SLH Driftsvejledning *da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLH 100 10.04 - Driftsvejledning 50452107 03.07. 4165*da"

Transkript

1 SLH Driftsvejledning K 24V-25A 4165*da

2 Generelt Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/ TB-Ga 2/ *da

3 Generelt Indholdsfortegnelse 1 Generelt Formål med driftsvejledningen Sikkerhed Generelt Oplysninger om skilte og symboler Personalets kvalifikationer Ved erhvervsmæssig brug Bestemmelsesmæssig anvendelse Sikkerhedsanvisninger for opstilling og installation Sikkerhedsanvisninger vedr. drift og betjening Sikkerhedsanvisninger til afhjælpning af fejl og reparation Produktoplysninger Beskrivelse af produktet og dets funktion Typebetegnelse Beskrivelse af tilbehøret og dets funktion Ladestik Restrisiko Beskrivelse af beskyttelsesanordninger Markeringer og skilte på ladeaggregatet Transport, håndtering og opbevaring Opstilling / installation / idrifttagning Leveringsomfang Forhold på arbejdsstedet Nettilslutning og netsikringer Opstilling og installation Første gangs ibrugtagning og funktionstest Betjening Beskrivelse af betjenings- og visningselementer Lysdiodernes betydning Tasternes betydning Slut ladeaggregatet til strømnettet Tilslutning af batteriet Opladningen starter automatisk Visning af ladeprogrammet Afbrydelse af opladningen Opladningen afsluttes automatisk Fejl og fejlmeldinger Frakobling af ladeaggregat Reparation Rengøring, inspektion og vedligeholdelse Ændring af ladeprogram Reservedele Bortskaffelse TB-Ga 3/ *da

4 Generelt 1 Generelt 1.1 Formål med driftsvejledningen Denne driftsvejledning skal muliggøre en bestemmelsesmæssig og sikker drift af ladeaggregatet SLH 100. SLH 100 betegnes i det følgende kort som ladeaggregat. Denne driftsvejledning skal hele tiden være disponibel og opbevares let tilgængelig i nærheden af ladeaggregatet. Driftsvejledningen skal læses og benyttes af alle, der arbejder med betjening af ladeaggregatet, herunder transport, opstilling og installation samt afmontering. Ved erhvervsmæssig brug skal de lokalt resp. nationalt gældende, bindende retningslinjer, direktiver og love vedr. sikker og fagligt korrekt arbejde overholdes ud over denne betjeningsvejledning. Supplerende oplysninger ud over denne driftsvejledning, fås hos producentens eller leverandørens fagfolk. Alle dokumenter er ejendomsretligt beskyttet. Videregivelse samt mangfoldiggørelse af dokumenter også i uddrag samt salg og udbredelse af dokumenternes indhold er ikke tilladt uden udtrykkelig tilladelse. 2 Sikkerhed 2.1 Generelt Driftsvejledningen er en vigtig bestanddel af ladeaggregatet. Driftsherren skal sørge for, at driftsvejledningen konstant er til rådighed ved ladeaggregatet, og at betjeningspersonalet tager denne vejledning til efterretning. Driftsherren skal supplere driftsvejledningen med driftsanvisninger, der er baseret på nationale forskrifter vedr. forebyggelse af uheld og miljøbeskyttelse, inkl. informationer om opsyns- og oplysningspligter, af hensyn til særlige forhold i virksomheden, f.eks. vedr. arbejdsorganisation, arbejdsforløb og personale. Overhold ud over driftsvejledningen og de bindende regler vedr. forebyggelse af uheld, der gælder lokalt og nationalt, også de anerkendte fagtekniske regler vedr. sikkerhedsmæssigt og fagligt korrekt arbejde. 2.2 Oplysninger om skilte og symboler Ladeaggregatet er konstrueret efter de generelt accepterede regler og det gældende tekniske niveau. For at yde personalet tilstrækkelig sikkerhed, gives en række ekstra sikkerhedsanvisninger. Det er kun ved overholdelse af disse sikkerhedsanvisninger, at tilstrækkelig sikkerhed ved omgang med ladeaggregatet er sikret. Der er af og til bestemte steder i teksten, der skal fremhæves. De steder, der således markeres, har forskellige betydninger: TB-Ga 4/ *da

5 Sikkerhed Z M Bemærk! Her findes ekstra oplysninger, der gør det lettere for dig at arbejde sikkert og effektivt med ladeaggregatet. OBS! Denne advarsel gør opmærksom på mulige materielle beskadigelser, der kan opstå pga. manglende overholdelse af forsigtighedsforholdsregler eller pga. fagligt ukorrekt håndtering. Overhold alle advarsler og forholdsregler, der forhindrer beskadigelser på ladeaggregatet og andet materiale. Vær ekstra forsigtig! F Fare! Denne advarsel gør opmærksom på mulige personskader, der kan opstå pga. manglende overholdelse af forsigtighedsforholdsregler eller pga. fagligt ukorrekt håndtering. Overhold alle advarsler og forholdsregler, der forhindrer, at du selv eller tredjemand kommer til skade. Vær ekstra forsigtig! 2.3 Personalets kvalifikationer Det er kun kvalificerede fagfolk, der må arbejde på ladeaggregatet. Personalets ansvarsområder i forbindelse med betjening og installation/reparation skal afgrænses tydeligt fra hinanden. Kvalificerede fagfolk defineres her som personer, der er fortrolige med opstilling, installation, idrifttagning, drift, vedligeholdelse, tagen ud af drift og afmontering, samt råder over de kvalifikationer, der er påkrævede til disse aktiviteter. Installation, første ibrugtagning, reparation og afmontering af ladeaggregatet må kun foretages af kvalificerede og hertil autoriserede elinstallatører. Når der benyttes uddannede elinstallatører, må man regne med, at gældende forskrifter fra de lokale elselskaber samt arbejdstilsynets sikkerhedsanvisninger vedr. forebyggelse af uheld og i det hele taget alle nationale og internationale regler vedr. sikker og fagligt korrekt arbejde (f. eks. DIN VDE 100 og IEC 664 eller DIN VDE 0110) overholdes. Producenten gør opmærksom på, at der ikke hæftes for skader og driftsforstyrrelser, som opstår pga. af manglende overholdelse af driftsvejledningen Ved erhvervsmæssig brug Hvis ladeaggregatet bruges i erhvervssammenhænge, gælder følgende: Brugeren skal via særlige instrukser eller uddannelse være fortrolig med opladning og håndtering af blyakkumulatorer Det er kun uddannet personale, der må beskæftige sig hermed TB-Ga 5/ *da

6 Sikkerhed 2.4 Bestemmelsesmæssig anvendelse Ladeaggregatet SLH 100 er kun beregnet til opladning af blyakkumulatorer. Der kan afhængigt af det forindstillede ladeprogram kun oplades rørcellebatterier, der passer til ladeprogrammet eller tilsvarende lukkede, vedligeholdelsesfrie traktionsbatterier. Ladeaggregatet er ikke egnet til andre akkumulatorer eller ikke-genopladelige batterier. Ladeaggregatet kan på opfordring fra driftsherren udstyres med forskellige ladestiktyper. Denne er derfor forpligtet til kun at sætte ladestik i, hvis sikring er egnet til det pågældende ladeaggregat, at sørge for, at uegnede batterityper ikke kan tilsluttes ved en fejl. Det sidste kan f.eks. gøres vha. en farvekode eller en mekanisk kode på ladestikket. Læs og overhold batteriproducentens forskrifter! Med et ladeaggregat, hvor ladeprogrammet er ændret senere, er det driftsherrens pligt at fortage en blivende markering af den tilhørende batteritype på ydersiden af kabinettet. Læs og overhold oplysningerne vedr. arbejdssted (se afsnit 2.5 og 5.2), oplysningerne på typeskiltet samt de oplysninger, der fremgår af de tekniske data (se bilag) for bestemmelsesmæssig anvendelse. F Fare for kvæstelser! Der er fare for alvorlige personskader og materielle skader pga.: Usagkyndig brug eller forkert betjening Ulovlig åbning af ladeaggregatet Fejlbehæftet installation eller usagkyndig vedligeholdelse og reparation. Læs og overhold derfor alle de oplysninger vedr. bestemmelsesmæssig brug, restrisici, installation, drift samt reparation, der fremgår af denne driftsvejledning. Ladeaggregatet må kun benyttes til det formål, der fremgår af denne driftsvejledning samt af den tekniske beskrivelse og med det af producenten anbefalede og godkendte tilbehør resp. de godkendte komponenter. Anden eller videregående brug gælder som ikke bestemmelsesmæssig. Driftsherren resp. brugeren af ladeaggregatet hæfter alene for mulige beskadigelser, der resulterer heraf. Ladeaggregatet må kun tages i brug under overholdelse af EMC-direktivet (89/336/EØF). 2.5 Sikkerhedsanvisninger for opstilling og installation Inden installationen påbegyndes, skal leveringsomfanget kontrolleres for fuldstændighed iht. de vedlagte følgesedler. Kontakt omgående producenten ved eventuelle mangler. Arbejdsstedet skal være tørt og beskyttet mod vejrpåvirkninger. Omgivelsestemperaturerne på opstillingsstedet må ikke være mindre end 0 C og ikke over 40 C. Der må ikke kunne ske en varmeakkumulat ion f.eks. pga. varmekilder eller blokering af ventilationsslidsen. Arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt ventileret, så de ladegasser (syretåge, knaldgas), der opstår, kan fordele sig (fortyndes), og det forhindres sikkert, at der kan optræde eksplosive gasblandinger TB-Ga 6/ *da

7 Sikkerhed Der må ikke være store mængder støv på arbejdsstedet, og ledende støv (sod, metaller) i luften skal udelukkes. Der må ikke komme væsker ind i den indre del af ladeaggregatet. Ladeaggregatet skal beskyttes mod ulovlig belastning. Især må komponenter ikke beskadiges ved transport og håndtering. Undgå at berøre elektroniske komponenter. Ladeaggregatet indeholder elektrostatisk udsatte komponenter, der let kan blive beskadiget ved usagkyndig håndtering. Elektriske komponenter må ikke beskadiges eller ødelægges mekanisk. Den elektriske installation (ledningstværsnit, sikringer, preltrådstilslutning) skal foretages iht. gældende forskrifter. Inden den elektriske installation skal oplysningerne på typeskiltet sammenlignes med ydelsesdatene på forsyningstilslutningerne: Ladeaggregatet skal beskyttes mod for høje berøringsspændinger vha. en forkoblet netsikring. Overhold nettilslutningsværdierne på typeskiltet (spænding og frekvens). 2.6 Sikkerhedsanvisninger vedr. drift og betjening Ladeaggregatet må kun anvendes i teknisk upåklagelig tilstand og til rette formål. Sørg for at overholde denne betjeningsvejledning og at være bevidst om sikkerhed og faremomenter. Det er især vigtigt, at fejl, der kan nedsætte sikkerheden, afhjælpes med det samme. Kontroller og overhold angivelserne på typeskiltet vedr. tilladt batterispænding, inden ladekablet tilsluttes. Sørg for at sikre dig, at ladekabel og batteri tilsluttes med korrekte poler. Ved tilslutning af batterier skal ladekablet føres på en sådan måde, at der ikke er nogen, der kan snuble over det, så opladningen afbrydes i utide, ved at ladestikket trækkes ud. Der er brand- og eksplosionsfare pga. gnister, hvis den igangværende opladning afbrydes, ved at ladestikket trækkes ud! Ved sikkerhedsrelevante ændringer af ladeaggregatet resp. driften skal ladeaggregatet straks standses, og fejlen meddeles det ansvarlige sted. 2.7 Sikkerhedsanvisninger til afhjælpning af fejl og reparation Kontakt producenten eller leverandøren, inden kabinettet åbnes for vedligeholdelsestiltag og reparationer. Inden vedligeholdelses- og reparationsarbejderne påbegyndes, skal ladeaggregatet tages fra netspændingen. Vent mindst fem minutter, når du har slukket for aggregatet, inden afdækninger og kabinet åbnes. Der må ikke foretages ændringer, på- og ombygninger af ladeaggregatet, der påvirker sikkerheden, uden tilladelse fra producenten! Dette gælder også for montering og indstilling af sikkerhedsanordninger: Vær især opmærksom på, at afstande, krybe- og luftstrækninger ikke formindskes TB-Ga 7/ *da

8 Produktoplysninger De reservedele, der benyttes, skal overholde de af producenten fastlagte tekniske krav. Dette er altid sikret ved brug af originale reservedele. 3 Produktoplysninger 3.1 Beskrivelse af produktet og dets funktion Ladeaggregatet SLH 100 er kun beregnet til opladning af blyakkumulatorer. Der kan, afhængigt af det forindstillede ladeprogram, kun oplades hhv. rørcellebatterier eller lukkede, vedligeholdelsesfrie traktionsbatterier. Aggregatet indeholder en kontrollerbar, højfrekvenssynkroniseret effektdel, en mikroprocessorstyret ladeelektronik og en betjenings- og displayfolie med knapper og fire lysdioder (LED). Ladeprogrammet til den respektive batteritype forindstilles specielt til kunden på fabrikken. Det forprogrammerede ladeprogram samt den tilhørende batteritype beskrives nærmere i afsnit Ladeprogram. De enkelte komponenter i aggregatet er monteret i et stabilt stålkabinet. Ladeaggregatet er udstyret med et netkabel og -stik for tilslutning til nettet. Afhængigt af behov kan ladekablet på forhånd være udstyret med et batterispecifikt ladestik til batteritilslutning. 3.2 Typebetegnelse Ladeaggregatet SLH 100 fås i forskellige udførelser. Nedenfor er en typebetegnelse (som eks. et 24 V / 25 A ladeaggregat) udspecificeret: Type E 230 G 24/25 B-SLH 100 Aggregat-betegnelse SLH 100 Udgangsmærkestrøm Udgangsmærkespænding Udgangsstrømtype G jævnstrøm Indgangsmærkespænding Indgangsstrømtype E enfase-vekselstrøm De nøjagtige tekniske data fremgår af typeskiltet på ladeaggregatet samt af oplysningerne om tekniske data i bilaget. 3.3 Beskrivelse af tilbehøret og dets funktion Ladestik Der skal anvendes forskellige ladestik afhængigt af batteritypen. Ladeaggregatet kan derfor være blevet leveret uden ladestik eller med et ladestik efter eget valg. Se herom i de vedlagte papirer fra leverandøren TB-Ga 8/ *da

9 Produktoplysninger 3.4 Restrisiko F Advarsel om farlig elektrisk spænding! Ladeaggregatet er et elektrisk driftsmiddel, der fører spændinger og strøm, der er farlige for mennesker. Ladeaggregatet må derfor kun betjenes af instruerede og uddannede fagfolk. Ladeaggregatet må derfor kun installeres, åbnes, repareres og om nødvendigt afmonteres af kvalificerede elektrikere. Netforsyningen samt en evt. batterikontakt skal altid afbrydes, inden der foretages indgreb i og arbejde på ladeaggregatet. F Eksplosionsfare! Når batterier oplades, kan der udvikle sig eksplosionsfarlige gasser. Ladeaggregatet må derfor udelukkende anvendes i rum med tilstrækkelig udluftning. Fjern aldrig batteritilslutningen under en opladning. Derved kan der opstå gnister, der ville kunne antænde ladegasserne (knaldgas). F Fare for at blive hængende i ladekablet! Der er fare for at snuble og risiko for at afbryde en igangværende opladning, hvis ladekablet er trukket ud: Personer kan blive hængende i udtrukne, løse kabler, snuble og derved trække ladestikket ud af batteriet under opladningen: De gnister, der derved opstår, kan ske at antænde ladegasserne og som følge heraf udløse en brand eller en eksplosion. Sørg, ved tilslutning af batteriet, for at føre ladekablet på en måde, hvor der ikke er nogen, der kan snuble i det. Anbring omhyggeligt ladekablet i holderen efter opladningen TB-Ga 9/ *da

10 Produktoplysninger M Obs! Hvis ladeaggregatet tilsluttes et forkert batteri, kan det medføre beskadigelser på ladeaggregat og batteri: Batteriet kan danne store mængder gas, langsomt forbrænde og endda eksplodere! Kontroller altid, at ladeaggregatet er indstillet til din batteritype. Kontakt de ansvarlige fagfolk i tilfælde af tvivl. M Obs! Når batterier oplades, kan der opstå ætsende syregassser. Syregasser kan forårsage kortslutninger i elektriske aggregater (brandfare) og korrodere komponenter! Anbring derfor altid batterierne ved siden af ladestationen, så de syregasser, der stiger op herfra, kan fordele sig frit (fortyndes) på arbejdsstedet og forsvinde. 3.5 Beskrivelse af beskyttelsesanordninger Ladeaggregatet er konstrueret og bygget iht. de anerkendte tekniske regler. Ved bestemmelsesmæssig brug er der derfor ikke fare for betjeningspersonalets eller tredjemands sikkerhed og helbred. Alle spændingsførende komponenter er udstyret med kabinetter, afdækninger, der kun kan løsnes vha. værktøj. Alle kabler og stik er korrekt afskærmede resp. jordledte. Ladeaggregatet er konstrueret iht. kapslingsklasse IP 21. Alle elektriske resp. elektroniske komponenter er CE-mærket, alle nødvendige isoleringsafstande er overholdt Alle koblingskredse er sikret med sikringer med defineret strømstyrke og udløsningskarakteristik på primær- og sekundærsiden. Alle metalliske komponenter er jordledte via et preltrådssystem. Ladeaggregatet er udstyret med en automatisk frakoblingsfunktion, der reagerer så snart batteriets forprogrammerede maksimale ladetilstand er nået. Derved udelukkes overopladning og udsendelse af store mængder eksplosive dampe TB-Ga 10/ *da

11 Transport, håndtering og opbevaring 3.6 Markeringer og skilte på ladeaggregatet Baureihe Line Serien-Nr. Serial-No. SLH 100 A Typ Type Baujahr Year of manufacture E230 G 24/50 B-SLH 100 Sicherung Fuse AT Typeskilt (eksempel) Anbragt på bagsiden af kabinettet. (Eksempel: 24V/50A aggregat) Eingang Input E230 / 6,2A / 50-60Hz Zellenzahl/Typ Number of cells/type Batteriekapazität Battery Capacity Hersteller Manufacturer e Schutzart Protection class Ausgang Output 12 Pb IP 21 24V/50A Ah / 11-14h LP Ah / 7,5-8h LP Ah / 11-14h LP 5 Jungheinrich AG, D Hamburg, Germany öjungheinrich 4 Transport, håndtering og opbevaring Ladeaggregatet leveres i en papkasse. Skilt med oplysninger om forprogrammeret ladeprogram (eksempel LP1) Anbragt på bagsiden af kabinettet. Overhold anvisningerne på kassen ved transport, håndtering og opbevaring: Beskyt mod vejrpåvirkninger! Skrøbelig! Opad! TB-Ga 11/ *da

12 5 Opstilling / installation / idrifttagning Opstilling / installation / idrifttagning 5.1 Leveringsomfang Leveringen består som minimum af følgende dele: Ladeaggregat med forprogrammeret ladeprogram Et tilsluttet net- og batterikabel Betjeningsvejledning Oplysningsseddel (fastgjort på ladeaggregatet) Følgeseddel Alt efter kundeønske kan leveringsomfang samt ladeaggregatets udførelse afvige herfra. Supplerende tekniske oplysninger findes i de vedlagte leveringspapirer (samt i ordrebekræftelsen). Kontroller straks ved levering, at de er fuldstændige og ubeskadigede. Kontroller vha. følgesedlen og typeskiltet, at dataene stemmer overens. Kontakt omgående producenten samt i givet fald transportvirksomheden i tilfælde af mangler. Kontroller ladeaggregatet for løsnede skrueforbindelser og lignende. Stram forbindelserne om nødvendigt. 5.2 Forhold på arbejdsstedet Aggregatet må kun benyttes i lukkede, frostfrie og tilstrækkeligt ventilerede rum med omgivende temperaturer på op til 40 C: Der skal væ lges et opstillingssted, hvor ventilationsåbningerne ikke dækkes til, og køleluftstrømmen ikke hæmmes. Aggregatet må ikke opstilles i nærheden af varmelegemer eller andre varmekilder. Åben ild og rygning forbudt i batterirum. Der må ikke være brændbare stoffer eller gnistdannende driftsmidler i en omkreds på 2 meter fra ladestationen. Sørg ved opstillingen endvidere for, at undgå aggressive gasarter som f.eks. syregasser ledende støv som f.eks. sod eller metalstøv overdrevent høje belastninger pga. ikke-ledende støv at der kan trænge væsker ind i aggregatet. Net- samt batteritilslutning skal kunne lade sig gøre inden for en kabelrækkevidde på 1900 mm TB-Ga 12/ *da

13 Opstilling / installation / idrifttagning 5.3 Nettilslutning og netsikringer F Advarsel om farlig elektrisk spænding! Ladeaggregatet er et elektrisk driftsmiddel, der fører spændinger og strøm, der er farlige for mennesker. Ladeaggregatet må derfor kun betjenes af instruerede og uddannede fagfolk. Ladeaggregatet må derfor kun installeres, åbnes, repareres og om nødvendigt afmonteres af kvalificerede elektrikere. Driften af ladeaggregatet kræver, at der er en nettilslutning på arbejdsstedet. Netspændingen og -frekvensen skal svare til angivelserne på typeskiltet. Nettilslutningen skal være korrekt jordledt. Aggregatet skal beskyttes mod for høje berøringsspændinger iht. de lokale el-selskabers forskrifter. Sørg for at koble en netsikring ind iht. følgende tabel: Mærkestrøm Netsikring Bemærkning 0 til 6 A 6 A gl 6 til 10 A 10 A gl 10 til 16 A 16 A gl Der kan anvendes gl-smeltesikringer eller automatsikringer med B- eller C-karakteristik. 5.4 Opstilling og installation Følgende forudsætninger skal være opfyldt for opstilling af ladeaggregatet: Der skal være en netstikdåse inden for rækkevide Der skal være en frastillingsflade til batteriet ved siden af ladeaggregatet. Nøjagtige oplysninger herom fremgår af de tekniske data i bilaget TB-Ga 13/ *da

14 5.5 Første gangs ibrugtagning og funktionstest Opstilling / installation / idrifttagning Efter korrekt opstilling og installation skal der som det første foretages en funktionstest af ladeaggregatet. Gå frem som beskrevet i kapitel 6 Betjening. Efter en vellykket første ibrugtagning skal der foretages en blivende markering af ladeaggregatet udvendigt med oplysninger om batteritype, tydeligt og læseligt: M OBS! Hvis der sluttes et ikke-godkendt batteri til ladeaggregatet, kan der ske materialeskader på batteriet og på ladeaggregatet og som følge heraf på trucken! Sørg som driftsherre resp. ansvarlig serviceperson for at udelukke enhver risiko for, at truckføreren kan begå en fejl ved tilslutning af truckbatterierne. Marker den tilhørende batteritype på forsiden af kabinettet - afhængigt af det installerede ladestik og forprogrammerede ladeprogram! Marker ligeledes en senere ændring af ladeprogrammet på forsiden af kabinettet. Sørg ligeledes for at angive det, hvis den faktiske nom. strømstyrke (I n ) er indstillet til en lavere værdi end den, der fremgår af typeskiltet TB-Ga 14/ *da

15 6 Betjening Betjening F Advarsel om farlig elektrisk spænding! Ladeaggregatet er et elektrisk driftsmiddel, der fører spændinger og strøm, der er farlige for mennesker. Ladeaggregatet må derfor kun betjenes af instruerede og uddannede fagfolk. Ladeaggregatet må derfor kun installeres, åbnes, repareres og om nødvendigt afmonteres af kvalificerede elektrikere. Opladningen af et batteri omfatter som regel altid følgende trin: Kontroller, at ladeaggregatet og batteritype passer sammen Slut ladeaggregatet til strømnettet Tilslut batteriet (Opladningen starter automatisk) (Opladningen slutter automatisk) Klem batteriet af De enkelte betjeningstrin uddybes i de næste afsnit. Læs disse afsnit omhyggeligt inden betjening af ladeaggregatet. 6.1 Beskrivelse af betjenings- og visningselementer På forsiden af ladeaggregatet er der følgende betjenings- og visningsfolie med fire lysdioder (LED) og en trykknap: TB-Ga 15/ *da

16 Betjening Lysdiodernes betydning Symbol Betydning Farve Forklaring Lyser under hoved- og efteropladningsfasen Opladning Gul Blinker under udligningsopladning og i ladeprogram 7 og 15 under anden konstantspændingsfase (sammen med LED'en Afslut opladning) Afslut opladning Fejl Grøn Rød Gul Lyser efter afsluttet opladning Lyser, hvis ladeelektronikken svigter Blinker: i 2-sekunders takt ved tvungen omkobling til efteropladning i 4-sekunders takt ved overophednings-frakobling Lyser, hvis vedligeholdelsesfrie, lukkede batterier er forindstillede (ved ladeprogram 2 til 6, 10 til 14 samt ved 7 og 15 iht. forlæg) Blinker i 2-sekunders takt ved ladeprogram 3 resp. 11 (LM puls) Tasternes betydning M OBS: Der må ikke oplades vedligeholdelsesfrie batterier, hvis denne LED ikke lyser! Symbol Betydning Farve Forklaring TIL/FRA Vedligeholdelsesfrie Gråblåhvid Tryk én gang for at afbryde opladningen Tryk én gang for at starte opladningen igen 6.2 Slut ladeaggregatet til strømnettet Ladeaggregatet er udstyret med et netkabel med stik til strømforsyningen. Start med at slutte ladeaggregatet til strømnettet ved at sætte netstikket i stikdåsen. 6.3 Tilslutning af batteriet M Fare! Batteriet indeholder svovlsyre, der er kraftigt ætsende. Batteriets fritliggende metaldele er altid spændingsførende. Batterikabinetter må ikke åbnes og blanke metaldele må ikke berøres! Arbejde på resp. med batterier eller batterianlæg må derfor kun foretages af hertil kvalificerede fagfolk og under overholdelse af batteriproducentens driftsvejledning. Når batterier oplades, kan der opstå ætsende syregassser. Syregasser kan forårsage kortslutninger i elektriske aggregater (brandfare) og korrodere komponenter! Anbring derfor altid batterierne ved siden af ladestationen, så de syregasser, der udledes, kan fordele sig frit (fortyndes) på arbejdsstedet og forsvinde TB-Ga 16/ *da

17 Betjening M Eksplosionsfare! Hvis ladeaggregatet tilsluttes et forkert batteri, kan det medføre beskadigelser på ladeaggregat og batteri: Batteriet kan danne store mængder gas, langsomt forbrænde og endda eksplodere! Kontroller altid, at ladeaggregatet er indstillet til din batteritype. Kontakt den ansvarlige serviceafdeling i tvivlstilfælde. Nedenfor er batteritilslutning med ladestik beskrevet. Vær opmærksom på, at opladningen starter automatisk, når batteriet tilsluttes. Tilslut batteriet som følger: Før ladekablet, så der ikke er nogen, der kan snuble over det og evt. komme til at afbryde opladningen. Sæt ladestikket i den tilhørende bøsning på batterikablet. Derefter begynder den automatiske opladning. 6.4 Opladningen starter automatisk Opladningen starter automatisk, når ladeaggregatet er tilsluttet netspændingen, batteriet er forbundet med ladeaggregatet med de rigtige poler, batterispændingen udgør mindst 9 V, TIL/FRA-tasten ikke er blevet aktiveret. Ved vedligeholdelsesfrie batterier skal LED'en vedligeholdelsesfri lyse under opladningen. Dette gælder for de forprogrammerede ladeprogrammer nr. 2, 4-6, 10, 12 til 14 samt nr. 7 og 15 (som angivet) TB-Ga 17/ *da

18 Betjening Visning af ladeprogrammet Det forprogrammerede ladeprogram vises automatisk i 10 sekunder, når opladningen starter, idet de anførte LED'er blinker. Vha. følgende tabel kan du se, hvilket ladeprogram dit ladeaggregat er indstillet til. Batteritype Rørcellebatterier (100 % In) Dryflex GiV/PzV (100 % In) LM-Puls (100 % In) Vedligeh.-frit GiV batteri (100 % In) Vedligeh.-frit PzV batteri (100 % In) Champion (100 % In) WUoU (100 % In) Rørcellebatteri (80 % In) Dryflex GiV/PzV (80 % In) LM-Puls (80 % In) Vedligeh.-frit GiV batteri (80 % In) Vedligeh.-frit PzV Batterie (80 % In) Champion (80 % In) WUoU (80 % In) Ladeprogram LED Blinkemønster Signaturforklaring: LED blinker, LED slukket Numret på det forprogrammerede ladeprogram kan du også finde på en mærkat i nærheden af typeskiltet. Hvis alle forudsætninger er opfyldt, starter opladningen automatisk, og LED'en Opladning lyser i denne periode. 6.5 Afbrydelse af opladningen Driften af ladeaggregatet kræver ikke, at opladningen afbrydes undervejs. Ydre påvirkninger kan dog gøre det nødvendigt at afbryde opladningen. Du skal dog være opmærksom på: F Eksplosionsfare! Der er fare for alvorlige personskader og materielle skader, hvis batteriet klemmes af under en igangværende opladning: De gnister, der derved opstår, kan antænde de gasser, der dannes under opladningen. Tryk altid kun på TIL/FRA-tasten, hvis du er nødt til at afbryde opladningen. Det er først herefter, at du må trække ladestikket ud af batteriet TB-Ga 18/ *da

19 Betjening Opladningen afbrydes, hvis du trykker på TIL/FRA-tasten på betjeningsfronten. Tryk én gang på TIL/FRA-tasten. Alle LED'er slukker. Opladningen fortsætter, så snart der trykkes på TIL/FRA-knappen igen. Tryk på TIL/FRA-tasten igen. LED'en Opladning begynder at lyse igen. Z Bemærk! Under en normal drift bør opladningen ikke afsluttes, før den kobler fra automatisk. Frakobling i utide fører til en mangelfuld opladning af batteriet: Dette reducerer den tilgængelige batterikapacitet. 6.6 Opladningen afsluttes automatisk Opladningen afsluttes automatisk, når ladeprogrammet er slut, dvs. når batteriet er opladet. Derefter lyser LED'en Opladning afsluttet. Derefter kan batteriet tages i brug TB-Ga 19/ *da

20 Betjening 6.7 Fejl og fejlmeldinger De fire lysdioder på betjenings- og visningsfolien viser fejl og ladeaggregatets tilstand. Nedenstående tabel giver et overblik over mulige fejlårsager og disses afhjælpning: Visning Årsag Kontrol/afhjælpning 2 Sec. 4 Sec. Ingen LED lyser LED fejl blinker i 2- sekunders takt, andre LED'er arbejder normalt LED fejl blinker i 4-sekunders takt, andre LED'er slukket LED fejl lyser permanent Opladning via TIL/FRAtasten afbrudt Fortsæt opladningen ved at trykke på TIL/FRA-tasten igen. Netspændingen svigter Kontroller netspændingen! Giv besked til serviceafd., hvis den er ok! Der mangler batterispænding Jævnstrømssikringen svigter Omkobling til efterladningsfase vha. tidsmæssig sikkerhedsfunktion: Batteriet oplades ikke helt! Overophedning Ladeelektronikken svigter Kontroller kabel, stik. Giv besked til serviceafd. Giv besked til serviceafd.! Kontroller parring af batterikapacitet med ladeaggregat-mærkestrøm! Giv besked til serviceafd.! Kontroller frisk- und returluft. Lad aggregatet køle af. Giv besked til serviceafd. Batteri defekt? Træk netstikket ud og sæt det i igen (ladeaggregatet i grundstilling)! Hvis LED'en fejl stadig lyser, giv besked til serviceafd.! Signaturforklaring: LED lyser LED blinker Vilkårlig LED-visning LED slukket 6.8 Frakobling af ladeaggregat Ladeaggregatet forsynes med strøm via netkablet. Ladeaggregatet skal tages af strømnettet, hvis: Ladeaggregatet ikke er i permanent brug Ladeelektronikken skal stilles tilbage til udgangstilstanden (reset), f.eks. hvis der vises en fejl TB-Ga 20/ *da

21 7 Reparation Reparation F Advarsel om farlig elektrisk spænding! Ladeaggregatet er et elektrisk driftsmiddel, der fører spændinger og strøm, der er farlige for mennesker. Ladeaggregatet må derfor kun installeres, åbnes, repareres og afmonteres af kvalificerede elektrikere. Netforsyningen samt en evt. batterikontakt skal altid afbrydes, inden der foretages indgreb og arbejde på ladeaggregatet. 7.1 Rengøring, inspektion og vedligeholdelse Ladeaggregatet er vedligeholdelsesfrit og muliggør en fejlfri drift ved korrekt brug. Støv og snavs på ladeaggregatet kan du fjerne med en tør klud. Kontroller mindst én gang om måneden, at netttilslutningen er ubeskadiget kabinettet er ubeskadiget ladekablets isolering er ubeskadiget ladestikket er ubeskadiget alle skrueforbindelser er spændte. Hvis der konstateres mangler, skal ladeaggregatet omgående tages ud af drift. Alle mangler skal omgående afhjælpes af de ansvarlige fagfolk. Hvis vedligeholdelses- og reparationsarbejder kræver, at kabinettet skal åbnes, skal dette ske efter aftale med producenten resp. leverandøren af ladeaggregatet. 7.2 Ændring af ladeprogram F Fare! Der er livsfare pga. farlige elektriske spændinger indvendigt i aggregatet! Fjern ikke afdækninger og kabinet. Undgå at berøre spændingsførende komponenter. Opstilling, installation samt reparation og afmontering af ladeaggregatet må kun foretages af kvalificerede elinstallatører. Ladeprogrammet er forindstillet fra fabrikken. Kontakt producenten eller leverandøren, hvis det bliver nødvendigt at foretage en ændring af ladeprogrammet. 7.3 Reservedele Henvend dig til producenten eller leverandøren med aggregatdataene fra typeskiltet, hvis du har brug for reservedele TB-Ga 21/ *da

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Driftsanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80%

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Driftsanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80% AIR 80% 100% AIR 80% 100% 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% SLH 090 03.10 - Driftsanvisning 51159141 07.15 K SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) DK 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Betjeningsvejledning Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 1 11 10 2 4 3 5 9 6 8 7 ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 DANSK Anvendelsesområde Denne Black & Decker jump-starter

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Tilslutning

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betegnelse af delene MODE STANDBY

Betegnelse af delene MODE STANDBY Betegnelse af delene 1. Batterioplader 2. Fastgørelseshuller 3. Netkabel med stik 4. Pluspol-klemme (rød) med tilslutningskabel 5. Minuspol-klemme (sort) med tilslutningskabel 6. Tast MODE 7. LED Modus

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Phocos CXM Fjerndisplay for laderegulator CXN Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Side 1 Generelle funktioner. CXM Fjerndisplayet er designet til visning Panel strøm, forbrugs strøm og

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

SLT 110 02.09 - Driftsvejledning / ladeaggregat K 51125886 11.15

SLT 110 02.09 - Driftsvejledning / ladeaggregat K 51125886 11.15 SLT 110 02.09 - Driftsvejledning / ladeaggregat K 51125886 11.15 Jungheinrich Aktiengesellschaft riedrich-ebert-damm 129 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 30.10.2015

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere