For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f"

Transkript

1 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Solcellemodul VR 68 Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f DK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen Opbevaring af bilagene Anvendte symboler Vejledningens gyldighed Beskrivelse af apparatet Oversigt over systemet Typeskilt CE-mærkning/konformitet Anvendelse i overensstemmelse med formålet Sikkerhedshenvisninger og forskrifter Sikkerhedshenvisninger Forskrifter Integrering af VR 68 i solcelleopvarmningssystemet Hydraulikdiagram Hydraulikdiagram Hydraulikdiagram Hydraulikdiagram Montering Leveringsomfang Montering af solcellemodul VR Montering af standardføler VR Montering af solfangerføler VR Elinstallation Tilslutning af solcellemodul VR Idriftsættelse Installationsassistent VRC 430/VRC 430f Betjeningsniveau for vvs-installatøren VRC 430/VRC 430f Betjeningsniveau for brugeren Optimering af udbytte fra solvarme Optimering på betjeningsniveau for brugeren Optimering på betjeningsniveau for vvs-installatøren Tekniske data Producentgaranti og fabrikskundeservice Glossar

3 Henvisninger vedrørende dokumentationen 1 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en vejviser gennem den samlede dokumentation. I forbindelse med denne betjenings- og installationsvejledning gælder der også andre bilag. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes. Andre gyldige bilag: Betjenings- og installationsvejledningen til VRC 430 og VRC 430f Betjenings- og installationsvejledninger til varmeanlæg Alle vejledninger til tilbehør og komponenter 1.3 Vejledningens gyldighed Betjenings- og installationsvejledningen gælder udelukkende for enheder med følgende artikelnumre: ; ; ; For vvs-installatøren: Du kan finde artikelnummeret på din enhed på typeskiltet. Giv brugeren besked om artikelnummeret. For brugeren: Spørg din vvs-installatør om solcellemodulets artikelnummer. Følgende kapitler henvender sig til vvs-installatøren: 4 Integrering af solcellemodulet VR 68 i solcelleopvarmningssystemet 5 Montering 6 Elinstallation 7 Idrifttagning Følgende kapitel henvender sig til brugeren: 8 VRC 430/VRC 430f betjeningsniveau for brugeren 1.1 Opbevaring af bilagene For vvs-installatøren: Giv denne betjenings- og installationsvejledning videre til brugeren af systemet. For brugeren: Opbevar bilagene omhyggeligt, så vejledningen er tilgængelig efter behov. 1.2 Anvendte symboler Overhold ved installation og brug af enheden sikkerhedshenvisningerne i denne vejledning! d Fare! Umiddelbar fare for liv og helbred! e Fare! Livsfare på grund af elektrisk stød fra spændingsførende tilslutninger! H NB! Fare for forbrænding og skoldning! a NB! Mulig farlig situation for produkt og miljø! h Bemærk! Nyttige informationer og henvisninger. Symbol for en krævet aktivitet 3

4 2 Beskrivelse af apparatet 2 Beskrivelse af apparatet Solcellemodulet VR 68 anvendes til systemudvidelse af regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f. Med solcellemodulet VR 68 kan der foretages forskellige konfigurationer af et solcelle-opvarmningssystem. De fire basiskonfigurationer svarer til de fire hydraulikdiagrammer, der er nærmere beskrevet i kapitlet Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystemet". Endvidere kan man beregne udbyttet fra solvarme med solcellemodulet VR 68 i forbindelse med regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f. Solcellemodulet VR 68 kan i et solcelle-opvarmningssystem kombineres med blandermodulet VR 61. I forbindelse med regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f kan to varmekredse styres med blandermodulet VR Oversigt over systemet Varmesystemet består i sin grundudrustning af følgende komponenter: - en regulator VRC 430/VRC 430f, som overvåger alle varmesystemets funktioner, - en kedel, - en varmekreds, der er et lukket system, som oftest reguleres separat, til fordeling af varmekredsvarmen. Med til varmekredsen hører også alle de elementer i varmeanlægget, som anvendes til dannelse eller transport af varmekredsvarmen, såsom rør, varmeslanger til gulvopvarmning, varmelegemer m.v. - varmtvandsbeholder eller kombibeholder, som kan opvarmes fra to forskellige kilder solfangeren og kedlen, der ved ringe sollys sørger for efteropvarmning af vandet. Varmesystemet kan udvides med yderligere komponenter: - et blandermodul VR 61, som anvendes som systemudvidelse af regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f for at realisere yderligere en varmekreds og som muliggør forskellige konfigurationer af et opvarmningssystem, - en fjernbetjening VR 81 til separat rumtemperaturregulering af yderligere en varmekreds, - et solfangerfelt, der absorberer solstråler, - et solcellemodul VR 68, som integrerer et solvarmeanlæg i reguleringskonceptet på VRC 430/VRC 430f. 2.2 Typeskilt Typeskiltet på solcellemodulet VR 68 findes på indersiden af kabinettets dæksel 2.3 CE-mærkning/konformitet Med CE-mærkningen dokumenteres det, at solcellemodulet VR 68 i forbindelse med Vaillant kedler opfylder de grundlæggende krav i følgende direktiver: Direktiv vedrørende elektriske driftsmidler til anvendelse inden for bestemte spændingsgrænser (direktiv 2006/95/EF) Direktiv vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 89/336/EØF) 2.4 Anvendelse i overensstemmelse med formålet Solcellemodulet VR 68 er konstrueret efter aktuelt tekniske niveau og iht. anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved ukorrekt anvendelse eller ved anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med formålet, opstå farer for brugerens eller en anden persons liv og helbred, eller udstyr eller andre materielle værdier kan forringes. Solcellemodulet VR 68 er en systemkomponent, som i forbindelse med VRC 430 hhv. VRC 430f anvendes til regulering af et solvarmeanlæg med følgende elementer: et solvarmekredsløb en solvarme-varmtvandsbeholder en 2. solvarmebeholder (f.eks. et kar) eller en 2. difference-regulator (option) en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier Anden brug eller brug, der går ud over det anses ikke for at være i overensstemmelse med formålet. Producenten/ leverandøren hæfter ikke for skader, der opstår som et resultat heraf. Risikoen bæres alene af brugeren. Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betjenings- og installations-vejledningen samt alle andre gyldige dokumenter. 4

5 Sikkerhedshenvisninger og forskrifter 3 3 Sikkerhedshenvisninger og forskrifter Solcellemodulet VR 68 skal installeres af et autoriseret vvs-firma, der er ansvarlig for overholdelsen af gældende standarder og forskrifter. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes. 3.1 Sikkerhedshenvisninger e Fare! Fare på grund af spændingsførende tilslutninger! Ved arbejde i det åbnede solcellemodul VR 68 og i kedlens kontrolboks er der livsfare pga. elektrisk stød. Før arbejde på solcellemodulet VR 68 og i kedlens kontrolboks die skal man koble strømforsyningen fra og sikre den mod at kunne kobles til igen. Slå strømforsyningen til solcellemodulet VR 68 fra med netkontakten. Den grønne LED på solcellemodulets VR 68 printplade må ikke lyse. Følgende maks. ledningslængder må ikke overskrides: Følertilslutning 50 m Bus-ledning 300 m Hvor føler- og Bus-ledninger fra en længde på mere end 10 m er parallelle med 230 V-ledninger, skal de føres separat. Alle tilslutningsledninger skal fastgøres i kabinettet med de medfølgende kabelholdere. Udstyrets frie klemmer må ikke anvendes som støtteklemmer til yderligere ledningsføring. Man skal installere solcellemodulet VR 68 i tørre rum. Fare! Skoldningsfare på grund af varmt vand! Temperaturen på solvarme-varmtvandsbeholderen kan overskride 60 C betydeligt (ikke kun på grund af solvarmen, men også når legionellabeskyttelsesfunktionen er aktiveret). Få vvs-installatøren til at installere en blanderventil med tilførsel af koldt vand (se hydraulikdiagrammerne). Få vvs-installatøren til at indstille blanderventilen. 3.2 Forskrifter Til ledningsføringen skal der anvendes normale ledninger. 230 V-ledninger skal være kappeledninger (f. eks. NYM 3x1,5). Til 230-V-ledninger må der ikke anvendes fleksible ledninger. Minimumtværsnit for ledningerne: Tilslutningsledning 230 V (pumper eller udgang på multifunktionsrelæ) 1,5 mm 2 Lavspændingsledninger (føler- eller busledninger) 0,75 mm 2 5

6 4 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystemet 4 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystemet Anvendelsesmulighederne for solcellemodulet VR 68 vises i fire hydraulikdiagrammer. Solcellemodulet VR 68 kan i et solcelle-opvarmningssystem kombineres med blandermodulet VR 61. I forbindelse med regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f kan to varmekredse styres med blandermodulet VR 61. Hydraulikdiagram 1 en vagmonteret kedel en ureguleret varmekreds et solvarmekredsløb en bivalent solvarme-varmtvandsbeholder efteropvarmning af den bivalente solvarme-varmtvandsbeholder med prioriteret omskifterventil (VUV) cirkulationspumpe til varmtvand aktiveretvia VR 40 en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier Hydraulikdiagram 2 en kedel (stående kedel) en ureguleret varmekreds et solvarmekredsløb en bivalent solvarme-varmtvandsbeholder fødepumpe til efterfyldning af den bivalente solvarmevarmtvandsbeholder; styret via kedlen cirkulationspumpe til varmtvand aktiveretvia VR 40 en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier Hydraulikdiagram 3 en vagmonteret kedel en ureguleret varmekreds et solvarmekredsløb en bivalent solvarme-varmtvandsbeholder efteropvarmning af den bivalente solvarme-varmtvandsbeholder med prioriteret omskifterventil (VUV) cirkulationspumpe til varmtvand aktiveretvia VR 40 en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier 3-vejsomskifterventil til opvarmning af et svømmebassin med solvarme For alle hydraulikdiagrammer gælder: H Fare! Skoldningsfare på grund af varmt vand! Temperaturen på solvarme-varmtvandsbeholderen kan overskride 60 C betydeligt (ikke kun på grund af solvarmen, men også når legionellabeskyttelsesfunktionen er aktiveret). Få vvs-installatøren til at installere en blanderventil med tilførsel af koldt vand. Få vvs-installatøren til at indstille blanderventilen. For hydraulikdiagrammerne gælder følgendekonventioner: Ledninger: Visning Betydning ebus-ledning toledet Følerledning lavspænding Styreledning 230 V ~ Fremløb varme, solfanger hhv. svømmebassin Returløb varme, solfanger hhv. svømmebassin Varmtvand for-/returløb, tilløb Tab. 4.1 Ledningsvisning i hydraulikdiagrammerne Hydraulikdiagram 4 en kedel (stående kedel) en ureguleret varmekreds et solvarmekredsløb en bivalent solvarme-varmtvandsbeholder fødepumpe til efterfyldning af den bivalente solvarmevarmtvandsbeholder; styret via kedlen cirkulationspumpe til varmtvand aktiveretvia VR 40 en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier 3-vejsomskifterventil til opvarmning af et svømmebassin med solvarme 6

7 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystem 4 Benævnelser: Betegnelse AF Udbytte (Ertrag) HK-P KOL 1-P Betydning Udeføler (på VRC 430: VRC 693/VRC 9535; på VRC 430f: VR 20/VR 21) Føler til udbytte fra solvarme (VR 10) Pumpe til varmekreds Solvarmepumpe Kol 1 Solfangerføler (VR 11) LEG-P LP ma Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier Ladepumpe til beholder 3-vejsomskifterventil SP 1 Beholderføler 1 (VR 10) SP 2 Beholderføler 2 (VR 10) TD 1 TD 2 VR 40 CP Føler til svømmebassin (VR 10) i følerlomme Føler for 2. differenceregulering (VR 10) (se henvisning nedenfor) Tillægsmodul (integreret i kedel) Cirkulationspumpe til varmtvand Tab. 4.2 Betegnelser i hydraulikdiagrammerne h Bemærk: Føleren TD 2 anvendes i kombination med føleren TD 1 og multifunktions-relæudgangen MA udelukkende til realisering af en optional, ekstra temperatur-differenceregulering (TD 1 - TD 2). Overhold ved denne hydraulikvariant den nødvendige konfiguration vha. installationsassistenten (se også kap. 7.1): På displaysiden A4 skal man ved MF-relæet vælge differenceregulering. Det tilsvarende hydraulikdiagram vises ikke her. Et svømmebassin kan så ikke længere opvarmes med solenergi. 7

8 4 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystemet 4.1 Hydraulikdiagram 1 en vagmonteret kedel en ureguleret varmekreds et solvarmekredsløb en bivalent solvarme-varmtvandsbeholder efteropvarmning af den bivalente solvarme-varmtvandsbeholder med prioriteret omskifterventil (VUV) cirkulationspumpe til varmtvand aktiveretvia VR 40 en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier VRC 430 VR 68 AF (VRC 693, VRC 9535) KOL 1 (VR 11) VR V ~ KOL 1-P SP 1 (VR 10) Ertrag (VR 10) LEG-P ZP SP 2 (VR 10) Fig. 4.1 Hydraulikdiagram 1 8

9 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystem Hydraulikdiagram 2 en kedel (stående kedel) en ureguleret varmekreds et solvarmekredsløb en bivalent solvarme-varmtvandsbeholder fødepumpe til efterfyldning af den bivalente solvarmevarmtvandsbeholder; styret via kedlen cirkulationspumpe til varmtvand aktiveretvia VR 40 en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier VRC 430 AF (VRC 693, VRC 9535) VR 68 KOL 1 (VR 11) HK-P 230 V ~ VR 40 LP KOL 1-P SP 1 (VR 10) Ertrag (VR 10) LEG-P ZP SP 2 (VR 10) Fig. 4.2 Hydraulikdiagram 2 9

10 4 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystemet 4.3 Hydraulikdiagram 3 en vagmonteret kedel en ureguleret varmekreds et solvarmekredsløb en bivalent solvarme-varmtvandsbeholder efteropvarmning af den bivalente solvarme-varmtvandsbeholder med prioriteret omskifterventil (VUV) cirkulationspumpe til varmtvand aktiveretvia VR 40 en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier 3-vejsomskifterventil til opvarmning af et svømmebassin med solvarme h Bemærk! Overhold ved hydraulikdiagram 3 den nødvendige konfiguration vha. installationsassistenten (se også kap. 7.1): På displaysiden A4 skal man ved MF-relæet vælge 2. beholder. 10

11 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystem 4 VRC 430 VR 68 AF (VRC 693, VRC 9535) KOL 1 (VR 11) VR V ~ KOL 1-P SP 1 (VR 10) 1 Ertrag (VR 10) LEG-P ZP MA SP 2 (VR 10) TD 1 (VR 10) V ~ Fig. 4.3 Hydraulikdiagram 3 Forklaring 1 Strømningsretning, når 3-vejsomskifterventilen er spændingsfri 2 Magnetventilen slår svømmebassinets pumpe til, når der er spænding på 3-vejsomskifterventilen 11

12 4 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystemet 4.4 Hydraulikdiagram 4 en kedel (stående kedel) en ureguleret varmekreds et solvarmekredsløb en bivalent solvarme-varmtvandsbeholder fødepumpe til efterfyldning af den bivalente solvarmevarmtvandsbeholder; styret via kedlen cirkulationspumpe til varmtvand aktiveretvia VR 40 en pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier 3-vejsomskifterventil til opvarmning af et svømmebassin med solvarme h Bemærk! Overhold ved hydraulikdiagram 4 den nødvendige konfiguration vha. installationsassistenten (se også kap. 7.1): På displaysiden A4 skal man ved MF-relæet vælge 2. beholder. 12

13 Integrering af VR 68 i solcelle-opvarmningssystem 4 VRC 430 AF (VRC 693, VRC 9535) VR 68 KOL 1 (VR 11) HK-P 230 V ~ VR 40 LP KOL-P SP 1 (VR 10) 1 Ertrag (VR 10) LEG-P ZP MA SP 2 (VR 10) TD 1 (VR 10) V ~ Fig. 4.4 Hydraulikdiagram 4 Forklaring 1 Strømningsretning, når 3-vejsomskifterventilen er spændingsfri 2 Magnetventilen slår svømmebassinets pumpe til, når der er spænding på 3-vejsomskifterventilen 13

14 5 Montering 5 Montering Solcellemodulet VR 68 placeres i vægophænget i nærheden af de tilhørende funktionsenheder. Alle nødvendige parametre indstilles via regulatorne VRC 430 eller VRC 430f vha. ebus. Alle tilslutninger til de tilhørende funktionsenheder sker direkte på solcellemodulet VR 68 via ProE-klemmer. 5.1 Leveringsomfang Kontrollér før monteringen, at blandermodulets leveringsomfang er komplet og ubeskadiget. Pos. Antal Komponent 1 1 Solcellemodul VR Fremløbsføler VR Solfangerføler VR Monteringstilbehør (skruer, raw plugs) Temp. i C R i kohm Temp. i C R i kohm 15 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,387 Tab. 5.3 Solfangerføler VR 11, allokering temperaturmåleværdi 5.2 Montering af solcellemodul VR 68 Tab. 5.1 Leveringsomfang for solcellemodulet VR 68 h Henvisning! Alt efter solcelle-opvarmnings-systemets konfiguration er ekstra følere nødvendig som fremløbs- eller beholderfølere. Anvend til dette kun standardfølereb VR 10 fra Vaillants tilbehørsprogram. Varmeregulering med Vaillant komponenter er tilpasset iht. følerkarekteristikken til VR Temp. i C R i kohm Temp. i C R i kohm 10 5, , , , , , , , , , , , , , , , ,973 1 Tab. 5.2 Standardføler VR 10, placering temperaturmåleværdi Fig. 5.1 Åbning af kabinettet Forklaring 1 Kabinettets dæksel 2 skrue Løsn skruen (2) på oversiden af kabinettet. Vip kabinettets dæksel (1) let fremad og tag det af. 14

15 Montering Fig. 5.2 Montering af solcellemodulet VR 68 Forklaring 1 Netkontakt 2 Fastgørelseshuller 3 Kabelholdere Markér de to fastgørelsespunkter i henhold til fastgørelseshullerne (2) på et egnet sted. Bor to huller til passende dyvler, og skru kabinettet fast. Elinstallationen foretages som beskrevet i kap. 6. Sæt kabinettets dæksel tilbage i hængslerne forneden, og klap dækslet op. Skru kabinettets dæksel fast jfr. fig Montering af standardføler VR 10 Standardføleren VR 10 er udført således, at den enten kan anvendes som beholderføler, som udbytteføler eller som dykføler i en følerlomme, f.eks. i et svømmebassin. Med det medfølgende spændebånd kan VR 10 også fastgøres som udbytteføler på solfangerreturløbet. Vi anbefaler desuden at isolere røret med føler for at sikre den bedst mulige temperaturmåling. 5.4 Montering af solfangerføler VR 11 Monteringen af solfangerføleren VR 11 er beskrevet i installationsvejledningen til solfangerne. 15

16 6 Elinstallation 6 Elinstallation Den elektriske tilslutning må kun udføres af en kvalificeret elinstallatør, som er ansvarlig for overholdelsen af gældende standarder og retningslinjer. 1 VRC 430 VR 68 e Fare! Fare på grund af spændingsførende tilslutninger! Ved arbejde i det åbnede solcellemodul VR 68 og i kedlens kontrolboks er der livsfare pga. elektrisk stød. Før arbejde på solcellemodulet VR 68 og i kedlens kontrolboks die skal man koble strømforsyningen fra og sikre sikre den mod at kunne kobles til igen. Slå strømforsyningen til solcellemodulet VR 68 fra med netkontakten. LED (grøn) på solcellemodulets VR 68 printkort må ikke lyse. Hvis solcellemodulets VR 68 hus er lukket skal man åbne de, som beskrevet i kap Tilslutning af solcellemodul VR 68 Netforsyningen foretages på installationstedet til solcellemodulet VR 68. ebus-forbindelsen til solcellemodulet VR 68 kan forgrenes på et vilkårligt sted i ebus-systemet (se fig. 6.1). 3 Fig. 6.1 Tilslutning af netledningen og ebus-forbindelsen i systemet (kedel) Forklaring 1 Kedel V-ledning på installationstedet 3 ebus-forbindelse (2-ledet) V~ Udfør den elektriske tilslutning af solcellemodulet VR 68 iht. fig h Bemærk! Kablerne til 230-V-nettilslutning og til e-busforbindelsen er ikke indeholdt i leveringsomfanget. 16

17 Elinstallation V~ 5 V / 24 V 230 V~ MA KOL1-P LEG-P BUS KOL1 SP1 SP2 Ertrag TD1 TD2 PE N L PE N L PE N L PE N L M Fig. 6.2 Klemmebelægning på solcellemodulet VR 68 Forklaring 1 Nettilslutning 2 Multifunktionsrelæ for omskifterventilen til svømmebassinet eller ekstra differenceregulering (omskiftning, understøtter varme) 3 Solvarmepumpe 4 Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier 5 Tilslutning ebus-forbindelse 6 Solfangerføler 1 7 Beholderføler 1 8 Beholderføler 2 9 Føler til måling af udbytte 10 Føler TD 1 til svømmebassin eller ekstra differenceregulering 11 Føler TD 2 til ekstra differenceregulering h Bemærk! Ved integrering af solcellemodulet VR 68 i et system med regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f sker konfigurationen af multifunktionsrelæet via installationsassistenten for regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f. Når elinstallationen er afsluttet: Man skal sikre alle ledninger med de medfølgende kabelholdere (se fig. 5.2). Sæt kabinettets dæksel tilbage i hængslerne forneden, og klap kabinettetsdæksel op. Skru kabinettets dæksel fast jfr. fig

18 7 Idriftsættelse 7 Idriftsættelse Idrifttagningen af solcellemodulet VR 68 foretages i forbindelse med idrifttagningen af regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f. Følg hertil instruktionerne i vejledningen til regulatoren VRC 430 eller VRC 430f. 7.1 Installationsassistent Ved første idrifttagning kan du gøre brug af installationsassistenten. Ved hjælp af installationsassistenten kan man indlæse de vigtigste parametre for varmesystemet. Ved installation af solcellemodulet VR 68 i opvarmningssystemet opstår i forhold standardkonfigurationen, som er beskrevet i vejledningen til regulatoren VRC 430 eller VRC 430f, følgende ændringer: Displayside A5 Installationsassistent Modultest Modulvalg VR 68 Sensorik KOL1 Aktuator MA Varmekilde FRA > vælg Fig. 7.2 Installationsassistent displayside A5 A5 På displaysiden A5 i installationsassistenten kan de komponenter vælges, som der skal udføres en funktionstest for (komponenten aktiveres kortvarigt). Forudsætning er, at der ved modulvalg er valgt VR 68. Displayside A4 Sensorik Aktuator Installationsassistent A4 Solvarmekreds Flow volume Liter/minut 3,5 MF-relæ 2. Beholder Start solvarmepumpe FRA Beskyt. solkredsløb 130 C KOL1 Solfangerføler MA Multifunktionsrelæ Sp1 Beholderføler 1 Kol1-P Solvarmepumpe Sp2 Beholderføler 2 LEG-P Udbytte Udbytteføler TD1 Føler til svømmebassin hhv. ekstra differenceregulering TD2 Føler for ekstra differenceregulering Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier Fig. 7.1 Installationsassistent displayside A4 På displayside A4 vises konfigurationen af solvarmekredsen. Ved gennemstrømningsmængde skal man indstille flowraten for solvarmevæsken i l/min. Ved MF-relæ kan man vælge mellem 2. beholder (svarer til svømmebassin) eller 2. (yderligere) differenceregulering. h Bemærk! Når solcelle-opvarmningssystemet er opbygget iht. hydraulikdiagram 3 eller 4 (svømmebassin), skal man ved MF-relæ vælge 2. beholder. Tab. 7.1 Komponenter til funktionstest på displayside A5 a NB! Ukorrekt montering/installation kan medføre beskadigelse af solcelle- opvarmningssystemet. Med installationsassistenten kan man udføre en funktionstest af komponenterne. Sådan forlades installationsassistenten: Drej den venstre indstillingsknap på regulatoren VRC 430/ VRC 430f med uret for at komme til displayside A6. Bekræft med Ja, at installationen er afsluttet. Alt efter anvendt solfangertype skal man vælge: - for fladesolfangere: Start solvarmepumpe = FRA - for rørsolfangere: Start solvarmepumpe = TIL. Start solvarme- hhv. rørsolfangerfunktionen optimerer registreringen af rørsolfangertemperaturen og af fyldning hhv. omskiftning, når der anvendes to beholdere. Funktionen må udelukkende aktiveres ved rørsolfangere! Ved solvarmekreds-beskyttelsesfunktionen fastlægger man, ved hvilken solfangertemperatur solvarmepumpen kobler fra for at beskytte solvarmekredsens komponenter mod overophedning. 18

19 Idriftsættelse 7 h Henvisning! Hvis det er bekræftet med Ja, at installationen er afsluttet, kan man kun komme tilinstallationsassistenten via det kode-beskyttede niveau for vvs-installatøren (seinstallationsvejledningen til VRC 430 hhv. VRC 430f). 7.2 VRC 430/VRC 430f Betjeningsniveau for vvsinstallatøren På betjeningsniveauet for vvs-installatører kan man få vist og indstille/ændre specifikke driftsdata. Reguleringen kan derved tilpasses optimalt til solcelle-opvarmningssystemet. Betjeningsniveauet for vvs-installatøren omfatter displaysiderne A1 til A6 i installationsassistenten samt displaysiderne C1 til C26. Alt efter solcelle-opvarmningssystemets konfiguration skjules ikke nødvendige displaysider. Displaysiderne C1 til C26 vises i regulatoren VRC 430 eller VRC 430f i samme rækkefølge som i tabel 7.2. I disse tabeller kan du se, hvilke parametre du kan indstille og ændre. Ved installation af solcellemodulet VR 68 i solcelle-opvarmningssystemet opstår der i forhold til standardkonfigurationen, som er beskrevet i vejledningen til regulatoren VRC 430 hhv. VRC 430f, ændringer for følgende Displaysider: C5, C6, C12, C13, C14, C15, C17 og C26. 19

20 7 Idriftsættelse C3 C4 C5 C6 C8 Titel displayside HK1 Information Varmegiver information Varmtvand Information Solvarmekreds information Solvarmekreds information Værdien for føleren TD2 vises kun, når der i A4 ved multifunktionsrelæ (MA) er valgt differenceregulering HK1 Parameter Justerbare driftsværdier (kun visning = A) Fremløb-nom (A) Pumpe-status (A) FBG tilslutning / rum-fak. værdi (A) Anlægsføler VF1 (A) Status flamme kedel (A) aktuel varmtvandsnom. værdi (A) Beholderføler 1 (A) Cirkulations-pumpestatus (A) Solfangerføler 1 (A) Beholderføler 2 (A) Udbytteføler (A) Status solvarmepumpe 1 (A) Føler TD1 (A) Føler TD2 (A) Multifunktionsrelæ (A) Status multifunktionsrelæ (A) Bemærkninger Enhed Min. værdi Nom. værdi for fremløbstemperaturen Fjernbetjening tilsluttet? Rum-fak. værdi visning Fak. værdi på fremløbsføler 1 eller på intern føler på varmegiver Varmtvands-nom-temperatur på beholder Varmtvand-fakt.-temperatur i beholder for oven Temperatur på solvarmevæske ved solfangerføler 1 (solfangerfremløb) Faktisk temperatur i beholder for neden Temperatur på solvarmevæske ved udbytteføleren (solfangerreturløb) Faktisk temperatur 2. beholder (svømmebassin) hhv. TD1 for ekstra differenceregulering Faktisk temperatur TD2 for ekstra differenceregulering Belægning på multifunktionsrelæet Maks. værdi C 1 Trinvist hhv. mulige værdier Til, fra C Ja, nej og 0,5 C 1 C 1 C 1 C < 25 C (for temp. < 25 C) C 1 C 1 C 1 C 1 Fra, varmedrift, VV-drift Til, fra 1 Til, fra 2. Beholder, differenceregulering Til, fra Varmekreds-type (A) Statusdisplay Varmekreds, inaktiv Rumstyring Sommerdrift offset Kan vælges ved vægmontering af regulatoren eller fjernbetjening Når udetemp. > end rum-nom.temp. + sommer-offset, kobles kedlen fra Ingen, styring, termostat K Displayside C1 Standardværdi Ingen Tab. 7.2 Displaysider på niveauet for den professionelle 20

21 Idriftsættelse 7 Titel displayside Justerbare driftsværdier (kun visning = A) Bemærkninger Enhed Min. værdi Maks. værdi Trinvist hhv. mulige værdier Displayside Standardværdi C9 HK1 Parameter Sænkningstemperatur For de tidsrum, som ligger mellem tidsvinduerne, kan en sænknings-temperatur defineres. Når vvs-installatøren har indstillet frostsikrings-funktionen, er sænke-temperaturen automatisk 5 C. Der vises ingen sænke-temperatur. C Varmekurve Iht. diagram Driftsvejledning kap ,2 4 0,05-0,1 1,2 Minimums-temperatur Minimum fremløbstemp. VK1 C C12 Parameter solvarmebeholder 1 Maksimaltemperatur 1. Beholder Tilkoblingsdifference 1. Beholder C K Frakoblingsdifference 1. Beholder K C13 Parameter solvarmebeholder 2 I A4 skal der ved multifunktionsrelæ 2. være valgt en beholder. Hvis der anvendes et svømmebassin som "2. beholder", skal indstillingsværdierne tilpasses. Maksimaltemperatur 2. Beholder Tilkoblingsdifference 2. Beholder Frakoblingsdifference 2. Beholder Førende VVB Den beholder, der fyldes først C K K Beholder 1, 2 1 C14 Parameter diff.regulering Tilkoblingsdifference 2. diff.regulering K I A4 skal der være valgt differenceregulering ved multifunktionsrelæer. Frakoblingsdifference 2. diff.regulering K C15 Varmtvandsparameter Beholderopvarmning offset Beregnet fremløbstemperatur ved beholderopvarmning = Beholder beregnet temp. + Beholderopvarmning offset K C16 Varmtvandsparameter Beskyttelse mod legionellabakterier dag Ugedag eller blok med dage; beholderen varmes op i en time til 70 C OFF, MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU, MO- SU OFF Start beskyttelse mod legionellabakterier klokkeslæt 0:00 24:00 0:10 4:00 Tab. 7.2 Displaysider på niveauet for vvs-installatøren (fortsat) 21

22 7 Idriftsættelse C21 C22 Titel displayside Parameter solvarmekreds Samlet system parameter Samlet system parameter Justerbare driftsværdier (kun visning = A) Funktionstid solvarmepumpe (A) Nulstilling funktionstid Pumpe-ED-styring Modus auto_off Frostsikring, ECO, sænkning Frostsikrings-forsinkelsestid Maks. pumpe-spærretid Maks. forvarmetid Maks. frakoblingstid AT opvarmning C24 Service Telefonnummer FHW Ændring af kodenummer Servicedato C25 Værktøj Udetemperatur-rettelse Korrektur rum-istværdi C26 TIlpasning af rum-temperatur-føler Software-versioner Bemærkninger Enhed Min. værdi Til overvågning af serviceintervaller Nulstilling af Funktionstid solvarmepumpe til 0 tim. Tilpasning af pumpeydelse via funktionstidstyringen hhv. taktning for at opretholde tilkoblingstemperaturdifferencen længst muligt Bestemmer varme-reguleringen uden for det program-merede tidsvindue Forsinkelse af start af frostsikrings-funktion hhv. ECO-funktion. Ved opnåelse af nominel fremløbs-temperatur over et længere tidsrum, frakobles opvarmningen i den angivne pumpespærretid (afhængigt af udetemperaturen) Før begyndelse af første tidsvindue Før afslutning af et tidsvindue Udetemperatur, fra hvilken der konstant opvarmes Indtastning af telefonnr. ved behov for service Dag/måned/år kan indstilles Maks. værdi Trinvist hhv. mulige værdier Tim Ja, nej Til, fra Timer Min. Fra, Min Min C FRA, -25 Displayside C17 Standardværdi Nej Fra Fra hver Tilpasning af udeføler K ,0 0 K ,5 0 Display-kontrast Softwareversion VR 68 (A) Visning versions-nummer Tab. 7.2 Displaysider på niveauet for vvs-installatøren (fortsat) Frostsikring 22

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme Til brugeren/til VVS-installatøren Betjeningsvejledning/installationsvejledning auromatic 620 Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme DK VRS 620 For brugeren Betjeningsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2.

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2. Til brugeren Systembeskrivelse og betjeningsvejledning aurostep plus System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2.250 E DK Til brugeren Systembeskrivelse aurostep plus Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Hvilken solfanger skal være på titelbilledet??

Hvilken solfanger skal være på titelbilledet?? Til VVS-installatøren/brugeren Vejledning til idrifttagning, vedligeholdelse og afhjælpning af fejl, henvisninger til brugeren System aurotherm Hvilken solfanger skal være på titelbilledet?? Opvarmningstøtte

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

ecotec VC VCW DK, SE, NO

ecotec VC VCW DK, SE, NO ecotec VC VCW DK, SE, NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec pro/plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik VC VCW DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (01/2009) DK Indholdsfortegnelse 1 Kort oversigt 5 1.1 Tasteoversigt 5 1.2 Standardvisning 6 1.3 Kort

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Rumcontroller RC20 Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 7 747 006 251 08/2006 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning. VEH... classic DK. El-varmtvandsbeholder. VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK

Betjenings- og installationsvejledning. VEH... classic DK. El-varmtvandsbeholder. VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere