DBI retningslinje El-termografering. Udførelse. 1. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBI retningslinje 010-1. El-termografering. Udførelse. 1. udgave"

Transkript

1 Dato: Sign.: MEP Sag: FURA023 DBI retningslinje El-termografering Udførelse 1. udgave Side 1 af 22

2 Forord "DBI retningslinje El-termografering, Udførelse er udarbejdet som en revidering af Teknologisk Instituts (Tis) vejledning i termografering af stærkstrømtekniske anlæg, fra november Retningslinjen er udgivet af en af DBI (sekretariat for godkendelsesordningen) nedsat referencegruppe og udarbejdet af et af referencegruppen nedsat teknisk udvalg, med følgende sammensætning: Teknisk udvalg: Navn: René Gelvan Jørgen Hansen Henrik Baagøe-Thomsen Bent Bagge Nøhr Flemming Kjelstrup Madsen Virksomhed: NiiR Termografering J.H. Elektric A/S Delta-Prosal ApS Dansk Infrarød Inspektion A/S YIT A/S Referencegruppe: Navn: Torben Kaas Christina Christensen Mads Risgaard Knudsen Merete Poulsen Per Lyster Udpeget af: Foreningen Klimaskærm Forsikring & Pension TEKNIQ Installatørernes Organisation DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 1. udgave af DBI retningslinje El-termografering, Udførelse har inden udgivelsen været sendt til høring hos: Foreningen Klimaskærm De DBI certificerede el-termografer (personer) Præcisionsteknik A/S ELMA A/S Buhl & Bønsøe A/S Rohde Consulting Forsikring & Pension Sikkerhedsstyrelsen PRO Instruments TEKNIQ, Installatørernes Organisation Foreningen af Rådgivende Ingeniører Arbejdstilsynet Beredskabsstyrelsen By- bolig- og landbrugsministeriet Dansk Bygningsinspektør Forening Dansk Byggeri Dansk Industri Dansk Energi Dansk El-forbund DDV, Den Danske Vedligeholdelsesforening DETF, Dansk El-Tavle Forening Foreningen af kommunale beredskabschefer Kommunernes landsforening Maskinmesterforeningen DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Modtagne høringssvar har været behandlet i referencegruppen. Side 2 af 22

3 Definitioner A Ampere, SI-enhed for strømstyrke. Emissionstal ( ) En overflades evne til at udsende infrarød stråling. Emissionstallet kan have værdier mellem 0 og 1 Fejl En temperaturdifference på elinstallation detekteret ved termografering, eller ved visuelle fejl på tidligere termisk overophedning samt mangler iht. gældende normer og regler, på tidspunktet for installationens udførelse. Fejlsted Det sted eller element som har et ikke normalt termisk mønster, eller som bærer tegn på tidligere skade eller mangler i henhold til gældend normer og regler, på tidspunktet for installationens udførelse. Harmoniske nulstrømme Ulige harmoniske strømme i nullederen, der kan adderes direkte. Godkendende organ Organ, der godkender El-termografivirksomheder i henhold til DBI Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse. Det samme organ certificerer også personers kompetence i henhold til DBI Retningslinje El-termografering, certificering af personer der udfører el-termografering. Godkendt el-termografivirksomhed Virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med DBI Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse. Gyldigt kalibreringscertifikat Certifikat udstedt af virksomhed, der kan dokumentere fuld sporbarhed for årligt kalibrerede målereferencer, indeholdende dokumenteret opfyldelse af producentens specifikationer. C Grader Celsius. I Elektrisk strøm, måles i ampere og i sand RMS. I aktuel Den målte strøm gennem fejlstedet. I dim Den strøm en strømkreds er dimensioneret til at føre under normale driftsforhold. IEC International Electrotechnical Commission. Infrarødstråling Elektromagnetisk stråling i bølgelængdeområdet 2-20 µm. K Kelvin, SI-enhed for absolut temperatur. Anvendes også til angivelse af temperaturforskel. 0 K = -273,15C. Kameraleverandør Ved kameraleverandør menes: Produktionssted hvor kameraet er samlet og sluttestet. Side 3 af 22

4 µm Mikrometer, 1 milliontedel meter. Referencegruppe En til certificeringsordningen tilknyttet gruppe, med beføjelser til at udarbejde politikker og principper, vedrørende certificeringsordningen. Gruppen forestår endvidere vedligehold, udvikling og tilsyn med ordningen, samt fortolkning af ordningens krav. Rekvirent Herved forstås den, der anmoder El-termografivirksomheden om gennemførelse af inspektion. Rekvirenten hæfter økonomisk for, med mindre andet er aftalt, de ved inspektionen afholdte udgifter. RMS Engelsk: Root Mean Square: effektiv værdi. Symmetrisk strømbelastning Symmetrisk strømbelastning i flerfasede anlæg er, hvor forskellen mellem strømmen i alle faser, under normal drift, ikke afviger mere end ±10%, som fx ved motorbelastninger. Termografering Afbildning og bestemmelse af tilsyneladende temperaturfordeling for en overflade, ved måling af den infrarøde stråling fra overfladen og analyse af måleresultatet. Termografikamera Instrument, som detekterer en overflades udsendelse af infrarød stråling og billedligt gengiver den tilsyneladende temperaturfordeling. Termogram Billede af et termografikameras radiometriske målinger. Tilsyneladende temperaturfordeling Ukompenseret temperaturfordeling. Tref Tilsyneladende reflekterende temperatur. Uafhængighed/uvildighed El-termografen må ikke tage hensyn til egne eller andres interesser, der kan påvirke resultatet i termografirapporten. Uvildighed betyder, at man ikke kan termografere eget arbejde eller arbejde udført af personer man er under direkte instruktion og/eller tilsyn af. Herunder arbejde udført af personer, der er ansat under personer, man er under direkte instruktion og/eller tilsyn af. t Temperaturforskel mellem to elementer i elektriske installationer. T element Temperaturen på et elektrisk element. t max aktuel Den maksimale temperatur et element må have ved den aktuelle strømbelastning. t maxelement Den maksimale temperatur et element må have. Værdien hentes fra normer og/eller leverandørens anvisninger. Side 4 af 22

5 t maxomg Den maksimale omgivelsestemperatur et element må placeres i. Værdien hentes fra normer og/eller leverandørens anvisninger. t omg Tilsyneladende reflekterende temperatur ved en elektrisk komponent/tavle. Side 5 af 22

6 10 Almindelige bestemmelser 11 Gyldighed 11.1 Retningslinjerne til El-termografering, ved udførelse af el-termografering i henhold til: DBI Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse og DBI Retningslinje El-termografering, Personcertificering. 12 Referencer 12.1 Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse Retningslinje El-termografering, Personcertificering. 13 Ikrafttrædelse 13.1 Retningslinjerne træder i kraft xx-xx-xxxx Retningslinjerne erstatter: Teknologisk Instituts (Tis) vejledning i termografering af stærkstrømtekniske anlæg af november I en overgangsperiode på 12 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan bestemmelserne i Teknologisk Instituts (Tis) vejledning i termografering af stærkstrømtekniske anlæg af november 1993,anvendes Kravene i afsnit 80 Udstyr, kan fraviges i optil 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne retningslinje, hvis der i den godkendte el-termografivirksomhed (i henhold til DBI retningslinje Eltermografering, Virksomhedsgodkendelse), har været ansat en DBI certificeret el-termograf, der havde et gyldigt certifikat, på datoen hvor denne retningslinje trådte i kraft. 14 Retningslinjernes omfang 14.1 Retningslinjernes krav er alment gældende i henhold til DBI Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse og DBI retningslinje El-termografering, Personcertificering Denne vejledning omhandler forudsætninger for korrekt termografering af elektriske installationer samt udførelse af målinger og tolkninger af termogrammer Metoden benyttes til at detektere temperaturafvigelser i elektriske installationer Til udførelse og tolkning af en certificeret termografisk undersøgelse, kræves certificering i henhold til DBI retningslinje El-termografering, Personcertificering. 15 Formål 15.1 Vejledningen har til formål at fastsætte fremgangsmåde for sagsbehandling og udførelse af termografisk undersøgelse på elektriske installationer Retningslinjerne har desuden til formål, at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for certificeret el-termografering, for derigennem at reducere skader og uønskede produktionsnedbrud. Side 6 af 22

7 20 Indledning 21 Grundlag 21.1 Termografering af elektriske installationer, som et led i den forebyggende vedligeholdelse, har siden introduktionen på det danske marked i begyndelsen af firserne fået en stadig større udbredelse Retningslinjen er et værktøj for certificerede el-termografer. Den vil med fordel også kunne anvendes af virksomheder, forsikringsselskaber, elforsyningsselskaber, rådgivere og tavleproducenter For el-termografering af højspændingsanlæg, henvises til appendiks C. 30 Ansvarsfordeling 31 Den personcertificerede el-termograf 31.1 El-termografens klassificering af fundne fejls alvorlighed er af vejledende karakter, givet ud fra et øjebliksbillede. 32 Kunden 32.1 Kunden udpeger overfor el-termografen, en ansvarlig person, til hvem rapport og andre forhold vedrørende undersøgelsens gennemførelse, skal meddeles. Denne person er ansvarlig for, at de nødvendige driftsforhold er til stede ved undersøgelsens gennemførelse, samt at de undersøgte installationer er identificerbare Kunden udpeger en, i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsens instrueret person, som bistår el-termografen med undersøgelsens gennemførelse. Personen skal have kendskab til de undersøgte installationers driftsforhold. Personen indestår for, at færden, inspektion og betjening foregår i overensstemmelse med virksomhedens drifts- og sikkerhedsbestemmelser Det er kundens ansvar at vurdere og drage endelig konklusion af de af el-termografen påpegede fejl. 33 Arbejdet med den elektriske installation 33.1 For at kunne udføre certificeret el-termofotografering er det nødvendig at lave indgreb i installationen. Termograferingen foretages, mens installationerne er i drift og med direkte adgang til spændingsførende dele. Se appendiks B. Side 7 af 22

8 40 Reference 41 Normative dokumenter 41.1 Denne vejledning skal for alle parters vedkommende anvendes under iagttagelse af stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser samt andre love, bekendtgørelser og anvisninger, som er gældende inden for denne vejlednings anvendelsesområde. 42 Fysiske størrelser/enheder 42.1 Temperaturer angives i C og temperaturforskelle angives i Kelvin (K). 50 Før gennemførelse 51 Inden gennemførelse skal følgende være afklaret med kunden: 51.1 Navn på den certificerede el-termograf Navn på den ansvarlige person hos kunden Tidspunkt for termograferingens gennemførelse. Således at termograferingen foregår under repræsentativ belastning Lokaliteter/områder hvor termograferingen skal gennemføres Entydig beskrivelse af opgaven (evt. hvilke installationer, som skal undersøges). 60 Gennemførelse 61 Gennemførelse af termografering 61.1 Det skal tilstræbes, at installationerne arbejder ved størst mulig last, og lasten er repræsentativ for den relevante installationstype Hvis det ikke er muligt at undersøge en installation som aftalt, noteres det i rapporten Hvis der detekteres fejl, foretages en nærmere undersøgelse. Temperaturstigninger forårsaget af induktiv opvarmning og krybestrømme skal altid rapporteres. Vejledning En nærmere undersøgelse bør altid foretages, hvis ét af følgende forhold forekommer: For 3-fasede installationer hvis t fase >3K t element -t omg >35K t element >70C 61.2 Der kan anvendes 3 forskellige metoder til tolkning af en fejls karakter. Metode 1 benyttes ved vurdering af fejls alvorlighed på anlæg hvor der er symmetrisk strømbelastning. Side 8 af 22

9 Metode 2 benyttes ved tolkning af fejls alvorlighed på 1-fasede og flerfasede anlæg, hvis man ønsker en vurdering af, om komponentens maksimale temperatur ved den aktuelle belastning er overskredet. Metode 3 benyttes alle andre steder Metode 1 bygger på den antagelse, at 2 symmetriske elementer vil have samme temperatur, hvis belastningen igennem dem er ens. Hvis der konstateres en temperaturforskel, kan det være tegn på, at det element, som har den højeste temperatur, er defekt Metode 2 bygger alene på fejlstedets temperatur ved den aktuelle strømbelastning i forhold til fabrikanten/leverandørens anvisninger Metode 3 Fejl som på det aktuelle tidspunkt ikke har en evt. anormal termisk udstråling, men som visuelt bære præg af tidligere overophedning eller andet elektromekanisk fejl som kan have indflydelse på elements/enhedens funktionsdygtighed. Metode 3 kan også indeholde andre fejl, så som afvigelser fra gældende regler og love Før en nærmere undersøgelse påbegyndes, indstilles og måles relevante temperatur parametre på termografikameraet, med de rette værdier for temperaturområde, emissionstal, omgivelses temperatur/omgivelsernes reflekterede strålingstemperatur, samt afstand mellem termografikamera og måleobjekt. Overfladetemperatur jf. berøringsbeskyttelse, henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 423, tabel 42A. 62 Fremgangsmåde 62.1 Metode 1 Termografisk måling af fejlstedet, som viser temperaturforskellen mellem defekt og ikke defekt fase Strømmåling i defekt og ikke defekt fase Der sættes en mærkat ved fejlstedet med fortløbende nummer og dato Fejlstedet dokumenteres med 1 visuelt billede samt 1 termogram Entydig identifikation samt eventuelle bemærkninger vedrørende installationens generelle tilstand noteres. Der kan beregnes en teoretisk overtemperatur mellem defekt og ikke defekt fase ved dimensioneringsstrømmen ud fra formlen (Denne formel kræver min. 60% belastning) t fasedim t fase I I dim aktuel n K Vejledning: Som værdier for eksponenten n kan vælges følgende: Gode varmeafledningsforhold: n=1, Middelgode varmeafledningsforhold: n=1, Dårlige varmeafledningsforhold: n=2,0 Side 9 af 22

10 Ud fra den beregnede teoretiske eller faktiske overtemperatur giverel- termografen en bedømmelse af fejlens alvorlighed fordelt på 3 fejlklasser (se eksempel i appendiks A): Fejlklasse Beregnet temperaturforskel ved mærkestrømmen Bedømmelse 1 > 30K bør repareres indenfor 24 timer, eller afbrydes K bør repareres snarest (indenfor 30 dage) 3 < 5K bør holdes under opsyn og undersøges nærmere (indenfor 90 dage) Vejledning: Klassificeringen kan rykkes op og ned under hensyntagen til fejlens termiske udseende og hvor alvorlige konsekvenser et havari vil medføre. En simpel lysinstallation med en beregnet overtemperatur på fx 8K bør flyttes fra klasse 2 til 3, mens en kritisk edb-installation med en beregnet overtemperatur på 4K bør flyttes fra klasse 3 til 2. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at de midterste elementer oftest har en lidt højere temperatur. Side 10 af 22

11 62.2 Metode 2 Hvis fejlstedet er placeret inde i en lukket tavle, skal tavlen have været lukket i så lang tid, at temperaturen inde i tavlen når op på normal driftstemperatur Tavlen åbnes umiddelbart før der foretages en termografisk måling af fejlstedets temperatur og af tavlens temperatur Der foretages en strømmåling Der sættes en mærkat ved fejlstedet med fortløbende fejlnummer og dato Fejlstedet dokumenteres med 1 visuelt billede samt 1 termogram Entydig identifikation samt eventuelle bemærkninger vedrørende installationens generelle tilstand noteres. Vejledning: For uventilerede tavler vil normal driftstemperatur være nået, inden for ca. 30 minutter efter lågerne er lukkede ud over de 30 minutter nævnt i punkt 61 i denne retningslinje. Fejlstedets temperatur kan vurderes ud fra formlen: t max aktuel Vejledning: Iaktuel t t t C maxkomp max omg I dim Som værdier for eksponenten n kan vælges følgende: Gode varmeafledningsforhold: n=1, Middelgode varmeafledningsforhold: n=1, Dårlige varmeafledningsforhold: n=2,0 n omg Hvis den målte temperatur er højere end den beregnede, er fejlstedet overophedet Metode 3 Fejl som på det aktuelle tidspunkt ikke har en evt. afvigende termisk udstråling, men som visuelt bære præg af tidligere overophedning eller andet elektromekanisk fejl som kan have indflydelse på elements/enhedens funktionsdygtighed. Metode 3 kan også indeholde andre fejl, så som afvigelser fra gældende regler og love. Side 11 af 22

12 70 Rapportering 71 Generelt 71.1 Gælder for certificeret el-termografering på elektriske installationer En el-termogrfering skal rapporteres mundtligt og skriftligt. 72 Mundtlig rapportering 72.1 Efter el-termograferingen er afsluttet gives en mundtlig rapportering til kunden, indeholdende antallet af fundne fejl, en foreløbig vurdering af deres klassificering samt omfanget af installationer som det ikke har været muligt at termografere Hvis el-termograferingen strækker sig over flere dage, afrapporteres mundtligt efter hver arbejdsdag Såfremt el- termografen konstaterer fejl, som skønnes snarligt at kunne medføre alvorlige konsekvenser i form af driftsstop, fx. Kategori 1, kortslutning, brand eller lignende, informeres den i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsens instruerede person, omgående. Den i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsens instruerede person, skal kvittere for modtagelse. 73 Skriftlig rapportering 73.1 En skriftlig termografirapport indeholder 2 dele: Almen del Separate rapportblade over hver fejl Den almene del skal indeholde følgende: Navn på godkendt el-termografivirksomhed og Personcertificeret el-termograf Navn på kunden, den ansvarlige og medhjælperen, samt postadresse hvor el- termograferingen er udført Dato(er) for el-termograferingen Side som indeholder en beskrivelse af hvilke installationer som er undersøgt, samt liste af fundne fejl Beskrivelse af hvilke installationer som det ikke har været muligt at el-termografere, samt årsagsangivelse Beskrivelse af fejlkriterier og klassifikation Beskrivelse af anvendt måleudstyr med serienummer på kamera Fejloversigt indeholdende identifikation og fejlklasse for alle fundne fejl Kort konklusion Den certificerede el-termografs underskrift. Side 12 af 22

13 73.3 På rapportblad over fejl på elektriske installationer for metode 1 og 2 skal indeholde følgende: Lokaliteten/ anlæg hvor termograferingen er udført Fortløbende fejlnummer Dato for termograferingen Entydig identifikation af fejlstedet Fejlklassifikation, eventuelt suppleret med den certificerede el-termografs vurdering af fejlårsag og mulig udbedring Termogram af fejlsted. Selve fejlstedet kan eventuelt markeres med pil Visuelt billede af fejlstedet I aktuel, i alle relevante faser og 0-leder. Ikke målte værdier markeres med "?" I dim t element i fejlstedet t element i ikke fejlbehæftet fase t Nedenstående værdier og oplysninger er valgfrie i rapporten, men skal kunne fremskaffes hvis de ønskes t omg Emissionstallet: Bemærkninger som er relevante, men ikke hører ind under de ovennævnte punkter Rubrik som kunden udfylder vedrørende reparation Certifikatnummer på den godkendte el-termografi virksomhed Certifikatnummer på den certificerede el-termograf Kundens navn. Side 13 af 22

14 73.4 Separat rapportblad over fejl på elektriske installationer for metode 3 skal indeholde følgende: Lokaliteten/ anlæg hvorel- termograferingen er udført Dato for el-termograferingen Fortløbende fejlnummer Entydig identifikation af fejlstedet Fejlklassifikation, eventuelt suppleret med den certificerede el-termografs vurdering af fejlårsag og mulig udbedring Termogram af fejlsted. Selve fejlstedet kan eventuelt markeres med pil Fotografi af fejlstedet t element i fejlstedet t element i ikke fejlbehæftet fase t Nedenstående værdier er valgfrie i rapporten men skal kunne fremskaffes hvis de ønskes t omg Emissionstallet, Bemærkninger som er relevante, men ikke hører ind under de ovennævnte punkter Rubrik som kunden udfylder vedrørende reparation Certifikatnummer på den godkendte el-termografi virksomhed Certifikatnummer på den certificerede el-termograf Kundens navn I aktuel, i alle relevante faser og 0-leder. Ikke målte værdier markeres med "?" I dim Separat rapportblad over fejl på højspændingsanlæg se appendiks C Side 14 af 22

15 80 Udstyr 81 EL-Termografiudstyr 81.1 Der stilles følgende krav til el- termografiudstyr, som anvendes ved certificeret el-termografering af elektriske installationer: Skal kunne detektere infrarød stråling i bølgelængdeområderne 2-5 µm eller 8-14 µm Måleområde, som minimum tillader temperaturmåling mellem -10 C og +300 C Målenøjagtighed på mindst ± 2K i temperaturområdet C, ±2% > 100 C Termisk følsomhed på max 0,04K ved 30 C Termisk opløsning på detektoren på min. 640 x 480 pixels. (uden interpolering) Direkte udlæsning af temperatur i mindst 1 vilkårligt punkt ad gangen på billedskærmen, fx som et frossent eller gemt billede, samt med mulighed for at kunne bevæge spotpunkt i frossen eller gemt tilstand Mulighed for reproduktion af termogrammer Mulighed for indlæsning af emissionstal, omgivelsestemperatur og afstand for korrektion af målte temperaturer Billedet skal kunne lagres digitalt som radiometrisk billede. Billedmateriale skal lagres i minimum 10 år Certifikat på årligt kalibreringscheck på kamera for at sikre at kameraet overholder producentens specifikationer mht. temperaturnøjagtighed. Kalibreringsreference skal være sporbar og på certifikatet skal målenøjagtighed ved følgende temperaturer 30 C, 50 C, 70 C, 90 C, 120 C og 250 C være angivet For hver 36 mdr. skal der kunne fremvises et kalibreringsbevis fra et akkrediteret kalibreringslaboratorium, eller et kalibreringsbevis fra kameraleverandøren. 82 Strømmåleudstyr 82.1 Der stilles følgende krav til strømmåleudstyr, som anvendes ved termografiske undersøgelser: Måle nøjagtighed på mindst ±2 % Skal måle sand RMS Størrelse og udformning af strømmåleudstyrets tang skal være egnet til den konkrete måleopgave Sikringsklasse i forhold til arbejdsomgivelser. 83 Temperaturmåleudstyr 83.1 Der stilles følgende krav til temperaturmåleudstyr, som anvendes ved termografiske undersøgelser: Nøjagtighed mindst svarende til ± 0,5 K. I øvrigt skal alt anvendt måleudstyr betjenes og vedligeholdes/kalibreres efter leverandørens forskrifter. Side 15 af 22

16 Appendiks A Beregningseksempel Termografi af 63 A Sikringselement. Skruesikringer, anbragt i lukket uventileret tavle. I mærke : I fase L1 : I fase L2 : I fase L3 : t fase L1 : t fase L2 : t fase L3 : 16 A 7 A 7 A 8 A 30C 47C 28C Temperaturerne er målt på sikringerne. er sat til 0,92. t ref : t maxomg : t maxkomp : 28C 40C 90C Den maksimale temperatur, som sikringerne må have, er fundet i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 423, tabel 42 A "Temperaturgrænser under normal brug for tilgængelige dele inden for rækkevidde". Da sikringerne har symmetrisk strømbelastning anvendes metode 1. Der sammenlignes mellem fase L1 og L2. Da tavlen er uventileret, sættes eksponenten til 2. Side 16 af 22

17 16 t fase dim K 2 Temperaturforskellen ved mærkebelastningen er over 30 K, hvorfor fejlen er klasse 1, og skal repareres omgående. Når man beregner den maksimalt tilladelige temperatur ved den aktuelle belastning efter metode 1 ses at; Hvis belastningsgraden er under 60 % ved fejlstedet, kan overtemperaturen blive upræcis ved anvendelse af metode 1 til udregning af temperaturstigningen ved 100 % last. t fasedim maks C 2 Temperaturen af den defekte sikring er overskredet med 10K. Det ses også, at temperaturerne for sikringerne i de ikke defekte faser er lige på grænsen. Der kan anbefales at etablerer ventilation i tavlen. Side 17 af 22

18 Appendiks B Sikkerhedsstyrelsens uredigerede definering af El-termografi, samt definering af Elautorisationsregler der vedrører El-termografering For at kunne udføre el-termofotografering af el-tavler er det nødvendig at lave indgreb i el-tavlen for at fjerne afdækninger. Termograferingen foretages, mens installationerne er i drift og med direkte adgang til spændingsførende dele. El-termografi er omfattet af elinstallatørloven Bek. 989 af 08/ Lov om autorisation af elinstallatører m.v. samt de bekendtgørelser der er udstedt med hjemmel i elinstallatørloven. Dette medfører at arbejdet kun må udføres af autoriserede elinstallatører. Jf. 3 stk. 4 må fast tilslutning, frakobling, eftersyn, justering og reparation af installationstavler tillige foretages af tavlefabrikanter. Ved El-termografi er der efter stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, elektriske installationer 2001, tale om afprøvning og arbejdet skal udføres efter bestemmelserne i SB afsnit 6, Kapitel 63 Arbejde på eller nær ved elektriske installationer. Der skal 2 personer til opgaver hvor spændingsførende dele er beskyttet med mere end 63A, jf. SB afs. 6, Arbejdet med at åbne tavler/afdækninger kræver 2 personer hvis spændingsførende dele bag afdækninger er beskyttet med mere end 63A jf. SB afs. 6, Definitioner efter stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, elektriske installationer Instrueret person. Person, der af en elektrisk sagkyndig person er tilstrækkeligt informeret eller overvåget, så han eller hun er i stand til at bemærke risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre (f.eks. drifts- og vedligeholdelsespersonale). Engelsk IEC-betegnelse: Instructed person ( ) Sagkyndig person. Person med relevant uddannelse og erfaring, som sætter ham eller hende i stand til at bemærke risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre (f.eks. elinstallatører, elektroingeniører og elektroteknikere). Engelsk IEC-betegnelse: Skilled person ( ) Arbejde under spænding Arbejde hvor en montør får kontakt med spændingsførende dele med dele af kroppen eller med værktøj eller materiel, der håndteres. Note Arbejde på eller nær ved lavspændingsanlæg under spænding kaldes også for L-AUS. Engelsk betegnelse: Live working Arbejde nær ved spændingsførende dele Arbejde hvor en montør med dele af kroppen, med værktøj eller med andre genstande kommer ind i nærvedzonen. Note Arbejde på eller nær ved lavspændingsanlæg under spænding kaldes også for L-AUS. Engelsk betegnelse: Working in the vicinity of live parts 635 Funktionskontrol Måling I dette kapitel skal måling forstås som alle aktiviteter, hvor der måles fysiske data i installationen. Målinger skal udføres af sagkyndige eller instruerede personer, eller af lægmænd under opsyn af en sagkyndig person. Side 18 af 22

19 Når der udføres målinger i en installation, skal der bruges egnede og sikre instrumenter. Disse instrumenter skal være kontrolleret før, og hvis det er nødvendigt også efter brug Hvis det er nødvendigt skal reglerne for spændingsløst arbejde (636), arbejde under spænding (637) eller arbejde nær ved spænding (638) overholdes Afprøvning Afprøvning inkluderer alle aktiviteter, der er beregnet til at kontrollere installationens drift eller dens elektriske, mekaniske eller termiske tilstand. Afprøvning omfatter f.eks. også aktiviteter, der påviser beskyttelsesog sikkerhedsstrømkredsenes effektivitet. Afprøvning kan omfatte målinger, som skal udføres i henhold til Afprøvning skal udføres af sagkyndig eller instruerede personer eller af lægmand under opsyn af en sagkyndig person Nødvendigt mandskab Ved arbejde på tavleanlæg Ved arbejde på tavleanlæg under spænding, der udføres af én person, skal der altid findes en anden person så nær ved arbejdspladsen, at den pågældende efter behov hurtigt kan gribe ind. Denne person skal instrueres om, hvordan der bedst muligt kan gribes ind. De pågældende personer skal instrueres i L-AUS bestemmelserne mindst én gang om året. Følgende arbejder tillades udført af én person, uden at der er en anden person til stede: Fejlsøgning, justering og måling, hvortil spænding er nødvendig. Opsætning og udskiftning af målere, hvor klemmerne er beskyttet af overstrømsbeskyttelsesudstyr med en mærkestrøm på højst 63 A. Arbejde i arbejdsområder, hvor alle spændingsførende dele er beskyttet af overstrømsbeskyttelsesudstyr med en mærkestrøm på højst 63 A. 8. september 2011 Jan Sarup Side 19 af 22

20 Appendiks C 10 Gennemførelse af el_termografering på højspændingsanlæg 10.1 Installationerne undersøges i en rækkefølge, som er hensigtsmæssig. Det skal tilstræbes, at installationerne arbejder ved størst mulig last, og lasten har været konstant i mindst 45 minutter før undersøgelsen Hvis det ikke er muligt at undersøge en installation, som angivet i aftalegrundlaget, noteres årsagen Hvis termograferingen foretages udendørs må de meteorologiske forhold ikke virke forstyrrende på undersøgelsen. Vejledning: El-termograferingen foretages bedst på overskyede dage med vindhastigheder under 6 m/s og uden regn, sne og tåge Hvis der detekteres fejl foretages en nærmere undersøgelse. Vejledning: Den undersøgte installationsdel antages at være defekt, hvis der på symmetrisk belastede elementer konstateres en temperaturforskel på op til >3K Før en nærmere undersøgelse påbegyndes, indstilles på el-termografikameraet de rette værdier for temperaturområde, emissionstal, omgivelsestemperatur/omgivelsernes strålingstemperatur samt afstand mellem termografikamera og måleobjekt Ved en nærmere undersøgelse udføres følgende: El-termografisk måling af fejlstedet, som viser temperaturforskellen mellem defekt og ikke defekt fase Notering af belastningsforhold Fejlstedet dokumenteres ved et visuelt billede og et termogram De meteorologiske forhold noteres: Skydække, lufttemperatur, vindhastighed og vindretning i forhold til målestedet Entydig identifikation samt eventuelle bemærkninger vedrørende installationens generelle tilstand noteres Ud fra den målte overtemperatur giver el.termografioperafen vejledende bedømmelse af fejlens alvorlighed: Skjulte elementsforbindelser: Fejlklasse Beregnet temperaturforskel ved mærkestrømmen Bedømmelse 1 > 3K bør repareres indenfor 24 timer, eller afbrydes 2 3K bør repareres ved næste planlagte driftsstop/servicering Side 20 af 22

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

DBI retningslinje 010-3. El-termografering. Certificering af personer der udfører el-termografering. 1. udgave

DBI retningslinje 010-3. El-termografering. Certificering af personer der udfører el-termografering. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-3 El-termografering Certificering af personer der udfører el-termografering 1. udgave Side 1 af 11 Forord Revisionen af DBI retningslinje

Læs mere

Metode 1. El-termografisk måling af fejlsted, som viser temperaturforskellen mellem normal og afvigende leder eller komponent med samme belastning.

Metode 1. El-termografisk måling af fejlsted, som viser temperaturforskellen mellem normal og afvigende leder eller komponent med samme belastning. Rettelser og tolkninger til RTL 010-serien, januar 2015 Vedtaget af referencegruppen RTL 010-1, El-termografering, Vejledning i udførelse Fejlklassificeringsskemaer side 18 og 19, rettes som følge: Metode

Læs mere

Termografirapport. Amstrup Ege Vandværk, Alrøvej 163C, Odder. Udarbejdet af. BL termografi Gl. Landevej Fredericia

Termografirapport. Amstrup Ege Vandværk, Alrøvej 163C, Odder. Udarbejdet af. BL termografi Gl. Landevej Fredericia Termografirapport 2016 Udarbejdet af BL termografi Gl. Landevej 80 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15 www.bl-termografi.dk DBI certificeret Kunde: Amstrup Ege Vandværk, c/o Henning Madsen Adresse: Skolegade

Læs mere

Delta-Prosal Termografering

Delta-Prosal Termografering Delta-Prosal Termografering TERMOGRAFIRAPPORT udført for: Dencon A/S Skyttevej 21-7800 Skive Juni 2006 Afd. ØST: Strandvejen 164 3300 Frederiksværk Tlf. 47720600 Info@deltanet.dk Afd. VEST: Holmedal 61

Læs mere

TERMOGRAFIRAPPORT. Undersøgelsessted: Demo termografirapport. Dato: 18. Maj 2004.

TERMOGRAFIRAPPORT. Undersøgelsessted: Demo termografirapport. Dato: 18. Maj 2004. Dansk Infrarød Inspektion A/S TERMOGRAFIRAPPORT Undersøgelsessted: Demo termografirapport. Dato: 8. Maj 2004. Afd. Nord. Thomasmindevej 0 DK - 9440 Aabybro. Tlf. 98 24 44 60 Fax. 98 24 44 97 Mobil. 40

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Delta-Prosal Serviceydelser. El-termografering

Delta-Prosal Serviceydelser. El-termografering Serviceydelser Bygningstermografering Tæthedsmåling Ultralydstest ApS N Å R S A N S E R I K K E E R N O K Hvad øjet ikke ser - dét ser vi benytter termiske kameraer med høj opløsning og termisk følsomhed,

Læs mere

El-eftersyn i landbrugsbedrifter

El-eftersyn i landbrugsbedrifter 13.02.2017 El-eftersyn i landbrugsbedrifter vejledning til el-eftersyn i landbrugsbedrifter Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning Line Goul 2 Strømmens virkning Line Goul 3 Ulykkes statistik Ulykkesregisterets data dækker ca. 22 procent af alle elulykker. Line Goul 4 Ulykkes

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen BEK nr 19 af 16/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 334-11-00017 Senere ændringer

Læs mere

El-termografering. Forsikring & Pension Vejledning februar 2013

El-termografering. Forsikring & Pension Vejledning februar 2013 Vejledning februar 2013 El-termografering Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Forord... 2 20 Indledning... 2 30 Hvad er el-termografi...

Læs mere

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: DBI Retningslinje 001 4. udgave August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Læs mere

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU Nye krav til anlæg De tre anlægsbekendtgørelser Tekniske krav fra EU Ny Lovgivning Nationale Love Stærkstrømsloven Elsikkerhedsloven Bekendtgørelser Bekendtgørelser forklarer/tydeliggør lovene Bekendtgørelser

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen Årsrapport 2008 Elsordningen Side 1 af 11 Indledning: Den 1. marts 2008 blev sordningen (10%-) ændret fra at omfatte nye installationer til også at omfatte eksisterende installationer og særlige kampagneindsatser.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet og KSO ordningen Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima KSO ordningen 2011 Hovedoversigt for indlæg Hvad er KSO ordningen i dag Status for ordningen

Læs mere

Målerapport for luftgennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Demo Rapport

Målerapport for luftgennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Demo Rapport Målerapport for luftgennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Undersøgelsessted: Dato for undersøgelse: Undersøgelsessted Dato for undersøgelse Afd. Nord. Thomasmindevej 10

Læs mere

Termo. Bygnings Inspektions Rapport. "Østerled 5C 1. tv. (tom lejlighed)" Horsens Sociale Boligselskab Torvet Horsens.

Termo. Bygnings Inspektions Rapport. Østerled 5C 1. tv. (tom lejlighed) Horsens Sociale Boligselskab Torvet Horsens. Bygnings Inspektions Rapport Termo "Østerled 5C 1. tv. (tom lejlighed)" Udført for: Horsens Sociale Boligselskab Torvet 4 8700 Horsens GULDAHL el & data Termografi Langballe 6 DK-8700 Horsens Fon +45 5151

Læs mere

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19 3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Eksplosionsfarlige områder Brandteknisk Vejledning 19 Indholdsfortegnelse Forord.......................................... 2 Teknisk

Læs mere

Termo. Bygnings Inspektions Rapport. "Østerled 3B 3. th." Horsens Sociale Boligselskab Torvet Horsens. Udført for:

Termo. Bygnings Inspektions Rapport. Østerled 3B 3. th. Horsens Sociale Boligselskab Torvet Horsens. Udført for: Bygnings Inspektions Rapport Termo "Østerled 3B 3. th." Udført for: Horsens Sociale Boligselskab Torvet 4 8700 Horsens GULDAHL el & data Termografi Langballe 6 DK-8700 Horsens Fon +45 5151 2065 E-mail

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Lov om autorisation af elinstallatører m.v.

Lov om autorisation af elinstallatører m.v. Lov om autorisation af elinstallatører m.v. 2. Loven omfatter følgende arbejder ved elektriske installationer for stærkstrøm: Nr 1 og 2 må kun udføres at autoriserede elinstallatør!! 1) Tilkobling til

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

Introduktion til kurset:

Introduktion til kurset: Introduktion til kurset: Du opnår kendskab til udskiftning af defekte El-komponenter i styretavler, samt funktionstest af anlæg. Du vil få kendskab til, hvordan man ændre El-diagrammet så det passer til

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Målbeskrivelse XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel:

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg Dato: 2012-01-18 Sign.: PLY Sag: FU13202 DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord

Læs mere

DBI vejledning 10, del 2

DBI vejledning 10, del 2 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 2 Brandsikringsforanstaltninger Udendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej 4 9800 Hjørring Tlf.: 98902230

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej 4 9800 Hjørring Tlf.: 98902230 for ejendommen Sælger Hjørring Kommune Adresse Hans Jensens Alle 63 Postnr. og by 9850 Hirtshals Dato 27.05.2014 Udløbsdato 27.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. elinstallatør Henrik Larsen

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen vadehavet. Knud Jørgensen El Aps Nørregade 23 6690 Gørding Tlf.: 75178999

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen vadehavet. Knud Jørgensen El Aps Nørregade 23 6690 Gørding Tlf.: 75178999 for ejendommen Sælger Naturstyrelsen vadehavet Adresse Koldingvej 5 Postnr. og by 6630 Rødding Dato 21.08.2014 Udløbsdato 21.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Knud Jørgensen El Aps Nørregade

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN

JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN 28-29. JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN AGENDA Elsikkerhedsloven hvorfor? Standarder hvad er en standard, hvem tolker på en standard Installationsbekendtgørelsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ayse Kiran og Hasan Kiran

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ayse Kiran og Hasan Kiran for ejendommen Sælger Ayse Kiran og Hasan Kiran Adresse Olsbækhøj 9 Postnr. og by 2670 Greve Dato 10.02.2016 Udløbsdato 10.02.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hjortespring Elektrikeren ApS Bispebjerg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Allan & Asli Bremer Obling. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Allan & Asli Bremer Obling. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf. for ejendommen Sælger Allan & Asli Bremer Obling Adresse Toftesvinget 28 Postnr. og by 8250 Egå Dato 27.01.2014 Udløbsdato 27.01.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S Ryhavevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Jens Christian Anker Adresse Hyldekær 87 Postnr. og by 2765 Smørum Dato 19.12.2012 Udløbsdato 19.12.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74846337

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74846337 for ejendommen Sælger Peter Wissendorf Adresse Søndrevej 11 Postnr. og by 8700 Horsens Dato 25.06.2014 Udløbsdato 25.06.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. 24/7 Eftersyn Kalundborgvej 170 4300 Holbæk Tlf.: 51939386

Elinstallationsrapport for ejendommen. 24/7 Eftersyn Kalundborgvej 170 4300 Holbæk Tlf.: 51939386 for ejendommen Sælger Lars Hovmand Adresse Rykkerupvej 33 Postnr. og by 4990 Sakskøbing Dato 17.03.2016 Udløbsdato 17.03.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed 24/7 Eftersyn Kalundborgvej 170 4300 Holbæk

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016

AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016 NYHEDSBREV AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016 Byggeriets Kvalitetskontrol har som mål, at yde vores kunder bedst mulig service, herunder at udsende relevant information vedrørende udførelse

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars Peter Bredahl Kristensen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars Peter Bredahl Kristensen for ejendommen Sælger Lars Peter Bredahl Kristensen Adresse Søndervangen 5 Postnr. og by 3630 Jægerspris Dato 14.10.2013 Udløbsdato 14.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik as

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Lisbeth Irene Nielsen Adresse Staldgaarden 22 Postnr. og by 4800 Nykøbing F Dato 21.08.2013 Udløbsdato 21.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade

Læs mere

ELTAVLE TERMOGRAFI AF WWW.TERMO-SERVICE.DK

ELTAVLE TERMOGRAFI AF WWW.TERMO-SERVICE.DK ELTAVLE TERMOGRAFI AF WWW.TERMO-SERVICE.DK 18/1-2011 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Odense: 29821379, Afd. Faaborg: 29821362 Tavle 1, øvre. Kælder IR001834.IS2 Tavlen ses generelt

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Gorrissen El A/S Stutmestervej 32. 3400 Hillerød. Tlf.: 48242240

Elinstallationsrapport for ejendommen. Gorrissen El A/S Stutmestervej 32. 3400 Hillerød. Tlf.: 48242240 for ejendommen Sælger en Pedersen Adresse gtvej 7 Postnr. og by 3400 Hillerød Dato 24.11.2014 Udløbsdato 24.11.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Gorrissen El A/S Stutmestervej 32 3400 Hillerød Tlf.:

Læs mere

Årsrapport 2010 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2010 Eltilsynsordningen Årsrapport 21 Elsordningen Side 1 af 9 Tilsynsordningens formål er at føre elektriske installationer, som er udført af autoriserede elinstallatører. Ved at føre indhentes viden om, hvilke elektriske installationer,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Jørgen Nielsen ApS Koldingvej 22 6520 Toftlund Tlf.: 74 83 21 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Jørgen Nielsen ApS Koldingvej 22 6520 Toftlund Tlf.: 74 83 21 99 for ejendommen Sælger Henning Nielsen Adresse Høybergvej 41 Postnr. og by 6261 Bredebro Dato 30.04.2014 Udløbsdato 30.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Jørgen Nielsen ApS Koldingvej

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars Hardvendel & Sanne Bettina Hardvendel. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars Hardvendel & Sanne Bettina Hardvendel. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge for ejendommen Sælger Lars Hardvendel & Sanne Bettina Hardvendel Adresse Risbro 10 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 09.10.2014 Udløbsdato 09.10.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Ida Rand Kjeldsen Adresse Fasanvænget 20 Postnr. og by 8330 Beder Dato 05.01.2016 Udløbsdato 05.01.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Vejledning om arbejde og træbeskæring nær luftledninger

Vejledning om arbejde og træbeskæring nær luftledninger Vejledning om arbejde og træbeskæring nær luftledninger 2. udgave, januar 2008 Vejledning om arbejde og træbeskæring nær luftledninger Forord Denne vejledning er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen med henblik

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet eft: Anita Dina Jørgensen v. advokat Ole Kjær. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet eft: Anita Dina Jørgensen v. advokat Ole Kjær. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Boet eft: Anita Dina Jørgensen v. advokat Ole Kjær Adresse Sletten 4 Postnr. og by 4100 Ringsted Dato 02.05.2016 Udløbsdato 02.05.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Aalborg Kommune Adresse Sydvestvej 4 Postnr. og by 9400 Nørresundby Dato 26.05.2014 Udløbsdato 26.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43 5750 Ringe Tlf.: 62 62 11 09

Elinstallationsrapport for ejendommen. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43 5750 Ringe Tlf.: 62 62 11 09 for ejendommen Sælger Svendborg Kommune Adresse Stubbevangen 11 Postnr. og by 5700 Svendborg Dato 08.12.2015 Udløbsdato 08.12.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lise-Lotte Vinde Carlsen & Peter Carlsen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lise-Lotte Vinde Carlsen & Peter Carlsen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Lise-Lotte Vinde Carlsen & Peter Carlsen Adresse Bakkehusene 11 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 10.09.2015 Udløbsdato 10.09.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ejendommen Skodsborg Strandvej 289 v/ Karen Brun Hansen & Anne-Merete Lucas & Allan Lucas

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ejendommen Skodsborg Strandvej 289 v/ Karen Brun Hansen & Anne-Merete Lucas & Allan Lucas for ejendommen Sælger Ejendommen Skodsborg Strandvej 289 v/ Karen Brun Hansen & Anne-Merete Lucas & Allan Lucas Adresse Skodsborg Strandvej 289 Postnr. og by 2942 Skodsborg Dato 19.08.2015 Udløbsdato 19.08.2016

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Idestrup El ApS Møllevej 2A 4872 Idestrup Tlf.: 54148100

Elinstallationsrapport for ejendommen. Idestrup El ApS Møllevej 2A 4872 Idestrup Tlf.: 54148100 for ejendommen Sælger Københavns kommune Adresse Ove Billes Vej 12 Postnr. og by 2300 København S Dato 08.01.2015 Udløbsdato 08.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Idestrup El ApS Møllevej 2A 4872

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1095629/cur

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1095629/cur for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Ole Dissing Snogegårdsvej 34A 2820 Gentofte Dato 19.05.2015 Udløbsdato 19.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220

Læs mere

Teknologisk Institut Certificering og Inspektion Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater Iht. bekendtgørelse nr 264 af 25, marts 2010. Kontrolattest for forlystelsesapparatet

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Skoler Rapport om el-sikkerheden i folkeskoler. Tilsynsordningen har i perioden 1. august til 31. september 2009 kørt kampagnetilsyn på landets folkeskoler, og disse tilsyn danner således baggrund for

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Brian & Lisbet Hemmingsen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Brian & Lisbet Hemmingsen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Brian & Lisbet Hemmingsen Adresse Ellegårdsvej 24 Postnr. og by 4684 Holmegaard Dato 30.10.2012 Udløbsdato 30.10.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere