Drift af plejecentre og hjemmehjælp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift af plejecentre og hjemmehjælp"

Transkript

1 Konkurrenceudsættelse af Drift af plejecentre og hjemmehjælp Potentialeafklaring - Vejle Kommune

2 Weidekampsgade København S Tlf Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

3 Maj 2012 Potentialeafklaringen er udarbejdet for Udbudsportalen af rådgivningsfirmaet Ising Consulting som led i projektet om strategisk forankring af konkurrenceudsættelse. Projektet er igangsat af KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Erhvervs- og Vækstministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Som led i projektet tilbydes vederlagsfri assistance til et fremadrettet strategisk arbejde med konkurrenceudsættelse af kommunale serviceopgaver. Baggrunden er forpligtelsen i styrelsesloven om politisk vedtagelse af udbudsstrategier. Formålet er at bidrage til at sikre et politisk ejerskab og en strategisk forankring i kommunernes topledelser af udbudsstrategierne og mere generelt af konkurrenceudsættelse. Potentialeafklaring er et oplæg til politisk drøftelse og en analyse af, om en konkret opgave i en kommune er udbudsegnet, og hvilket potentiale, der er. Gennem potentialeafklaring belyses det, hvordan der ved et udbud kan tages hånd om relevante problemstillinger ved en eventuel konkurrenceudsættelse. Potentialeafklaring indgår også i projektet om markedsmodning på velfærdsområderne, som har kortlagt udfordringer og potentialer ved øget offentlig-privat samarbejde om konkrete opgaver på ældreområdet, socialområdet og sundhedsområdet. Det overordnede formål er at styrke effektiviteten og kvalitetsudviklingen i kommunernes opgaveløsning gennem en bedre brug af markedet.

4 Indhold 1. Indledning 5 2. Erfaringer og undersøgelser Hjemmeplejen Eksempler fra andre kommuner - Drift af plejecentre Undersøgelse af medarbejdertilfredshed Udbudsrådets undersøgelse AKF s undersøgelse Opsamling Beskrivelse af de opgaver som påtænkes konkurrenceudsat Plejecentre Hjemmepleje Vejle Kommunes politikker og strategier Modeller for konkurrenceudsættelse Modeller Madservice Sygepleje Vedligeholdelsestræning Indkøbsordning Særligt vedr. udbud af hjemmepleje Frikommuneforsøg Udviklingstiltag i ældreplejen Personaleforhold Virksomhedsoverdragelsesloven Medarbejderinddragelse og information Udbudstekniske forhold Samarbejdsforhold Kvalitetsopfølgning, kontrol og fastholdelse af viden Kommunens forsyningssikkerhed Vurdering af konkurrencesituationen Markedsafdækning Markedsvurdering - Plejecentre Markedsvurdering - Hjemmepleje Kontrolbud Bygninger og inventar 35

5 15. Sociale klausuler og arbejdsklausuler Organisering og tidsmæssige forhold Økonomisk potentiale Nuværende omkostningsniveau - Plejecentre Nuværende omkostningsniveau - Hjemmepleje Udbudsomkostninger Følgeudgifter Besparelsespotentiale Potentiale for forbedringer Skarphed i efterspørgslen Udviklingssamarbejde Kvalitetsopfølgning Udbudsportalens samlede vurdering Målsætninger ved konkurrenceudsættelse Bilag 1 - Lovgrundlag Bilag 2 - Udbud af ydelser under fritvalgsreglerne 50

6 1. Indledning Vejle Kommune har fokus på strategisk anvendelse af konkurrenceudsættelse som et redskab til kvalitetsudvikling og effektivisering. Udbudsstrategien er under udarbejdelse, og vil lægge retningslinjerne for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver. Med den demografiske udvikling vil Vejle Kommune i årene fremover have en udfordring i form af et stigende antal ældre og flere plejekrævende borgere. Udfordringen bliver at opretholde et højt kvalitets- og serviceniveau med de økonomiske ressourcer, der er til rådighed. For hjemmeplejen er der behov for et fortsat fokus på rehabilitering og forebyggelse, således at brugerne så længe som muligt forbliver helt eller delvist uafhængige af kommunens plejeydelser. Ud over de demografiske udfordringer har borgerne stigende forventninger til tilbuddene på ældreområdet - samtidig med at der er snævre økonomiske rammer for indsatsen. Det kan skabe et pres for, at der gives mulighed for tilkøbsydelser. Samlet skaber de økonomiske udfordringer et pres for mere sundheds- og velfærdsteknologi og innovation. Vejle Kommune ønsker på denne baggrund et gennemarbejdet grundlag til brug for en drøftelse i Byrådet om konkurrenceudsættelse af dele af ældreplejen. I denne potentialeafklaring er der foretaget en vurdering af mulighederne og potentialet ved konkurrenceudsættelse af et samlet geografisk område i ældreplejen (SeniorServiceDrift) bestående af personlig pleje og praktisk bistand i et eller flere plejecentre, sygepleje og vedligeholdelsestræning m.v. samt hjemmepleje i form af praktisk bistand og personlig hjælp til hjemmeboende ældre. Potentialeafklaringen er udarbejdet af Ising Consulting i samarbejde med Velfærdsforvaltningen for Udbudsportalen i KL. Notatet indgår i Vejle Kommunes forarbejde, inden der træffes beslutning om udbud. Notatet beskriver danske og svenske erfaringer og undersøgelser af konkurrenceudsættelse på ældreområdet samt de opgaver på ældreområdet i Vejle Kommune, som overvejes konkurrenceudsat. Herudover redegøres der for Vejle Kommunes relevante politikker og strategier, mulige modeller for konkurrenceudsættelse, udviklingstiltag på ældreområdet samt de udbudstekniske forhold ved en eventuel konkurrenceudsættelse. Det beskrives, hvorledes en række konkrete forhold kan håndteres, herunder: Samarbejdsforhold Kvalitetsopfølgning, kontrol og fastholdelse af viden Kommunens forsyningssikkerhed Konkurrencesituationen Kontrolbud Personaleforhold Bygninger og inventar Sociale klausuler og arbejdsklausuler Organisering og tidsmæssige forhold 5

7 På denne baggrund foretages en sammenfattende vurdering af, om der er potentiale for forbedringer eller besparelser ved at foretage udbud. Herudover beskrives mulige målsætninger ved en eventuel konkurrenceudsættelse, og der redegøres for Udbudsportalens sammenfattende vurdering på baggrund af potentialevurderingen. I bilag 1 og 2 beskrives det relevante lovgrundlag og de særlige forhold vedrørende udbud af ydelser under fritvalgsreglerne beskrives. 6

8 2. Erfaringer og undersøgelser 2.1 Hjemmeplejen Hjemmeplejen i form af personlig og praktisk hjælp m.v. til hjemmeboende ældre er med frit valg og godkendelsesmodellen allerede konkurrenceudsat med hensyn til kvalitet. Der er i såvel Vejle som i andre kommuner en række private leverandører, som er med til at varetage opgaverne. Det frie valg på ældreområdet har betydet at der er etableret et privat marked, og kommunerne har fået fastlagt serviceniveau, kvalitetsstandarder og timepriser. Det er dog ud fra effektivitetshensyn en svaghed ved godkendelsesmodellen, at der ikke er nogen konkurrence på pris. 2.2 Eksempler fra andre kommuner - Drift af plejecentre Med hensyn til driften af plejecentre viser en status fra marts 2011, at der er fem kommuner, som har udbudt driften af ét eller flere plejecentre. Ud over Vejle Kommune drejer det sig om Gribskov, Solrød, Kolding og Syddjurs Kommuner. Nedenstående oversigt viser, hvilke plejecentre, der er tale om, og hvem der er leverandør. Kommune Plejecenter Antal pladser Leverandør Gribskov Udsigten 28 Attendo Care Skovsminde 57 Aleris Bakkebo 63 Aleris Toftebo (træning/aflastn.) Aleris Solrød Christians Have 52 Aleris Kolding Dreyershus 64 OK-Fonden Syddjurs Søhusparken 55 Forenede Service Vejle Betty Sørensen Parken 36 OK-Fonden Vejle Kommune har erfaring med privat drift af plejecentret Betty Sørensen Parken. Kontrakten omfatter 36 plejeboliger. OK-fonden har siden 2007 drevet plejecentret for Vejle Kommune efter at have vundet udbuddet. Centeret drives på samme vilkår som kommunens øvrige plejecentre og afregnes ved hjælp af pakkeafregning. Der er kun gjort positive erfaringer med samarbejdet. Der er venteliste til boligerne og tilfredshedsundersøgelser samt tilsyn har været positive. Der opleves ikke ekstra administrative byrder for myndighedsafdelingen i forbindelse med samarbejdet med OK-fonden. Velfærdsforvaltningen har haft kontakt til Kolding Kommune og andre kommuner, hvor erfaringerne er positive. Der var i Kolding Kommune tale om udbud af drift af et nyopført plejecenter, og der blev derfor ikke virksomhedsoverdraget personale. Den kommune, som senest har udbudt driften af et plejecenter, er Syddjurs Kommune, som i juni 2011 har indgået kontrakt med Forenede Service om driften af plejecentret Søhusparken. 7

9 Greve Kommune har i juli på Udbudsavisen.dk annonceret et udbud af driften af et nyt plejecenter, som er under opførelse. Herudover planlægger Holbæk, Lyngby-Taarbæk, Randers, Kolding og Frederiksberg Kommuner tilsvarende udbud af drift af plejecentre. Både Holbæk, Randers og Kolding Kommune har påbegyndt det konkrete arbejde med gennemførelse af udbud. Så vidt vides er det alene Holbæk, som også ønsker at udbyde hjemmehjælp. Herlev Kommune er pt. i gang med at udbyde den praktiske bistand til hjemmeboende ældre. For Kolding Kommune er der tale om et samlet udbud efter en OPP-model af en 20-årig kontrakt om design og opførelse af et nyt plejecenter med 60 pladser samt efterfølgende levering af plejefaglige ydelser, bygningsdrift og bygningsvedligehold. Byggeriet af ældrecentret finansieres efter almenboliglovgivningen. Lyngby-Taarbæk ventes at anvende en lignende model, hvor det bliver driften af et nyopført plejecenter i 2014, som udbydes. Skive Kommune, Lejre Kommune og Vejen Kommune har - på samme måde som Vejle Kommune igangsat en potentialeafklaring om konkurrenceudsættelse på ældreområdet. 2.3 Undersøgelse af medarbejdertilfredshed Det daværende Udliciteringsråd foretog i 2006 en undersøgelse 1 af, hvordan udlicitering påvirker medarbejdernes tilfredshed med deres arbejdssituation, trivsel, arbejdsmiljø og personaleforhold, såsom løn og ansættelsesforhold. Undersøgelsen blev foretaget for Udliciteringsrådet, HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen, 3F, HK/Privat, RBF, Sanitørerne under DFF-S, Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros samt Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser. Undersøgelsen tager udgangspunkt i fem brancher: Rengøring, bustransport, ældrepleje, catering og vaskerier. Undersøgelsen viser, at den gruppe af medarbejdere, som stadig er ansat hos de private arbejdsgivere, de overgik til, i det store og hele er lige så tilfredse med deres nuværende job og ansættelsesforhold som med deres tidligere ansættelse. Medarbejdernes tilfredshed må betegnes som høj, idet 74 procent svarer at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres arbejde alt i alt. Undersøgelsen viser også, at medarbejderne i udgangssituationen ikke er positivt indstillede over for ufrivilligt at skulle skifte arbejdsgiver. De fleste foretrækker den ansættelse, de selv har valgt hos kommunen, og vil som udgangspunkt helst undgå overdragelsen til en anden arbejdsgiver. En del overvejer jobskifte, da et positivt tilvalg af ny arbejdsgiver for de fleste vil være at foretrække frem for overdragelse til en arbejdsgiver, man ikke selv har valgt. Der er dog også medarbejdere, som gerne vil prøve nye udfordringer hos en privat arbejdsgiver og ser arbejdsgiverskiftet som en positiv udfordring. Nogle offentligt ansatte er ikke tilfredse 1) Udliciteringsrådet, Undersøgelse af medarbejdertilfredshed ved udlicitering,

10 med deres arbejdsforhold og kan være trætte af den offentlige arbejdsgiver, og de imødeser derfor gerne de nye muligheder, som en privat ansættelse kan indebære. Undersøgelser 2 foretaget af det svenske fagforbund Kommunal, der svarer til FOA i Danmark, blandt forbundets medlemmer, viser følgende billede: Lederskabet er vigtigere for personalets trivsel end om leverandøren er offentlig eller privat. De fleste ansatte i private omsorgsfirmaer mener, at det er bedre at arbejde i det private, end i ældreomsorgen i kommunerne. Personalet mener at de får større ansvar, flere beføjelser og mere varierede arbejdsopgaver. Undersøgelsen viser at personalet mener, at private omsorgsfirmaer som arbejdsgivere er bedre end kommunen på følgende punkter: o Evne til nytænkning o Effektiv udnyttelse af ressourcerne o Ansvar og deltagelse o Mulighed for at påvirke og tage selvstændige initiativer o Kortere beslutningsveje o Mindre administration o Chefernes muligheder for at belønne indsatsen Indstillingen til at arbejde med pleje og omsorg i private omsorgsfirmaer er positiv. Interviewundersøgelser viser, at alle er overvejende tilfredse med deres arbejdssituation, og anser at de er havnet det rigtigt sted og befinder sig godt. Der findes naturligvis tilsvarende undersøgelser blandt pleje- og omsorgspersonale i kommuner, som viser, at også her er personalet tilfredse med deres arbejdssituation, men ovenstående resultater illustrerer nogle af de forskelle, personalet oplever. 2.4 Udbudsrådets undersøgelse Udbudsrådet har i 2009 gennemgået og analyseret fire kommuners udbud af plejecentre 3. Erfaringerne viser, at det ikke har været et problem at få kvalificerede tilbud. Det angives, at de private leverandører er billigere, men ikke hvor meget billigere og hvad omkostningsniveauet tidligere var. Undersøgelsen viser, at i de kommuner, hvor en økonomisk effekt har været en del af formålet med konkurrenceudsættelsen, har man opnået besparelser. På baggrund af konkurrenceudsættelse af plejecentre i tre danske kommuner konkluderer undersøgelsen, at de samlede omkostninger for drift af et konkurrenceudsat plejecenter er omkring procent lavere end for drift af et tilsvarende kommunalt plejecenter, der ikke er blevet konkurrenceudsat. 2) Borell Market Research AB och GfK Sverige AB på uppdrag av Kommunal i samarbete med entreprenadföretagen. Rapporten indgik handlingsplanen Kommunal ) Effektanalyse af konkurrenceudsættelse af pleje- og omsorgsydelser i kommunerne, Udbudsrådet

11 Udbudsrådets undersøgelse behandler også erfaringerne fra Sverige, hvor kommunerne har en mere udbredt tradition for brug af private leverandører på ældreområdet, og konkurrenceudsættelse af pleje- og omsorgsydelser er langt mere udbredt end i Danmark. Med hensyn til økonomien viser erfaringer fra Sverige, at 58 pct. af de kommuner, som har udbudt opgaver i ældreplejen, opnåede besparelser, mens det i 22 pct. af tilfældene medførte en forøgelse af udgifterne. 4 Forøgede udgifter kan typisk konstateres ved genudbud, efter at omkostningerne gennem flere udbud er blevet reduceret. Tallene dækker over en forskel mellem plejecentre og hjemmehjælp, idet 52 pct. af kommunerne havde realiseret besparelser på plejecenterområdet, mens 70 pct. havde realiseret besparelser indenfor hjemmehjælpen. Flere undersøgelser af kvalitetseffekter ved udbud på ældreområdet i Sverige fastslår, at konkurrenceudsættelse har haft en positiv eller neutral effekt på kvaliteten af de leverede plejeydelser. Det er erfaringen i Sverige, at de private leverandører på det svenske marked lever op til de kvalitetskrav, der aftales i kontrakterne. Kun i et fåtal af tilfældene har man dokumenteret kvalitetsforringelser, men her har årsagen i langt de fleste tilfælde skulle findes i ændrede kvalitetsstandarder i forbindelse med udbuddet. Kvalitetsforringelserne var med andre ord en konsekvens af kommunalpolitiske prioriteringer frem for manglende evne til at opfylde kravene fra privat side. De svenske erfaringer viser ifølge Udbudsrådets undersøgelser, at man i forbindelse med indgåelse af kontrakter skal fokusere på samarbejdet frem for detaljerede kravspecifikationer. De seneste kontrakter er således mere enkle og fleksible i forhold til de første kontrakter man indgik. Ved nogle udbud byder tilbudsgiverne alene ind med blot én døgnpris. Erfaringer fra Sverige viser endvidere, at kommunen er afklaret omkring rollefordelingen, når driften ligger hos en privat leverandør. Det er nemmere at kontrollere, når det er tydeligt, hvem der har ansvaret for hvad, og hvilke krav, der skal leves op til. 2.5 AKF s undersøgelse AKF har i september 2011 offentliggjort en undersøgelse 5, som indeholder en systematisk gennemgang af den eksisterende dokumentation af effekter, fordele og ulemper ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver. Undersøgelsen er bestilt af LO, FTF og OAO. AKF har ikke foretaget en selvstændig forskningsmæssig analyse af effekterne ved konkurrenceudsættelse, men analyserer alene tidligere undersøgelser, herunder om undersøgelserne lever op til forskningsmæssige standarder. 4) Lars Møller Christiansen (2002): Udlicitering af ældrepleje i Sverige i Carsten Greve og Niels Ejersbos Den offentlige sektor på kontrakt, Børsens Forlag, København 5) Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver - En forskningsbaseret gennemgang af danske og internationale undersøgelser fra , AKF

12 På de bløde velfærdsområder finder AKF, at dokumentationen generelt er af lav kvalitet, og der her ikke er belæg for at sige, at private aktører løser opgaverne billigere eller bedre, end det offentlige selv gør det. Der er således en begrænset videnskabelig dokumentation, som kan lægges til grund ved en konkurrenceudsættelse. 2.6 Opsamling Der kan på baggrund af undersøgelserne ikke konkluderes noget om, hvorvidt kommunernes ældreomsorg er bedre eller ringere end den ældreomsorg, som leveres af private plejefirmaer. De dynamiske effekter, som kan gøre omsorgen bedre og skabe øget trivsel for beboere, brugere og personale, består i konkurrencen, her mellem offentlig og privat, som er gavnlig for begge parter. Konkurrence er generelt en stærk motivationsfaktor, som får både den private og den offentlige leverandør til at kigge hinanden over skulderen, og til at bestræbe sig på at være de bedste. For personalet synes lederskabet at være vigtigere for trivselen end om leverandøren er offentlig eller privat. De økonomiske effekter ved konkurrenceudsættelse har ved tidligere tilfælde medført en besparelse, men det kan på baggrund af undersøgelserne ikke generelt konkluderes, at alle kommuner vil kunne reducere omkostningerne med fx procent ved konkurrenceudsættelse af ældrepleje. 11

13 3. Beskrivelse af de opgaver som påtænkes konkurrenceudsat De opgaver på ældreområdet i Vejle Kommune, som påtænkes konkurrenceudsat, er driftsopgaverne for et samlet geografisk område i ældreplejen bestående af: Personlig pleje, praktisk bistand, sygepleje og vedligeholdelsestræning i et eller flere plejecentre. Hjemmepleje i området træning, sygepleje, praktisk bistand og personlig hjælp til hjemmeboende ældre. Vejle Kommunes ydelser til ældre leveres primært af den kommunale driftsorganisation, som beskæftiger ca medarbejdere. Geografisk og organisatorisk er ældreområdet i Vejle Kommune delt i tre områder. Hvert område består af en række plejecentre og et antal distrikter. Hvert område ledes af en områdeleder og har egen administration. Administrationen betjener både distrikter og plejecentre. Ledelsen af de enkelte enheder er adskilt, og der er ikke fælles vagtdækning på tværs af plejecentre og distrikter. 3.1 Plejecentre Vejle Kommune har en høj boligstandard når det gælder plejeboliger. Kommunens plejeboliger for ældre og handicappede med behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt er hovedsageligt 2-rumsboliger med eget bad og toilet. Der findes fortsat mindre 1-rumsboliger efter 140. Der er mulighed for at tilkalde hjælp hele døgnet. Vejle Kommune har 15 plejecentre og 2 særlige demensplejecentre. Det samlede antal plejeboliger er 742. Hertil kommer 40 aflastningspladser og 10 akut aflastningspladser. Vejle Kommune har i dag en række visiterede dagcentre med i alt 65 pladser a 5 ugedage og 11 åbne uvisiterede dagscentre. Alle plejeboliger og ældreboliger ejes som udgangspunkt af boligforeninger. Boligerne lejes ud som almindelige lejeboliger. Specielle plejeboliger til demensramte borgere er 1- og 2-rumsboliger indrettet i skærmede enheder i forbindelse med plejehjem/plejecentre. I boligens indretning, arbejdets tilrettelæggelse og uddannelse af personale er fokus på den demensramtes særlige behov. Visitation til plejeboliger sker ud fra en helhedsvurdering af ansøgerens samlede situation og mulighed for at klare sig i den nuværende bolig med kommunal støtte og hjælp. De helbredsmæssige forhold er de væsentligste i helhedsvurderingen. Vejle Kommune har i relation til plejecentrene etableret aktivitets- og omsorgstilbud, som fremmer den enkelte ældres sundhed og livskvalitet, dvs. fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Tilbuddene har til formål at fremme selvhjulpethed, forebygge tab af funktionsevne samt forebygge plejebehov. Der arbejdes på i videst mulig omfang inddrages frivillige i arbejdet. 12

14 Der er til 6 af ældrecentrene tilknyttet et produktionskøkken med køkkenfaglige medarbejdere. Herudover anvendes en ekstern madleverandør. Vejle Kommune driver i dag plejecentret Betty Sørensen Parken i privat regi med OK-fonden som leverandør. Betty Sørensen Parken består af 19 seniorboliger, 20 ældreboliger, 36 plejeboliger samt en centerbygning. Kontrakten omfatter drift, herunder varetagelse af omsorg og pleje, af 36 plejeboliger samt tilhørende dagcenter og café. Opgaven blev udbudt i forbindelse med at det dengang nyopførte plejecenter blev taget i brug. Kontrakten skal genudbydes i 2013 i god tid inden kontrakten udløber den Der blev ved udbuddet ikke virksomhedsoverdraget personale, idet plejecentret var nyopført. Vejle Kommune har således allerede i dag en vis erfaring med udbud af driften af plejecentre. Erfaringerne med kontrakten med OK-Fonden er positive. Det skal dog bemærkes, at 36 plejeboliger er for lidt til at sikre økonomisk effektiv drift. 3.2 Hjemmepleje Hjemmeplejens ydelser har til formål at afhjælpe de følger, der er forbundet med alderdom, handicap eller sygdom. Der visiteres efter den politisk godkendt kvalitetsstandard for hjemmehjælp og levering af hjemmehjælpsydelser udføres efter godkendelsesmodellen. Det betyder at borgeren, efter at være blevet visiteret til hjælp til såvel praktiske opgaver som hjælp til personlig pleje, kan vælge mellem de leverandører, som er godkendt til at udføre opgaven i kommunen. Ledelsen af de enkelte enheder er adskilt, og der er ikke fælles vagtdækning på tværs af plejecentre og distrikter. Der er 13 udekørende distrikter samt visiteret døgn- og dagtilbud og åben dagtilbud. Den kommunale driftsorganisation varetager al sygepleje samt træning og genoptræning. Sygepleje ydes efter en individuel vurdering af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og plejepersonale. Størstedelen af opgaverne i hjemmeplejen udføres i dag af den kommunale leverandør. Der er en udvikling hen imod, at de private leverandører varetager en stadig større andel af den praktiske bistand og den personlige pleje. Kommunen har kontrakt med 14 private leverandører af praktisk bistand og 6 private leverandører af personlig pleje alle efter godkendelsesmodellen. 26 pct. af den praktiske bistand efter 83 leveres af private leverandører. Det samme gælder for 10 pct. af den personlige pleje. Den kommunale hjemmepleje fungerer på lige vilkår med de private leverandører og har tilrettelagt drift, økonomi og service derefter. Den stigende andel af privat opgavevaretagelse betyder alt andet lige, at det bliver vanskeligere for den kommunale drift at sikre en effektiv ressourceudnyttelse med den nuværende organisering. Uanset om Byrådet ønsker at benytte sig af udbud eller ej, så er der behov for at se 13

15 nærmere på, hvilken betydning, det skal have for området, at de private leverandører er ved at blive etableret på markedet. Samtidig vil den demografiske udvikling få betydning i kraft af flere ældre og færre borgere på arbejdsmarkedet. Madservice for borgere i eget hjem drives efter udbud under godkendelsesmodellen i en partnerskabsmodel med en privat aktør, Det Danske Madhus. Partnerskabet er organiseret som et offentligprivat aktieselskab efter Lov 548. Kontrakten skal genudbydes i Ligeledes efter et udbud under godkendelsesmodellen har Vejle Kommune valgt 6 private købmænd, som står for vareudbringning til borgere i eget hjem. Aftenvagterne deles mellem distrikterne i det enkelte område. Natten dækkes i fællesskab på tværs af hele kommunen. Sygeplejen er integreret i distrikterne. Som noget forholdsvist nyt er der etableret et rengøringsdistrikt, som varetager al praktisk bistand i hele kommunen i det omfang det er hensigtsmæssigt af hensyn til borgerne. Demensindsatsen er samlet i en tværgående enhed, hvortil også de to specialplejecentre er knyttet. Hjælpemiddeldepotet drives af Vejle kommune som en del af SeniorServiceDrift. Depotet varetager opgaven med APV-hjælpemidler for alle leverandører også de private. Ved et udbud kan denne konstruktion bibeholdes eller det kan overvejes at lade hjælpemidler til APV være del af udbuddet. 14

16 4. Vejle Kommunes politikker og strategier Vejle Kommunes politikker på ældreområdet og udbudsstrategien sætter de overordnede rammer for konkurrenceudsættelse på ældreområdet og for private leverandørers varetagelse af opgaver efter et udbud. Udbudsstrategien er et dynamisk værktøj, hvor der løbende er behov for at opdatere udbudsplanen. Vejle Kommune arbejder allerede i dag systematisk med udbud af varekøb, samt i mindre grad med konkurrenceudsættelse af driftsopgaver. Målsætningen er løbende at skabe merværdi gennem ressourcebeviste løsninger med udgangspunkt i markedsvilkår. Forvaltningerne har angivet, hvilke udbud, der påtænkes gennemført i perioden frem mod Byrådet har vedtaget en flerårig ældrepolitik. En strategi- og handlingsplan for ældre- og plejeboliger i Vejle Kommune er under udarbejdelse. Ældrepolitikken vil også skulle gælde for en privat leverandør. En privat leverandør vil ligeledes skulle fungere under samme lovgivning, som de kommunale plejecentre drives efter i dag. Myndighedsafdelingen vil stadigvæk skulle føre tilsyn med plejecentre og hjemmehjælp i det udbudte område, ligesom kommunens kvalitetsstandarder stadigvæk vil være gældende. Den gældende praksis omkring visitation vil forblive uændret, selvom driften af plejecentre og hjemmepleje udbydes. De dele af kommunens værdigrundlag, som er væsentlige for sammenhængskraften på ældreområdet og relevante for en privat leverandør, kan vedlægges udbudsmaterialet og gøres gældende for kontrakten. 15

17 5. Modeller for konkurrenceudsættelse Såfremt en større andel af ældreområdet ønskes konkurrenceudsat er det en mulighed at udbyde driftsopgaverne af ét af kommunens tre geografiske områder i ældreplejen bestående af plejecentre inkl. sygepleje og træning, aktiviteter m.v. samt praktisk bistand og personlig hjælp for hjemmeboende. En traditionel udlicitering vurderes ikke at kunne tilgodese kommunens målsætninger for området. For de nævnte opgaver vil der i stedet være tale om udbud efter en partnerskabsmodel som alternativ til traditionel udlicitering. Vejle Kommune lægger herved vægt på et udviklende partnerskab med en leverandør, som kan give kommunen merværdi og medvirke til indførelse af ny velfærdsteknologi og nye velfærdsservices. 5.1 Modeller Der skal træffes et valg mellem tre overordnede modeller for konkurrenceudsættelse: Model 1: Drift af plejecentre i området, herunder praktisk hjælp, personlig pleje, sygepleje og aktiviteter for beboere. Model 2: Hjemmepleje i området personlig pleje, praktisk bistand og sygepleje for hjemmeboende ældre. Model 3: Driften af kommunens plejecentre i området samt personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje for hjemmeboende ældre i området. Konkurrenceudsættelsen afgrænses til et af kommunens nuværende geografiske områder i ældreplejen, som samtidig er organisatorisk adskilte. Herved kan opgaverne adskilles fra de opgaver, som bevares i kommunen. Det kan jf. afsnit 7 overvejes at foretage et udbud på kvalitet, dvs. hvor kommunen udbyder opgaven til en på forhånd fastsat pris, og lader kvaliteten i opgaveløsningen være konkurrencemomentet. Ad model 1 Drift af plejecenter og de aktiviteter, der er tilknyttet plejecentret, er ikke underlagt reglerne om frit valg. Udbud af denne model kan derfor ske uden iagttagelse af særregler, og den samlede opgave kan overdrages til én leverandør, hvis denne har afgivet det bedste tilbud. Vejle Kommune kan afgive et kontrolbud. Der vil fortsat kunne lægges vægt på, at et plejecenter, selvom leverandøren er privat, har et aktivt samspil med lokalsamfundet, herunder at der er mulighed for at bruge lokalerne til forskellige aktiviteter, at frivillige kan benytte lokalerne etc. Dette er blot vilkår for driften af plejecentret, som skal beskrives i udbudsmaterialet. 16

18 Ad model 2 og 3 Et udbud af hjemmehjælp vil skulle gennemføres efter lovgivningen om frit valg, som vil gøre gennemførelsen af udbuddet relativt komplekst jf. bilag 2. Udbudsportalen har ikke kendskab til, at der skulle være andre kommuner, som har foretaget udbud af hjemmehjælp under fritvalgslovgivningen, men Holbæk Kommune og Herlev Kommune er i gang med at udbyde dele af hjemmeplejen som alternativ til brug af godkendelsesmodellen. Ad model 3 Drift af plejecentre og hjemmehjælp kan udbydes samlet i ét udbud med delaftaler, eller de kan udbydes for sig som to selvstændige udbud. Ved at medtage hjemmehjælp ved et udbud af driften af plejecenter kan der ideelt set opnås stordriftsfordele og administrative fordele for kommunen og leverandørerne. De udbudte opgaver får samlet set et volumen, som gør det muligt for kommunen at gennemføre benchmarking og fælles udviklingsinitiativer. Samme bemærkninger som ovenfor gør sig derudover gældende. Fælles for modellerne Aften- og nattevagt vil kunne organiseres på tværs af plejecentre og distrikter, hvilket formentlig vil sikre optimal ressourceudnyttelse baseret på OK-fondens erfaringer med drift af Betty Sørensen Parken og hjemmepleje i område Øst. Det kan gennem en indledende markedsdialog inden udbuddet afklares, hvordan aften- og nattevagter dækkes på den ressourcemæssigt mest fordelagtige måde. Der skal for alle modeller træffes nærmere beslutning om, hvilke ydelser i tilknytning til personlig pleje og praktisk bistand, som skal medtages i udbuddet. Der kan være både fordele og ulemper i forhold til de enkelte ydelser og opgaver. Beslutningen kan tages på baggrund af en nærmere vurdering og en dialog med leverandører på markedet. Det er en mulighed at nogle ydelser indgår som optioner, således at det er op til tilbudsgiverne at sammensætte den pakke der bydes ind med. Af sammenligningshensyn bør kommunen dog så vidt muligt fastlægge de udbudte ydelser på forhånd. Kommunen kan i udbudsmaterialet beskrive muligheder for at afsætte ydelser til den private leverandør, som vinder et udbud. Fx kan det beskrives i udbudsmaterialet, at kommunen efter aftale kan tilbyde assistance til sygeplejefaglige ydelser om natten eller specialistfunktioner til borgere med demens, bistand fra mestringsterapeuter mm. 5.2 Madservice Vejle Kommune har i dag kontrakt med Det Danske Madhus om madservice. Det skal afklares, om madservice for området skal medtages ved udbuddet, eller om Det Danske Madhus skal fortsætte levering i det pågældende område. De kontraktlige forpligtelser og konsekvenser i forhold til Det Danske Madhus skal afklares. En mulig model, som kan beskrives i udbudsmaterialet, er, at Det Danske Madhus - efter aftale og mod afregning - kan tilbyde at stå for madservice for den kommende leverandør. Dermed 17

19 vil det være op til tilbudsgiverne, om de vil byde ind med selv at stå for maden, anvende kommunens nuværende leverandør eller evt. anvende en anden underleverandør. Hvis madservice for hjemmeboende ældre medtages i udbuddet er ydelsen omfattet af fritvalgsreglerne og skal udbydes i henhold til disse. Madservice for plejecentret kan inkluderes i udbud af driften af plejecenter uden hensyntagen til reglerne om frit valg. Såfremt kommunen medtager caféer og madservice for de udbudte plejecentre i udbuddet kan der eventuelt opnås en bedre håndtering af spisesituationen på det udbudte plejecenter, når det er samme leverandør, som håndterer både plejen og forplejning. Leverandøren kan selv forestå tilberedning af maden, eller alternativt gøre brug af en underleverandør. Hvis madservice medtages kan tilberedningen af forplejningen være et af flere konkurrenceparametre ved udbuddet. 5.3 Sygepleje Af hensyn til sammenhængen i ældreplejen er det mest hensigtsmæssigt, såfremt sygeplejen for det konkurrenceudsatte område bliver en del af kontrakten. En privat leverandør vil selv kunne stå for sygeplejen eller alternativt købe denne ydelse af kommunen. Den kommunale sygepleje er karakteriseret ved, at sygeplejerskerne lovmæssigt er tillagt en visitationskompetence. Dette skal kunne håndteres kontraktmæssigt og afregningsmæssigt. Det bemærkes derudover, at der udestår en afklaring af ansvaret ved delegationsforholdet, når en kommune udbyder sygepleje. Ved et evt. udbud vil de kontraktmæssige forhold med hensyn til sygeplejen blive fastlagt ud fra erfaringerne fra andre kommuner. 5.4 Vedligeholdelsestræning Dagcentrene på plejecentrene varetager træning for personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for vedligeholdende træning eller kommunal genoptræning af fysiske, psykiske eller sociale færdigheder. Træningsaktiviteterne på plejecentrene i det udbudte område vil kunne fortsætte uforandret. Der skal gennem udbuddet fastlægges en afregningsmodel. 5.5 Indkøbsordning Vejle Kommune har indgået aftaler med private købmænd, som står for vareudbringning til borgere i eget hjem. Denne ordning vil kunne fortsætte uforandret. 5.6 Særligt vedr. udbud af hjemmepleje Udbud af personlig pleje og praktisk bistand for hjemmeboende kan ske efter to metoder, som er fastlagt i forbindelse med lovgivningen om frit valg, nemlig Udbudsmodellen og Udbud under godkendelsesmodellen. De to modeller er nærmere beskrevet i bilag 2. En række hovedtræk i de to modeller er sammenfattet i nedenstående oversigt. 18

20 Forskelle - Udbudsmodellen og Udbud under godkendelsesmodellen Antal leverandører Kommunens rolle Mulighed for kontrolbud fra kommunen Budgetsikkerhed Konsekvenser for nuværende leverandører på fritvalgsområdet Konsekvenser for kommunen Konsekvenser for borgernes valgmuligheder Priskonkurrence Udbudsmodellen 2-5, kommunen fastsætter antallet inden udbud. Kommunen er leverandør i området, hvis kontrolbuddet er blandt vinderne. Ja Timepriserne er forskellige - omkostningerne afhænger af borgernes valg af leverandør. Antallet af leverandører bliver 2-5, alt efter hvilket antal kommunen fastsætter. Prisen konkurrenceudsættes. Kommunen skal afgive kontrolbud for at få mulighed for at blive valgt. Begrænses til det antal kommunen beslutter. Borgeren kan kun vælge kommunen, hvis kontrolbuddet vinder. Udbuddet er eneste chance for at blive leverandør, hvilket giver en fornuftig priskonkurrence. Hvis kommunen vælger at der skal være fx 3 leverandører er der større incitament til at afgive den 3. laveste pris end den laveste pris. Udbud under godkendelsesmodellen Der vælges én hovedleverandør. Alle kan lade sig godkende til samme pris som den nye hovedleverandør. Kommunen er hovedleverandør i området, hvis kontrolbuddet vinder. Ja Timeprisen kendes efter udbuddet giver høj grad af budgetsikkerhed. Alle leverandører kan søge om godkendelse til den pris, som den nye hovedleverandør har tilbudt. Prisen konkurrenceudsættes. Kommunen skal afgive kontrolbud for at få mulighed for at blive valgt. Begrænses ikke i antal, men borgeren kan kun vælge kommunen, hvis kontrolbuddet vinder. Muligheden for senere at blive godkendt kan evt. afholde nogle tilbudsgivere fra at byde. Risiko for pisaftaler kan ikke udelukkes. Konkurrenceelementet ved genudbud er tvivlsomt. De nævnte forhold i skemaet vedrører alene det område i hjemmeplejen, som konkurrenceudsættes. Som beskrevet i oversigten indebærer fritvalgsreglerne, at der vil være visse begrænsninger ved gennemførelsen af et samlet udbud af personlig pleje og praktisk bistand m.v. i et eller flere plejecentre sammen med personlig pleje og praktisk bistand hos hjemmeboende. 19

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af. Drift af plejecenter. Potentialeafklaring - Holbæk Kommune

Konkurrenceudsættelse af. Drift af plejecenter. Potentialeafklaring - Holbæk Kommune Konkurrenceudsættelse af Drift af plejecenter Potentialeafklaring - Holbæk Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Maj 2012 Potentialeafklaringen

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Ofte får udbudslovgivning skyld for at være rigid og ufleksibel og gøre det svært for kommunerne at lave gode udbudsforløb. På ældreområdet er mulighederne for

Læs mere

Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen

Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen I 2011 fik borgerne leveret 30,7 mio. timers praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem. Borgerne valgte at få 4 mio. af timerne leveret af

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Drift af hjemmeplejeområde

Drift af hjemmeplejeområde Konkurrenceudsættelse af Drift af hjemmeplejeområde Potentialeafklaring - Holbæk Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Maj 2012

Læs mere

Vedligeholdelse af grønne områder og veje samt vintertjeneste

Vedligeholdelse af grønne områder og veje samt vintertjeneste Konkurrenceudsættelse af Vedligeholdelse af grønne områder og veje samt vintertjeneste Potentialeafklaring - Lyngby-Taarbæk Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og

Læs mere

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Sundhedschef Mette Bierbaum 9. maj 2012 Dagsorden Kort om Gribskov Kommune Udbudshistorik i Græsted-Gilleleje/Gribskov Kommune Muligheder

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udbud af drift af Karlslunde Plejecenter. Greve Kommune Julie Zeuthen Tirsted. Side 1

Udbud af drift af Karlslunde Plejecenter. Greve Kommune Julie Zeuthen Tirsted. Side 1 Udbud af drift af Karlslunde Plejecenter Greve Kommune Julie Zeuthen Tirsted Side 1 Dagsorden Baggrund for udbud Organisering af projekt og principper for udbud Udarbejdelse af udbudsmateriale Udbudsform

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG fremtiden starter her... ÆLDREPLEJEN UNDER FORANDRING ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN 1 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv Augustl

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser?

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Opdraget Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Særlige udbudsretlige opmærksomhedspunkter ved Gribskov-udbuddet i øvrigt

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 November 2015 BILAG Titel Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015_Bilag Udgiver

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Drift af botilbud og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede

Drift af botilbud og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede Konkurrenceudsættelse af Drift af botilbud og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede Potentialeafklaring - Skive Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s

Læs mere

På baggrund af gennemgangen af de strategiske aspekter foreslås en konkret udbudsmodel. Udbudsmodellen har følgende elementer:

På baggrund af gennemgangen af de strategiske aspekter foreslås en konkret udbudsmodel. Udbudsmodellen har følgende elementer: Beslutningsoplæg 1. Beslutningsoplæg - Esbjerg Kommune Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Sundheds- og Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune forud for kommunens udbud af praktisk hjælp og personlig

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken KORRIGERET UDBUDSANNONCE Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken Baggrund Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune har den 25. november 2010 besluttet, at udbyde driften

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

OPP projektet Vonsild plejecenter. Anne Schødts ascc@kolding.dk

OPP projektet Vonsild plejecenter. Anne Schødts ascc@kolding.dk OPP projektet Vonsild plejecenter Anne Schødts ascc@kolding.dk Kontraktens omfang Delkontrakt Beskrivelse Driftsopgaver Service og omsorg OPP-leverandørenovertager i driftsperioden s ansvar for at levere

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bilag 4. Udkast til potentialeafklaringer ang.: - Konkurrenceudsættelse af drift af botilbud og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede

Bilag 4. Udkast til potentialeafklaringer ang.: - Konkurrenceudsættelse af drift af botilbud og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede Bilag 4 Udkast til potentialeafklaringer ang.: - Konkurrenceudsættelse af drift af botilbud og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede - Køb af pladser i botilbud og opholdssteder - Behandling af alkohol-

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere