Vil med disse vedleggene komme med et innspill til plan for strategisk utvikling i sykehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil med disse vedleggene komme med et innspill til plan for strategisk utvikling i sykehus"

Transkript

1 Fra: Hansen, Wenche Sendt: 14. februar :52 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: strategisk utvikling Vil med disse vedleggene komme med et innspill til plan for strategisk utvikling i sykehus Tema " Arbeidskraft og kompetanse" er et svært viktig tema for å kunne møte behov for helsepersonell i tida framover. Som tilhører i salen da foredragene som er vedlagt ble jeg positivt overrasket over en nytenknig i bruk og utnyttelse av ressurser i helsevesenet. Det handler om jobbglidning og forflytting av oppgaver. Jeg mener at dette er noe Helse Sør Øst bør se litt nærmere på og ikke minst en endret utdanningsmodell for noen faggrupper som de viser i herlowmodellen er veldig spennende. Mvh Wenche Hansen Foretakstillitsvalgt Sykehuset Innlandet Fagforbundet

2 Arbeidsdeling mellom profesjoner i sykehus har Norge noe å lære av andre? Lars Erik Flatø, direktør for samfunnskontakt 1

3 Hvorfor søkelys på utvikling av helseprofesjonene? Årsverk ved sykehus og andre somatiske institusjoner, etter region, stillingskategori, tid og statistikkvariabel Årsverk Årsverk Leger Offentlig godkjente sykepleiere Hjelpepleiere/barnepleiere Annet personell i pasientrettet arbeid Jordmødre F ysioterapeuter Fysiokjemikere/Bioingeniører Radiografer Ergoterapeuter Vernepleiere Sosionomer Psykologer Administrasjons- og kontorpersonell A nsatte med service-, tekniske og/eller Endret personellmiks 2

4 Drivkrefter for økende knapphet: Demografi Voksende forventninger Spesialisering Endret familiemønster og prioriteringer 3

5 Økende gap mellom behov og muligheter Dersom vekst i antall ansatte i helse- og sosialsektoren frem mot 2025 fortsetter som de siste 15 årene: Fra ca ansatte i 2005 til ca ansatte i % av den nye arbeidsstokken som kommer på arbeidsmarkedet mot 2025 må inn i helse- og sosialtjenesten! Konklusjon: Noe må gjøres! Kilde: HELSEMOD, SSB 4

6 Norge på topp i pengebruk allerede - BNP per capita til helse Sverige Norge Kilder: SSB og det svenske statsbudsjettet for Totale helseutgifter per innbygger, justert for kjøpekraft. Kilde: OECD Totale helseutgifter per innbygger i US$, justert for kjøpekraft 2005 USA Luxembourg Norge Sveits Østerrike Island Belgia Frankrike Canada Tyskland Danmark Hellas Irland Sverige Storbritannia Italia Finland New Zealand

7 Norge i øvre sjikt i årsverk 1600 Antall årsverk totalt ved somatiske sykehus per innbyggere Norge Danmark Tyskland Finland Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter) NO, TY & FI (2006), DK (2004) Norge har 64 % flere årsverk pr innbyggere enn Tyskland. Forskjellen mellom Norge og Danmark er 46 årsverk. Forskjellen mellom Norge og Finland er 373 årsverk. Kilde: analyse Utvikling i antall årsverk ved somatiske sykehus per innbyggere, analyse Gruppering av årsverkdata basert på årsverksdata fra SSB, Sundhedsstyrelsen, Destatis6 og Stakes

8 Norge i øvre sjikt i legeårsverk Årsverk leger ved somatiske sykehus, per innbyggere Norge Danmark Tyskland Skottland Finland NO, SK, TY, FI (2006) & DK (2004) Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter) Kilde: analyse Utvikling i antall årsverk ved somatiske sykehus per innbyggere, analyse Gruppering av årsverkdata basert på årsverksdata fra SSB, Sundhedsstyrelsen, Destatis og Stakes 7

9 Norge i øvre sjikt i sykepleierårsverk Årsverk sykepleiere og jordmødre ved somatiske sykehus per innbyggere Norge Danmark Tyskland Skottland Finland NO, TY, FI (2006) 2006 SK (2005) & DK (2004) Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter) Kilde: analyse Utvikling i antall årsverk ved somatiske sykehus per innbyggere, analyse Gruppering av årsverkdata basert på årsverksdata fra SSB, Sundhedsstyrelsen, Destatis, NHS og Stakes 8

10 Norge i nedre sjikt - hjelpepleiere Årsverk assisterende hjelpepleiere og barnepleiere ved somatiske sykehus per innbyggere Norge Danmark Finland Tyskland NO, TY, FI (2006) & DK (2004) 28 Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter) Kilde: analyse Utvikling i antall årsverk ved somatiske sykehus per innbyggere, analyse Gruppering av årsverkdata basert på årsverksdata fra SSB, Sundhedsstyrelsen, Destatis og Stakes 9

11 Antall assisterende pleiere og barnepleiere er redusert i alle land, unntatt Finland 200 Utvikling i antall assisterende pleiere og barnepleiere ved somatiske sykehus per innbyggere, , NO DK FIN TYS Ant. årsverk per innbyggere Danm ark Finland 103 Norge 28 Tyskland År Kilde: Deloitte-analyse Grunnlagsdata: SSB; Sundhedsstyrelsen; STAKES; Destatis 10

12 Det er stor variasjon i prosentandel hjelpepleiere/barnepleiere ved norske sykehus Andel hjelpepleiere,barnepleiere ved utvalgte norske somatiske sykehus, og nasjonale gjennomsnitt for NO, DK, FI og TY FI HF9 DK HF8 HF7 HF6 HF5 NO HF4 HF3 HF2 HF1 TY 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 7 % 8 % 8 % 12 % 11 % 11 % 10 % 10 % 0 %-andel hjelpepleiere, barnepleiere av totale årsverk Kilde: Deloitte-analyse Grunnlagsdata: SSB; Sundhedsstyrelsen; STAKES; Destatis 11

13 Norge i nedre sjikt - pasientbehandling per lege/år Antall utskrivninger per lege, 2006 Norge 2006 Danmark Finland 2006 Tyskland Skottland NOR, Utskrevne DK (2004), pasienter FIN, TYS, pr lege SK Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter) Kilde: SSB, Sundhedsstyrelsen, NHS, Destatis og Stakes 12

14 Norge i nedre sjikt - Pasientbehandling per sykepleier/år Antall utskrivninger per pleier, 2006 (inkl. sykepleiere, jordmødre, assisterende pleiere og barnepleiere) 80 Norge 2006 Danmark 2004 Finland 2006 Tyskland NOR, DK (2004), FIN, TYS NB: Tyskland: Andel spesialspl. er estimert ut i fra samlekategorier. Kilde: Deloitte (på oppdrag fra Spekter) Kilde: SSB, Sundhedsstyrelsen, Destatis og Stakes 13

15 Norge: Mye å lære av hverandre 100 % forskjell i pasientbehandling per legeårsverk fra mellom norske helseforetak De beste foretakene tåler sammenligning med internasjonale forhold Kilde: NPR og Spekter 14

16 Gjennomsnittlig aktivitet pr legeårsverk Regionsykehus Reg 2 Reg 4 Reg 1 Reg 5 Reg 3 Innleggelser 2006/lege Poliklinikk 2006/lege Gjennomsnittlig aktivitet pr legeårsverk Sentralsykehus Sentral 1 Sentral 13 Sentral 10 Sentral 6 Sentral 7 Sentral 3 Sentral 12 Sentral 11 Sentral 5 Sentral 8 Sentral 9 Sentral 4 Sentral 2 Innleggelser 2006/lege Poliklinikk 2006/lege 15

17 NORGES UTFORDRING Innslaget av høyutdannede grupper kan ikke vokse ubegrenset Strategier for å sikre tilstrekkelig kompetanse i sykehusene må hvile på en realistisk tilnærming til hva arbeidsmarkedet kan levere. Redusert kompensering fra arbeidsinnvandring? 16

18 Hvordan forbereder andre seg på fremtiden? 17

19 Noen forbereder seg på en ny tid The Independent,

20 Storbritannia: Workforce redesign NHS: Strategi for endringer i profesjonenes rolle siden år Drivkrefter: Desentralisert helsetilbud. Fra biggest is best til small can work EUs arbeidstidsdirektiv NHS Modernisation Agency: Tilrettelegger for innovasjon Changing Workforce Programme (CWP) pilotprosjekter for redesign av roller pågår Kilde: Department of Health 19

21 Storbritannia: Legeutdanningen under endring Startet i år 2000 med programmet Modernising Medical Career Myndighetene ønsker å utfordre utviklingen mot at leger blir stadig mer spesialiserte Belønne generalistkompetanse for sykehusleger og utvikle General Practitioners with Special Interests (GPwSI) Kilde: Department of Health, MMC 20

22 Storbritannia: Satser på sykepleierne og etablerer helt nye profesjoner Wanless-rapporten, 2002: 20 % av legearbeid kan overlates til sykepleiere Utvidet rolle for sykepleiere, noen eksempler: Advanced nurse practitioners: I allmennpraksis kan de stille diagnoser, behandle og utskrive resepter Operasjonssykepleiere utfører mindre kirurgiske inngrep som gjerning av cyster, føflekker og fettknuter. Spesialsykepleiere innen ortopedi utfører mindre kirurgiske inngrep. D. Wanless: Securing our Future Health: Taking a Long-Term View, Final Report, April 2002 Department of Health: Keeping the NHS Local A New Direction of Travel, February 2003 Department of Health: The Configuring Hospitals: Evidence File: Part One, July 2004 Department of Health: The Configuring Hospitals: Evidence File: Part Two, July

23 DANMARK Knapphet på arbeidskraft møtes med jobbglidning Endret oppgavefordeling ikke nødløsninger eller trussel mot enkelte grupper: Det som er en rutineoppgave for en profesjon kan være spennende utfordring for en annen 22

24 Sykepleierforbundet i Danmark Vil utvikle sykepleieprofesjonen i retning av å motvirke legemangel I dag er mange sygeplejersker henvist til at søge væk fra patienterne, hvis de vil gøre karriere, f.eks som ledere, forskere eller innen undervisere Dansk Sygeplejeråd Arbeidsdelingen mellom helsefaglige grupper i kraftig endring: Legesekretærer, ernæringsfysiologer, farmasøyter og sosial- og helseassistenter overtar sykepleieroppgaver Dansk sygeplejeråd: Det er en god udvikling. Og det er en helt naturlig udvikling, for det er en forudsætning for, at de knappe medarbejderresourcer anvendes bedst muligt. Dansk Sygeplejeråd: Kliniske ekspertsygeplejersker bedre sundhedstilbud til kronisk syge, juni

25 Hva skiller Danmark fra Norge? Vilje til å utvikle de en har framfor å lete etter noen som ikke er tilgjengelig Alle skal få del av kompetanseheving Sterkere involvering fra sykehusene selv både hva angår å definere kompetansebehov og i gjennomføring av kvalifisering av arbeidsstyrken Dansk Sygeplejeråd: Kliniske ekspertsygeplejersker bedre sundhedstilbud til kronisk syge, juni

26 NYTTEVERDI VED Å SKUE UTOVER LANDETS GRENSER Det som er umulig i teorien kan vise seg å fungere godt i praksis 25

27 Opgavefordeling Nye opgaver nye roller Herlev Modellen Portørkoordinator Jørgen Andreasen, Serviceafdelingen Projektleder Charlotte Åkerstrøm, Udviklingsafdelingen

28 Disposition Herlev Hospital i Region Hovedstaden Ledelse og samarbejde Ændret opgavefordeling en kulturændring Patientforløb i centrum Eksempler på ændret opgavefordeling Portører i plejen Social- og sundhedsassistenters opgaver i kliniske afdelinger Rekruttering og fastholdelse i fremtiden

29

30 Herlev Hospital, mission og vision Optageområde ca borgere i 6 kommuner. Yde det bedste for patienterne når det gælder diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering. Universitetshospital, Herlev prioriterer uddannelse, udvikling og forskning højt. Forbillede for andre hospitaler regionalt, nationalt og internationalt.

31 Aktiviteter Døgnåbent specialiseret områdehospital med akutfunktion Dagligt ca. 700 indlagte patienter og ca ambulante besøg Gennemsnitlig indlæggelsestid under 5 dage Ca ansatte Fokus på bl.a. tiltrækning og fastholdelse

32 Direktion Fotografen er på vej Direktør Helge J. Kjersem Konst. Vicedirektør Knud Skagen Vicedirektør Lone Møller Vicedirektør Jes Schmidt

33

34

35 Centrale punkter WHO s definition af god kvalitet Paradigmeskift i ledelse Ledelse via politikker Opgavefordeling i det gode patientforløb Attraktiv arbejdsplads Tværfagligt samarbejdsudvalg

36 WHO s definition af god kvalitet Høj professionel standard Effektiv ressourceudnyttelse Minimal patientrisiko Helhed i patientforløb Høj patienttilfredshed Høj medarbejdertilfredshed

37 Paradigmeskift i ledelse på Herlev Hospital Fra sygehusledelse Fra afdelingsledelse Fra søjleledelse Fra ledelse af kolleger Fra varetagelse af en profession Fra ledelse af fagområder Fra sagsbehandler Til Direktion Til afdelingsledelse og ledelsesteams/områdele delser Til enhedsledelse Til ledelse af teams Til leder af funktioner Til ledelse af patientforløb Til coach og koordinator

38

39 Politikker Personalepolitik Sygefraværspolitik Seniorpolitik Forskningspolitik Ledelse i praksis Kommunikationspolitik Politik for kompetenceudvikling Arbejdsmiljøpolitik Rygepolitik Lønpolitik Koncept for udviklingssamtaler

40 Vision: Højest op - tættest på

41 Politik og strategi for ledelse i praksis og ledelsesudvikling Ledelsesgrundlag Værdigrundlag og vision for ledelse Ledelsesorganisering Kriterier for god ledelse Ledelsesevaluering og lederudviklingssamtale Ledelsesudvikling Lederuddannelse

42 Kriterier for god ledelse - de 5 ledelsesområder inspireret af bl.a. Kurt Klaudi Klausens ledelsesdiscipliner Strategisk ledelse driftsledelse Personlig lederstil Faglig ledelse Personale ledelse

43 Tværfagligt samarbejdsudvalg Lokale og centralt Ledere og medarbejdere Repræsentanter fra alle faggrupper Tillidsrepræsentanter, tillidsvalgte fra de faglige organisationer Arbejdsmiljørepræsentanter

44 Ændret opgavefordeling en kulturændring Ledelsesudfordringer Kulturændring - ledelse og medarbejdere Analyse af behov og opgaver i patientforløbet En attraktiv arbejdsplads Modstand mod forandringer Tværfagligt samarbejde Lovene omkring uddannelserne Udvikling af kompetenceprogrammer Teoretisk opgradering Læring i praksis

45 Opgavefordeling i det gode patientforløb Nøglen til gode patientforløb er motiveret og velkvalificeret personale Fokus på opgaven, ikke på traditioner Ofte udsprunget af ideer fra medarbejdere Udviklet i praksis, mini-projekter Samarbejdsudvalgets betydning Ledelsens ansvar

46 LUS og MUS - LederUdviklingsSamtale MedarbejderUdviklingsSamtale Redskaber til at analysere behov Afdelingsrelaterede behov (patienten) Medarbejderrelaterede behov Personlig udviklingsplan

47 Kompetenceudviklingsprogrammer Funktionsbeskrivelse Stillingsbeskrivelse Kompetenceprogrammer: Teoretisk videreuddannelse Læring i praksis Styrker den enkeltes faglige identitet

48 Opgavefordeling på Herlev Hospital - uddrag Portører i plejen Social- og sundhedsassistentens opgaver på kliniske afdelinger HK-ere i lægesekretærfunktioner Fra hospitalsmedhjælper til serviceassistent Sygeplejersker i traditionelle mindre lægeopgaver ved operationer, kemoterapibivirkninger, standardordination af medicin, ultralydopgaver, sårtilsyn m.m. Portører kvalificeres til opgaver på sektionsstuerne Laboranter, personale i biokemiske afdelinger med anden sundhedsfaglig uddannelse end bioanalytiker

49 Portører i patientplejen Motivation Fokus på opgaven i det gode patientforløb Udviklingsmuligheder hos den enkelte medarbejder Jobtilfredshed Mangel på velkvalificeret personale Uudnyttet potentiale hos portørerne

50 Jobglidning Hvad er fordelene Udnyttelse af resurser Kendskab til afdelinger Tryghed for patient Det gode patientforløb Aflaste Pleje personale Økonomi

51 Uddannelse Portør uddannelse Extra kurser Fast vagt Portør Portør grunduddannelse grunduddannelse 1 årig årig uddannelse. uddannelse. Teoretisk Teoretisk uddannelse uddannelse på på portørskole. portørskole. Praktisk Praktisk uddannelse uddannelse på på arbejdspladsen arbejdspladsen Overbygningsuddannelse Overbygningsuddannelse som som er er funktionsbestemt funktionsbestemt er er fire fire ugers ugers AMU-kursus AMU-kursus ** Hvad Hvad fejler fejler den den syge syge ** Kontakt Kontakt med med psykisk psykisk syge syge * * Forflytningsteknik Forflytningsteknik & speciallejring speciallejring * * Fast Fast vagt vagt kursus kursus Udføre Udføre arbejdet arbejdet som som fast fast vagt vagt ved ved alvorligt alvorligt syge, syge, urolige, urolige, eller eller psykisk psykisk syge syge patienter patienter indlagt indlagt på på somatisk somatisk eller eller psykiatrisk psykiatrisk hospital. hospital.

52 Læringsbehov Hospitalsog patient Hygiejne Immobiliserings farer Kommunikation med patient. Observation af patient Patients ernæring Patients udskillelse Den døende patient og dennes pårørende

53 Eksempler v. Fast vagtfunktion Portøren Portøren kan kan udføre udføre arbejdet arbejdet som som fast fast vagt vagt ved ved alvorligt alvorligt syge, syge, urolige urolige eller eller psykisk psykisk syge syge patienter patienter indlagt indlagt på på somatisk somatisk eller eller psykiatrisk psykiatrisk hospital. hospital. Portør Portør kan kan handle handle korrekt korrekt ud ud fra fra lovgivningen lovgivningen vedrørende vedrørende tavshedspligt tavshedspligt og og lovgrundlaget lovgrundlaget for for den den indlagte indlagte patient. patient. Portør Portør kender kender menneskets menneskets normale normale værdier/reaktioner værdier/reaktioner i i forhold forhold til til blodtryk, blodtryk, puls, puls, temperatur, temperatur, respiration respiration og og pupilreaktion pupilreaktion og og er er i i stand stand til til at at måle måle værdierne. værdierne. Portør Portør kan kan reagere reagere på på afvigelser afvigelser fra fra det det normale, normale, nedskrive nedskrive resultaterne resultaterne korrekt korrekt og og videregive videregive dem dem til til relevante relevante samarbejdspartnere. Portør Portør kan kan observere observere drop, drop, dræn, dræn, sug, sug, katetre katetre og og forbindinger forbindinger og og reagere reagere hensigtsmæssigt hensigtsmæssigt på på ændringer ændringer samt samt videregive videregive observationer observationer til til relevante relevante samarbejdspartnere. Portør Portør kan kan medvirke medvirke ved ved arbejdet arbejdet med med patienthygiejne patienthygiejne og og overholde overholde de de hygiejniske hygiejniske principper principper for for at at forebygge forebygge smittefarer.

54 Evaluering Portørerne ønsker en mere plejeorienteret tilknytning til jobbet Udvidelse af portørs kompetence områder, via yderligere uddannelse Det er medvirkende til fastholdelse af portører, at de bliver mere integrerede i plejen, og får større faglige udfordringer. Samtidig aflastes det øvrige plejepersonale Tværfaglige opgaveløsninger gavner arbejdsmiljøet generelt

55 Social- og sundhedsassistentens opgaver på kliniske afdelinger Motivation Fokus på opgaver i det gode patientforløb Anvende uddannelsens muligheder fuldt ud SSA r blev fysisk slidt, afveksling ønskeligt Udviklingsmuligheder hos den enkelte Øget ansvar, jobtilfredshed Sygeplejersker tættere på ustabile patienter Plejepersonale i fremtiden

56 Fokus på det gode patientforløb Patienttilfredshed Minimal risiko Samme plejeperson(er) Personalet kender anamnese Kontinuitet Analyse af opgaverne i patientforløbet

57 Anvende uddannelsens muligheder fuldt ud SSA uddannelse kvalificerer til primær og sekundær sektor Retningslinier for uddannelsen fagligt ansvar juridisk ansvar etisk ansvar vurdere egen kompetence Autorisation fra 1.oktober 2008

58 Kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsprogrammer Udviklet af ledere, TR og social- og sundhedsassistenter Teoretisk videreuddannelse BASS basiskursus for socialog sundhedsassistenter Faglig fordybelse Medicinadministration Læring i praksis Placere ansvaret

59 Kompetenceudviklingsprogrammer Sociale kompetencer Basis kompetencer Organisatoriske kompetencer Faglige specialespecifikke kompetencer Kritiske kompetencer

60 Social- og sundhedsassistentens opgaver på kliniske afdelinger Medvirkende kompetence Selvstændig kompetence Stuegang på udvalgte patienter Sikre sammenhæng mellem primær og sekundær sektor Praktiske opgaver (venflon, sonde, KAD etc) Medicingivning Ansvar for egen kompetence

61 Reaktioner Reaktioner på at få ansvar At turde sige til og fra Reaktioner på at give ansvar fra sig Alle faggrupper tilbydes ændret opgavefordeling Samarbejde tværfagligt Samarbejde med læger Faglig argumentation

62 Plejepersonale i fremtiden Mangel på plejepersonale Sygeplejersker i de komplexe opgaver, kritiske syge etc Voksenløn til SSA-elever >25 år har givet 400 ekstra elever i 2008 Intern vikarservice

63 Fremtidens tiltrækning og fastholdelse generation Y, Z Uddannelse hele livet Måske flere forskellige uddannelser Kortere ansættelser Høje krav til arbejdsopgaver Godt arbejdsmiljø, incl. socialt og etisk nærvær God ledelse

64 Ændret opgavefordeling en kulturændring Ledelsesudfordring Kulturændring Tværfagligt samarbejde Udvikling af kompetenceprogrammer Teoretisk opgradering Læring i praksis Vognen med firkantede hjul

65 Spørgsmål?

66

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Region Hovedstaden: MedarbejderTopmøde fremtidens medicinske afdelinger

Region Hovedstaden: MedarbejderTopmøde fremtidens medicinske afdelinger Region Hovedstaden: MedarbejderTopmøde fremtidens medicinske afdelinger Onsdag den 10. juni 2009 kl. 9 16 i FrederiksborgCentret i Hillerød Afstemningsspørgsmål: (1) Hvilke faktorer har størst positiv

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Patientforløb - Kronikerprogram Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Hvad har I at arbejde med? * patienten * hospitalerne * praktiserende læger * kommunen * jer selv Hvorfor er kvaliteten

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Opplegg om erfaringer fra Danmark Dere må oversætte.. 1 Dorte s bakgrunn Har arbejdet i 10 år inden for det kommunale område, med bl.a. Kommunesammenlægning, børn,

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 : DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe ved formand for koordinationsgruppen for uddannelse Marianne Mose Bentzen Disposition: DMCG PAL s uddannelsesarbejde

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Plejeformer side 150-154 Af Anne Marker Gads Forlag Rundepleje Rundepleje kan kort beskrives sådan: Én person (fx afdelingssygeplejersken) leder og fordeler arbejdet

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Sæt kursen for fremtidens sygepleje

Sæt kursen for fremtidens sygepleje Sæt kursen for fremtidens sygepleje Et debatoplæg fra Dansk Sygeplejeråd Sæt kursen for fremtidens sygepleje - Et debatoplæg fra Dansk Sygeplejeråd Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Den Involverende Stuegang - DIS Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Maj 2014 Indhold Baggrund Formål med DIS Udfordringer/forestillinger

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Når opgaver skal flyttes

Når opgaver skal flyttes Når opgaver skal flyttes DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger til tillidsrepræsentanter, Kreds Midtjylland Indledning Denne pjece er en vejledning til dig som tillidsrepræsentant, således at du, på vegne

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere