SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCAN1 BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret installatør. For autoriseret installatør besøg Leverandøren kan frafalde reklamationsretten såfremt der er uklarhed om korrekt montering. Anlægget må ikke ibrugtages før det efter installation har hvilet i 30min, idet kølemidlet skal sætte sig. Opsætning uden brug af autoriseret installatør sker på eget ansvar. Anlægget må aldrig nedtages eller flyttes af andre end en autoriseret installatør. Bemærk at udedelen den tunge kasse, skal være opretstående til enhver tid.

2 Læs denne vejledning I denne vejledning vil du finde mange nyttige tips til, hvordan dit klimaanlæg skal bruges og vedligeholdes ordentligt. Blot en lille smule forebyggende omhu fra dig kan spare dig for megen tid og mange penge i løbet af dit klimaanlægs levetid. Du finder mange svar på almindelige problemer i kapitlet om tips til fejlafhjælpning. Hvis du sørger for at læse kapitlet om Tips til Fejlafhjælpning igennem først, behøver du måske slet ikke ringe efter service. Forsigtig! Kontakt den autoriserede installatør for montering, reparation eller vedligeholdelse af dette produkt. Kontakt den autoriserede el installatør for elinstallation af denne enhed. Klimaanlægget er ikke beregnet til brug af yngre børn eller handicappede uden opsyn. Yngre børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med klimaanlægget. Hvis ledningen skal udskiftes, må udskiftningen kun foretages af en autoriseret elinstallatør. Installationsarbejdet skal udføres efter de nationale standarder for elektriske installationer, og kun af en autoriseret installatør. Vigtige bemærkninger! 1. Undlad at betjene enheden med det vandrette lamelgitter i lukket position. 2. Undlad at betjene enheden uden luftfilteret.

3 Sikkerhedsforanstaltninger For at forhindre overlast på brugeren eller andre personer og skade på ejendommen skal følgende instruktioner følges. Forkert brug som følge af tilsidesættelse af instruktionerne kan forårsage overlast eller skade. Graden af alvor er klassificeret af følgende indikationer. ADVARSEL Sæt strømstikket korrekt i. Ellers kan det forårsage brand og/eller elektrisk stød som følge af overdreven varmeudvikling. Undlad at ændre på kablets længde eller udskifte dele af stikproppen med andre dele. Sørg altid for effektiv jordforbindelse. Manglende jordforbindelse kan forårsage elektrisk stød. Tag enheden ud af stikkontakten hvis der kommer mærkelige lyde eller røg fra den. Hvis ikke kan dette forårsage brand og/eller elektrisk stød. Start eller stop ikke enheden ved at sætte stikket i eller trække det ud af stikkontakten. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød som følge af varmeudvikling. Betjen ikke apparatet med våde hænder eller i fugtige omgivelser. Dette kan forårsage elektrisk stød. Lad ikke vand løbe ind i de elektriske dele. Dette kan forårsage fejl på maskinen og/eller elektrisk stød. Undlad at bruge stikkontakten, hvis den er løs eller beskadiget. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at bruge strømkablet tæt på andre varme kilder. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at bruge et ødelagt eller uspecificeret kabel. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes af en autoriseret installatør. Luftstrømmen fra klimaanlægget må ikke kunne rettes direkte mod rummets beboere. Dette kan være sundhedsskadeligt. Installer altid en afbryder og en specifik effektkreds (egen gruppe). Følges dette ikke kan det forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at åbne enheden under drift. Dette kan forårsage fysisk skade og/eller elektrisk stød. Brug ikke klimaanlægget og tilhørende kabler i nærheden af brændbare gasser, væsker eller stoffer som f.eks. benzin, benzen, fortynder osv. Det kan forårsage eksplosion og/eller brand. Undlad at demontere eller ændre på apparatet. Dette kan forårsage brand, elektrisk stød og/eller fysisk skade.

4 Forsigtig Når luftfilteret skal fjernes må apparatets metaldele ikke berøres. Dette kan forårsage fysisk skade. Sluk for strømmen og træk stikket ud af stikkontakten når enheden skal rengøres. Rengør ikke enheden så længe der er strøm tilsluttet. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at placere forhindringer rundt om luftindtag eller inde i luftudtag. Dette kan forårsage fejl i apparatet og/eller en ulykke. Brug ikke stærke rengørings midler som fortynder el. lign. Brug i stedet en tør eller let fugtig klud. Ellers kan udseendet af enheden forringes som følge af ændring af farve eller ridser i overfladen. Undlad at bruge vand til rengøring af enheden. Brug af vand øger risikoen for at vand trænger ind i de elektriske dele. Dette kan forårsage skade og/eller elektrisk stød. Stil ikke kæledyr eller potteplanter et sted hvor de udsættes for direkte luftstrøm fra anlægget. Dette kan være sundhedsskadeligt for kæledyrene og skade planterne. Hold på selve stikproppen når stikket skal hives ud af stikkontakten. Undladelse af dette kan forårsage skade på anlægget og/eller elektrisk stød. Sørg for at installationskonsollen på udedelen ikke er beskadiget som følge af blotlægning i længere tid. Hvis konsollen er beskadiget kan dette forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at placere tunge genstande på rør, kabler, indedel og udedel. Dette kan gøre skade på nævnte dele. Brug ikke enheden til special formål som køling af serverrum eller lign. uden at have snakket med Scanheat A/S først. Dette kan forårsage forringelse af kvalitet og/eller skade. Indsæt altid filtrene sikkert og korrekt. Rengør filtret jævnligt. Anbefalet er 1 gang om ugen. Undlad at drikke vand der er tømt ud fra enheden. Det kan indeholde urenheder der kan være sundhedsskadelige. Hvis der kommer vand ind i enheden, skal enheden slukkes på stikkontakten of træk stikket ud indtil enheden er tørret. Kontakt en autoriseret installatør for tjek ved opstart af anlægget igen. Vær forsigtig ved udpakning og installering. Skarpe kanter kan forårsage fysisk skade.

5 Identifikation af de forskellige dele Indedel: 1. Indedel 2. Bagerste gitter til luftindtag 3. Frontpanel 4. Luftrensningsfilter og luftfilter 5. Vandret luftstrømnings gitter 6. Vertikal luftstrømnings gitter 7. LCD Display 8. Drænrør Udedel: 1. Tilslutningsrør 2. Forbindelseskabel 3. Stopventil 4. Ventilatorhætte

6 Oversigt over LCD display Bemærk: Ikke alle funktioner er på alle modeller. Drift funktion: Denne lampe lyser når enheden kører. Timer funktion: Denne lampe lyser når timer funktionen kører/er indstillet Varmefunktion: Denne lampe lyser når enheden er indstillet til varmefunktion Temperatur indikator: Dette viser det valgte grade tal. Kølefunktion: Denne lampe lyser når enheden er indstillet til kølefunktion Affugtningsfunktion: Denne lampe lyser når enheden er ved at affugte, afrime og når kompressoren er ved at opbygge tryk til at starte sin drift. Blæsefunktion: Dette symbol indikerer ventilator hastigheden og lyser alene når anlægget kun cirkulerer luften.

7 Rengøring og vedligehold Advarsel: Inden der udføres nogen form for vedligeholdelse, skal der slukkes for strømmen til systemet. Forsigtig: Ved rengøring af indedelen skal der bruges en tør eller let fugtig klud, hvis indedelen er meget snavset. Forsigtig: Undlad at bruge sæbe alle andre kemiske produkter ved rengøring. Rengøring af luftfiltrene: Luftfiltrene bag frontpanelet bør kontrolleres og rengøres en gang om ugen. Hvis ikke det ser ud til at være nødvendigt efter 1 uges drift ventes yderligere en uge. Max interval for rengøring bør dog være 2 uger. Et tilstoppet luftfilter kan have stor indvirkning på driften og der ved forringe varme/køleeffekten betydeligt. 1. Grib fat i begge sider af panelet og løft frontpladen ud og op. 2. Hold på luftfilterets håndtag og løft det lidt op, for efter at trække ud og ned til det er fri fra frontpladen. 3. Rengør filtret. 4. Monter filteret tilbage i indedelen. Vær opmærksom på at filtret kommer korrekt på plads så det ikke sidder skævt

8 Vedligeholdelse: Kontroller om luftindtag og luftudtag på både indedel og udedel er blokeret, hvis anlægget ikke har været brugt i længere tid. Hvis de er, skal disse rengøres inden anlægget sættes i drift. Udfør følgende hvis anlægget ikke skal bruges i længere tid: 1. Rengør indedelens luftfiltre. 2. Vælg ventilator funktion og lad indedelens ventilator kører et stykke tid for at tørrer det indvendige af indedelen. 3. Tag strømforsyningen fra og tag batterierne ud af fjernbetjeningen. 4. Kontroller med jævne mellemrum komponenterne i udedelen. Kontakt Scanheat A/S hvis enheden kræver service. Kontroller følgende inden anlægget tages i brug, hvis det har stået ubrugt i længere tid: 1. Kontroller den elektriske installation at den ikke er beskadiget eller afbrudt. 2. Kontroller at luftfiltret er installeret. 3. Kontroller om luftindtag og luftudtag er blokeret. Hvis de er fjern da blokeringen. Manuel betjening Enheden kan manuelt betjenes hvis fjernbetjeningen er defekt, forsvundet eller deaktiveret. Bemærk: Anlægget skal være slukket, inden det betjenes via den manuelle betjeningsknap. Hvis anlægget er i brug, skal du holde den manuelle betjeningsknap nede, indtil anlægget slukker. 1. Åben frontpanelet. 2. Tryk én gang på den manuelle betjeningsknap for at aktivere tvungen AUTO drift. Hvis du trykker to gange på knappen inden for fem sekunder, aktiveres tvungen KØLE drift. 3. Luk frontpanelet igen. OBS: Den manuelle betjeningsknap bruges kun til afprøvning af anlægget. Undgå at bruge den hvis det ikke er nødvendigt. For betjening af anlægget med fjernbetjeningen skal du blot rette fjernbetjeningen mod anlægget og bruge den som normalt.

9 Indstilling af udblæsningsretningen Luftretningen skal indstilles korrekt, ellers kan det virke ubehageligt i form af træk og give en svingende rumtemperatur. Sådan indstilles den lodrette luftstrøm (op/ned) Funktionen skal indstilles, mens anlægget kører. Brug fjernbetjeningen til at indstille luftretningen med. Den vandrette lamels vinkel ændres 6 for hver gang du trykker. Den kan også indstilles til at åbne og lukke automatisk. Se også illustrationen til fjernbetjeningen. Sådan indstilles den vandrette luftstrøm (venstre/højre) Den lodrette klap indstilles manuelt til at blæse i den ønskede retning. VIGTIGT: Inden du indstiller de lodrette klapper, skal strømmen til anlægget være afbrudt. På nogle modeller kan den lodrette klap indstilles ved hjælp af fjernbetjeningen. Se vejledningen til fjernbetjeningen. Den vandrette lamel indstilles ved hjælp af fjernbetjeningen, den lodrette indstilles manuelt. Ved nogle modeller er den lodrette lamel automatiseret og kan indstilles ved hjælp af fjernbetjeningen. OBS! Anlægget må ikke køre i længere tid, når luftstrømmen er rettet nedad i COOL eller affugtningsdrift. Der kan dannes kondens på oversiden af den vandrette lamel, således at det drypper på gulvet eller møbler. Den vandrette lamel må ikke indstilles manuelt, medmindre det er nødvendigt. Brug altid fjernbetjeningen Hvis anlægget startes umiddelbart efter det har været stoppet, kan der gå op til 10 sekunder, før den vandrette lamel bevæger sig. Den vandrette lamels åbningsvinkel må ikke være for lille, da det kan påvirke køle og varmeeffekten på grund af luftstrømmens begrænsede areal. Anlægget må ikke anvendes, når den vandrette lamel er lukket. Når anlægget tændes, kan der komme lidt støj fra den vandrette lamel i ca. 10 sekunder. Dette er normalt.

10 Håndtering af fjernbetjeningen Betjeningsvejledning Fjernbetjeningens position Hold fjernbetjeningen er sted, hvor signalerne kan nå modtageren på indedelen. (Max rækkevidde 8m) Når man vælger timerdrift, sender fjernbetjeningen automatisk et signal til indedelen på det angivende tidspunkt. Sørg for at fjernbetjeningen vender mod indedelen og kan nå. Hvis fjernbetjeningen er placeret et sted, hvor et korrekt signal ikke kan trænge igennem ordentligt kan der opstå en forsinkelse på op til 15 min. Advarsel! Fjernbetjeningen virker ikke, hvis gardiner, dører eller andre materialer blokerer for signalet fra fjernbetjeningen til indedelen. Sørg for at der ikke kommer væske i fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen må ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Hvis den infrarøde modtager i indedelen udsættes for direkte sollys, virker anlægget måske ikke korrekt. Brug gardiner eller lignende til at sørge for, at der ikke kommer direkte sollys eller varme på indedelen. Hvis andre elektriske apparater påvirkes af fjernbetjeningen, skal disse fjernes, eller man kan henvende sig til den lokale forhandler.

11 Udskiftning af batterier Fjernbetjeningen bruger 2stk AAA batterier. 1. Fjern batteriklappen på bagsiden af fjernbetjeningen. Dette gøres ved at skubbe på klappen i pilenes retning. 2. Fjern de gamle batterier og isæt nye batterier. Sørg for at (+) og ( ) isættes korrekt. 3. Monter batteriklappen igen. Bemærk!: Brug ikke gamle brugte batterier eller forskellige slags batterier. Dette kan give problemer i fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, fjern da batterierne for at undgå lækage af batteri syrer.

12 Fjernbetjeningens knapper og funktioner. Driftsområder: Opvarmning Køling Affugtning Auto Ventilation (kun på nogle modeller) Sundhed (Kun på nogle modeller) 24 timers timer indstilling Indstilling af indendørs temperatur: Skala fra 16 C/17 C til 30 C/31 C 8 C/FP indstilling (Kun på nogle modeller) Integreret LCD display Knappernes funktioner: 1. Temperatur knap : Denne knap nedsætter indendørs temperatur med 1 C ad gangen ned til 16 C/17 C. 2. Temperatur knap Δ: Denne knap forhøjer indendørs temperaturen med 1 C ad gangen op til 30 C/31 C. 3. Mode knap: Hver gang der trykkes på denne knap skifter driftsmåden i følgende rækkefølge: Auto Afkøling Affugtning Opvarmning Sundhed/Ventilation

13 4. Sving knap: Tryk på denne knap én gang hurtigt for at ændre retningen på luftstrømmen fra den vandrette lamel. Lamellen bevæger sig 6 for hvert tryk. Tryk på knappen og hold den nede i 2 sekunder, for at sætte den vandrette lamel i automatisk sving funktion. Tryk igen en hurtig gang og lamellen stopper i den pågældende position. Hvis lamellen svinger /bevæger sig i en position hvor det har indflydelse på kølingen eller opvarmningen, ændre anlægget automatisk position på lamellen (op eller ned). 5. Ren Luft knap (kun på nogle modeller): Når der trykkes på denne knap, sættes der energi på Ion generatoren. Pollen og Urenheder fjernes fra luften. NB: Nogle modeller har en specifik FP knap på denne plads. Denne knap bruges til at aktiver 8 C/FP funktionen. 6. Luftretnings knap: Når der trykkes på denne knap vil svingarmen vælge en fast position. Hver gang der trykkes ændres udblæsningsretningen med 1 trin af gangen. 7. Reset knap: Når der trykkes på den tilbagetrukne Reset knap, annulleres alle aktuelle indstillinger, og fjernbetjeningen går tilbage til de originale indstillinger. 8. Ventilatorhastighed knap: Tryk på knappen for at vælge ventilatorhastighed i rækkefølgen: AUTO, LAV, MELLEM og HØJ. Hver gang der trykkes på knappen, skiftes der hastighed. 9. Tænd/Sluk knap: Tryk for at starte anlægget. Tryk igen for at standse det. 10. Timer Til knap: Tryk på denne knap for at aktivere automatisk tænding. Hvert tryk øger tidsindstillingen med 30 minutter, hvis tiden er mindre end 10 timer. Når den når 10 timer, øger hvert tryk indstillingen med 1 time. For at slukke for denne funktion trykkes på knappen, indtil tidsindstillingen er 0, Nat knap: Tryk på denne knap for at aktivere energispare indstillingen. Tryk igen for at slukke for denne funktion. Denne funktion kan kun aktiveres ved Afkøling, Opvarmning og Auto, og den sørger for at holde den mest behagelige temperatur. NB: NAT funktionen bliver annulleret, hvis der trykkes på andre knapper. 12. Timer Fra knap: Tryk på denne knap for at aktivere automatisk slukning. Hvert tryk øger tidsindstillingen med 30 minutter, hvis tiden er mindre end 10 timer. Når den når 10 timer, øger hvert tryk indstillingen med 1 time. For at slukke for denne funktion trykkes på knappen, indtil tidsindstillingen er 0, Lås knap: Tryk på denne tilbagetrukne knap for at låse alle aktuelle indstillinger. Fjernbetjeningen vil så kun acceptere brugen af Lås knappen. Brug denne indstilling, når du vil undgå, at indstillingerne ændres ved en fejl. Tryk igen på knappen for at ophæve Låsfunktionen. Der vises et låsesymbol på fjernbetjeningens display, når låsefunktionen er aktiveret.

14 14. Turbo knap: Tryk på denne knap for aktivere turbofunktionen, hvor aircondition anlægget varmer eller køler kraftigt. Tryk igen for at slukke for turbofunktionen. NB: Anlægget går automatisk tilbage til de tidligere indstillinger efter ca. ½ time. Ved nogle modeller med 8 C/FP funktion skal denne knap trykkes på og holdes nede i 2 sekunder for at aktivere denne funktion. Nogle modeller har en specifik FP knap Se punkt LED display: Tryk på denne knap for at rydde displayet. Tryk igen for at tænde for displayet.

15 Fjernbetjeningens LCD display Mode display Viser den aktuelle driftstilstand, herunder Auto, Afkøling, Affugtning, Opvarmning. Sendeindikator Denne sendeindikator lyser, når fjernbetjeningen sender signaler til indedelen. Temperatur/Timer display Temperaturindstillingen (fra 16 C/17 C til 30 C/31 C) eller timerindstilling (0 24 timer) vil blive vist. Ved 8 Cfunktion vises der FP. Ved Sundheds funktion vises der ingen ting. Til/Fra display Denne indikator vises når anlægget kører. Mode display (Sundhed eller Ventilation) Ventilationshastighed Viser den valgte ventilatorhastighed: AUTO, HØJ, MELLEM eller LAV. Der vises ingenting, når hastigheden står på AUTO eller Affugtnings funktionen er valgt. Følg Mig display Når der trykkes på Følg Mig knappen under Afkøling og Opvarmning, aktivers føleren i fjernbetjeningen, og denne indikator vises. Timer display Dette område viser Timer indstilling, dvs. hvis det kun er den automatiske tænding, der er indstillet, viser displayet TIMER ON. Hvis det kun er den automatiske slukning der er indstillet viser displayet TIMER OFF. Hvis begge er indstillet vises TIMER ON OFF. Låse indikator Låse indikatoren vises, når der trykkes på Låseknappen. Fjernbetjeningens knapper er låste når denne indikator vises. Tryk på Låse knappen igen for at låse knapperne op igen.

16 Brug af de forskellige funktioner Afkøling/Opvarmning/Kun Ventilator Start Sørg for at anlægget er tilsluttet, og at der er strøm på. 1. Mode knap. Tryk på denne knap for at vælge Afkøling, Opvarmning, eller Sundhed/Ventilation. 2. Temperaturknap (TEMP). Indstil den ønskede temperatur. Den mest behagelige temperatur er mellem 21 og 28 o C. 3. Ventilatorhastighed. Tryk for at vælge AUTO, LAV, MELLEM og HØJ. 4. Tænd/Sluk knap. Tryk for at starte anlægget. Driftsindikatoren på displayet på den indendørs enhed lyser. Driftsmåden vælges i henhold til rumtemperaturen, og anlægget starter efter ca. 3 minutter (hvis der vælges Sundhed, starter enheden automatisk). Stop Tryk på Tænd/Sluk knappen for at stoppe anlægget. NB: Temperaturen kan ikke styres i driftsmåden KUN VENTILATOR her kan kun udføres trin 1, 3 og 4. Affugtning Start Sørg for at anlægget er tilsluttet, og at der er strøm på. Driftsindikatoren på den indendørs enhed begynder at blinke. 1. Mode knap. Tryk på denne knap for at vælge Affugtning. 2. Temperaturknap (TEMP). Indstil den ønskede temperatur. 3. Tænd/Sluk knap. Tryk for at starte anlægget. Der vises ingen indikator for ventilatorhastighed. Den indendørs ventilatorhastighed vil automatisk blive sat til LAV. Stop Tryk på Tænd/Sluk knappen for at stoppe anlægget. Advarsel: Under Affugtning kører anlægget automatisk i Afkøling eller Sundhed pga. forskellen mellem den indstillede temperatur og den faktiske indendørs temperatur. Timerdrift Med Timer Til knappen indstilles den automatiske tænding af anlægget. Med Timer Fra knappen indstilles den automatiske slukning af anlægget Indstilling af tid for automatisk tænding. 1. Tryk på Timer Til knappen. Fjernbetjeningen viser Timer Til, den sidst indstillede tid for automatisk tænding, og signalet h vises på LCD displayet. Nu er det parat til at nulstille tiden for automatisk tænding for at starte anlægget.

17 2. Tryk på Timer Til knappen igen for at indstille den ønskede tid for automatisk tænding. Hver gang der trykkes på knappen, øges tiden med 30 minutter op til 10 timer, og med 1 time mellem 10 og 24 timer. 3. Når TIMER TIL er indstillet, er der et halvt sekunds forsinkelse, før fjernbetjeningen sender signalet til aircondition anlægget. Efter yderligere ca. 2 sekunder forsvinder signalet h, og den indstillede temperatur vises på LCD displayet. Indstilling af tid for automatisk slukning. 1. Tryk på Timer Fra knappen. Fjernbetjeningen viser Timer Fra, den sidst indstillede tid for automatisk slukning, og signalet h vises på LCD displayet. Nu er det parat til at nulstille tiden for automatisk slukning for at slukke anlægget. 2. Tryk på Timer Fra knappen igen for at indstille den ønskede tid for automatisk slukning. Hver gang der trykkes på knappen, øges tiden med 30 minutter op til 10 timer, og med 1 time mellem 10 og 24 timer. 3. Når TIMER FRA er indstillet, er der et halvt sekunds forsinkelse, før fjernbetjeningen sender signalet til aircondition anlægget. Efter yderligere ca. 2 sekunder forsvinder signalet h, og den indstillede temperatur vises på LCD displayet. For deaktivering af Timer funktionen rykkes der indtil tiden siger 0,0. Advarsel Når der vælges timerdrift, sender fjernbetjeningen automatisk timersignalet til den indendørs enhed i den angivne tid. Sørg derfor for, at fjernbetjeningen befinder sig et sted, hvor den kan sende signalet korrekt til den indendørs enhed. Den effektive driftstid, som fjernbetjeningen kan indstilles på til timerdrift, er begrænset til følgende indstillinger: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24. Nat knap Når der trykkes på Nat knappen, aktiveres økonomifunktionen. Under Afkøling, Opvarmning eller Auto øges eller reduceres anlæggets temperatur automatisk med 1 o C pr. time i 2 timer. Efter 2 timer fortsættes med den da fremkomne temperatur, og ventilatorhastigheden sættes til LAV. Nat funktionen kan bevare den mest behagelige temperatur og spare mere energi. NB: NATfunktionen fås kun ved Afkøling, Opvarmning og Auto. Reset og Låseknapperne 1. Når der trykkes på den tilbagetrukne Låse knap, låses alle aktuelle indstillinger, og fjernbetjeningen reagerer ikke på andre knapper end Låse knappen. Brug Låse knappen, når du ønsker at forhindre, at indstillingerne ændres ved en fejl.

18 Tryk på Låse knappen igen, når du igen ønsker at ændre noget. Et låsesymbol fremkommer nederst til højre på fjernbetjeningens display, når Låse funktionen er aktiveret 2. Når man trykker på den tilbagetrukne Reset knap, annulleres alle indstillinger, og der vendes tilbage til indstillingerne fra fabrikken. Luftretningsknap Brug Sving knappen til at aktivere Auto svingfunktionen og låse spjældet i den ønskede position. 1. Ved et hurtigt tryk på denne knap aktiveres spjældets indstilling af luftretningen. Spjældet bevæger sig 6 o for hvert tryk. Tryk igen på Sving knappen, indtil spjældet er i den ønskede position. 2. Hvis der trykkes på knappen i yderligere 2 sekunder, aktiveres den automatiske svingning af spjældet. Tryk igen for at standset det. NB: Når spjældet svinger til en position, hvor det påvirker aircondition anlæggets køle eller varmevirkning, ændre det automatisk retning (op eller ned). Renluft funktion (Kun på nogle modeller) Luftkvalitet er nøglen til komfort, og dette klimaanlæg er udstyret med et ioniseringsudstyr: Ionisering kan generere rigeligt med anioner til at fylde rummet med frisk og naturlig luft. Hele familien vil nyde en naturlig, ren og sund luft hver dag. Følg Mig funktion (Kun på nogle modeller) Fjernbetjeningen virker som en fjerntermostat, der muliggør en præcis temperaturkontrol, hvor fjernbetjeningen befinder sig. For at aktivere Følg Mig funktionen skal du med fjernbetjeningen pege på enheden og trykke på Følg Mig knappen. Displayet på fjernbetjeningen viser den aktuelle temperatur på fjernbetjeningens lokation. Fjernbetjeningen vil sende dette signal til klimaanlægget hvert 3. minut, indtil der trykkes på Følg Mig knappen. Hvis enheden ikke modtager Følg Mig signalet i løbet af 7 minutter, vil enheden bippe for at angive, at Følg Mig funktionen er slut. Tørre og antibakteriel funktion Når enheden slukkes på Afkøling, Affugtning, Auto (Afkøling) funktion, vil klimaanlægget fortsætte med at køre 10 minutter ved LAV ventilatorhastighed. Dette vil medvirke til at tørre vandet inde i indedelen, og forhindre bakterierne i at formere sig samt at give ren og frisk luft. Denne funktion er en standard fabriksindstilling. Hvis du ønsker at annullere den, skal du bruge fjernbetjeningen til at vælge Ventilator funktion, trykke på Tænd/Sluk knappen for at tænde for enheden, trykke på Tænd/Sluk knappen igen for at slukke enheden efter 5 sekunder. I Affugtning & Antibakteriel funktion skal klimaanlægget først genstartes, når enheden er helt slukket.

19 Auto Ren funktion (Kun på nogle modeller) Funktionen bruges, efter der er afbrudt for kølefunktionen, til at rengøre udedelen og holde den frisk til næste funktion. Denne funktion er nem at få til at virke, da der er adgang til den via fjernbetjeningen. Hvis det er modeller, der kun har afkølingsfunktion, vil klimaanlægget fungere i KUN Ventilatorfunktion ved LAV ventilatorhastighed i 30 minutter og derefter stoppe funktionen, og enheden slukker. Hvis det drejer sig om modeller med både Afkøling og Opvarmning, vil klimaanlægget fungere således: Kun Ventilator funktion ved lav ventilatorhastighed (13 minutter) Varmefunktion med LAV ventilatorhastighed (1 minut) Kun Ventilator funktion (2 minutter) Stop funktion Slukker enheden. Bemærk! Denne funktion findes kun under Afkøling (Auto, tvunget Afkøling) og Affugtnings funktion. Inden funktionen vælges, anbefales det at køre klimaanlægget i Afkølings funktion i omkring 30min. Når Auto Ren funktionen er aktiveret, vil alle Timer indstillinger blive annulleret. I Auto Ren funktion vil et ekstra tryk på Auto Ren knappen stoppe funktionen og slukke for enheden. 8 C/FP funktion Denne funktion gør det muligt at indstille anlægget til et sætpunkt på varmemode på 8 C. Knappen for aktivering af denne funktion kan være en separat knap kaldet FP eller ligger under knappen FP/Turbo som regel bare kaldet Turbo. Hvis den aktivering er indlagt under Turbo knappen skal denne knap holdes ned i 2 sekunder. Ved separat knap er et enkelt tryk nok. Funktionen er oprettet for dem som ønsker at holde en lav temperatur i f.eks. sommerhuset, når de ikke er til stede. Anlægget vil, når funktionen er aktiveret, forsøge at opretholde en temperatur på 8 C, men vil aldrig opnå denne temperatur, da der hele tiden vil mistes energi til omgivelserne. Typisk rum temperatur vil ligge omkring 4 5 C under den temperatur anlægget er indstillet til. Også i alm. varmefunktion. Bemærk! Ved meget lave temperaturer udenfor kan temperaturen i huset komme tæt på eller under 0 C. Hold derfor jævnligt opsyn med pumpen og huset når temperaturen kommer under frysepunktet. Det er vigtigt at notere sig at, drift ved højere temperaturer end den der opnås ved brug af 8 C/FP funktionen, kan være bedre for huset idet tekstiler, møbler m.m. ofte har bedre af en alm. stue temperatur.

20 Fejlfinding og Tips til afhjælpning Klimaanlægget skal stoppes øjeblikkeligt, hvis en af nedenstående fejl optræder. Strømmen skal afbrydes, og det nærmeste kundeservicecenter kontaktes. PROBLEM: Hvis en af følgende koder vises i displayet, skal du slukke for strømmen og kontakte kundeservice: E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 eller P0, P1, P2, P3, P4 Sikringen springer tit, eller sikkerhedsafbryderen udløses ofte. Der er kommet fremmedlegemer eller vand ind i klimaanlægget. Fjernbetjeningen fungerer ikke eller fungerer fejlagtigt. Andre unormale situationer. Fejlfunktion Mulig årsag Løsning Anlægget starter ikke Strømsvigt Vent til strømmen er genoprettet Ledning ikke sat i Sæt ledningen i stikkontakten Sikring er sprunget Udskift sikringen Batteri i fjernbetjeningen skal udskiftes Udskift batterierne Timer funktionen er forkert indstillet Vent indtil timeren er udløbet eller slet timer indstillingen Anlægget nedkøler eller opvarmer ikke lokalet særligt godt, selv om der Ukorrekt temperatur indstilling Indstil den korrekte temperatur. Se Brug af de forskellige funktioner strømmer luft ud af Luftfilteret er blokeret Rens filteret indedelen Dører og vinduer står åbne Luk dører og vinduer Indendørs eller udendørs enheds luftindtag eller udtag er blokeret Kompressorens tre minutters Vent sikkerhedsfrakobling er aktiveret Hvis fejlen ikke blev afhjulpet, skal du kontakte Scanheat A/S. Husk at oplyse detaljeret hvori fejlen består og model navnet på enheden. Bemærk! Du må ikke selv begynde at reparere anlægget. Kontakt altid Scanheat A/S for reparation af anlægget. Fjern blokeringerne og genstart anlægget

21 Tips til funktioner Følgende ting kan forekomme under normal funktion. 1. Beskyttelse af klimaanlægget. Beskyttelse af kompressoren. Kompressoren kan ikke genstarte i 3 minutter, efter det er stoppet. Anti kold luft (kun for modeller med omvendt cyklus) Enheden er beregnet til ikke at blæse kold luft i VARM funktion, når den indendørs varmeveksler er i en af følgende 3 situationer, og den indstillede temperatur ikke er nået. A) Når opvarmningen lige er startet. B) Afrimning. C) Lav temperatur opvarmning. Den indendørs og den udendørs ventilator stopper med at køre i afrimningsfunktion (kun for modeller med omvendt cyklus). Afrimning (Kun for modeller med omvendt cyklus) Der kan genereres frost på udedelen under varmecyklussen, når udetemperaturen er lav og fugtigheden høj, hvilket resulterer i ringere varmeeffektivitet fra klimaanlægget. Under denne betingelse vil klimaanlægget stoppe opvarmningsfunktionen og automatisk starte afrimning. Afrimningstiden kan variere fra 6 til 10 minutter i henhold til udetemperaturen og mængden af frostopbygning på udedelen. 2. En hvid tåge der kommer fra indedelen. Der kan genereres en hvid tåge som følge af stor temperaturforskel mellem luftindtaget og luftudtaget på AFKØLINGS funktion i et indendørs klima med en høj relativ luftfugtighed. Der kan dannes en hvid tåge fra afrimningsprocessen, når klimaanlægget genstarter i OPVARMNINGS funktionen efter afrimning. 3. Lav støj fra klimaanlægget. Du kan måske høre en lav hvislende lyd, når kompressoren kører eller lige er stoppet med at køre. Denne lyd er lyden fra kølemiddel, der flyder eller stopper. Du kan også høre en lav knirke lyd, når kompressoren kører eller lige er stoppet med at køre. Det er forårsaget af varmeudvidelse og kuldesammentrækning af plasticdelene i enheden, når temperaturen skifter. Der kan høres en lyd forårsaget af, at lamelgitteret går tilbage til den originale position, når strømmen tændes. 4. Der blæses støv ud fra indedelen. Dette er normalt, når klimaanlægget ikke har været brugt i lang tid, eller under første anvendelse af enheden. 5. En speciel lugt kommer fra indedelen. Dette er forårsaget af, at indedelen afgiver lugte, der er gennemtrængt fra byggemateriale, møbler eller røg.

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Brugervejledning Indhold: Resumè 3 Arbejdsprincipper 3 Modeller og specifikationer 4 Opbygning 5 Funktioner 6-10 Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Køling 13 Varme 14 Affugter 15 Dvale 16 Auto

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

LUFT/VAND AW 5, AW 8 & AW 13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING

LUFT/VAND AW 5, AW 8 & AW 13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. LUFT/VAND AW 5, AW 8 & AW 13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues.

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INDHOLD

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

KCV 20-030 ON. Brugermanual - installationsmanual

KCV 20-030 ON. Brugermanual - installationsmanual KCV 20-030 ON Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Bemærkninger ved betjening og vedligeholdelse...3 Bemærkninger ved brug...5 Defrosting (af-isning):...1 Navne og funktioner for hver

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere