DBI retningslinje El-termografering. Udførelse. 1. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBI retningslinje 010-1. El-termografering. Udførelse. 1. udgave"

Transkript

1 Dato: Sign.: MEP Sag: FURA023 DBI retningslinje El-termografering Udførelse 1. udgave Side 1 af 22

2 Forord "DBI retningslinje El-termografering, Udførelse er udarbejdet som en revidering af Teknologisk Instituts (Tis) vejledning i termografering af stærkstrømtekniske anlæg, fra november Retningslinjen er udgivet af en af DBI (sekretariat for godkendelsesordningen) nedsat referencegruppe og udarbejdet af et af referencegruppen nedsat teknisk udvalg, med følgende sammensætning: Teknisk udvalg: Navn: René Gelvan Jørgen Hansen Henrik Baagøe-Thomsen Bent Bagge Nøhr Flemming Kjelstrup Madsen Virksomhed: NiiR Termografering J.H. Elektric A/S Delta-Prosal ApS Dansk Infrarød Inspektion A/S YIT A/S Referencegruppe: Navn: Torben Kaas Christina Christensen Mads Risgaard Knudsen Merete Poulsen Per Lyster Udpeget af: Foreningen Klimaskærm Forsikring & Pension TEKNIQ Installatørernes Organisation DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 1. udgave af DBI retningslinje El-termografering, Udførelse har inden udgivelsen været sendt til høring hos: Foreningen Klimaskærm De DBI certificerede el-termografer (personer) Præcisionsteknik A/S ELMA A/S Buhl & Bønsøe A/S Rohde Consulting Forsikring & Pension Sikkerhedsstyrelsen PRO Instruments TEKNIQ, Installatørernes Organisation Foreningen af Rådgivende Ingeniører Arbejdstilsynet Beredskabsstyrelsen By- bolig- og landbrugsministeriet Dansk Bygningsinspektør Forening Dansk Byggeri Dansk Industri Dansk Energi Dansk El-forbund DDV, Den Danske Vedligeholdelsesforening DETF, Dansk El-Tavle Forening Foreningen af kommunale beredskabschefer Kommunernes landsforening Maskinmesterforeningen DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Modtagne høringssvar har været behandlet i referencegruppen. Side 2 af 22

3 Definitioner A Ampere, SI-enhed for strømstyrke. Emissionstal ( ) En overflades evne til at udsende infrarød stråling. Emissionstallet kan have værdier mellem 0 og 1 Fejl En temperaturdifference på elinstallation detekteret ved termografering, eller ved visuelle fejl på tidligere termisk overophedning samt mangler iht. gældende normer og regler, på tidspunktet for installationens udførelse. Fejlsted Det sted eller element som har et ikke normalt termisk mønster, eller som bærer tegn på tidligere skade eller mangler i henhold til gældend normer og regler, på tidspunktet for installationens udførelse. Harmoniske nulstrømme Ulige harmoniske strømme i nullederen, der kan adderes direkte. Godkendende organ Organ, der godkender El-termografivirksomheder i henhold til DBI Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse. Det samme organ certificerer også personers kompetence i henhold til DBI Retningslinje El-termografering, certificering af personer der udfører el-termografering. Godkendt el-termografivirksomhed Virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med DBI Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse. Gyldigt kalibreringscertifikat Certifikat udstedt af virksomhed, der kan dokumentere fuld sporbarhed for årligt kalibrerede målereferencer, indeholdende dokumenteret opfyldelse af producentens specifikationer. C Grader Celsius. I Elektrisk strøm, måles i ampere og i sand RMS. I aktuel Den målte strøm gennem fejlstedet. I dim Den strøm en strømkreds er dimensioneret til at føre under normale driftsforhold. IEC International Electrotechnical Commission. Infrarødstråling Elektromagnetisk stråling i bølgelængdeområdet 2-20 µm. K Kelvin, SI-enhed for absolut temperatur. Anvendes også til angivelse af temperaturforskel. 0 K = -273,15C. Kameraleverandør Ved kameraleverandør menes: Produktionssted hvor kameraet er samlet og sluttestet. Side 3 af 22

4 µm Mikrometer, 1 milliontedel meter. Referencegruppe En til certificeringsordningen tilknyttet gruppe, med beføjelser til at udarbejde politikker og principper, vedrørende certificeringsordningen. Gruppen forestår endvidere vedligehold, udvikling og tilsyn med ordningen, samt fortolkning af ordningens krav. Rekvirent Herved forstås den, der anmoder El-termografivirksomheden om gennemførelse af inspektion. Rekvirenten hæfter økonomisk for, med mindre andet er aftalt, de ved inspektionen afholdte udgifter. RMS Engelsk: Root Mean Square: effektiv værdi. Symmetrisk strømbelastning Symmetrisk strømbelastning i flerfasede anlæg er, hvor forskellen mellem strømmen i alle faser, under normal drift, ikke afviger mere end ±10%, som fx ved motorbelastninger. Termografering Afbildning og bestemmelse af tilsyneladende temperaturfordeling for en overflade, ved måling af den infrarøde stråling fra overfladen og analyse af måleresultatet. Termografikamera Instrument, som detekterer en overflades udsendelse af infrarød stråling og billedligt gengiver den tilsyneladende temperaturfordeling. Termogram Billede af et termografikameras radiometriske målinger. Tilsyneladende temperaturfordeling Ukompenseret temperaturfordeling. Tref Tilsyneladende reflekterende temperatur. Uafhængighed/uvildighed El-termografen må ikke tage hensyn til egne eller andres interesser, der kan påvirke resultatet i termografirapporten. Uvildighed betyder, at man ikke kan termografere eget arbejde eller arbejde udført af personer man er under direkte instruktion og/eller tilsyn af. Herunder arbejde udført af personer, der er ansat under personer, man er under direkte instruktion og/eller tilsyn af. t Temperaturforskel mellem to elementer i elektriske installationer. T element Temperaturen på et elektrisk element. t max aktuel Den maksimale temperatur et element må have ved den aktuelle strømbelastning. t maxelement Den maksimale temperatur et element må have. Værdien hentes fra normer og/eller leverandørens anvisninger. Side 4 af 22

5 t maxomg Den maksimale omgivelsestemperatur et element må placeres i. Værdien hentes fra normer og/eller leverandørens anvisninger. t omg Tilsyneladende reflekterende temperatur ved en elektrisk komponent/tavle. Side 5 af 22

6 10 Almindelige bestemmelser 11 Gyldighed 11.1 Retningslinjerne til El-termografering, ved udførelse af el-termografering i henhold til: DBI Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse og DBI Retningslinje El-termografering, Personcertificering. 12 Referencer 12.1 Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse Retningslinje El-termografering, Personcertificering. 13 Ikrafttrædelse 13.1 Retningslinjerne træder i kraft xx-xx-xxxx Retningslinjerne erstatter: Teknologisk Instituts (Tis) vejledning i termografering af stærkstrømtekniske anlæg af november I en overgangsperiode på 12 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan bestemmelserne i Teknologisk Instituts (Tis) vejledning i termografering af stærkstrømtekniske anlæg af november 1993,anvendes Kravene i afsnit 80 Udstyr, kan fraviges i optil 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne retningslinje, hvis der i den godkendte el-termografivirksomhed (i henhold til DBI retningslinje Eltermografering, Virksomhedsgodkendelse), har været ansat en DBI certificeret el-termograf, der havde et gyldigt certifikat, på datoen hvor denne retningslinje trådte i kraft. 14 Retningslinjernes omfang 14.1 Retningslinjernes krav er alment gældende i henhold til DBI Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse og DBI retningslinje El-termografering, Personcertificering Denne vejledning omhandler forudsætninger for korrekt termografering af elektriske installationer samt udførelse af målinger og tolkninger af termogrammer Metoden benyttes til at detektere temperaturafvigelser i elektriske installationer Til udførelse og tolkning af en certificeret termografisk undersøgelse, kræves certificering i henhold til DBI retningslinje El-termografering, Personcertificering. 15 Formål 15.1 Vejledningen har til formål at fastsætte fremgangsmåde for sagsbehandling og udførelse af termografisk undersøgelse på elektriske installationer Retningslinjerne har desuden til formål, at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for certificeret el-termografering, for derigennem at reducere skader og uønskede produktionsnedbrud. Side 6 af 22

7 20 Indledning 21 Grundlag 21.1 Termografering af elektriske installationer, som et led i den forebyggende vedligeholdelse, har siden introduktionen på det danske marked i begyndelsen af firserne fået en stadig større udbredelse Retningslinjen er et værktøj for certificerede el-termografer. Den vil med fordel også kunne anvendes af virksomheder, forsikringsselskaber, elforsyningsselskaber, rådgivere og tavleproducenter For el-termografering af højspændingsanlæg, henvises til appendiks C. 30 Ansvarsfordeling 31 Den personcertificerede el-termograf 31.1 El-termografens klassificering af fundne fejls alvorlighed er af vejledende karakter, givet ud fra et øjebliksbillede. 32 Kunden 32.1 Kunden udpeger overfor el-termografen, en ansvarlig person, til hvem rapport og andre forhold vedrørende undersøgelsens gennemførelse, skal meddeles. Denne person er ansvarlig for, at de nødvendige driftsforhold er til stede ved undersøgelsens gennemførelse, samt at de undersøgte installationer er identificerbare Kunden udpeger en, i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsens instrueret person, som bistår el-termografen med undersøgelsens gennemførelse. Personen skal have kendskab til de undersøgte installationers driftsforhold. Personen indestår for, at færden, inspektion og betjening foregår i overensstemmelse med virksomhedens drifts- og sikkerhedsbestemmelser Det er kundens ansvar at vurdere og drage endelig konklusion af de af el-termografen påpegede fejl. 33 Arbejdet med den elektriske installation 33.1 For at kunne udføre certificeret el-termofotografering er det nødvendig at lave indgreb i installationen. Termograferingen foretages, mens installationerne er i drift og med direkte adgang til spændingsførende dele. Se appendiks B. Side 7 af 22

8 40 Reference 41 Normative dokumenter 41.1 Denne vejledning skal for alle parters vedkommende anvendes under iagttagelse af stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser samt andre love, bekendtgørelser og anvisninger, som er gældende inden for denne vejlednings anvendelsesområde. 42 Fysiske størrelser/enheder 42.1 Temperaturer angives i C og temperaturforskelle angives i Kelvin (K). 50 Før gennemførelse 51 Inden gennemførelse skal følgende være afklaret med kunden: 51.1 Navn på den certificerede el-termograf Navn på den ansvarlige person hos kunden Tidspunkt for termograferingens gennemførelse. Således at termograferingen foregår under repræsentativ belastning Lokaliteter/områder hvor termograferingen skal gennemføres Entydig beskrivelse af opgaven (evt. hvilke installationer, som skal undersøges). 60 Gennemførelse 61 Gennemførelse af termografering 61.1 Det skal tilstræbes, at installationerne arbejder ved størst mulig last, og lasten er repræsentativ for den relevante installationstype Hvis det ikke er muligt at undersøge en installation som aftalt, noteres det i rapporten Hvis der detekteres fejl, foretages en nærmere undersøgelse. Temperaturstigninger forårsaget af induktiv opvarmning og krybestrømme skal altid rapporteres. Vejledning En nærmere undersøgelse bør altid foretages, hvis ét af følgende forhold forekommer: For 3-fasede installationer hvis t fase >3K t element -t omg >35K t element >70C 61.2 Der kan anvendes 3 forskellige metoder til tolkning af en fejls karakter. Metode 1 benyttes ved vurdering af fejls alvorlighed på anlæg hvor der er symmetrisk strømbelastning. Side 8 af 22

9 Metode 2 benyttes ved tolkning af fejls alvorlighed på 1-fasede og flerfasede anlæg, hvis man ønsker en vurdering af, om komponentens maksimale temperatur ved den aktuelle belastning er overskredet. Metode 3 benyttes alle andre steder Metode 1 bygger på den antagelse, at 2 symmetriske elementer vil have samme temperatur, hvis belastningen igennem dem er ens. Hvis der konstateres en temperaturforskel, kan det være tegn på, at det element, som har den højeste temperatur, er defekt Metode 2 bygger alene på fejlstedets temperatur ved den aktuelle strømbelastning i forhold til fabrikanten/leverandørens anvisninger Metode 3 Fejl som på det aktuelle tidspunkt ikke har en evt. anormal termisk udstråling, men som visuelt bære præg af tidligere overophedning eller andet elektromekanisk fejl som kan have indflydelse på elements/enhedens funktionsdygtighed. Metode 3 kan også indeholde andre fejl, så som afvigelser fra gældende regler og love Før en nærmere undersøgelse påbegyndes, indstilles og måles relevante temperatur parametre på termografikameraet, med de rette værdier for temperaturområde, emissionstal, omgivelses temperatur/omgivelsernes reflekterede strålingstemperatur, samt afstand mellem termografikamera og måleobjekt. Overfladetemperatur jf. berøringsbeskyttelse, henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 423, tabel 42A. 62 Fremgangsmåde 62.1 Metode 1 Termografisk måling af fejlstedet, som viser temperaturforskellen mellem defekt og ikke defekt fase Strømmåling i defekt og ikke defekt fase Der sættes en mærkat ved fejlstedet med fortløbende nummer og dato Fejlstedet dokumenteres med 1 visuelt billede samt 1 termogram Entydig identifikation samt eventuelle bemærkninger vedrørende installationens generelle tilstand noteres. Der kan beregnes en teoretisk overtemperatur mellem defekt og ikke defekt fase ved dimensioneringsstrømmen ud fra formlen (Denne formel kræver min. 60% belastning) t fasedim t fase I I dim aktuel n K Vejledning: Som værdier for eksponenten n kan vælges følgende: Gode varmeafledningsforhold: n=1, Middelgode varmeafledningsforhold: n=1, Dårlige varmeafledningsforhold: n=2,0 Side 9 af 22

10 Ud fra den beregnede teoretiske eller faktiske overtemperatur giverel- termografen en bedømmelse af fejlens alvorlighed fordelt på 3 fejlklasser (se eksempel i appendiks A): Fejlklasse Beregnet temperaturforskel ved mærkestrømmen Bedømmelse 1 > 30K bør repareres indenfor 24 timer, eller afbrydes K bør repareres snarest (indenfor 30 dage) 3 < 5K bør holdes under opsyn og undersøges nærmere (indenfor 90 dage) Vejledning: Klassificeringen kan rykkes op og ned under hensyntagen til fejlens termiske udseende og hvor alvorlige konsekvenser et havari vil medføre. En simpel lysinstallation med en beregnet overtemperatur på fx 8K bør flyttes fra klasse 2 til 3, mens en kritisk edb-installation med en beregnet overtemperatur på 4K bør flyttes fra klasse 3 til 2. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at de midterste elementer oftest har en lidt højere temperatur. Side 10 af 22

11 62.2 Metode 2 Hvis fejlstedet er placeret inde i en lukket tavle, skal tavlen have været lukket i så lang tid, at temperaturen inde i tavlen når op på normal driftstemperatur Tavlen åbnes umiddelbart før der foretages en termografisk måling af fejlstedets temperatur og af tavlens temperatur Der foretages en strømmåling Der sættes en mærkat ved fejlstedet med fortløbende fejlnummer og dato Fejlstedet dokumenteres med 1 visuelt billede samt 1 termogram Entydig identifikation samt eventuelle bemærkninger vedrørende installationens generelle tilstand noteres. Vejledning: For uventilerede tavler vil normal driftstemperatur være nået, inden for ca. 30 minutter efter lågerne er lukkede ud over de 30 minutter nævnt i punkt 61 i denne retningslinje. Fejlstedets temperatur kan vurderes ud fra formlen: t max aktuel Vejledning: Iaktuel t t t C maxkomp max omg I dim Som værdier for eksponenten n kan vælges følgende: Gode varmeafledningsforhold: n=1, Middelgode varmeafledningsforhold: n=1, Dårlige varmeafledningsforhold: n=2,0 n omg Hvis den målte temperatur er højere end den beregnede, er fejlstedet overophedet Metode 3 Fejl som på det aktuelle tidspunkt ikke har en evt. afvigende termisk udstråling, men som visuelt bære præg af tidligere overophedning eller andet elektromekanisk fejl som kan have indflydelse på elements/enhedens funktionsdygtighed. Metode 3 kan også indeholde andre fejl, så som afvigelser fra gældende regler og love. Side 11 af 22

12 70 Rapportering 71 Generelt 71.1 Gælder for certificeret el-termografering på elektriske installationer En el-termogrfering skal rapporteres mundtligt og skriftligt. 72 Mundtlig rapportering 72.1 Efter el-termograferingen er afsluttet gives en mundtlig rapportering til kunden, indeholdende antallet af fundne fejl, en foreløbig vurdering af deres klassificering samt omfanget af installationer som det ikke har været muligt at termografere Hvis el-termograferingen strækker sig over flere dage, afrapporteres mundtligt efter hver arbejdsdag Såfremt el- termografen konstaterer fejl, som skønnes snarligt at kunne medføre alvorlige konsekvenser i form af driftsstop, fx. Kategori 1, kortslutning, brand eller lignende, informeres den i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsens instruerede person, omgående. Den i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsens instruerede person, skal kvittere for modtagelse. 73 Skriftlig rapportering 73.1 En skriftlig termografirapport indeholder 2 dele: Almen del Separate rapportblade over hver fejl Den almene del skal indeholde følgende: Navn på godkendt el-termografivirksomhed og Personcertificeret el-termograf Navn på kunden, den ansvarlige og medhjælperen, samt postadresse hvor el- termograferingen er udført Dato(er) for el-termograferingen Side som indeholder en beskrivelse af hvilke installationer som er undersøgt, samt liste af fundne fejl Beskrivelse af hvilke installationer som det ikke har været muligt at el-termografere, samt årsagsangivelse Beskrivelse af fejlkriterier og klassifikation Beskrivelse af anvendt måleudstyr med serienummer på kamera Fejloversigt indeholdende identifikation og fejlklasse for alle fundne fejl Kort konklusion Den certificerede el-termografs underskrift. Side 12 af 22

13 73.3 På rapportblad over fejl på elektriske installationer for metode 1 og 2 skal indeholde følgende: Lokaliteten/ anlæg hvor termograferingen er udført Fortløbende fejlnummer Dato for termograferingen Entydig identifikation af fejlstedet Fejlklassifikation, eventuelt suppleret med den certificerede el-termografs vurdering af fejlårsag og mulig udbedring Termogram af fejlsted. Selve fejlstedet kan eventuelt markeres med pil Visuelt billede af fejlstedet I aktuel, i alle relevante faser og 0-leder. Ikke målte værdier markeres med "?" I dim t element i fejlstedet t element i ikke fejlbehæftet fase t Nedenstående værdier og oplysninger er valgfrie i rapporten, men skal kunne fremskaffes hvis de ønskes t omg Emissionstallet: Bemærkninger som er relevante, men ikke hører ind under de ovennævnte punkter Rubrik som kunden udfylder vedrørende reparation Certifikatnummer på den godkendte el-termografi virksomhed Certifikatnummer på den certificerede el-termograf Kundens navn. Side 13 af 22

14 73.4 Separat rapportblad over fejl på elektriske installationer for metode 3 skal indeholde følgende: Lokaliteten/ anlæg hvorel- termograferingen er udført Dato for el-termograferingen Fortløbende fejlnummer Entydig identifikation af fejlstedet Fejlklassifikation, eventuelt suppleret med den certificerede el-termografs vurdering af fejlårsag og mulig udbedring Termogram af fejlsted. Selve fejlstedet kan eventuelt markeres med pil Fotografi af fejlstedet t element i fejlstedet t element i ikke fejlbehæftet fase t Nedenstående værdier er valgfrie i rapporten men skal kunne fremskaffes hvis de ønskes t omg Emissionstallet, Bemærkninger som er relevante, men ikke hører ind under de ovennævnte punkter Rubrik som kunden udfylder vedrørende reparation Certifikatnummer på den godkendte el-termografi virksomhed Certifikatnummer på den certificerede el-termograf Kundens navn I aktuel, i alle relevante faser og 0-leder. Ikke målte værdier markeres med "?" I dim Separat rapportblad over fejl på højspændingsanlæg se appendiks C Side 14 af 22

15 80 Udstyr 81 EL-Termografiudstyr 81.1 Der stilles følgende krav til el- termografiudstyr, som anvendes ved certificeret el-termografering af elektriske installationer: Skal kunne detektere infrarød stråling i bølgelængdeområderne 2-5 µm eller 8-14 µm Måleområde, som minimum tillader temperaturmåling mellem -10 C og +300 C Målenøjagtighed på mindst ± 2K i temperaturområdet C, ±2% > 100 C Termisk følsomhed på max 0,04K ved 30 C Termisk opløsning på detektoren på min. 640 x 480 pixels. (uden interpolering) Direkte udlæsning af temperatur i mindst 1 vilkårligt punkt ad gangen på billedskærmen, fx som et frossent eller gemt billede, samt med mulighed for at kunne bevæge spotpunkt i frossen eller gemt tilstand Mulighed for reproduktion af termogrammer Mulighed for indlæsning af emissionstal, omgivelsestemperatur og afstand for korrektion af målte temperaturer Billedet skal kunne lagres digitalt som radiometrisk billede. Billedmateriale skal lagres i minimum 10 år Certifikat på årligt kalibreringscheck på kamera for at sikre at kameraet overholder producentens specifikationer mht. temperaturnøjagtighed. Kalibreringsreference skal være sporbar og på certifikatet skal målenøjagtighed ved følgende temperaturer 30 C, 50 C, 70 C, 90 C, 120 C og 250 C være angivet For hver 36 mdr. skal der kunne fremvises et kalibreringsbevis fra et akkrediteret kalibreringslaboratorium, eller et kalibreringsbevis fra kameraleverandøren. 82 Strømmåleudstyr 82.1 Der stilles følgende krav til strømmåleudstyr, som anvendes ved termografiske undersøgelser: Måle nøjagtighed på mindst ±2 % Skal måle sand RMS Størrelse og udformning af strømmåleudstyrets tang skal være egnet til den konkrete måleopgave Sikringsklasse i forhold til arbejdsomgivelser. 83 Temperaturmåleudstyr 83.1 Der stilles følgende krav til temperaturmåleudstyr, som anvendes ved termografiske undersøgelser: Nøjagtighed mindst svarende til ± 0,5 K. I øvrigt skal alt anvendt måleudstyr betjenes og vedligeholdes/kalibreres efter leverandørens forskrifter. Side 15 af 22

16 Appendiks A Beregningseksempel Termografi af 63 A Sikringselement. Skruesikringer, anbragt i lukket uventileret tavle. I mærke : I fase L1 : I fase L2 : I fase L3 : t fase L1 : t fase L2 : t fase L3 : 16 A 7 A 7 A 8 A 30C 47C 28C Temperaturerne er målt på sikringerne. er sat til 0,92. t ref : t maxomg : t maxkomp : 28C 40C 90C Den maksimale temperatur, som sikringerne må have, er fundet i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 423, tabel 42 A "Temperaturgrænser under normal brug for tilgængelige dele inden for rækkevidde". Da sikringerne har symmetrisk strømbelastning anvendes metode 1. Der sammenlignes mellem fase L1 og L2. Da tavlen er uventileret, sættes eksponenten til 2. Side 16 af 22

17 16 t fase dim K 2 Temperaturforskellen ved mærkebelastningen er over 30 K, hvorfor fejlen er klasse 1, og skal repareres omgående. Når man beregner den maksimalt tilladelige temperatur ved den aktuelle belastning efter metode 1 ses at; Hvis belastningsgraden er under 60 % ved fejlstedet, kan overtemperaturen blive upræcis ved anvendelse af metode 1 til udregning af temperaturstigningen ved 100 % last. t fasedim maks C 2 Temperaturen af den defekte sikring er overskredet med 10K. Det ses også, at temperaturerne for sikringerne i de ikke defekte faser er lige på grænsen. Der kan anbefales at etablerer ventilation i tavlen. Side 17 af 22

18 Appendiks B Sikkerhedsstyrelsens uredigerede definering af El-termografi, samt definering af Elautorisationsregler der vedrører El-termografering For at kunne udføre el-termofotografering af el-tavler er det nødvendig at lave indgreb i el-tavlen for at fjerne afdækninger. Termograferingen foretages, mens installationerne er i drift og med direkte adgang til spændingsførende dele. El-termografi er omfattet af elinstallatørloven Bek. 989 af 08/ Lov om autorisation af elinstallatører m.v. samt de bekendtgørelser der er udstedt med hjemmel i elinstallatørloven. Dette medfører at arbejdet kun må udføres af autoriserede elinstallatører. Jf. 3 stk. 4 må fast tilslutning, frakobling, eftersyn, justering og reparation af installationstavler tillige foretages af tavlefabrikanter. Ved El-termografi er der efter stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, elektriske installationer 2001, tale om afprøvning og arbejdet skal udføres efter bestemmelserne i SB afsnit 6, Kapitel 63 Arbejde på eller nær ved elektriske installationer. Der skal 2 personer til opgaver hvor spændingsførende dele er beskyttet med mere end 63A, jf. SB afs. 6, Arbejdet med at åbne tavler/afdækninger kræver 2 personer hvis spændingsførende dele bag afdækninger er beskyttet med mere end 63A jf. SB afs. 6, Definitioner efter stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, elektriske installationer Instrueret person. Person, der af en elektrisk sagkyndig person er tilstrækkeligt informeret eller overvåget, så han eller hun er i stand til at bemærke risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre (f.eks. drifts- og vedligeholdelsespersonale). Engelsk IEC-betegnelse: Instructed person ( ) Sagkyndig person. Person med relevant uddannelse og erfaring, som sætter ham eller hende i stand til at bemærke risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre (f.eks. elinstallatører, elektroingeniører og elektroteknikere). Engelsk IEC-betegnelse: Skilled person ( ) Arbejde under spænding Arbejde hvor en montør får kontakt med spændingsførende dele med dele af kroppen eller med værktøj eller materiel, der håndteres. Note Arbejde på eller nær ved lavspændingsanlæg under spænding kaldes også for L-AUS. Engelsk betegnelse: Live working Arbejde nær ved spændingsførende dele Arbejde hvor en montør med dele af kroppen, med værktøj eller med andre genstande kommer ind i nærvedzonen. Note Arbejde på eller nær ved lavspændingsanlæg under spænding kaldes også for L-AUS. Engelsk betegnelse: Working in the vicinity of live parts 635 Funktionskontrol Måling I dette kapitel skal måling forstås som alle aktiviteter, hvor der måles fysiske data i installationen. Målinger skal udføres af sagkyndige eller instruerede personer, eller af lægmænd under opsyn af en sagkyndig person. Side 18 af 22

19 Når der udføres målinger i en installation, skal der bruges egnede og sikre instrumenter. Disse instrumenter skal være kontrolleret før, og hvis det er nødvendigt også efter brug Hvis det er nødvendigt skal reglerne for spændingsløst arbejde (636), arbejde under spænding (637) eller arbejde nær ved spænding (638) overholdes Afprøvning Afprøvning inkluderer alle aktiviteter, der er beregnet til at kontrollere installationens drift eller dens elektriske, mekaniske eller termiske tilstand. Afprøvning omfatter f.eks. også aktiviteter, der påviser beskyttelsesog sikkerhedsstrømkredsenes effektivitet. Afprøvning kan omfatte målinger, som skal udføres i henhold til Afprøvning skal udføres af sagkyndig eller instruerede personer eller af lægmand under opsyn af en sagkyndig person Nødvendigt mandskab Ved arbejde på tavleanlæg Ved arbejde på tavleanlæg under spænding, der udføres af én person, skal der altid findes en anden person så nær ved arbejdspladsen, at den pågældende efter behov hurtigt kan gribe ind. Denne person skal instrueres om, hvordan der bedst muligt kan gribes ind. De pågældende personer skal instrueres i L-AUS bestemmelserne mindst én gang om året. Følgende arbejder tillades udført af én person, uden at der er en anden person til stede: Fejlsøgning, justering og måling, hvortil spænding er nødvendig. Opsætning og udskiftning af målere, hvor klemmerne er beskyttet af overstrømsbeskyttelsesudstyr med en mærkestrøm på højst 63 A. Arbejde i arbejdsområder, hvor alle spændingsførende dele er beskyttet af overstrømsbeskyttelsesudstyr med en mærkestrøm på højst 63 A. 8. september 2011 Jan Sarup Side 19 af 22

20 Appendiks C 10 Gennemførelse af el_termografering på højspændingsanlæg 10.1 Installationerne undersøges i en rækkefølge, som er hensigtsmæssig. Det skal tilstræbes, at installationerne arbejder ved størst mulig last, og lasten har været konstant i mindst 45 minutter før undersøgelsen Hvis det ikke er muligt at undersøge en installation, som angivet i aftalegrundlaget, noteres årsagen Hvis termograferingen foretages udendørs må de meteorologiske forhold ikke virke forstyrrende på undersøgelsen. Vejledning: El-termograferingen foretages bedst på overskyede dage med vindhastigheder under 6 m/s og uden regn, sne og tåge Hvis der detekteres fejl foretages en nærmere undersøgelse. Vejledning: Den undersøgte installationsdel antages at være defekt, hvis der på symmetrisk belastede elementer konstateres en temperaturforskel på op til >3K Før en nærmere undersøgelse påbegyndes, indstilles på el-termografikameraet de rette værdier for temperaturområde, emissionstal, omgivelsestemperatur/omgivelsernes strålingstemperatur samt afstand mellem termografikamera og måleobjekt Ved en nærmere undersøgelse udføres følgende: El-termografisk måling af fejlstedet, som viser temperaturforskellen mellem defekt og ikke defekt fase Notering af belastningsforhold Fejlstedet dokumenteres ved et visuelt billede og et termogram De meteorologiske forhold noteres: Skydække, lufttemperatur, vindhastighed og vindretning i forhold til målestedet Entydig identifikation samt eventuelle bemærkninger vedrørende installationens generelle tilstand noteres Ud fra den målte overtemperatur giver el.termografioperafen vejledende bedømmelse af fejlens alvorlighed: Skjulte elementsforbindelser: Fejlklasse Beregnet temperaturforskel ved mærkestrømmen Bedømmelse 1 > 3K bør repareres indenfor 24 timer, eller afbrydes 2 3K bør repareres ved næste planlagte driftsstop/servicering Side 20 af 22

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

El-termografering. Forsikring & Pension Vejledning februar 2013

El-termografering. Forsikring & Pension Vejledning februar 2013 Vejledning februar 2013 El-termografering Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Forord... 2 20 Indledning... 2 30 Hvad er el-termografi...

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * *

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * * sks1a11: alle virksomhedstyper: Krydsreference Virksomhedstype/SKS-krav Virksomhedstype Autoriserede er ejer/direktør Autoriserede er ikke ejer/direktør 1.1 1.2 1.3 2.2 2.3 SKS-krav 1. Ledelsens og den

Læs mere

Vejledning i bygningstermografi. December 2014

Vejledning i bygningstermografi. December 2014 Vejledning i bygningstermografi December 2014 December 2014 Forord Vejledningen tager udgangspunkt i DS/EN 13187 suppleret med viden fra andre relevante standarder, anvisninger og krav, samt erfaring

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 KAPITEL 1 Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Lovgrundlag og organisation

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Regler og Tekniske Bestemmelser for Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Vedtaget den 8. marts 2013 og gældende fra 1. juli 2013 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. INDLEDNING side 2 1.1

Læs mere

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr BEK nr 100 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gemmenfører Rådets direktiv nr. 94/9/EF, EF-tidende

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Beskrivelse af de elementer der kan indgå ved tilsyn på elinstallationer Del 3. Vejledning

Læs mere

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi 1. Generelt 2. Lovgrundlag Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 3. Huseftersynet 4. Tilstandsrapport 5. Ståbi Udgiver: Huseftersynsordningen, marts 1998 Redaktion: Tilrettelæggelse og layout: Trykning:

Læs mere