SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCAN1 BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret installatør. For autoriseret installatør besøg Leverandøren kan frafalde reklamationsretten såfremt der er uklarhed om korrekt montering. Anlægget må ikke ibrugtages før det efter installation har hvilet i 30min, idet kølemidlet skal sætte sig. Opsætning uden brug af autoriseret installatør sker på eget ansvar. Anlægget må aldrig nedtages eller flyttes af andre end en autoriseret installatør. Bemærk at udedelen den tunge kasse, skal være opretstående til enhver tid.

2 Læs denne vejledning I denne vejledning vil du finde mange nyttige tips til, hvordan dit klimaanlæg skal bruges og vedligeholdes ordentligt. Blot en lille smule forebyggende omhu fra dig kan spare dig for megen tid og mange penge i løbet af dit klimaanlægs levetid. Du finder mange svar på almindelige problemer i kapitlet om tips til fejlafhjælpning. Hvis du sørger for at læse kapitlet om Tips til Fejlafhjælpning igennem først, behøver du måske slet ikke ringe efter service. Forsigtig! Kontakt den autoriserede installatør for montering, reparation eller vedligeholdelse af dette produkt. Kontakt den autoriserede el installatør for elinstallation af denne enhed. Klimaanlægget er ikke beregnet til brug af yngre børn eller handicappede uden opsyn. Yngre børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med klimaanlægget. Hvis ledningen skal udskiftes, må udskiftningen kun foretages af en autoriseret elinstallatør. Installationsarbejdet skal udføres efter de nationale standarder for elektriske installationer, og kun af en autoriseret installatør. Vigtige bemærkninger! 1. Undlad at betjene enheden med det vandrette lamelgitter i lukket position. 2. Undlad at betjene enheden uden luftfilteret.

3 Sikkerhedsforanstaltninger For at forhindre overlast på brugeren eller andre personer og skade på ejendommen skal følgende instruktioner følges. Forkert brug som følge af tilsidesættelse af instruktionerne kan forårsage overlast eller skade. Graden af alvor er klassificeret af følgende indikationer. ADVARSEL Sæt strømstikket korrekt i. Ellers kan det forårsage brand og/eller elektrisk stød som følge af overdreven varmeudvikling. Undlad at ændre på kablets længde eller udskifte dele af stikproppen med andre dele. Sørg altid for effektiv jordforbindelse. Manglende jordforbindelse kan forårsage elektrisk stød. Tag enheden ud af stikkontakten hvis der kommer mærkelige lyde eller røg fra den. Hvis ikke kan dette forårsage brand og/eller elektrisk stød. Start eller stop ikke enheden ved at sætte stikket i eller trække det ud af stikkontakten. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød som følge af varmeudvikling. Betjen ikke apparatet med våde hænder eller i fugtige omgivelser. Dette kan forårsage elektrisk stød. Lad ikke vand løbe ind i de elektriske dele. Dette kan forårsage fejl på maskinen og/eller elektrisk stød. Undlad at bruge stikkontakten, hvis den er løs eller beskadiget. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at bruge strømkablet tæt på andre varme kilder. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at bruge et ødelagt eller uspecificeret kabel. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes af en autoriseret installatør. Luftstrømmen fra klimaanlægget må ikke kunne rettes direkte mod rummets beboere. Dette kan være sundhedsskadeligt. Installer altid en afbryder og en specifik effektkreds (egen gruppe). Følges dette ikke kan det forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at åbne enheden under drift. Dette kan forårsage fysisk skade og/eller elektrisk stød. Brug ikke klimaanlægget og tilhørende kabler i nærheden af brændbare gasser, væsker eller stoffer som f.eks. benzin, benzen, fortynder osv. Det kan forårsage eksplosion og/eller brand. Undlad at demontere eller ændre på apparatet. Dette kan forårsage brand, elektrisk stød og/eller fysisk skade.

4 Forsigtig Når luftfilteret skal fjernes må apparatets metaldele ikke berøres. Dette kan forårsage fysisk skade. Sluk for strømmen og træk stikket ud af stikkontakten når enheden skal rengøres. Rengør ikke enheden så længe der er strøm tilsluttet. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at placere forhindringer rundt om luftindtag eller inde i luftudtag. Dette kan forårsage fejl i apparatet og/eller en ulykke. Brug ikke stærke rengørings midler som fortynder el. lign. Brug i stedet en tør eller let fugtig klud. Ellers kan udseendet af enheden forringes som følge af ændring af farve eller ridser i overfladen. Undlad at bruge vand til rengøring af enheden. Brug af vand øger risikoen for at vand trænger ind i de elektriske dele. Dette kan forårsage skade og/eller elektrisk stød. Stil ikke kæledyr eller potteplanter et sted hvor de udsættes for direkte luftstrøm fra anlægget. Dette kan være sundhedsskadeligt for kæledyrene og skade planterne. Hold på selve stikproppen når stikket skal hives ud af stikkontakten. Undladelse af dette kan forårsage skade på anlægget og/eller elektrisk stød. Sørg for at installationskonsollen på udedelen ikke er beskadiget som følge af blotlægning i længere tid. Hvis konsollen er beskadiget kan dette forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at placere tunge genstande på rør, kabler, indedel og udedel. Dette kan gøre skade på nævnte dele. Brug ikke enheden til special formål som køling af serverrum eller lign. uden at have snakket med Scanheat A/S først. Dette kan forårsage forringelse af kvalitet og/eller skade. Indsæt altid filtrene sikkert og korrekt. Rengør filtret jævnligt. Anbefalet er 1 gang om ugen. Undlad at drikke vand der er tømt ud fra enheden. Det kan indeholde urenheder der kan være sundhedsskadelige. Hvis der kommer vand ind i enheden, skal enheden slukkes på stikkontakten of træk stikket ud indtil enheden er tørret. Kontakt en autoriseret installatør for tjek ved opstart af anlægget igen. Vær forsigtig ved udpakning og installering. Skarpe kanter kan forårsage fysisk skade.

5 Identifikation af de forskellige dele Indedel: 1. Indedel 2. Bagerste gitter til luftindtag 3. Frontpanel 4. Luftrensningsfilter og luftfilter 5. Vandret luftstrømnings gitter 6. Vertikal luftstrømnings gitter 7. LCD Display 8. Drænrør Udedel: 1. Tilslutningsrør 2. Forbindelseskabel 3. Stopventil 4. Ventilatorhætte

6 Oversigt over LCD display Bemærk: Ikke alle funktioner er på alle modeller. Drift funktion: Denne lampe lyser når enheden kører. Timer funktion: Denne lampe lyser når timer funktionen kører/er indstillet Varmefunktion: Denne lampe lyser når enheden er indstillet til varmefunktion Temperatur indikator: Dette viser det valgte grade tal. Kølefunktion: Denne lampe lyser når enheden er indstillet til kølefunktion Affugtningsfunktion: Denne lampe lyser når enheden er ved at affugte, afrime og når kompressoren er ved at opbygge tryk til at starte sin drift. Blæsefunktion: Dette symbol indikerer ventilator hastigheden og lyser alene når anlægget kun cirkulerer luften.

7 Rengøring og vedligehold Advarsel: Inden der udføres nogen form for vedligeholdelse, skal der slukkes for strømmen til systemet. Forsigtig: Ved rengøring af indedelen skal der bruges en tør eller let fugtig klud, hvis indedelen er meget snavset. Forsigtig: Undlad at bruge sæbe alle andre kemiske produkter ved rengøring. Rengøring af luftfiltrene: Luftfiltrene bag frontpanelet bør kontrolleres og rengøres en gang om ugen. Hvis ikke det ser ud til at være nødvendigt efter 1 uges drift ventes yderligere en uge. Max interval for rengøring bør dog være 2 uger. Et tilstoppet luftfilter kan have stor indvirkning på driften og der ved forringe varme/køleeffekten betydeligt. 1. Grib fat i begge sider af panelet og løft frontpladen ud og op. 2. Hold på luftfilterets håndtag og løft det lidt op, for efter at trække ud og ned til det er fri fra frontpladen. 3. Rengør filtret. 4. Monter filteret tilbage i indedelen. Vær opmærksom på at filtret kommer korrekt på plads så det ikke sidder skævt

8 Vedligeholdelse: Kontroller om luftindtag og luftudtag på både indedel og udedel er blokeret, hvis anlægget ikke har været brugt i længere tid. Hvis de er, skal disse rengøres inden anlægget sættes i drift. Udfør følgende hvis anlægget ikke skal bruges i længere tid: 1. Rengør indedelens luftfiltre. 2. Vælg ventilator funktion og lad indedelens ventilator kører et stykke tid for at tørrer det indvendige af indedelen. 3. Tag strømforsyningen fra og tag batterierne ud af fjernbetjeningen. 4. Kontroller med jævne mellemrum komponenterne i udedelen. Kontakt Scanheat A/S hvis enheden kræver service. Kontroller følgende inden anlægget tages i brug, hvis det har stået ubrugt i længere tid: 1. Kontroller den elektriske installation at den ikke er beskadiget eller afbrudt. 2. Kontroller at luftfiltret er installeret. 3. Kontroller om luftindtag og luftudtag er blokeret. Hvis de er fjern da blokeringen. Manuel betjening Enheden kan manuelt betjenes hvis fjernbetjeningen er defekt, forsvundet eller deaktiveret. Bemærk: Anlægget skal være slukket, inden det betjenes via den manuelle betjeningsknap. Hvis anlægget er i brug, skal du holde den manuelle betjeningsknap nede, indtil anlægget slukker. 1. Åben frontpanelet. 2. Tryk én gang på den manuelle betjeningsknap for at aktivere tvungen AUTO drift. Hvis du trykker to gange på knappen inden for fem sekunder, aktiveres tvungen KØLE drift. 3. Luk frontpanelet igen. OBS: Den manuelle betjeningsknap bruges kun til afprøvning af anlægget. Undgå at bruge den hvis det ikke er nødvendigt. For betjening af anlægget med fjernbetjeningen skal du blot rette fjernbetjeningen mod anlægget og bruge den som normalt.

9 Indstilling af udblæsningsretningen Luftretningen skal indstilles korrekt, ellers kan det virke ubehageligt i form af træk og give en svingende rumtemperatur. Sådan indstilles den lodrette luftstrøm (op/ned) Funktionen skal indstilles, mens anlægget kører. Brug fjernbetjeningen til at indstille luftretningen med. Den vandrette lamels vinkel ændres 6 for hver gang du trykker. Den kan også indstilles til at åbne og lukke automatisk. Se også illustrationen til fjernbetjeningen. Sådan indstilles den vandrette luftstrøm (venstre/højre) Den lodrette klap indstilles manuelt til at blæse i den ønskede retning. VIGTIGT: Inden du indstiller de lodrette klapper, skal strømmen til anlægget være afbrudt. På nogle modeller kan den lodrette klap indstilles ved hjælp af fjernbetjeningen. Se vejledningen til fjernbetjeningen. Den vandrette lamel indstilles ved hjælp af fjernbetjeningen, den lodrette indstilles manuelt. Ved nogle modeller er den lodrette lamel automatiseret og kan indstilles ved hjælp af fjernbetjeningen. OBS! Anlægget må ikke køre i længere tid, når luftstrømmen er rettet nedad i COOL eller affugtningsdrift. Der kan dannes kondens på oversiden af den vandrette lamel, således at det drypper på gulvet eller møbler. Den vandrette lamel må ikke indstilles manuelt, medmindre det er nødvendigt. Brug altid fjernbetjeningen Hvis anlægget startes umiddelbart efter det har været stoppet, kan der gå op til 10 sekunder, før den vandrette lamel bevæger sig. Den vandrette lamels åbningsvinkel må ikke være for lille, da det kan påvirke køle og varmeeffekten på grund af luftstrømmens begrænsede areal. Anlægget må ikke anvendes, når den vandrette lamel er lukket. Når anlægget tændes, kan der komme lidt støj fra den vandrette lamel i ca. 10 sekunder. Dette er normalt.

10 Håndtering af fjernbetjeningen Betjeningsvejledning Fjernbetjeningens position Hold fjernbetjeningen er sted, hvor signalerne kan nå modtageren på indedelen. (Max rækkevidde 8m) Når man vælger timerdrift, sender fjernbetjeningen automatisk et signal til indedelen på det angivende tidspunkt. Sørg for at fjernbetjeningen vender mod indedelen og kan nå. Hvis fjernbetjeningen er placeret et sted, hvor et korrekt signal ikke kan trænge igennem ordentligt kan der opstå en forsinkelse på op til 15 min. Advarsel! Fjernbetjeningen virker ikke, hvis gardiner, dører eller andre materialer blokerer for signalet fra fjernbetjeningen til indedelen. Sørg for at der ikke kommer væske i fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen må ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Hvis den infrarøde modtager i indedelen udsættes for direkte sollys, virker anlægget måske ikke korrekt. Brug gardiner eller lignende til at sørge for, at der ikke kommer direkte sollys eller varme på indedelen. Hvis andre elektriske apparater påvirkes af fjernbetjeningen, skal disse fjernes, eller man kan henvende sig til den lokale forhandler.

11 Udskiftning af batterier Fjernbetjeningen bruger 2stk AAA batterier. 1. Fjern batteriklappen på bagsiden af fjernbetjeningen. Dette gøres ved at skubbe på klappen i pilenes retning. 2. Fjern de gamle batterier og isæt nye batterier. Sørg for at (+) og ( ) isættes korrekt. 3. Monter batteriklappen igen. Bemærk!: Brug ikke gamle brugte batterier eller forskellige slags batterier. Dette kan give problemer i fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, fjern da batterierne for at undgå lækage af batteri syrer.

12 Fjernbetjeningens knapper og funktioner. Driftsområder: Opvarmning Køling Affugtning Auto Ventilation (kun på nogle modeller) Sundhed (Kun på nogle modeller) 24 timers timer indstilling Indstilling af indendørs temperatur: Skala fra 16 C/17 C til 30 C/31 C 8 C/FP indstilling (Kun på nogle modeller) Integreret LCD display Knappernes funktioner: 1. Temperatur knap : Denne knap nedsætter indendørs temperatur med 1 C ad gangen ned til 16 C/17 C. 2. Temperatur knap Δ: Denne knap forhøjer indendørs temperaturen med 1 C ad gangen op til 30 C/31 C. 3. Mode knap: Hver gang der trykkes på denne knap skifter driftsmåden i følgende rækkefølge: Auto Afkøling Affugtning Opvarmning Sundhed/Ventilation

13 4. Sving knap: Tryk på denne knap én gang hurtigt for at ændre retningen på luftstrømmen fra den vandrette lamel. Lamellen bevæger sig 6 for hvert tryk. Tryk på knappen og hold den nede i 2 sekunder, for at sætte den vandrette lamel i automatisk sving funktion. Tryk igen en hurtig gang og lamellen stopper i den pågældende position. Hvis lamellen svinger /bevæger sig i en position hvor det har indflydelse på kølingen eller opvarmningen, ændre anlægget automatisk position på lamellen (op eller ned). 5. Ren Luft knap (kun på nogle modeller): Når der trykkes på denne knap, sættes der energi på Ion generatoren. Pollen og Urenheder fjernes fra luften. NB: Nogle modeller har en specifik FP knap på denne plads. Denne knap bruges til at aktiver 8 C/FP funktionen. 6. Luftretnings knap: Når der trykkes på denne knap vil svingarmen vælge en fast position. Hver gang der trykkes ændres udblæsningsretningen med 1 trin af gangen. 7. Reset knap: Når der trykkes på den tilbagetrukne Reset knap, annulleres alle aktuelle indstillinger, og fjernbetjeningen går tilbage til de originale indstillinger. 8. Ventilatorhastighed knap: Tryk på knappen for at vælge ventilatorhastighed i rækkefølgen: AUTO, LAV, MELLEM og HØJ. Hver gang der trykkes på knappen, skiftes der hastighed. 9. Tænd/Sluk knap: Tryk for at starte anlægget. Tryk igen for at standse det. 10. Timer Til knap: Tryk på denne knap for at aktivere automatisk tænding. Hvert tryk øger tidsindstillingen med 30 minutter, hvis tiden er mindre end 10 timer. Når den når 10 timer, øger hvert tryk indstillingen med 1 time. For at slukke for denne funktion trykkes på knappen, indtil tidsindstillingen er 0, Nat knap: Tryk på denne knap for at aktivere energispare indstillingen. Tryk igen for at slukke for denne funktion. Denne funktion kan kun aktiveres ved Afkøling, Opvarmning og Auto, og den sørger for at holde den mest behagelige temperatur. NB: NAT funktionen bliver annulleret, hvis der trykkes på andre knapper. 12. Timer Fra knap: Tryk på denne knap for at aktivere automatisk slukning. Hvert tryk øger tidsindstillingen med 30 minutter, hvis tiden er mindre end 10 timer. Når den når 10 timer, øger hvert tryk indstillingen med 1 time. For at slukke for denne funktion trykkes på knappen, indtil tidsindstillingen er 0, Lås knap: Tryk på denne tilbagetrukne knap for at låse alle aktuelle indstillinger. Fjernbetjeningen vil så kun acceptere brugen af Lås knappen. Brug denne indstilling, når du vil undgå, at indstillingerne ændres ved en fejl. Tryk igen på knappen for at ophæve Låsfunktionen. Der vises et låsesymbol på fjernbetjeningens display, når låsefunktionen er aktiveret.

14 14. Turbo knap: Tryk på denne knap for aktivere turbofunktionen, hvor aircondition anlægget varmer eller køler kraftigt. Tryk igen for at slukke for turbofunktionen. NB: Anlægget går automatisk tilbage til de tidligere indstillinger efter ca. ½ time. Ved nogle modeller med 8 C/FP funktion skal denne knap trykkes på og holdes nede i 2 sekunder for at aktivere denne funktion. Nogle modeller har en specifik FP knap Se punkt LED display: Tryk på denne knap for at rydde displayet. Tryk igen for at tænde for displayet.

15 Fjernbetjeningens LCD display Mode display Viser den aktuelle driftstilstand, herunder Auto, Afkøling, Affugtning, Opvarmning. Sendeindikator Denne sendeindikator lyser, når fjernbetjeningen sender signaler til indedelen. Temperatur/Timer display Temperaturindstillingen (fra 16 C/17 C til 30 C/31 C) eller timerindstilling (0 24 timer) vil blive vist. Ved 8 Cfunktion vises der FP. Ved Sundheds funktion vises der ingen ting. Til/Fra display Denne indikator vises når anlægget kører. Mode display (Sundhed eller Ventilation) Ventilationshastighed Viser den valgte ventilatorhastighed: AUTO, HØJ, MELLEM eller LAV. Der vises ingenting, når hastigheden står på AUTO eller Affugtnings funktionen er valgt. Følg Mig display Når der trykkes på Følg Mig knappen under Afkøling og Opvarmning, aktivers føleren i fjernbetjeningen, og denne indikator vises. Timer display Dette område viser Timer indstilling, dvs. hvis det kun er den automatiske tænding, der er indstillet, viser displayet TIMER ON. Hvis det kun er den automatiske slukning der er indstillet viser displayet TIMER OFF. Hvis begge er indstillet vises TIMER ON OFF. Låse indikator Låse indikatoren vises, når der trykkes på Låseknappen. Fjernbetjeningens knapper er låste når denne indikator vises. Tryk på Låse knappen igen for at låse knapperne op igen.

16 Brug af de forskellige funktioner Afkøling/Opvarmning/Kun Ventilator Start Sørg for at anlægget er tilsluttet, og at der er strøm på. 1. Mode knap. Tryk på denne knap for at vælge Afkøling, Opvarmning, eller Sundhed/Ventilation. 2. Temperaturknap (TEMP). Indstil den ønskede temperatur. Den mest behagelige temperatur er mellem 21 og 28 o C. 3. Ventilatorhastighed. Tryk for at vælge AUTO, LAV, MELLEM og HØJ. 4. Tænd/Sluk knap. Tryk for at starte anlægget. Driftsindikatoren på displayet på den indendørs enhed lyser. Driftsmåden vælges i henhold til rumtemperaturen, og anlægget starter efter ca. 3 minutter (hvis der vælges Sundhed, starter enheden automatisk). Stop Tryk på Tænd/Sluk knappen for at stoppe anlægget. NB: Temperaturen kan ikke styres i driftsmåden KUN VENTILATOR her kan kun udføres trin 1, 3 og 4. Affugtning Start Sørg for at anlægget er tilsluttet, og at der er strøm på. Driftsindikatoren på den indendørs enhed begynder at blinke. 1. Mode knap. Tryk på denne knap for at vælge Affugtning. 2. Temperaturknap (TEMP). Indstil den ønskede temperatur. 3. Tænd/Sluk knap. Tryk for at starte anlægget. Der vises ingen indikator for ventilatorhastighed. Den indendørs ventilatorhastighed vil automatisk blive sat til LAV. Stop Tryk på Tænd/Sluk knappen for at stoppe anlægget. Advarsel: Under Affugtning kører anlægget automatisk i Afkøling eller Sundhed pga. forskellen mellem den indstillede temperatur og den faktiske indendørs temperatur. Timerdrift Med Timer Til knappen indstilles den automatiske tænding af anlægget. Med Timer Fra knappen indstilles den automatiske slukning af anlægget Indstilling af tid for automatisk tænding. 1. Tryk på Timer Til knappen. Fjernbetjeningen viser Timer Til, den sidst indstillede tid for automatisk tænding, og signalet h vises på LCD displayet. Nu er det parat til at nulstille tiden for automatisk tænding for at starte anlægget.

17 2. Tryk på Timer Til knappen igen for at indstille den ønskede tid for automatisk tænding. Hver gang der trykkes på knappen, øges tiden med 30 minutter op til 10 timer, og med 1 time mellem 10 og 24 timer. 3. Når TIMER TIL er indstillet, er der et halvt sekunds forsinkelse, før fjernbetjeningen sender signalet til aircondition anlægget. Efter yderligere ca. 2 sekunder forsvinder signalet h, og den indstillede temperatur vises på LCD displayet. Indstilling af tid for automatisk slukning. 1. Tryk på Timer Fra knappen. Fjernbetjeningen viser Timer Fra, den sidst indstillede tid for automatisk slukning, og signalet h vises på LCD displayet. Nu er det parat til at nulstille tiden for automatisk slukning for at slukke anlægget. 2. Tryk på Timer Fra knappen igen for at indstille den ønskede tid for automatisk slukning. Hver gang der trykkes på knappen, øges tiden med 30 minutter op til 10 timer, og med 1 time mellem 10 og 24 timer. 3. Når TIMER FRA er indstillet, er der et halvt sekunds forsinkelse, før fjernbetjeningen sender signalet til aircondition anlægget. Efter yderligere ca. 2 sekunder forsvinder signalet h, og den indstillede temperatur vises på LCD displayet. For deaktivering af Timer funktionen rykkes der indtil tiden siger 0,0. Advarsel Når der vælges timerdrift, sender fjernbetjeningen automatisk timersignalet til den indendørs enhed i den angivne tid. Sørg derfor for, at fjernbetjeningen befinder sig et sted, hvor den kan sende signalet korrekt til den indendørs enhed. Den effektive driftstid, som fjernbetjeningen kan indstilles på til timerdrift, er begrænset til følgende indstillinger: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24. Nat knap Når der trykkes på Nat knappen, aktiveres økonomifunktionen. Under Afkøling, Opvarmning eller Auto øges eller reduceres anlæggets temperatur automatisk med 1 o C pr. time i 2 timer. Efter 2 timer fortsættes med den da fremkomne temperatur, og ventilatorhastigheden sættes til LAV. Nat funktionen kan bevare den mest behagelige temperatur og spare mere energi. NB: NATfunktionen fås kun ved Afkøling, Opvarmning og Auto. Reset og Låseknapperne 1. Når der trykkes på den tilbagetrukne Låse knap, låses alle aktuelle indstillinger, og fjernbetjeningen reagerer ikke på andre knapper end Låse knappen. Brug Låse knappen, når du ønsker at forhindre, at indstillingerne ændres ved en fejl.

18 Tryk på Låse knappen igen, når du igen ønsker at ændre noget. Et låsesymbol fremkommer nederst til højre på fjernbetjeningens display, når Låse funktionen er aktiveret 2. Når man trykker på den tilbagetrukne Reset knap, annulleres alle indstillinger, og der vendes tilbage til indstillingerne fra fabrikken. Luftretningsknap Brug Sving knappen til at aktivere Auto svingfunktionen og låse spjældet i den ønskede position. 1. Ved et hurtigt tryk på denne knap aktiveres spjældets indstilling af luftretningen. Spjældet bevæger sig 6 o for hvert tryk. Tryk igen på Sving knappen, indtil spjældet er i den ønskede position. 2. Hvis der trykkes på knappen i yderligere 2 sekunder, aktiveres den automatiske svingning af spjældet. Tryk igen for at standset det. NB: Når spjældet svinger til en position, hvor det påvirker aircondition anlæggets køle eller varmevirkning, ændre det automatisk retning (op eller ned). Renluft funktion (Kun på nogle modeller) Luftkvalitet er nøglen til komfort, og dette klimaanlæg er udstyret med et ioniseringsudstyr: Ionisering kan generere rigeligt med anioner til at fylde rummet med frisk og naturlig luft. Hele familien vil nyde en naturlig, ren og sund luft hver dag. Følg Mig funktion (Kun på nogle modeller) Fjernbetjeningen virker som en fjerntermostat, der muliggør en præcis temperaturkontrol, hvor fjernbetjeningen befinder sig. For at aktivere Følg Mig funktionen skal du med fjernbetjeningen pege på enheden og trykke på Følg Mig knappen. Displayet på fjernbetjeningen viser den aktuelle temperatur på fjernbetjeningens lokation. Fjernbetjeningen vil sende dette signal til klimaanlægget hvert 3. minut, indtil der trykkes på Følg Mig knappen. Hvis enheden ikke modtager Følg Mig signalet i løbet af 7 minutter, vil enheden bippe for at angive, at Følg Mig funktionen er slut. Tørre og antibakteriel funktion Når enheden slukkes på Afkøling, Affugtning, Auto (Afkøling) funktion, vil klimaanlægget fortsætte med at køre 10 minutter ved LAV ventilatorhastighed. Dette vil medvirke til at tørre vandet inde i indedelen, og forhindre bakterierne i at formere sig samt at give ren og frisk luft. Denne funktion er en standard fabriksindstilling. Hvis du ønsker at annullere den, skal du bruge fjernbetjeningen til at vælge Ventilator funktion, trykke på Tænd/Sluk knappen for at tænde for enheden, trykke på Tænd/Sluk knappen igen for at slukke enheden efter 5 sekunder. I Affugtning & Antibakteriel funktion skal klimaanlægget først genstartes, når enheden er helt slukket.

19 Auto Ren funktion (Kun på nogle modeller) Funktionen bruges, efter der er afbrudt for kølefunktionen, til at rengøre udedelen og holde den frisk til næste funktion. Denne funktion er nem at få til at virke, da der er adgang til den via fjernbetjeningen. Hvis det er modeller, der kun har afkølingsfunktion, vil klimaanlægget fungere i KUN Ventilatorfunktion ved LAV ventilatorhastighed i 30 minutter og derefter stoppe funktionen, og enheden slukker. Hvis det drejer sig om modeller med både Afkøling og Opvarmning, vil klimaanlægget fungere således: Kun Ventilator funktion ved lav ventilatorhastighed (13 minutter) Varmefunktion med LAV ventilatorhastighed (1 minut) Kun Ventilator funktion (2 minutter) Stop funktion Slukker enheden. Bemærk! Denne funktion findes kun under Afkøling (Auto, tvunget Afkøling) og Affugtnings funktion. Inden funktionen vælges, anbefales det at køre klimaanlægget i Afkølings funktion i omkring 30min. Når Auto Ren funktionen er aktiveret, vil alle Timer indstillinger blive annulleret. I Auto Ren funktion vil et ekstra tryk på Auto Ren knappen stoppe funktionen og slukke for enheden. 8 C/FP funktion Denne funktion gør det muligt at indstille anlægget til et sætpunkt på varmemode på 8 C. Knappen for aktivering af denne funktion kan være en separat knap kaldet FP eller ligger under knappen FP/Turbo som regel bare kaldet Turbo. Hvis den aktivering er indlagt under Turbo knappen skal denne knap holdes ned i 2 sekunder. Ved separat knap er et enkelt tryk nok. Funktionen er oprettet for dem som ønsker at holde en lav temperatur i f.eks. sommerhuset, når de ikke er til stede. Anlægget vil, når funktionen er aktiveret, forsøge at opretholde en temperatur på 8 C, men vil aldrig opnå denne temperatur, da der hele tiden vil mistes energi til omgivelserne. Typisk rum temperatur vil ligge omkring 4 5 C under den temperatur anlægget er indstillet til. Også i alm. varmefunktion. Bemærk! Ved meget lave temperaturer udenfor kan temperaturen i huset komme tæt på eller under 0 C. Hold derfor jævnligt opsyn med pumpen og huset når temperaturen kommer under frysepunktet. Det er vigtigt at notere sig at, drift ved højere temperaturer end den der opnås ved brug af 8 C/FP funktionen, kan være bedre for huset idet tekstiler, møbler m.m. ofte har bedre af en alm. stue temperatur.

20 Fejlfinding og Tips til afhjælpning Klimaanlægget skal stoppes øjeblikkeligt, hvis en af nedenstående fejl optræder. Strømmen skal afbrydes, og det nærmeste kundeservicecenter kontaktes. PROBLEM: Hvis en af følgende koder vises i displayet, skal du slukke for strømmen og kontakte kundeservice: E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 eller P0, P1, P2, P3, P4 Sikringen springer tit, eller sikkerhedsafbryderen udløses ofte. Der er kommet fremmedlegemer eller vand ind i klimaanlægget. Fjernbetjeningen fungerer ikke eller fungerer fejlagtigt. Andre unormale situationer. Fejlfunktion Mulig årsag Løsning Anlægget starter ikke Strømsvigt Vent til strømmen er genoprettet Ledning ikke sat i Sæt ledningen i stikkontakten Sikring er sprunget Udskift sikringen Batteri i fjernbetjeningen skal udskiftes Udskift batterierne Timer funktionen er forkert indstillet Vent indtil timeren er udløbet eller slet timer indstillingen Anlægget nedkøler eller opvarmer ikke lokalet særligt godt, selv om der Ukorrekt temperatur indstilling Indstil den korrekte temperatur. Se Brug af de forskellige funktioner strømmer luft ud af Luftfilteret er blokeret Rens filteret indedelen Dører og vinduer står åbne Luk dører og vinduer Indendørs eller udendørs enheds luftindtag eller udtag er blokeret Kompressorens tre minutters Vent sikkerhedsfrakobling er aktiveret Hvis fejlen ikke blev afhjulpet, skal du kontakte Scanheat A/S. Husk at oplyse detaljeret hvori fejlen består og model navnet på enheden. Bemærk! Du må ikke selv begynde at reparere anlægget. Kontakt altid Scanheat A/S for reparation af anlægget. Fjern blokeringerne og genstart anlægget

21 Tips til funktioner Følgende ting kan forekomme under normal funktion. 1. Beskyttelse af klimaanlægget. Beskyttelse af kompressoren. Kompressoren kan ikke genstarte i 3 minutter, efter det er stoppet. Anti kold luft (kun for modeller med omvendt cyklus) Enheden er beregnet til ikke at blæse kold luft i VARM funktion, når den indendørs varmeveksler er i en af følgende 3 situationer, og den indstillede temperatur ikke er nået. A) Når opvarmningen lige er startet. B) Afrimning. C) Lav temperatur opvarmning. Den indendørs og den udendørs ventilator stopper med at køre i afrimningsfunktion (kun for modeller med omvendt cyklus). Afrimning (Kun for modeller med omvendt cyklus) Der kan genereres frost på udedelen under varmecyklussen, når udetemperaturen er lav og fugtigheden høj, hvilket resulterer i ringere varmeeffektivitet fra klimaanlægget. Under denne betingelse vil klimaanlægget stoppe opvarmningsfunktionen og automatisk starte afrimning. Afrimningstiden kan variere fra 6 til 10 minutter i henhold til udetemperaturen og mængden af frostopbygning på udedelen. 2. En hvid tåge der kommer fra indedelen. Der kan genereres en hvid tåge som følge af stor temperaturforskel mellem luftindtaget og luftudtaget på AFKØLINGS funktion i et indendørs klima med en høj relativ luftfugtighed. Der kan dannes en hvid tåge fra afrimningsprocessen, når klimaanlægget genstarter i OPVARMNINGS funktionen efter afrimning. 3. Lav støj fra klimaanlægget. Du kan måske høre en lav hvislende lyd, når kompressoren kører eller lige er stoppet med at køre. Denne lyd er lyden fra kølemiddel, der flyder eller stopper. Du kan også høre en lav knirke lyd, når kompressoren kører eller lige er stoppet med at køre. Det er forårsaget af varmeudvidelse og kuldesammentrækning af plasticdelene i enheden, når temperaturen skifter. Der kan høres en lyd forårsaget af, at lamelgitteret går tilbage til den originale position, når strømmen tændes. 4. Der blæses støv ud fra indedelen. Dette er normalt, når klimaanlægget ikke har været brugt i lang tid, eller under første anvendelse af enheden. 5. En speciel lugt kommer fra indedelen. Dette er forårsaget af, at indedelen afgiver lugte, der er gennemtrængt fra byggemateriale, møbler eller røg.

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING RZQ00C7YB RZQ0C7YB 000 c A a B b C A a e c B e b C d D d D c a A a B c e f e f b C b c a A a f B c e e f b C b h 00 h 00 d D d d D d 00 000 00 00 (mm) A B 7-77 7 7 A B 8 8 8 9 8

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere