? kr. pr. elev 8. Hvor mange ressourcer er afsat til specialpædagogisk bistand pr. elev? 9. Hvor mange ressourcer er afsat til undervisning i dansk som andetsprog pr elev? kr. pr. elev kr. pr. elev 10. Hvad er den gennemsnitlige klassekvotient? 19,3 elever pr. klasse 11. Hvor mange elever er der pr. lærer? (eksklusiv elever i specialtilbud, specialklasse mv.) (pr. 5. september 2011) 11 elever 12. Hvad er elevernes totale fravær opgjort for perioden: 1. januar 30.april 2012? 12.a. 12.b. Hvor stor en andel af elevernes fravær er pga. sygdom eller lignende? Hvor stor en andel af elevernes fravær er med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed)? dage på 658 elever Svarer til 4,2 dage i gennemsnit pr. elev 65,8 % af elevernes fravær er pga. sygdom 21,5 % af elevernes fravær er med skolelederens tilladelse 12.c. Hvor stor en andel af elevernes fravær er ulovligt fravær? 12,7 % af elevernes fravær er ulovligt fravær 13. Hvor mange elever er der pr. nyere computer (under fem år gamle) med internetopkobling? (pr. 5. september 2011) 14. Hvad er den gennemsnitlige udgift til undervisningsmidler pr. elev? 6 elever pr. PC kr. pr. elev 15. Hvor stor en procentandel af lærernes arbejdstid anvendes til undervisning? (pr. 5. september 2011) 16. Skolens timefordelingsplan Se bilag 2 59,15 fuldtidsstillinger undervisningstimer 613 timers undervisning pr. fuldtidsstilling svarende til 37 % af lærernes arbejdstid anvendes til undervisning 14

15 17. I hvilket omfang bliver planlagte timer gennemført? 99 % af det samlede antal planlagte timer 17.a. Har dette givet anledning til ledelsesmæssige dispositioner generelt / i forhold til bestemte fag? 18. I hvilket omfang varetages undervisningen af lærere med linjefagsuddannelse i faget eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse? Nej Dansk: 97 % Samfundsfag: 43 % Historie: 58 % Engelsk: 87 % Tysk: 100 % Fransk: 100 % Religion/kristendom: 43 % Natur/teknik: 81 % Fysik/kemi: 100 % Matematik: 94 % Biologi: 80 % Geografi: 60 % Idræt: 90 % Svømning: 100 % Billedkunst/P-fag: 86 % Sløjd: 100 % Hjemkundskab: 100 % Håndarbejde: 50 % Musik: 94 % 18.a. Har dette givet anledning til ledelsesmæssige dispositioner? Ved fremtidig kompetenceudvikling vil ledelsen være opmærksom på en styrkelse af linjefagene 19. I hvilket omfang varetages undervisningen af børn, hvis 82 % udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, af lærere med linjefagsuddannelse i specialpædagogik eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse? 19.a. Har dette givet anledning til ledelsesmæssige dispositioner? Nej 20. I hvilket omfang varetages undervisningen i dansk 75 % som andetsprog af lærere med linjefagsuddannelse i dansk som andetsprog eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse? 20.a. Har dette givet anledning til ledelsesmæssige dispositioner? Nej 21. I hvilket omfang er der anvendt midler på efteruddannelse eller kompetenceudvikling i øvrigt af lærerne? I alt er der anvendt kr. til efteruddannelse eller kompetenceudvikling i øvrigt Dette svarer til kr. i gennemsnit pr. lærer Definition For kompetenceudvikling gælder, at der er tale om at forbedre/forøge og udvide kvalifikationer. Kompetenceudvikling er en ændringsproces, hvor der er tale om, at skulle forandre måske både adfærd og personlige holdninger. 15

16 Afsnit 2.2 Det pædagogiske arbejde på Herlev Byskole skoleåret Dette afsnit er baseret på Herlev Byskoles egen beretning og udviklingsplan. Afsnittet beskriver den pædagogiske udvikling og de pædagogiske processer, der har været arbejdet med i løbet af året. Beretningen forholder sig både til kommunale og lokale indsatsområder. I Januar 2011 blev det besluttet i Kommunalbestyrelsen at nedlægge Elverhøjens skole som selvstændig skole. Som resultat af dette opstod Herlev Byskole, der dækker 2 matrikler: afdeling Eng og afdeling Elverhøjen. Skoleåret har derfor været præget af arbejdet med at opstarte den nye skole og arbejdet med Den Kommunale udviklingsplan for Herlev Kommunes skolevæsen. Herlev Byskole har i skoleåret arbejdet på at etablere et læringsmiljø omkring henholdsvis indskoling/-mellemtrin og overbygning, fysisk fordelt på to matrikler, men med fælles vision og værdigrundlag. Skolen er afdelingsopdelt med indskoling og mellemtrin på begge matrikler. Når eleverne begynder i 7. klasse samles de i overbygningen på afdeling Eng. De nye fysiske rammer på afdeling Eng er taget i brug, således at mellemtrin og overbygning har lokaler med dobbeltdøre mellem klasserne, samt torve fælles for afdelingerne. Indskolingshuset og pædagogisk læringscenter er ved at blive bygget og forventes færdigt august Dette har medført, at indskolingen på afdeling Eng har været etableret i de gamle SFO- lokaler, samt at et interimistisk PSC er etableret i store aula. På afdeling Elverhøjen har alle skullet vænne sig til, at de ældste elever med lærere er flyttet til afdeling Eng. En situation, som har medført nye pædagogiske muligheder, men også indeholder store pædagogiske udfordringer. Mange overbygningsklasser har i løbet af året anvendt faglokaler og andre faciliteter på afdeling Elverhøjen, således at der meget ofte har været lærere og overbygningselever på afdeling Elverhøjen. For at understøtte at Herlev Byskole er én skole på to matrikler, har skolen vedtaget fælles traditioner for den samlede skole. Arbejdet med implementering af IT- pædagogik er indledt, og alle klasser fra 4. klasse til 9. klasse arbejder fokuseret med brug af Smartboard. Den interkulturelle dimension er et af skolens indsatsområder. Skolens interkulturelle koordinator har understøttet processen. Ud over venskabsklasser i henholdsvis Sverige, Tyskland og Holland besøg af gæstelærere m.m. har skolen i indeværende skoleår haft internationale praktikanter. Derudover er formuleret ansøgning om Comeniusprojekt for kommende 8. klasse, samt ansøgt om international sprogassistent til kommende 5. klasse. Vi afventer svar på disse ansøgninger. Brugen af holddannelse har varieret meget fra årgang til årgang og fra afdeling til afdeling. Fælles er, at holddannelse har været med til at understøtte arbejdet med læringsmiljøet og undervisningsdifferentieringen. Den systemiske tænkning bag HELP-princippet udvikles kontinuerligt. Skolen har på nuværende tidspunkt 20 tovholdere, der arbejder med HELP. Det er en proces, som har udviklingspotentiale, men også en proces som fordrer ledelsesfokus. Det samlede personale har været på pædagogisk weekend, hvor der blev arbejdet med temaet trivsel og arbejdsmiljø. At skabe en ny fælles kultur i en forandringsproces er et arbejde, der tager tid. Skolen er godt på vej, og der er mange positive tilkendegivelser fra både elever, personale og forældre om, at skolen 16

17 17

18 har været igennem en god og lærerig proces. Der er afholdt kursus for det samlede personale i begrebs- og sprogudvikling, og alle medarbejdere har deltaget i arbejdet med skolens målsætning. På fritidsområdet har arbejdet med etablering af juniorklub/ungecafeer fyldt meget. Innovative processer i skolens fem afdelinger Indskoling Årets arbejde i indskolingen har taget udgangspunkt i værdierne for Herlev Kommunes Skolevæsen. Fællesskabet: I værdien fællesskab ligger der tydelige forventninger om, at alle deltager i det forpligtende fællesskab både i forhold til læring og trivsel. Der har været sat fokus på venskabsbesøg matriklerne imellem, så kendskab til hinanden er blevet udviklet, og der har været afholdt flere fælles arrangementer med både fagligt og socialt indhold. I indskolingen arbejdes der også på tværs af klasser, så kendskab til hinanden øges og mulighed for faglige udfordringer understøttes. 18

19 I forståelse af ordet fællesskab arbejdes der med inklusion, så alle elever er et aktiv og værdifuldt medlem af fællesskabet. For at understøtte inklusionstanken inddrages HELP, brugen af holdtimer og lektiecafeer i undervisningen. Samarbejdet med forældrene om fællesskabet i skolen er omdrejningspunktet for at få et godt skoleliv. Alle undersøgelser viser, at eleverne klarer sig bedre, hvis forældrene støtter aktivt op om klassens arbejde både den sociale og faglige del. Fra skolestart laves der aftaler om hvorledes dette kan foregå. Brobygning: Brobygningen mellem distriktsbørnehaverne og skolen er blevet udviklet gennem mange år. Ved skoleårets start ligger planen klar for årets aktiviteter, som er lavet i samarbejde mellem pædagoger og lærere. Målet med brobygningsplanen er at sikre, at overgangen mellem børnehaven og skolen bliver så tryg som mulig, og at barnet oplever, at der er sammenhæng mellem faserne i barnelivet. Aktiviteterne er af meget varieret karakter: legedage, skovtur, besøgsdage i SFO og teaterprojekt, hvor kommende skolebørn med pædagoger deltager i undervisningen på skolen i 3 dage. Projektet afsluttes med en fælles teaterforestilling. Læsning: For at understøtte læseudviklingen har de på Herlev Byskole uddannet fire læsevejledere. Der er læsevejledere tilknyttet indskolingen på begge afdelinger. Vi har afsat undervisningstimer til at læsevejlederen i samarbejde med klassernes lærere, kan indgå i et forløb i klasserne med fokus på læsning i dansk, men også i skolens andre fag læsning i alle fag. Skolen har afholdt et fælles kursus for lærere og pædagoger med fokus på sprog- og begrebsudvikling, som begge er forudsætninger for læsning. Læsevejlederen rådgiver lærere og forældre i, hvorledes de skal understøtte læseindlæringen. Efter at skolen har understøttet fagområdet dansk med vejledere, efterspørges der nu vejledere indenfor andre fagområdet, specielt matematik og inklusionsområdet. Dette tænkes ind i efteruddannelsesplanen for de kommende år. Mellemtrin På mellemtrinnet, anvendes nu Smartboard. Skolen arbejder på at udvikle deres brug af mediet og tænker dets muligheder ind i den daglige undervisning samt i temaugerne. Ved nyindkøb af undervisningsmateriale i de forskellige fag, er de desuden blevet meget fokuserede på at anvende materiale, som også er tilrettelagt til at kunne bruges i forbindelse med vores Smartboard. For at sikre kvalitet i brobygningsarbejdet fra 6. klasse til 7. klasse, har eleverne i 6. klasse arbejdet på tværs af de to afdelinger. Temaer som: Trivsel, Kroppen og 2. verdenskrig har været på skemaet, og eleverne har været på fælles ture. Målet er, at når klasserne nydannes i 7. klasse, så føles det som en naturlig overgang, hvor relationer og fælles læringsmål har understøttet processen, som lærerne har samarbejdet om gennem skoleforløbet. Temauger: Vi har haft temaforløb på afdelingsniveau på hver matrikel samt temaforløb på tværs af matriklerne. Der er formuleret faglige og sociale mål for afdelingsarbejdet, med fokus på trivsel og udfordringer. Læseklasser og gruppeordninger Læseklasserækken og gruppeordningerne på afdeling Eng er tilknyttet normalklassernes afdelinger. Klasserne eller enkelte elever fra klasserne deltager i de forskellige temauger samt i andre fælles aktiviteter i 19

20 afdelingen. Læseklasserne og gruppeordningerne har desuden haft en funktion som vidensbank. Lærerteamene rådgiver lærerne i normalskolen omkring læseproblematikker, materialevalg, kompenserende IT, m.m. Skolen har desuden haft succes med, at læseklasseeleverne har vejledt/ indført elever fra normalskolen indenfor kompenserende IT som en form for peer-education. Omvendt oplever skolen, at nogle elever fra læseklasserne samt gruppeordningerne kan have brug for andre faglige udfordringer samt flere sparringspartnere i enkelte fag og de har derfor tilbudt elever at følge disse fag i en parallelklasse i normalskolen. Overbygning Ungeteam: For at sikre fokus på skolens ældste elever har skolen etableret et ungeteam. Teamet består af repræsentanter fra: Resursecenter, ledelse, PPR, socialforvaltning og UU- Nord. Teamet samles ugentligt med det mål at arbejde profylaktisk, således at risiko- og resursefaktorer spottes tidligt. Dette ungeteam har i sagens natur et tæt samarbejde med lærerne i overbygningen, skolens AKT lærere samt SSP. Teamet har en superviserende funktion, og ofte inddrages elevernes forældre i arbejdet. Skolens fokus er, at eleverne får mulighed for at udnytte deres resurser optimalt. Samarbejdet med UU- Nord skal kvalificere elevernes overgang til ungdomsuddannelserne. Overgang klasse: Skolen har formuleret mål for arbejdet med dannelse af 7. klasserne og processen er ligeledes beskrevet. Forældrene er informeret ved folder samt fælles forældremøde i foråret. Eleverne er ligeledes involveret i processen, således at de faglige- og sociale parametre indgår i dannelsen af nye klasser. I overbygningen har der været fokus på den gode tone, trivsel og læring. Fælles i afdelingerne har der været afholdt UEA-(uddannelses, erhverv og arbejdsmarkeds-orientering) temauge. Der har været fælles gallafest m.m. Det er skolens oplevelse, at elever og lærere efter en kort tilvænningsproces, har skabt et lærerigt ungemiljø. Et ungemiljø, som er præget af pubertetsadfærd dvs. glade unge mennesker, som skal igennem en udviklingsproces fra barn til voksen. Tema/toning: Eleverne har i stedet for traditionelle valgfag arbejdet på temalinjer. Målet har været at tilbyde kvalitative og motivationsfremmende tilbud, der byggede på klart definerede undervisningstilbud, som lå inden for rammen i Folkeskoleloven. Temalinjerne tog afsæt i den praktisk musiske dimension. Temalinjer: Kroppen på toppen, Ud i verden og Eksperimentariet. Skolen har gjort erfaringer med hele temauger samt hold dannet på tværs af klasser og årgange. Disse erfaringer har medført, at de i kommende skoleår vil justere på holddannelsen samt tilrettelægge temadage frem for temauger. Fritidsområdet Brobygning: SFO 1 har arbejdet med implementering af kommissoriet for distriktssamarbejdet som er beskrevet i tillægget til den pædagogiske rammeplan for de 0-10 årige, herunder anvendt samtalecirklen ved overleveringssamtaler mellem børneinstitutioner og SFO/skole. 20

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2008/09 Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Læsevejledning til rapporten...4 2. Rammebetingelser...5 2.1. Specialpædagogisk bistand liniefagsuddannede...

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forside. s. 1 2. Indholdsfortegnelse s. 2 3. Præsentation af skolen.. s. 3 2. Perioden der gik 2012 2013. s. 5 3. Årets indsatsområder.

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 18 21 21 23 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Skoleredegørelse. Vedbæk Skole & Kulturcenter. Skoleåret 2012-2013. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger

Skoleredegørelse. Vedbæk Skole & Kulturcenter. Skoleåret 2012-2013. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Skoleredegørelse Skoleåret 212- Folkeskole Fritidsordning Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Vedbæk Skole & Kulturcenter August Vedbæk skoles redegørelse til kvalitetsrapporten på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere