VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011"

Transkript

1 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 Ver oktober 2011

2 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal Resultaterne af undersøgelsen september Virksomhedernes angivelse af om de bliver flere eller færre medarbejdere Udviklingen de seneste tre måneder Udviklingen de kommende seks måneder Udviklingen opgjort på medarbejdertype Hvornår vender udviklingen? Rekruttering af medarbejdere Udfordringer det kommende år 29

3 1 INDLEDNING Rambøll har i september 2011 for Beskæftigelsesregion Syddanmark gennemført en undersøgelse blandt en række private virksomheder i Syddanmark. Undersøgelsens formål er at afdække, hvordan virksomhederne i Syddanmark vurderer den aktuelle og fremtidige beskæftigelsessituation. Virksomhederne bliver i undersøgelsen bedt om at angive virksomhedens faktiske beskæftigelse for 3 måneder siden, beskæftigelsessituationen i dag, og de forventninger virksomhederne har til udviklingen de kommende 6 måneder. Den aktuelle undersøgelse har siden 2009 været en integreret del af beskæftigelsesregionernes løbende overvågning af beskæftigelsessituationen. Det er således femte gang undersøgelsen gennemføres i sin nuværende form. Sammen med data fra tidligere dataindsamlinger giver resultaterne i undersøgelsen et nuanceret billede af udviklingen i beskæftigelsen og forventningerne til arbejdskraftefterspørgslen det kommende halvår opdelt på brancher, virksomhedsstørrelse, arbejdskraftområde og medarbejdertyper. Der er i undersøgelsen ikke taget højde for effekten af sæsonarbejde hos virksomhederne. Tolkningen af undersøgelsens resultater bør derfor ske under hensyntagen til den eksisterende viden om sæsonudsving i arbejdsstyrken i de forskellige brancher. Der er gennemført i alt 817 interview i perioden mandag den 29. august til torsdag den 15. september Interviewene er primært gennemført som telefoninterview, dog suppleret med enkelte internetbesvarelser blandt respondenter, som ikke havde mulighed for at besvare undersøgelsen på tidspunktet for den telefoniske henvendelse. Virksomhederne i undersøgelsen er udvalgt blandt private virksomheder med 5 medarbejdere eller derover 1. I analysen benyttes Danmarks Statistiks brancheinddeling i 10 hovedgrupper. 1 Dog er branchen Forlystelsesparker o.l. udeladt af undersøgelsen, da denne branche er præget af markante sæsonudsving, der potentielt kan påvirke undersøgelsens overordnede resultater.

4 2 Udvalget af virksomheder er foretaget stratificeret således, at der i stikprøven tilstræbes stort set det samme antal virksomheder i de udvalgte størrelsesgrupper, som undersøgelsens resultater er delt op på: 5 til 9 medarbejdere 10 til 19 medarbejdere 20 til 49 medarbejdere 50 til 499 medarbejdere 500+ medarbejdere For gruppen af virksomheder med 500+ medarbejdere er der på grund af populationens størrelse kun gennemført 17 interview mod omkring 200 interview i hver af de øvrige størrelseskategorier. Den stratificerede udvælgelse betyder, at det for de samlede tal på tværs af størrelse er nødvendigt at vægte resultaterne. Opdelingen og stratificeringen af virksomheder på baggrund af størrelse er foretaget på baggrund af oplysninger fra et register over virksomheder i Danmark, hvorfor der i en række tilfælde er uoverensstemmelse mellem virksomhedernes egne oplysninger og de benyttede størrelsesinddelinger. Resultaterne er forbundet med en stikprøveusikkerhed, der afhænger af antal besvarelser på det enkelte spørgsmål, og hvor stor den andel, der ligger i den enkelte svarkategori, er. Idet stikprøven er stratificeret efter virksomhedsstørrelse, er det tilstræbt at minimere stikprøveusikkerheden for de enkelte størrelseskategorier med et vist antal besvarelser i hver. Omvendt er der ikke taget højde for branche i stikprøveudtrækket, hvorfor der indenfor flere af de mindre brancher vil være et begrænset antal besvarelser og dermed en højere stikprøveusikkerhed. Det er således nødvendigt at være opmærksom på, hvor stort et antal besvarelser de enkelte figurer baserer sig på, når resultaterne tolkes 2. Resultaterne i den aktuelle undersøgelse er fuldt sammenlignelige med resultaterne fra undersøgelserne gennemført i februar og september 2010 samt februar 2011 og efter korrektion af de benyttede vægte fuldt sammenlignelige med resultaterne for undersøgelserne gennemført i februar 2009 og juni I denne rapport sammenlignes resultaterne i afsnit 1 med undersøgelserne gennemført i februar og september 2010 samt februar Denne undersøgelse skiller sig ud ved, at den udelukkende fokuserer på virksomheder i Syddanmark, hvor de tidligere rapporter også baserede sig på vurderinger fra virksomheder i de øvrige beskæftigelsesregioner. Denne rapport har således et mere snævert fokus og giver mulighed for at sammenligne resultaterne internt i regionen for områderne Sydjylland og Fyn, hvor der for første gang er indsamlet over 400 besvarelser i begge områder. I figurerne er resultaterne angivet som procenttal på baggrund af de vægtede tal, og n angiver det faktiske antal gennemførte interview. I flere figurer inddrages tal fra de tidligere undersøgelser ligesom nogle af figurerne inddrager tal fra flere spørgsmål. I disse tilfælde er angivet det antal besvarelser, der minimum indgår for det enkelte spørgsmål. Eksempelvis bygger figur 2.1 på 391 besvarelser fra februar 2010, 403 besvarelser fra september 2010, 407 besvarelser fra februar 2011 og 817 besvarelser fra september I figuren er der derfor angivet 391 i parentesen. 2 Stikprøveusikkerheder er yderligere behandlet i undersøgelsens metodenotat. 3 Bemærk dog at branchen Forlystelsesparker o.l. ikke indgår i resultaterne i denne rapport.

5 3

6 4 1. UDVIKLINGEN I ANTAL MEDARBEJDERE IN- DEKS OG FAKTISKE TAL I dette afsnit behandles den overordnede udvikling i antallet af medarbejdere. Afsnittet har til hensigt at give et overblik over, dels hvordan antallet af medarbejdere i virksomhederne i dag har ændret sig i forhold til for tre måneder siden, og dels hvordan virksomhederne forventer, at antallet af medarbejdere vil udvikle sig i de kommende seks måneder. Først er virksomhederne blevet spurgt om, hvor mange medarbejdere de er i dag. Herefter har vi bedt virksomhederne angive, hvor mange medarbejdere de var for tre måneder siden, og til slut har vi bedt virksomhederne angive det forventede antal medarbejdere om seks måneder. I undersøgelsen er en virksomhed defineret som den del af virksomheden, der er beliggende på den adresse, som kontaktes i undersøgelsen. Antal medarbejdere er defineret som antallet af personer, der modtager løn fra virksomheden. Der er altså ikke omregnet til fuldtidsmedarbejdere. For personligt ejede virksomheder indgår ejer og evt. medhjælpende ægtefælle ikke i antal medarbejdere. 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september 2011 Figur 1.1 til figur 1.4 viser udviklingen i antallet af medarbejdere omregnet til indekstal. Indeks 100 er situationen for i dag september Minimumsantal af besvarelser indenfor hver kategori er angivet i parentes efter kategorien. Det fremgår af figur 1.1, at antallet af medarbejdere er stort set uændret de seneste tre måneder 5. Omvendt forventer virksomhederne, at antallet af medarbejdere de kommende seks måneder vil falde med omkring 1,5 procent. Figur Udvikling i antal medarbejdere - Antal medarbejdere i dag = indeks 100. Opdelt på undersøgelsestidspunkt mdr siden I dag Om 6 mdr Syddanmark (391) Februar 2010 September 2010 Februar 2011 September For historiske tal skal i dag = indeks 100 opfattes som hhv. "februar 2011", september 2010 og februar Den procentvise udvikling angives som ændringen set i forhold til i dag - både når det gælder de seneste tre måneder og de kommende seks måneder. Når der angives at antallet af medarbejdere er faldet med 0,6 %, er det således et udtryk for, at antallet af medarbejdere for 3 måneder siden udgjorde 100,6 procent af det antal, der er ansat i dag.

7 5 I september 2010 lå virksomhedernes samlede medarbejderantal også på samme niveau som tre måneder tidligere, men dengang forventede virksomhederne en stigning på 1 procent i det efterfølgende halve år. I februar 2011 havde virksomhederne positive forventninger til fremtiden sammenlignet med situationen et år tidligere i februar 2010, men de positive forventninger til fremtiden i september 2010 og februar 2011 er altså nu vendt til en forventning om reduktion i medarbejderantallet i de kommende seks måneder. I figur 1.2 er resultaterne opdelt på de to geografiske områder, som indgår i undersøgelsen Sydjylland og Fyn. Da der ikke tidligere er indsamlet besvarelser særskilt for de to områder, baserer figuren sig udelukkende på besvarelser fra september Det fremgår af figur 1.2, at der er væsentlig forskel på udviklingen i de to områder. Virksomhederne i Sydjylland har oplevet en svag fremgang på omkring 0,5 procent de seneste tre måneder, hvorimod virksomhederne på Fyn har reduceret medarbejderantallet med omkring 0,7 procent. Når virksomheder ser ud i fremtiden forventes et fald i antal medarbejdere i Sydjylland på omkring 0,8 procent, hvilket bringer de sydjyske virksomheder tilbage til lidt under niveauet for tre måneder siden. Virksomhederne på Fyn forventer et fald på 3 procent de kommende seks måneder. Figur 1.2 Udvikling i antal medarbejdere - Antal medarbejdere i dag = indeks 100. Opdelt på område September mdr siden I dag Om 6 mdr 3 mdr siden I dag Om 6 mdr Sydjylland (409) Fyn (408) I

8 6 figur 1.3 er udviklingen i antallet af medarbejdere opsplittet på baggrund af virksomhedernes størrelse. Grupperne af virksomheder med 10 til 19 og 20 til 49 medarbejdere er blevet lidt flere medarbejdere de seneste tre måneder. De øvrige virksomheder har oplevet begrænsede fald eller status quo i antallet af medarbejdere i den seneste periode.

9 7 Figur Udvikling i antal medarbejdere - Antal medarbejdere i dag = indeks 100. Opdelt på antal medarbejdere og undersøgelsestidspunkt Februar 2010 September 2010 Februar I dag Om mdr 6 siden mdr 3 I dag Om mdr 6 siden mdr 3 I dag Om mdr 6 siden mdr 3 I dag Om mdr 6 siden mdr 3 I dag Om mdr 6 siden mdr September ans. (75) ans. (94) ans. (91) ans. (95) 500+ ans. (9) Vendes blikket mod de kommende seks måneder, er der forventning om en stigning på mellem 0,5 og 1 procent for virksomheder med 5 til 19 og 50 til 499 ansatte. Virksomheder med mellem 20 og 49 medarbejdere forventer et fald på lidt mere end 1 procent, mens 500+ virksomhederne forventer et markant fald i antal medarbejdere på omkring 10 procent over de kommende seks måneder. Sammenlignes resultaterne med undersøgelsen fra september 2010, fremgår det, at situationen i forhold til udviklingen de seneste tre måneder kun varierer en smule mellem i dag og situationen for et år siden dog har virksomheder med 5 til 9 ansatte i september 2011 oplevet et mindre fald de seneste tre måneder, hvor de i september 2010 havde oplevet en svag stigning i medarbejderantallet de seneste tre måneder. I forhold til de kommende seks måneder gælder det for alle størrelsesgrupperne, at forventningerne til fremtiden har bevæget sig i negativ retning siden september Virksomheder med 5 til 9 ansatte, 10 til 19 ansatte og 50 til 499 ansatte har stadig forventning om en lille stigning i antal medarbejdere de kommende seks måneder, men forventningerne er afdæmpede set i forhold til samme tidspunkt sidste år. For gruppen af virksomheder med 20 til 49 ansatte er svagt positive forventninger afløst af forventningen om et fald på omkring 1 procent de kommende seks måneder. De helt store virksomheder, der nu forventer en markant tilbagegang, havde i september 2010 forventning om et begrænset fald i antal medarbejdere på omkring 1 procent. I figur 1.4 (A) er udviklingen i antallet af medarbejdere opsplittet på brancher 6. Inden for brancherne landbrug, finansiering og forsikring samt ejendomshandel er sket fald i antal medarbejdere de seneste tre måneder på henholdsvis 6, 2 og 1 procent. Alle tre brancher forventer yderligere fald de kommende seks måneder. Bygge- og anlægsvirksomhederne har haft en fremgang på 4 procent i antal medarbejdere de seneste tre måneder, mens branchen erhvervsservice har haft en fremgang på omkring 1 procent. De øvrige brancher har ikke oplevet den store udvikling i antal medarbejdere de seneste tre måneder og i forhold til det kommende halve år er det primært industrien, information og kommunikation, samt kultur og fritid, der forventer udsving. Industrivirksomhederne forventer en redukti- 6 Der er forskelle på sikkerheden af estimaterne på tværs af branche, idet antallet af besvarelser varierer og er begrænset for flere af brancherne.

10 8 on i antal medarbejdere på 5 procent, mens de to øvrige brancher regner med en stigning i medarbejderantallet på mellem 1 og 2 procent. Resultaterne for februar 2011 samt februar og september 2010 fremgår af figur 1.4 (B), (C) og (D) 7. Figur 1.4 (A)-(D) - Udvikling i antal medarbejdere - Antal medarbejdere i dag = indeks 100. (A) September For 3 måneder siden I dag Om 6 måneder (B) Februar For 3 måneder siden I dag Om 6 måneder (C) September Sundh., undervisn. mv. omfatter i denne undersøgelse private virksomheder, som arbejder indenfor det offentliges områder. Virksomhederne omfatter blandt andet praktiserende læger, tandlæger, kiropraktorer, privatskoler, musikundervisere, privat hjemmehjælp, selvejende institutioner, fonde til støtte for sociale formål m.m. (se i øvrigt for yderligere information).

11 For 3 måneder siden I dag Om 6 måneder (D) Februar For 3 måneder siden I dag Om 6 måneder Sammenlignes undersøgelserne for september 2010 og 2011, havde industri-, bygge og anlægsvirksomhederne i september 2010 positive forventninger til fremtiden, mens de i dag forventer et fald i antal medarbejdere over de kommende seks måneder dog forventes et begrænset fald inden for bygge og anlæg. Branchen finansiering og forsikring lå i september 2010 på niveau i forhold til tre måneder tidligere, og der var heller ikke forventning om udsving i de efterfølgende seks måneder. I dag har branchen reduceret medarbejderantallet de seneste tre måneder og har forventning om yderligere reduktioner de kommende seks måneder. For de øvrige brancher minder udviklingen i dag i store træk om situationen for et år siden.

12 10 2. VIRKSOMHEDERNES ANGIVELSE AF OM DE BLI- VER FLERE ELLER FÆRRE MEDARBEJDERE I dette afsnit præsenteres virksomhedernes angivelse af udviklingen i medarbejderantallet opdelt på område, antal medarbejdere, branche, samt hvor stor en andel af virksomhedens omsætning, der udgøres af eksport. Det skal bemærkes, at dette afsnit fokuserer på, om der forventes en ændring i antal medarbejdere. Det giver altså en anden vinkel end afsnit 1, og fokuserer på andelen af virksomheder, der vokser henholdsvis bliver mindre, hvor afsnit 1 fokuserede på udviklingen i antallet af ansatte i virksomhederne. 2.1 Udviklingen de seneste tre måneder Figur 2.1 fremstiller virksomhedernes angivelse af, hvordan antallet af medarbejdere har udviklet sig de seneste tre måneder. Figuren viser andelen af virksomheder, der har fået henholdsvis flere eller færre medarbejdere inden for de seneste tre måneder. Den resterende andel angiver at have det samme antal medarbejdere som for tre måneder siden og er ikke vist i denne og de følgende figurer 8. I Sydjylland er 17 procent af virksomhederne flere medarbejdere end for tre måneder siden, mens det gælder for 16 procent af virksomhederne på Fyn. Samtidigt er 16 procent af de sydjyske og 14 procent af de fynske virksomheder blevet færre medarbejdere de seneste tre måneder. Der er således begrænset variation mellem de to områder. Figur 2.1 Er der ansat flere/færre medarbejdere i virksomheden nu i forhold til for tre måneder siden? Opdelt på område. 25% 2 15% 1 Flere Færre 5% Sydjylland (408) Fyn (408) Total (816) 8 I figur 2.1 til figur 2.11 samt figur 4.1 er virksomheder, der svarer "Ved ikke" eller "Ikke relevant" ikke medtaget i resultaterne med henblik på at lette fortolkningen af figurerne. Det har den konsekvens, at antallet af besvarelser varierer mellem figurerne.

13 11 I figur 2.2 er resultaterne opdelt på virksomhedsstørrelse. 11 procent af virksomhederne med 5 til 9 ansatte er blevet flere medarbejdere de seneste tre måneder, mens 14 procent inden for samme gruppe er blevet færre medarbejdere. For 500+ virksomheder overstiger andelen (36 procent), der har reduceret medarbejderantallet de seneste tre måneder, ligeledes andelen (26 procent), der har øget antallet af medarbejdere. Mest positivt ser det ud for virksomheder med 20 til 49 ansatte. Her har 25 procent øget antallet af medarbejdere, mens 15 procent har reduceret antallet af medarbejdere. I grupperne med 10 til 19 ansatte og 50 til 499 ansatte er der lidt flere virksomheder, der har øget kontra reduceret medarbejderantallet. Figur 2.2 Er der ansat flere/færre medarbejdere i virksomheden nu i forhold til for tre måneder siden? Opdelt på antal medarbejdere Flere Færre 1 5 til 9 ansatte (183) 10 til 19 ansatte (221) 20 til 49 ansatte (204) 50 til 499 ansatte (191) 500+ ansatte (17) Vendes blikket mod udviklingen inden for de forskellige brancher, findes den største andel med fald inden for branchen finansiering og forsikring, hvor mere end hver fjerde virksomhed er blevet færre medarbejdere de seneste tre måneder, mens stort set ingen virksomheder er blevet flere medarbejdere. Omvendt har 27 procent af industrivirksomhederne øget antallet af medarbejdere, mens 17 procent har reduceret dette antal. For brancherne bygge og anlæg, handel og transport, information og kommunikation samt erhvervsservice er der begrænsede forskelle mellem andelen, der er blevet flere henholdsvis færre medarbejdere de seneste tre måneder. Andelene ligger mellem 15 og 20 procent.

14 % 3 25% 2 15% 1 5% Flere Færre Figur Er der ansat flere/færre medarbejdere i virksomheden nu i forhold til for tre måneder siden? Opdelt på branche. 2.2 Udviklingen de kommende seks måneder Undersøgelsen afdækker desuden, om virksomhederne forventer at have flere eller færre medarbejdere om seks måneder. De overordnede resultater er præsenteret i figur 2.4. Både i Sydjylland og på Fyn forventer 22 procent af virksomhederne, at de vil være flere medarbejdere om seks måneder. Samtidigt forventer 17 procent af de sydjyske virksomheder, at de kommer til at reducere antallet af medarbejdere, mens det gælder for 13 procent af virksomhederne på Fyn. Figur Er der ansat flere/færre medarbejdere i virksomheden om seks måneder? Opdelt på område. 25% 2 15% 1 Flere Færre 5% Sydjylland (391) Fyn (399) Total (790)

15 13 I figur 2.5 er forventningerne til udviklingen i medarbejderantal opdelt på virksomhedsstørrelse. For virksomheder med op til 499 ansatte er der en overvægt af virksomheder, der forventer en stigning frem for et fald i antal ansatte. For virksomhederne med 5 til 9 ansatte forventer 18 procent en stigning i antal medarbejdere, mens 16 procent forventer et fald. Omkring hver fjerde virksomhed i grupperne 10 til 19, 20 til 49 og 50 til 499 ansatte forventer at øge medarbejderantallet, mens mellem 13 og 18 procent forventer at skulle skære i antallet af medarbejdere. For virksomheder med mere end 500 ansatte er billedet helt anderledes. Her forventer kun omkring hver syvende virksomhed at blive flere medarbejdere, mens mere end hver anden virksomhed forventer en reduceret medarbejdermasse om et halvt år. Figur Er der ansat flere/færre medarbejdere i virksomheden om seks måneder? Opdelt på antal medarbejdere Flere Færre 1 5 til 9 ansatte (178) 10 til 19 ansatte (214) 20 til 49 ansatte (199) 50 til 499 ansatte (182) 500+ ansatte (17)

16 14 Når man ser på de forskellige brancher (figur 2.7), viser det sig, at mere end hver tredje virksomhed inden for landbruget og erhvervsservice forventer en fremgang i antal medarbejdere de kommende seks måneder. 20 procent af landbrugsvirksomhederne forventer at blive færre medarbejdere, mens 17 procent af erhvervsservicevirksomhederne forventer en reduktion. Omkring hver femte virksomhed inden for industrien, bygge og anlæg, handel og transport samt information og kommunikation forventer et øget antal medarbejdere om seks måneder. For industrien samt bygge og anlæg ligger andelen, der forventer en reduktion i antal ansatte dog på samme niveau, mens der i de to øvrige brancher er henholdsvis 11 og 5 procent af virksomhederne, der forventer at være færre medarbejdere om et halvt år. Henholdsvis 16, 10 og 8 procent af virksomhederne inden for sundhed mv., kultur og fritid samt finansiering og forsikring forventer et øget medarbejderantal om seks måneder. Kun inden for kultur og fritid er der en mindre andel, der forventer at reducere antal medarbejdere. Figur Er der ansat flere/færre medarbejdere i virksomheden om seks måneder? Opdelt på branche. 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Flere Færre 2.3 Udviklingen opgjort på medarbejdertype I det følgende er virksomhedernes vurdering af udviklingen i antal medarbejdere opgjort på medarbejdertyperne ufaglærte, faglærte, funktionærer og højtuddannede. I forbindelse med undersøgelsen er følgende definitioner brugt for de enkelte medarbejdertyper: Ufaglærte F.eks. fabriksarbejdere, lagerarbejdere, butiksmedhjælpere, rengøringsassistenter, landbrugsmedhjælpere, medhjælpere generelt m.v. Udgangspunktet er, at jobbet ikke kræver en uddannelse. Dog vil også "specialarbejdere" - dvs. jobfunktioner, som kræver særlige certifikater, kurser mv. - indgå under ufaglærte, f.eks. truckfører, chauffør og enkelte industrioperatører. Faglærte F.eks. kontorassistent, butiksassistent, tømrer, maler, smed, mekaniker, maskinarbejder, svejser m.v. Udgangspunktet er, at jobbet kræver en erhvervsfaglig uddannelse. Funktionærer

17 15 F.eks. ledere på lavt og mellemniveau, it-folk på mellemniveau, teknikere, medarbejdere inden for bank- og finansiering, sælgere m.v. Udgangspunktet er at jobbet typisk kræver en uddannelse på kort eller mellemlangt videregående niveau. Funktionærer er lønmodtagere, hvor arbejdets art kort sagt er kendetegnet ved, enten at (a) de er handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget med lagerekspedition, eller at (b) de er beskæftiget med teknisk eller klinisk bistandsydelse eller at (c) de udfører arbejdsledende funktioner på arbejdsgiverens vegne. Højtuddannede F.eks. ingeniører, økonomer, arkitekter, jurister, ledere på højt niveau, it på højt niveau osv. Udgangspunktet er, at jobbet typisk kræver en lang videregående uddannelse eller en uddannelse på bachelorniveau. Ingeniører kan være på forskellige uddannelsesniveauer, men i denne undersøgelse vil alle indgå under "højtuddannede.

18 16 Udviklingen indenfor de forskellige medarbejdertyper fremgår af figur 2.7, hvor andelen baserer sig på de grupper af virksomheder, der beskæftiger den enkelte medarbejdertype. 16 procent af virksomhederne forventer at ansætte flere faglærte, mens 8 til 9 procent forventer at ansætte flere inden for de øvrige medarbejdertyper. 11 procent af virksomhederne forventer at bliver færre ufaglærte og denne type arbejdskraft er den eneste, hvor andelen, der forventer at blive færre er større end andelen, der forventer at blive flere. For de faglærte forventer 8 procent af virksomheder at reducere antallet, mens det gælder for henholdsvis 4 og 3 procent af virksomhederne i forhold til funktionærer og højtuddannede. Figur 2.7 Er der ansat flere/færre medarbejdere på virksomheden om seks måneder? Opdelt på medarbejdertyper. 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% Flere Færre 4% 2% Ufaglærte (561) Faglærte (710) Funktionærer (692) Højtuddannede (519)

19 17 I figur 2.8 og figur 2.9 præsenteres de geografiske forskelle mellem virksomheder, som forventer at ansætte flere henholdsvis færre medarbejdere. Virksomhederne er blevet spurgt om forventninger til udviklingen inden for hver af de fire medarbejdertyper 9. Både i Sydjylland og på Fyn forventes der størst efterspørgsel efter faglært arbejdskraft idet 17 procent af virksomheder i Sydjylland forventer at øge antallet af faglærte, mens det gælder 15 procent af virksomhederne på Fyn. I begge områder forventer 7 til 9 procent af virksomhederne at blive flere ufaglærte henholdsvis funktionærer. Andelen, der forventer at blive flere højtuddannede er en smule højere i Sydjylland (8 procent) end på Fyn (6 procent). Figur 2.8 Virksomheder, som forventer at være flere medarbejdere om seks måneder. Opdelt på medarbejdertype og område. 2 15% 1 5% Ufaglærte Faglærte Funktionærer Højtuddannede Sydjylland (264) Fyn (255) Total (519) 9 I Sydjylland er der således 8 procent, der forventer at ansætte flere ufaglærte i de kommende seks måneder (jf. figur 2.8), 14 procent, der forventer at have færre ufaglærte ansat om seks måneder (jf. figur 2.9), mens de resterende 78 procent forventer status quo indenfor medarbejdertypen ufaglærte de kommende seks måneder (figur ikke vist).

20 18 14 procent af de sydjyske virksomheder forventer at blive færre ufaglærte de kommende seks måneder (jf. figur 2.9), mens det blot gælder for 6 procent af virksomhederne på Fyn. Derimod forventer op mod 10 procent af de fynske virksomheder en reduktion i antallet af faglærte, mens 8 procent af virksomheder i Sydjylland forventer at blive færre faglærte. For Syddanmark samlet set er det de ufaglærte, som den største andel af virksomhederne forventer at blive færre af. 4 procent af virksomhederne i Sydjylland forventer at være færre funktionærer om et halvt år, mens 3 procent forventer at være færre højtuddannede. For Fyn er de tilsvarende andele 5 og 2 procent. Figur Virksomheder, som forventer at være færre medarbejdere om seks måneder. Opdelt på medarbejdertype og område. 2 15% 1 5% Ufaglærte Faglærte Funktionærer Højtuddannede Sydjylland (264) Fyn (255) Total (519)

21 19 I figur 2.10 og figur 2.11 vendes blikket mod brancheforskelle i forventningerne til de enkelte medarbejdertyper. I figurerne vises blot de fire største brancher for at sikre et tilstrækkeligt antal besvarelser for hver søjle. Inden for industrien forventer næsten hver fjerde virksomhed en stigning i antallet af faglærte medarbejdere, mens omkring 10 procent forventer at blive flere funktionærer. Branchen bygge og anlæg forventer primært en positiv udvikling inden for faglærte, som 16 procent af virksomhederne forventer at øge antallet af. Derimod er der mindre end 5 procent af denne type virksomheder, der forventer en stigning inden for de øvrige medarbejdertyper. Blandt virksomheder, der beskæftiger sig med handel og transport, er der 14 procent, der forventer at blive flere faglærte, mens 7 til 10 procent af virksomhederne forventer en stigning inden for de øvrige medarbejdertyper. Inden for erhvervsservice er der væsentlige andele af virksomhederne, der forventer at blive flere inden for de forskellige medarbejdertyper. Hver fjerde virksomhed forventer en stigning i antal faglærte, mens henholdsvis 19, 17 og 14 procent af virksomhederne forventer en stigning inden for højtuddannede, funktionærer og ufaglærte. Figur 2.10 Virksomheder, som forventer at være flere medarbejdere på virksomheden om seks måneder? Opdelt på medarbejdertype og branche. 25% 2 15% 1 5% Ufaglærte Faglærte Funktionærer Højtuddannede

22 20 Af figur 2.11 fremgår det, at det primært er faglært og ufaglært arbejdskraft, som virksomhederne forventer at reducere mængden af. 18 procent af industri- og erhvervsservicevirksomhederne forventer et fald i antallet af ufaglærte, mens omkring 14 procent af de samme virksomheder forventer et fald i antal faglærte. Figur 2.11 Virksomheder, som forventer at være færre medarbejdere på virksomheden om seks måneder? Opdelt på medarbejdertype og branche. 25% 2 15% 1 5% Ufaglærte Faglærte Funktionærer Højtuddannede

23 21 3. HVORNÅR VENDER UDVIKLINGEN? Dette afsnit omhandler kun de virksomheder, der forventer at skulle reducere antallet af medarbejdere i det kommende halve år. Disse virksomheder er blevet spurgt, hvornår de forventer at være tilbage på det samme antal medarbejdere som i dag, og resultatet fremgår af figur procent af de virksomheder på Fyn, der forventer fald de kommende seks måneder, regner med at være tilbage på det nuværende medarbejderantal om et år, mens 12 procent forventer at der vil gå yderligere et år. I Sydjylland er det 46 procent af virksomheder, der forventer at være på niveau om et år, mens 7 procent mener der vil gå to år. 23 procent af de sydjyske virksomheder tror aldrig, at de igen når op på samme medarbejderantal som i dag. Samme opfattelse findes hos hver tiende fynske virksomhed. Figur Hvornår forventer du, at virksomheden vil være tilbage på de medarbejdere, som virksomheden har i dag? Opdelt på område Sydjylland (69) Fyn (56) Total (125) 1 Om et år Om to år Om tre år Mere end tre år Aldrig Ved ikke

24 22

25 23 4. REKRUTTERING AF MEDARBEJDERE I det følgende flyttes fokus fra udviklingen i medarbejderantallet til virksomhedernes vurdering af, hvordan de forventer, det vil være at rekruttere den type arbejdskraft, som de har brug for. 34 procent af de adspurgte virksomheder forventer at ansætte medarbejdere i de kommende seks måneder (figur ikke vist). Disse virksomheder er i undersøgelsen blevet bedt om at angive, om de vurderer, at det vil blive lettere eller sværere at rekruttere den ønskede arbejdskraft i de kommende seks måneder. I figur 4.1 vises forventningerne for de enkelte medarbejdertyper. Figur Hvordan forventer du generelt, at det vil være at rekruttere den arbejdskraft, som virksomheden har behov for i de kommende seks måneder? Opdelt på medarbejdertype Ufaglærte (224) Faglærte (260) Funktionærer (244) Højtuddannede (206) 1 Som i dag Lettere end i dag Sværere end i dag Overordnet forventer mellem 66 og 72 procent af virksomhederne, at det i de kommende seks måneder vil være hverken lettere eller sværere at rekruttere de forskellige medarbejdertyper. De ufaglærte er den medarbejdergruppe, som flest virksomheder forventer, vil blive lettere at rekruttere. Det gælder for næsten 30 procent af virksomhederne. Samtidigt forventer kun 5 procent, at det vil blive sværere at rekruttere ufaglærte. Hver fjerde virksomhed forventer, at det vil blive lettere at rekruttere faglærte, mens henholdsvis 18 og 15 procent regner med, at funktionærer og højtuddannede vil blive lettere at rekruttere. For alle tre medarbejdertyper forventer mellem 10 og 13 procent af virksomhederne, at de vil blive sværere at rekruttere.

26 24

27 25 5. UDFORDRINGER DET KOMMENDE ÅR Mens der i de tidligere afsnit er fokuseret på udvikling i antal ansatte, virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft og muligheden for at rekruttere de rette medarbejdertyper, behandler dette afsnit de mere generelle udfordringer, som virksomhederne står overfor. Alle deltagere i undersøgelsen er blevet bedt om at angive, hvilke udfordringer virksomheden vurderer, vil være de største det kommende år. Virksomhederne har haft mulighed for at angive to udfordringer. Resultaterne fremgår af figur 5.1. Den klart største udfordring i det kommende år vurderes at være den indenlandske efterspørgsel, der udgør en væsentlig udfordring for 60 procent af virksomhederne i Syddanmark. Der er en lidt større andel, der peger på indenlandsk efterspørgsel som en udfordring i Sydjylland set i forhold til Fyn 23 procent af de sydjyske virksomheder udfordres af interne forhold på virksomheder, mens samme udfordring findes i 22 procent af de fynske virksomheder. Finansiering er en udfordring for 17 procent af virksomhederne i Sydjylland og 23 procent af virksomhederne på Fyn. 14 procent af virksomhederne i hvert område nævner udviklingen på eksportmarkederne som en væsentlig udfordring. Rekruttering er en udfordring for 14 procent af virksomhederne i Sydjylland og 8 procent af virksomhederne på Fyn. Figur Hvad er de to væsentligste udfordringer for virksomheden i det kommende år? Opdelt på område Sydjylland (409) Fyn (408) Total (817)

28 26 I figur 5.2 opsplittes spørgsmålet om udfordringer på fire forskellige brancher, hvilket afslører, at der imellem brancherne er forskel på, hvad der anses som de væsentligste udfordringer. Også på tværs af branche ser flest virksomheder den indenlandske efterspørgsel som en udfordring. Inden for bygge og anlæg gælder det for 71 procent af virksomhederne, mens 53 procent af industrivirksomhederne ser den indenlandske efterspørgsel som en udfordring. Omvendt ser hele 37 procent af industrivirksomhederne udviklingen på eksportmarkederne som en væsentlig udfordring, mens det gælder for henholdsvis 13 procent af virksomhederne inden for handel og transport og 5 procent inden for branchen erhvervsservice. Mindre end 1 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne ser eksportmarkederne som en udfordring. Finansiering synes særligt at være en udfordring blandt erhvervsservicevirksomhederne, hvor det nævnes af mere end hver fjerde virksomhed. I de øvrige tre brancher ligger andelen mellem 17 og 19 procent. Interne forhold på virksomheden udgør en udfordring for omkring hver fjerde virksomhed inden for industri og erhvervsservice. 21 procent af handels- og transportvirksomheder og 18 procent af bygge- og anlægsvirksomheder ser de interne forhold som en udfordring. Rekruttering udgør en udfordring for 17 procent af virksomhederne inden for bygge og anlæg og 14 procent af erhvervsservicevirksomhederne. Figur Hvad er de to væsentligste udfordringer for virksomheden i det kommende år? Opdelt på branche Industri mv. (199) Bygge og anlæg (101) Handel og transp. mv. (295) Erhvervsservice (89)

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 Marts 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 3 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER ØSTDANMARK SEPTEMBER 2010 ØSTDANMARK SEPTEMBER 2010 INDHOLD Indledning 1 1. Opsummering 3 2. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 2.1 Resultaterne

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER ØSTDANMARK, FEBRUAR 2012 ØSTDANMARK, FEBRUAR 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Opsummering 3 2. Udviklingen i antal medarbejdere 7 2.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype Rapport Dato Marts 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER MIDTJYLLAND FEBRUAR 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSESVURDERINGER MIDTJYLLAND FEBRUAR

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Rapport Februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER Til Beskæftigelsesregionerne i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Marts 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER HELE LANDET FEBRUAR 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSESVURDERINGER HELE LANDET FEBRUAR

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer 1. januar - 3. juni 215 1 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens virksomheder

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Virksomhedsbarometer. En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune

Virksomhedsbarometer. En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune 1. januar - 3. juni 216 1 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens virksomheder

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Vækstbarometer. Konjunkturer. Region Hovedstaden. Udsigt 2017

Vækstbarometer. Konjunkturer. Region Hovedstaden. Udsigt 2017 Vækstbarometer Region Hovedstaden Konjunkturer Udsigt 2017 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 06-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser Organisation for erhvervslivet December 29 Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK De danske virksomheders forventninger til beskæftigelsen

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere