Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse"

Transkript

1 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel 1 Definitioner m.v. 1. Ved beregningen af den periode, udlændingen skal have boet her i landet for at kunne opnå tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 11, stk. 3-5, fratrækkes perioder, hvor udlændingen har opholdt sig uden for landet, medmindre udlændingen er udstationeret i udlandet for en virksomhed eller organisation eller for danske myndigheder, eller der er tale om kortvarige udlandsophold. 2. Ved fast tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. udlændingelovens 11, stk. 4, nr. 2, forstås, at beskæftigelsesforholdet som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende har været af et ikke ubetydeligt omfang. Stk. 2. Udlændingen må antages fortsat at være fast tilknyttet arbejdsmarkedet, jf. udlændingelovens 11, stk. 4, nr. 2, hvis udlændingen på tidspunktet for meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse 1) som lønmodtager er i en uopsagt tidsubegrænset stilling og ikke arbejder i en virksomhed, som er under likvidation, tvangsopløsning, har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs, 2) som selvstændig erhvervsdrivende ikke er under likvidation, tvangsopløsning, har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs, eller 3) på anden måde ved erklæring kan godtgøre, at den pågældende forventer at være tilknyttet arbejdsmarkedet i en periode på et år efter meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. 3. Ved væsentlig tilknytning til det danske samfund, jf. udlændingelovens 11, stk. 4, nr. 4, forstås navnlig, at 1) udlændingen gennem karakteren af sin beskæftigelse har opnået en høj grad af kontakt til det danske samfund, 2) udlændingen ved siden af sin beskæftigelse er aktiv i foreningslivet på en måde, der rummer integrationsfremmende aspekter, eller 3) udlændingen ved siden af sin beskæftigelse har gennemført et længerevarende uddannelsesforløb i Danmark. Kapitel 2 Introduktionsprogram og danskprøve. 4. En udlænding, der er omfattet af integrationsloven, kan alene meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 11, stk. 3-6, hvis udlændingen har gennemført et til- Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2002/

2 budt introduktionsprogram efter integrationsloven eller et andet forløb, der kan sidestilles hermed. Stk. 2. Har udlændingen været berettiget til introduktionsydelse efter integrationsloven, anses udlændingens introduktionsprogram for gennemført, hvis udlændingens introduktionsydelse ikke er nedsat eller ophørt efter integrationslovens regler herom på grund af udlændingens egne forhold. Stk. 3. Et tilbudt andet forløb, der kan sidestilles med introduktionsprogrammet, anses for gennemført, hvis udlændingen har deltaget i mindst 85 pct. af det tilbudte forløb. Stk. 4. Er udlændingen tilbudt danskuddannelse, skal udlændingen have bestået den afsluttende prøve i dansk på den danskuddannelse, som udlændingen i henhold til 6, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. er indplaceret på, jf. 5. Stk. 5. Er udlændingen tilbudt et introduktionsprogram i flere kommuner, skal udlændingen i hver af de pågældende kommuner have gennemført de dele af introduktionsprogrammet, som udlændingen er tilbudt i hver af de pågældende kommuner. 5. En udlænding, der er omfattet af integrationsloven, kan alene meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 11, stk. 3-6, hvis udlændingen har bestået den afsluttende prøve i dansk på den danskuddannelse, som udlændingen i henhold til 6, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. er indplaceret på. Stk. 2. Er udlændingen ikke tilbudt deltagelse i danskuddannelse, jf. integrationslovens 21, stk. 3, kan udlændingen alene meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 11, stk. 3-6, hvis udlændingen består den afsluttende prøve i dansk på den danskuddannelse, som udlændingen ville have været indplaceret på, jf. stk. 1 og 6, stk. 3, og 9 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 6. En udlænding, der ikke er omfattet af integrationsloven, kan alene meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 11, stk. 3-6, hvis udlændingen har bestået Prøve i Dansk 1, jf. 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller har bestået en prøve på et tilsvarende eller højere niveau, jf. bilaget til denne bekendtgørelse. 7. Uanset 4-6 kan der meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 11, stk. 3-6, hvis 1) den manglende gennemførelse af introduktionsprogrammet eller andet forløb, der kan sidestilles hermed, eller det forhold, at udlændingen ikke har bestået danskprøven, skyldes særlige grunde hos udlændingen selv eller dennes nærmeste familie, som ikke kan lægges udlændingen til last, herunder fysisk eller psykisk handicap, tortur- eller voldsoplevelse eller stærkt traume eller sygdom, eller 2) den manglende gennemførelse af introduktionsprogrammet eller andet forløb, der kan sidestilles hermed, eller det forhold, at udlændingen ikke har bestået danskprøven, i øvrigt er rimeligt begrundet i udlændingens kvalifikationer eller andre forhold. Stk. 2. Uanset 4 kan der meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 11, stk. 3-6, hvis 1) nedsættelse eller ophør af udlændingens introduktionsydelse alene er sket i begrænset omfang, eller 2) den manglende gennemførelse af introduktionsprogrammet eller andet forløb, der kan sidestilles hermed, skyldes graviditet, barsel, manglende anvisning af børnepasning eller påbegyndt arbejde eller uddannelse.

3 Kapitel 3 Gæld til offentlige myndigheder 8. Der kan ikke meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 11, stk. 3-6, til en udlænding, der på tidspunktet for afgørelsen om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse har forfalden gæld til offentlige myndigheder med hensyn til 1) skatter og afgifter, 2) tilbagebetalingspligtige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller lov om social service, 3) børnebidrag, der er udbetalt forskudsvis af det offentlige efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, 4) daginstitutionsbetaling efter lov om social service, 5) tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte, eller 6) tilbagebetaling af boligindskudslån efter lov om individuel boligstøtte. 9. Uanset 8 kan der meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 11, stk. 3-6, hvis 1) den manglende afvikling af den forfaldne gæld skyldes særlige grunde hos udlændingen selv eller dennes nærmeste familie, som ikke kan lægges udlændingen til last, herunder fysisk eller psykisk handicap, tortur- eller voldsoplevelse eller stærkt traume, sygdom, graviditet, barsel, manglende anvisning af børnepasning, uforskyldt arbejdsløshed eller påbegyndt fuldtidsuddannelse, eller 2) den manglende afvikling af den forfaldne gæld skyldes, at der er givet henstand med gælden eller andre rimelige grunde. Kapitel 4 Behandlingen af sager om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. Kommunalbestyrelsens udtalelse efter integrationslovens 52 indhentes af Udlændingestyrelsen i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens udtalelse efter integrationslovens 52 skal indeholde oplysning om, hvorvidt udlændingen 1) har været berettiget til introduktionsydelse efter integrationsloven, og i så fald om introduktionsydelsen er nedsat eller ophørt efter integrationslovens regler herom på grund af udlændingens egne forhold, 2) har været tilbudt et andet forløb, der kan sidestilles med introduktionsprogrammet, og i så fald om udlændingen har deltager i mindst 85 pct. af det tilbudte forløb, og 3) har bestået den afsluttende prøve i dansk på den danskuddannelse, som udlændingen i henhold til 6, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. er indplaceret på, jf. 7. Stk. 3. Er udlændingen ikke tilbudt deltagelse i danskuddannelse, jf. integrationslovens 21, stk. 3, skal kommunalbestyrelsens udtalelse indeholde oplysning om, hvilken danskuddannelse udlændingen ville have været indplaceret på, jf. 6, stk. 3, og 9 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens udtalelse afgives på grundlag af de i kommunen allerede foreliggende oplysninger. Kommunalbestyrelsen giver udlændingen lejlighed til at fremkomme med en udtalelse til kommunalbestyrelsens udtalelse efter reglerne i forvaltningslovens kapitel 5.

4 11. Til brug for afgørelsen om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 11, stk. 3-6, indhenter Udlændingestyrelsen med udlændingens samtykke en fuldstændig udskrift vedrørende udlændingen fra Det Centrale Kriminalregister. 12. Til brug for afgørelsen om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 11, stk. 3-6, indhenter Udlændingestyrelsen med udlændingens samtykke oplysninger fra Det Centrale Fordringsregister (CFR) om, hvorvidt udlændingen har forfalden gæld til offentlige myndigheder. Stk. 2. Har udlændingen ifølge CFR forfalden gæld til en eller flere kommuner, indhenter Udlændingestyrelsen med udlændingens samtykke en udtalelse fra kommunalbestyrelsen i den eller de pågældende kommuner, om, hvorvidt udlændingen har gæld, som efter reglerne i 9 og 10 er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. Kommunalbestyrelsens udtalelse afgives på grundlag af de i kommunen allerede foreliggende oplysninger. Stk. 3. Har udlændingen ifølge CFR forfalden gæld vedrørende skatter og afgifter, der ikke kan henføres til en kommune, indhenter Udlændingestyrelsen med udlændingens samtykke en udtalelse fra SKAT, om, hvorvidt udlændingen har gæld, som efter reglerne i 9 og 10 er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. SKAT s udtalelse afgives på grundlag af de i styrelsen allerede foreliggende oplysninger. 13. Til brug for afgørelsen om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 11, stk. 3-6, indhenter Udlændingestyrelsen med udlændingens ægtefælles samtykke oplysninger fra Det Centrale Fordringsregister (CFR) om, hvorvidt ægtefællen har forfalden indkomstskattegæld til offentlige myndigheder. Stk. 2. Har udlændingens ægtefælle ifølge CFR forfalden indkomstskattegæld til en eller flere kommuner eller SKAT, indhenter Udlændingestyrelsen med udlændingens samtykke en udtalelse fra de pågældende myndigheder om, hvorvidt udlændingen som følge af sin subsidiære hæftelse herfor, jf. kildeskattelovens 72, stk. 2, aktuelt har indkomstskattegæld til det offentlige. Myndighedernes udtalelser afgives på grundlag af de hos myndighederne allerede foreliggende oplysninger. 14. Til brug for afgørelsen om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 11, stk. 4 og 5, indhenter Udlændingestyrelsen med udlændingens samtykke en udtalelse fra kommunalbestyrelsen om, hvorvidt udlændingen i de sidste 3 år inden indgivelsen af ansøgningen og frem til tidspunktet for kommunalbestyrelsens udtalelse har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Kapitel 5 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v. 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for udlændinge, der har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse inden den 28. februar For disse udlændinge finder de tidligere gældende regler anvendelse. Stk.3. Bekendtgørelse nr af 17. december 1999 om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse ophæves.

5 Integrationsministeriet, den RIKKE HVILSHØJ /Oluf Engberg

6 Bilag Dokumentation for en udlændings danskkundskaber, jf. bekendtgørelsens 6 Følgende prøver m.v. anses som fornøden dokumentation for, at en udlænding, der ikke er omfattet af integrationsloven, har bestået en prøve på et tilsvarende eller højere niveau end Prøve i Dansk 1, jf. bekendtgørelsens 6: - Danskuddannelsernes Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven. - Folkeskolens afgangsprøve 9. eller 10. klasse med et karaktergennemsnit på mindst 6 i danskdisciplinerne bortset fra orden. - Gymnasiale uddannelser (det almene gymnasium og det tekniske gymnasium) samt HF. - VUC: Dansk som andetsprog, Dansk trin 1, Dansk trin 2 og HF i dansk med et karaktergennemsnit på mindst 6. - Bestået Danskprøve 3 fra studieskolerne. - Bestået FVU-læsning, trin 2, 3 eller 4. - Erhvervsuddannelser o. lign. (f.eks. Handelsskolens Grunduddannelse/Grundforløb, Bevis for Erhvervsuddannelsernes Grundforløb og Eksamensbevis for Grundfag i Erhvervsuddannelsen ) med aflagt prøve i mindst en danskdisciplin på niveau A-G og et gennemsnit af standpunkts- og prøvekarakterer på mindst 6. - Social- og sundhedsuddannelsernes grundforløb med aflagt prøve i mindst en danskdisciplin og med gennemsnit af standpunkts- og prøvekarakterer i dansk på mindst 6. - Social- og sundhedshjælperuddannelsen, den pædagogiske grunduddannelse (pgu), socialog sundhedsassistentuddannelsen med et gennemsnit af standpunkts- eller prøvekaraktererne i dansk på mindst 6. - Bevis for videregående uddannelser på universiteter, handelshøjskoler, Den Kgl. Veterinærog Landbohøjskole, sygeplejeskoler, seminarier m.v., medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb. - Sprogcentrenes Almenprøve 1 eller Almenprøve 2 med et karaktergennemsnit på mindst 6. - Sprogcentrenes uddannelsesforberedende modulprøve (DUF) med et karaktergennemsnit på mindst 6. - Sprogcentrenes Arbejdsmarkedsforberedende modulprøve (DAF) med et karaktergennemsnit på mindst 6. - Bestået prøve efter sprogcentrenes Danskprøve 2. - Bestået prøve efter sprogskolernes Test 1. - Sprogskolernes Profiltest med et gennemsnit på 2 eller derover.

7 - Midtvejstesten på spor 3 med et gennemsnit på 3 eller derover. - Sprogskolernes erhvervsforberedende prøve (ERH), bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 eller C. - Sprogskolernes voksenuddannelsesforberedende prøve (VUF), bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 eller C. - Bestået prøve efter sprogskolernes Basis 2/Niveau 2/G2 (f.eks. Test 2). - Bestået Danskprøve 1 fra Studieskolen (gælder kun ansøgninger indgivet inden den [ikrafttrædelsesdato]). - Bestået prøve fra Københavns Intensive Sprogskole på klassetrin 7 eller niveauerne derover (gælder kun ansøgninger indgivet inden den [ikrafttrædelsesdato]). Særligt med hensyn til ansøgere med bopæl på Færøerne eller i Grønland - Med hensyn til ansøgere med bopæl på Færøerne eller i Grønland anses politiets vurdering af, at den pågældende uden brug af omskrivninger eller andre sprog og med den accent, som er naturlig, kan deltage ubesværet i en samtale på dansk eller færøsk/grønlandsk som tilstrækkelig. Særligt med hensyn til svensk- eller norsktalende ansøgere - Med hensyn til svensk- eller norsktalende ansøgere anses en bestået afgangsprøve fra en svensk- eller norsksproget grundskole som tilstrækkelig. Særligt med hensyn til dansksindede sydslesvigere - Personer født i Sydslesvig, som helt eller delvist har gået i dansk skole, og som under ophold i Sydslesvig har vist tilknytning til danske forhold, skal ikke yderligere dokumentere deres danskkundskaber m.v. Særligt med hensyn til tidligere danske statsborgere - Tidligere danske statsborgere med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 d (eller tidligere 9, stk. 1, nr. 1), der har haft mindst seks års skolegang i dansk skole, skal ikke yderligere dokumentere deres danskkundskaber.

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Informationsmateriale til kommunerne Marts 2006 Indhold 1. Indledning 3 2. Integrationskontrakten 4 2.1.

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Fredag den 13.december 2013 Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Undervisere: Advokat Bjørn Dilou Jacobsen og Eddie Khawaja, Homann

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. december 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v.

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Til samtlige kommuner m.fl. 19. december 2003 Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Departementet

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

og almindelig førtidspension m.v.

og almindelig førtidspension m.v. 1 of 12 21/09/2010 11:41 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Ansøgning, sagsbehandling

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere