Vil med disse vedleggene komme med et innspill til plan for strategisk utvikling i sykehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil med disse vedleggene komme med et innspill til plan for strategisk utvikling i sykehus"

Transkript

1 Fra: Hansen, Wenche Sendt: 14. februar :52 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: strategisk utvikling Vil med disse vedleggene komme med et innspill til plan for strategisk utvikling i sykehus Tema " Arbeidskraft og kompetanse" er et svært viktig tema for å kunne møte behov for helsepersonell i tida framover. Som tilhører i salen da foredragene som er vedlagt ble jeg positivt overrasket over en nytenknig i bruk og utnyttelse av ressurser i helsevesenet. Det handler om jobbglidning og forflytting av oppgaver. Jeg mener at dette er noe Helse Sør Øst bør se litt nærmere på og ikke minst en endret utdanningsmodell for noen faggrupper som de viser i herlowmodellen er veldig spennende. Mvh Wenche Hansen Foretakstillitsvalgt Sykehuset Innlandet Fagforbundet

2 Arbeidsdeling mellom profesjoner i sykehus har Norge noe å lære av andre? Lars Erik Flatø, direktør for samfunnskontakt 1

3 Hvorfor søkelys på utvikling av helseprofesjonene? Årsverk ved sykehus og andre somatiske institusjoner, etter region, stillingskategori, tid og statistikkvariabel Årsverk Årsverk Leger Offentlig godkjente sykepleiere Hjelpepleiere/barnepleiere Annet personell i pasientrettet arbeid Jordmødre F ysioterapeuter Fysiokjemikere/Bioingeniører Radiografer Ergoterapeuter Vernepleiere Sosionomer Psykologer Administrasjons- og kontorpersonell A nsatte med service-, tekniske og/eller Endret personellmiks 2

4 Drivkrefter for økende knapphet: Demografi Voksende forventninger Spesialisering Endret familiemønster og prioriteringer 3

5 Økende gap mellom behov og muligheter Dersom vekst i antall ansatte i helse- og sosialsektoren frem mot 2025 fortsetter som de siste 15 årene: Fra ca ansatte i 2005 til ca ansatte i % av den nye arbeidsstokken som kommer på arbeidsmarkedet mot 2025 må inn i helse- og sosialtjenesten! Konklusjon: Noe må gjøres! Kilde: HELSEMOD, SSB 4

6 Norge på topp i pengebruk allerede - BNP per capita til helse Sverige Norge Kilder: SSB og det svenske statsbudsjettet for Totale helseutgifter per innbygger, justert for kjøpekraft. Kilde: OECD Totale helseutgifter per innbygger i US$, justert for kjøpekraft 2005 USA Luxembourg Norge Sveits Østerrike Island Belgia Frankrike Canada Tyskland Danmark Hellas Irland Sverige Storbritannia Italia Finland New Zealand

7 Norge i øvre sjikt i årsverk 1600 Antall årsverk totalt ved somatiske sykehus per innbyggere Norge Danmark Tyskland Finland Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter) NO, TY & FI (2006), DK (2004) Norge har 64 % flere årsverk pr innbyggere enn Tyskland. Forskjellen mellom Norge og Danmark er 46 årsverk. Forskjellen mellom Norge og Finland er 373 årsverk. Kilde: analyse Utvikling i antall årsverk ved somatiske sykehus per innbyggere, analyse Gruppering av årsverkdata basert på årsverksdata fra SSB, Sundhedsstyrelsen, Destatis6 og Stakes

8 Norge i øvre sjikt i legeårsverk Årsverk leger ved somatiske sykehus, per innbyggere Norge Danmark Tyskland Skottland Finland NO, SK, TY, FI (2006) & DK (2004) Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter) Kilde: analyse Utvikling i antall årsverk ved somatiske sykehus per innbyggere, analyse Gruppering av årsverkdata basert på årsverksdata fra SSB, Sundhedsstyrelsen, Destatis og Stakes 7

9 Norge i øvre sjikt i sykepleierårsverk Årsverk sykepleiere og jordmødre ved somatiske sykehus per innbyggere Norge Danmark Tyskland Skottland Finland NO, TY, FI (2006) 2006 SK (2005) & DK (2004) Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter) Kilde: analyse Utvikling i antall årsverk ved somatiske sykehus per innbyggere, analyse Gruppering av årsverkdata basert på årsverksdata fra SSB, Sundhedsstyrelsen, Destatis, NHS og Stakes 8

10 Norge i nedre sjikt - hjelpepleiere Årsverk assisterende hjelpepleiere og barnepleiere ved somatiske sykehus per innbyggere Norge Danmark Finland Tyskland NO, TY, FI (2006) & DK (2004) 28 Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter) Kilde: analyse Utvikling i antall årsverk ved somatiske sykehus per innbyggere, analyse Gruppering av årsverkdata basert på årsverksdata fra SSB, Sundhedsstyrelsen, Destatis og Stakes 9

11 Antall assisterende pleiere og barnepleiere er redusert i alle land, unntatt Finland 200 Utvikling i antall assisterende pleiere og barnepleiere ved somatiske sykehus per innbyggere, , NO DK FIN TYS Ant. årsverk per innbyggere Danm ark Finland 103 Norge 28 Tyskland År Kilde: Deloitte-analyse Grunnlagsdata: SSB; Sundhedsstyrelsen; STAKES; Destatis 10

12 Det er stor variasjon i prosentandel hjelpepleiere/barnepleiere ved norske sykehus Andel hjelpepleiere,barnepleiere ved utvalgte norske somatiske sykehus, og nasjonale gjennomsnitt for NO, DK, FI og TY FI HF9 DK HF8 HF7 HF6 HF5 NO HF4 HF3 HF2 HF1 TY 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 7 % 8 % 8 % 12 % 11 % 11 % 10 % 10 % 0 %-andel hjelpepleiere, barnepleiere av totale årsverk Kilde: Deloitte-analyse Grunnlagsdata: SSB; Sundhedsstyrelsen; STAKES; Destatis 11

13 Norge i nedre sjikt - pasientbehandling per lege/år Antall utskrivninger per lege, 2006 Norge 2006 Danmark Finland 2006 Tyskland Skottland NOR, Utskrevne DK (2004), pasienter FIN, TYS, pr lege SK Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter) Kilde: SSB, Sundhedsstyrelsen, NHS, Destatis og Stakes 12

14 Norge i nedre sjikt - Pasientbehandling per sykepleier/år Antall utskrivninger per pleier, 2006 (inkl. sykepleiere, jordmødre, assisterende pleiere og barnepleiere) 80 Norge 2006 Danmark 2004 Finland 2006 Tyskland NOR, DK (2004), FIN, TYS NB: Tyskland: Andel spesialspl. er estimert ut i fra samlekategorier. Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter) Kilde: SSB, Sundhedsstyrelsen, Destatis og Stakes 13

15 Norge: Mye å lære av hverandre 100 % forskjell i pasientbehandling per legeårsverk fra mellom norske helseforetak De beste foretakene tåler sammenligning med internasjonale forhold Kilde: NPR og Spekter 14

16 Gjennomsnittlig aktivitet pr legeårsverk Regionsykehus Reg 2 Reg 4 Reg 1 Reg 5 Reg 3 Innleggelser 2006/lege Poliklinikk 2006/lege Gjennomsnittlig aktivitet pr legeårsverk Sentralsykehus Sentral 1 Sentral 13 Sentral 10 Sentral 6 Sentral 7 Sentral 3 Sentral 12 Sentral 11 Sentral 5 Sentral 8 Sentral 9 Sentral 4 Sentral 2 Innleggelser 2006/lege Poliklinikk 2006/lege 15

17 NORGES UTFORDRING Innslaget av høyutdannede grupper kan ikke vokse ubegrenset Strategier for å sikre tilstrekkelig kompetanse i sykehusene må hvile på en realistisk tilnærming til hva arbeidsmarkedet kan levere. Redusert kompensering fra arbeidsinnvandring? 16

18 Hvordan forbereder andre seg på fremtiden? 17

19 Noen forbereder seg på en ny tid The Independent,

20 Storbritannia: Workforce redesign NHS: Strategi for endringer i profesjonenes rolle siden år Drivkrefter: Desentralisert helsetilbud. Fra biggest is best til small can work EUs arbeidstidsdirektiv NHS Modernisation Agency: Tilrettelegger for innovasjon Changing Workforce Programme (CWP) pilotprosjekter for redesign av roller pågår Kilde: Department of Health 19

21 Storbritannia: Legeutdanningen under endring Startet i år 2000 med programmet Modernising Medical Career Myndighetene ønsker å utfordre utviklingen mot at leger blir stadig mer spesialiserte Belønne generalistkompetanse for sykehusleger og utvikle General Practitioners with Special Interests (GPwSI) Kilde: Department of Health, MMC 20

22 Storbritannia: Satser på sykepleierne og etablerer helt nye profesjoner Wanless-rapporten, 2002: 20 % av legearbeid kan overlates til sykepleiere Utvidet rolle for sykepleiere, noen eksempler: Advanced nurse practitioners: I allmennpraksis kan de stille diagnoser, behandle og utskrive resepter Operasjonssykepleiere utfører mindre kirurgiske inngrep som gjerning av cyster, føflekker og fettknuter. Spesialsykepleiere innen ortopedi utfører mindre kirurgiske inngrep. D. Wanless: Securing our Future Health: Taking a Long-Term View, Final Report, April 2002 Department of Health: Keeping the NHS Local A New Direction of Travel, February 2003 Department of Health: The Configuring Hospitals: Evidence File: Part One, July 2004 Department of Health: The Configuring Hospitals: Evidence File: Part Two, July

23 DANMARK Knapphet på arbeidskraft møtes med jobbglidning Endret oppgavefordeling ikke nødløsninger eller trussel mot enkelte grupper: Det som er en rutineoppgave for en profesjon kan være spennende utfordring for en annen 22

24 Sykepleierforbundet i Danmark Vil utvikle sykepleieprofesjonen i retning av å motvirke legemangel I dag er mange sygeplejersker henvist til at søge væk fra patienterne, hvis de vil gøre karriere, f.eks som ledere, forskere eller innen undervisere Dansk Sygeplejeråd Arbeidsdelingen mellom helsefaglige grupper i kraftig endring: Legesekretærer, ernæringsfysiologer, farmasøyter og sosial- og helseassistenter overtar sykepleieroppgaver Dansk sygeplejeråd: Det er en god udvikling. Og det er en helt naturlig udvikling, for det er en forudsætning for, at de knappe medarbejderresourcer anvendes bedst muligt. Dansk Sygeplejeråd: Kliniske ekspertsygeplejersker bedre sundhedstilbud til kronisk syge, juni

25 Hva skiller Danmark fra Norge? Vilje til å utvikle de en har framfor å lete etter noen som ikke er tilgjengelig Alle skal få del av kompetanseheving Sterkere involvering fra sykehusene selv både hva angår å definere kompetansebehov og i gjennomføring av kvalifisering av arbeidsstyrken Dansk Sygeplejeråd: Kliniske ekspertsygeplejersker bedre sundhedstilbud til kronisk syge, juni

26 NYTTEVERDI VED Å SKUE UTOVER LANDETS GRENSER Det som er umulig i teorien kan vise seg å fungere godt i praksis 25

27 Opgavefordeling Nye opgaver nye roller Herlev Modellen Portørkoordinator Jørgen Andreasen, Serviceafdelingen Projektleder Charlotte Åkerstrøm, Udviklingsafdelingen

28 Disposition Herlev Hospital i Region Hovedstaden Ledelse og samarbejde Ændret opgavefordeling en kulturændring Patientforløb i centrum Eksempler på ændret opgavefordeling Portører i plejen Social- og sundhedsassistenters opgaver i kliniske afdelinger Rekruttering og fastholdelse i fremtiden

29

30 Herlev Hospital, mission og vision Optageområde ca borgere i 6 kommuner. Yde det bedste for patienterne når det gælder diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering. Universitetshospital, Herlev prioriterer uddannelse, udvikling og forskning højt. Forbillede for andre hospitaler regionalt, nationalt og internationalt.

31 Aktiviteter Døgnåbent specialiseret områdehospital med akutfunktion Dagligt ca. 700 indlagte patienter og ca ambulante besøg Gennemsnitlig indlæggelsestid under 5 dage Ca ansatte Fokus på bl.a. tiltrækning og fastholdelse

32 Direktion Fotografen er på vej Direktør Helge J. Kjersem Konst. Vicedirektør Knud Skagen Vicedirektør Lone Møller Vicedirektør Jes Schmidt

33

34

35 Centrale punkter WHO s definition af god kvalitet Paradigmeskift i ledelse Ledelse via politikker Opgavefordeling i det gode patientforløb Attraktiv arbejdsplads Tværfagligt samarbejdsudvalg

36 WHO s definition af god kvalitet Høj professionel standard Effektiv ressourceudnyttelse Minimal patientrisiko Helhed i patientforløb Høj patienttilfredshed Høj medarbejdertilfredshed

37 Paradigmeskift i ledelse på Herlev Hospital Fra sygehusledelse Fra afdelingsledelse Fra søjleledelse Fra ledelse af kolleger Fra varetagelse af en profession Fra ledelse af fagområder Fra sagsbehandler Til Direktion Til afdelingsledelse og ledelsesteams/områdele delser Til enhedsledelse Til ledelse af teams Til leder af funktioner Til ledelse af patientforløb Til coach og koordinator

38

39 Politikker Personalepolitik Sygefraværspolitik Seniorpolitik Forskningspolitik Ledelse i praksis Kommunikationspolitik Politik for kompetenceudvikling Arbejdsmiljøpolitik Rygepolitik Lønpolitik Koncept for udviklingssamtaler

40 Vision: Højest op - tættest på

41 Politik og strategi for ledelse i praksis og ledelsesudvikling Ledelsesgrundlag Værdigrundlag og vision for ledelse Ledelsesorganisering Kriterier for god ledelse Ledelsesevaluering og lederudviklingssamtale Ledelsesudvikling Lederuddannelse

42 Kriterier for god ledelse - de 5 ledelsesområder inspireret af bl.a. Kurt Klaudi Klausens ledelsesdiscipliner Strategisk ledelse driftsledelse Personlig lederstil Faglig ledelse Personale ledelse

43 Tværfagligt samarbejdsudvalg Lokale og centralt Ledere og medarbejdere Repræsentanter fra alle faggrupper Tillidsrepræsentanter, tillidsvalgte fra de faglige organisationer Arbejdsmiljørepræsentanter

44 Ændret opgavefordeling en kulturændring Ledelsesudfordringer Kulturændring - ledelse og medarbejdere Analyse af behov og opgaver i patientforløbet En attraktiv arbejdsplads Modstand mod forandringer Tværfagligt samarbejde Lovene omkring uddannelserne Udvikling af kompetenceprogrammer Teoretisk opgradering Læring i praksis

45 Opgavefordeling i det gode patientforløb Nøglen til gode patientforløb er motiveret og velkvalificeret personale Fokus på opgaven, ikke på traditioner Ofte udsprunget af ideer fra medarbejdere Udviklet i praksis, mini-projekter Samarbejdsudvalgets betydning Ledelsens ansvar

46 LUS og MUS - LederUdviklingsSamtale MedarbejderUdviklingsSamtale Redskaber til at analysere behov Afdelingsrelaterede behov (patienten) Medarbejderrelaterede behov Personlig udviklingsplan

47 Kompetenceudviklingsprogrammer Funktionsbeskrivelse Stillingsbeskrivelse Kompetenceprogrammer: Teoretisk videreuddannelse Læring i praksis Styrker den enkeltes faglige identitet

48 Opgavefordeling på Herlev Hospital - uddrag Portører i plejen Social- og sundhedsassistentens opgaver på kliniske afdelinger HK-ere i lægesekretærfunktioner Fra hospitalsmedhjælper til serviceassistent Sygeplejersker i traditionelle mindre lægeopgaver ved operationer, kemoterapibivirkninger, standardordination af medicin, ultralydopgaver, sårtilsyn m.m. Portører kvalificeres til opgaver på sektionsstuerne Laboranter, personale i biokemiske afdelinger med anden sundhedsfaglig uddannelse end bioanalytiker

49 Portører i patientplejen Motivation Fokus på opgaven i det gode patientforløb Udviklingsmuligheder hos den enkelte medarbejder Jobtilfredshed Mangel på velkvalificeret personale Uudnyttet potentiale hos portørerne

50 Jobglidning Hvad er fordelene Udnyttelse af resurser Kendskab til afdelinger Tryghed for patient Det gode patientforløb Aflaste Pleje personale Økonomi

51 Uddannelse Portør uddannelse Extra kurser Fast vagt Portør Portør grunduddannelse grunduddannelse 1 årig årig uddannelse. uddannelse. Teoretisk Teoretisk uddannelse uddannelse på på portørskole. portørskole. Praktisk Praktisk uddannelse uddannelse på på arbejdspladsen arbejdspladsen Overbygningsuddannelse Overbygningsuddannelse som som er er funktionsbestemt funktionsbestemt er er fire fire ugers ugers AMU-kursus AMU-kursus ** Hvad Hvad fejler fejler den den syge syge ** Kontakt Kontakt med med psykisk psykisk syge syge * * Forflytningsteknik Forflytningsteknik & speciallejring speciallejring * * Fast Fast vagt vagt kursus kursus Udføre Udføre arbejdet arbejdet som som fast fast vagt vagt ved ved alvorligt alvorligt syge, syge, urolige, urolige, eller eller psykisk psykisk syge syge patienter patienter indlagt indlagt på på somatisk somatisk eller eller psykiatrisk psykiatrisk hospital. hospital.

52 Læringsbehov Hospitalsog patient Hygiejne Immobiliserings farer Kommunikation med patient. Observation af patient Patients ernæring Patients udskillelse Den døende patient og dennes pårørende

53 Eksempler v. Fast vagtfunktion Portøren Portøren kan kan udføre udføre arbejdet arbejdet som som fast fast vagt vagt ved ved alvorligt alvorligt syge, syge, urolige urolige eller eller psykisk psykisk syge syge patienter patienter indlagt indlagt på på somatisk somatisk eller eller psykiatrisk psykiatrisk hospital. hospital. Portør Portør kan kan handle handle korrekt korrekt ud ud fra fra lovgivningen lovgivningen vedrørende vedrørende tavshedspligt tavshedspligt og og lovgrundlaget lovgrundlaget for for den den indlagte indlagte patient. patient. Portør Portør kender kender menneskets menneskets normale normale værdier/reaktioner værdier/reaktioner i i forhold forhold til til blodtryk, blodtryk, puls, puls, temperatur, temperatur, respiration respiration og og pupilreaktion pupilreaktion og og er er i i stand stand til til at at måle måle værdierne. værdierne. Portør Portør kan kan reagere reagere på på afvigelser afvigelser fra fra det det normale, normale, nedskrive nedskrive resultaterne resultaterne korrekt korrekt og og videregive videregive dem dem til til relevante relevante samarbejdspartnere. Portør Portør kan kan observere observere drop, drop, dræn, dræn, sug, sug, katetre katetre og og forbindinger forbindinger og og reagere reagere hensigtsmæssigt hensigtsmæssigt på på ændringer ændringer samt samt videregive videregive observationer observationer til til relevante relevante samarbejdspartnere. Portør Portør kan kan medvirke medvirke ved ved arbejdet arbejdet med med patienthygiejne patienthygiejne og og overholde overholde de de hygiejniske hygiejniske principper principper for for at at forebygge forebygge smittefarer.

54 Evaluering Portørerne ønsker en mere plejeorienteret tilknytning til jobbet Udvidelse af portørs kompetence områder, via yderligere uddannelse Det er medvirkende til fastholdelse af portører, at de bliver mere integrerede i plejen, og får større faglige udfordringer. Samtidig aflastes det øvrige plejepersonale Tværfaglige opgaveløsninger gavner arbejdsmiljøet generelt

55 Social- og sundhedsassistentens opgaver på kliniske afdelinger Motivation Fokus på opgaver i det gode patientforløb Anvende uddannelsens muligheder fuldt ud SSA r blev fysisk slidt, afveksling ønskeligt Udviklingsmuligheder hos den enkelte Øget ansvar, jobtilfredshed Sygeplejersker tættere på ustabile patienter Plejepersonale i fremtiden

56 Fokus på det gode patientforløb Patienttilfredshed Minimal risiko Samme plejeperson(er) Personalet kender anamnese Kontinuitet Analyse af opgaverne i patientforløbet

57 Anvende uddannelsens muligheder fuldt ud SSA uddannelse kvalificerer til primær og sekundær sektor Retningslinier for uddannelsen fagligt ansvar juridisk ansvar etisk ansvar vurdere egen kompetence Autorisation fra 1.oktober 2008

58 Kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsprogrammer Udviklet af ledere, TR og social- og sundhedsassistenter Teoretisk videreuddannelse BASS basiskursus for socialog sundhedsassistenter Faglig fordybelse Medicinadministration Læring i praksis Placere ansvaret

59 Kompetenceudviklingsprogrammer Sociale kompetencer Basis kompetencer Organisatoriske kompetencer Faglige specialespecifikke kompetencer Kritiske kompetencer

60 Social- og sundhedsassistentens opgaver på kliniske afdelinger Medvirkende kompetence Selvstændig kompetence Stuegang på udvalgte patienter Sikre sammenhæng mellem primær og sekundær sektor Praktiske opgaver (venflon, sonde, KAD etc) Medicingivning Ansvar for egen kompetence

61 Reaktioner Reaktioner på at få ansvar At turde sige til og fra Reaktioner på at give ansvar fra sig Alle faggrupper tilbydes ændret opgavefordeling Samarbejde tværfagligt Samarbejde med læger Faglig argumentation

62 Plejepersonale i fremtiden Mangel på plejepersonale Sygeplejersker i de komplexe opgaver, kritiske syge etc Voksenløn til SSA-elever >25 år har givet 400 ekstra elever i 2008 Intern vikarservice

63 Fremtidens tiltrækning og fastholdelse generation Y, Z Uddannelse hele livet Måske flere forskellige uddannelser Kortere ansættelser Høje krav til arbejdsopgaver Godt arbejdsmiljø, incl. socialt og etisk nærvær God ledelse

64 Ændret opgavefordeling en kulturændring Ledelsesudfordring Kulturændring Tværfagligt samarbejde Udvikling af kompetenceprogrammer Teoretisk opgradering Læring i praksis Vognen med firkantede hjul

65 Spørgsmål?

66

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

SYGEPLEJE OG SYGEPLEJERSKENS ROLLE I DAGENS OG FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN

SYGEPLEJE OG SYGEPLEJERSKENS ROLLE I DAGENS OG FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN SYGEPLEJE OG SYGEPLEJERSKENS ROLLE I DAGENS OG FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN - ET DEBATOPLÆG Sygepleje og sygeplejerskens rolle i dagens og fremtidens sundhedsvæsen - et debatoplæg Forsidebillede: Dorthe Stauning

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Professionalisme. uden grænser. historier om en stilfærdig revolution, der vil forandre sygehusvæsnet nedefra

Professionalisme. uden grænser. historier om en stilfærdig revolution, der vil forandre sygehusvæsnet nedefra Professionalisme uden grænser historier om en stilfærdig revolution, der vil forandre sygehusvæsnet nedefra 1 indhold I Farsø går social- og sundhedsassistenter stuegang. I Holbæk er det sygeplejersker,

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

FOA: Social- og sundhedssektoren Det gode sundhedsvæsen

FOA: Social- og sundhedssektoren Det gode sundhedsvæsen FOA: Social- og sundhedssektoren F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Det gode sundhedsvæsen med fokus på sygehusene Det gode sundhedsvæsen. er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien DANSK SYGEPLEJERÅD KOM I GANG MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL miniguide psykiatrien 1 Kom i gang med en sygeplejerskeprofil Miniguide psykiatrien Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Søren Svendsen Layout:

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker NR. 4 23. ÅRGANG 2012 UddaNneLseSnyt konfe rence Tema Kerneværdier i nye rammer side Å lære å utøve sykepleie, - å komme i en negativ 13 læringsprosess.

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Nordens Välfärdscenter. Fokus på V E L F Æ R D S T E K N O L O G I

Nordens Välfärdscenter. Fokus på V E L F Æ R D S T E K N O L O G I Nordens Välfärdscenter Fokus på V E L F Æ R D S T E K N O L O G I Forord Med eldrebølgen står vi foran en dobbelt demografisk utfordring: Den aldrende befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Samarbejde om kerneopgaven

Samarbejde om kerneopgaven 84 II. DEL - SAMMENHÆNG OG PATIENTINDDRAGELSE KAPITEL 7 85 Samarbejde om kerneopgaven Grib anledningen til at samarbejde Et bedre samarbejde mellem faggrupperne på tværs af diagnoser og faggrupper kan

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig Konkurrence Vind en uge i et feriehus. Region Hovedstadens Feriefond råder over 49 feriehuse og du kan vinde en uges gratis ophold. Medarbejderklubber Idrætsforeningen på Bispebjerg Hospital er en kæmpesucces

Læs mere