SLH Driftsvejledning *da

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLH 100 10.04 - Driftsvejledning 50452107 03.07. 4165*da"

Transkript

1 SLH Driftsvejledning K 24V-25A 4165*da

2 Generelt Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/ TB-Ga 2/ *da

3 Generelt Indholdsfortegnelse 1 Generelt Formål med driftsvejledningen Sikkerhed Generelt Oplysninger om skilte og symboler Personalets kvalifikationer Ved erhvervsmæssig brug Bestemmelsesmæssig anvendelse Sikkerhedsanvisninger for opstilling og installation Sikkerhedsanvisninger vedr. drift og betjening Sikkerhedsanvisninger til afhjælpning af fejl og reparation Produktoplysninger Beskrivelse af produktet og dets funktion Typebetegnelse Beskrivelse af tilbehøret og dets funktion Ladestik Restrisiko Beskrivelse af beskyttelsesanordninger Markeringer og skilte på ladeaggregatet Transport, håndtering og opbevaring Opstilling / installation / idrifttagning Leveringsomfang Forhold på arbejdsstedet Nettilslutning og netsikringer Opstilling og installation Første gangs ibrugtagning og funktionstest Betjening Beskrivelse af betjenings- og visningselementer Lysdiodernes betydning Tasternes betydning Slut ladeaggregatet til strømnettet Tilslutning af batteriet Opladningen starter automatisk Visning af ladeprogrammet Afbrydelse af opladningen Opladningen afsluttes automatisk Fejl og fejlmeldinger Frakobling af ladeaggregat Reparation Rengøring, inspektion og vedligeholdelse Ændring af ladeprogram Reservedele Bortskaffelse TB-Ga 3/ *da

4 Generelt 1 Generelt 1.1 Formål med driftsvejledningen Denne driftsvejledning skal muliggøre en bestemmelsesmæssig og sikker drift af ladeaggregatet SLH 100. SLH 100 betegnes i det følgende kort som ladeaggregat. Denne driftsvejledning skal hele tiden være disponibel og opbevares let tilgængelig i nærheden af ladeaggregatet. Driftsvejledningen skal læses og benyttes af alle, der arbejder med betjening af ladeaggregatet, herunder transport, opstilling og installation samt afmontering. Ved erhvervsmæssig brug skal de lokalt resp. nationalt gældende, bindende retningslinjer, direktiver og love vedr. sikker og fagligt korrekt arbejde overholdes ud over denne betjeningsvejledning. Supplerende oplysninger ud over denne driftsvejledning, fås hos producentens eller leverandørens fagfolk. Alle dokumenter er ejendomsretligt beskyttet. Videregivelse samt mangfoldiggørelse af dokumenter også i uddrag samt salg og udbredelse af dokumenternes indhold er ikke tilladt uden udtrykkelig tilladelse. 2 Sikkerhed 2.1 Generelt Driftsvejledningen er en vigtig bestanddel af ladeaggregatet. Driftsherren skal sørge for, at driftsvejledningen konstant er til rådighed ved ladeaggregatet, og at betjeningspersonalet tager denne vejledning til efterretning. Driftsherren skal supplere driftsvejledningen med driftsanvisninger, der er baseret på nationale forskrifter vedr. forebyggelse af uheld og miljøbeskyttelse, inkl. informationer om opsyns- og oplysningspligter, af hensyn til særlige forhold i virksomheden, f.eks. vedr. arbejdsorganisation, arbejdsforløb og personale. Overhold ud over driftsvejledningen og de bindende regler vedr. forebyggelse af uheld, der gælder lokalt og nationalt, også de anerkendte fagtekniske regler vedr. sikkerhedsmæssigt og fagligt korrekt arbejde. 2.2 Oplysninger om skilte og symboler Ladeaggregatet er konstrueret efter de generelt accepterede regler og det gældende tekniske niveau. For at yde personalet tilstrækkelig sikkerhed, gives en række ekstra sikkerhedsanvisninger. Det er kun ved overholdelse af disse sikkerhedsanvisninger, at tilstrækkelig sikkerhed ved omgang med ladeaggregatet er sikret. Der er af og til bestemte steder i teksten, der skal fremhæves. De steder, der således markeres, har forskellige betydninger: TB-Ga 4/ *da

5 Sikkerhed Z M Bemærk! Her findes ekstra oplysninger, der gør det lettere for dig at arbejde sikkert og effektivt med ladeaggregatet. OBS! Denne advarsel gør opmærksom på mulige materielle beskadigelser, der kan opstå pga. manglende overholdelse af forsigtighedsforholdsregler eller pga. fagligt ukorrekt håndtering. Overhold alle advarsler og forholdsregler, der forhindrer beskadigelser på ladeaggregatet og andet materiale. Vær ekstra forsigtig! F Fare! Denne advarsel gør opmærksom på mulige personskader, der kan opstå pga. manglende overholdelse af forsigtighedsforholdsregler eller pga. fagligt ukorrekt håndtering. Overhold alle advarsler og forholdsregler, der forhindrer, at du selv eller tredjemand kommer til skade. Vær ekstra forsigtig! 2.3 Personalets kvalifikationer Det er kun kvalificerede fagfolk, der må arbejde på ladeaggregatet. Personalets ansvarsområder i forbindelse med betjening og installation/reparation skal afgrænses tydeligt fra hinanden. Kvalificerede fagfolk defineres her som personer, der er fortrolige med opstilling, installation, idrifttagning, drift, vedligeholdelse, tagen ud af drift og afmontering, samt råder over de kvalifikationer, der er påkrævede til disse aktiviteter. Installation, første ibrugtagning, reparation og afmontering af ladeaggregatet må kun foretages af kvalificerede og hertil autoriserede elinstallatører. Når der benyttes uddannede elinstallatører, må man regne med, at gældende forskrifter fra de lokale elselskaber samt arbejdstilsynets sikkerhedsanvisninger vedr. forebyggelse af uheld og i det hele taget alle nationale og internationale regler vedr. sikker og fagligt korrekt arbejde (f. eks. DIN VDE 100 og IEC 664 eller DIN VDE 0110) overholdes. Producenten gør opmærksom på, at der ikke hæftes for skader og driftsforstyrrelser, som opstår pga. af manglende overholdelse af driftsvejledningen Ved erhvervsmæssig brug Hvis ladeaggregatet bruges i erhvervssammenhænge, gælder følgende: Brugeren skal via særlige instrukser eller uddannelse være fortrolig med opladning og håndtering af blyakkumulatorer Det er kun uddannet personale, der må beskæftige sig hermed TB-Ga 5/ *da

6 Sikkerhed 2.4 Bestemmelsesmæssig anvendelse Ladeaggregatet SLH 100 er kun beregnet til opladning af blyakkumulatorer. Der kan afhængigt af det forindstillede ladeprogram kun oplades rørcellebatterier, der passer til ladeprogrammet eller tilsvarende lukkede, vedligeholdelsesfrie traktionsbatterier. Ladeaggregatet er ikke egnet til andre akkumulatorer eller ikke-genopladelige batterier. Ladeaggregatet kan på opfordring fra driftsherren udstyres med forskellige ladestiktyper. Denne er derfor forpligtet til kun at sætte ladestik i, hvis sikring er egnet til det pågældende ladeaggregat, at sørge for, at uegnede batterityper ikke kan tilsluttes ved en fejl. Det sidste kan f.eks. gøres vha. en farvekode eller en mekanisk kode på ladestikket. Læs og overhold batteriproducentens forskrifter! Med et ladeaggregat, hvor ladeprogrammet er ændret senere, er det driftsherrens pligt at fortage en blivende markering af den tilhørende batteritype på ydersiden af kabinettet. Læs og overhold oplysningerne vedr. arbejdssted (se afsnit 2.5 og 5.2), oplysningerne på typeskiltet samt de oplysninger, der fremgår af de tekniske data (se bilag) for bestemmelsesmæssig anvendelse. F Fare for kvæstelser! Der er fare for alvorlige personskader og materielle skader pga.: Usagkyndig brug eller forkert betjening Ulovlig åbning af ladeaggregatet Fejlbehæftet installation eller usagkyndig vedligeholdelse og reparation. Læs og overhold derfor alle de oplysninger vedr. bestemmelsesmæssig brug, restrisici, installation, drift samt reparation, der fremgår af denne driftsvejledning. Ladeaggregatet må kun benyttes til det formål, der fremgår af denne driftsvejledning samt af den tekniske beskrivelse og med det af producenten anbefalede og godkendte tilbehør resp. de godkendte komponenter. Anden eller videregående brug gælder som ikke bestemmelsesmæssig. Driftsherren resp. brugeren af ladeaggregatet hæfter alene for mulige beskadigelser, der resulterer heraf. Ladeaggregatet må kun tages i brug under overholdelse af EMC-direktivet (89/336/EØF). 2.5 Sikkerhedsanvisninger for opstilling og installation Inden installationen påbegyndes, skal leveringsomfanget kontrolleres for fuldstændighed iht. de vedlagte følgesedler. Kontakt omgående producenten ved eventuelle mangler. Arbejdsstedet skal være tørt og beskyttet mod vejrpåvirkninger. Omgivelsestemperaturerne på opstillingsstedet må ikke være mindre end 0 C og ikke over 40 C. Der må ikke kunne ske en varmeakkumulat ion f.eks. pga. varmekilder eller blokering af ventilationsslidsen. Arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt ventileret, så de ladegasser (syretåge, knaldgas), der opstår, kan fordele sig (fortyndes), og det forhindres sikkert, at der kan optræde eksplosive gasblandinger TB-Ga 6/ *da

7 Sikkerhed Der må ikke være store mængder støv på arbejdsstedet, og ledende støv (sod, metaller) i luften skal udelukkes. Der må ikke komme væsker ind i den indre del af ladeaggregatet. Ladeaggregatet skal beskyttes mod ulovlig belastning. Især må komponenter ikke beskadiges ved transport og håndtering. Undgå at berøre elektroniske komponenter. Ladeaggregatet indeholder elektrostatisk udsatte komponenter, der let kan blive beskadiget ved usagkyndig håndtering. Elektriske komponenter må ikke beskadiges eller ødelægges mekanisk. Den elektriske installation (ledningstværsnit, sikringer, preltrådstilslutning) skal foretages iht. gældende forskrifter. Inden den elektriske installation skal oplysningerne på typeskiltet sammenlignes med ydelsesdatene på forsyningstilslutningerne: Ladeaggregatet skal beskyttes mod for høje berøringsspændinger vha. en forkoblet netsikring. Overhold nettilslutningsværdierne på typeskiltet (spænding og frekvens). 2.6 Sikkerhedsanvisninger vedr. drift og betjening Ladeaggregatet må kun anvendes i teknisk upåklagelig tilstand og til rette formål. Sørg for at overholde denne betjeningsvejledning og at være bevidst om sikkerhed og faremomenter. Det er især vigtigt, at fejl, der kan nedsætte sikkerheden, afhjælpes med det samme. Kontroller og overhold angivelserne på typeskiltet vedr. tilladt batterispænding, inden ladekablet tilsluttes. Sørg for at sikre dig, at ladekabel og batteri tilsluttes med korrekte poler. Ved tilslutning af batterier skal ladekablet føres på en sådan måde, at der ikke er nogen, der kan snuble over det, så opladningen afbrydes i utide, ved at ladestikket trækkes ud. Der er brand- og eksplosionsfare pga. gnister, hvis den igangværende opladning afbrydes, ved at ladestikket trækkes ud! Ved sikkerhedsrelevante ændringer af ladeaggregatet resp. driften skal ladeaggregatet straks standses, og fejlen meddeles det ansvarlige sted. 2.7 Sikkerhedsanvisninger til afhjælpning af fejl og reparation Kontakt producenten eller leverandøren, inden kabinettet åbnes for vedligeholdelsestiltag og reparationer. Inden vedligeholdelses- og reparationsarbejderne påbegyndes, skal ladeaggregatet tages fra netspændingen. Vent mindst fem minutter, når du har slukket for aggregatet, inden afdækninger og kabinet åbnes. Der må ikke foretages ændringer, på- og ombygninger af ladeaggregatet, der påvirker sikkerheden, uden tilladelse fra producenten! Dette gælder også for montering og indstilling af sikkerhedsanordninger: Vær især opmærksom på, at afstande, krybe- og luftstrækninger ikke formindskes TB-Ga 7/ *da

8 Produktoplysninger De reservedele, der benyttes, skal overholde de af producenten fastlagte tekniske krav. Dette er altid sikret ved brug af originale reservedele. 3 Produktoplysninger 3.1 Beskrivelse af produktet og dets funktion Ladeaggregatet SLH 100 er kun beregnet til opladning af blyakkumulatorer. Der kan, afhængigt af det forindstillede ladeprogram, kun oplades hhv. rørcellebatterier eller lukkede, vedligeholdelsesfrie traktionsbatterier. Aggregatet indeholder en kontrollerbar, højfrekvenssynkroniseret effektdel, en mikroprocessorstyret ladeelektronik og en betjenings- og displayfolie med knapper og fire lysdioder (LED). Ladeprogrammet til den respektive batteritype forindstilles specielt til kunden på fabrikken. Det forprogrammerede ladeprogram samt den tilhørende batteritype beskrives nærmere i afsnit Ladeprogram. De enkelte komponenter i aggregatet er monteret i et stabilt stålkabinet. Ladeaggregatet er udstyret med et netkabel og -stik for tilslutning til nettet. Afhængigt af behov kan ladekablet på forhånd være udstyret med et batterispecifikt ladestik til batteritilslutning. 3.2 Typebetegnelse Ladeaggregatet SLH 100 fås i forskellige udførelser. Nedenfor er en typebetegnelse (som eks. et 24 V / 25 A ladeaggregat) udspecificeret: Type E 230 G 24/25 B-SLH 100 Aggregat-betegnelse SLH 100 Udgangsmærkestrøm Udgangsmærkespænding Udgangsstrømtype G jævnstrøm Indgangsmærkespænding Indgangsstrømtype E enfase-vekselstrøm De nøjagtige tekniske data fremgår af typeskiltet på ladeaggregatet samt af oplysningerne om tekniske data i bilaget. 3.3 Beskrivelse af tilbehøret og dets funktion Ladestik Der skal anvendes forskellige ladestik afhængigt af batteritypen. Ladeaggregatet kan derfor være blevet leveret uden ladestik eller med et ladestik efter eget valg. Se herom i de vedlagte papirer fra leverandøren TB-Ga 8/ *da

9 Produktoplysninger 3.4 Restrisiko F Advarsel om farlig elektrisk spænding! Ladeaggregatet er et elektrisk driftsmiddel, der fører spændinger og strøm, der er farlige for mennesker. Ladeaggregatet må derfor kun betjenes af instruerede og uddannede fagfolk. Ladeaggregatet må derfor kun installeres, åbnes, repareres og om nødvendigt afmonteres af kvalificerede elektrikere. Netforsyningen samt en evt. batterikontakt skal altid afbrydes, inden der foretages indgreb i og arbejde på ladeaggregatet. F Eksplosionsfare! Når batterier oplades, kan der udvikle sig eksplosionsfarlige gasser. Ladeaggregatet må derfor udelukkende anvendes i rum med tilstrækkelig udluftning. Fjern aldrig batteritilslutningen under en opladning. Derved kan der opstå gnister, der ville kunne antænde ladegasserne (knaldgas). F Fare for at blive hængende i ladekablet! Der er fare for at snuble og risiko for at afbryde en igangværende opladning, hvis ladekablet er trukket ud: Personer kan blive hængende i udtrukne, løse kabler, snuble og derved trække ladestikket ud af batteriet under opladningen: De gnister, der derved opstår, kan ske at antænde ladegasserne og som følge heraf udløse en brand eller en eksplosion. Sørg, ved tilslutning af batteriet, for at føre ladekablet på en måde, hvor der ikke er nogen, der kan snuble i det. Anbring omhyggeligt ladekablet i holderen efter opladningen TB-Ga 9/ *da

10 Produktoplysninger M Obs! Hvis ladeaggregatet tilsluttes et forkert batteri, kan det medføre beskadigelser på ladeaggregat og batteri: Batteriet kan danne store mængder gas, langsomt forbrænde og endda eksplodere! Kontroller altid, at ladeaggregatet er indstillet til din batteritype. Kontakt de ansvarlige fagfolk i tilfælde af tvivl. M Obs! Når batterier oplades, kan der opstå ætsende syregassser. Syregasser kan forårsage kortslutninger i elektriske aggregater (brandfare) og korrodere komponenter! Anbring derfor altid batterierne ved siden af ladestationen, så de syregasser, der stiger op herfra, kan fordele sig frit (fortyndes) på arbejdsstedet og forsvinde. 3.5 Beskrivelse af beskyttelsesanordninger Ladeaggregatet er konstrueret og bygget iht. de anerkendte tekniske regler. Ved bestemmelsesmæssig brug er der derfor ikke fare for betjeningspersonalets eller tredjemands sikkerhed og helbred. Alle spændingsførende komponenter er udstyret med kabinetter, afdækninger, der kun kan løsnes vha. værktøj. Alle kabler og stik er korrekt afskærmede resp. jordledte. Ladeaggregatet er konstrueret iht. kapslingsklasse IP 21. Alle elektriske resp. elektroniske komponenter er CE-mærket, alle nødvendige isoleringsafstande er overholdt Alle koblingskredse er sikret med sikringer med defineret strømstyrke og udløsningskarakteristik på primær- og sekundærsiden. Alle metalliske komponenter er jordledte via et preltrådssystem. Ladeaggregatet er udstyret med en automatisk frakoblingsfunktion, der reagerer så snart batteriets forprogrammerede maksimale ladetilstand er nået. Derved udelukkes overopladning og udsendelse af store mængder eksplosive dampe TB-Ga 10/ *da

11 Transport, håndtering og opbevaring 3.6 Markeringer og skilte på ladeaggregatet Baureihe Line Serien-Nr. Serial-No. SLH 100 A Typ Type Baujahr Year of manufacture E230 G 24/50 B-SLH 100 Sicherung Fuse AT Typeskilt (eksempel) Anbragt på bagsiden af kabinettet. (Eksempel: 24V/50A aggregat) Eingang Input E230 / 6,2A / 50-60Hz Zellenzahl/Typ Number of cells/type Batteriekapazität Battery Capacity Hersteller Manufacturer e Schutzart Protection class Ausgang Output 12 Pb IP 21 24V/50A Ah / 11-14h LP Ah / 7,5-8h LP Ah / 11-14h LP 5 Jungheinrich AG, D Hamburg, Germany öjungheinrich 4 Transport, håndtering og opbevaring Ladeaggregatet leveres i en papkasse. Skilt med oplysninger om forprogrammeret ladeprogram (eksempel LP1) Anbragt på bagsiden af kabinettet. Overhold anvisningerne på kassen ved transport, håndtering og opbevaring: Beskyt mod vejrpåvirkninger! Skrøbelig! Opad! TB-Ga 11/ *da

12 5 Opstilling / installation / idrifttagning Opstilling / installation / idrifttagning 5.1 Leveringsomfang Leveringen består som minimum af følgende dele: Ladeaggregat med forprogrammeret ladeprogram Et tilsluttet net- og batterikabel Betjeningsvejledning Oplysningsseddel (fastgjort på ladeaggregatet) Følgeseddel Alt efter kundeønske kan leveringsomfang samt ladeaggregatets udførelse afvige herfra. Supplerende tekniske oplysninger findes i de vedlagte leveringspapirer (samt i ordrebekræftelsen). Kontroller straks ved levering, at de er fuldstændige og ubeskadigede. Kontroller vha. følgesedlen og typeskiltet, at dataene stemmer overens. Kontakt omgående producenten samt i givet fald transportvirksomheden i tilfælde af mangler. Kontroller ladeaggregatet for løsnede skrueforbindelser og lignende. Stram forbindelserne om nødvendigt. 5.2 Forhold på arbejdsstedet Aggregatet må kun benyttes i lukkede, frostfrie og tilstrækkeligt ventilerede rum med omgivende temperaturer på op til 40 C: Der skal væ lges et opstillingssted, hvor ventilationsåbningerne ikke dækkes til, og køleluftstrømmen ikke hæmmes. Aggregatet må ikke opstilles i nærheden af varmelegemer eller andre varmekilder. Åben ild og rygning forbudt i batterirum. Der må ikke være brændbare stoffer eller gnistdannende driftsmidler i en omkreds på 2 meter fra ladestationen. Sørg ved opstillingen endvidere for, at undgå aggressive gasarter som f.eks. syregasser ledende støv som f.eks. sod eller metalstøv overdrevent høje belastninger pga. ikke-ledende støv at der kan trænge væsker ind i aggregatet. Net- samt batteritilslutning skal kunne lade sig gøre inden for en kabelrækkevidde på 1900 mm TB-Ga 12/ *da

13 Opstilling / installation / idrifttagning 5.3 Nettilslutning og netsikringer F Advarsel om farlig elektrisk spænding! Ladeaggregatet er et elektrisk driftsmiddel, der fører spændinger og strøm, der er farlige for mennesker. Ladeaggregatet må derfor kun betjenes af instruerede og uddannede fagfolk. Ladeaggregatet må derfor kun installeres, åbnes, repareres og om nødvendigt afmonteres af kvalificerede elektrikere. Driften af ladeaggregatet kræver, at der er en nettilslutning på arbejdsstedet. Netspændingen og -frekvensen skal svare til angivelserne på typeskiltet. Nettilslutningen skal være korrekt jordledt. Aggregatet skal beskyttes mod for høje berøringsspændinger iht. de lokale el-selskabers forskrifter. Sørg for at koble en netsikring ind iht. følgende tabel: Mærkestrøm Netsikring Bemærkning 0 til 6 A 6 A gl 6 til 10 A 10 A gl 10 til 16 A 16 A gl Der kan anvendes gl-smeltesikringer eller automatsikringer med B- eller C-karakteristik. 5.4 Opstilling og installation Følgende forudsætninger skal være opfyldt for opstilling af ladeaggregatet: Der skal være en netstikdåse inden for rækkevide Der skal være en frastillingsflade til batteriet ved siden af ladeaggregatet. Nøjagtige oplysninger herom fremgår af de tekniske data i bilaget TB-Ga 13/ *da

14 5.5 Første gangs ibrugtagning og funktionstest Opstilling / installation / idrifttagning Efter korrekt opstilling og installation skal der som det første foretages en funktionstest af ladeaggregatet. Gå frem som beskrevet i kapitel 6 Betjening. Efter en vellykket første ibrugtagning skal der foretages en blivende markering af ladeaggregatet udvendigt med oplysninger om batteritype, tydeligt og læseligt: M OBS! Hvis der sluttes et ikke-godkendt batteri til ladeaggregatet, kan der ske materialeskader på batteriet og på ladeaggregatet og som følge heraf på trucken! Sørg som driftsherre resp. ansvarlig serviceperson for at udelukke enhver risiko for, at truckføreren kan begå en fejl ved tilslutning af truckbatterierne. Marker den tilhørende batteritype på forsiden af kabinettet - afhængigt af det installerede ladestik og forprogrammerede ladeprogram! Marker ligeledes en senere ændring af ladeprogrammet på forsiden af kabinettet. Sørg ligeledes for at angive det, hvis den faktiske nom. strømstyrke (I n ) er indstillet til en lavere værdi end den, der fremgår af typeskiltet TB-Ga 14/ *da

15 6 Betjening Betjening F Advarsel om farlig elektrisk spænding! Ladeaggregatet er et elektrisk driftsmiddel, der fører spændinger og strøm, der er farlige for mennesker. Ladeaggregatet må derfor kun betjenes af instruerede og uddannede fagfolk. Ladeaggregatet må derfor kun installeres, åbnes, repareres og om nødvendigt afmonteres af kvalificerede elektrikere. Opladningen af et batteri omfatter som regel altid følgende trin: Kontroller, at ladeaggregatet og batteritype passer sammen Slut ladeaggregatet til strømnettet Tilslut batteriet (Opladningen starter automatisk) (Opladningen slutter automatisk) Klem batteriet af De enkelte betjeningstrin uddybes i de næste afsnit. Læs disse afsnit omhyggeligt inden betjening af ladeaggregatet. 6.1 Beskrivelse af betjenings- og visningselementer På forsiden af ladeaggregatet er der følgende betjenings- og visningsfolie med fire lysdioder (LED) og en trykknap: TB-Ga 15/ *da

16 Betjening Lysdiodernes betydning Symbol Betydning Farve Forklaring Lyser under hoved- og efteropladningsfasen Opladning Gul Blinker under udligningsopladning og i ladeprogram 7 og 15 under anden konstantspændingsfase (sammen med LED'en Afslut opladning) Afslut opladning Fejl Grøn Rød Gul Lyser efter afsluttet opladning Lyser, hvis ladeelektronikken svigter Blinker: i 2-sekunders takt ved tvungen omkobling til efteropladning i 4-sekunders takt ved overophednings-frakobling Lyser, hvis vedligeholdelsesfrie, lukkede batterier er forindstillede (ved ladeprogram 2 til 6, 10 til 14 samt ved 7 og 15 iht. forlæg) Blinker i 2-sekunders takt ved ladeprogram 3 resp. 11 (LM puls) Tasternes betydning M OBS: Der må ikke oplades vedligeholdelsesfrie batterier, hvis denne LED ikke lyser! Symbol Betydning Farve Forklaring TIL/FRA Vedligeholdelsesfrie Gråblåhvid Tryk én gang for at afbryde opladningen Tryk én gang for at starte opladningen igen 6.2 Slut ladeaggregatet til strømnettet Ladeaggregatet er udstyret med et netkabel med stik til strømforsyningen. Start med at slutte ladeaggregatet til strømnettet ved at sætte netstikket i stikdåsen. 6.3 Tilslutning af batteriet M Fare! Batteriet indeholder svovlsyre, der er kraftigt ætsende. Batteriets fritliggende metaldele er altid spændingsførende. Batterikabinetter må ikke åbnes og blanke metaldele må ikke berøres! Arbejde på resp. med batterier eller batterianlæg må derfor kun foretages af hertil kvalificerede fagfolk og under overholdelse af batteriproducentens driftsvejledning. Når batterier oplades, kan der opstå ætsende syregassser. Syregasser kan forårsage kortslutninger i elektriske aggregater (brandfare) og korrodere komponenter! Anbring derfor altid batterierne ved siden af ladestationen, så de syregasser, der udledes, kan fordele sig frit (fortyndes) på arbejdsstedet og forsvinde TB-Ga 16/ *da

17 Betjening M Eksplosionsfare! Hvis ladeaggregatet tilsluttes et forkert batteri, kan det medføre beskadigelser på ladeaggregat og batteri: Batteriet kan danne store mængder gas, langsomt forbrænde og endda eksplodere! Kontroller altid, at ladeaggregatet er indstillet til din batteritype. Kontakt den ansvarlige serviceafdeling i tvivlstilfælde. Nedenfor er batteritilslutning med ladestik beskrevet. Vær opmærksom på, at opladningen starter automatisk, når batteriet tilsluttes. Tilslut batteriet som følger: Før ladekablet, så der ikke er nogen, der kan snuble over det og evt. komme til at afbryde opladningen. Sæt ladestikket i den tilhørende bøsning på batterikablet. Derefter begynder den automatiske opladning. 6.4 Opladningen starter automatisk Opladningen starter automatisk, når ladeaggregatet er tilsluttet netspændingen, batteriet er forbundet med ladeaggregatet med de rigtige poler, batterispændingen udgør mindst 9 V, TIL/FRA-tasten ikke er blevet aktiveret. Ved vedligeholdelsesfrie batterier skal LED'en vedligeholdelsesfri lyse under opladningen. Dette gælder for de forprogrammerede ladeprogrammer nr. 2, 4-6, 10, 12 til 14 samt nr. 7 og 15 (som angivet) TB-Ga 17/ *da

18 Betjening Visning af ladeprogrammet Det forprogrammerede ladeprogram vises automatisk i 10 sekunder, når opladningen starter, idet de anførte LED'er blinker. Vha. følgende tabel kan du se, hvilket ladeprogram dit ladeaggregat er indstillet til. Batteritype Rørcellebatterier (100 % In) Dryflex GiV/PzV (100 % In) LM-Puls (100 % In) Vedligeh.-frit GiV batteri (100 % In) Vedligeh.-frit PzV batteri (100 % In) Champion (100 % In) WUoU (100 % In) Rørcellebatteri (80 % In) Dryflex GiV/PzV (80 % In) LM-Puls (80 % In) Vedligeh.-frit GiV batteri (80 % In) Vedligeh.-frit PzV Batterie (80 % In) Champion (80 % In) WUoU (80 % In) Ladeprogram LED Blinkemønster Signaturforklaring: LED blinker, LED slukket Numret på det forprogrammerede ladeprogram kan du også finde på en mærkat i nærheden af typeskiltet. Hvis alle forudsætninger er opfyldt, starter opladningen automatisk, og LED'en Opladning lyser i denne periode. 6.5 Afbrydelse af opladningen Driften af ladeaggregatet kræver ikke, at opladningen afbrydes undervejs. Ydre påvirkninger kan dog gøre det nødvendigt at afbryde opladningen. Du skal dog være opmærksom på: F Eksplosionsfare! Der er fare for alvorlige personskader og materielle skader, hvis batteriet klemmes af under en igangværende opladning: De gnister, der derved opstår, kan antænde de gasser, der dannes under opladningen. Tryk altid kun på TIL/FRA-tasten, hvis du er nødt til at afbryde opladningen. Det er først herefter, at du må trække ladestikket ud af batteriet TB-Ga 18/ *da

19 Betjening Opladningen afbrydes, hvis du trykker på TIL/FRA-tasten på betjeningsfronten. Tryk én gang på TIL/FRA-tasten. Alle LED'er slukker. Opladningen fortsætter, så snart der trykkes på TIL/FRA-knappen igen. Tryk på TIL/FRA-tasten igen. LED'en Opladning begynder at lyse igen. Z Bemærk! Under en normal drift bør opladningen ikke afsluttes, før den kobler fra automatisk. Frakobling i utide fører til en mangelfuld opladning af batteriet: Dette reducerer den tilgængelige batterikapacitet. 6.6 Opladningen afsluttes automatisk Opladningen afsluttes automatisk, når ladeprogrammet er slut, dvs. når batteriet er opladet. Derefter lyser LED'en Opladning afsluttet. Derefter kan batteriet tages i brug TB-Ga 19/ *da

20 Betjening 6.7 Fejl og fejlmeldinger De fire lysdioder på betjenings- og visningsfolien viser fejl og ladeaggregatets tilstand. Nedenstående tabel giver et overblik over mulige fejlårsager og disses afhjælpning: Visning Årsag Kontrol/afhjælpning 2 Sec. 4 Sec. Ingen LED lyser LED fejl blinker i 2- sekunders takt, andre LED'er arbejder normalt LED fejl blinker i 4-sekunders takt, andre LED'er slukket LED fejl lyser permanent Opladning via TIL/FRAtasten afbrudt Fortsæt opladningen ved at trykke på TIL/FRA-tasten igen. Netspændingen svigter Kontroller netspændingen! Giv besked til serviceafd., hvis den er ok! Der mangler batterispænding Jævnstrømssikringen svigter Omkobling til efterladningsfase vha. tidsmæssig sikkerhedsfunktion: Batteriet oplades ikke helt! Overophedning Ladeelektronikken svigter Kontroller kabel, stik. Giv besked til serviceafd. Giv besked til serviceafd.! Kontroller parring af batterikapacitet med ladeaggregat-mærkestrøm! Giv besked til serviceafd.! Kontroller frisk- und returluft. Lad aggregatet køle af. Giv besked til serviceafd. Batteri defekt? Træk netstikket ud og sæt det i igen (ladeaggregatet i grundstilling)! Hvis LED'en fejl stadig lyser, giv besked til serviceafd.! Signaturforklaring: LED lyser LED blinker Vilkårlig LED-visning LED slukket 6.8 Frakobling af ladeaggregat Ladeaggregatet forsynes med strøm via netkablet. Ladeaggregatet skal tages af strømnettet, hvis: Ladeaggregatet ikke er i permanent brug Ladeelektronikken skal stilles tilbage til udgangstilstanden (reset), f.eks. hvis der vises en fejl TB-Ga 20/ *da

21 7 Reparation Reparation F Advarsel om farlig elektrisk spænding! Ladeaggregatet er et elektrisk driftsmiddel, der fører spændinger og strøm, der er farlige for mennesker. Ladeaggregatet må derfor kun installeres, åbnes, repareres og afmonteres af kvalificerede elektrikere. Netforsyningen samt en evt. batterikontakt skal altid afbrydes, inden der foretages indgreb og arbejde på ladeaggregatet. 7.1 Rengøring, inspektion og vedligeholdelse Ladeaggregatet er vedligeholdelsesfrit og muliggør en fejlfri drift ved korrekt brug. Støv og snavs på ladeaggregatet kan du fjerne med en tør klud. Kontroller mindst én gang om måneden, at netttilslutningen er ubeskadiget kabinettet er ubeskadiget ladekablets isolering er ubeskadiget ladestikket er ubeskadiget alle skrueforbindelser er spændte. Hvis der konstateres mangler, skal ladeaggregatet omgående tages ud af drift. Alle mangler skal omgående afhjælpes af de ansvarlige fagfolk. Hvis vedligeholdelses- og reparationsarbejder kræver, at kabinettet skal åbnes, skal dette ske efter aftale med producenten resp. leverandøren af ladeaggregatet. 7.2 Ændring af ladeprogram F Fare! Der er livsfare pga. farlige elektriske spændinger indvendigt i aggregatet! Fjern ikke afdækninger og kabinet. Undgå at berøre spændingsførende komponenter. Opstilling, installation samt reparation og afmontering af ladeaggregatet må kun foretages af kvalificerede elinstallatører. Ladeprogrammet er forindstillet fra fabrikken. Kontakt producenten eller leverandøren, hvis det bliver nødvendigt at foretage en ændring af ladeprogrammet. 7.3 Reservedele Henvend dig til producenten eller leverandøren med aggregatdataene fra typeskiltet, hvis du har brug for reservedele TB-Ga 21/ *da

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06 ECE 116 04.04 - Driftsanvisning K 50439694 01.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06 ECE 220 04.04 - Driftsanvisning K 50439710 10.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Driftsvejledning K 51077673 09.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Driftsanvisning K 50453614 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Driftsanvisning K 50114153 02.01 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04 ECC 10 ac 11.02 - Driftsanvisning K 50262667 07.04 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr.0450.7200.23, Rev.

ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr.0450.7200.23, Rev. Brugsanvisning ASTOTHERM plus Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S Best.nr.0450.7200.23, Rev. 1 10/2011 STIHLER ELECTRONIC GmbH D-70597 Stuttgart Tyskland Skal udfyldes

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

KeContact P20. Brugerhåndbog

KeContact P20. Brugerhåndbog KeContact P20 Brugerhåndbog Bemærkninger vedr. denne håndbog I denne håndbog finder du på forskellige steder bemærkninger og advarsler mod mulige farer. De anvendte symboler har følgende betydning:!! ADVARSEL!

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt 1273-1-8559 03.07.2014 Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry. 24.03.2015 05:55 V9.03 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Driftsvejledning K 51105432 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Teknisk vejledning Strømforsyning

Teknisk vejledning Strømforsyning 2CDC 550 001 D3301 06.2014 Teknisk vejledning Strømforsyning Strømforsyning PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere