Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?"

Transkript

1 Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder end økologiske mælkeproducenter på lettere jorder. Af Michael Friis Pedersen og William Schaar Andersen Hvilke faktorer afgør om en bedrift er en god eller dårlig økologisk bedrift? Det har vi undersøgt nærmere ved at analysere 568 driftsregnskaber fra økologiske mælkeproducenter i 2012 og 2013 (286 regnskaber i 2012 og 282 i 2013). Som parameter for, om der er tale om en god eller dårlig bedrift, er anvendt jordrenten. Jordrenten (kr./ha) beregnes som summen af Resultat af primær drift + EU-støtte ejeraflønning (sat til kr.) divideret med landbrugsarealet i ha. Jo højere jordrenten er, desto bedre er bedriften. Analysen viser overordnet, at: Der er en størrelsesøkonomisk effekt for den økologiske mælkeproduktion, men at den ser ud til at toppe ved cirka 430 ha Mælkeydelsen pr. ko har en stærk sammenhæng med jordrenten. Jo højere mælkeydelse, desto højere jordrente Husdyrintensiteten (målt som DE/ha) har indflydelse på jordrenten, men der er en væsentlig forskel på bedrifter med overvejende lerjord og bedrifter med lette jorde. Bedrifter med lette jorde skal som udgangspunkt have så mange dyreenheder som muligt, mens bedrifter på lerjorde som udgangspunkt bør ligge omkring 1,1 DE/ha. Tabel 1 viser resultaterne fra analysen med modelberegninger, der viser følsomhederne ved ændringer i ydelsen, størrelsen og belægningsgraden (husdyrintensitet) afhængig af jordtypen. Tabel 1. Jordrente efter jordtype, størrelse, belægningsgrad og ydelsesniveau Jordrente, kr./ha Jordtype Lerjord Sandjord uden vanding Størrelse, ha DE / ha 1,1 1,4 1,1 1,4 1,1 1,4 1,1 1, kg EKM kg EMK kg EMK Resultaterne vedr. forskellen i sammenhængen mellem jordrente og husdyrintensitet afhængig af bonitet kan være interessant i forhold til langsigtet strategisk udvikling af økologiske bedrifter. Overordnet kan analysen være med til at identificere styrker og svagheder samt muligheder og trusler for økologiske mælkeproducenter. F.eks. viser analysen, at høj belægningsgrad kan være en styrke, hvis den økologiske bedrift ligger på sandjord, og omvendt en svaghed hvis den ligger på lerjord. Men i begge 1

2 tilfælde er der mulighed for at udvikle bedriften og forbedre indtjeningen. Med mælkekvotens ophør er kvoten ikke længere en barriere for at øge husdyrintensiteten, og dette åbner derfor i særlig grad for muligheder på bedrifter med lavt JB nr. og lav husdyrintensitet. Omvendt vil en øget husdyrintensitet på disse bedrifter medføre en trussel i form af øget risikoeksponering i tilfælde af tørke, idet der kan opstå en situation, hvor der er mangel på grovfoder, og mælkeproduktionen derfor må reduceres. Størrelsesøkonomi for økologisk mælkeproduktion Jordrenten er et velegnet mål for størrelsesøkonomi, når man ser bort fra finansielle aspekter. Hvis man kan tilpasse størrelsen på bedriften med lejede aktiver (forpagtning), er dette derfor et godt mål. Hvis man bliver nødt til at købe aktiver (jord, bygninger besætning, m.v.) for at tilpasse størrelsen, skal man passe på med kun at se på jordrenten som et mål for den rette størrelse af bedriften. Hvis man med en personlig drevet virksomhed udvider ved at købe aktiver, kommer man ofte til at påvirke den finansielle gearing af virksomheden. F.eks. vil man ofte påvirke gældsprocenten i opadgående retning. Dette vil igen medføre stigende omkostninger til finansiering, idet den sidste fremmedfinansiering er dyrere end den første. F.eks. kan bidragssatsen komme til at stige, hvis man øger gældsprocenten meget, og det kan også være, at en højere andel af gælden vil blive dyre banklån frem for billigere realkreditlån. Når dette er sagt, giver jordrenten et godt billede af de størrelsesøkonomiske sammenhænge relateret til driften. Den marginale jordrente kan være et mål for, hvad man maximalt må give for forpagtninger. Den optimale størrelse for en landbrugsbedrift er et meget individuelt spørgsmål, der bl.a. afhænger meget af driftslederevnerne og den finansielle situation. Populært sagt afhænger det af, hvor dygtig man er som landmand, og hvor rig man er. Arronderingen er også af stor betydning, måske i særlig høj grad for økologisk mælkeproduktion. F.eks. er det ikke lige meget, om det er en naboejendom, man potentielt kan udvide med, eller om det er en ejendom med store transportafstande. Afstand er ét arronderingsaspekt, formen på markerne er et andet vigtigt arronderingsaspekt. Figur 1 viser jordrenten for økologiske mælkeproducenter som en funktion af størrelsen, målt i antal ha. Figuren er baseret på en regresionsanalyse af de 568 driftsregnskaber fra 2012 og Jordrenten pr. ha topper omkring en størrelse på 430 ha med ca kr. pr. ha. Hvis man kan finansiere en udvidelse billigere end dette, er det økonomisk rationelt at øge størrelsen ud over dette punkt. Hvis man f.eks. kan finansiere en udvidelse med forpagtning mv. til 6.000,- pr. ha er det rationelt at udvide op til ca. 455 ha, hvor grafen Værdien af en ha mere krydser grafen Forpagtningsafgift. Det er her vigtigt at bemærke, at det er hele bedriften, der regnes på, og at der implicit regnes med en udvidelse af besætning, stald, beholdninger m.v., som skal finansieres af Værdien af en ha mere sammen med forpagtningsafgiften eller alternativt renteomkostningerne forbundet med køb af mere jord. 2

3 Jordrente, kr. pr. ha Jordrente Værdi af én ha mere 'Forpagtningsafgift' Størrelse, antal ha Figur 1. Jordrente som funktion af størrelse for økologiske mælkeproducenter Det er vigtigt at understege, at der er mange individuelle forhold, der skal tages hensyn til, når man overvejer størrelsen. Budskabet og resultatet af analysen er her, at der er størrelsesøkonomiske fordele, men at der også er grænser for fordelene, og at det på et tidspunkt kan vende til ulemper 1. For økologisk mælkeproduktion er der en størrelsesbegrænsning i at kunne have tilstrækkeligt med arealer til afgræsning i nærheden af staldbygningerne. Økonomisk er det vigtigt, at afgræsningssædskiftet ikke er presset, og det er vigtigt, at arealgrundlaget i afgræsningssædskiftet er stort nok til at dække behovet til køerne og stort nok til at sikre plads til de nødvendige friår med andre afgrøder. Sammenhæng mellem jordrente og husdyrbelægning afhænger af bonitet Analysen af de 568 regnskaber tyder også på, at der er forskel i sammenhængen mellem bedrifternes jordrente og husdyrbelægningsintensiteten, målt som DE pr. ha, afhængig af bedriftens jordbonitet. Bedrifter med lette jorde skal som udgangspunkt have så mange dyreenheder som muligt, mens bedrifter på lerjorde som udgangspunkt bør ligge et stykke under den øvre grænse på 1,4 DE/ha. For bedrifter med sandjord uden vanding (mere end 70 pct. af arealet med JB 4 eller derunder og under 50 pct. af arealet kan vandes), viser analysen, at jordrenten pr. ha stiger med stigende antal DE pr. ha og er således størst ved den øvre grænse på 1,4 DE pr. ha. 1 Valget af funktionsform dikterer her delvist formen på grafen. Alle observationer er til venstre for toppunktet, derfor kan man ikke udelukke, at grafen f.eks. vil være vandret til højre for toppunktet, hvis der var flere observationer for store bedrifter. 3

4 jordrente Hvis man har en lav husdyrintensitet på en bedrift med lette jorder, taler denne analyses resultater derfor for, at man udvikler husdyrproduktionen i en retning, hvor man hæver husdyrintensiteten. Man kan evt. også reducere arealet, f.eks. ved at opsige forpagtninger, men dette er jf. analysens resultater kun en god ide, hvis forpagtningsafgiften er høj i forhold til værdien af en ha mere. Behørigt hensyn til individuelle forhold kan ikke fremhæves nok. 450 ha, sand 450 ha, ler 150 ha, sand 150 ha, ler DE pr. ha Figur 2: Sammenhæng mellem bonitet og husdyrbelægning For bedrifter med lerjord, her defineret som bedrifter, hvor mere end 70 pct. af landbrugsarealet er JB 5 eller derover, topper jordrenten ved 1,1 DE pr. ha, dvs. et stykke under grænsen på 1,4 DE/ha. Jordrenten er ca. 330 kr. højere pr. ha ved 1,1 DE pr. ha end ved 1,4 DE pr. ha. For en bedrift med lerjord på 450 ha (der jf. det ovenstående er tæt på en optimal størrelse for en økologisk mælkeproduktionsbedrift) svarer analysens resultat til, at man vil forvente et resultat, der årligt er ca kr. bedre, hvis der er en husdyrintensitet på 1,1 DE pr. ha i stedet for 1,4 DE pr. ha. Tilsvarende forventes der for en bedrift med lerjord på ca. 150 ha, at resultatet årligt er ca kr. bedre, hvis der er en husdyrintensitet på 1,1 DE pr. ha i stedet for 1,4 DE pr. ha. Hvis man har en bedrift med relativ høj husdyrintensitet på god jord, bør man typisk ikke reducere antallet af husdyr, hvis dette medfører uudnyttet husdyrproduktionskapacitet. Man kan derimod undersøge muligheden for at udvide arealet og udnytte dette til produktion af salgsafgrøder. Dette kan være via forpagtning, køb af jord eller evt. samarbejde med økologiske planteavlere i nærområdet. Husk, at hensyn til afstande er meget vigtigt ved udvidelse at det dyrkede areal. For bedrifter med lettere jorder uden vanding er jordrenten ca. 575 kr. højere pr. ha for bedrifter, der har 1,4 DE pr. ha end for bedrifter, der har 1,1 DE pr. ha. 4

5 jordrente For en bedrift med sandjord på 450 ha svarer analysens resultat til, at man vil forvente et resultat, der årligt er ca kr. bedre, hvis der er en husdyrintensitet på 1,4 DE pr. ha i stedet for 1,1 DE pr. ha. Tilsvarende forventes der for en bedrift med sandjord på 150 ha et resultat, der årligt er ca kr. bedre, hvis der er en husdyrintensitet på 1,4 DE pr. ha i stedet for 1,1 DE pr. ha. Forklaringen på denne forskel mellem økologiske mælkeproduktionsbedrifter med lerjord og sandjord er formenligt, at mælkeproduktionsbedrifter på lerjord opnår et langt højere udbytte af salgsafgrøder end bedrifter på sandjord. På de lette jorde er grovfoder (især kløvergræs) en meget konkurrencedygtig økologisk afgrøde sammenlignet med produktion af økologiske salgsafgrøder. Mælkeydelsen Som det fremgår af Tabel 1 er der en stærk sammenhæng mellem mælkeydelse og jordrenten. Jo højere mælkeydelse, jo højere jordrente, statistisk set. Som det fremgår af figur 3, er denne effekt dog aftagende. Det vil sige, at udgangspunktet betyder noget for det forventede resultat af en forbedring af mælkeydelsen. 1,1 DE pr. ha, sand 1,4 DE pr. ha, sand 1,1 DE pr. ha, ler 1,4 DE pr. ha, ler Figur 3: Mælkeydelse og jordrente EKM pr. ko 100 kg EKM mere pr. årsko vil bidrage mere til resultatet i form af jordrenten, hvis ydelsesniveauet i udgangspunktet er kg, end hvis udgangspunktet er f.eks kg. Dette er et udtryk for, at der er lavthængende frugter på bedrifter med lav ydelse, mens der bliver mindre og mindre at tjene ved en yderligere ydelsesstigning, jo højere ydelsen er. Ydelsesniveauet kan i denne model betragtes som et udtryk for driftslederevnen og for produktionsforholdene på bedriften, f.eks. om der er tale om en nyere eller ældre stald. 5

6 Nogle bedrifter forfølger bevidst en low-cost strategi, hvor den lave ydelse ikke nødvendigvis er et udtryk for driftslederevnen, men mere er en konsekvens af den valgte strategi. Tværtimod kan en bevidst valgt strategi være udtryk for god driftsledelse. Modellen er derfor ikke retningsgivende for disse bedrifter. Diskussion af analysen Regresionsanalysen forklarer lidt over 1/3 af den samlede variation i jordrenten mellem de bedrifter, der indgår i analysen, det vil sige, at der er meget, modellen ikke kan forklare. Der er 11 statistiske signifikante parameterestimater i analysen og en ikke-signifikant kontrolvariable for regnskabsåret. De 11 signifikante parametre er følgende: Et konstantled Et parameterestimat der vedrører boniteten Et parameterestimat der vedrører sammenhængen mellem bonitet og vanding To parameterestimater der vedrører sammenhængen mellem bonitet og husdyrbelægningsintensitet To parameterestimater der vedrører bedriftens størrelse Et parameterestimat der vedrører husdyrbelægningsintensitet isoleret set To parameterestimat der vedrører mælkeydelsen i EKM pr. årsko Et parameterestimat der kontrollerer for rørmalkning/bindestald. Det ikke-signifikante parameterestimat kontrollerer regnskabsåret. I modellen er der således ikke signifikant forskel på 2012 og Noget overraskende viser analysen, at der var en negativ effekt af at kunne vande. Det kan være på grund af usikkerhed om validiteten i de supplerende oplysninger i regnskaberne. En anden mulighed er, at omkostningerne i forbindelse med vanding stort set går lige op med fordelen ved vanding. Opdelingen i forhold til vanding er i analysen et spørgsmål, om mere eller mindre end halvdelen af arealet kan vandes, denne opdeling kan være problematisk. Analysen er baseret på og 2013-regnskaber, hvilket har indflydelse på resultaterne, idet de afspejler produktions- og prisforhold i disse to år. Hvordan beregner jeg disse tal for min egen bedrift? Du kan sammenligne dine egne resultater med analysens modelberegning på følgende måde: 1) Beregning af din jordrente: (Resultat af primær drift + EU-Støtte ) / dit landbrugsareal = din jordrente 2) Beregning af modellens forventede jordrente for en bedrift, der ligner din. 3) Beregning af modellens forventede jordrente ved en ændring af bedriftens karakteristika. I dette regneark kan du indtaste dine egne tal og sammenligne din jordrente med det forventede for en bedrift som din og sammenligne med evt. ændringer i din bedrifts karakteristika. 6

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere