Bilag til rapporten findes her. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1.html

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til rapporten findes her. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1.html"

Transkript

1 Hovedrapport 28/08/ Hovedrapport Hovedrapport for 4. runde af projektet Undervisningsorganisering former og medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, hvor vi i denne runde har haft overskriften: Udvikling af pædagogisk anvendelse af IT i de gymnasiale uddannelser. Bilag til rapporten findes her. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1.html Side 1 af 1 1

2 Indledning 28/08/ Indledning Denne rapport indeholder beskrivelser og evalueringer fra de 16 projekter, der har været en del af 4. runde af projektet Undervisningsorganisering former og medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, hvor vi i denne runde har haft overskriften: Udvikling af pædagogisk anvendelse af IT i de gymnasiale uddannelser. Rapporten her er en lille guldgrube af konkrete umiddelbart anvendelige og meget inspirerende eksempler på, hvordan man kan bruge IT i undervisningen. Der er tale om virkelige hands-on erfaringer, der gives videre sammen med vigtige pædagogisk/didaktiske overvejelser. Flere af skolerne har lavet fine evalueringer, der viser, hvorledes både lærere og elever er påvirket af de nye måder at bruge IT på. Fordele og ulemper, ændrede elev- og lærerroller og udbyttet både for elever og lærere belyses i de forskellige skolebidrag og der er gode forslag til forbedringer. Samtidig er der undervejs masser af brugbare links til inspiration eller direkte brug i undervisningen. Her følger en kort introduktion til centrale emner i de enkelte skolerapporter. Aalborg Tekniske Gymnasium har sammen med Ålborghus Gymnasium og Aalborg Handelsgymnasium med projektet Next Generation Classroom forsøgt at tænke undervisning, pædagogik og didaktik ind i undervisningsrummet. Undervisningskommunikationen er flyttet til tablets, pc og smartboards koblet med en fleksibel lokaleindretning arbejdet er foregået i samarbejde mellem de tre skoler og her er en beskrivelse af, hvordan der er skabt fællesskab omkring projektet på tværs af skoler. Egaa Gymnasium har arbejdet med elevaktivering i projektet Skriv din egen lærebog med brug af programmet InfoGeist. Det centrale har været elevernes eget arbejde med at udarbejde digitale undervisningsmidler, der indebærer en høj grad af elevaktivering og centralt har derfor været de pædagogiske og didaktiske muligheder i denne form for arbejde. Projektet har været knyttet til rammeforsøg vedr. studietid og brug af ipads. Der er gode eksempler på konkrete forløb bl.a. i projektarbejde i historie. Der er links til konkrete eksempler på elevernes arbejde i historie, matematik, fysik og spansk samt vedlagte bilag med forløbsbeskrivelser bl.a. en elevproduceret lærebog til fysikundervisning på engelsk. På Espergærde Gymnasium er der blevet arbejdet med Lan-School. Forsøget har drejet sig om at undersøge hvorvidt Lan-School programmer, hvor læreren kan se elevernes skærme, kan forbedre arbejdet dels med skriftlige opgaver i form af procesvejledning dels med styring af elevernes iskanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-2.html#topic_1-2 2 Side 1 af 5

3 Indledning 28/08/ brug af Facebook. Forsøget viste både tekniske og pædagogiske udfordringer, især er kontrolaspektet et væsentligt aspekt. Desværre er der en del tekniske problemer, der fint redegøres for i rapporten. På Horsens Gymnasium har projektet været IT og studietid i udviklingen af skriftlige kompetencer. Spørgsmålet har været, hvordan elevernes skriftlige studiekompetencer kan udvikles ved hjælp af it, hvor det især er delings- og produktionsværktøjer, der har været centralt. Som på Egaa Gymnasium har InfoGeist været afprøvet, men her foretrækkes google-sites. Der er en fin evaluering af styrker og svagheder ved brugen af IT-værktøjer. Desuden et link til skolens SRP-skrivemetro. Randers HF og VUC har i projektet Brug af IT i forbindelse med skriveproces og differentiering ligeledes arbejdet med google-docs og ipads. Projektet har været en del af et større IT projekt på Randers HF og VUC, der handler om Bred inddragelse af IT (BIT). I evalueringen fremhæves det problem, at kursisterne ikke ønsker offentliggørelse af deres skriftlige arbejde. De ønsker ikke, at deres arbejde skal indgå i et fælles projekt. I evalueringen er der ligeledes gode råd til, hvordan man kan arbejde med brug af google-docs og hvilke problemer, der skal tages højde for. Det samme gælder brug af screencasts. Tradium HHX har arbejdet med Brug af ipads i undervisningen. Forsøg med anvendelse af ipad i undervisningen har haft til hensigt at gøre undervisningen mere mobil og aktivere eleverne. Der er gode links til film om brug af ipads i undervisningen. Der er en grundig beskrivelse af, hvordan der er arbejdet med brugen af ipads i den pågældende klasse herunder også en beskrivelse af de nye krav til lærerens IT-færdigheder. I bilagene er der beskrivelse af lærerens nye opgaver og hvilken efteruddannelse, der har været behov for. God inspiration til dem der skal starte med at bruge ipads. I bilagene er ideer til brug af smartphone, inspirationsark til brug af IT i sprogundervisningen samt oversigt over anvendelige apps. IT fællesskabet Nærum Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Borupgård Gymnasium, Gladsaxe Gymnasium, Høje Tåstrup Gymnasium og Rødovre Gymnasium har arbejdet med Flipped Classroom elevrollen i spil. I forsøget stilles spørgsmålet Hvad er flipped classroom i den nordiske skole og skolernes svar er nytænkning af uddannelsestid og elevtid med henblik på at optimere elevernes læring. Der gives et bud på nytænkning af lektielæsning og i afsnittet om gennemførelse gives en række eksempler på, hvorledes flipped classroom har været anvendt, ligesom der er eksempler på materiale udviklet i denne sammenhæng. Disse eksempler er både på lærerog elevproducerede casts. Desuden er der overvejelser over de ændringer i elev- og lærerrolle, der sker, når man anvender flipped classroom. Erfaringerne er meget forskellige, så læs de afsnit, der handler om dit fag iskanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-2.html#topic_1-2 Side 2 af 5 3

4 Indledning 28/08/ selvom der også kan hentes gode erfaringer fra andre fag. Følgende fag er repræsenteret - matematik, fysik, historie, tysk, engelsk, dansk og religion, samfundsfag. Evalueringen i Bilag D1 er interessant. Herlev Gymnasium har i projektet IT-kompetenceudvikling alle lærere med arbejdet med problemstillingen, hvordan går man fra forsøg blandt enkelte lærere til at få alle lærere med. Hvordan kompetenceudvikler man og videndeler man bedst. Forskellige efteruddannelsesformer er afprøvet bl.a. workshops, enkeltmandsoplæring, on-lineintroduktioner mv. Det er et godt eksempel på, hvordan systematisk arbejde med lærernes kompetenceudvikling kan rykke i brugen af IT i undervisningen. Støvring Gymnasium har i projektet Hvorfor ipads stillet spørgsmålet : kan ipads bruges til at udfordre elevernes kreative og innovative evner? Hvilken effekt har brug af ipads på elevernes læring og lærernes rolle heri. I afsnittet om evaluering fremhæves fordele og ulemper vedr. brug af ipads, der kan være interessant at have med i overvejelserne, hvis man vil indføre ipads i klasserne. Uddannelsescenter Holstebro og Struer Statsgymnasium har arbejdet med Vodcast i læringsrummet. Inspireret af flipped classroom har man arbejdet med selvproducerede vodcasts. Projektet er blevet udvidet til generelt at handle om brug af casts (vod-pen- og podcast). Desuden har der været behov for at udvide med muligheden for, at eleverne laver vodcasts som afleveringer. Projektet har udviklet sig til at have mere fokus på det elevaktiverende end på lektielæsningsproblematikken. Der er eksempler på brug af cast i matematikundervisningen og i virksomhedsøkonomi. KVUC har med projektet Differentiering, stilladsering og dialog via web 2.0 sat problemet med den øgede tilgang til flexkurserne og dermed øget behov for differentiering på dagsordenen. Udgangspunktet har således været et konkret problem og opgaven har været at finde muligheder i web 2.0 til afhjælpning af dette problem. Især har muligheder for stilladsering og anvendelse af forskellige opgavetyper været vigtige der nævnes i gennemførelsesafsnittet en række forskellige tiltag, der er blevet afprøvet, som kan give inspiration. Et af resultaterne er flere mundtlige afleveringer end tidligere, hvor alt var skriftlig. Fin inspiration til os, der ikke har flexhold, men som gerne vil arbejde med virtuel undervisning. Viden Djurs har i projektet Spilbaseret læring haft lærere på både HHX og HTX, der i samarbejde med Dania Games har udviklet spil til undervisningen. Interessant er også de spildidaktiske samtaler, der er blevet gennemført for at introducere brugen af spil til det øvrige lærerkollegium. Erfaringerne har vist, at især drenge fanges af anvendelsen af spil i undervisningen. iskanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-2.html#topic_1-2 4 Side 3 af 5

5 Indledning 28/08/ Odder Gymnasium har arbejdet med ipad som motivationsfremmer. Projektet er del af en større strategi vedr. multiple platforme og simple stier og samtidig en videreførelse af grundskolernes arbejde med ipads. Arbejdet har handlet om at skabe motivation og at kunne differentiere i forhold til den enkelte elev. I to klasser har eleverne arbejdet med ipads i alle fag. Fokus har været på forskellige anvendelser af ipad en men især på elevernes produktion af viden. I evalueringen er der uddybende overvejelser over forskellige problemstillinger i anvendelse af ipads især interessant er det, at 50% af drengene svarer, at de er blevet mere motiverede af at bruge ipads I Bilag G2 findes en oversigt over de apps, der er anvendt på Odder Gymnasium og i Bilag G3 en dokumentar om projektet På Svendborg Gymnasium har de arbejdet med Ny skriftlighed nytænkning af studietid Skolens arbejde med ny skriftlighed, der kan ses på skolens skriveportal, affødte en interesse for, hvordan det kunne kobles med digitale værktøjer. Særlig interesse har der været for de nye produktformer, it giver mulighed for i det skriftlige arbejde. IT- arbejdet har været varetaget af en undergruppe under skriftlighedsarbejdet. Der har været afviklet forsøg i 3 klasser, hvor arbejdet med IPads har været brugt til at lave omlagt elevtid og andre nye skriftlighedsformer. Der er eksempel på, hvordan man med ny teknologi kan arbejde alternativt med skriftlighed og dermed styrke elevernes naturvidenskabelige læring På Nyborg Gymnasium har projektet været en IT-klasse med MacBook i skoleåret 12/13 og 13/14, hvor tanken har været, at forsøgsklasserne skulle fungerer som it-væksthuse. Fokus har især været på, hvordan IT kan være med til at motivere og fastholde drengene. Alle elever i forsøgsklasserne har fået udleveret en MacBook og klassens lærere har fået et kursus i web 2.0 teknologier. Der gives i rapportens afsnit om gennemførelse inspirerende eksempler på, hvordan de enkelte lærere i klassen har brugt forskellige teknologier. Århus Købmandsskole har deltaget med projektet Faglig læsning og ibøger, som er del af skolens større projekt Den e-lærende Digitale Skole. Det centrale er udvikling af elevenes kompetencer indenfor faglig læsning og skrivning. I projektet Faglig læsning og i-bøger undersøges de ændringer, der sker i elevernes læsning, når det handler om i-bøger. Med brug af e-bøger sker der en ændring i elevernes læsestrategi, overblik, søgemetoder og tilegnelsesvaner og spørgsmålet er, om det skaber problemer for nogle elever? Der er udviklet en praktisk vejledning til lærere vedr. forhold, man skal være opmærksom på. Projektet er endnu ikke afsluttet, men i Bilag H3 er der en oversigt over materialer, der er udviklet og anvendt i forbindelse med projektet. Skolernes bilag er samlet i en særskilt publikation. I denne publikation har vi iskanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-2.html#topic_1-2 Side 4 af 5 5

6 Indledning 28/08/ også samlet referater mv. fra gruppearbejdet på vores arbejdsseminarer. Som det første er der en kort præsentation af skolerne, der fungerede som en introducerende øvelse i brug af InfoGeist. Dernæst er der fra 1. arbejdsseminar gruppereferater vedr. brug af InfoGeist, casts og delingsværktøjer, hvor grupperne anvender de pågældende værktøjer til deres referat. Referaterne fra 2. arbejdsseminar handler i workshop 1 om videndeling og kompetenceudvikling og i workshop to om, hvilke mål vi har med brug af IT. Jeg håber med denne lille introduktion at have skabt interesse for at læse mere om de enkelte projekter. Lise Hansen, Vicerektor, Egaa Gymnasium, August iskanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-2.html#topic_1-2 6 Side 5 af 5

7 Læsevejledning 28/08/ Læsevejledning I dette afsnit findes en kort læsevejledning til hhv. rapporten som hjemmeside og rapporten som e-bog. Hjemmesiden Navigation på hjemmesiden foregår vha. panelet i venstre side af skærmen. Klik på fanen Indhold og åben og luk for undermenuer i bogen ved at klikke på hhv. + og - ved siden af menupunkter. Ved brug af de indlagte links åbnes en ny fane i din browser med den ønskede side. Via fanen Søg kan der søges i hele projektrapporten. e-bogen Læs vejledning i læsning af e-bøger her. Links i e-bogen vil føre dig til den pågældende side i din browser, da links internt i e-bøger desværre ikke virker endnu. Selve e-bogen kan du downloade fra Egaa Gymnasiums portal på itunes U. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_2.html Side 1 af 1 7

8 Next Generation Classroom 28/08/ Next Generation Classroom Denne evaluering er afrapportering på Next Generation Classeroom (NGC) projektet. I projektet er involveret tre gymnasie skoler, det drejer sig om Aalborghus Gymnasium, Aalborg Handelsskole og Aalborg Tekniske Gymnasium. Projektets omdrejningspunkt har været at skabe pædagogisk udvikling inden for brugen af IT i gymnasieskolen. Dette er sket ved at bevæge sig på kanten af, hvad der kunne tænkes at være det næste skridt inden for IT undervisning i gymnasieskolen. Derfor har vi her i evalueringen valgt, at beskrive projektet som et pædagogisk casestudie. Dvs. at bruge konklusionerne fra alle de tre gymnasieskolerne i en beskrivelse af NGC. Projektet kunne ikke have været gennemført uden tilskuddet fra undervisningsministeriet på ,00 kr. til pædagogisk udvikling og koordinering. Herudover fik Aalborg Tekniske Gymnasium fået tildelt ,00 kr. fra AP. Møller fonden til udvikling og indkøb af hardware. Derfor skal der lyde en stor tak til både Undervisningsministeriet og A.P. Møller fonden. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-3.html 8 Side 1 af 1

9 Indledning 28/08/ Indledning Formål Evalueringens formål er at skabe et overblik over, hvilken betydning implementeringen af teknologierne har haft og hvordan de har påvirket læringsrummet. I evalueringen vil der blive inddraget eksempler fra det daglige arbejde med undervisningen i NGC. Detaljer fra interviews og observationer vil blive inddraget for at komme med eksempler på den teknologiske påvirkning. Udgangspunktet for vores projekt NGC var at bidrage til en didaktisk diskussion omkring anvendelse af it i undervisningen, herunder også mindre forsøg i enkelte klasser med specifikke anvendelser af pc en i undervisningen. Projektet har særlig fokus på nytænkning, nye måder at organisere undervisningen på og på udvikling af undervisningsformer, undervisningsmaterialer og anvendelse af medier. Herunder har vi arbejdet med følgende underpunkter: Uddannelses- og elevtid, herunder lærerens rolle i forskellige arbejdsformer Undervisningsorganisering med forskellige kombinationsmuligheder indenfor det enkelte fag samt i samspil mellem fag Undervisningsorganisering, eks. samarbejde på tværs af hold/årgange eller virtuelt samarbejde mellem forskellige skoleformer, herunder også samarbejdsklasser i udlandet Undervisningsmaterialer, -medier og kommunikationsplatforme med brug af digitale medier og net medieret kommunikation, herunder papirløse klasser file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-4.html Side 1 af 1 9

10 Gennemførelse 28/08/ Gennemførelse Usikkerheder og tekniske hjælpemidler Før opstart Ideen til NGC er kommet til verden i et samspil mellem adjunkt Kasper Winther, Team B. og ledelsen på Aalborg Tekniske Gymnasium. Herefter er der taget kontakt til samarbejdspartnerne på Aalborg Handelsskole og Aalborg Tekniske Gymnasium. Sammen, på baggrund af en konstruktiv dialog og et meget givtigt og progressivt opstartsmøde, har det været mulig at udvikle konceptet NGC. Uden de ministerielle midler ville det første arbejde og den konstruktive dialog være forblevet en dialog uden mulighed for at realisere tankerne. Grundtanken ligger i tråd med en del andre projekter i skole og gymnasieverdenen, hvor der over de seneste år har været en del forsøg med it baseret undervisning. NGC tager et skridt, som ikke mange af de andre projekter gør, nemlig at tænke både undervisning, pædagogik og didaktik ind i et undervisningsrum, hvor undervisningskommunikationsfladerne er flyttet ud på tablets, pc og smartboards. Dette er blevet kombineret med et undervisningsrum, som er omskifteligt på baggrund af små borde, mobile stole og fleksible (små) vægge. Dette er tænkt som en mobilramme for samspillet mellem lærer, elev og indhold. Figuren herunder skitsere (noget forsimplet) dette didaktiske forhold og hvordan de it- og den fysiske rammeforskydningsmulighed påvirker lærings-mulighedsrummet. For forholdet mellem lærer og elev betyder it udstyret at dele af kommunikationen er flyttet til en undervisningsflade, der er placeret i umiddelbar nærhed af eleven. Dette kan være med til at gøre undervisningen mere individuel og mere målrettet den enkelte, udfordringen er, at eleverne file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-5.html 10 Side 1 af 4

11 Gennemførelse 28/08/ ikke skal miste fokus på det faglige stof. Derfor bliver en del af udfordringen, at forholdet mellem lærer og elev stadig bliver tæt nok til at skabe en konstruktiv og tillidsbaseret dialog med det relevante fagdidaktiske indhold. Således var det klar hvilke udfordringer, der var før projektet blev igangsat, men som projektet skred frem, opstod der (naturligvis) nye udfordringer og interessante udviklingsmuligheder. Teamdannelse Ved etablering af projektgruppen på tværs af tre gymnasieskoler sikres, at teamet kender hinanden og dette giver sikkerhed for, at teamets deltagere lærer hinanden at kende, samt at der skabes motivation og gejst omkring projektet. I opstarten sættes der fokus på, hvordan den enkelte deltager på bedste vis bidrager til projektet, samt hvordan samarbejdet skal være konstruktivt ved, at støtte hinanden effektivt gennem hele projektet. Tidlig udfordring I opstartstankerne blev der taget udgangspunkt i formålet med projektet og i dialog med parterne og den eksisterende litteratur (inden for it i gymnasieskolen), blev der opbygget et grundlæggende projektdesign. Dette skulle sikre fælles mål og klare linjer ifht. ansvarsfordeling, forudsætninger, dagligdrift mv. Opstartsworkshop Som en del af ministeriets støtte blev det muligt at afholde en opstartsworkshop. Her var der overordnet to hovedformål. Dels at sikre den nødvendige og rigtige viden der skulle til for at gennemføre projekterne og dels at sikre, at alle deltagerne havde en fælles opfattelse af projektets forløb og processtyringen. Som sidegevinst skabte opstartsworkshoppen et godt grundlag for ejerskab for deltagerne. Workshop 2.0 Under projektforløbet var det meget konstruktivt at afholde en 2.0 workshop, hvor deltagerne har haft mulighed for at lufte deres frustrationer, dele deres erfaringer og skabe nye innovative løsninger og didaktiske overvejelser. Dette har givet et afbræk fra hverdagen, som gjorde det muligt at gå i helikopter syn på projektet, noget som der retrospektivt godt kunne havde brugt flere ressourcer på, fordi det har vist sig meget givtigt, at få mulighed for at se på eget arbejde gennem selvevaluering og andres refleksioner. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-5.html 11 Side 2 af 4

12 Gennemførelse 28/08/ Procesevaluering Løbende har der været udført selvevaluering, som de to afrapporteringer har vist. Derudover er denne rapport et udtryk for den samlede proces og hvordan vi har set forløbet, projektet og konklusionerne af NGC det vi i modellen herunder kalder Lessons Learned. Her er aktiviteterne sat sammen med parter og anvendte virkemidler. Evalueringsdesign Evalueringsdesignet er som beskrevet ovenfor opbygget omkring formål- og procesevaluering. Metodemæssigt er det baseret på kvalitative metoder i form af interview og observationer, noget som vi retrospektivt godt kunne have understøttet med kvantitative metoder som spørgeskemaer eller karaktermålinger, men dette ville havde krævet et meget mere detaljeret projektdesign for, at det kunne give valide og brugbare resultater. De kvalitative undersøgelser er efterfølgende blevet behandlet som ekspertinterviews, fordi de er lavet med de lærere, der har benyttet teknologierne og derfor har direkte erfaring med brugen og påvirkningen. Der har blandt lærerne være stor spredning i valg af tilgang og teknologi, lige som de enkelte teknologier faktisk kan benyttes meget forskelligt i læringsrummet. I observationsstudierne har vi valgt at lade andre lærere betragte undervisningen for derigennem at få et billede af, hvordan teknologien påvirker læringsrummet. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-5.html 12 Side 3 af 4

13 Gennemførelse 28/08/ Usikkerheder og tekniske hjælpemidler Usikkerheder Vi har i alle vores projekter oplevet forskellige tekniske vanskeligheder med at bruge og integrere de nye teknologier i undervisningen. Dette dækker over alt fra små opstarts vanskeligheder med trådløst netværk til systemer, der ikke passer sammen og systemfejl, der sætter grænser for udviklingsmulighederne. Et godt eksempel på dette var elevernes brug af måleudstyr i fysikundervisningen, hvor de udleverede tablets ikke kunne understøtte måleredskaberne. Her var det en klar fordel af med en intern computer ekspert i huset, som efter en del arbejde løste problemet desværre er den type problemer ofte forekommende. Vores forståelse af det er, at når der tænkes nye måder at lave undervisning på, så må der nødvendigvis også opstå problemer med om programmer mv. er kompatible med hinanden. Der har i lærergrupperne også været usikkerhed om, i hvor høj grad og til hvad disse nye teknologier kunne bruges. Disse usikkerheder bliver ikke mindre, når der opstår software problemer, som ikke burde kunne opstå. Til gengæld har det vist sig for lærerne, at der også er mange positive udviklingsmuligheder i it undervisningen. Teknologiske hjælpemidler De forskellige teknologier, der er benyttet i NGC har været: Tablet: ASUS TF810C; Tavleprojektorer: NEC-UM330W; Smartboards: Polyvision Eno Classic; Lærer-PC: ASUS ET2300; Surround-anlæg: Pioneer VSX-922K; Blueray-afspiller: Pioneer BPD-150; 5.1 højttalerer: Pioner S-71B/C/W Full-HD projektor: Infocus 3118HD Hertil kommer forskelligt software og de mere lavteknologiske virkemidler som: rumdeler, små borde og mobile stole. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-5.html 13 Side 4 af 4

14 Evaluering 28/08/ Evaluering Elevernes faglige udbytte I dette afsnit beskrives elevernes udbytte har været af at være inddraget i NGC. Dette afsnit bygger på lærernes vurdering af elevernes udvikling og elevernes egne udsagn om NGC. Eleverne har generelt set været glade for den nye klasserumsundervisning. De begrunder det overordnet på følgende måde: NGC bidrager til at skabe deltagelsesmotivation, blandt andet fordi eleverne oplever undervisningen er mere oppe i tiden NGC biddrager til, at eleverne tager mere del i undervisningen NGC biddrager til, at nogle elever finder de tekniske matematiske forhold mere interessante specielt for de matematiske fag NGC bidrager til at skabe fastholdelsesmotivation hos eleverne, specielt når det lykkes at får rum opdelingen og it udstyret til at spille positivt sammen. Dette kan skabe et konkurrenceelement, hvor eleverne har mulighed for at skabe en positiv selvfremstilling NGC kan skabe en øget fokus på, hvordan ting hænger sammen, fordi ordsøgning, begrebsafklaring i redskaber som google nogle gange skaber nye fortolkningsmuligheder og begrebsforståelser. NGC har skabt situationer, hvor eleverne selv opretholder læreprocessen uden for skoletiden, fordi de er blevet grebet af et emne og NGC er med til at understøtte denne læreproces Hvordan undervisningen organiseres, så teknologien udnyttes progressivt Logbøger, som jo ikke er noget nyt, har vist sig at være et godt redskab til at indsamle oplysninger og information. De har vist sig at være velegnede som redskaber til erfaringsudveksling, vidensdannelse og dokumentation. Mange af eleverne mødes på baggrund af deres arbejde med it, dette skaber ofte nye venskaber på tværs af elevgrupperingerne. Sådanne mere uformelle netværk er uvurderlige i erfaringsudvekslingen. De formelle netværk forsøger lærerne at skabe i elevgruppen gennem gruppe- og teamarbejde men disse er mest baseret på læringsteori og ikke som sådan NGC projektet. Netværksdannelse kan desuden etablere erfaringsudveksling og faglig sparring, dette giver en god mulighed for at diskutere sine egne faglige overvejelser og problemer. NGC skaber også et online læringsrum uden for gymnasiet, et fælles refleksionsrum, hvor det er muligt frit at gennemtænke file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-6.html 14 Side 1 af 2

15 Evaluering 28/08/ og afprøve tanker og ideer uden om lærerne. Det er ikke ualmindeligt, at den pædagogiske indsats ift. specifikke programmer hviler på den enkelte læres viden og erfaringer. Dette skyldes, at der dels ikke er en måde at bruge programmerne og it en på. Projektet med NGC har fået gruppen af medarbejdere til at arbejde tættere sammen, dette skyldes sandsynligvis, at nye udfordringer skaber nye arbejdsområder og dermed giver flere vinkler på opgaven. På den måde opnås mere komplekse løsninger. NGC arbejdsformen kan derfor siges at fremme muligheden for faglig udvikling også for lærerne. Meget af arbejdet er teambaseret og foregår som opgaveløsningen i et samarbejde mellem flere elever. Det giver flere perspektiver på opgaverne. Her har det vist sig at eleverne kan være med til at understøtte hinandens læring både positivt og negativt men at øget it baseret læring gør det nemmere at dele det faglige stof. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-6.html 15 Side 2 af 2

16 Konklusion 28/08/ Konklusion NGC projektet har givet Aalborghus Gymnasium, Aalborg Handelsskole og Aalborg Tekniske Gymnasium en god indsigt i, hvordan undervisningen kan planlægges og hvordan IT kan være med til at understøtte og underbygge undervisningen på skolen. Projektet har fået os til at reflektere over, hvordan næste generations klasseværelse kan se ud, og her stå fleksibilitet klart frem. Både i form af it programmer og hardware, men bestemt også i fleksibilitet i forhold til klasseværelsets fysiske udformning og fysiske indhold så som stole, borde og skillevægge. På det faglige-pædagogiske område fortæller både lærere og elever, at it kan være med til at skabe en positiv udvikling for læringsrummet. For det først kan it støtte elevernes motivation ved at skabe en undervisningsform, der er mere oppe i tiden og biddrager til at eleverne tager mere del i undervisningen. Hertil kommer at vi har oplevet, at eleverne selv opretholder læreprocessen uden for skoletiden. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-7.html 16 Side 1 af 1

17 Skriv din egen lærebog 28/08/ Skriv din egen lærebog Egaa gymnasium er et dejligt gymnasium på en mark i det nordlige Aarhus. Det er nyt gymnasium hvor pionerånden stadig hersker. Dette kommer til udtryk ved de talrige projekter som lærere og elever selv skaber og fører ud i livet. Vi er en gruppe lærere der arbejder med softwaren InfoGeist til at lave hjemmesider og e-bøger. F.eks. har EG10y deres egene matematikbøger på nettet. EG12i vores internationale klasse, har fysik C på engelsk og skriver deres egen engelsksproget fysikbog, da en sådan ikke findes i forvejen. EG11-1g spanskholdet laver deres egen grammatikhjemmeside og forskellige præsentationer af skolen, dem selv og deres interesser. I EG12s har eleverne afsluttet et forløb med at lave en hjemmeside der afdække det emne klassen har arbejdet med. EG12w har arbejdet med Vietnam-krigen og velfærdsstaten. Her har eleverne efter hver lektion afleveret et bidrag til hjemmesiden, hvorved hjemmesiden gradvist gennem hele forløbet er blevet opbygget. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-8.html 17 Side 1 af 1

18 Indledning 28/08/ Indledning Projektet gennemført på Egaa gymnasium har haft titlen Udvikling af elevproducerede digitale læringsmidler eller den mere direkte version Skriv din egen lærebog. Baggrund for projektet Erfaringer fra de projekter der hidtil har været afprøvet i kategorien Digitale undervisningsmaterialer viser ifølge Overbliksrapporten fra 2011, at det centrale i disse projekter har været elevernes brug af digitale undervisningsmidler, primært e- og i-bøger. Ved elevstyrede aktiviteter handler det om informationssøgning og opslag på Wikipedia. I dette projekt er det, som titlen antyder, elevernes egen produktion af undervisningsmidler, samt de didaktiske og pædagogiske muligheder denne proces giver, der er i fokus. Brugen af teknologi understøtter en autentisk, engagerende arbejdsform, der ikke blot gør undervisningen mere vedkommende for eleverne, men også styrker fagligheden og udviklingen af kompetencer som samarbejdsevne, evnen til at skabe overblik, evnen til at lytte og reflektere, til perspektivering osv. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-9.html 18 Side 1 af 3

19 Indledning 28/08/ To hold på skolen, et 2.g matematik hold og et 1.g historiehold har gennem noget tid arbejdet sammen med firmaet InfoGeist om at udvikle deres produkt, en erstatning for fx en hjemmeside på Wikispaces. I InfoGeist systemet skriver eleverne deres dokumenter direkte i Word, det værktøj de er vandt til at arbejde i, og så gemmer de deres filer i DropBox. Herefter konverteres materialet automatisk til en e-bog og hjemmeside, alt sammen i en og samme arbejdsgang. Det er mulighederne i dette nye værktøj samt de pædagogiske muligheder i selve den proces eleverne gennemgår, når de publicerer deres eget materiale på nettet der har været fokus for projektet. Formål Projektets primære mål er at udforske og udvikle de didaktiske og pædagogiske muligheder i arbejdet med elevproducerede digitale læringsmidler. I projektet deltog hold fra alle 3 årgange, samt fra alle 3 hovedområder. Projektet har inddraget brug af Samarbejds- og delingsværktøjer, i dette projekt DropBox Værktøjer til produktion og publicering af digitale produkter (elevproduktioner) i dette projekt er der udviklet e-bøger/hjemmesider indeholdende screencasts, videoer, animationer mm. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-9.html 19 Side 2 af 3

20 Indledning 28/08/ Digitale undervisningsmaterialer, i dette projekt har der været fokus på materialer eleverne selv udvikler, men specielt for nogle af holdene (ipad hold) er der også inddraget brug af andre digitale læringsmidler. Her ud over er der i projektet undersøgt forskellige faktorers betydning, idet nogle hold (1g SP2, 2i fy, 3y MA og 3g FY) har deltaget i Rammeforsøg A her har vi undersøgt hvilke muligheder anvendelse af studietid giver i forhold til udviklingen af lærernes og elevernes roller i det mere fleksible læringsrum det kan være med til at skabe to hold (3y MA og 3g FY) har haft ipads til rådighed her har vi undersøgt teknologiens indflydelse på arbejdsformer og brugen af digitale medier - egne produkter såvel som andre. Vi forventede at projektet ville bidrage til en teknologisk kompetenceudvikling for elever, lærere og på skolen generelt udvikle samarbejdet eleverne imellem og mellem elever og lærere øge elevernes ejerskab til undervisningen og dermed øge elevinvolvering og -aktivering udvikle såvel elevers som læreres faglige kvalifikationer og faglige kompetencer udvikle elevernes sociale, herunder personlige, kvalifikationer og kompetencer. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1-9.html 20 Side 3 af 3

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Det bedste IT til undervisning

Det bedste IT til undervisning Det bedste IT til undervisning Vi demonstrerer hvad der er mest anvendeligt på Roskilde Gymnasium: Google Docs, screencast og wiki Henning Romme Lund og Ida Thingstrup Lærere og pædagogiske IT-vejledere

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Projekt e-læring 20. januar 2012

Projekt e-læring 20. januar 2012 Om Projekt e-læring Stig Pedersen Projektleder på projektet Baggrund VUC erne har igennem hele sin historie tilrettelagt undervisning til gavn for de dårligst uddannede og ikke mindst til de, som har brug

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort

Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Projektrapport Projektet er støttet af Undervisningsministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk

Læs mere

13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne.

13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne. 2013-11-13 Netværksmøde for faglige IT-vejledere 13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne. -> 13:30-14:15

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 26.03.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING Med Flipped

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring?

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring? Evaluering af superbrugerfunktionen Lidt under 80 % svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse med de workshops som superbrugerne har afholdt og tilsvarende mange svarer at workshoppene er væsentlige

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Digital dannelse & Itdidaktik Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk 1 Agenda Digital dannelse og it-didaktik Hvorfor nu det? Hvad er det? Hvordan kan det ske i

Læs mere

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer.

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer. A - y - y - Projekttitel Medvirkende skoler/institutioner Projektnummer Projektperiode Kontaktperson Berlin und Kopenhagen für junge Leute Ørestad Gymnasium 765 (129735) Feb.2013 maj 2013 Susanne Vestergaard

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Styrkebaseret undervisning

Styrkebaseret undervisning Styrkebaseret undervisning Fokus på Rubrics Vejen Kommune 6. december 2013 Program 08.0000-08.10 Velkommen, intro og dagens program 08.10 09.10 På vej mod en ny Folkeskolereform Systemoverblik og lagringsmedier

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål ANNONCE! Titel: Type: Indhold: Omlagt skriftlighed Internt mini-udviklingsprojekt

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Temamøde 1. og 2. d. 27.oktober 2010. Kl 13.00-13.55. Helle Mathiasen, professor, Aarhus Universitet hema@imv.au.dk

Temamøde 1. og 2. d. 27.oktober 2010. Kl 13.00-13.55. Helle Mathiasen, professor, Aarhus Universitet hema@imv.au.dk Temamøde 1. og 2. d. 27.oktober 2010 Kl 13.00-13.55 Aarhus Universitet It-anvendelser i undervisningen afsluttede projekter, http://person.au.dk/da/hema@imv Grundskolen: 2002-2003: Junior pc-kørekort,

Læs mere

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8.

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. Efter BIT Baggrund Ændret fokus Forskernes erfaringer fra FAG De

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Du skønne digitale gymnasieverden Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Hvad vil jeg sige noget om? Gymnasiereform 2005. Studieretninger og tværfaglighed, studieretningsprojekt Det virtuelle

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Flipped Classroom. Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund

Flipped Classroom. Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund Flipped Classroom Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund Præsentation Henning Romme Lund Gymnasie-lektor på Roskilde Gymnasium Fag: Samfundsfag og historie Pædagogisk IT-vejleder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere