VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2"

Transkript

1 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/

2 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil kun under særlige omstændigheder kunne blive nedsat (se nedenfor). Tillæg fastsættes ud fra blandt andet pensionskassens egenkapital og er ikke garanteret fremover. En nedsættelse af tillæg kan bevirke, at pensionsydelserne inklusive tillæg nedsættes. Herudover er der anført en ikke-garanteret prognose for alderspensionen. Denne prognose ændres i takt med prognoseforudsætningerne. Grundbeløbene kan i henhold til pensionsregulativerne nedsættes i disse tilfælde: hvis forudsætningen om bidragsbetalingen ændres, herunder hvis bidragsbetalingen fremover skal indbetales til en ordning med fælleskønsgrundlag, og der er forudsat indbetaling til en ordning med kønsopdelt grundlag og vice versa. Ændringen sker i begge tilfælde enten med hjemmel i pensionsregulativet eller den kollektive overenskomst eller aftale, i henhold til hvilken der indbetales pensionsbidrag hvis der er indbetalt mindre end fem års obligatorisk bidrag, og hvis erhvervsudygtigheden eller døden skyldes lidelser, der var erkendt ved indtrædelsen i pensionskassen eller ved genoptagelsen af bidragsbetalingen efter 1. januar For medlemmer optaget før 1. januar 1995 er karenstiden ved indtrædelse to år hvis der er tale om en ordning med fælleskønsgrundlag, og kønsfordelingen af de omfattede medlemmer ændres væsentligt i forhold til den forudsatte kønsfordeling i fælleskønsgrundlaget hvis der er tale om ordninger oprettet 1. juli eller derefter, herunder ordninger der er omtegnet i 2009, 2012 eller, og renteniveauet er ændret, så der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i den forudsatte grundlagsrente, eller dødeligheden blandt medlemmerne falder i det omfang bidragsbetalingen er genoptaget 1. juli eller derefter efter en periode med hvilende medlemskab, og renteniveauet er ændret, så der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i den forudsatte grundlagsrente, eller dødeligheden blandt medlemmerne falder i det omfang der er tale om forhøjelser af pensionen som følge af bidragsstigninger fra 1. januar 2000 og senere eller bonus fra år 2000 og senere, og renteniveauet er ændret, så der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i den forudsatte grundlagsrente, eller dødeligheden blandt medlemmerne falder. Det fremgår af pensionsmeddelelsen, om der er tale om en ordning med fælleskønsgrundlag eller kønsopdelt grundlag eller eventuelt begge dele. 2/10

3 Vejledning pensionsoversigt Grundbeløbene er nedsat pr. 1. januar på grund af det lave renteniveau og den stigende levetid. Det må forventes, at pensionerne vil blive sat ned med 5 til 10 års mellemrum, hvis levetiden fortsætter med at stige i det nuværende tempo. For ordninger, der er oprettet 1. juli eller derefter eller er omtegnet i 2009, 2012 eller, gælder nedsættelsen hele ordningen. Har du den gamle ordning, hvor en del er garanteret og resten er med betinget garanti, gælder nedsættelsen kun den del, der har betinget garanti. Dækning ved invaliditet og død Invaliditet Ved invaliditet udbetales den anførte invalidepension og børnepension til hvert barn under 21 år. Død Ved død udbetales den anførte ægtefælle-/samleverpension, hvis du efterlader dig en pensionsberettiget ægtefælle eller samlever. Den livsvarige ægtefælle- /samleverpension hidrører dels fra bidrag indbetalt før 1. januar 1993, dels fra senere indbetalte bidrag, hvis du for disse har valgt pensionsordning 1 med livsvarig ægtefælle-/samleverpension. Hvis du i stedet har valgt pensionsordning 3 med 10-årig ægtefælle-/samleverpension, udbetales ægtefælle-/samleverpension i 10 år efter din død. Hvis du ikke efterlader dig en pensionsberettiget ægtefælle eller samlever, udbetales den anførte ugiftesum. Ugiftesummen hidrører fra bidrag indbetalt før 1. januar 1993 eller fra bidrag indbetalt efter 1. januar 1993, hvis du har valgt pensionsordning 1 eller 3. Hvis du for pensionsbidrag efter 1. januar 1993 har valgt pensionsordningen uden ægtefælle-/samleverpension, vil der endvidere blive udbetalt den anførte engangsydelse ved død. Ved død udbetales herudover den anførte børnepension til hvert barn under 21 år. Ugiftesummen og engangsydelsen ved død vil blive udbetalt i henhold til den begunstigelse, der fremgår af pensionsmeddelelsen. Hvis du ønsker at ændre denne begunstigelse, skal pensionskassen have skriftlig besked herom. Ugiftesummen og engangsydelsen ved død udbetales ved død inden det fyldte 67. år og inden alderspensionering. Omvalg mellem ordninger med og ordningen uden ægtefælle-/samleverpension kan ske i forbindelse med ændringer af ægteskabelig status eller ved etablering eller ophør af samliv, hvor betingelserne for udbetaling af samleverpension er opfyldt. Endvidere er det muligt at vælge om ved visse ændringer af medlemsstatus, fx overgang mellem bidragsbetalende og hvilende medlemskab. Omvalg skal ske inden 1/2 år efter ændringen og kan ikke ske efter det fyldte 65. år eller efter pensionering. Endelig kan bidragsbetalende medlemmer, der ikke er fyldt 65. år og ikke er pensionerede, én gang årligt vælge om mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger og efter nærmere af bestyrelsen fastsatte 3/10

4 Vejledning pensionsoversigt regler. Ønske om omvalg skal meddeles pensionskassen skriftligt. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Hvis det medlemsbidrag, din pension er beregnet ud fra, er over en vis størrelse, og du er under 70 år og ikke er pensioneret, er du omfattet af dækning ved udvalgte kritiske sygdomme. Det fremgår nederst af din pensionsmeddelelse, hvis du er omfattet af dækningen. Hvis du er omfattet og rammes af en af de udvalgte kritiske sygdomme, udbetales den angivne sum. Se de nærmere betingelser på lpk.dk eller få nærmere oplysninger ved henvendelse til pensionskassen. Alderspension Der kan udbetales: alderssum, alders- og børnepension. Pensionsmeddelelsen viser den nugældende størrelse af alderspensionen ved det 67. år uden tillæg og fremtidig bonus. Herudover er angivet en prognose med den forventede alderspension. Alderspensionen beregnes i år -kroner og i nominelle kroner. Størrelsen af den løbende alderspension er herudover vist med og uden udbetaling af alderssum. Udbetales alderssummen, nedsættes den løbende alderspension, som det fremgår af pensionsmeddelelsen. Pensionsmeddelelsen viser kun den almindelige alderspension. Hvis den almindelige alderspension er større end folkepensionens grundbeløb ( kr. årligt i år ), kan du ved alderspensionering før folkepensionsalderen (65-67 år) vælge en udjævnet alderspension. Her er pensionen forhøjet indtil folkepensionsalderen. Ved det fyldte år nedsættes alderspensionen med det beløb, som folkepensionens grundbeløb udgjorde på pensioneringstidspunktet med tillæg af de til enhver tid gældende procentsatser for tillæg. Beregning af den udjævnede alderspension fås ved henvendelse til pensionskassen. Børnepensionen udbetales til hvert barn under 21 år fra det tidspunkt, hvor den løbende alderspension sættes i gang. I -kroner Alderspensionen og alderssummen i år -kroner viser ydelsernes værdi målt i dagens prisniveau. De udtrykker ydelsernes reale størrelse, som kan sammenlignes med din nuværende indkomst. I nominelle kroner Alderspensionen og alderssummen i nominelle kroner viser et skøn over de beløb, der vil blive udbetalt på pensioneringstidspunktet. De nominelle beløb er kun relevante for de medlemmer, der planlægger pensionering i nær fremtid. Tallene kan sammenholdes med andre faste nominelle indtægter og udgifter, fx anden pension og ydelser på realkreditlån. 4/10

5 Vejledning pensionsoversigt Pensionens størrelse I pensionerne er indregnet: Grundlagsrente, som ved ordningens begyndelse var et forsigtigt skøn over den fremtidige forrentning Forudsætninger om medlemmernes dødelighed, invaliditet med mere Bonustilskrivning, som er en udlodning af overskud ud over grundlagsrenten og af overskud fra forudsætningerne om administrationsomkostninger, dødelighed med mere Pensionisttillæg, som dels er en udlodning af egenkapitalen, dels aldersafhængigt tillæg i ordninger med grundlagsrente under 3,5 pct. Aldersafhængigt tillæg afhænger af pensionistens alder og er derfor kun indregnet i beløbene for invalidepension og alderspension. Aldersafhængigt tillæg kan også udbetales i tilknytning til børnepension og ægtefælle/samleverpension, men vil afhænge af alderen for barnet henholdsvis ægtefællen/samleveren. Oplysning om størrelsen af tillægget kan fås ved henvendelse til pensionskassen. Grundlagsrente og rentebonus Grundlagsrenten og rentebonustilskrivningen efter skat i 2014 er anført i oversigt 1. Der er også beregnet et udtryk for, hvor meget grundlagsrente og rentebonus i alt har forøget pensionsmidlerne over det seneste år. Hertil kommer eventuelt risikobonus. Bonustilskrivningen sker i henhold til pensionskassens bonusregulativ. Oversigt 1. Grundlagsrente, rentebonus og kontorente efter PALskat i 2014, pct. Grundlagsrente Rentebonus Kontorente i alt Afdelingen UA: UA 4 pct. 4,00 0 4,00 UA 0,5 pct 0,50 0,50 1,00 Afdelingen : 3,5 pct. 1) 3,50 0 3,50 0,5 pct. fra 3,5 pct. 1) 6) 0,50 1,50 2,00 3 pct. 2) 3) 3,00 0 3,00 0,5 pct. fra 3 pct. 2) 6) 0,50 2,50 3,00 0,5 pct. 4) 5) 7) 0,50 3,50 4,00 1) Medlemmer optaget ) Medlemmer optaget (kønsopdelt grundlag). 3) Medlemmer optaget i hht. YL-overenskomst (fælleskønsgrundlag). 4) Medlemmer optaget 1.7. og senere med kønsopdelt grundlag (private indbetalinger). 5) Medlemmer optaget 1.7. og senere med fælleskønsgrundlag (erhvervstilknyttede indbetalinger). 6) Pensionsforhøjelser fra regnes med en grundlagsrente på 0,5 pct. 7) Omfatter også medlemmer, der pr , eller 1.1. har valgt ny ordning. I de beregnede pensioner (undtagen grundbeløbene) er der indregnet pensionisttillæg. Størrelsen af pensionisttillæg i de sidste ti år fremgår af oversigt 2. Pensionisttillægget betales af egenkapitalen. Hertil kommer aldersafhængigt tillæg til ordninger med en grundlagsrente under 3,5 pct. Aldersafhængigt tillæg afhænger af alderen og af grundlagsrenten og kan vælges ved pensioneringen. Det betales af opsparingen for den enkelte pensionist, og det aftrappes med alderen hvert år. Tillægge- 5/10

6 Vejledning pensionsoversigt ne kan nedsættes yderligere eller bortfalde med virkning fra og med den følgende måned, hvis pensionskassens reservesituation ændres. Oversigt 2. Pensionisttillæg, pct. Periode Afdelingen UA Afdelingen * * * 0 13* Forventet fra og med 0 13* 2016 *) Pensionisttillæg udbetales fra og med til kun i tilknytning til ordninger oprettet efter 1.7., herunder ordninger, der er omtegnet eller Fra og med udbetales også pensionisttillæg til garanterede ordninger, hvis de pågældende rentegrupper ikke har skyggekonto overfor egenkapitalen. Ud over bonustilskrivningen i 2014 er der ved beregningen af prognosen for den fremtidige alderspension indregnet et skøn over den fremtidige forrentning. Invalidepension Invalidepensionen beregnes ud fra pensionshensættelsen, de forventede fremtidige bidrag samt grundlagsrenten, jf. oversigt 1. Grundlagsrenten er et forsigtigt skøn over den langsigtede forrentning. Endvidere er indregnet forudsætninger om medlemmernes dødelighed og invaliditet med mere. Herved fås grundbeløbet. Invalidepensionen inklusive tillæg fås ved at lægge de gældende satser for pensionisttillæg og aldersafhængigt tillæg til grundbeløbet. Udbetaling ved død Ægtefælle-/samlever- og børnepensionen samt ugiftesummen og engangsydelsen ved død beregnes ud fra invalidepensionen. Alderspension Alderspensionen ved 67 år angivet i grundbeløb svarer for medlemmer under 67 år til grundbeløbet for invalidepensionen. Der er ikke angivet et beløb for alderspensionen inklusive tillæg. I stedet er angivet en prognose for den fremtidige alderspension. I nominelle kroner Prognosen for alderspensionen og alderssummen i nominelle kroner beregnes på basis af en prognose for udviklingen i indbetalingerne til pensionskassen og den fremtidige forrentning og bidragsstigning og er inklusive tillæg, der også vises separat. I -kroner Prognosen for alderspensionen og alderssummen i år -kroner beregnes på grundlag af alderspensionen i nominelle kroner og en prognose for de fremtidige prisstigninger. Prognoseforudsætningerne, som løbende revurderes, er vist i oversigt 3-6 nedenfor. 6/10

7 Vejledning pensionsoversigt Oversigt 3. Forudsat stigning i medlemsbidrag, pct Stigning i medlemsbidrag 1,0 2,0 Oversigt 4. Forudsat forrentning efter PAL-skat, pct. Kontorentegruppe I afdelingen UA: UA 4 pct. 4,00 4,00 4,00 4,00 UA 0 pct. 1,00 0,00 1,00 1,00 I afdelingen : 3,5 pct. 3,50 3,50 3,50 3,50 0 pct. fra 3,5 pct. 2,00 0,50 2,00 2,00 3 pct. 3,00 3,00 3,00 3,00 0 pct. fra 3 pct. 2,50 1,50 3,00 3,00 0 pct. 2,50 2,50 4,00 4,50 Oversigt 5. Forudsætninger om administrationsomkostninger fra og frem for ikke-pensionerede medlemmer 1) Afdelingen UA Afdelingen Omkostningsfradrag i pct. af - 1,4 medlemsbidrag 2) Årligt omkostningsgebyr i kr. 3) ) Bortset fra opsparingsmedlemmer. 2) Omkostningsfradraget trækkes af det forudsatte medlemsbidrag og af pensionsbidrag herudover. I det tekniske grundlag er forudsat et omkostningsfradrag på 3 pct. og ingen omkostningsgebyrer. 3) Omkostningsgebyrerne forudsættes reguleret svarende til inflationen. Medlemmer med beskattede indbetalinger fra Færøerne betaler yderligere et gebyr på 288 kr. årligt. Oversigt 6. Forudsat pris for for pensionsdækning angivet i procent af priserne i det tekniske grundlag Ved invaliditet Aldersgruppdeder Kvin- Kvin- Mænd Mænd Unisex Unisex Ved død og positiv risikosum Aldersgruppe Kvinder Mænd Mænd Unisex Unisex Note: Senest fra alder 67 er risikosummen ved død negativ. Kvinder Ved død og negativ risikosum Aldersgruppe Kvinder Kvinder Mænd Mænd Unisex Unisex /10

8 Vejledning pensionsoversigt Prognoseforudsætningerne i pensionskassen er baseret på disse samfundsforudsætninger, som anvendes af forsikringsselskaber og banker: Samfundsforudsætninger, pct. p.a Inflation 1,0 2,0 Arbejdsmarkedsbidrag 8,0 8,0 Obligationer og pantebreve (afkast) 2,5 4,0 Aktier og fast ejendom (afkast) 5,5 7,0 Indeksobligationer (afkast) 1,5 2,0 Skat af pensionsafkast 15,3 15,3 Beskatning Pensionsordningen er en ordning med løbende udbetalinger. Pensionsbidragene er som udgangspunkt fuldt fradragsberettigede i den personlige indkomst. Hvis arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidraget, fratrækkes dette i den skattepligtige indkomst, der indberettes til Skat. Hvis du selv indbetaler pensionsbidraget, og den samlede indbetalingstid (inklusive perioder, hvor arbejdsgiveren har indbetalt pensionsbidraget) er under ti år, gælder der særlige fradragsregler. Du kan rekvirere materiale herom i pensionskassen. Hvis du er omfattet af dækning ved udvalgte kritiske sygdomme, betales præmien ud af den bonus, der tilskrives din ordning. Præmien er skattepligtig og indberettes til Skat som B-indkomst. De løbende pensionsudbetalinger beskattes som almindelig indkomst. Pensionsudbetalinger er omfattet af den vedtagne lov om særskat på pensionsudbetalinger (udligningsskatten) over kr. (). Udligningsskatten trådte i kraft i Satsen er på 6 pct. i årene Fra og med aftrappes skatten med 1 procentpoint årligt og bortfalder helt i Hvis den årlige løbende udbetaling af pension ekskl. pensionisttillæg er af beskeden størrelse (under kr. i ), vil den løbende pension blive erstattet af et engangsbeløb. Engangsudbetalingerne beskattes med en afgift på 40 pct. Dog er afgiften for alderssummer i nedsat til 37,3 pct. Engangsudbetalingerne ved død er desuden omfattet af de almindelige regler for afgift af arv. Udbetaling ved udvalgte kritiske sygdomme er skattefri. De beskatningsmæssige regler for pensionsbidrag og pensionsudbetalinger fremgår af lov om beskatningen af pensionsordninger mv. 8/10

9 Vejledning pensionsoversigt II. Pensionshensættelsen Pensionshensættelsen er den individuelt opsparede andel af pensionskassens formue. Pensionshensættelsen 1. januar er beregnet som pensionshensættelsen 1. januar 2014 plus indbetalte pensionsbidrag i Herfra er trukket det beløb, der er betalt for administration af pensionsordningen, og det beløb, der er betalt for forsikringsdækning. Rabat på prisen for administration og forsikringsdækning i form af administrationsbonus og risikobonus er indregnet. Prisen for forsikringsdækningen afhænger af pensionsordning og alder. Hvis pensionsbidragene indbetales til en pensionsordning med kønsopdelt grundlag, afhænger prisen endvidere af køn. Derpå forrentes beløbet med grundlagsrenten og rentebonus. De registrerede pensionsindbetalinger, de fratrukne arbejdsmarkedsbidrag og det forudsatte medlemsbidrag fremgår af Min pension under Indbetalinger på lpk.dk. Pensionsindbetalinger (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag) og præmie for dækning ved udvalgte kritiske sygdomme bliver indberettet til Skat omkring den 19. januar. Af kontoudskriften fremgår også, om der er indbetalt det forudsatte medlemsbidrag. Er der indbetalt mere eller mindre end forudsat, er forskellen udlignet ved en op- eller nedskrivning af din pension. Overskud Pensionskassen opnår som regel et overskud, som gives videre til medlemmerne i form af: Rentebonus hvis forrentningen af pensionsmidlerne er højere end grundlagsrenten Risikobonus hvis udgifterne til invalidepension, alderspension mv. er mindre end forudsat Administrationsbonus hvis udgifterne til administration er mindre end forudsat eller henlægges til pensionskassens reserver til at imødegå eventuelle fremtidige forhold, som fx kursfald, der vil belaste pensionskassens reserver. Pensionskassens overskud og pensionskassens reserver kan kun bruges til at opretholde og forbedre medlemmernes pension. Pensionshensættelsen er opdelt på: Afdelingen. Pensionsbidrag modtaget efter 1. april 1987 Afdelingen UA. Pensionsbidrag modtaget inden 1. april Den andel af pensionshensættelsen, som er fritaget for pensionsafkastskat, er angivet selvstændigt. Hvis der er omtegnet til ny ordning i 2009, 2012 eller er hele pensionshensættelsen herefter i. Pensionshensættelsen er knyttet til pensionsordningen og 9/10

10 Vejledning pensionsoversigt kan normalt ikke udbetales til medlemmet. I tilfælde af medlemmets invaliditet eller død ændres pensionshensættelsen, så den svarer til de pensionsydelser, der skal udbetales. De generelle regler for, under hvilke omstændigheder værdien af pensionshensættelsen kan udbetales, fremgår af pensionskassens vedtægt. Der kan dog være yderligere begrænsninger til disse regler i de overenskomster, i henhold til hvilke der er indbetalt pensionsbidrag. Se pensionskassens vedtægter på lpk.dk. 10/10

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde?

Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde? Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde? Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde? Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde? kan bestilles hos: Schultz

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere