MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil"

Transkript

1 Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe Blå sder (DBC) (DBV) (DBK) Maj 2011 Krüger Aquacare Fabrksparken Glostrup Telefon: Telefax: E-mal: Servceafdelngens drekte telefonnummer: e!~lio~. & F.ch!.ologIeç

2 Drftsnstrukton Kontrollér hver uge: Strømmen tl anlægget på kontrol-enhedens dsplay. Grønt lys drftndkatoren. At den røde lampe, som betyder fejl, kke blnker. Opbygnng Anlægget består at en kontrolenhed og en eller flere reaktorer. Kontrolenheden modtager mpulser om forbruget af varmt vand fra vandmålerer på koldtvandstlgangen. Kontrolenheden styrer opløsnngen af alumnum fra anoden reaktoren, så rørsystemet hele tden er beskyttet. Reaktoren er forsynet med en automatsk udslamnngsventl, som regelmæssgt udslammer reaktoren. Derved holdet systemet rent. Kontrolenheden Anlæggets centrale del er kontrolenheden, som består af en mkroprocessorstyret strømforsynng med en funkton, der styrer udslamnngsventlen. Ud fra lagrede oplysnnger om anlægget og nformaton om vandforbruget beregner processoren den tl enhver td nødvendge strøm tl korrolysen. Ved normal drft lyser en grøn kontrollampe for hver aktv reaktor, og det røde dsplay vser den samlede strøm tl anoder. Sde 2 at 12 H:\WORD\HES\pjeceAmes\MES korrolyseanlæg drltsnslnjklon 2011.doc

3 Drftsnstrukton Tastatur Tastaturet består at 4 x 4 taster. Hver tast er mærket med en funkton og et tal. Betjenngen at funktonerne er beskrevet det følgende. En kontrolenhed kan tlsluttes fra tl 4 reaktorer. Tl hver reaktor hører en lodret række at taster. Tlslut strømmen tl hver enkelt reaktor ved at trykke på øl tasterne. Strømmen kan kun afbrydes ved at holde Ol-tasten ndtrykket mndst 5 sekunder. Se strømmen ampere tl hver enkelt reaktor ved at trykke på A tasterne. Se den beregnede elektroderest % ved at trykke på %-tasterne for hver enkelt reaktor. Den underste række taster aktverer ekstraudstyr som vsnng at opsummeret vandforbrug, øjeblkkelgt målt vandtorbrug og varmtvandstemperaturen. Kort td efter sdste betjenng at tastaturet, skfter det tl vsnng af den samlede strøm. Drft-ndkator Drftndkatorerne sdder feltet under dsplayet. Grønt lys over et tal vser, at den pågældende reaktor er drft. Dsplay Dsplayets venstre del vser nummeret på den reaktor, som højre halvdel gver oplysnnger om. Dsplayets højre del vser størrelsen at den aktuelle parameter. Se forklarngen atsnttet Kontrollamper med tekst. Når venstre del af dsplayet er slukket, vser det højre telt den samlede strøm. E G c. ( STRØM»lOOK TEMPEJWUR VANDFORBRUG VANDFORORUG By 9 m~/h) ~frogrammminc ) (. FEJL &) EH Q~ ff2 ff3 I ~ÔÔ~ 000 eecc gogo CI.t ni Kontrollamper med tekst STOM A Kort td efter sdste betjenng af tastaturet lyser denne grønne lampe, og dsplayet vser den samlede strøm tl de tlsluttede reaktorer. Tryk på en af A-tasterne, og aflæs strømmen tl den tlsvarende reaktor og dens nummer. ANODE - % Tryk på en at %-tasterne og af læs den beregnede elektroderest reaktor og dens nummer. % tor den tlsvarende TEMPERATUR 8V (ekstraudstyr) Tryk på en at de nederste taster, ndtl den grønne lampe ved TEMPERATUR lyser, og atlæs temperaturen at en tlsluttet tjerntøler. Fjernføleren kan for eksempel vse tremløbstemperaturen for det varme brugsvand og tolernummer. Sde 3 at 12 H:\WORD\HES\pjeceAmes\MES korrolyseanlæg drfsnstrukton 2011.doc

4 Drftsnstrukton VANDFORBRUG m3 (ekstraudstyr) Tryk på en at de nederste taster, ndtl den grønne lampe ved VANDFORBRUG m3 lyser, og aflæs det opsummerede vandforbrug og vandmålernummer. VANDFORBRUG m3ih (ekstraudstyr) Tryk på en at de nederste taster, ndtl den grønne lampe ved VANDFORBRUG m3/h lyser, og aflæs det øjeblkkelge vandforbrug og vandmålernummer. PROGRAMMERING Kan kun betjenes at Krügers servceteknkere, som programmerer kontrolenheden. FEJL Når den røde lampe blnker, er der fejl anlægget. Vsse fejl kan ophæves ved at slukke for forsynngen tl kontrolenheden. Undersøg venlgst om det kan elmnere fejlvsnngen, nden De kontakter vor servceafdelng på tlf Fatnng tl Datatrans Nederst tl venstre på kontrolpanelet sdder fatnngen tl Datatrans. Datatrans er en elektronsk hukommelse, der både kan overføre nformatoner om korrolyseanlæggets drft tl Krügers dataanlæg, og kan ændre ndstllngen af korrolyseanlægget. De modtager regelmæssgt en Datatrans fra Krüger Aquacare. Dataoverførsel sker meget nemt ved at sætte Datatransen nd fatnngen og trykke på 0-tasten. Elektroder reaktoren Reaktoren er forsynet med en opløselg anode, der forbruges under drft. Den er fremstllet at en specel alumnumlegerng, der skrer, at den forbruges ensartet under hele drftsperoden. Anodens levetd afhænger af vandforbruget. Når anoden er ved at være opbrugt, blnker den røde lampe, og v beder Dem kontakte os for at aftale td for servce af anlægget. Sker det kke, er der rsko for korroson rørsystemet. Sde 4 at 12 H:\WORD\HES\pjecet~mes\MES korrolyseanlæg drltsnstrukton 2011 doe

5 Drfts nstrukton El-dagrammer: og 2 reaktorer Klemmer sløjfedése nstallaton Klem mert~kke på grundprnt., I I Vandmôler mj read kontakt. I Vondntler n. read kontakt. 1reoktarl. I øls udgang fra ~ndmåier, J Optokobler PC827 Max. 150mW / 35V Vandmåler med read kontakt. rcts~d~b1 I alormfrdkerrg. I & 2 I. -, OK = sluttet. Max. D,5A / 48V Fejl = sluttet EMedleveret stkdåse ved reoktar 1 Kantrolenhed L r~di5~i~dôsc ved reoktor 2 Hvs monteret, (2) 1 jo -I II N 50 H, 230V. Forskre, medl med max. 10 knp. Be,I~tte, I 3 x j~5mm2 TLSLUTTES af EL INSTALLATØR 1N 5OHz, 230V. Forskres med max. lok Beskyttes mod ndrekle berørng: Nøgleafbyder, 230V, med 3 mm brydeaf stand alle poler skal monteres før kantrolenheden. TILSLUrfES af EL INSTALLATØR PVIK J 7 x 1.50 mm fra 5tkdôse ved hver reaktor. PVIK 2 x I 5 mm fra vondmåler. EKSTRAUDSTYR: Sgnolkabel fra thermofølere. Sde 5 af 12 H:~WORD\H~S\pjece~mes\MES korrolyseanlæg drftsnslruklon 2011.dac

6 Drftsnstrukton El-dagrammer: 3 og 4 reaktorer Klemmer sløjfedåse nstallaton Klemmer~kke p6 grundprnt. 2 I Yandmåler m. reed kontakt. L_~!~LLJ I Vandmäer m. ned kontakt. LS2M~(IJ r -, Cr5 u4ang fra vandmåler, L ~r,akto~~. r = = = I Ct udgang fra vqndmôler, L L~ohtsr I CTS udgang bl I aorttündkerng. & ~1 Optokobler PC827 Max. ISOmW/ 35V - OK sluttet. Max. 0,54 / 48V Fejl = sluttet Vandméler med reed kontak. Medleveret stkdå,e ved reaktor I Kontmlenhed jo I1N - 50 H, 230V. Forakres medl med max. 10 kup. 8e~I~jtles JxjSnun2 L - TILSLtJITES at EL INSTALLATØR I N»5OHz, 230V. Forskres med max. DA. Reskyttes mod ndrekte berørng: S Noqlecfbryder, 230V, med 3 mm brydeafstand alle poler skal monteres tør kontrolenheden. 11LSLU1TES al EL INSTALlATØR PVIK J 7 x I,5~mm fra stkdåse ved hver reoktor. PVIK 2 x l,5 mrr fra vandmåler. EXST~UDSTYR: Sgnalkabel tro thermofgere. Sde 6 at 12 H:\WORD\HES\pjeceAmes\MES karrolyseanlæg drfsnstruklon 2011.doc

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

orr.iys ani KRÜ AQAC E Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524

orr.iys ani KRÜ AQAC E Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 KRÜ AQAC E B S OM orr.iys ani g Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73 Korrolyseanlæg

Læs mere

MES Korrolyseanlæg Q VEOUA. Installationsanvisning for: KROCER AQUACARE. Cirkulation med indregulerings ventil Grønne sider

MES Korrolyseanlæg Q VEOUA. Installationsanvisning for: KROCER AQUACARE. Cirkulation med indregulerings ventil Grønne sider KROCER AQUACARE MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil Grønne sider Delstrøm med pumpe Gule sider (DBC) (DOV) Koldt vand ed pumpe (DBK) Blå sider Juni 2008

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Home Entertainment. Et studie i perfektion. Loewe produktoversigt 2010.

Home Entertainment. Et studie i perfektion. Loewe produktoversigt 2010. Home Entertanment. Et stude perfekton. Loewe produktoversgt 2010. Loewe produktoversgt 2010 Indold. 04 04 Loewe Reference 06 Reference 10 Loewe Indvdual 12 Indvdual Compose 22 Indvdual Selecton 30 Indvdual

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 20 GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere