For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f"

Transkript

1 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Solcellemodul VR 68 Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f DK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen Opbevaring af bilagene Anvendte symboler Vejledningens gyldighed Beskrivelse af apparatet Oversigt over systemet Typeskilt CE-mærkning/konformitet Anvendelse i overensstemmelse med formålet Sikkerhedshenvisninger og forskrifter Sikkerhedshenvisninger Forskrifter Integrering af VR 68 i solcelleopvarmningssystemet Hydraulikdiagram Hydraulikdiagram Hydraulikdiagram Hydraulikdiagram Montering Leveringsomfang Montering af solcellemodul VR Montering af standardføler VR Montering af solfangerføler VR Elinstallation Tilslutning af solcellemodul VR Idriftsættelse Installationsassistent VRC 430/VRC 430f Betjeningsniveau for vvs-installatøren VRC 430/VRC 430f Betjeningsniveau for brugeren Optimering af udbytte fra solvarme Optimering på betjeningsniveau for brugeren Optimering på betjeningsniveau for vvs-installatøren Tekniske data Producentgaranti og fabrikskundeservice Glossar

3 Henvisninger vedrørende dokumentationen 1 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en vejviser gennem den samlede dokumentation. I forbindelse med denne betjenings- og installationsvejledning gælder der også andre bilag. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes. Andre gyldige bilag: Betjenings- og installationsvejledningen til VRC 430 og VRC 430f Betjenings- og installationsvejledninger til varmeanlæg Alle vejledninger til tilbehør og komponenter 1.3 Vejledningens gyldighed Betjenings- og installationsvejledningen gælder udelukkende for enheder med følgende artikelnumre: ; ; ; For vvs-installatøren: Du kan finde artikelnummeret på din enhed på typeskiltet. Giv brugeren besked om artikelnummeret. For brugeren: Spørg din vvs-installatør om solcellemodulets artikelnummer. Følgende kapitler henvender sig til vvs-installatøren: 4 Integrering af solcellemodulet VR 68 i solcelleopvarmningssystemet 5 Montering 6 Elinstallation 7 Idrifttagning Følgende kapitel henvender sig til brugeren: 8 VRC 430/VRC 430f betjeningsniveau for brugeren 1.1 Opbevaring af bilagene For vvs-installatøren: Giv denne betjenings- og installationsvejledning videre til brugeren af systemet. For brugeren: Opbevar bilagene omhyggeligt, så vejledningen er tilgængelig efter behov. 1.2 Anvendte symboler Overhold ved installation og brug af enheden sikkerhedshenvisningerne i denne vejledning! d Fare! Umiddelbar fare for liv og helbred! e Fare! Livsfare på grund af elektrisk stød fra spændingsførende tilslutninger! H NB! Fare for forbrænding og skoldning! a NB! Mulig farlig situation for produkt og miljø! h Bemærk! Nyttige informationer og henvisninger. Symbol for en krævet aktivitet 3

4 2 Beskrivelse af apparatet 2 Beskrivelse af apparatet Solcellemodulet VR 68 anvendes til systemudvidelse af regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f. Med solcellemodulet VR 68 kan der foretages forskellige konfigurationer af et solcelle-opvarmningssystem. De fire basiskonfigurationer svarer til de fire hydraulikdiagrammer, der er nærmere beskrevet i kapitlet Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystemet". Endvidere kan man beregne udbyttet fra solvarme med solcellemodulet VR 68 i forbindelse med regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f. Solcellemodulet VR 68 kan i et solcelle-opvarmningssystem kombineres med blandermodulet VR 61. I forbindelse med regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f kan to varmekredse styres med blandermodulet VR Oversigt over systemet Varmesystemet består i sin grundudrustning af følgende komponenter: - en regulator VRC 430/VRC 430f, som overvåger alle varmesystemets funktioner, - en kedel, - en varmekreds, der er et lukket system, som oftest reguleres separat, til fordeling af varmekredsvarmen. Med til varmekredsen hører også alle de elementer i varmeanlægget, som anvendes til dannelse eller transport af varmekredsvarmen, såsom rør, varmeslanger til gulvopvarmning, varmelegemer m.v. - varmtvandsbeholder eller kombibeholder, som kan opvarmes fra to forskellige kilder solfangeren og kedlen, der ved ringe sollys sørger for efteropvarmning af vandet. Varmesystemet kan udvides med yderligere komponenter: - et blandermodul VR 61, som anvendes som systemudvidelse af regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f for at realisere yderligere en varmekreds og som muliggør forskellige konfigurationer af et opvarmningssystem, - en fjernbetjening VR 81 til separat rumtemperaturregulering af yderligere en varmekreds, - et solfangerfelt, der absorberer solstråler, - et solcellemodul VR 68, som integrerer et solvarmeanlæg i reguleringskonceptet på VRC 430/VRC 430f. 2.2 Typeskilt Typeskiltet på solcellemodulet VR 68 findes på indersiden af kabinettets dæksel 2.3 CE-mærkning/konformitet Med CE-mærkningen dokumenteres det, at solcellemodulet VR 68 i forbindelse med Vaillant kedler opfylder de grundlæggende krav i følgende direktiver: Direktiv vedrørende elektriske driftsmidler til anvendelse inden for bestemte spændingsgrænser (direktiv 2006/95/EF) Direktiv vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 89/336/EØF) 2.4 Anvendelse i overensstemmelse med formålet Solcellemodulet VR 68 er konstrueret efter aktuelt tekniske niveau og iht. anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved ukorrekt anvendelse eller ved anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med formålet, opstå farer for brugerens eller en anden persons liv og helbred, eller udstyr eller andre materielle værdier kan forringes. Solcellemodulet VR 68 er en systemkomponent, som i forbindelse med VRC 430 hhv. VRC 430f anvendes til regulering af et solvarmeanlæg med følgende elementer: et solvarmekredsløb en solvarme-varmtvandsbeholder en 2. solvarmebeholder (f.eks. et kar) eller en 2. difference-regulator (option) en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier Anden brug eller brug, der går ud over det anses ikke for at være i overensstemmelse med formålet. Producenten/ leverandøren hæfter ikke for skader, der opstår som et resultat heraf. Risikoen bæres alene af brugeren. Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betjenings- og installations-vejledningen samt alle andre gyldige dokumenter. 4

5 Sikkerhedshenvisninger og forskrifter 3 3 Sikkerhedshenvisninger og forskrifter Solcellemodulet VR 68 skal installeres af et autoriseret vvs-firma, der er ansvarlig for overholdelsen af gældende standarder og forskrifter. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes. 3.1 Sikkerhedshenvisninger e Fare! Fare på grund af spændingsførende tilslutninger! Ved arbejde i det åbnede solcellemodul VR 68 og i kedlens kontrolboks er der livsfare pga. elektrisk stød. Før arbejde på solcellemodulet VR 68 og i kedlens kontrolboks die skal man koble strømforsyningen fra og sikre den mod at kunne kobles til igen. Slå strømforsyningen til solcellemodulet VR 68 fra med netkontakten. Den grønne LED på solcellemodulets VR 68 printplade må ikke lyse. Følgende maks. ledningslængder må ikke overskrides: Følertilslutning 50 m Bus-ledning 300 m Hvor føler- og Bus-ledninger fra en længde på mere end 10 m er parallelle med 230 V-ledninger, skal de føres separat. Alle tilslutningsledninger skal fastgøres i kabinettet med de medfølgende kabelholdere. Udstyrets frie klemmer må ikke anvendes som støtteklemmer til yderligere ledningsføring. Man skal installere solcellemodulet VR 68 i tørre rum. Fare! Skoldningsfare på grund af varmt vand! Temperaturen på solvarme-varmtvandsbeholderen kan overskride 60 C betydeligt (ikke kun på grund af solvarmen, men også når legionellabeskyttelsesfunktionen er aktiveret). Få vvs-installatøren til at installere en blanderventil med tilførsel af koldt vand (se hydraulikdiagrammerne). Få vvs-installatøren til at indstille blanderventilen. 3.2 Forskrifter Til ledningsføringen skal der anvendes normale ledninger. 230 V-ledninger skal være kappeledninger (f. eks. NYM 3x1,5). Til 230-V-ledninger må der ikke anvendes fleksible ledninger. Minimumtværsnit for ledningerne: Tilslutningsledning 230 V (pumper eller udgang på multifunktionsrelæ) 1,5 mm 2 Lavspændingsledninger (føler- eller busledninger) 0,75 mm 2 5

6 4 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystemet 4 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystemet Anvendelsesmulighederne for solcellemodulet VR 68 vises i fire hydraulikdiagrammer. Solcellemodulet VR 68 kan i et solcelle-opvarmningssystem kombineres med blandermodulet VR 61. I forbindelse med regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f kan to varmekredse styres med blandermodulet VR 61. Hydraulikdiagram 1 en vagmonteret kedel en ureguleret varmekreds et solvarmekredsløb en bivalent solvarme-varmtvandsbeholder efteropvarmning af den bivalente solvarme-varmtvandsbeholder med prioriteret omskifterventil (VUV) cirkulationspumpe til varmtvand aktiveretvia VR 40 en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier Hydraulikdiagram 2 en kedel (stående kedel) en ureguleret varmekreds et solvarmekredsløb en bivalent solvarme-varmtvandsbeholder fødepumpe til efterfyldning af den bivalente solvarmevarmtvandsbeholder; styret via kedlen cirkulationspumpe til varmtvand aktiveretvia VR 40 en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier Hydraulikdiagram 3 en vagmonteret kedel en ureguleret varmekreds et solvarmekredsløb en bivalent solvarme-varmtvandsbeholder efteropvarmning af den bivalente solvarme-varmtvandsbeholder med prioriteret omskifterventil (VUV) cirkulationspumpe til varmtvand aktiveretvia VR 40 en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier 3-vejsomskifterventil til opvarmning af et svømmebassin med solvarme For alle hydraulikdiagrammer gælder: H Fare! Skoldningsfare på grund af varmt vand! Temperaturen på solvarme-varmtvandsbeholderen kan overskride 60 C betydeligt (ikke kun på grund af solvarmen, men også når legionellabeskyttelsesfunktionen er aktiveret). Få vvs-installatøren til at installere en blanderventil med tilførsel af koldt vand. Få vvs-installatøren til at indstille blanderventilen. For hydraulikdiagrammerne gælder følgendekonventioner: Ledninger: Visning Betydning ebus-ledning toledet Følerledning lavspænding Styreledning 230 V ~ Fremløb varme, solfanger hhv. svømmebassin Returløb varme, solfanger hhv. svømmebassin Varmtvand for-/returløb, tilløb Tab. 4.1 Ledningsvisning i hydraulikdiagrammerne Hydraulikdiagram 4 en kedel (stående kedel) en ureguleret varmekreds et solvarmekredsløb en bivalent solvarme-varmtvandsbeholder fødepumpe til efterfyldning af den bivalente solvarmevarmtvandsbeholder; styret via kedlen cirkulationspumpe til varmtvand aktiveretvia VR 40 en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier 3-vejsomskifterventil til opvarmning af et svømmebassin med solvarme 6

7 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystem 4 Benævnelser: Betegnelse AF Udbytte (Ertrag) HK-P KOL 1-P Betydning Udeføler (på VRC 430: VRC 693/VRC 9535; på VRC 430f: VR 20/VR 21) Føler til udbytte fra solvarme (VR 10) Pumpe til varmekreds Solvarmepumpe Kol 1 Solfangerføler (VR 11) LEG-P LP ma Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier Ladepumpe til beholder 3-vejsomskifterventil SP 1 Beholderføler 1 (VR 10) SP 2 Beholderføler 2 (VR 10) TD 1 TD 2 VR 40 CP Føler til svømmebassin (VR 10) i følerlomme Føler for 2. differenceregulering (VR 10) (se henvisning nedenfor) Tillægsmodul (integreret i kedel) Cirkulationspumpe til varmtvand Tab. 4.2 Betegnelser i hydraulikdiagrammerne h Bemærk: Føleren TD 2 anvendes i kombination med føleren TD 1 og multifunktions-relæudgangen MA udelukkende til realisering af en optional, ekstra temperatur-differenceregulering (TD 1 - TD 2). Overhold ved denne hydraulikvariant den nødvendige konfiguration vha. installationsassistenten (se også kap. 7.1): På displaysiden A4 skal man ved MF-relæet vælge differenceregulering. Det tilsvarende hydraulikdiagram vises ikke her. Et svømmebassin kan så ikke længere opvarmes med solenergi. 7

8 4 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystemet 4.1 Hydraulikdiagram 1 en vagmonteret kedel en ureguleret varmekreds et solvarmekredsløb en bivalent solvarme-varmtvandsbeholder efteropvarmning af den bivalente solvarme-varmtvandsbeholder med prioriteret omskifterventil (VUV) cirkulationspumpe til varmtvand aktiveretvia VR 40 en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier VRC 430 VR 68 AF (VRC 693, VRC 9535) KOL 1 (VR 11) VR V ~ KOL 1-P SP 1 (VR 10) Ertrag (VR 10) LEG-P ZP SP 2 (VR 10) Fig. 4.1 Hydraulikdiagram 1 8

9 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystem Hydraulikdiagram 2 en kedel (stående kedel) en ureguleret varmekreds et solvarmekredsløb en bivalent solvarme-varmtvandsbeholder fødepumpe til efterfyldning af den bivalente solvarmevarmtvandsbeholder; styret via kedlen cirkulationspumpe til varmtvand aktiveretvia VR 40 en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier VRC 430 AF (VRC 693, VRC 9535) VR 68 KOL 1 (VR 11) HK-P 230 V ~ VR 40 LP KOL 1-P SP 1 (VR 10) Ertrag (VR 10) LEG-P ZP SP 2 (VR 10) Fig. 4.2 Hydraulikdiagram 2 9

10 4 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystemet 4.3 Hydraulikdiagram 3 en vagmonteret kedel en ureguleret varmekreds et solvarmekredsløb en bivalent solvarme-varmtvandsbeholder efteropvarmning af den bivalente solvarme-varmtvandsbeholder med prioriteret omskifterventil (VUV) cirkulationspumpe til varmtvand aktiveretvia VR 40 en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier 3-vejsomskifterventil til opvarmning af et svømmebassin med solvarme h Bemærk! Overhold ved hydraulikdiagram 3 den nødvendige konfiguration vha. installationsassistenten (se også kap. 7.1): På displaysiden A4 skal man ved MF-relæet vælge 2. beholder. 10

11 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystem 4 VRC 430 VR 68 AF (VRC 693, VRC 9535) KOL 1 (VR 11) VR V ~ KOL 1-P SP 1 (VR 10) 1 Ertrag (VR 10) LEG-P ZP MA SP 2 (VR 10) TD 1 (VR 10) V ~ Fig. 4.3 Hydraulikdiagram 3 Forklaring 1 Strømningsretning, når 3-vejsomskifterventilen er spændingsfri 2 Magnetventilen slår svømmebassinets pumpe til, når der er spænding på 3-vejsomskifterventilen 11

12 4 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystemet 4.4 Hydraulikdiagram 4 en kedel (stående kedel) en ureguleret varmekreds et solvarmekredsløb en bivalent solvarme-varmtvandsbeholder fødepumpe til efterfyldning af den bivalente solvarmevarmtvandsbeholder; styret via kedlen cirkulationspumpe til varmtvand aktiveretvia VR 40 en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier 3-vejsomskifterventil til opvarmning af et svømmebassin med solvarme h Bemærk! Overhold ved hydraulikdiagram 4 den nødvendige konfiguration vha. installationsassistenten (se også kap. 7.1): På displaysiden A4 skal man ved MF-relæet vælge 2. beholder. 12

13 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystem 4 VRC 430 AF (VRC 693, VRC 9535) VR 68 KOL 1 (VR 11) HK-P 230 V ~ VR 40 LP KOL-P SP 1 (VR 10) 1 Ertrag (VR 10) LEG-P ZP MA SP 2 (VR 10) TD 1 (VR 10) V ~ Fig. 4.4 Hydraulikdiagram 4 Forklaring 1 Strømningsretning, når 3-vejsomskifterventilen er spændingsfri 2 Magnetventilen slår svømmebassinets pumpe til, når der er spænding på 3-vejsomskifterventilen 13

14 5 Montering 5 Montering Solcellemodulet VR 68 placeres i vægophænget i nærheden af de tilhørende funktionsenheder. Alle nødvendige parametre indstilles via regulatorne VRC 430 eller VRC 430f vha. ebus. Alle tilslutninger til de tilhørende funktionsenheder sker direkte på solcellemodulet VR 68 via ProE-klemmer. 5.1 Leveringsomfang Kontrollér før monteringen, at blandermodulets leveringsomfang er komplet og ubeskadiget. Pos. Antal Komponent 1 1 Solcellemodul VR Fremløbsføler VR Solfangerføler VR Monteringstilbehør (skruer, raw plugs) Temp. i C R i kohm Temp. i C R i kohm 15 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,387 Tab. 5.3 Solfangerføler VR 11, allokering temperaturmåleværdi 5.2 Montering af solcellemodul VR 68 Tab. 5.1 Leveringsomfang for solcellemodulet VR 68 h Henvisning! Alt efter solcelle-opvarmnings-systemets konfiguration er ekstra følere nødvendig som fremløbs- eller beholderfølere. Anvend til dette kun standardfølereb VR 10 fra Vaillants tilbehørsprogram. Varmeregulering med Vaillant komponenter er tilpasset iht. følerkarekteristikken til VR Temp. i C R i kohm Temp. i C R i kohm 10 5, , , , , , , , , , , , , , , , ,973 1 Tab. 5.2 Standardføler VR 10, placering temperaturmåleværdi Fig. 5.1 Åbning af kabinettet Forklaring 1 Kabinettets dæksel 2 skrue Løsn skruen (2) på oversiden af kabinettet. Vip kabinettets dæksel (1) let fremad og tag det af. 14

15 Montering Fig. 5.2 Montering af solcellemodulet VR 68 Forklaring 1 Netkontakt 2 Fastgørelseshuller 3 Kabelholdere Markér de to fastgørelsespunkter i henhold til fastgørelseshullerne (2) på et egnet sted. Bor to huller til passende dyvler, og skru kabinettet fast. Elinstallationen foretages som beskrevet i kap. 6. Sæt kabinettets dæksel tilbage i hængslerne forneden, og klap dækslet op. Skru kabinettets dæksel fast jfr. fig Montering af standardføler VR 10 Standardføleren VR 10 er udført således, at den enten kan anvendes som beholderføler, som udbytteføler eller som dykføler i en følerlomme, f.eks. i et svømmebassin. Med det medfølgende spændebånd kan VR 10 også fastgøres som udbytteføler på solfangerreturløbet. Vi anbefaler desuden at isolere røret med føler for at sikre den bedst mulige temperaturmåling. 5.4 Montering af solfangerføler VR 11 Monteringen af solfangerføleren VR 11 er beskrevet i installationsvejledningen til solfangerne. 15

16 6 Elinstallation 6 Elinstallation Den elektriske tilslutning må kun udføres af en kvalificeret elinstallatør, som er ansvarlig for overholdelsen af gældende standarder og retningslinjer. 1 VRC 430 VR 68 e Fare! Fare på grund af spændingsførende tilslutninger! Ved arbejde i det åbnede solcellemodul VR 68 og i kedlens kontrolboks er der livsfare pga. elektrisk stød. Før arbejde på solcellemodulet VR 68 og i kedlens kontrolboks die skal man koble strømforsyningen fra og sikre sikre den mod at kunne kobles til igen. Slå strømforsyningen til solcellemodulet VR 68 fra med netkontakten. LED (grøn) på solcellemodulets VR 68 printkort må ikke lyse. Hvis solcellemodulets VR 68 hus er lukket skal man åbne de, som beskrevet i kap Tilslutning af solcellemodul VR 68 Netforsyningen foretages på installationstedet til solcellemodulet VR 68. ebus-forbindelsen til solcellemodulet VR 68 kan forgrenes på et vilkårligt sted i ebus-systemet (se fig. 6.1). 3 Fig. 6.1 Tilslutning af netledningen og ebus-forbindelsen i systemet (kedel) Forklaring 1 Kedel V-ledning på installationstedet 3 ebus-forbindelse (2-ledet) V~ Udfør den elektriske tilslutning af solcellemodulet VR 68 iht. fig h Bemærk! Kablerne til 230-V-nettilslutning og til e-busforbindelsen er ikke indeholdt i leveringsomfanget. 16

17 Elinstallation V~ 5 V / 24 V 230 V~ MA KOL1-P LEG-P BUS KOL1 SP1 SP2 Ertrag TD1 TD2 PE N L PE N L PE N L PE N L M Fig. 6.2 Klemmebelægning på solcellemodulet VR 68 Forklaring 1 Nettilslutning 2 Multifunktionsrelæ for omskifterventilen til svømmebassinet eller ekstra differenceregulering (omskiftning, understøtter varme) 3 Solvarmepumpe 4 Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier 5 Tilslutning ebus-forbindelse 6 Solfangerføler 1 7 Beholderføler 1 8 Beholderføler 2 9 Føler til måling af udbytte 10 Føler TD 1 til svømmebassin eller ekstra differenceregulering 11 Føler TD 2 til ekstra differenceregulering h Bemærk! Ved integrering af solcellemodulet VR 68 i et system med regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f sker konfigurationen af multifunktionsrelæet via installationsassistenten for regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f. Når elinstallationen er afsluttet: Man skal sikre alle ledninger med de medfølgende kabelholdere (se fig. 5.2). Sæt kabinettets dæksel tilbage i hængslerne forneden, og klap kabinettetsdæksel op. Skru kabinettets dæksel fast jfr. fig

18 7 Idriftsættelse 7 Idriftsættelse Idrifttagningen af solcellemodulet VR 68 foretages i forbindelse med idrifttagningen af regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f. Følg hertil instruktionerne i vejledningen til regulatoren VRC 430 eller VRC 430f. 7.1 Installationsassistent Ved første idrifttagning kan du gøre brug af installationsassistenten. Ved hjælp af installationsassistenten kan man indlæse de vigtigste parametre for varmesystemet. Ved installation af solcellemodulet VR 68 i opvarmningssystemet opstår i forhold standardkonfigurationen, som er beskrevet i vejledningen til regulatoren VRC 430 eller VRC 430f, følgende ændringer: Displayside A5 Installationsassistent Modultest Modulvalg VR 68 Sensorik KOL1 Aktuator MA Varmekilde FRA > vælg Fig. 7.2 Installationsassistent displayside A5 A5 På displaysiden A5 i installationsassistenten kan de komponenter vælges, som der skal udføres en funktionstest for (komponenten aktiveres kortvarigt). Forudsætning er, at der ved modulvalg er valgt VR 68. Displayside A4 Sensorik Aktuator Installationsassistent A4 Solvarmekreds Flow volume Liter/minut 3,5 MF-relæ 2. Beholder Start solvarmepumpe FRA Beskyt. solkredsløb 130 C KOL1 Solfangerføler MA Multifunktionsrelæ Sp1 Beholderføler 1 Kol1-P Solvarmepumpe Sp2 Beholderføler 2 LEG-P Udbytte Udbytteføler TD1 Føler til svømmebassin hhv. ekstra differenceregulering TD2 Føler for ekstra differenceregulering Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier Fig. 7.1 Installationsassistent displayside A4 På displayside A4 vises konfigurationen af solvarmekredsen. Ved gennemstrømningsmængde skal man indstille flowraten for solvarmevæsken i l/min. Ved MF-relæ kan man vælge mellem 2. beholder (svarer til svømmebassin) eller 2. (yderligere) differenceregulering. h Bemærk! Når solcelle-opvarmningssystemet er opbygget iht. hydraulikdiagram 3 eller 4 (svømmebassin), skal man ved MF-relæ vælge 2. beholder. Tab. 7.1 Komponenter til funktionstest på displayside A5 a NB! Ukorrekt montering/installation kan medføre beskadigelse af solcelle- opvarmningssystemet. Med installationsassistenten kan man udføre en funktionstest af komponenterne. Sådan forlades installationsassistenten: Drej den venstre indstillingsknap på regulatoren VRC 430/ VRC 430f med uret for at komme til displayside A6. Bekræft med Ja, at installationen er afsluttet. Alt efter anvendt solfangertype skal man vælge: - for fladesolfangere: Start solvarmepumpe = FRA - for rørsolfangere: Start solvarmepumpe = TIL. Start solvarme- hhv. rørsolfangerfunktionen optimerer registreringen af rørsolfangertemperaturen og af fyldning hhv. omskiftning, når der anvendes to beholdere. Funktionen må udelukkende aktiveres ved rørsolfangere! Ved solvarmekreds-beskyttelsesfunktionen fastlægger man, ved hvilken solfangertemperatur solvarmepumpen kobler fra for at beskytte solvarmekredsens komponenter mod overophedning. 18

19 Idriftsættelse 7 h Henvisning! Hvis det er bekræftet med Ja, at installationen er afsluttet, kan man kun komme tilinstallationsassistenten via det kode-beskyttede niveau for vvs-installatøren (seinstallationsvejledningen til VRC 430 hhv. VRC 430f). 7.2 VRC 430/VRC 430f Betjeningsniveau for vvsinstallatøren På betjeningsniveauet for vvs-installatører kan man få vist og indstille/ændre specifikke driftsdata. Reguleringen kan derved tilpasses optimalt til solcelle-opvarmningssystemet. Betjeningsniveauet for vvs-installatøren omfatter displaysiderne A1 til A6 i installationsassistenten samt displaysiderne C1 til C26. Alt efter solcelle-opvarmningssystemets konfiguration skjules ikke nødvendige displaysider. Displaysiderne C1 til C26 vises i regulatoren VRC 430 eller VRC 430f i samme rækkefølge som i tabel 7.2. I disse tabeller kan du se, hvilke parametre du kan indstille og ændre. Ved installation af solcellemodulet VR 68 i solcelle-opvarmningssystemet opstår der i forhold til standardkonfigurationen, som er beskrevet i vejledningen til regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f, ændringer for følgende Displaysider: C5, C6, C12, C13, C14, C15, C17 og C26. 19

20 7 Idriftsættelse C3 C4 C5 C6 C8 Titel displayside HK1 Information Varmegiver information Varmtvand Information Solvarmekreds information Solvarmekreds information Værdien for føleren TD2 vises kun, når der i A4 ved multifunktionsrelæ (MA) er valgt differenceregulering HK1 Parameter Justerbare driftsværdier (kun visning = A) Fremløb-nom (A) Pumpe-status (A) FBG tilslutning / rum-fak. værdi (A) Anlægsføler VF1 (A) Status flamme kedel (A) aktuel varmtvandsnom. værdi (A) Beholderføler 1 (A) Cirkulations-pumpestatus (A) Solfangerføler 1 (A) Beholderføler 2 (A) Udbytteføler (A) Status solvarmepumpe 1 (A) Føler TD1 (A) Føler TD2 (A) Multifunktionsrelæ (A) Status multifunktionsrelæ (A) Bemærkninger Enhed Min. værdi Nom. værdi for fremløbstemperaturen Fjernbetjening tilsluttet? Rum-fak. værdi visning Fak. værdi på fremløbsføler 1 eller på intern føler på varmegiver Varmtvands-nom-temperatur på beholder Varmtvand-fakt.-temperatur i beholder for oven Temperatur på solvarmevæske ved solfangerføler 1 (solfangerfremløb) Faktisk temperatur i beholder for neden Temperatur på solvarmevæske ved udbytteføleren (solfangerreturløb) Faktisk temperatur 2. beholder (svømmebassin) hhv. TD1 for ekstra differenceregulering Faktisk temperatur TD2 for ekstra differenceregulering Belægning på multifunktionsrelæet Maks. værdi C 1 Trinvist hhv. mulige værdier Til, fra C Ja, nej og 0,5 C 1 C 1 C 1 C < 25 C (for temp. < 25 C) C 1 C 1 C 1 C 1 Fra, varmedrift, VV-drift Til, fra 1 Til, fra 2. Beholder, differenceregulering Til, fra Varmekreds-type (A) Statusdisplay Varmekreds, inaktiv Rumstyring Sommerdrift offset Kan vælges ved vægmontering af regulatoren eller fjernbetjening Når udetemp. > end rum-nom.temp. + sommer-offset, kobles kedlen fra Ingen, styring, termostat K Displayside C1 Standardværdi Ingen Tab. 7.2 Displaysider på niveauet for den professionelle 20

21 Idriftsættelse 7 Titel displayside Justerbare driftsværdier (kun visning = A) Bemærkninger Enhed Min. værdi Maks. værdi Trinvist hhv. mulige værdier Displayside Standardværdi C9 HK1 Parameter Sænkningstemperatur For de tidsrum, som ligger mellem tidsvinduerne, kan en sænknings-temperatur defineres. Når vvs-installatøren har indstillet frostsikrings-funktionen, er sænke-temperaturen automatisk 5 C. Der vises ingen sænke-temperatur. C Varmekurve Iht. diagram Driftsvejledning kap ,2 4 0,05-0,1 1,2 Minimums-temperatur Minimum fremløbstemp. VK1 C C12 Parameter solvarmebeholder 1 Maksimaltemperatur 1. Beholder Tilkoblingsdifference 1. Beholder C K Frakoblingsdifference 1. Beholder K C13 Parameter solvarmebeholder 2 I A4 skal der ved multifunktionsrelæ 2. være valgt en beholder. Hvis der anvendes et svømmebassin som "2. beholder", skal indstillingsværdierne tilpasses. Maksimaltemperatur 2. Beholder Tilkoblingsdifference 2. Beholder Frakoblingsdifference 2. Beholder Førende VVB Den beholder, der fyldes først C K K Beholder 1, 2 1 C14 Parameter diff.regulering Tilkoblingsdifference 2. diff.regulering K I A4 skal der være valgt differenceregulering ved multifunktionsrelæer. Frakoblingsdifference 2. diff.regulering K C15 Varmtvandsparameter Beholderopvarmning offset Beregnet fremløbstemperatur ved beholderopvarmning = Beholder beregnet temp. + Beholderopvarmning offset K C16 Varmtvandsparameter Beskyttelse mod legionellabakterier dag Ugedag eller blok med dage; beholderen varmes op i en time til 70 C OFF, MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU, MO- SU OFF Start beskyttelse mod legionellabakterier klokkeslæt 0:00 24:00 0:10 4:00 Tab. 7.2 Displaysider på niveauet for vvs-installatøren (fortsat) 21

22 7 Idriftsættelse C21 C22 Titel displayside Parameter solvarmekreds Samlet system parameter Samlet system parameter Justerbare driftsværdier (kun visning = A) Funktionstid solvarmepumpe (A) Nulstilling funktionstid Pumpe-ED-styring Modus auto_off Frostsikring, ECO, sænkning Frostsikrings-forsinkelsestid Maks. pumpe-spærretid Maks. forvarmetid Maks. frakoblingstid AT opvarmning C24 Service Telefonnummer FHW Ændring af kodenummer Servicedato C25 Værktøj Udetemperatur-rettelse Korrektur rum-istværdi C26 TIlpasning af rum-temperatur-føler Software-versioner Bemærkninger Enhed Min. værdi Til overvågning af serviceintervaller Nulstilling af Funktionstid solvarmepumpe til 0 tim. Tilpasning af pumpeydelse via funktionstidstyringen hhv. taktning for at opretholde tilkoblingstemperaturdifferencen længst muligt Bestemmer varme-reguleringen uden for det program-merede tidsvindue Forsinkelse af start af frostsikrings-funktion hhv. ECO-funktion. Ved opnåelse af nominel fremløbs-temperatur over et længere tidsrum, frakobles opvarmningen i den angivne pumpespærretid (afhængigt af udetemperaturen) Før begyndelse af første tidsvindue Før afslutning af et tidsvindue Udetemperatur, fra hvilken der konstant opvarmes Indtastning af telefonnr. ved behov for service Dag/måned/år kan indstilles Maks. værdi Trinvist hhv. mulige værdier Tim Ja, nej Til, fra Timer Min. Fra, Min Min C FRA, -25 Displayside C17 Standardværdi Nej Fra Fra hver Tilpasning af udeføler K ,0 0 K ,5 0 Display-kontrast Softwareversion VR 68 (A) Visning versions-nummer Tab. 7.2 Displaysider på niveauet for vvs-installatøren (fortsat) Frostsikring 22

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Blandermodul VR 61. Blandermodul til VRC 430 / VRC 430f VR 61

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Blandermodul VR 61. Blandermodul til VRC 430 / VRC 430f VR 61 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Blandermodul VR 61 Blandermodul til VRC 430 / VRC 430f VR 61 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

For vvs-installatøren. Installationsvejledning. Blandermodul VR 60. Busmodulært styringssystem VR 60

For vvs-installatøren. Installationsvejledning. Blandermodul VR 60. Busmodulært styringssystem VR 60 For vvs-installatøren Installationsvejledning Blandermodul VR 60 Busmodulært styringssystem DK VR 60 Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger til dokumentationen 2 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen Indholdsfortegnelse

Læs mere

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. auromatic 560. Solvarmeregulering VRS 560

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. auromatic 560. Solvarmeregulering VRS 560 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning auromatic 560 Solvarmeregulering VRS 560 DK For brugeren/for vvs-installatøren Betjeningsvejledning auromatic 560 Solvarmeregulering

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430. Vejrkompenserende termostat VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430. Vejrkompenserende termostat VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430 Vejrkompenserende termostat DK VRC 430 For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430 Vejrkompenserende termostat

Læs mere

Fjernbetjeningsenhed VR 90

Fjernbetjeningsenhed VR 90 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært styringssystem DK VR 90 For brugeren Betjeningsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme Til brugeren/til VVS-installatøren Betjeningsvejledning/installationsvejledning auromatic 620 Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme DK VRS 620 For brugeren Betjeningsvejledning

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 392f. Rumtermostat med radiooverføring.

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 392f. Rumtermostat med radiooverføring. For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 392f Rumtermostat med radiooverføring DK VRT 392f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 392f Rumtermostat

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 392. Rumtermostat VRT 392

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 392. Rumtermostat VRT 392 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 392 Rumtermostat VRT 392 DK For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 392 Rumtermostat VRT 392 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

calormatic 630 Betjenings- og installationsvejledning Busmodulært styringssystem til vejrkompenserende varmeregulering

calormatic 630 Betjenings- og installationsvejledning Busmodulært styringssystem til vejrkompenserende varmeregulering For vvs-installatøren / for brugeren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 630 Busmodulært styringssystem til vejrkompenserende varmeregulering DK VRC 630 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Solvarmestation auroflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

For brugeren og vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 400. Vejrkompenserende termostat VRC 400

For brugeren og vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 400. Vejrkompenserende termostat VRC 400 For brugeren og vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 400 Vejrkompenserende termostat VRC 400 DK Indholdsfortegnelse Inhaltsverzeichnis Henvisninger vedrørende dokumentationen............

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 332 VRT 332

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 332 VRT 332 Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 332 VRT 332 DK Kolofon Dokumenttype: Betjeningsvejledning Produkt: calormatic 332 Målgruppe: Sprog: Ejer DK Dokumentnummer_version: 0020135472_01

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 350 VRT 350

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 350 VRT 350 Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 350 VRT 350 DK Kolofon Dokumenttype: Betjeningsvejledning Produkt: calormatic 350 Målgruppe: Sprog: Ejer DK Dokumentnummer_version: 0020135474_01

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

For brugeren og VVS-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. aurostep. System til brugsvandsopvarmning med solvarme VSL S 250 E

For brugeren og VVS-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. aurostep. System til brugsvandsopvarmning med solvarme VSL S 250 E For brugeren og VVS-installatøren Betjenings- og installationsvejledning aurostep System til brugsvandsopvarmning med solvarme DK VSL S 250 E For brugeren og VVS-installatøren For VVS-installatøren Systembeskrivelse

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 DK Til brugeren Betjeningsvejledning auromatic 620 VRS 620/3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3 1.1 Opbevaring af bilag... 3

Læs mere

erelax Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH

erelax Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning erelax erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Brugsvandstation aguaflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.150 E 2.

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.150 E 2. Til brugeren Systembeskrivelse og betjeningsvejledning aurostep plus System til varmtvandsopvarmning med solvarme DK 1.150 E 2.150 E Til brugeren Systembeskrivelse aurostep plus Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

6720613720-00.1 SD. Solvarmestyring. B-sol 100. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 613 729 (2007/04)

6720613720-00.1 SD. Solvarmestyring. B-sol 100. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 613 729 (2007/04) 6720613720-00.1 SD Solvarmestyring -sol 100 da Installations- og betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaringer 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

multimatic 700 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VRC 700 Udgiver/producent Vaillant GmbH

multimatic 700 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VRC 700 Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning multimatic 700 VRC 700 DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250P 2.250P 3.

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250P 2.250P 3. Til brugeren Systembeskrivelse og betjeningsvejledning aurostep plus System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250P 2.250P 3.250P DK Til brugeren Systembeskrivelse aurostep plus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Hvilken solfanger skal være på titelbilledet??

Hvilken solfanger skal være på titelbilledet?? Til VVS-installatøren/brugeren Vejledning til idrifttagning, vedligeholdelse og afhjælpning af fejl, henvisninger til brugeren System aurotherm Hvilken solfanger skal være på titelbilledet?? Opvarmningstøtte

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW Kunde: Adresse: Gade: Post nr.: By: Anlægget / Type: Ordernummer: (Ved idrifttagning af Baxi) Indstillinger: SensoTherm BSW Serienummer: Styring

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Installation af varmepumper. Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design

Installation af varmepumper. Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Installation af varmepumper Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser til varmepumperne 1 2 3 4 5 6 flexotherm 1 Fremløb varme 2 Returløb

Læs mere

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2.

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2. Til brugeren Systembeskrivelse og betjeningsvejledning aurostep plus System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2.250 E DK Til brugeren Systembeskrivelse aurostep plus Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Servicevejledning 6 720 803 109 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Servicevejledning 6 720 803 109 (2011/06) DK Solvarmemodul Servicevejledning 6 720 803 109 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed............................ 3 1.1 Om denne vejledning......................... 3 1.2 Produktets anvendelse........................

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

ecotec pro Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH

ecotec pro Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning ecotec pro Væghængt gaskedel med kondensationsteknik DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Driftsvejledning. Til brugeren. Driftsvejledning. ecocraft exclusiv. Kondenserende gaskedel

Driftsvejledning. Til brugeren. Driftsvejledning. ecocraft exclusiv. Kondenserende gaskedel Driftsvejledning Til brugeren Driftsvejledning ecocraft exclusiv Kondenserende gaskedel DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3. Opbevaring af dokumentation...3.2

Læs mere

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124 Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co.

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124 Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co. Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124 Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co.at Fabriksindstillingen UVR1611 Fabriksindstillingen UVR1611 TAs

Læs mere

For brugeren. Betjeningsvejledning. recovair/3. Ventilator til opholds med varmegenvinding og fjernbetjening

For brugeren. Betjeningsvejledning. recovair/3. Ventilator til opholds med varmegenvinding og fjernbetjening recovair/3 DK For brugeren Betjeningsvejledning recovair/3 Ventilator til opholds med varmegenvinding og fjernbetjening DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle informationer... 3 1 Henvisninger

Læs mere

Servicevejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK

Servicevejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK Servicevejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed.....................................

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

multimatic Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren VRC 700/2 Udgiver/producent Vaillant GmbH

multimatic Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren VRC 700/2 Udgiver/producent Vaillant GmbH Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning multimatic VRC 700/2 DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

aurostep plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Solvarmesystem Udgiver/producent Vaillant GmbH

aurostep plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Solvarmesystem Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning aurostep plus Solvarmesystem DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Neotherm Solar Mobilcenter Installation- og betjeningsvejledning 1. Konformitetserklæring Neotherm Solar Mobilcenter er produceret i henhold til de grundlæggende europæiske retningsliner. De tilhørende

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

ecotec VC VCW DK, SE, NO

ecotec VC VCW DK, SE, NO ecotec VC VCW DK, SE, NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec pro/plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik VC VCW DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning 6303 3430 08/2004 DK Betjenings- og servicevejledning Rumtermostat ModuLine 400 Bedes læst omhyggeligt før betjening eller servicearbejde Kort oversigt Kort oversigt Billedforklaring: Pos. 1: Display 1

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

geotherm DE, AT, CHDE, DK, SE

geotherm DE, AT, CHDE, DK, SE geotherm DE, AT, CHDE, DK, SE For brugeren Betjeningsvejledning geotherm Varmepumpe VWL DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Typeskilt... 3 1 Henvisninger vedrørende denne vejledning...

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere