Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide"

Transkript

1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400 Model 406 I 408 I 410 I 412

2 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik og slanger. 2. Fastgør de to bærehåndtag til bunden af kølemodulet. 3. Skru kølemodulets skruer af. 4. Træk kølemodulet ud ved først at løfte forkanten lidt op ved hjælp af bærehåndtagene. 5. Løft kølemodulet ved hjælp af bærehåndtagene og skulderstropperne 6. Løft kølemodulet ind i produktet ved hjælp af bærehåndtagene og skulderstropperne. Fjern bærehåndtagene, og tilslut ledning, slanger og skruer

3 Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400 Model 406 I 408 I 410 I

4 Generelle oplysninger Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER Tjekliste 6 Husk! 7 Sikkerhedsforskrifter 7 Husets varmeinstallationer 8 1. Tekniske data CTC EcoHeat 400 konstruktion Styresystem Nogle styredata Fabriksindstillinger Mine indstillinger Detaljeret beskrivelse af menuer Startmenu Rumtemp Indstilling af rumtemperatur uden rumføler Fejl på Udeføler/Rumføler Natsænkningstemperatur Ferie Varmt brugsvand Ugeskema varmt brugsvand Driftinfo Driftsdata CTC EcoHeat Historisk driftinfo Driftinfo. kompressor Driftinfo. Varmesystem Avanceret Tid & sprog Indstillinger Definere system Service Menuoversigt Drift og vedligeholdelse Fejlsøgning/enkle forholdsregler Informationstekster Alarmtekster 38 INSTALLATION 8. Installation Transport Fjernelse af emballagen Rørinstallation Påfyldning Principskitse Tilslutning af jordslangesystem Cirkulationspumper A-klasse Principskitse for brinesystem Eksterne systemer (solvarme, poolopvarmning) El-installation Indstillinger foretaget af el-installatøren Installering af en reservestrømforsyning Principskitse af beholderen Principskitse af kølemodul Stykliste Føler resistans Første start Overensstemmelseserklæring 62 Dine egne optegnelser Udfyld nedenstående oplysninger. De er gode at have, hvis der skulle ske noget. Produkt : Fabrikationsnummer : Installatør: Navn: Dato: Tlf.nr.: El-installatør: Navn: Dato: Tlf.nr.: Med reservation for trykfejl. Ret til konstruktionsændringer forbeholdes. 4 CTC EcoHeat 400

5 Generelle oplysninger Tillykke med købet af dit nye produkt Du har lige købt en CTC EcoHeat 400 varmepumpe, som vi håber, du vil blive meget glad for. På de følgende sider kan du læse om, hvordan du betjener og vedligeholder din varmepumpe. Et kapitel henvender sig til dig som bruger og et andet til din installatør. Gem denne håndbog med installations- og driftvejledning. Ved rigtig pasning vil du have glæde af din CTC EcoHeat 400 i mange år. Denne vejledning vil give dig alle de oplysninger, du behøver. Den komplette varmepumpe CTC EcoHeat 400 er en komplet varmepumpe, der opfylder husets behov for rumopvarmning og varmt brugsvand. Den er udstyret med en motoriseret shuntventil, som sikrer, at varmesystemet bliver forsynet med korrekte og ensartede temperaturer. Desuden har CTC EcoHeat 400 en indbygget cirkulationspumpe for tilslutning til den kolde side af jordsløjfen, også kaldet kollektoren. Tilslutningen kan ske valgfrit på venstre-, højre- eller bagsiden af varmepumpen. CTC EcoHeat 400 har et styresystem, som: Overvåger alle varmepumpefunktioner Tillader individuelle indstillinger Viser ønskede værdier, såsom temperaturer, driftstider, energiforbrug og fejlmeddelelser. Letter indstillingen af værdier og fejlfindingen på en enkel og velstruktureret måde Den indbyggede spiral giver rigelige mængder af varmt brugsvand. CTC EcoHeat 400 har også en sommertidfunktion, kældervarmefunktion og en gulvvarmespærring, som maximerer temperaturen ud i gulvslangerne. Med den indbyggede natsænkning indstilles og ændres temperaturen i huset hele døgnet, dag for dag. Takket være lettilgængelige elkomponenter og kølemoduler samt effektive fejlsøgningsfunktioner i styreprogrammet er CTC EcoHeat 300 servicevenlig. Den levereres med rumføler som standard, der er udstyret med en lysdiode, som blinker ved eventuelle fejl. CTC EcoHeat 400 5

6 Generelle oplysninger Tjekliste Tjeklisten skal udfyldes af installatøren. Hvis der skal udføres service, kan disse oplysninger blive nødvendige. Installationen skal altid foretages i henhold til installations- og driftvejledningen. Installationen skal altid udføres på en professionel måde. Efter installationen skal enheden gennemgås, og funktionen kontrolleres. Punkterne nedenfor skal gennemgås og afkrydses. Rørinstallation Varmepumpen er fyldt, placeret og justeret på den rigtige måde i henhold til instruktionerne. Varmepumpen er placeret, så den kan serviceres. Radiatorpumpens kapacitet til det ønskede flow. Åbn radiatorventiler og andre relevante ventiler. Lækagetest Udluft systemet. Funktionstest af sikkerhedsventil. Afgangsrøret er koblet til gulvafløbet. Elektrisk installation Kompressor, rotationsretning Strømafbryder Korrekt afsluttet ledningsføring Fornødne følere til det anvendte system Udefølere Rumfølere (ekstraudstyr) Tilbehør Kundeinformationer (tilpasset til den relevante installation) Første start med kunde/installatør. Menuer/funktioner på det valgte system Installations- og driftvejledning udleveret til kunden Kontrol og påfyldning, varmesystem Informationer til finjustering, varmekurve Alarminformation Shuntventil Funktionstest af sikkerhedsventil Oplysninger om procedurerne for fejlmelding 6 CTC EcoHeat 400

7 Generelle oplysninger Husk! Kontroller specielt følgende punkter ved levering og installation: Produktet skal transporteres og lagerhåndteres stående. Ved flytning af produktet kan det for en kort tid lægges ned med fronten opdad. Fjern emballagen og kontrollér før monteringen, at produktet ikke er blevet skadet under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til speditøren. Anbring produktet på et fast underlag, helst betonfundament. Hvis produktet skal stå på en blød måtte, må der placeres underlagsplader under stativfødderne. Husk at fripladsen foran produktet skal være mindst 1 meter, så der kan udføres service. Produktet må heller ikke sænkes under gulvniveau. Undgå at stille EcoHeat i rum med let vægkonstruktion, da de tilliggende rum kan forstyrres af kompressoren og vibrationer. Sikkerhedsforskrifter Nedenstående sikkerhedsforskrifter skal følges ved håndtering, installation og drift af varmepumpen: Varmepumpen skal afbrydes, før vedligeholdelse, reparation og installation igangsættes. Korrekt gennemskylning af systemet skal udføres, inden systemet fyldes med en anbefalet brine-/opvarmningsvæske. Ved håndtering af produktet med løfteøje eller lignende, skal man kontrollere, at hejseudstyr, øjebolte osv. ikke er beskadigede. Gå aldrig ind under det ophejsede produkt. Gå aldrig på kompromis med sikkerheden ved at demontere fastskruede kapper, hætter eller andet. Slæk aldrig på sikkerheden ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af drift. Arbejde, som udføres på kølekredsløbets køleelement, må kun foretages af autoriseret personale. Kontrol af sikkerhedsventil: - Sikkerhedsventilen til varmepumpen/varmesystemet og det varme brugsvand skal kontrolleres regelmæssigt. Se afsnittet om Drift og vedligeholdelse.!hvis disse instruktioner ikke følges ved installation, drift og vedligeholdelse af systemet, er Gastech-Energi A/S' forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende CTC EcoHeat 400 7

8 Generelle oplysninger Husets varmeinstallationer Husets varmekurve Varmekurven er en central del af produktets styringssystem, Det er varmekurven, der er bestemmende for kravet til den kompenserede fremløbstemperatur, afhængigt af udetemperaturen. Det er vigtigt, at varmekurven bliver justeret rigtigt, så man får så optimal en funktion og økonomi som muligt. I nogle huse kan behovet være 30 C på radiatorerne, når der er 0 C ude, mens det i andre huse er 40 C. Forskellen mellem de forskellige huse afhænger af radiatorernes størrelse, antallet af radiatorer og hvor velisoleret huset er.!indstillet kurve prioriteres altid. Rumføleren kan kun øge eller sænke den kompenserede fremløbstemperatur ud over indstillet varmekurve til en vis grad. Ved drift uden rumføler bestemmer den valgte varmekurve flowtemperaturen, der sendes ud i radiatorerne, udelukkende ud fra udetemperaturen. Justering af standardværdier for varmekurven Brugeren bestemmer selv varmekurven for huset ved at indstille to værdier I produktets styresystem. Dette gøres ved at vælge Kurvehældning eller Justering i menuen Avanceret/Indstillinger/Varme/radiatorsystem. Bed installatøren om hjælp til at indstille disse værdier. Husets varmeinstallationer Det er ekstremt vigtigt at indstille varmekurven, og i nogle tilfælde kan denne proces desværre tage adskillige uger. Den bedste måde at gøre dette på er at vælge drift uden rumføler, når systemet første gang startes op. Systemet arbejder så kun efter den målte udetemperatur og husets varmekurve. I tilpasningsperioden er det vigtigt, at: natsænkningsfunktionen ikke er valgt til. alle termostatventiler på radiatorerne er fuldt åbne. udetemperaturen ikke er højere end +5 C. (Hvis udetemperaturen er højere ved installationen, anvendes fabriksindstillet kurve, indtil udetemperaturen falder til et passende niveau.) varme/radiatorsystemet fungerer og er korrekt indstillet mellem de forskellige systemer. Egnede standardværdier Ved opstart af installationen kan man sjældent lave en præcis indstilling af varmekurven med det samme. I det tilfælde kan nedenstående værdier være et godt udgangspunkt. Anlæg/radiatorer med lille varmeydelse kræver en højere fremløbstemperatur. Man kan justere hældningen (varmekurvens hældning) i menuen Avanceret/Indstillinger/Varme/radiatorsystem. Anbefalede værdier: Kun gulvvarme Hældning 35 Lavtemperatursystem (velisolerede huse) Hældning 40 Normaltemperatursystem (fabriksindstilling) Hældning 50 Højtemperatursystem (ældre huse, små radiatorer, dårligt isoleret) Hældning 60 8 CTC EcoHeat 400

9 Generelle oplysninger Indstilling af varmekurven Den nedenfor beskrevne metode kan anvendes til at indstille varmekurven korrekt. Justering, hvis det er for koldt indenfor Hvis udetemperaturen er lavere end 0 grader: Forøg hældningen med et par grader. Vent 24 timer for at se, om der kræves yderligere justering. Hvis udetemperaturen er højere end 0 grader: Forøg Justeringsværdien med et par grader. Vent 24 timer for at se, om der kræves yderligere justering. Justering, hvis det er for varmt indenfor Hvis udetemperaturen er lavere end 0 grader: Reducér hældningen med et par grader. Vent 24 timer for at se, om der kræves yderligere justering. Hvis udetemperaturen er højere end 0 grader: Reducér Justeringsværdien med et par grader. Vent 24 timer for at se, om der kræves yderligere justering.! Hvis de fastsatte værdier er for lave, kan det betyde, at den ønskede rumtemperatur ikke opnås. Du må da justere varmekurven, efter behov, ved at følge metoden vist ovenfor. Når grundværdien er nogenlunde rigtigt indstillet, kan kurven finjusteres direkte under Rumtemperatur i hovedmenuen. Beskrivelse af hældning og justering Hældning 50: Den fastsatte værdi er den udgående temperatur på vandet, der sendes ud i varmesystemet ved en udetemperatur på -15 C, f.eks 50 C. En lavere værdi vælges, når et varme/radiatorsystem har stor ydelse (et lavtemperatursystem). Gulvvarmesystemer kræver lave temperaturer. Man bør derfor vælge en lav værdi. Værdien skal øges for højtemperatursystemer for at opnå en tilstrækkeligt høj indendørstemperatur. Indstilling 0: Indstillingen betyder, at flowtemperaturen kan øges eller sænkes ved en specifik udetemperatur. Indstilling 0 betyder 50 C i fremløbstemperatur, når udetemperaturen er -15 C. Indstilling -5 betyder 45 C i fremløbstemperatur, når udetemperaturen er -15 C. For eksempel: Hældning 50 betyder, at temperaturen på vandet, der sendes ud i radiatorerne, vil være 50 C, når udetemperaturen er 15 C (hvis indstillingen er sat til 0). Hvis indstillingen er sat til +5, vil temperaturen i stedet være 55 C. Kurven øges med 5 C ved alle temperaturer, dvs. at den er parallelforskudt med 5 C. CTC EcoHeat 400 9

10 Generelle oplysninger Eksempler på varmekurver Det kan ses i nedenstående diagram, hvordan varmekurven ændres ved forskellige indstillinger af Kurvehældning och Kurvejustering. Hældningen på kurven viser de temperaturer, som radiatorerne kræver ved forskellige udetemperaturer. Primær fremløbstemperatur Kurvehældning Den indstillede hældningsværdi er den primære fremløbstemperatur, når udetemperaturen er 15 C. Kurvejustering Kurven kan parallelforskydes (justeres) med det ønskede antal grader for at tilpasse sig forskellige systemer/huse. Hældning 50 C Indstilling +5 C Hældning 50 C Indstilling 0 C Primær fremløbstemperatur Udetemperatur Varme fra, ude Et eksempel Hældning 60 C Indstilling 0 C I dette eksempel er den maksimale udgående primære fremløbstemperatur indstillet til 55 C. Den mindste tilladte primære fremløbstemperatur er 27 C (f.eks. kældervarme om sommeren eller gulvvarme på et badeværelse). Primær fremløbstemperatur Udetemperatur Varme fra, ude Sommertidfunktion Alle huse har interne varmekilder (lamper, ovn, kropsvarme osv.), som betyder, at varmen kan slukkes, selv om udetemperaturen er lavere end den ønskede rumtemperatur. Jo bedre isoleret huset er, jo tidligere kan varme fra varmepumpen afbrydes. Eksemplet viser produktet sat til standardværdien på 18 C. Denne 'Varme fra'-værdi kan ændres i menuen Avanceret/Indstillinger/Varme/radiatorsystem. Når varmen er afbrudt på denne måde, stopper anlægspumpen og shuntventilen lukkes ned. Opvarmningen starter automatisk, når det er påkrævet igen. Primær fremløbstemperatur Udetemperatur Udetemperatur Varme fra, ude 10 CTC EcoHeat 400

11 Generelle oplysninger 1. Tekniske data Elektriske data Elektriske data Nominel udgangseffekt Supplerende opvarmning (indstillelig, 0,3 kw/trin) Max el-varmelegeme effekt på gruppe sikring 16 / 20 / 25 A IP-klasse EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat V 3N~ kw kw kw 6.9 / 7.8 / / 7.8 / / 7.2 / / 6.9 / 9 IPX1 Driftsdata for varmepumpe EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 Afgiven effekt -5/45 kw COP -5/ Afgiven effekt 0/35 0/45 0/55 kw COP 0/35 0/45 0/55 Afgiven effekt 5/35 5/45 5/55 COP 5/35 5/45 5/55 Maks. el-forbrug 1) EN14511:2007, inkl. varmepumpe og brinepumpe kw A Varmesystem Vandvolumen varmebeholder (V) Varmebeholderens maks. driftstryk (PS) Maks. temperatur. varmemagasin (TS) Varmesystem. min. flow Varmesystem. nominelt flow 2) Trykfald for shuntventil. varme 3) Vid t = 10 K och 0/35 C varmepumpedrift. EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l 223 bar 2.5 C 110 l/s Ubegrænset l/s Se principskitse for trykfald i afsnittet Rørinstallation Brinesystem EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 Vandvolumen (V) l Brinesystem min./maks. temp. (TS) C -5/20 Brinesystem min./maks. tryk (PS) bar 0.2/3.0 Brinepumpe indstilling af hastighed justeres til t= 2-4 Brinesystem min. flow, t = 5 K l/s Brinesystem nominelt flow, t = 3 K l/s Brinesystempumpe Wilo Stratos Wilo Stratos Para 25/8 Para 25/12 Pumpekapacitet Se principskitse i afsnittet Rørinstallation Varmt brugsvandssystem Varmt brugsvandssspiral (V) Maks. driftstryk, varmt brugsvandssspiral (PS) Maks. temperatur, varmt brugsvandssspiral (TS) Øvrige data Kølemediemængde (R407C) Afbrydeværdi kontakt VP Vægt Bredde x Højde x Dybde Minimum lofthøjde Støjniveau EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l 5.7 bar 10 C 110 EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 kg MPa 3.1 (31 bar) kg mm 600 x 1850 x 642 mm 1925 db(a) 44,9 43,9 46,0 47,2 CTC EcoHeat

12 Generelle oplysninger Ändr. meddel. Datum Nr , Ekspansionstilslutning 22 mm klemring 2. Tilslutning afgangsrør 22 mm klemring 3. Tilslutning koldt vand Ø22 4. Varmt vand Ø22 5. Radiator fremløbstemperatur 22 mm klemring 6. Radiator retur Ø22 7. Fra jordsløjfe Ø28 (højre, venstre og bagside) 8. Til jordsløjfe Ø28 (højre, venstre og bagside) 9. Løftebøsning 3/4" Rp 10. Tilslutning af eksterne systemer (tilslutningsrør) CTC EcoHeat 400

13 Generelle oplysninger 2. CTC EcoHeat 400 konstruktion Nedenstående billede viser varmepumpens principielle opbygning. Energien i jorden optages af kølesystemet. Kompressoren hæver derefter temperaturen til et anvendeligt niveau. Derefter afgives energien til varmesystemet og varmt brugsvand. Koldtvandstilslutning Her tilsluttes husets koldtvandsforsyning. Det kolde vand ledes ned til varmespiralens bund. Øverste del I spiralens øverste del varmes brugsvandet op til ønsket temperatur. Spiralrør til varmt brugsvand EcoHeat er udstyret med en veldimensioneret varmespiral. Temperaturen kan holdes lav uden risiko for legionellabakterier. Bivalent shuntventil Den automatiserede shuntventil sikrer, at der konstant leveres en jævn varme til varme-/ radiatorsystemet. Ventilen har fire porte og henter først radiatorvandet fra den nedre del, som er opvarmet af varmepumpen. Isolering Varmepumpens beholder er isoleret med formstøbt polyuretanskum for minimalt varmetab. Afspærringsventil Det opvarmede vand fra kondensatoren opvarmer enten den øverste eller den nederste del af kedlen. El-patron En indbygget el-patron fungerer som spidsvarme, hvis varmepumpeeffekten ikke er tilstrækkelig, Nederste del I spiralens nederste del forvarmes det varme brugsvand af det af varmepumpen opvarmede vand. Den største del af spiralen ligger i denne del. Varmekredsløbspumpe Varmekredsløbspumpen med indstillelig hastighed transporterer det kolde vand fra varmesystemet til kondensatoren, hvor energien fra jorden optages og overføres til varmepumpen. Kondensator/fordamper I kondensatoren afgiver kølemediet sin energi til varmesystemet. Energien anvendes til at opvarme brugsvandet og huset. I fordamperen afgives den varme, som er optaget fra varmekilden (jorden), til kølemediet, som fordampes for senere at blive komprimeret i kompressoren. Lydisolering Kølemodulet er omgivet af lydisoleret materiale, da kompressoren afgiver en vis mængde støj og vibrationer. Brinepumpe Brinepumpen transporterer det frostbeskyttede vand rundt i jordslangen (den kolde side). Den kolde side er et lukket system. Kompressor Kompressoren er hjertet i kølesystemet, idet den pumper kølemediet rundt i et hermetisk lukket system. Det fordampede kølemedie komprimeres i kompressoren. Dermed hæves temperaturen til et anvendeligt niveau. Energien afleveres til varmesystemet i kondensatoren. Ekspansionsventil Kølesystemet har en højtrykside (efter kompressoren) og en lavtrykside (efter ekspansionsventilen). Ekspansionsventilen har til formål at sænke trykket på kølemediet. Derved sænkes temperaturen, således at ny energi kan optages i fordamperen. Ekspansionsventilen fungerer som en variabel reguleringsventil afhængig af de aktuelle forhold i kølesystemet. CTC EcoHeat

14 Generelle oplysninger 3. Styresystem 3.1 Nogle styredata EcoHeat justerer automatisk vandtemperaturen til det primære fremløbs aktuelle opvarmningsbehov. Dette er helt normalt og overvåges af styresystemet, som hele tiden sikrer, at man opnår optimal funktion og økonomi. Kompressor: 5 C mellem start og stop. Kompressoren stopper på indstillet setpunkt og starter på 5 C lavere temperatur. Varmepumpens indstillede setpunkt er 5 C højere end fremløbets indstillede setpunkt ned til varmepumpens temperatur på 35 C. Ændring i rumtemperaturen fører direkte til en ændring i det primære fremløbs setpunkt. Hedgassen overvåges, og kompressoren stopper ved 120 C. Indgående brinetemperatur: alarm udløses ved -5 C. 3.2 Fabriksindstillinger Produktet leveres med fastsatte fabriksværdier, som passer til et standardhus med et standard varme/radiatorsystem. Disse værdier kan nemt ændres efter behov. Du bør især tjekke dine husparametre. Bed installatøren om at hjælpe dig med at fastsætte de rette værdier. Følgende standardværdier er fastsat af fabrikken: Natsænkning: Fra (konstant dagtemperatur) Kompressor: Spærret Temp. el-enhed: 40 C (lav værdi anbefales) Rumføler: Nej El-kedel maks. kw: 5,5 Forsinkelse Supplerende 180 minutter opvarmning (shuntventil): Hovedsikring: 20 A Ekstra varmt brugsvand: Nej (hvis Ja er valgt, aktiveres 120 min. tid, ikke den indstillede tid) Husparametre: Kurvehældning = 50 Justering = Mine indstillinger (brug en blyant, så du kan foretage ændringer) Indendørs C: Kurvejustering: Elkedel maks. kw: Maks. primært fremløb ºC: Kedel C: Forsink shuntventil min: Hovedsikring A:: Min. primært fremløb ºC: Natsænkning: Rumtemp reduceret C: Natsænkning: Prim reduceret C: Kurvehældning: 14 CTC EcoHeat 400

15 Generelle oplysninger 4. Detaljeret beskrivelse af menuer Alle indstillingerne kan konfigureres direkte på skærmens letoverskuelige manøvrepanel. De store ikoner fungerer som knapper på touch-displayet. Drifts- og temperaturinformationer vises også her. Du kan let gå ind i de forskellige menuer for at finde information om driften eller indlægge dine egne værdier. 4.1 Startmenu Denne menu er systemets grundmenu. Den giver et overblik over de aktuelle driftsdata. Systemet går tilbage til denne menu, hvis der ikke trykkes på nogen knapper inden for 10 minutter. Alle andre menuer kan nåes fra denne menu. Normalvisningsmenu CTC EcoHeat Mandag 09:35 Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Rumtemperatur Indstillinger til at øge eller sænke indendørstemperaturen og desuden til at planlægge temperaturændringer. Varmt brugsvand Indstillinger til produktion af varmt brugsvand. Driftinfo Her vises aktuelle driftsdata for både varmesystemet og varmepumpen. Man kan også se historiske driftsdata. Avanceret Denne menu bruges af installatøren til at konfigurere indstillinger og udføre service på varmesystemet. 1 Rumtemp. 2 Varme/radiatorsystem 1 Hvis man har defineret varme/radiatorsystem 1, vises den aktuelle rumtemperatur her. 1 2 Rumtemp. Varme/radiatorsystem 2 Hvis man har defineret varme/radiatorsystem 2, vises den aktuelle rumtemperatur her. 1 2 Rumtemperaturindstillinger OK Rumtemp. OK-knappen bruges til at markere og bekræfte tekst og valgmuligheder i menuerne. Varmesystem 1 Natsænkning Her kan man vælge at indstille en Varmesystem 2 (50) temperatursænkning til natten. 1 2 Ferie Man kan bruge dette til at sænke Natsænkning Ferie rumtemperaturen permanent, f.eks. ved ferie, når huset er ubeboet. Ugeskema Valg af VBV Her komfort sænkes temperaturen nogle få dage, f.eks. hvis du pendler hver uge. Varmt brugsvand Midlertidig ekstra Historisk driftinfo. varmt brugsvand 0.0 time Her vises historiske data. Til Temperatur Normal Tid & sprog Denne bruges til at indstille datoen, tiden og sproget, som menuen ønskes vist med. Beholdertemperatur Her vises den aktuelle temperatur i den øverste del af beholderen. Udetemperaturen Her vises den aktuelle udetemperatur. Hjem Med knappen hjem kommer man tilbage til normalvisningsmenuen. Retur Med returknappen går man tilbage til foregående niveau. Indstillinger Ugeskema Driftsindstillingerne for varmepumpen og systemet konfigureres som regel af installatøren. Varmesystemdata Definere system Driftinfo. System Her kan varmesystemets struktur justeres/ ændres. 12 ºC Service 21,5 ºC Avancerede indstillinger konfigureres af den 22,3 ºC relevante tekniker. 2 ºC -1 ºC 42 ºC 34 ºC Menu for avancerede indstillinger Avanceret CTC EcoHeat

16 Generelle oplysninger Rumtemp. Rumtemp. Man indstiller den ønskede rumtemperatur via denne menu. Brug plus- og minus-knapperne til at indstille den ønskede temperatur, hvilket giver indstillet setpunkt i parentes. Den aktuelle værdi kan ses ved siden af parenteserne. Hvis der er installeret to varme/radiatorsystemer, vises værdierne for begge to. Hvis man ønsker at indstille en temperatursænkning, kan man fortsætte til menuerne Natsænkning eller Ferie. Man kan vælge Rumføler Nej i menuen Avanceret/ Definere system/varmesystem. Dette gøres, hvis rumføleren er fejlplaceret, hvis gulvvarmesystemet har separate rumfølere, eller hvis man anvender brændeovn eller pejs. Alarmdioden på rumføleren fungerer dog som sædvanligt. Fyrer man sporadisk i brændeovnen eller i åben pejs, kan fyringen påvirke rumføleren til at sænke fremløbstemperaturen til varmesystemet. Dette kan medføre, at der bliver for koldt i andre dele af huset. Rumføleren kan i disse tilfælde bortvælges i denne periode. EcoHeat giver så en fremløbstemperatur til varmesystemet efter indstillet varmekurve. Anlægs/ radiatortermostaterne reducerer temperaturen I den del af huset, hvor der fyres separat Indstilling af rumtemperatur uden rumføler Hvis der ikke er installeret rumføler (valgt i menuen Indstillinger), kan man bruge denne mulighed for at justere rumtemperaturen ved at tilrette fremløbstemperaturen. Hvis tilretningen ikke ændrer rumtemperaturen tilstrækkeligt, må man justere standardindstillingen under Avanceret/Indstillinger/ Varmesystem. Værdien skal ændres i små etaper ad gangen (ca. 2-3 etaper), og man skal vente på resultatet (ca. 1 dag), da systemet reagerer langsomt. Flere justeringer kan være nødvendige ved forskellige udetemperaturer, men man vil gradvist opnå den ønskede indstilling for huset Fejl på Udeføler/Rumføler Hvis der opstår fejl på en udeføler, simuleres en udetemperatur på -5 C, så huset ikke bliver afkølet. En alarm udløses. Hvis fejl opstår på en rumføler, går EcoHeat automatisk over til drift efter indstillet kurve. En alarm udløses Varmesystem 1 Natsænkning Ferie Rumtemp. Eksemplet ovenfor viser, at rumtemperaturen er 22,4 C, men den ønskede værdi (setpunktet) er 23,5 C. Varmesystem 1 Rumtemp. Varmesystem 1 (50) Natsænkning Natsænkning Normalvisningsmenu Rumtemp. CTC EcoHeat Mandag 09:35 Varmesystem Varmepumpe 1 (50) Kompressor Tilladt Brinepumpe til, 10 dage 0 Tarif VP Fra Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret Natsænkning Eksemplet 22,2 ovenfor ºC viser, hvordan 21,2 ºC den fungerer 58 ºC uden en -5 ºC rumføler. Værdien i parenteser er en %-sats. Man kan finjustere systemets standardindstilling ved at bruge plus- og minusknapperne. Varmepumpe 1 2 Rumtemperaturindstillinger Kompressor Tilladt Brinepumpe Elpatron til, 10 dage 0 Tarif VP Fra Elkedel C 40 Elkedel spids ºC 70 Elkedel Varmesystem XVBV ºC 1 60 Elkedel maks. kw 5,8 Forsinkelse shunt 180 Hovedsikring Varmesystem A 2 (50) 25 Forsyningsspænding 3x400 V Tarif EL 1 2 Fra Eksemplet ovenfor viser, hvordan den fungerer med to varme/ Elkedel C 40 radiatorsystemer. Varme/radiatorsystem 1 med rumføler og Elkedel Øverste spids ºC beholder 70 Valg varme/radiatorsystem Elkedel af XVBV komfort ºC 2 uden. 60 Stop Elkedel temp. maks. VP C kw 5,8 60 Start/stop Forsinkelse Varmt diff. shunt brugsvand øverste ºC 1805 Maks. Hovedsikring!Radiatortermostatventilerne tid øverste A beholder skal Midlertidig Maks. Forsyningsspænding nederste holdes ekstra beholder 3x40040 V fuldt åbne, når systemet varmt Tid Tarif lavere EL brugsvand temperatur efter VV 0.0 Fra 10time Til tilpasses. Temperatur Normal Rumtemp. Elpatron Natsænkning Ferie Ferie Ferie Ferie MB Ba Pa Sto MB Ba Pa Sto Ge Ge Flo Flo Shu Var Shu Var Dio Shu Var Shu Var Dio 16 CTC EcoHeat 400 Øverste beholder Stop temp. VP C Ugeskema 60 Start/stop diff. øverste ºC 5

17 Generelle oplysninger Natsænkningstemperatur ningsmenu oheat Mandag 09:35 Man bruger denne menu til at aktivere eller indstille en temperatursænkning for natten. En natsænkning betyder, at temperaturen indenfor sænkes i fastsatte emp. Varmt brugsvand perioder, Driftinfo for eksempel Avanceret om natten, eller mens man er på arbejdet. Ugeskema Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 Natsænkning varmesystem Dag for dag Værdien, som rumtemperaturen reduceres med 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Rumtemp. red indstilles under Avanceret/Indstillinger/ Varme/radiatorsystem/ ningsmenu Fabriksværdi: -2 C. Heat Mandag 09:35 eraturindstillinger Valgmulighederne er Fra, Dag for dag eller Blok. Hvis man vælger Fra, foretages der slet ingen sænkning. temp. ningsmenu Menuen Dag for dag Heat Denne menu anvendes Mandag til at 09:35 skemalægge en sænkning tem 1 mp. Varmt brugsvand på bestemte Driftinfo ugedage. Avanceret Denne tidsplan gentages hver uge. tem 2 (50) Den indstillede tid er den, hvor man 122,2 ºC 21,2 2 ºC 58 ºC -5 ºC ønsker, at temperaturen skal være normal. mp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret Natsænkningsfunktionen er aktiveret i resten af tiden. Natsænkning Blok 22,2 eraturindstillinger ºC 21,2 I ºC denne menu 58 ºC kan man indstille -5 ºC en sænkning for nogle få dage i løbet af ugen, for eksempel hvis man arbejder et V temp. komfort andet sted på hverdage og er hjemme i weekenderne. mt brugsvand tem eraturindstillinger 1 ekstra svand temp. 0.0 time tem 2 (50) ur tem 1 2 Natsænkning tem 2 (50) Ferie 2 Ugeskema Ferie Ferie 1 Mandag morgen kl. 6, hæves temperaturen til normal; kl. 9 2 sænkes Natsænkning den til den indstillede Varmesystem natsænkningstemperatur. Kl. 18 hæves temperaturen igen indtil kl. 21, hvor natsænkningsfunktionen sænker den igen. Weekly Natsænkning program Blok varmesystem Sænk Søndag 22:00 1 Ugeskema Højde 2! Sænkning Dag Fredag for dag 14:00 Mandag Sænk af en - 09 varmepumpes 18 00:00-21 Tirsdag Højde temperatur om natten 00: sker af Onsdag hensyn til komforten, som 21 generelt Torsdag Natsænkning varmesystem ikke nedsætter energiforbruget Fredag 2 Ugeskema Dag 06 - for -- dag Lørdag Mandag Søndag Tirsdag Onsdag Ferie Torsdag Fredag Natsænkning 06 Varmesystem Lørdag Ferieperiode dage - 23 Søndag Weekly program Blok Sænk Søndag 22:00 Højde Fredag 14:00 Sænk Natsænkning Varmesystem 00:00 Højde : Weekly program Blok Sænk Søndag 22:00 Højde Fredag 14:00 Sænk Ugeskema varmt brugsvand 00:00 Om Højde søndagen kl. 22 sænkes temperaturen 00:00 med værdien sat for Ugeskema Rumtemp. Ferie sænkes. Fredag Dag kl. 14 for hæves dag temperaturen til den Mandag indstillede værdi igen Tirsdag Onsdag Ferieperiode dage Torsdag Fredag Lørdag Ferie Søndag Man bruger denne funktion til at fastsætte Ferieperiode V komfort det antal dage, man ønsker, at den valgte Natsænkning Ferie Driftinfo. EcoHeat mt natsænkningstemperatur skal være konstant sænket. temdata brugsvand For eksempel hvis man vil på ferie. Status VP øverste beholder Ugeskema varmt brugsvand Beholder øverste C 49 (60) tinfo. ekstra System Man kan anvende denne indstilling i op til 250 dage. Beholder nederste C 42 (45) svand V komfort 0.0 time Ugeskema Dag for dag Historisk driftinfo. 12 ºC Fremløb C 42 (43) Returløb Mandag C mt brugsvand Perioden starter fra det klokkeslet, som indstillingen er r Tirsdag sat til. 21,5 ºC Radiatorpumpe Til Shunt Onsdag Ugeskema varmt brugsvand Åben Driftsdata kompressor Shuntforsinkelse Torsdag ekstra! svand 0.0 Værdien, time som 22,3 rumtemperaturen ºC Fredag reduceres Ugeskema med Rumtemp. sænkes Dag for dag indstilles 42 ºC Eleffekt kw Lørdag under Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/ Mandag ºC El-faser L1/L2/L Søndag Varmesystem 2 r Fabriksværdi: -2 C. Tirsdag Ugeskema Onsdag ºC ºC Torsdag Driftinfo. Varmesystem Fredag T ºC Lørdag Driftinfo. EcoHeat temdata Søndag Status 40 VP øverste beholder Ugeskema CTC EcoHeat 400 Beholder øverste C 49 (60) tinfo. avancerede Systemindstillinger Beholder nederste C 42 (45) 20 3 dage 17

18 Generelle oplysninger Normalvisningsmenu Varmesystem 2 (50) CTC EcoHeat Mandag 09: Natsænkning Ferie 2 ºC 4.4 Varmt brugsvand Komfort Stort behov for varmt brugsvand Ugeskema varmt brugsvand 0.0 time Du kan bruge denne menu til at skemalægge perioder i hverdagene, hvor du vil have ekstra varmt brugsvand. Denne tidsplan gentages hver uge. På skærmen vises fabriksindstillingerne, som kan ændres. Hvis du ønsker et ekstra tidspunkt på en bestemt dag, f.eks. om aftenen, kan du programmere gentagne tidspunkter. Mulighederne er Fra eller Dag for dag. Fra Ingen skemalagt varmt brugsvand-produktion. Dag for dag En ugentlig plan, som du selv programmerer. Dette anvendes, hvis man ved, hvornår man på gentagne tidspunkter 12 ºC har behov for ekstra varmt brugsvand, for eksempel om morgenen og om aftenen. 42 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 1 2 Varmt brugsvand 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC ningsmenu Natsænkning varmesystem Midlertidig ekstra Heat Mandag 09:35 varmt brugsvand Man anvender dette til at indstille det varmt brugsvand Ugeskema Dag for 0.0 dag time 1 2Til Mandag komfortniveau, man ønsker, og ekstra varmt brugsvand Rumtemperaturindstillinger Temperatur Tirsdag Normal Onsdag Temperatur Torsdag Rumtemp Man indstiller værdierne for denne funktion, som gælder Fredag mp. Varmt brugsvand for varmepumpens Driftinfo normale Avanceret drift. Der er tre indstillinger: 1 Lørdag Varmesystem 1 Søndag 10 Ugeskema Økonomisk Hvis man har et lille behov for varmt brugsvand. Varmesystem 2 (50) 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Normal Normalt behov for varmt brugsvand. eraturindstillinger temp. mt brugsvand ekstra svand ur tinfo. System Ugeskema Varmesystemdata! Natsænkning Tip: Du bør starte med Økonomisk 1 Varmesystem 2 funktion, og hvis du finder ud af, Driftinfo. at du ikke System får tilstrækkeligt varmt Natsænkning Ferie Weekly program Blok Sænk brugsvand, Søndag skruer 22:00 du op til Normal 12 ºC Højde osv. Fredag 14:00 Sænk :00 21,5 ºC Højde :00 Valg af VBV komfort 22,3 ºC 42 ºC Varmt brugsvand Ekstra varmt brugsvand (Til/Fra) Vælg denne mulighed, hvis du ønsker at aktivere ºC tem 1 funktionen Ekstra varmt brugsvand. Når denne funktion Midlertidig ekstra 34 ºC varmt brugsvand -1 ºC 0.0 er aktiveret, begynder varmepumpen at producere 3,5 time timer Til Ferie tem 2 (50) ekstra varmt vand med det samme. Det er også Temperatur 1 2 muligt at skemalægge produktion af varmt brugsvand til bestemte tidspunkter ved at bruge funktionen Ugeskema, hvilket anbefales. Normal Menu for avancerede indstillinger Ferieperiode 3 dage Avanceret Natsænkning Ferie Ugeskema V komfort temdata Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret Valg af VBV komfort Eksemplet ovenfor viser, at der for Ekstra varmt brugsvand er valgt Til i 3,5 timer. Varmesystemdata Tid & Sprog Indstillinger Definere system Service Driftinfo. System Ugeskema varmt brugsvand Programversion display: Ugeskema Programversion VP-modul: Dag for dag Mandag Tirsdag Onsdag 42 ºC 2 ºC Torsdag Fredag Lørdag -1 ºC ºC Søndag Mandag morgen kl. 6 begynder systemet at producere mere Menu varmt vand for avancerede indtil kl. 9, hvor indstillinger temperaturen igen vender tilbage til Driftinfo. EcoHeat normal. Der er en yderligere stigning mellem kl. 18 og kl. 21. Avanceret Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) Beholder nederste C 42 (45) Historisk driftinfo. Fremløb C 42 (43)! Tip: Sæt tiden til ca. 1 time før, at du har brug for det varme vand, da det Tid & tager Sprog noget Indstillinger tid at Definere opvarme Til system vandet. Service Returløb C 34 Radiatorpumpe Shunt Åben Shuntforsinkelse 180 Eleffekt kw El-faser L1/L2/L Programversion display: Programversion VP-modul: ºC 21,5 ºC 22,3 ºC Driftsdata kompressor Varmesystem 2-1 ºC 34 ºC 18 CTC EcoHeat 400 T ºC Driftinfo. Varmesystem

19 Temperatur Normal Generelle oplysninger Ugeskema 4.5 Driftinfo Varmesystemdata Driftinfo. System 12 ºC Denne menu viser aktuelle temperaturer og driftsdata for dit varmesystem. Displayet viser de indgående og udgående temperaturer fra varmepumpen. 2 ºC -1 ºC 42 ºC 34 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC Brine ind Øverst til venstre på varmepumpen (2 C) vises den aktuelle brinetemperatur fra kollektoren til varmepumpen. Brine retur Den nederste venstre værdi (-1 C) er brine returtemperaturen, som går tilbage ind i kollektorslangen. Værdierne varierer i løbet af året alt efter varmekildens kapacitet og den energi, der optages. Fremløbsflow til varmesystem Til højre på varmepumpen (42 C) vises temperaturen på fremløbet til husets varmesystem. Disse værdier vil variere i løbet af året ud fra de valgte parametre og den aktuelle udetemperatur. Returløb fra varmesystem Nederst til højre (34 C) vises temperaturen på returløbet, fra varmesystemet, tilbage til varmepumpen. Disse værdier vil variere under driften ud fra de valgte parametre, varme/radiatorsystemets kapacitet og den aktuelle udetemperatur. Når pumperne er i drift, roterer ikonerne også på skærmen. Menu for avancerede Information indstillinger AvanceretTryk på informationsknappen for at vise driftsdata for den valgte enhed. Aktuel udetemperatur Tid & Sprog Viser Indstillinger den aktuelle Definere udetemperatur. system Service Styresystemet bruger denne værdi til at beregne de forskellige Programversion driftsparametre. display: Programversion VP-modul: Aktuel indendørstemperatur Viser den aktuelle rumtemperatur (hvis der er valgt en rumføler under driften). Hvis der er installeret to varme/ radiatorsystemer, vises værdierne for begge to. 1 2 CTC EcoHeat

20 svand ur 0.0 time Generelle oplysninger Ugeskema Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag for dag Ugeskema temdata -1 ºC Driftsdata CTC EcoHeat 400 tinfo. System Denne menu viser aktuelle temperaturer og driftsdata for EcoHeat-systemet. 12 Det ºC første tal er den aktuelle driftstemperatur, mens tallet i parentes er det indstillede 21,5 ºC setpunkt, som varmepumpen forsøger at nå. 22,3 ºC Status 42 ºC 2 ºC Viser varmepumpens driftsstatus. De forskellige muligheder for driftsstatus er: 34 ºC VP øverste beholder Varmepumpen opvarmer den øverste del af avancerede indstillinger beholderen (varmt brugsvands-produktion). VP nederste beholder nceret Varmepumpen opvarmer den nederste del af beholderen (varmeproduktion). VP + Spids Både el-patronen og varmepumpen er i drift for at Sprog Indstillinger Definere opvarme system beholderen. Service Spids El-patronen opvarmer beholderen alene. mversion display: mversion VP-modul: Beholder øverste C Viser temperaturen i den øverste del af beholderen. (Begynder opvarmningen af varmt vand) Beholder midt C Viser temperaturen i den nederste del af den øverste beholder. (Stopper opvarmningen af varmt vand) Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) Beholder nederste C 42 (45) Fremløb C 42 (43) Historisk driftinfo. Returløb C 34 Radiatorpumpe Til Shunt Åben Driftsdata kompressor Shuntforsinkelse 180 Eleffekt kw El-faser L1/L2/L Varmesystem 2 Tre værdier for strømforbrug vises, når strømfølerne er tilkoblet og registreret. Hvis kun ét tal vises: - tilslut Driftinfo. alle tre strømfølere Varmesystem - T og ºCvælg så Avanceret/Service/Funktionstest strømfølere ! 0 Det første tal er den faktiske driftsværdi, mens tallet i parentes er indstillet setpunkt, som varmepumpen forsøger at nå. -20 Driftinfo. EcoHeat Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2! Den aktuelle værdi for den nederste beholder kan være højere end indstillet setpunkt for den nederste beholder. Dette skyldes, at varmen fra den øverste beholder påvirker den nederste beholder med en midlertidig afbrydelse i lagdelingen. Beholder nederste C Viser temperaturen i den nederste del af beholderen. Fremløb C Viser den temperatur, som leveres til varmesystemet, sammen med den temperatur, som systemet forsøger at opnå. Disse værdier vil variere i løbet af året ud fra de valgte parametre og den aktuelle udetemperatur. Returløb C Viser returtemperaturen fra varmesystemet tilbage til varmepumpen. Radiatorpumpe Viser radiatorpumpens driftsstatus. 20 CTC EcoHeat 400

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Installations- og brugervejledning living eco Elektronisk radiatortermostat

Installations- og brugervejledning living eco Elektronisk radiatortermostat Installations- og brugervejledning living eco Elektronisk radiatortermostat Danfoss Heating Solutions VIIDB201 09/2013 1 Installationsguide Installationsguide 1. Installation 1.1 Identificer din living

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme.

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. Hvorfor er det en god ide at vælge gulvvarme? Komfort, en lavere varmeregning og meget mere... 5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. varme.danfoss.dk over

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm Page 1 of 7 Be06 model: Energiramme Dato 17.01.2008 11.17 Bæredygtig enfamiliehus BBR-nr Ejer Adresse Bygningen Bygningstype Fritliggende bolig Rotation 45,0 deg Opvarmet bruttoareal 187,0 m² Varmekapacitet

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem EcoGrid EU Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem Brugerguide Løsning specielt udviklet til EcoGrid-projektet Baseret på eksisterende produktserie Trådløs kommunikation til enhederne Varmezoneopdeling

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed

Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed Solvarme Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed Mød udfordringerne i det 21. århundrede Global opvarmning påvirker os alle. Som engageret og ansvarlig leverandør søger vi

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

KINNAN. komfort. Vi hiver energi ud af. den blå luft. ÅRS GARANTI. K ata lo g 2011

KINNAN. komfort. Vi hiver energi ud af. den blå luft. ÅRS GARANTI. K ata lo g 2011 KINNN K ata lo g 2011 komfort Vi hiver energi ud af UTORISERET INSTLLTION 5 ÅRS GRNTI WORLD WIDE WEBCONTROL den blå luft. Generalagent Kinnan as Tlf. +45 86 17 87 00 www.danmarkspumpen.dk Generalagent

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Intelligent gulvvarme

Intelligent gulvvarme Intelligent gulvvarme Komplette systemer som gør det enkelt for dig Living full of energy Jo større den varmeafgivende flade er, desto mere virkningsfuld og økonomisk er rumopvarmningen. Ved opvarmning

Læs mere