DBI retningslinje El-termografering. Udførelse. 1. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBI retningslinje 010-1. El-termografering. Udførelse. 1. udgave"

Transkript

1 Dato: Sign.: MEP Sag: FURA023 DBI retningslinje El-termografering Udførelse 1. udgave Side 1 af 22

2 Forord "DBI retningslinje El-termografering, Udførelse er udarbejdet som en revidering af Teknologisk Instituts (Tis) vejledning i termografering af stærkstrømtekniske anlæg, fra november Retningslinjen er udgivet af en af DBI (sekretariat for godkendelsesordningen) nedsat referencegruppe og udarbejdet af et af referencegruppen nedsat teknisk udvalg, med følgende sammensætning: Teknisk udvalg: Navn: René Gelvan Jørgen Hansen Henrik Baagøe-Thomsen Bent Bagge Nøhr Flemming Kjelstrup Madsen Virksomhed: NiiR Termografering J.H. Elektric A/S Delta-Prosal ApS Dansk Infrarød Inspektion A/S YIT A/S Referencegruppe: Navn: Torben Kaas Christina Christensen Mads Risgaard Knudsen Merete Poulsen Per Lyster Udpeget af: Foreningen Klimaskærm Forsikring & Pension TEKNIQ Installatørernes Organisation DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 1. udgave af DBI retningslinje El-termografering, Udførelse har inden udgivelsen været sendt til høring hos: Foreningen Klimaskærm De DBI certificerede el-termografer (personer) Præcisionsteknik A/S ELMA A/S Buhl & Bønsøe A/S Rohde Consulting Forsikring & Pension Sikkerhedsstyrelsen PRO Instruments TEKNIQ, Installatørernes Organisation Foreningen af Rådgivende Ingeniører Arbejdstilsynet Beredskabsstyrelsen By- bolig- og landbrugsministeriet Dansk Bygningsinspektør Forening Dansk Byggeri Dansk Industri Dansk Energi Dansk El-forbund DDV, Den Danske Vedligeholdelsesforening DETF, Dansk El-Tavle Forening Foreningen af kommunale beredskabschefer Kommunernes landsforening Maskinmesterforeningen DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Modtagne høringssvar har været behandlet i referencegruppen. Side 2 af 22

3 Definitioner A Ampere, SI-enhed for strømstyrke. Emissionstal ( ) En overflades evne til at udsende infrarød stråling. Emissionstallet kan have værdier mellem 0 og 1 Fejl En temperaturdifference på elinstallation detekteret ved termografering, eller ved visuelle fejl på tidligere termisk overophedning samt mangler iht. gældende normer og regler, på tidspunktet for installationens udførelse. Fejlsted Det sted eller element som har et ikke normalt termisk mønster, eller som bærer tegn på tidligere skade eller mangler i henhold til gældend normer og regler, på tidspunktet for installationens udførelse. Harmoniske nulstrømme Ulige harmoniske strømme i nullederen, der kan adderes direkte. Godkendende organ Organ, der godkender El-termografivirksomheder i henhold til DBI Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse. Det samme organ certificerer også personers kompetence i henhold til DBI Retningslinje El-termografering, certificering af personer der udfører el-termografering. Godkendt el-termografivirksomhed Virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med DBI Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse. Gyldigt kalibreringscertifikat Certifikat udstedt af virksomhed, der kan dokumentere fuld sporbarhed for årligt kalibrerede målereferencer, indeholdende dokumenteret opfyldelse af producentens specifikationer. C Grader Celsius. I Elektrisk strøm, måles i ampere og i sand RMS. I aktuel Den målte strøm gennem fejlstedet. I dim Den strøm en strømkreds er dimensioneret til at føre under normale driftsforhold. IEC International Electrotechnical Commission. Infrarødstråling Elektromagnetisk stråling i bølgelængdeområdet 2-20 µm. K Kelvin, SI-enhed for absolut temperatur. Anvendes også til angivelse af temperaturforskel. 0 K = -273,15C. Kameraleverandør Ved kameraleverandør menes: Produktionssted hvor kameraet er samlet og sluttestet. Side 3 af 22

4 µm Mikrometer, 1 milliontedel meter. Referencegruppe En til certificeringsordningen tilknyttet gruppe, med beføjelser til at udarbejde politikker og principper, vedrørende certificeringsordningen. Gruppen forestår endvidere vedligehold, udvikling og tilsyn med ordningen, samt fortolkning af ordningens krav. Rekvirent Herved forstås den, der anmoder El-termografivirksomheden om gennemførelse af inspektion. Rekvirenten hæfter økonomisk for, med mindre andet er aftalt, de ved inspektionen afholdte udgifter. RMS Engelsk: Root Mean Square: effektiv værdi. Symmetrisk strømbelastning Symmetrisk strømbelastning i flerfasede anlæg er, hvor forskellen mellem strømmen i alle faser, under normal drift, ikke afviger mere end ±10%, som fx ved motorbelastninger. Termografering Afbildning og bestemmelse af tilsyneladende temperaturfordeling for en overflade, ved måling af den infrarøde stråling fra overfladen og analyse af måleresultatet. Termografikamera Instrument, som detekterer en overflades udsendelse af infrarød stråling og billedligt gengiver den tilsyneladende temperaturfordeling. Termogram Billede af et termografikameras radiometriske målinger. Tilsyneladende temperaturfordeling Ukompenseret temperaturfordeling. Tref Tilsyneladende reflekterende temperatur. Uafhængighed/uvildighed El-termografen må ikke tage hensyn til egne eller andres interesser, der kan påvirke resultatet i termografirapporten. Uvildighed betyder, at man ikke kan termografere eget arbejde eller arbejde udført af personer man er under direkte instruktion og/eller tilsyn af. Herunder arbejde udført af personer, der er ansat under personer, man er under direkte instruktion og/eller tilsyn af. t Temperaturforskel mellem to elementer i elektriske installationer. T element Temperaturen på et elektrisk element. t max aktuel Den maksimale temperatur et element må have ved den aktuelle strømbelastning. t maxelement Den maksimale temperatur et element må have. Værdien hentes fra normer og/eller leverandørens anvisninger. Side 4 af 22

5 t maxomg Den maksimale omgivelsestemperatur et element må placeres i. Værdien hentes fra normer og/eller leverandørens anvisninger. t omg Tilsyneladende reflekterende temperatur ved en elektrisk komponent/tavle. Side 5 af 22

6 10 Almindelige bestemmelser 11 Gyldighed 11.1 Retningslinjerne til El-termografering, ved udførelse af el-termografering i henhold til: DBI Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse og DBI Retningslinje El-termografering, Personcertificering. 12 Referencer 12.1 Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse Retningslinje El-termografering, Personcertificering. 13 Ikrafttrædelse 13.1 Retningslinjerne træder i kraft xx-xx-xxxx Retningslinjerne erstatter: Teknologisk Instituts (Tis) vejledning i termografering af stærkstrømtekniske anlæg af november I en overgangsperiode på 12 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan bestemmelserne i Teknologisk Instituts (Tis) vejledning i termografering af stærkstrømtekniske anlæg af november 1993,anvendes Kravene i afsnit 80 Udstyr, kan fraviges i optil 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne retningslinje, hvis der i den godkendte el-termografivirksomhed (i henhold til DBI retningslinje Eltermografering, Virksomhedsgodkendelse), har været ansat en DBI certificeret el-termograf, der havde et gyldigt certifikat, på datoen hvor denne retningslinje trådte i kraft. 14 Retningslinjernes omfang 14.1 Retningslinjernes krav er alment gældende i henhold til DBI Retningslinje El-termografering, Virksomhedsgodkendelse og DBI retningslinje El-termografering, Personcertificering Denne vejledning omhandler forudsætninger for korrekt termografering af elektriske installationer samt udførelse af målinger og tolkninger af termogrammer Metoden benyttes til at detektere temperaturafvigelser i elektriske installationer Til udførelse og tolkning af en certificeret termografisk undersøgelse, kræves certificering i henhold til DBI retningslinje El-termografering, Personcertificering. 15 Formål 15.1 Vejledningen har til formål at fastsætte fremgangsmåde for sagsbehandling og udførelse af termografisk undersøgelse på elektriske installationer Retningslinjerne har desuden til formål, at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for certificeret el-termografering, for derigennem at reducere skader og uønskede produktionsnedbrud. Side 6 af 22

7 20 Indledning 21 Grundlag 21.1 Termografering af elektriske installationer, som et led i den forebyggende vedligeholdelse, har siden introduktionen på det danske marked i begyndelsen af firserne fået en stadig større udbredelse Retningslinjen er et værktøj for certificerede el-termografer. Den vil med fordel også kunne anvendes af virksomheder, forsikringsselskaber, elforsyningsselskaber, rådgivere og tavleproducenter For el-termografering af højspændingsanlæg, henvises til appendiks C. 30 Ansvarsfordeling 31 Den personcertificerede el-termograf 31.1 El-termografens klassificering af fundne fejls alvorlighed er af vejledende karakter, givet ud fra et øjebliksbillede. 32 Kunden 32.1 Kunden udpeger overfor el-termografen, en ansvarlig person, til hvem rapport og andre forhold vedrørende undersøgelsens gennemførelse, skal meddeles. Denne person er ansvarlig for, at de nødvendige driftsforhold er til stede ved undersøgelsens gennemførelse, samt at de undersøgte installationer er identificerbare Kunden udpeger en, i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsens instrueret person, som bistår el-termografen med undersøgelsens gennemførelse. Personen skal have kendskab til de undersøgte installationers driftsforhold. Personen indestår for, at færden, inspektion og betjening foregår i overensstemmelse med virksomhedens drifts- og sikkerhedsbestemmelser Det er kundens ansvar at vurdere og drage endelig konklusion af de af el-termografen påpegede fejl. 33 Arbejdet med den elektriske installation 33.1 For at kunne udføre certificeret el-termofotografering er det nødvendig at lave indgreb i installationen. Termograferingen foretages, mens installationerne er i drift og med direkte adgang til spændingsførende dele. Se appendiks B. Side 7 af 22

8 40 Reference 41 Normative dokumenter 41.1 Denne vejledning skal for alle parters vedkommende anvendes under iagttagelse af stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser samt andre love, bekendtgørelser og anvisninger, som er gældende inden for denne vejlednings anvendelsesområde. 42 Fysiske størrelser/enheder 42.1 Temperaturer angives i C og temperaturforskelle angives i Kelvin (K). 50 Før gennemførelse 51 Inden gennemførelse skal følgende være afklaret med kunden: 51.1 Navn på den certificerede el-termograf Navn på den ansvarlige person hos kunden Tidspunkt for termograferingens gennemførelse. Således at termograferingen foregår under repræsentativ belastning Lokaliteter/områder hvor termograferingen skal gennemføres Entydig beskrivelse af opgaven (evt. hvilke installationer, som skal undersøges). 60 Gennemførelse 61 Gennemførelse af termografering 61.1 Det skal tilstræbes, at installationerne arbejder ved størst mulig last, og lasten er repræsentativ for den relevante installationstype Hvis det ikke er muligt at undersøge en installation som aftalt, noteres det i rapporten Hvis der detekteres fejl, foretages en nærmere undersøgelse. Temperaturstigninger forårsaget af induktiv opvarmning og krybestrømme skal altid rapporteres. Vejledning En nærmere undersøgelse bør altid foretages, hvis ét af følgende forhold forekommer: For 3-fasede installationer hvis t fase >3K t element -t omg >35K t element >70C 61.2 Der kan anvendes 3 forskellige metoder til tolkning af en fejls karakter. Metode 1 benyttes ved vurdering af fejls alvorlighed på anlæg hvor der er symmetrisk strømbelastning. Side 8 af 22

9 Metode 2 benyttes ved tolkning af fejls alvorlighed på 1-fasede og flerfasede anlæg, hvis man ønsker en vurdering af, om komponentens maksimale temperatur ved den aktuelle belastning er overskredet. Metode 3 benyttes alle andre steder Metode 1 bygger på den antagelse, at 2 symmetriske elementer vil have samme temperatur, hvis belastningen igennem dem er ens. Hvis der konstateres en temperaturforskel, kan det være tegn på, at det element, som har den højeste temperatur, er defekt Metode 2 bygger alene på fejlstedets temperatur ved den aktuelle strømbelastning i forhold til fabrikanten/leverandørens anvisninger Metode 3 Fejl som på det aktuelle tidspunkt ikke har en evt. anormal termisk udstråling, men som visuelt bære præg af tidligere overophedning eller andet elektromekanisk fejl som kan have indflydelse på elements/enhedens funktionsdygtighed. Metode 3 kan også indeholde andre fejl, så som afvigelser fra gældende regler og love Før en nærmere undersøgelse påbegyndes, indstilles og måles relevante temperatur parametre på termografikameraet, med de rette værdier for temperaturområde, emissionstal, omgivelses temperatur/omgivelsernes reflekterede strålingstemperatur, samt afstand mellem termografikamera og måleobjekt. Overfladetemperatur jf. berøringsbeskyttelse, henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 423, tabel 42A. 62 Fremgangsmåde 62.1 Metode 1 Termografisk måling af fejlstedet, som viser temperaturforskellen mellem defekt og ikke defekt fase Strømmåling i defekt og ikke defekt fase Der sættes en mærkat ved fejlstedet med fortløbende nummer og dato Fejlstedet dokumenteres med 1 visuelt billede samt 1 termogram Entydig identifikation samt eventuelle bemærkninger vedrørende installationens generelle tilstand noteres. Der kan beregnes en teoretisk overtemperatur mellem defekt og ikke defekt fase ved dimensioneringsstrømmen ud fra formlen (Denne formel kræver min. 60% belastning) t fasedim t fase I I dim aktuel n K Vejledning: Som værdier for eksponenten n kan vælges følgende: Gode varmeafledningsforhold: n=1, Middelgode varmeafledningsforhold: n=1, Dårlige varmeafledningsforhold: n=2,0 Side 9 af 22

10 Ud fra den beregnede teoretiske eller faktiske overtemperatur giverel- termografen en bedømmelse af fejlens alvorlighed fordelt på 3 fejlklasser (se eksempel i appendiks A): Fejlklasse Beregnet temperaturforskel ved mærkestrømmen Bedømmelse 1 > 30K bør repareres indenfor 24 timer, eller afbrydes K bør repareres snarest (indenfor 30 dage) 3 < 5K bør holdes under opsyn og undersøges nærmere (indenfor 90 dage) Vejledning: Klassificeringen kan rykkes op og ned under hensyntagen til fejlens termiske udseende og hvor alvorlige konsekvenser et havari vil medføre. En simpel lysinstallation med en beregnet overtemperatur på fx 8K bør flyttes fra klasse 2 til 3, mens en kritisk edb-installation med en beregnet overtemperatur på 4K bør flyttes fra klasse 3 til 2. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at de midterste elementer oftest har en lidt højere temperatur. Side 10 af 22

11 62.2 Metode 2 Hvis fejlstedet er placeret inde i en lukket tavle, skal tavlen have været lukket i så lang tid, at temperaturen inde i tavlen når op på normal driftstemperatur Tavlen åbnes umiddelbart før der foretages en termografisk måling af fejlstedets temperatur og af tavlens temperatur Der foretages en strømmåling Der sættes en mærkat ved fejlstedet med fortløbende fejlnummer og dato Fejlstedet dokumenteres med 1 visuelt billede samt 1 termogram Entydig identifikation samt eventuelle bemærkninger vedrørende installationens generelle tilstand noteres. Vejledning: For uventilerede tavler vil normal driftstemperatur være nået, inden for ca. 30 minutter efter lågerne er lukkede ud over de 30 minutter nævnt i punkt 61 i denne retningslinje. Fejlstedets temperatur kan vurderes ud fra formlen: t max aktuel Vejledning: Iaktuel t t t C maxkomp max omg I dim Som værdier for eksponenten n kan vælges følgende: Gode varmeafledningsforhold: n=1, Middelgode varmeafledningsforhold: n=1, Dårlige varmeafledningsforhold: n=2,0 n omg Hvis den målte temperatur er højere end den beregnede, er fejlstedet overophedet Metode 3 Fejl som på det aktuelle tidspunkt ikke har en evt. afvigende termisk udstråling, men som visuelt bære præg af tidligere overophedning eller andet elektromekanisk fejl som kan have indflydelse på elements/enhedens funktionsdygtighed. Metode 3 kan også indeholde andre fejl, så som afvigelser fra gældende regler og love. Side 11 af 22

12 70 Rapportering 71 Generelt 71.1 Gælder for certificeret el-termografering på elektriske installationer En el-termogrfering skal rapporteres mundtligt og skriftligt. 72 Mundtlig rapportering 72.1 Efter el-termograferingen er afsluttet gives en mundtlig rapportering til kunden, indeholdende antallet af fundne fejl, en foreløbig vurdering af deres klassificering samt omfanget af installationer som det ikke har været muligt at termografere Hvis el-termograferingen strækker sig over flere dage, afrapporteres mundtligt efter hver arbejdsdag Såfremt el- termografen konstaterer fejl, som skønnes snarligt at kunne medføre alvorlige konsekvenser i form af driftsstop, fx. Kategori 1, kortslutning, brand eller lignende, informeres den i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsens instruerede person, omgående. Den i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsens instruerede person, skal kvittere for modtagelse. 73 Skriftlig rapportering 73.1 En skriftlig termografirapport indeholder 2 dele: Almen del Separate rapportblade over hver fejl Den almene del skal indeholde følgende: Navn på godkendt el-termografivirksomhed og Personcertificeret el-termograf Navn på kunden, den ansvarlige og medhjælperen, samt postadresse hvor el- termograferingen er udført Dato(er) for el-termograferingen Side som indeholder en beskrivelse af hvilke installationer som er undersøgt, samt liste af fundne fejl Beskrivelse af hvilke installationer som det ikke har været muligt at el-termografere, samt årsagsangivelse Beskrivelse af fejlkriterier og klassifikation Beskrivelse af anvendt måleudstyr med serienummer på kamera Fejloversigt indeholdende identifikation og fejlklasse for alle fundne fejl Kort konklusion Den certificerede el-termografs underskrift. Side 12 af 22

13 73.3 På rapportblad over fejl på elektriske installationer for metode 1 og 2 skal indeholde følgende: Lokaliteten/ anlæg hvor termograferingen er udført Fortløbende fejlnummer Dato for termograferingen Entydig identifikation af fejlstedet Fejlklassifikation, eventuelt suppleret med den certificerede el-termografs vurdering af fejlårsag og mulig udbedring Termogram af fejlsted. Selve fejlstedet kan eventuelt markeres med pil Visuelt billede af fejlstedet I aktuel, i alle relevante faser og 0-leder. Ikke målte værdier markeres med "?" I dim t element i fejlstedet t element i ikke fejlbehæftet fase t Nedenstående værdier og oplysninger er valgfrie i rapporten, men skal kunne fremskaffes hvis de ønskes t omg Emissionstallet: Bemærkninger som er relevante, men ikke hører ind under de ovennævnte punkter Rubrik som kunden udfylder vedrørende reparation Certifikatnummer på den godkendte el-termografi virksomhed Certifikatnummer på den certificerede el-termograf Kundens navn. Side 13 af 22

14 73.4 Separat rapportblad over fejl på elektriske installationer for metode 3 skal indeholde følgende: Lokaliteten/ anlæg hvorel- termograferingen er udført Dato for el-termograferingen Fortløbende fejlnummer Entydig identifikation af fejlstedet Fejlklassifikation, eventuelt suppleret med den certificerede el-termografs vurdering af fejlårsag og mulig udbedring Termogram af fejlsted. Selve fejlstedet kan eventuelt markeres med pil Fotografi af fejlstedet t element i fejlstedet t element i ikke fejlbehæftet fase t Nedenstående værdier er valgfrie i rapporten men skal kunne fremskaffes hvis de ønskes t omg Emissionstallet, Bemærkninger som er relevante, men ikke hører ind under de ovennævnte punkter Rubrik som kunden udfylder vedrørende reparation Certifikatnummer på den godkendte el-termografi virksomhed Certifikatnummer på den certificerede el-termograf Kundens navn I aktuel, i alle relevante faser og 0-leder. Ikke målte værdier markeres med "?" I dim Separat rapportblad over fejl på højspændingsanlæg se appendiks C Side 14 af 22

15 80 Udstyr 81 EL-Termografiudstyr 81.1 Der stilles følgende krav til el- termografiudstyr, som anvendes ved certificeret el-termografering af elektriske installationer: Skal kunne detektere infrarød stråling i bølgelængdeområderne 2-5 µm eller 8-14 µm Måleområde, som minimum tillader temperaturmåling mellem -10 C og +300 C Målenøjagtighed på mindst ± 2K i temperaturområdet C, ±2% > 100 C Termisk følsomhed på max 0,04K ved 30 C Termisk opløsning på detektoren på min. 640 x 480 pixels. (uden interpolering) Direkte udlæsning af temperatur i mindst 1 vilkårligt punkt ad gangen på billedskærmen, fx som et frossent eller gemt billede, samt med mulighed for at kunne bevæge spotpunkt i frossen eller gemt tilstand Mulighed for reproduktion af termogrammer Mulighed for indlæsning af emissionstal, omgivelsestemperatur og afstand for korrektion af målte temperaturer Billedet skal kunne lagres digitalt som radiometrisk billede. Billedmateriale skal lagres i minimum 10 år Certifikat på årligt kalibreringscheck på kamera for at sikre at kameraet overholder producentens specifikationer mht. temperaturnøjagtighed. Kalibreringsreference skal være sporbar og på certifikatet skal målenøjagtighed ved følgende temperaturer 30 C, 50 C, 70 C, 90 C, 120 C og 250 C være angivet For hver 36 mdr. skal der kunne fremvises et kalibreringsbevis fra et akkrediteret kalibreringslaboratorium, eller et kalibreringsbevis fra kameraleverandøren. 82 Strømmåleudstyr 82.1 Der stilles følgende krav til strømmåleudstyr, som anvendes ved termografiske undersøgelser: Måle nøjagtighed på mindst ±2 % Skal måle sand RMS Størrelse og udformning af strømmåleudstyrets tang skal være egnet til den konkrete måleopgave Sikringsklasse i forhold til arbejdsomgivelser. 83 Temperaturmåleudstyr 83.1 Der stilles følgende krav til temperaturmåleudstyr, som anvendes ved termografiske undersøgelser: Nøjagtighed mindst svarende til ± 0,5 K. I øvrigt skal alt anvendt måleudstyr betjenes og vedligeholdes/kalibreres efter leverandørens forskrifter. Side 15 af 22

16 Appendiks A Beregningseksempel Termografi af 63 A Sikringselement. Skruesikringer, anbragt i lukket uventileret tavle. I mærke : I fase L1 : I fase L2 : I fase L3 : t fase L1 : t fase L2 : t fase L3 : 16 A 7 A 7 A 8 A 30C 47C 28C Temperaturerne er målt på sikringerne. er sat til 0,92. t ref : t maxomg : t maxkomp : 28C 40C 90C Den maksimale temperatur, som sikringerne må have, er fundet i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 423, tabel 42 A "Temperaturgrænser under normal brug for tilgængelige dele inden for rækkevidde". Da sikringerne har symmetrisk strømbelastning anvendes metode 1. Der sammenlignes mellem fase L1 og L2. Da tavlen er uventileret, sættes eksponenten til 2. Side 16 af 22

17 16 t fase dim K 2 Temperaturforskellen ved mærkebelastningen er over 30 K, hvorfor fejlen er klasse 1, og skal repareres omgående. Når man beregner den maksimalt tilladelige temperatur ved den aktuelle belastning efter metode 1 ses at; Hvis belastningsgraden er under 60 % ved fejlstedet, kan overtemperaturen blive upræcis ved anvendelse af metode 1 til udregning af temperaturstigningen ved 100 % last. t fasedim maks C 2 Temperaturen af den defekte sikring er overskredet med 10K. Det ses også, at temperaturerne for sikringerne i de ikke defekte faser er lige på grænsen. Der kan anbefales at etablerer ventilation i tavlen. Side 17 af 22

18 Appendiks B Sikkerhedsstyrelsens uredigerede definering af El-termografi, samt definering af Elautorisationsregler der vedrører El-termografering For at kunne udføre el-termofotografering af el-tavler er det nødvendig at lave indgreb i el-tavlen for at fjerne afdækninger. Termograferingen foretages, mens installationerne er i drift og med direkte adgang til spændingsførende dele. El-termografi er omfattet af elinstallatørloven Bek. 989 af 08/ Lov om autorisation af elinstallatører m.v. samt de bekendtgørelser der er udstedt med hjemmel i elinstallatørloven. Dette medfører at arbejdet kun må udføres af autoriserede elinstallatører. Jf. 3 stk. 4 må fast tilslutning, frakobling, eftersyn, justering og reparation af installationstavler tillige foretages af tavlefabrikanter. Ved El-termografi er der efter stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, elektriske installationer 2001, tale om afprøvning og arbejdet skal udføres efter bestemmelserne i SB afsnit 6, Kapitel 63 Arbejde på eller nær ved elektriske installationer. Der skal 2 personer til opgaver hvor spændingsførende dele er beskyttet med mere end 63A, jf. SB afs. 6, Arbejdet med at åbne tavler/afdækninger kræver 2 personer hvis spændingsførende dele bag afdækninger er beskyttet med mere end 63A jf. SB afs. 6, Definitioner efter stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, elektriske installationer Instrueret person. Person, der af en elektrisk sagkyndig person er tilstrækkeligt informeret eller overvåget, så han eller hun er i stand til at bemærke risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre (f.eks. drifts- og vedligeholdelsespersonale). Engelsk IEC-betegnelse: Instructed person ( ) Sagkyndig person. Person med relevant uddannelse og erfaring, som sætter ham eller hende i stand til at bemærke risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre (f.eks. elinstallatører, elektroingeniører og elektroteknikere). Engelsk IEC-betegnelse: Skilled person ( ) Arbejde under spænding Arbejde hvor en montør får kontakt med spændingsførende dele med dele af kroppen eller med værktøj eller materiel, der håndteres. Note Arbejde på eller nær ved lavspændingsanlæg under spænding kaldes også for L-AUS. Engelsk betegnelse: Live working Arbejde nær ved spændingsførende dele Arbejde hvor en montør med dele af kroppen, med værktøj eller med andre genstande kommer ind i nærvedzonen. Note Arbejde på eller nær ved lavspændingsanlæg under spænding kaldes også for L-AUS. Engelsk betegnelse: Working in the vicinity of live parts 635 Funktionskontrol Måling I dette kapitel skal måling forstås som alle aktiviteter, hvor der måles fysiske data i installationen. Målinger skal udføres af sagkyndige eller instruerede personer, eller af lægmænd under opsyn af en sagkyndig person. Side 18 af 22

19 Når der udføres målinger i en installation, skal der bruges egnede og sikre instrumenter. Disse instrumenter skal være kontrolleret før, og hvis det er nødvendigt også efter brug Hvis det er nødvendigt skal reglerne for spændingsløst arbejde (636), arbejde under spænding (637) eller arbejde nær ved spænding (638) overholdes Afprøvning Afprøvning inkluderer alle aktiviteter, der er beregnet til at kontrollere installationens drift eller dens elektriske, mekaniske eller termiske tilstand. Afprøvning omfatter f.eks. også aktiviteter, der påviser beskyttelsesog sikkerhedsstrømkredsenes effektivitet. Afprøvning kan omfatte målinger, som skal udføres i henhold til Afprøvning skal udføres af sagkyndig eller instruerede personer eller af lægmand under opsyn af en sagkyndig person Nødvendigt mandskab Ved arbejde på tavleanlæg Ved arbejde på tavleanlæg under spænding, der udføres af én person, skal der altid findes en anden person så nær ved arbejdspladsen, at den pågældende efter behov hurtigt kan gribe ind. Denne person skal instrueres om, hvordan der bedst muligt kan gribes ind. De pågældende personer skal instrueres i L-AUS bestemmelserne mindst én gang om året. Følgende arbejder tillades udført af én person, uden at der er en anden person til stede: Fejlsøgning, justering og måling, hvortil spænding er nødvendig. Opsætning og udskiftning af målere, hvor klemmerne er beskyttet af overstrømsbeskyttelsesudstyr med en mærkestrøm på højst 63 A. Arbejde i arbejdsområder, hvor alle spændingsførende dele er beskyttet af overstrømsbeskyttelsesudstyr med en mærkestrøm på højst 63 A. 8. september 2011 Jan Sarup Side 19 af 22

20 Appendiks C 10 Gennemførelse af el_termografering på højspændingsanlæg 10.1 Installationerne undersøges i en rækkefølge, som er hensigtsmæssig. Det skal tilstræbes, at installationerne arbejder ved størst mulig last, og lasten har været konstant i mindst 45 minutter før undersøgelsen Hvis det ikke er muligt at undersøge en installation, som angivet i aftalegrundlaget, noteres årsagen Hvis termograferingen foretages udendørs må de meteorologiske forhold ikke virke forstyrrende på undersøgelsen. Vejledning: El-termograferingen foretages bedst på overskyede dage med vindhastigheder under 6 m/s og uden regn, sne og tåge Hvis der detekteres fejl foretages en nærmere undersøgelse. Vejledning: Den undersøgte installationsdel antages at være defekt, hvis der på symmetrisk belastede elementer konstateres en temperaturforskel på op til >3K Før en nærmere undersøgelse påbegyndes, indstilles på el-termografikameraet de rette værdier for temperaturområde, emissionstal, omgivelsestemperatur/omgivelsernes strålingstemperatur samt afstand mellem termografikamera og måleobjekt Ved en nærmere undersøgelse udføres følgende: El-termografisk måling af fejlstedet, som viser temperaturforskellen mellem defekt og ikke defekt fase Notering af belastningsforhold Fejlstedet dokumenteres ved et visuelt billede og et termogram De meteorologiske forhold noteres: Skydække, lufttemperatur, vindhastighed og vindretning i forhold til målestedet Entydig identifikation samt eventuelle bemærkninger vedrørende installationens generelle tilstand noteres Ud fra den målte overtemperatur giver el.termografioperafen vejledende bedømmelse af fejlens alvorlighed: Skjulte elementsforbindelser: Fejlklasse Beregnet temperaturforskel ved mærkestrømmen Bedømmelse 1 > 3K bør repareres indenfor 24 timer, eller afbrydes 2 3K bør repareres ved næste planlagte driftsstop/servicering Side 20 af 22

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

El-termografering. Forsikring & Pension Vejledning februar 2013

El-termografering. Forsikring & Pension Vejledning februar 2013 Vejledning februar 2013 El-termografering Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Forord... 2 20 Indledning... 2 30 Hvad er el-termografi...

Læs mere

Målerapport for luftgennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Demo Rapport

Målerapport for luftgennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Demo Rapport Målerapport for luftgennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Undersøgelsessted: Dato for undersøgelse: Undersøgelsessted Dato for undersøgelse Afd. Nord. Thomasmindevej 10

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Sven Erik Jensen Dickens Alle 21b 2860 Søborg Dato 27.01.2014 Udløbsdato 27.01.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse Ermelundsvej 129 Postnr. og by 2820 Gentofte Dato 21.08.2015 Udløbsdato 21.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Christian Olsson Adresse Drosselvej 4 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 03.04.2014 Udløbsdato 03.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf. for ejendommen Sælger Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen Adresse Horseballevej 34 Postnr. og by 5672 Broby Dato 02.05.2013 Udløbsdato 02.05.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen for ejendommen Sælger Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen Adresse Ringebæk Søvej 17 Postnr. og by 2660 Brøndby Strand Dato 20.02.2015 Udløbsdato 20.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00 for ejendommen Sælger Karsten Brandt Clausen Adresse Grønvej 99 Postnr. og by 5260 Odense S Dato 25.06.2012 Udløbsdato 25.06.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen for ejendommen Sælger Inge marie wortmann Adresse vestergade 33 Postnr. og by 6330 padborg Dato 14.05.2012 Udløbsdato 14.05.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eftersyn udført af factum2 el & teknik

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264 for ejendommen Sælger Ole Hiort Adresse Østkæret 2 Postnr. og by 3230 Græsted Dato 10.10.2013 Udløbsdato 10.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Gert Gammelgaard Adresse Åskrænten 10 Postnr. og by 7540 Haderup Dato 26.09.2014 Udløbsdato 26.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.:

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave LW 014 Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave FORMÅL: At undersøge den aktuelle strålingsbalance for jordoverfladen og relatere den til drivhuseffekten. MÅLING AF KORTBØLGET STRÅLING

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anita andersen (Boet efter Jacob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anita andersen (Boet efter Jacob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER for ejendommen Sælger Anita andersen (Boet efter cob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER Adresse Sallvej 180 Postnr. og by 8450 Hammel Dato 27.05.2015 Udløbsdato 27.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44 for ejendommen Sælger Dannie Truberg Adresse Bredagervej 74 Postnr. og by 4100 Ringsted Dato 27.06.2013 Udløbsdato 27.06.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680

Læs mere

Video- og fotoopgaver. Termografering. Droneinspektion er særdeles velegnet til inspektionsopgaver på svært tilgængelige steder.

Video- og fotoopgaver. Termografering. Droneinspektion er særdeles velegnet til inspektionsopgaver på svært tilgængelige steder. Jysk Dronefoto Droneflyvning er en hurtig, præcis og effektiv løsning, når det handler om fejlfindings- og dokumentationsopgaver på svært tilgængelige steder. Jysk Dronefoto er godkendt UAS*-operatør og

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Energinet.dk Adresse Charlottenlundvej 23 Postnr. og by 8620 Kjellerup Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 14 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

VT04 og VT02 visuelle IR-termometre

VT04 og VT02 visuelle IR-termometre VT04 og VT02 visuelle IR-termometre Tekniske oplysninger Find problemer med det samme! Fluke visuelle IR-termometre kombinerer bekvemmeligheden fra et punkttermometer med den visuelle fordel ved et infrarødt

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf. for ejendommen Sælger Birgit & Peter Finn Giødesen Adresse Fjordvej 70 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 17.08.2015 Udløbsdato 17.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen

Læs mere

Udgave af den 2007-02-01 KSO

Udgave af den 2007-02-01 KSO af den 2007-02-01 KSO INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 2 0. GENERELT...3 1. KOORDINERINGSGRUPPE...3 2. FORMÅL...3 3. PRØVEAFLÆGGELSE OG UDDANNELSE...6 4. TILDELING AF CERTIFIKAT...6 5. TILDELING AF KSO-NUMMER...7

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tomas Jensen & Kira Svensson. Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tomas Jensen & Kira Svensson. Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf. for ejendommen Sælger Tomas Jensen & Kira Svensson Adresse Risbystræde 20 Postnr. og by 2620 Albertslund Dato 15.04.2014 Udløbsdato 15.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade

Læs mere

Teknisk forståelse af termografiske

Teknisk forståelse af termografiske Teknisk forståelse af termografiske billeder - Vinduer Teknisk forståelse af termografiske billeder - Vinduer Termografiske billeder kan, hvis de anvendes rigtigt, være gode som indikatorer for fejl Stol

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Energinet 19-06-2012 Danskerne

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 10 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 07.2014 Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 59442910 72365192 npj@holb.dk

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere