Bilag til rapporten findes her. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1.html

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til rapporten findes her. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1.html"

Transkript

1 Hovedrapport 28/08/ Hovedrapport Hovedrapport for 4. runde af projektet Undervisningsorganisering former og medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, hvor vi i denne runde har haft overskriften: Udvikling af pædagogisk anvendelse af IT i de gymnasiale uddannelser. Bilag til rapporten findes her. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1.html Side 1 af 1 1

2 Indledning 28/08/ Indledning Denne rapport indeholder beskrivelser og evalueringer fra de 16 projekter, der har været en del af 4. runde af projektet Undervisningsorganisering former og medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, hvor vi i denne runde har haft overskriften: Udvikling af pædagogisk anvendelse af IT i de gymnasiale uddannelser. Rapporten her er en lille guldgrube af konkrete umiddelbart anvendelige og meget inspirerende eksempler på, hvordan man kan bruge IT i undervisningen. Der er tale om virkelige hands-on erfaringer, der gives videre sammen med vigtige pædagogisk/didaktiske overvejelser. Flere af skolerne har lavet fine evalueringer, der viser, hvorledes både lærere og elever er påvirket af de nye måder at bruge IT på. Fordele og ulemper, ændrede elev- og lærerroller og udbyttet både for elever og lærere belyses i de forskellige skolebidrag og der er gode forslag til forbedringer. Samtidig er der undervejs masser af brugbare links til inspiration eller direkte brug i undervisningen. Her følger en kort introduktion til centrale emner i de enkelte skolerapporter. Aalborg Tekniske Gymnasium har sammen med Ålborghus Gymnasium og Aalborg Handelsgymnasium med projektet Next Generation Classroom forsøgt at tænke undervisning, pædagogik og didaktik ind i undervisningsrummet. Undervisningskommunikationen er flyttet til tablets, pc og smartboards koblet med en fleksibel lokaleindretning arbejdet er foregået i samarbejde mellem de tre skoler og her er en beskrivelse af, hvordan der er skabt fællesskab omkring projektet på tværs af skoler. Egaa Gymnasium har arbejdet med elevaktivering i projektet Skriv din egen lærebog med brug af programmet InfoGeist. Det centrale har været elevernes eget arbejde med at udarbejde digitale undervisningsmidler, der indebærer en høj grad af elevaktivering og centralt har derfor været de pædagogiske og didaktiske muligheder i denne form for arbejde. Projektet har været knyttet til rammeforsøg vedr. studietid og brug af ipads. Der er gode eksempler på konkrete forløb bl.a. i projektarbejde i historie. Der er links til konkrete eksempler på elevernes arbejde i historie, matematik, fysik og spansk samt vedlagte bilag med forløbsbeskrivelser bl.a. en elevproduceret lærebog til fysikundervisning på engelsk. På Espergærde Gymnasium er der blevet arbejdet med Lan-School. Forsøget har drejet sig om at undersøge hvorvidt Lan-School programmer, hvor læreren kan se elevernes skærme, kan forbedre arbejdet dels med skriftlige opgaver i form af procesvejledning dels med styring af elevernes iskanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-2.html#topic_1-2 2 Side 1 af 5

3 Indledning 28/08/ brug af Facebook. Forsøget viste både tekniske og pædagogiske udfordringer, især er kontrolaspektet et væsentligt aspekt. Desværre er der en del tekniske problemer, der fint redegøres for i rapporten. På Horsens Gymnasium har projektet været IT og studietid i udviklingen af skriftlige kompetencer. Spørgsmålet har været, hvordan elevernes skriftlige studiekompetencer kan udvikles ved hjælp af it, hvor det især er delings- og produktionsværktøjer, der har været centralt. Som på Egaa Gymnasium har InfoGeist været afprøvet, men her foretrækkes google-sites. Der er en fin evaluering af styrker og svagheder ved brugen af IT-værktøjer. Desuden et link til skolens SRP-skrivemetro. Randers HF og VUC har i projektet Brug af IT i forbindelse med skriveproces og differentiering ligeledes arbejdet med google-docs og ipads. Projektet har været en del af et større IT projekt på Randers HF og VUC, der handler om Bred inddragelse af IT (BIT). I evalueringen fremhæves det problem, at kursisterne ikke ønsker offentliggørelse af deres skriftlige arbejde. De ønsker ikke, at deres arbejde skal indgå i et fælles projekt. I evalueringen er der ligeledes gode råd til, hvordan man kan arbejde med brug af google-docs og hvilke problemer, der skal tages højde for. Det samme gælder brug af screencasts. Tradium HHX har arbejdet med Brug af ipads i undervisningen. Forsøg med anvendelse af ipad i undervisningen har haft til hensigt at gøre undervisningen mere mobil og aktivere eleverne. Der er gode links til film om brug af ipads i undervisningen. Der er en grundig beskrivelse af, hvordan der er arbejdet med brugen af ipads i den pågældende klasse herunder også en beskrivelse af de nye krav til lærerens IT-færdigheder. I bilagene er der beskrivelse af lærerens nye opgaver og hvilken efteruddannelse, der har været behov for. God inspiration til dem der skal starte med at bruge ipads. I bilagene er ideer til brug af smartphone, inspirationsark til brug af IT i sprogundervisningen samt oversigt over anvendelige apps. IT fællesskabet Nærum Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Borupgård Gymnasium, Gladsaxe Gymnasium, Høje Tåstrup Gymnasium og Rødovre Gymnasium har arbejdet med Flipped Classroom elevrollen i spil. I forsøget stilles spørgsmålet Hvad er flipped classroom i den nordiske skole og skolernes svar er nytænkning af uddannelsestid og elevtid med henblik på at optimere elevernes læring. Der gives et bud på nytænkning af lektielæsning og i afsnittet om gennemførelse gives en række eksempler på, hvorledes flipped classroom har været anvendt, ligesom der er eksempler på materiale udviklet i denne sammenhæng. Disse eksempler er både på lærerog elevproducerede casts. Desuden er der overvejelser over de ændringer i elev- og lærerrolle, der sker, når man anvender flipped classroom. Erfaringerne er meget forskellige, så læs de afsnit, der handler om dit fag iskanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-2.html#topic_1-2 Side 2 af 5 3

4 Indledning 28/08/ selvom der også kan hentes gode erfaringer fra andre fag. Følgende fag er repræsenteret - matematik, fysik, historie, tysk, engelsk, dansk og religion, samfundsfag. Evalueringen i Bilag D1 er interessant. Herlev Gymnasium har i projektet IT-kompetenceudvikling alle lærere med arbejdet med problemstillingen, hvordan går man fra forsøg blandt enkelte lærere til at få alle lærere med. Hvordan kompetenceudvikler man og videndeler man bedst. Forskellige efteruddannelsesformer er afprøvet bl.a. workshops, enkeltmandsoplæring, on-lineintroduktioner mv. Det er et godt eksempel på, hvordan systematisk arbejde med lærernes kompetenceudvikling kan rykke i brugen af IT i undervisningen. Støvring Gymnasium har i projektet Hvorfor ipads stillet spørgsmålet : kan ipads bruges til at udfordre elevernes kreative og innovative evner? Hvilken effekt har brug af ipads på elevernes læring og lærernes rolle heri. I afsnittet om evaluering fremhæves fordele og ulemper vedr. brug af ipads, der kan være interessant at have med i overvejelserne, hvis man vil indføre ipads i klasserne. Uddannelsescenter Holstebro og Struer Statsgymnasium har arbejdet med Vodcast i læringsrummet. Inspireret af flipped classroom har man arbejdet med selvproducerede vodcasts. Projektet er blevet udvidet til generelt at handle om brug af casts (vod-pen- og podcast). Desuden har der været behov for at udvide med muligheden for, at eleverne laver vodcasts som afleveringer. Projektet har udviklet sig til at have mere fokus på det elevaktiverende end på lektielæsningsproblematikken. Der er eksempler på brug af cast i matematikundervisningen og i virksomhedsøkonomi. KVUC har med projektet Differentiering, stilladsering og dialog via web 2.0 sat problemet med den øgede tilgang til flexkurserne og dermed øget behov for differentiering på dagsordenen. Udgangspunktet har således været et konkret problem og opgaven har været at finde muligheder i web 2.0 til afhjælpning af dette problem. Især har muligheder for stilladsering og anvendelse af forskellige opgavetyper været vigtige der nævnes i gennemførelsesafsnittet en række forskellige tiltag, der er blevet afprøvet, som kan give inspiration. Et af resultaterne er flere mundtlige afleveringer end tidligere, hvor alt var skriftlig. Fin inspiration til os, der ikke har flexhold, men som gerne vil arbejde med virtuel undervisning. Viden Djurs har i projektet Spilbaseret læring haft lærere på både HHX og HTX, der i samarbejde med Dania Games har udviklet spil til undervisningen. Interessant er også de spildidaktiske samtaler, der er blevet gennemført for at introducere brugen af spil til det øvrige lærerkollegium. Erfaringerne har vist, at især drenge fanges af anvendelsen af spil i undervisningen. iskanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-2.html#topic_1-2 4 Side 3 af 5

5 Indledning 28/08/ Odder Gymnasium har arbejdet med ipad som motivationsfremmer. Projektet er del af en større strategi vedr. multiple platforme og simple stier og samtidig en videreførelse af grundskolernes arbejde med ipads. Arbejdet har handlet om at skabe motivation og at kunne differentiere i forhold til den enkelte elev. I to klasser har eleverne arbejdet med ipads i alle fag. Fokus har været på forskellige anvendelser af ipad en men især på elevernes produktion af viden. I evalueringen er der uddybende overvejelser over forskellige problemstillinger i anvendelse af ipads især interessant er det, at 50% af drengene svarer, at de er blevet mere motiverede af at bruge ipads I Bilag G2 findes en oversigt over de apps, der er anvendt på Odder Gymnasium og i Bilag G3 en dokumentar om projektet På Svendborg Gymnasium har de arbejdet med Ny skriftlighed nytænkning af studietid Skolens arbejde med ny skriftlighed, der kan ses på skolens skriveportal, affødte en interesse for, hvordan det kunne kobles med digitale værktøjer. Særlig interesse har der været for de nye produktformer, it giver mulighed for i det skriftlige arbejde. IT- arbejdet har været varetaget af en undergruppe under skriftlighedsarbejdet. Der har været afviklet forsøg i 3 klasser, hvor arbejdet med IPads har været brugt til at lave omlagt elevtid og andre nye skriftlighedsformer. Der er eksempel på, hvordan man med ny teknologi kan arbejde alternativt med skriftlighed og dermed styrke elevernes naturvidenskabelige læring På Nyborg Gymnasium har projektet været en IT-klasse med MacBook i skoleåret 12/13 og 13/14, hvor tanken har været, at forsøgsklasserne skulle fungerer som it-væksthuse. Fokus har især været på, hvordan IT kan være med til at motivere og fastholde drengene. Alle elever i forsøgsklasserne har fået udleveret en MacBook og klassens lærere har fået et kursus i web 2.0 teknologier. Der gives i rapportens afsnit om gennemførelse inspirerende eksempler på, hvordan de enkelte lærere i klassen har brugt forskellige teknologier. Århus Købmandsskole har deltaget med projektet Faglig læsning og ibøger, som er del af skolens større projekt Den e-lærende Digitale Skole. Det centrale er udvikling af elevenes kompetencer indenfor faglig læsning og skrivning. I projektet Faglig læsning og i-bøger undersøges de ændringer, der sker i elevernes læsning, når det handler om i-bøger. Med brug af e-bøger sker der en ændring i elevernes læsestrategi, overblik, søgemetoder og tilegnelsesvaner og spørgsmålet er, om det skaber problemer for nogle elever? Der er udviklet en praktisk vejledning til lærere vedr. forhold, man skal være opmærksom på. Projektet er endnu ikke afsluttet, men i Bilag H3 er der en oversigt over materialer, der er udviklet og anvendt i forbindelse med projektet. Skolernes bilag er samlet i en særskilt publikation. I denne publikation har vi iskanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-2.html#topic_1-2 Side 4 af 5 5

6 Indledning 28/08/ også samlet referater mv. fra gruppearbejdet på vores arbejdsseminarer. Som det første er der en kort præsentation af skolerne, der fungerede som en introducerende øvelse i brug af InfoGeist. Dernæst er der fra 1. arbejdsseminar gruppereferater vedr. brug af InfoGeist, casts og delingsværktøjer, hvor grupperne anvender de pågældende værktøjer til deres referat. Referaterne fra 2. arbejdsseminar handler i workshop 1 om videndeling og kompetenceudvikling og i workshop to om, hvilke mål vi har med brug af IT. Jeg håber med denne lille introduktion at have skabt interesse for at læse mere om de enkelte projekter. Lise Hansen, Vicerektor, Egaa Gymnasium, August iskanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-2.html#topic_1-2 6 Side 5 af 5

7 Læsevejledning 28/08/ Læsevejledning I dette afsnit findes en kort læsevejledning til hhv. rapporten som hjemmeside og rapporten som e-bog. Hjemmesiden Navigation på hjemmesiden foregår vha. panelet i venstre side af skærmen. Klik på fanen Indhold og åben og luk for undermenuer i bogen ved at klikke på hhv. + og - ved siden af menupunkter. Ved brug af de indlagte links åbnes en ny fane i din browser med den ønskede side. Via fanen Søg kan der søges i hele projektrapporten. e-bogen Læs vejledning i læsning af e-bøger her. Links i e-bogen vil føre dig til den pågældende side i din browser, da links internt i e-bøger desværre ikke virker endnu. Selve e-bogen kan du downloade fra Egaa Gymnasiums portal på itunes U. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_2.html Side 1 af 1 7

8 Next Generation Classroom 28/08/ Next Generation Classroom Denne evaluering er afrapportering på Next Generation Classeroom (NGC) projektet. I projektet er involveret tre gymnasie skoler, det drejer sig om Aalborghus Gymnasium, Aalborg Handelsskole og Aalborg Tekniske Gymnasium. Projektets omdrejningspunkt har været at skabe pædagogisk udvikling inden for brugen af IT i gymnasieskolen. Dette er sket ved at bevæge sig på kanten af, hvad der kunne tænkes at være det næste skridt inden for IT undervisning i gymnasieskolen. Derfor har vi her i evalueringen valgt, at beskrive projektet som et pædagogisk casestudie. Dvs. at bruge konklusionerne fra alle de tre gymnasieskolerne i en beskrivelse af NGC. Projektet kunne ikke have været gennemført uden tilskuddet fra undervisningsministeriet på ,00 kr. til pædagogisk udvikling og koordinering. Herudover fik Aalborg Tekniske Gymnasium fået tildelt ,00 kr. fra AP. Møller fonden til udvikling og indkøb af hardware. Derfor skal der lyde en stor tak til både Undervisningsministeriet og A.P. Møller fonden. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-3.html 8 Side 1 af 1

9 Indledning 28/08/ Indledning Formål Evalueringens formål er at skabe et overblik over, hvilken betydning implementeringen af teknologierne har haft og hvordan de har påvirket læringsrummet. I evalueringen vil der blive inddraget eksempler fra det daglige arbejde med undervisningen i NGC. Detaljer fra interviews og observationer vil blive inddraget for at komme med eksempler på den teknologiske påvirkning. Udgangspunktet for vores projekt NGC var at bidrage til en didaktisk diskussion omkring anvendelse af it i undervisningen, herunder også mindre forsøg i enkelte klasser med specifikke anvendelser af pc en i undervisningen. Projektet har særlig fokus på nytænkning, nye måder at organisere undervisningen på og på udvikling af undervisningsformer, undervisningsmaterialer og anvendelse af medier. Herunder har vi arbejdet med følgende underpunkter: Uddannelses- og elevtid, herunder lærerens rolle i forskellige arbejdsformer Undervisningsorganisering med forskellige kombinationsmuligheder indenfor det enkelte fag samt i samspil mellem fag Undervisningsorganisering, eks. samarbejde på tværs af hold/årgange eller virtuelt samarbejde mellem forskellige skoleformer, herunder også samarbejdsklasser i udlandet Undervisningsmaterialer, -medier og kommunikationsplatforme med brug af digitale medier og net medieret kommunikation, herunder papirløse klasser file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-4.html Side 1 af 1 9

10 Gennemførelse 28/08/ Gennemførelse Usikkerheder og tekniske hjælpemidler Før opstart Ideen til NGC er kommet til verden i et samspil mellem adjunkt Kasper Winther, Team B. og ledelsen på Aalborg Tekniske Gymnasium. Herefter er der taget kontakt til samarbejdspartnerne på Aalborg Handelsskole og Aalborg Tekniske Gymnasium. Sammen, på baggrund af en konstruktiv dialog og et meget givtigt og progressivt opstartsmøde, har det været mulig at udvikle konceptet NGC. Uden de ministerielle midler ville det første arbejde og den konstruktive dialog være forblevet en dialog uden mulighed for at realisere tankerne. Grundtanken ligger i tråd med en del andre projekter i skole og gymnasieverdenen, hvor der over de seneste år har været en del forsøg med it baseret undervisning. NGC tager et skridt, som ikke mange af de andre projekter gør, nemlig at tænke både undervisning, pædagogik og didaktik ind i et undervisningsrum, hvor undervisningskommunikationsfladerne er flyttet ud på tablets, pc og smartboards. Dette er blevet kombineret med et undervisningsrum, som er omskifteligt på baggrund af små borde, mobile stole og fleksible (små) vægge. Dette er tænkt som en mobilramme for samspillet mellem lærer, elev og indhold. Figuren herunder skitsere (noget forsimplet) dette didaktiske forhold og hvordan de it- og den fysiske rammeforskydningsmulighed påvirker lærings-mulighedsrummet. For forholdet mellem lærer og elev betyder it udstyret at dele af kommunikationen er flyttet til en undervisningsflade, der er placeret i umiddelbar nærhed af eleven. Dette kan være med til at gøre undervisningen mere individuel og mere målrettet den enkelte, udfordringen er, at eleverne file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-5.html 10 Side 1 af 4

11 Gennemførelse 28/08/ ikke skal miste fokus på det faglige stof. Derfor bliver en del af udfordringen, at forholdet mellem lærer og elev stadig bliver tæt nok til at skabe en konstruktiv og tillidsbaseret dialog med det relevante fagdidaktiske indhold. Således var det klar hvilke udfordringer, der var før projektet blev igangsat, men som projektet skred frem, opstod der (naturligvis) nye udfordringer og interessante udviklingsmuligheder. Teamdannelse Ved etablering af projektgruppen på tværs af tre gymnasieskoler sikres, at teamet kender hinanden og dette giver sikkerhed for, at teamets deltagere lærer hinanden at kende, samt at der skabes motivation og gejst omkring projektet. I opstarten sættes der fokus på, hvordan den enkelte deltager på bedste vis bidrager til projektet, samt hvordan samarbejdet skal være konstruktivt ved, at støtte hinanden effektivt gennem hele projektet. Tidlig udfordring I opstartstankerne blev der taget udgangspunkt i formålet med projektet og i dialog med parterne og den eksisterende litteratur (inden for it i gymnasieskolen), blev der opbygget et grundlæggende projektdesign. Dette skulle sikre fælles mål og klare linjer ifht. ansvarsfordeling, forudsætninger, dagligdrift mv. Opstartsworkshop Som en del af ministeriets støtte blev det muligt at afholde en opstartsworkshop. Her var der overordnet to hovedformål. Dels at sikre den nødvendige og rigtige viden der skulle til for at gennemføre projekterne og dels at sikre, at alle deltagerne havde en fælles opfattelse af projektets forløb og processtyringen. Som sidegevinst skabte opstartsworkshoppen et godt grundlag for ejerskab for deltagerne. Workshop 2.0 Under projektforløbet var det meget konstruktivt at afholde en 2.0 workshop, hvor deltagerne har haft mulighed for at lufte deres frustrationer, dele deres erfaringer og skabe nye innovative løsninger og didaktiske overvejelser. Dette har givet et afbræk fra hverdagen, som gjorde det muligt at gå i helikopter syn på projektet, noget som der retrospektivt godt kunne havde brugt flere ressourcer på, fordi det har vist sig meget givtigt, at få mulighed for at se på eget arbejde gennem selvevaluering og andres refleksioner. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-5.html 11 Side 2 af 4

12 Gennemførelse 28/08/ Procesevaluering Løbende har der været udført selvevaluering, som de to afrapporteringer har vist. Derudover er denne rapport et udtryk for den samlede proces og hvordan vi har set forløbet, projektet og konklusionerne af NGC det vi i modellen herunder kalder Lessons Learned. Her er aktiviteterne sat sammen med parter og anvendte virkemidler. Evalueringsdesign Evalueringsdesignet er som beskrevet ovenfor opbygget omkring formål- og procesevaluering. Metodemæssigt er det baseret på kvalitative metoder i form af interview og observationer, noget som vi retrospektivt godt kunne have understøttet med kvantitative metoder som spørgeskemaer eller karaktermålinger, men dette ville havde krævet et meget mere detaljeret projektdesign for, at det kunne give valide og brugbare resultater. De kvalitative undersøgelser er efterfølgende blevet behandlet som ekspertinterviews, fordi de er lavet med de lærere, der har benyttet teknologierne og derfor har direkte erfaring med brugen og påvirkningen. Der har blandt lærerne være stor spredning i valg af tilgang og teknologi, lige som de enkelte teknologier faktisk kan benyttes meget forskelligt i læringsrummet. I observationsstudierne har vi valgt at lade andre lærere betragte undervisningen for derigennem at få et billede af, hvordan teknologien påvirker læringsrummet. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-5.html 12 Side 3 af 4

13 Gennemførelse 28/08/ Usikkerheder og tekniske hjælpemidler Usikkerheder Vi har i alle vores projekter oplevet forskellige tekniske vanskeligheder med at bruge og integrere de nye teknologier i undervisningen. Dette dækker over alt fra små opstarts vanskeligheder med trådløst netværk til systemer, der ikke passer sammen og systemfejl, der sætter grænser for udviklingsmulighederne. Et godt eksempel på dette var elevernes brug af måleudstyr i fysikundervisningen, hvor de udleverede tablets ikke kunne understøtte måleredskaberne. Her var det en klar fordel af med en intern computer ekspert i huset, som efter en del arbejde løste problemet desværre er den type problemer ofte forekommende. Vores forståelse af det er, at når der tænkes nye måder at lave undervisning på, så må der nødvendigvis også opstå problemer med om programmer mv. er kompatible med hinanden. Der har i lærergrupperne også været usikkerhed om, i hvor høj grad og til hvad disse nye teknologier kunne bruges. Disse usikkerheder bliver ikke mindre, når der opstår software problemer, som ikke burde kunne opstå. Til gengæld har det vist sig for lærerne, at der også er mange positive udviklingsmuligheder i it undervisningen. Teknologiske hjælpemidler De forskellige teknologier, der er benyttet i NGC har været: Tablet: ASUS TF810C; Tavleprojektorer: NEC-UM330W; Smartboards: Polyvision Eno Classic; Lærer-PC: ASUS ET2300; Surround-anlæg: Pioneer VSX-922K; Blueray-afspiller: Pioneer BPD-150; 5.1 højttalerer: Pioner S-71B/C/W Full-HD projektor: Infocus 3118HD Hertil kommer forskelligt software og de mere lavteknologiske virkemidler som: rumdeler, små borde og mobile stole. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-5.html 13 Side 4 af 4

14 Evaluering 28/08/ Evaluering Elevernes faglige udbytte I dette afsnit beskrives elevernes udbytte har været af at være inddraget i NGC. Dette afsnit bygger på lærernes vurdering af elevernes udvikling og elevernes egne udsagn om NGC. Eleverne har generelt set været glade for den nye klasserumsundervisning. De begrunder det overordnet på følgende måde: NGC bidrager til at skabe deltagelsesmotivation, blandt andet fordi eleverne oplever undervisningen er mere oppe i tiden NGC biddrager til, at eleverne tager mere del i undervisningen NGC biddrager til, at nogle elever finder de tekniske matematiske forhold mere interessante specielt for de matematiske fag NGC bidrager til at skabe fastholdelsesmotivation hos eleverne, specielt når det lykkes at får rum opdelingen og it udstyret til at spille positivt sammen. Dette kan skabe et konkurrenceelement, hvor eleverne har mulighed for at skabe en positiv selvfremstilling NGC kan skabe en øget fokus på, hvordan ting hænger sammen, fordi ordsøgning, begrebsafklaring i redskaber som google nogle gange skaber nye fortolkningsmuligheder og begrebsforståelser. NGC har skabt situationer, hvor eleverne selv opretholder læreprocessen uden for skoletiden, fordi de er blevet grebet af et emne og NGC er med til at understøtte denne læreproces Hvordan undervisningen organiseres, så teknologien udnyttes progressivt Logbøger, som jo ikke er noget nyt, har vist sig at være et godt redskab til at indsamle oplysninger og information. De har vist sig at være velegnede som redskaber til erfaringsudveksling, vidensdannelse og dokumentation. Mange af eleverne mødes på baggrund af deres arbejde med it, dette skaber ofte nye venskaber på tværs af elevgrupperingerne. Sådanne mere uformelle netværk er uvurderlige i erfaringsudvekslingen. De formelle netværk forsøger lærerne at skabe i elevgruppen gennem gruppe- og teamarbejde men disse er mest baseret på læringsteori og ikke som sådan NGC projektet. Netværksdannelse kan desuden etablere erfaringsudveksling og faglig sparring, dette giver en god mulighed for at diskutere sine egne faglige overvejelser og problemer. NGC skaber også et online læringsrum uden for gymnasiet, et fælles refleksionsrum, hvor det er muligt frit at gennemtænke file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-6.html 14 Side 1 af 2

15 Evaluering 28/08/ og afprøve tanker og ideer uden om lærerne. Det er ikke ualmindeligt, at den pædagogiske indsats ift. specifikke programmer hviler på den enkelte læres viden og erfaringer. Dette skyldes, at der dels ikke er en måde at bruge programmerne og it en på. Projektet med NGC har fået gruppen af medarbejdere til at arbejde tættere sammen, dette skyldes sandsynligvis, at nye udfordringer skaber nye arbejdsområder og dermed giver flere vinkler på opgaven. På den måde opnås mere komplekse løsninger. NGC arbejdsformen kan derfor siges at fremme muligheden for faglig udvikling også for lærerne. Meget af arbejdet er teambaseret og foregår som opgaveløsningen i et samarbejde mellem flere elever. Det giver flere perspektiver på opgaverne. Her har det vist sig at eleverne kan være med til at understøtte hinandens læring både positivt og negativt men at øget it baseret læring gør det nemmere at dele det faglige stof. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-6.html 15 Side 2 af 2

16 Konklusion 28/08/ Konklusion NGC projektet har givet Aalborghus Gymnasium, Aalborg Handelsskole og Aalborg Tekniske Gymnasium en god indsigt i, hvordan undervisningen kan planlægges og hvordan IT kan være med til at understøtte og underbygge undervisningen på skolen. Projektet har fået os til at reflektere over, hvordan næste generations klasseværelse kan se ud, og her stå fleksibilitet klart frem. Både i form af it programmer og hardware, men bestemt også i fleksibilitet i forhold til klasseværelsets fysiske udformning og fysiske indhold så som stole, borde og skillevægge. På det faglige-pædagogiske område fortæller både lærere og elever, at it kan være med til at skabe en positiv udvikling for læringsrummet. For det først kan it støtte elevernes motivation ved at skabe en undervisningsform, der er mere oppe i tiden og biddrager til at eleverne tager mere del i undervisningen. Hertil kommer at vi har oplevet, at eleverne selv opretholder læreprocessen uden for skoletiden. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-7.html 16 Side 1 af 1

17 Skriv din egen lærebog 28/08/ Skriv din egen lærebog Egaa gymnasium er et dejligt gymnasium på en mark i det nordlige Aarhus. Det er nyt gymnasium hvor pionerånden stadig hersker. Dette kommer til udtryk ved de talrige projekter som lærere og elever selv skaber og fører ud i livet. Vi er en gruppe lærere der arbejder med softwaren InfoGeist til at lave hjemmesider og e-bøger. F.eks. har EG10y deres egene matematikbøger på nettet. EG12i vores internationale klasse, har fysik C på engelsk og skriver deres egen engelsksproget fysikbog, da en sådan ikke findes i forvejen. EG11-1g spanskholdet laver deres egen grammatikhjemmeside og forskellige præsentationer af skolen, dem selv og deres interesser. I EG12s har eleverne afsluttet et forløb med at lave en hjemmeside der afdække det emne klassen har arbejdet med. EG12w har arbejdet med Vietnam-krigen og velfærdsstaten. Her har eleverne efter hver lektion afleveret et bidrag til hjemmesiden, hvorved hjemmesiden gradvist gennem hele forløbet er blevet opbygget. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-8.html 17 Side 1 af 1

18 Indledning 28/08/ Indledning Projektet gennemført på Egaa gymnasium har haft titlen Udvikling af elevproducerede digitale læringsmidler eller den mere direkte version Skriv din egen lærebog. Baggrund for projektet Erfaringer fra de projekter der hidtil har været afprøvet i kategorien Digitale undervisningsmaterialer viser ifølge Overbliksrapporten fra 2011, at det centrale i disse projekter har været elevernes brug af digitale undervisningsmidler, primært e- og i-bøger. Ved elevstyrede aktiviteter handler det om informationssøgning og opslag på Wikipedia. I dette projekt er det, som titlen antyder, elevernes egen produktion af undervisningsmidler, samt de didaktiske og pædagogiske muligheder denne proces giver, der er i fokus. Brugen af teknologi understøtter en autentisk, engagerende arbejdsform, der ikke blot gør undervisningen mere vedkommende for eleverne, men også styrker fagligheden og udviklingen af kompetencer som samarbejdsevne, evnen til at skabe overblik, evnen til at lytte og reflektere, til perspektivering osv. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-9.html 18 Side 1 af 3

19 Indledning 28/08/ To hold på skolen, et 2.g matematik hold og et 1.g historiehold har gennem noget tid arbejdet sammen med firmaet InfoGeist om at udvikle deres produkt, en erstatning for fx en hjemmeside på Wikispaces. I InfoGeist systemet skriver eleverne deres dokumenter direkte i Word, det værktøj de er vandt til at arbejde i, og så gemmer de deres filer i DropBox. Herefter konverteres materialet automatisk til en e-bog og hjemmeside, alt sammen i en og samme arbejdsgang. Det er mulighederne i dette nye værktøj samt de pædagogiske muligheder i selve den proces eleverne gennemgår, når de publicerer deres eget materiale på nettet der har været fokus for projektet. Formål Projektets primære mål er at udforske og udvikle de didaktiske og pædagogiske muligheder i arbejdet med elevproducerede digitale læringsmidler. I projektet deltog hold fra alle 3 årgange, samt fra alle 3 hovedområder. Projektet har inddraget brug af Samarbejds- og delingsværktøjer, i dette projekt DropBox Værktøjer til produktion og publicering af digitale produkter (elevproduktioner) i dette projekt er der udviklet e-bøger/hjemmesider indeholdende screencasts, videoer, animationer mm. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-9.html 19 Side 2 af 3

20 Indledning 28/08/ Digitale undervisningsmaterialer, i dette projekt har der været fokus på materialer eleverne selv udvikler, men specielt for nogle af holdene (ipad hold) er der også inddraget brug af andre digitale læringsmidler. Her ud over er der i projektet undersøgt forskellige faktorers betydning, idet nogle hold (1g SP2, 2i fy, 3y MA og 3g FY) har deltaget i Rammeforsøg A her har vi undersøgt hvilke muligheder anvendelse af studietid giver i forhold til udviklingen af lærernes og elevernes roller i det mere fleksible læringsrum det kan være med til at skabe to hold (3y MA og 3g FY) har haft ipads til rådighed her har vi undersøgt teknologiens indflydelse på arbejdsformer og brugen af digitale medier - egne produkter såvel som andre. Vi forventede at projektet ville bidrage til en teknologisk kompetenceudvikling for elever, lærere og på skolen generelt udvikle samarbejdet eleverne imellem og mellem elever og lærere øge elevernes ejerskab til undervisningen og dermed øge elevinvolvering og -aktivering udvikle såvel elevers som læreres faglige kvalifikationer og faglige kompetencer udvikle elevernes sociale, herunder personlige, kvalifikationer og kompetencer. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-9.html 20 Side 3 af 3

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning.

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. 1 Slutrapport. Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. Projekt på Næstved Gymnasium og HF efteråret 2010-sommeren 2011 som del af forsknings- og udviklingsprojektet:

Læs mere

eskolermidt Afslutningskonference

eskolermidt Afslutningskonference eskolermidt Afslutningskonference Opsamling på eskolermidt Temaer, nedslag og perspektiver e-læring i fremtiden Hvordan vil du være beskæftiget med e-læring i de kommende år? Særlig metode? Særlig problemstilling

Læs mere

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer)

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer) Undervisningsforløb, der inddrager ipads Undervisningsforløb, der inddrager ipads Fagligt tema/indhold/kompetencemål: Tema: "Kroppen-skabt til at bevæge sig" - idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed

Læs mere

Rammer for delprojekter i edidaktik

Rammer for delprojekter i edidaktik Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Formål. Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske e-læringsform fra den e-didaktiske overvejelsesmodel

Læs mere

Peter Dallmann, Sct. Knuds Gymnasium, 2h Ma, matematik, B. Underviser, skole, klasse/ kursus, fag, niveau. 4 moduler a 100 min. Forløbets varighed

Peter Dallmann, Sct. Knuds Gymnasium, 2h Ma, matematik, B. Underviser, skole, klasse/ kursus, fag, niveau. 4 moduler a 100 min. Forløbets varighed Projektleverance for fase 3 (august-december 2015): Beskrivelse af undervisningsforløb eller læringsaktivitet med udgangspunkt i temaet for fase 3 ELEVEN SOM MEDPRODUCENT I ET FLIPPED KLASSEVÆRELSE Underviser,

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser AU Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Afslutningskonference Aarhus Universitet 28. november 2011 Tendenser fra interview og observation Temaer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

kanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-89.

kanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-89. Nyborg Gymnasium Nyborg Gymnasium http://www.infogeist.dk/html/paedagogiskanvendelseafit/infogeist-pae kanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-89.html#topic_1-92 Side 1 af 1 1 Indledning Indledning

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Skabelon til slutrapport

Skabelon til slutrapport Skabelon til slutrapport DEADLINE: 24. august 2012 1. Skole(-r) navn: Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. 2. Kontaktperson (navn/mail): Klaus Nørby Jakobsen, HR-chef, kj@birke-gym.dk Mathias Kruse

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Den perfekte undervisning, - i følge eleverne. Helle Mathiasen. Professor, projektleder hmathiasen@tdm.au.dk

Den perfekte undervisning, - i følge eleverne. Helle Mathiasen. Professor, projektleder hmathiasen@tdm.au.dk Den perfekte undervisning, - i følge eleverne Helle Mathiasen Professor, projektleder Undervisningsorganisering, - former og - medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Fokus på nytænkning

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Herning HF & VUC LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Ideer til lektieinkluderende undervisning Stine Aaen Dürr Idéer og øvelser Læsestrategier Formålet med læsestrategierne er at variere læsestrategierne og

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Lærerevaluering november 2007 Side 1 af 8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Nedenstående er en sammenfatning af den første lærerevaluering, der er gennemført i

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17

Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17 Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 15/16 1. Elev-/ kursistrollen, herunder a. motivation (fra elev/kursist til studerende)

Læs mere

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever.

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever. Projektleverance for fase 3 (august-december 2015): Beskrivelse af undervisningsforløb eller læringsaktivitet med udgangspunkt i temaet for fase 3 ELEVEN SOM MEDPRODUCENT I ET FLIPPED KLASSEVÆRELSE Underviser,

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Det bedste IT til undervisning

Det bedste IT til undervisning Det bedste IT til undervisning Vi demonstrerer hvad der er mest anvendeligt på Roskilde Gymnasium: Google Docs, screencast og wiki Henning Romme Lund og Ida Thingstrup Lærere og pædagogiske IT-vejledere

Læs mere

Kategorier af it i undervisningen

Kategorier af it i undervisningen Kategorier af it i undervisningen Janus Aaen Christian Dalsgaard Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Program 9.45-10.30: Oplæg 10.45-11.30: Workshop 11.30-12.00: Plenum

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik.

Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik. Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik. Delmål 2011-12 1. Fortsat undersøge omfang og brug af nye medier, nye platforme samt IT baseret og innovativ didaktik

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Indholdsfortegnelse 1. Klassen..3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet.5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Digital dannelse & Itdidaktik Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk 1 Agenda Digital dannelse og it-didaktik Hvorfor nu det? Hvad er det? Hvordan kan det ske i

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Studiefællesskaber Midtfyns Gymnasium

Studiefællesskaber Midtfyns Gymnasium Studiefællesskaber Midtfyns Gymnasium 2012-2013 Organisering 2 MA-klasser, 3 matematiklærere Parallellagt studiemodul 1 gang hver 14. dag Grundforløbet Ca. 20 elever pr gruppe Inddelt på grundlag af kort

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Lærer: Michael Krakus Generelt: Det har været et spændende år, at være dansk-, historie- og klasselærer i DD for første gang. Det har været en stor

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD SØREN HELBO UNDERVISER VVS ENERGIMONTØR VVS INSTALLATØR LIDT OM MIG SELV. COMPUTERNØRD - ELLER SOM GYNTHER BENÆVNER

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Skriftlighed i studieretningerne

Skriftlighed i studieretningerne Skriftlighed i studieretningerne Indholdsfortegnelse 1. Projektets formål 2. Projektets organisering 3. Projektets proces og produkter 4. Evaluering af projektet 5. Hovedresultater og erfaringer ift. projektet

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Den mundtlige dimension og Mundtlig eksamen

Den mundtlige dimension og Mundtlig eksamen Den mundtlige dimension og Mundtlig eksamen Mål med oplægget At få (øget) kendskab til det der forventes af os i forhold til den mundtlige dimension At få inspiration til arbejdet med det mundtlige At

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Projekt faglig formidling

Projekt faglig formidling Projekt faglig formidling Fælles projekt mellem kommunikation/it og Matematik Hvad går projektet ud på? Vi er i Kom/IT og matematik startet på et nyt SO projekt, der hedder faglig formidling, hvor at vi

Læs mere

Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 20 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF, STX Der har deltaget i alt 90 elever ud af 973 mulige. Det giver en

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Ulla Pedersen og italienskundervisningen med mobiltelefon Havedal 10. Tlf. 75368143 og lommefilm. ulla.pedersen@skolekom.

Ulla Pedersen og italienskundervisningen med mobiltelefon Havedal 10. Tlf. 75368143 og lommefilm. ulla.pedersen@skolekom. Opdateret d. 10. feb. 2011 Medialisering og fleksibilitet i fransk-, spansk- Fransklærerforeningen Ulla Pedersen og italienskundervisningen med mobiltelefon Havedal 10 Tlf. 75368143 og lommefilm. 6760

Læs mere

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013 Introduktionsforløb for 1g - 2013 Digital dannelse Introduktion til 1g SR-lederne I det følgende er der to forskellige muligheder for, at eleverne kan arbejde med digital dannelse. Dels kan man arbejde

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 Dato: 02-DEC-10 Side 1 af 6 sider Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 1. Skolens navn, 2. postadresse og 3. telefonnummer/ web/ e-mail 575012 Vejen Gymnasium og HF Petersmindevej

Læs mere

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier Deltagende skoler (8 i alt): Kalundborg Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Ikast Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Langkær Gymnasium, Rosborg Gymnasium,

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Flipped Classroom Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015. http://flippedclassroom.systime.dk/

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Målsætning for 2014-2015

Målsætning for 2014-2015 Målsætning for 2014-2015 Målsætningen for 2014-2015 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Har arbejdet med flipped elementer i dette semester generelt i flere forløb, da det både har været teoretisk og praktisk idræt.

Har arbejdet med flipped elementer i dette semester generelt i flere forløb, da det både har været teoretisk og praktisk idræt. Projektleverance for fase 3 (august-december 2015): Beskrivelse af undervisningsforløb eller læringsaktivitet med udgangspunkt i temaet for fase 3 ELEVEN SOM MEDPRODUCENT I ET FLIPPED KLASSEVÆRELSE Underviser,

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til samt idéer og forslag til den konkrete udmøntning af de enkelte punkter i hf-bekendtgørelsens

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Projektarbejde Hvor står vi nu?

Projektarbejde Hvor står vi nu? Projektarbejde Hvor står vi nu? Efter 10 år med den nye folkeskolelov har de projektorienterede arbejdsformer for alvor bidt sig fast i den danske folkeskole, men i arbejdet med at implementere de projektorienterede

Læs mere

Fokuseret videobrug med fokus på formidling og elevaktivering

Fokuseret videobrug med fokus på formidling og elevaktivering Fokuseret videobrug med fokus på formidling og elevaktivering Elevproduktion af materiale hvor eleverne formidler kildebearbejdelse og aktiverer de øvrige elever i forhold til kildearbejde med specifikke

Læs mere

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af midtvejsevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til første evaluering projektstart. Didaktiske

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer.

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer. A - y - y - Projekttitel Medvirkende skoler/institutioner Projektnummer Projektperiode Kontaktperson Berlin und Kopenhagen für junge Leute Ørestad Gymnasium 765 (129735) Feb.2013 maj 2013 Susanne Vestergaard

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere