DBI retningslinje 002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBI retningslinje 002"

Transkript

1 DBI retningslinje udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

2 DBI. Eftertryk kun med tilladelse.

3 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax:

4 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg er udarbejdet af DBI i samarbejde med en arbejdsgruppe, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter. Arbejdsgruppen havde følgende sammensætning: Anders Sindal Kristensen Mads Risgaard Knudsen John Sejrskild Kasper Skov-Mikkelsen Christina Christensen Morten Hedegaard Per Lyster Anders Frost-Jensen TEKNIQ, Installatørernes Organisation TEKNIQ, Installatørernes Organisation Sikkerhedsbranchen Sikkerhedsbranchen Forsikring & Pension Foreningen af Kommunale Beredskabschefer DBI- Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI- Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 2

5 5. udgave af DBI Retningslinje 002 Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg har inden udgivelsen været sendt til høring hos: Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forsikring & Pension Sikkerhedsbranchen Tekniq, Installatørernes Organisation Foreningen af Rådgivende Ingeniører Arbejdstilsynet Beredskabsstyrelsen Energistyrelsen Dansk Bygningsinspektør Forening Dansk Byggeri RMG-Inspektion DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. DI - Dansk Industri Modtagne høringssvar har været behandlet af arbejdsgruppen. Ordningen vedligeholdes af en referencegruppe nedsat af DBI. Referencegruppens sammensætning fremgår af 3

6 Indholdsfortegnelse Forord...2 Definitioner Almindelige bestemmelser Anvendelse Gyldighed Referencer Ikrafttrædelse Retningslinjernes omfang Formål Kompetencekrav til den certificerede person Erfaring Kompetence Øvrige krav Krav til det certificerende organ Generelt Prøveudvalg Ansvar Ansøgning om personcertificering Generelt Personcertificering Ansøgningens omfang Prøve, certificeret person Generelt Særlige forhold A-prøve, certificeret person Obligatorisk ERFA-kursus, certificeret person Krav til frekvens ERFA-kursus Overgangsordning for kvalificerede personer indenfor ABA og AVS: Multiple choise-prøve: Sanktioner: Administrativ forlængelse af certifikatets løbetid Certificering Generelt Gyldighed

7 70 Certifikatets opretholdelse Generelt Erfaring og kompetence Godkendelseskriterium Sanktioner Fornyelse af certifikat Certificeret person Godkendelseskriterium Tvistigheder...25 Appendiks A Automatiske brandalarmanlæg (ABA)...26 Appendiks B Automatiske sprinkleranlæg (AVS)...28 Appendiks C Varslingsanlæg (AVA)...31 Appendiks D1 Termisk brandventilationsanlæg (ABV) Appendiks D2 Mekanisk brandventilationsanlæg (ABV)...37 Appendiks E Automatiske rumslukningsanlæg (ARS)...40 Appendiks F Automatiske gasdetekteringsanlæg (AGA)

8 Definitioner Certificerende organ Organ, der udfører certificering af personer, der skal fungere som certificeret person i et firma, der er godkendt til projektering, installation, service og vedligeholdelse af brandsikringsanlæg efter DBI Retningslinje 001. Certificeret person Medarbejder i et godkendt installationsfirma, der kan dokumentere certificering fra et certificerende organ indenfor mindst ét fagområde, i overensstemmelse med denne retningslinje. Certificeret person har tidligere været benævnt kvalificeret person. Certifikat (Personcertifikat) Dokument udstedt af et certificerende organ som dokumentation for, at en person opfylder specificerede krav til viden i overensstemmelse med et kravdokument. Driftsansvarlig person Person, der på anlægsejers/-brugers vegne har ansvaret for daglig betjening i overensstemmelse med det godkendte installationsfirmas anvisninger. Der henvises til DBI Retningslinje 005. Fagleder Fagleder (overmontør, montageleder, entrepriseleder, formand mv.) er bindeled mellem den certificerede person og selve installations-/ montagearbejdets udførende personer. Faglederen skal ved sin tilstedeværelse på arbejdsstedet sikre, at det praktiske installations-/montagearbejde udføres i henhold til projekteringsmaterialet og intentionerne i retningslinjen for installation, herunder at udførelsen er faglig korrekt. Den certificerede person, faglederen og den kvalificerede montør kan være samme person. Fagområde Fagområde er defineret under anlægstyper i Retningslinje 001, punkt 12. Godkendt installationsfirma Virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med DBI Retningslinje 001, Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. 6

9 Habilitet Upartiskhed og uafhængighed af interesser, der kan påvirke emnet. Inspektionsvirksomhed Virksomhed, der er akkrediteret til inspektion i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC Virksomhedens akkrediteringsområde skal omfatte DBI Retningslinje 004, Brandsikringsanlæg, færdigmelding, inspektion og godkendelse, DBI Retningslinje 005, Brandsikringsanlæg, drift og vedligeholdelse, DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg samt tilhørende projekteringsforskrifter. Kravdokumenter Den forskrift, retningslinje, standard eller normative dokument, der angiver krav til projektering, installation, service eller vedligehold af et brandsikringsanlæg. Personcertificering En certificeringsordning med regelmæssig opfølgning fra det certificerende organ. Referencegruppe En gruppe tilknyttet certificerings- og godkendelsesordningen, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter. Gruppen har beføjelser til at udarbejde politikker og principper for ordningen. Gruppen forestår endvidere vedligehold, udvikling og tilsyn med ordningen samt fortolkning af ordningens krav. 7

10 10 Almindelige bestemmelser 11 Anvendelse DBI Retningslinje 002 anvendes som grundlag for certificering af personer, der skal fungere som certificeret person i et godkendt installationsfirma efter DBI Retningslinje 001. Personens faglige kompetence omfatter et eller flere områder af projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg i Danmark efter et kravdokument, som anført i afsnit 12. Der kan stilles krav om, at udførelsen af anlægget skal ske efter et af de i afsnit 12 nævnte kravdokumenter og af et godkendt installationsfirma. Certificering af en person foretages på baggrund af en vurdering af materialet, der belyser, om personen opfylder kravene til erfaring og viden inden for det specifikke fagområde, jf. afsnit 20 og Gyldighed DBI Retningslinje 002 beskriver mindstekrav til certificering af personers faglige kompetence som certificeret person indenfor projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg, og omfattet af krav om overensstemmelse med et eller flere af nedennævnte kravdokumenter. Fagområde ABA - Automatiske brandalarmanlæg Forskrift 232, Automatiske brandalarmanlæg - Projektering og installation. DBI Retningslinje 232, Automatiske brandalarmanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse. DBI Retningslinje 024, (tonevarsling) Fagområde AVS - Automatiske sprinkleranlæg Forskrift 251, Automatiske sprinkleranlæg - afsnit DBI Retningslinje 251/4001, Sprinkleranlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse (inkl. danske tillæg). CEA 4001 Sprinkler Systems, Planning and Installation VdS/CEA 4001 VdS CEA - Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau. DS/EN Stationære brandslukningssystemer Automatiske sprinkleranlæg - Beregning, installation og vedligeholdelse. NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems DBI retningslinje 254, Automatisk vandtågeanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse. 8

11 Fagområde ABV - Brandventilationsanlæg DBI Retningslinje 027, Brandventilationsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse. Fagområde AVA - Varslingsanlæg DBI Retningslinje 024, Varslingsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse. Fagområde ARS - Automatiske rumslukningsanlæg Forskrift 253, Automatisk rumslukningsanlæg med Inert gas. Fagområde AGA - Automatiske gasalarmanlæg Forskrift 233, Automatiske gasalarmanlæg. 13 Referencer DBI Retningslinje 002 refererer til: DBI Retningslinje 001, Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. DBI Retningslinje 003, Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. DBI Retningslinje 004, færdigmelding, inspektion og godkendelse. DBI Retningslinje 005, drift og vedligeholdelse. DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg. 14 Ikrafttrædelse Retningslinjen træder i kraft 1. august Retningslinjen erstatter Retningslinie 002, 4. udgave, juni Godkendelse meddelt efter tidligere retningslinjer er gældende indtil godkendelsens udløb. I en overgangsperiode på seks måneder fra ikrafttrædelsesdato kan bestemmelserne i Retningslinie 002, 4. udgave juni 2009 anvendes. Kravene til certificering efter denne retningslinje til fagområderne varsling og brandventilation træder i kraft et år senere end denne retningslinje. 9

12 15 Retningslinjernes omfang DBI Retningslinje 002 beskriver følgende: Minimumskrav til faglig kompetence, som personer skal være i besiddelse af for at blive certificeret. Minimumskrav til faglig aktivitet indenfor fagområdet, der er nødvendige for, at personen kan opretholde certifikat som certificeret person (se relevant appendiks) indenfor projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Minimumskrav til certificeringsorganets aktiviteter. 16 Formål DBI Retningslinje 002 s formål er at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kompetenceniveau for personcertificering. 10

13 20 Kompetencekrav til den certificerede person 21 Erfaring Personer, der ønsker at blive certificeret person i et godkendt installationsfirma, skal opfylde følgende krav: Erfaring med relevant fagområde, jf. afsnit 12 og med ét års praktisk erfaring som beskrevet nedenfor indenfor ét eller flere af følgende områder: Projektering Installation Service og vedligehold De specifikke kompetencekrav kan i særlige tilfælde erstattes af meritoverførsel eller anden uddannelse. Certificeringsorganets mulighed for at afvige fra de specifikke kompetencekrav ved meritoverførsel besluttes af referencegruppen. 22 Kompetence 22.1 Generelle kompetencekrav for den certificerede person er: Brandteknisk basiskursus for installatører eller tilsvarende (se relevant appendiks). Brandteknisk projekteringskursus inden for det ansøgte fagområde omhandlende det relevante kravdokument, jf. afsnit 12 (se relevant appendiks). Såfremt der er krav til prøve, jf. relevant appendiks, skal prøven, jf. afsnit 50, bestås Specifikke kompetencekrav for fagområde ABA: Mindst ét af følgende: Dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør Elektriker med 2 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring Maskinmester med 2 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring Elektronikmekaniker med 4 års praktisk dokumenteret ABAerfaring. 11

14 22.3 Specifikke kompetencekrav for fagområde AVS: Mindst ét af følgende: Dokumenteret uddannelse som ingeniør med erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik. VVS tekniker med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik samt medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger, heraf minimum 2 i klasse OH. VVS installatør med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik samt medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger, heraf minimum 2 i klasse OH. Maskinmester med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger samt medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger, heraf minimum 2 i klasse OH Specifikke kompetencekrav for fagområde ABV, termisk ventilation: Mindst ét af følgende: Dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør. Elektriker med 2 års praktisk dokumenteret ABV-erfaring. Maskinmester med 2 års praktisk dokumenteret ABV-erfaring. Elektronikmekaniker med 4 års praktisk dokumenteret ABVerfaring. Dokumenteret uddannelse på niveau som VVS-installatør VVS-tekniker med 2 års praktisk dokumenteret ABV-erfaring Specifikke kompetencekrav for fagområde ABV, mekanisk ventilation: Mindst ét af følgende: Dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør. Dokumenteret uddannelse på niveau som VVS-installatør. VVS-tekniker med 2 års praktisk dokumenteret ABV-erfaring. Maskinmester med 2 års praktisk dokumenteret ABV-erfaring. 12

15 22.6 Specifikke kompetencekrav for fagområde AVA: Mindst ét af følgende: Dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør Elektriker med 2 års praktisk dokumenteret AVA-erfaring Maskinmester med 2 års praktisk dokumenteret AVA-erfaring Elektronikmekaniker med 4 års praktisk dokumenteret AVAerfaring Specifikke kompetencekrav for fagområde ARS: Mindst ét af følgende: Dokumenteret uddannelse på niveau som Maskinmester Dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør med 2 års dokumenteret ARS-erfaring. Dokumenteret uddannelse på niveau som VVS-installatør med 2 års dokumenteret ARS-erfaring. Dokumenteret uddannelse på niveau som VVS-tekniker med 2 års dokumenteret ARS-erfaring Specifikke kompetencekrav for fagområde AGA: Dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør med1 års praktisk dokumenteret AGA-erfaring. 23 Øvrige krav En certificeret person kan være certificeret person for et eller flere fagområder i ét installationsfirma. Den certificerede person kan være certificeret på andre fagområder i andre installationsfirmaer. 13

16 30 Krav til det certificerende organ 31 Generelt Det certificerende organ skal udføre personcertificering på basis af erfarings-, uddannelses- og kompetencekrav, som anført i denne retningslinje. Afholdelse af prøver, vurdering, certificering og udstedelse af certifikater skal forgå på en sådan måde, at alle involverede parter kan have tiltro til, at certificerede personer med gyldigt certifikat er kvalificerede til at udføre projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg inden for det fagområde, hvor personen er certificeret. Det certificerende organ skal deltage aktivt i certificeringsordningens referencegruppe. 32 Prøveudvalg Til sikring af retfærdige og ensartede prøver samt gyldige bedømmelser, nedsættes der i regi af referencegruppen et prøveudvalg med ansvar for udarbejdelse af prøver samt løsningsvejledning og vurdering af løsninger efter anmodning fra certificeringsorganet. De hermed forbundne omkostninger afholdes af certificeringsorganet. Udpegning af medlemmer til prøveudvalget foretages af referencegruppen efter indstilling fra det certificerende organ. Udpegningen sker på baggrund af en kompetencevurdering baseret på nedenstående kriterier. Hvor referencegruppen finder behov for indhentning af faglig ekspertise til vurdering af det indstillede bedømmelsespersonales kvalifikationer, skal det indstillende certificerende organ i samarbejde med referencegruppen sikre, at denne indhentes. Overvågning og evaluering af prøveudvalgets præstation foretages i regi af referencegruppen som udpegende instans efter procedurer fastlagt af gruppen. Opgavestiller Ingeniør eller inspektør (fra et akkrediteret inspektionsselskab) med mindst 5 års erfaring indenfor relevant fagområde. For begge gælder, at tilstrækkeligt kendskab til nyeste udgave af både relevant byggelovgivning og relevante kravdokumenter skal dokumenteres. 14

17 Censor/særlig sagkyndig Tidligere certificeret/kvalificeret person med mindst 5 års praktisk erfaring inden for fagområdet eller ingeniør fra rådgivende virksomhed med mindst 5 års erfaring med projektering indenfor fagområdet. For begge gælder, at tilstrækkeligt kendskab til nyeste udgave af både relevant byggelovgivning og relevante kravdokumenter skal dokumenteres. Habilitet Personer udpeget til personcertificeringsordningens prøveudvalg må ikke, hverken direkte eller via en evt. arbejdsgiver, være involveret i uddannelse eller opretholdelse af certificering af personer på en måde, der vil kunne skabe tvivl om fortrolighed og uvildighed. Der skal, til sikring heraf, samt præcisering af arbejdets omfang, udarbejdes og underskrives en kontrakt med alle personer i prøveudvalget. Kontrakten udformes, så den dækker det aftalte, herunder især sikrer fortrolighed, uafhængighed og undgåelse af interessekonflikt. Såfremt en person, udpeget til prøveudvalget, i medfør af kravene heri meddeler referencegruppen eller certificeringsorganet forhold, der kan så tvivl om dennes habilitet i relation til udførelsen af de fastlagte opgaver, skal referencegruppen eller certificeringsorganet træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af opretholdelse af fortrolighed og uvildighed og registrere disse foranstaltninger. 33 Ansvar Det certificerende organ er ansvarlig for: overholdelse af kravene, stillet til det certificerende organ, som beskrevet i denne retningslinje vurdering af certificeringsgrundlag i overensstemmelse med denne retningslinje afholdelse af prøver i egnede lokaler, og i overensstemmelse med denne retningslinje udstedelse af certifikat i overensstemmelse med denne retningslinje udførelse af årlig kontrol af certifikatindehaver at opretholde lister over certificerede personer og at offentligøre disse lister på dets hjemmeside evaluering af fortsat kompetence i forbindelse med fornyelse indstilling af personer til prøveudvalget, der udgøres af opgavestiller og censor. 15

18 40 Ansøgning om personcertificering 41 Generelt Krav til indhold af ansøgning fremgår af denne retningslinje. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilket fagområde og kravdokument(er) ansøgningen omfatter, jf. afsnit 12. Kommunikationen mellem ansøgeren og det certificerende organ skal foregå på dansk, medmindre andet er aftalt. Et aftalegrundlag underskrives af både ansøger og det certificerende organ. Omkostninger til sagsbehandling af ansøgning og certificeringsaktiviteter afholdes af ansøgeren. 42 Personcertificering Ansøgning sendes i god tid inden prøven til det certificerende organ for registrering og gennemgang, for at sikre, at ansøgeren besidder de nødvendige kvalifikationer til at kunne opnå certificering. Kvalifikationskravene er beskrevet i denne retningslinje, se punkt 22. Ansøgningen skal oplyse om eventuelle nuværende eller tidligere certifikater for samme eller lignende kvalifikationer hos andre certificerende organer. 43 Ansøgningens omfang Certificeret person: navn, adresse, postnr., by og telefonnummer dokumentation for faglig uddannelse dokumentation for krævet praktisk erfaring med brandsikringsanlæg indenfor det ansøgte fagområde dokumentation for deltagelse i basiskursus dokumentation for deltagelse i projekterings- eller andre krævede kurser indenfor det ansøgte fagområde. Kurser skal omhandle det ansøgte kravdokument, jf. afsnit 12. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilket fagområde og kravdokument ansøgningen omfatter, jf. afsnit 12. Såfremt dokumentation for deltagelse i brandteknisk basiskursus og/ eller projekteringskursus eller andre kurser inden for det ansøgte 16

19 område ikke foreligger på tidspunktet for ansøgningens indsendelse, skal der i ansøgningen dokumenteres tilmelding til kursus. Dokumentation for kursusdeltagelse skal da efterfølgende fremsendes til certificeringsorganet. Såfremt der efter bestået projekteringskursus kun foreligger dokumentation for tilmelding til basiskursus, kan der udstedes certifikat med reduceret gyldighedsperiode til efter afholdt basiskursus. Efter dokumenteret basiskursus kan der udstedes certifikat, dog således at den samlede løbetid ikke overstiger certifikatets maksimale gyldighedsperiode. Udgifter til ovenstående afholdes af ansøger. 17

20 50 Prøve, certificeret person 51 Generelt Alle personer kan tilmelde sig til og deltage i en prøve. For at være certificeret person i et godkendt installationsfirma kan der være krav om, at ansøgeren består en A-prøve, jf. afsnit 54. Et krav om prøve vil fremgå af relevant appendiks. Såfremt prøven ikke bestås, kan ansøgeren tilmelde sig en ny prøve. Er formålet med deltagelse i en prøve at opnå certificering som certificeret person, skal der før deltagelse i denne prøve sendes ansøgning til det certificerende organ for registrering og gennemgang, med henblik på afklaring af, om ansøgeren ud over en eventuelt bestået prøve besidder de øvrige nødvendige erfaringer og kompetencer til at kunne opnå certificering. Erfarings- og kompetencekrav er beskrevet i denne retningslinje. For at opretholde certificeringen som certificeret person er der inden certifikatets udløb krav om at bestå ERFA-kurser, jf. afsnit 54. Foreligger de krævede ERFA-kurser ikke inden udløbet af certifikatet, bortfalder certificeringen. Certifikat kan kun generhverves ved at bestå en ny A-prøve. Krav til prøven er beskrevet i denne retningslinje. Gyldig billedlegitimation skal forevises af prøvedeltager umiddelbart forud for start af en prøve. Ved prøverne må alle hjælpemidler benyttes, bortset fra kommunikationsmidler, PC og lignende samt beregningsprogrammer. 52 Særlige forhold Revision af kravdokumenter Revision af kravdokumenter kan medføre krav om fornyet A-prøve eller tillægsprøve. Dette afgøres af referencegruppen. Nye kravdokumenter Såfremt certificeringsordningen tilføjes nye kravdokumenter, inden for hvilke en person kan opnå certificering af faglig kompetence, skal såvel erfaringskrav som kompetencekrav dokumenteres opfyldte. Krav opstilles af referencegruppen. 18

21 53 A-prøve, certificeret person Prøven gennemføres i to dele omfattende følgende: Del A-1 Skriftlig prøve, der omhandler: Bygningsreglement og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Relevante Tekniske forskrifter og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen De for personcertificeringen relevante kravdokumenter og i relevant omfang stærkstrømsbekendtgørelsen og maskindirektivet (for AVS, suppleres med hydraulik og pumpeteknik), (for ABV suppleres med basisviden indenfor tryktabsberegning for luftstrømninger) Ved prøven stilles: 10 generelle spørgsmål i Bygningsreglement, Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, Tekniske forskrifter og driftsmæssige forskrifter, 10 specifikke spørgsmål omhandlende projektering og installation i relation til det gældende kravdokument, som personen skal certificeres til. Prøvens varighed er 180 minutter. Del A-2 Skriftlig projektgennemgang for afdækning af forprojekterede fejl, mangler og afvigelser. Ved prøven stilles: 10 specifikke spørgsmål i det for personcertificeringen gældende kravdokument. Prøvens varighed er 150 minutter. Generelt Der henvises til pensumliste i relevant appendiks. Bedømmelsen foretages af opgavestiller og den uvildige censor, der begge udpeges af prøveudvalget. Begge prøver, del A-1 og del A-2, skal selvstændigt bestås, og hver delprøve anses for bestået, når mindst 60 % er korrekt besvaret. Bestået del A-1 og del A-2 er hver for sig gældende til certificering i 12 måneder. 19

22 Der skal ved prøven ske anonymisering af prøvedeltageren og dennes besvarelse. Ansøgeren skal angive en kode til sikring af anonymitet i forbindelse med besvarelse af prøven og bedømmelsen heraf. Når opgavestilleren og censor er enige om resultatet af prøven, tillades koden brudt af certificeringsorganet. I tilfælde af uenighed mellem censor og opgavestiller om bedømmelse af prøvens besvarelse eller dele heraf, skal certificeringsorganet indkalde en særlig sagkyndig, der afgør prøvens resultat. 54 Obligatorisk ERFA-kursus, certificeret person ERFA-kursus er en mulighed for alle, men er et krav for personer, der ønsker certifikatet fornyet og kræves bestået for fornyelse af certifikatet Krav til frekvens For at kunne få fornyet certifikatet kræves dokumentation for minimum 2 beståede ERFA-kurser. I certificeringsperioden. Der må maksimalt være 26 måneder mellem hvert dokumenterede beståede ERFA-kursus. Målsætningen er dels at opretholde den viden, som indgår i kompetenceuddannelsen, dels at videreudvikle og opdatere de certificerede personers viden ERFA-kursus ERFA-kurset afholdes som et erfaringsudvekslingskursus (ERFA), som arrangeres af certificeringsorganet. Kurset skal være på mindst én dag og give en repetition af teoretiske og praktiske emner, hvor det findes relevant, inden for følgende områder: Projektering Installation og vedligeholdelse Rapportering af erfaringer og udførte opgaver Nye love, regler og bekendtgørelser samt litteratur som fx: Bygningsreglement og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Relevante Tekniske forskrifter og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen De gældende kravdokumenter for den pågældende ordning samt i relevant omfang Stærkstrømsbekendtgørelsen og maskindirektivet Tolkninger og rettelser fra teknisk udvalg og referencegrupper til den pågældende ordning For AVS suppleres med, hydraulik og pumpeteknik Multiple Choice for ABV suppleres med basisviden indenfor tryktabsberegning for luftstrømninger 20

23 Udløb af certificering ERFA-kurset afsluttes med en multiple choise-prøve, som afdækker forståelse for det gennemgåede materiale Overgangsordning for kvalificerede personer indenfor ABA og AVS: Den tidligere recertificeringsprøve afskaffes med udgivelsen af denne retningslinje. Der skal efter 1. august 2013 kunne dokumenteres bestået ERFAkursus indenfor det pågældende område efter nedenstående tabel for at kunne få fornyet certifikat og gyldighedsbevis. Inden 1. august Inden 1. august Antal beståede ERFA-kurser Efter 1. august 2015 Kurser efter punkt Multiple choise-prøve: Multiple choise-prøven består af minimum 20 spørgsmål med hver totre svarmuligheder til gennemgåede emner. Varighed: 1 minut/spørgsmål. Prøven anses for bestået, når minimum 70 %, oprundet til helt tal, er korrekt besvaret. Kursusbevis udleveres efter konstateret beståelse på kursusdagen Sanktioner: Såfremt der ikke kan dokumenteres det krævede antal beståede multiple choice-prøver ved fornyelse af certifikat, kræves ny A-prøve Administrativ forlængelse af certifikatets løbetid Det certificerende organ kan skriftligt meddele tilladelse til, at et certifikat anvendes i yderligere seks måneder efter udløbsdato, såfremt certifikatindehaver kan dokumentere at have tilmeldt sig ERFAkursus. Et herefter eventuelt opnået certifikats løbetid forkortes med den tillagte løbetid, således at den samlede løbetid ikke overstiger certifikatets maksimale gyldighedsperiode. Udgifter til ovenstående afholdes af ansøger. 21

24 60 Certificering 61 Generelt Et certificerende organ kan ikke udstede flere certifikater inden for samme fagområde til en certificeret person. Certifikatet påtegnes i stedet samtlige kravdokumenter, inden for hvilke personen opnår certificering af faglig kompetence som certificeret person. Certificering af en certificeret person er betinget af: Dokumentation for opfyldelse af krav i denne retningslinje, herunder kravene i relevante appendiks. Bestået A-prøve, hvis denne er et krav. Tilfredsstillende oplysninger, jf. afsnit Gyldighed Et certifikat er gyldigt i 5 år for det kravdokument, det er udstedt for. Hvert år udstedes der et gyldighedsbevis, såfremt kravene til opretholdelse af certificeringen er opfyldt. Det certificerende organ kan fastsætte en kortere gyldighedsperiode, når forholdene taler for det. 22

25 70 Certifikatets opretholdelse 71 Generelt I gyldighedsperioden har det certificerende organ pligt til løbende at sikre, at certifikatindehaveren overholder kravene i denne retningslinje. Certifikatets opretholdelse er betinget af, at certifikatindehaveren hvert år, en måned før udløbet af gyldighedsbeviset, indsender dokumentation (punkt 72) for erfaring og kompetence,. Det certificerende organ udsteder herefter gyldighedsbevis med op til ét års løbetid. 72 Erfaring og kompetence Der skal hvert år, en måned før udløbet af gyldighedsbeviset indsendes: Dokumentation for beståede ERFA-kurser Dokumentation jf. relevant appendiks. Kravet om timetal for beskæftigelse indenfor relevant fagområde kan evt. nedsættes ved lovligt forfald, fx barselsorlov og dokumenteret sygefravær. Eksempelvis giver 2 måneders lovligt forfald reduktionen (400 timer/12) x 2 = 66 timer. 73 Godkendelseskriterium Certifikatets opretholdelse er betinget af, at bestemmelserne i denne retningslinje er opfyldt. 74 Sanktioner Såfremt certifikatindehaver ikke kan dokumentere opfyldelse af minimumskravene til faglig aktivitet inden for fagområdet, har det certificerende organ pligt til at inddrage certifikatet. Der ansøges på ny med fyldestgørende dokumentation. Nyt certifikat kan kun udstedes, såfremt ny A-prøve er bestået. Krav om A-prøve fremgår af relevant appendiks. Såfremt certifikatet er påtegnet flere kravdokumenter, inden for hvilke certifikatindehaver har opnået certificering af faglig kompetence, kan certificering inden for hvert enkelt kravdokument kun generhverves, såfremt A-prøve omfattende det relevante kravdokument er bestået. 23

26 80 Fornyelse af certifikat 81 Certificeret person Det er en forudsætning for fornyelse af certifikatet, at der foreligger dokumentation vedrørende erfaring og kompetence og, at ERFAkurser med multiple choice-prøver inden for det relevante kravdokument, jf. afsnit 12, er bestået. 82 Godkendelseskriterium Certifikatets fornyelse er betinget af, at dokumentation for erfaring og kompetence er fremsendt samt at ERFA-kurser med multiple choiceprøver inden for det relevante kravdokument bestås inden certifikatets udløbsdato. Bestås ERFA-kurser med multiple choice-prøver ikke indenfor den fastsatte frist, kan nyt certifikat herefter kun udstedes efter fornyet fremsendelse af ansøgning om certificering jf. afsnit 40 og beståelse af A-prøve, jf. afsnit 50. Krav om A-prøve fremgår af relevant appendiks. Såfremt certifikatet er påtegnet flere kravdokumenter, inden for hvilke certifikatindehaver har opnået certificering af faglig kompetence, kan certificering inden for hvert enkelt kravdokument kun generhverves, såfremt A-prøve, omfattende det relevante kravdokument, er bestået. 24

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

skal du være opmærksom på følgende:

skal du være opmærksom på følgende: Såfremt du ønsker at blive certificeret skal du være opmærksom på følgende: I henhold til DBI retningslinje 002 (2009) punkt 41, skal ansøgning om certificering fremsendes til det certificerende organ

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver...

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver... Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger Kursustilmelding........................................... 4 er................................................... 4 Afbestillingsregler/regler for flytning.............................

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Udgave af den 2007-02-01 KSO

Udgave af den 2007-02-01 KSO af den 2007-02-01 KSO INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 2 0. GENERELT...3 1. KOORDINERINGSGRUPPE...3 2. FORMÅL...3 3. PRØVEAFLÆGGELSE OG UDDANNELSE...6 4. TILDELING AF CERTIFIKAT...6 5. TILDELING AF KSO-NUMMER...7

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark 9. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 KAPITEL 1 Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Lovgrundlag og organisation

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OTAT rev. 6. maj 2011 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs.

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 4. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem

Læs mere