SLH Driftsvejledning *da

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLH 100 10.04 - Driftsvejledning 50452107 03.07. 4165*da"

Transkript

1 SLH Driftsvejledning K 24V-25A 4165*da

2 Generelt Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/ TB-Ga 2/ *da

3 Generelt Indholdsfortegnelse 1 Generelt Formål med driftsvejledningen Sikkerhed Generelt Oplysninger om skilte og symboler Personalets kvalifikationer Ved erhvervsmæssig brug Bestemmelsesmæssig anvendelse Sikkerhedsanvisninger for opstilling og installation Sikkerhedsanvisninger vedr. drift og betjening Sikkerhedsanvisninger til afhjælpning af fejl og reparation Produktoplysninger Beskrivelse af produktet og dets funktion Typebetegnelse Beskrivelse af tilbehøret og dets funktion Ladestik Restrisiko Beskrivelse af beskyttelsesanordninger Markeringer og skilte på ladeaggregatet Transport, håndtering og opbevaring Opstilling / installation / idrifttagning Leveringsomfang Forhold på arbejdsstedet Nettilslutning og netsikringer Opstilling og installation Første gangs ibrugtagning og funktionstest Betjening Beskrivelse af betjenings- og visningselementer Lysdiodernes betydning Tasternes betydning Slut ladeaggregatet til strømnettet Tilslutning af batteriet Opladningen starter automatisk Visning af ladeprogrammet Afbrydelse af opladningen Opladningen afsluttes automatisk Fejl og fejlmeldinger Frakobling af ladeaggregat Reparation Rengøring, inspektion og vedligeholdelse Ændring af ladeprogram Reservedele Bortskaffelse TB-Ga 3/ *da

4 Generelt 1 Generelt 1.1 Formål med driftsvejledningen Denne driftsvejledning skal muliggøre en bestemmelsesmæssig og sikker drift af ladeaggregatet SLH 100. SLH 100 betegnes i det følgende kort som ladeaggregat. Denne driftsvejledning skal hele tiden være disponibel og opbevares let tilgængelig i nærheden af ladeaggregatet. Driftsvejledningen skal læses og benyttes af alle, der arbejder med betjening af ladeaggregatet, herunder transport, opstilling og installation samt afmontering. Ved erhvervsmæssig brug skal de lokalt resp. nationalt gældende, bindende retningslinjer, direktiver og love vedr. sikker og fagligt korrekt arbejde overholdes ud over denne betjeningsvejledning. Supplerende oplysninger ud over denne driftsvejledning, fås hos producentens eller leverandørens fagfolk. Alle dokumenter er ejendomsretligt beskyttet. Videregivelse samt mangfoldiggørelse af dokumenter også i uddrag samt salg og udbredelse af dokumenternes indhold er ikke tilladt uden udtrykkelig tilladelse. 2 Sikkerhed 2.1 Generelt Driftsvejledningen er en vigtig bestanddel af ladeaggregatet. Driftsherren skal sørge for, at driftsvejledningen konstant er til rådighed ved ladeaggregatet, og at betjeningspersonalet tager denne vejledning til efterretning. Driftsherren skal supplere driftsvejledningen med driftsanvisninger, der er baseret på nationale forskrifter vedr. forebyggelse af uheld og miljøbeskyttelse, inkl. informationer om opsyns- og oplysningspligter, af hensyn til særlige forhold i virksomheden, f.eks. vedr. arbejdsorganisation, arbejdsforløb og personale. Overhold ud over driftsvejledningen og de bindende regler vedr. forebyggelse af uheld, der gælder lokalt og nationalt, også de anerkendte fagtekniske regler vedr. sikkerhedsmæssigt og fagligt korrekt arbejde. 2.2 Oplysninger om skilte og symboler Ladeaggregatet er konstrueret efter de generelt accepterede regler og det gældende tekniske niveau. For at yde personalet tilstrækkelig sikkerhed, gives en række ekstra sikkerhedsanvisninger. Det er kun ved overholdelse af disse sikkerhedsanvisninger, at tilstrækkelig sikkerhed ved omgang med ladeaggregatet er sikret. Der er af og til bestemte steder i teksten, der skal fremhæves. De steder, der således markeres, har forskellige betydninger: TB-Ga 4/ *da

5 Sikkerhed Z M Bemærk! Her findes ekstra oplysninger, der gør det lettere for dig at arbejde sikkert og effektivt med ladeaggregatet. OBS! Denne advarsel gør opmærksom på mulige materielle beskadigelser, der kan opstå pga. manglende overholdelse af forsigtighedsforholdsregler eller pga. fagligt ukorrekt håndtering. Overhold alle advarsler og forholdsregler, der forhindrer beskadigelser på ladeaggregatet og andet materiale. Vær ekstra forsigtig! F Fare! Denne advarsel gør opmærksom på mulige personskader, der kan opstå pga. manglende overholdelse af forsigtighedsforholdsregler eller pga. fagligt ukorrekt håndtering. Overhold alle advarsler og forholdsregler, der forhindrer, at du selv eller tredjemand kommer til skade. Vær ekstra forsigtig! 2.3 Personalets kvalifikationer Det er kun kvalificerede fagfolk, der må arbejde på ladeaggregatet. Personalets ansvarsområder i forbindelse med betjening og installation/reparation skal afgrænses tydeligt fra hinanden. Kvalificerede fagfolk defineres her som personer, der er fortrolige med opstilling, installation, idrifttagning, drift, vedligeholdelse, tagen ud af drift og afmontering, samt råder over de kvalifikationer, der er påkrævede til disse aktiviteter. Installation, første ibrugtagning, reparation og afmontering af ladeaggregatet må kun foretages af kvalificerede og hertil autoriserede elinstallatører. Når der benyttes uddannede elinstallatører, må man regne med, at gældende forskrifter fra de lokale elselskaber samt arbejdstilsynets sikkerhedsanvisninger vedr. forebyggelse af uheld og i det hele taget alle nationale og internationale regler vedr. sikker og fagligt korrekt arbejde (f. eks. DIN VDE 100 og IEC 664 eller DIN VDE 0110) overholdes. Producenten gør opmærksom på, at der ikke hæftes for skader og driftsforstyrrelser, som opstår pga. af manglende overholdelse af driftsvejledningen Ved erhvervsmæssig brug Hvis ladeaggregatet bruges i erhvervssammenhænge, gælder følgende: Brugeren skal via særlige instrukser eller uddannelse være fortrolig med opladning og håndtering af blyakkumulatorer Det er kun uddannet personale, der må beskæftige sig hermed TB-Ga 5/ *da

6 Sikkerhed 2.4 Bestemmelsesmæssig anvendelse Ladeaggregatet SLH 100 er kun beregnet til opladning af blyakkumulatorer. Der kan afhængigt af det forindstillede ladeprogram kun oplades rørcellebatterier, der passer til ladeprogrammet eller tilsvarende lukkede, vedligeholdelsesfrie traktionsbatterier. Ladeaggregatet er ikke egnet til andre akkumulatorer eller ikke-genopladelige batterier. Ladeaggregatet kan på opfordring fra driftsherren udstyres med forskellige ladestiktyper. Denne er derfor forpligtet til kun at sætte ladestik i, hvis sikring er egnet til det pågældende ladeaggregat, at sørge for, at uegnede batterityper ikke kan tilsluttes ved en fejl. Det sidste kan f.eks. gøres vha. en farvekode eller en mekanisk kode på ladestikket. Læs og overhold batteriproducentens forskrifter! Med et ladeaggregat, hvor ladeprogrammet er ændret senere, er det driftsherrens pligt at fortage en blivende markering af den tilhørende batteritype på ydersiden af kabinettet. Læs og overhold oplysningerne vedr. arbejdssted (se afsnit 2.5 og 5.2), oplysningerne på typeskiltet samt de oplysninger, der fremgår af de tekniske data (se bilag) for bestemmelsesmæssig anvendelse. F Fare for kvæstelser! Der er fare for alvorlige personskader og materielle skader pga.: Usagkyndig brug eller forkert betjening Ulovlig åbning af ladeaggregatet Fejlbehæftet installation eller usagkyndig vedligeholdelse og reparation. Læs og overhold derfor alle de oplysninger vedr. bestemmelsesmæssig brug, restrisici, installation, drift samt reparation, der fremgår af denne driftsvejledning. Ladeaggregatet må kun benyttes til det formål, der fremgår af denne driftsvejledning samt af den tekniske beskrivelse og med det af producenten anbefalede og godkendte tilbehør resp. de godkendte komponenter. Anden eller videregående brug gælder som ikke bestemmelsesmæssig. Driftsherren resp. brugeren af ladeaggregatet hæfter alene for mulige beskadigelser, der resulterer heraf. Ladeaggregatet må kun tages i brug under overholdelse af EMC-direktivet (89/336/EØF). 2.5 Sikkerhedsanvisninger for opstilling og installation Inden installationen påbegyndes, skal leveringsomfanget kontrolleres for fuldstændighed iht. de vedlagte følgesedler. Kontakt omgående producenten ved eventuelle mangler. Arbejdsstedet skal være tørt og beskyttet mod vejrpåvirkninger. Omgivelsestemperaturerne på opstillingsstedet må ikke være mindre end 0 C og ikke over 40 C. Der må ikke kunne ske en varmeakkumulat ion f.eks. pga. varmekilder eller blokering af ventilationsslidsen. Arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt ventileret, så de ladegasser (syretåge, knaldgas), der opstår, kan fordele sig (fortyndes), og det forhindres sikkert, at der kan optræde eksplosive gasblandinger TB-Ga 6/ *da

7 Sikkerhed Der må ikke være store mængder støv på arbejdsstedet, og ledende støv (sod, metaller) i luften skal udelukkes. Der må ikke komme væsker ind i den indre del af ladeaggregatet. Ladeaggregatet skal beskyttes mod ulovlig belastning. Især må komponenter ikke beskadiges ved transport og håndtering. Undgå at berøre elektroniske komponenter. Ladeaggregatet indeholder elektrostatisk udsatte komponenter, der let kan blive beskadiget ved usagkyndig håndtering. Elektriske komponenter må ikke beskadiges eller ødelægges mekanisk. Den elektriske installation (ledningstværsnit, sikringer, preltrådstilslutning) skal foretages iht. gældende forskrifter. Inden den elektriske installation skal oplysningerne på typeskiltet sammenlignes med ydelsesdatene på forsyningstilslutningerne: Ladeaggregatet skal beskyttes mod for høje berøringsspændinger vha. en forkoblet netsikring. Overhold nettilslutningsværdierne på typeskiltet (spænding og frekvens). 2.6 Sikkerhedsanvisninger vedr. drift og betjening Ladeaggregatet må kun anvendes i teknisk upåklagelig tilstand og til rette formål. Sørg for at overholde denne betjeningsvejledning og at være bevidst om sikkerhed og faremomenter. Det er især vigtigt, at fejl, der kan nedsætte sikkerheden, afhjælpes med det samme. Kontroller og overhold angivelserne på typeskiltet vedr. tilladt batterispænding, inden ladekablet tilsluttes. Sørg for at sikre dig, at ladekabel og batteri tilsluttes med korrekte poler. Ved tilslutning af batterier skal ladekablet føres på en sådan måde, at der ikke er nogen, der kan snuble over det, så opladningen afbrydes i utide, ved at ladestikket trækkes ud. Der er brand- og eksplosionsfare pga. gnister, hvis den igangværende opladning afbrydes, ved at ladestikket trækkes ud! Ved sikkerhedsrelevante ændringer af ladeaggregatet resp. driften skal ladeaggregatet straks standses, og fejlen meddeles det ansvarlige sted. 2.7 Sikkerhedsanvisninger til afhjælpning af fejl og reparation Kontakt producenten eller leverandøren, inden kabinettet åbnes for vedligeholdelsestiltag og reparationer. Inden vedligeholdelses- og reparationsarbejderne påbegyndes, skal ladeaggregatet tages fra netspændingen. Vent mindst fem minutter, når du har slukket for aggregatet, inden afdækninger og kabinet åbnes. Der må ikke foretages ændringer, på- og ombygninger af ladeaggregatet, der påvirker sikkerheden, uden tilladelse fra producenten! Dette gælder også for montering og indstilling af sikkerhedsanordninger: Vær især opmærksom på, at afstande, krybe- og luftstrækninger ikke formindskes TB-Ga 7/ *da

8 Produktoplysninger De reservedele, der benyttes, skal overholde de af producenten fastlagte tekniske krav. Dette er altid sikret ved brug af originale reservedele. 3 Produktoplysninger 3.1 Beskrivelse af produktet og dets funktion Ladeaggregatet SLH 100 er kun beregnet til opladning af blyakkumulatorer. Der kan, afhængigt af det forindstillede ladeprogram, kun oplades hhv. rørcellebatterier eller lukkede, vedligeholdelsesfrie traktionsbatterier. Aggregatet indeholder en kontrollerbar, højfrekvenssynkroniseret effektdel, en mikroprocessorstyret ladeelektronik og en betjenings- og displayfolie med knapper og fire lysdioder (LED). Ladeprogrammet til den respektive batteritype forindstilles specielt til kunden på fabrikken. Det forprogrammerede ladeprogram samt den tilhørende batteritype beskrives nærmere i afsnit Ladeprogram. De enkelte komponenter i aggregatet er monteret i et stabilt stålkabinet. Ladeaggregatet er udstyret med et netkabel og -stik for tilslutning til nettet. Afhængigt af behov kan ladekablet på forhånd være udstyret med et batterispecifikt ladestik til batteritilslutning. 3.2 Typebetegnelse Ladeaggregatet SLH 100 fås i forskellige udførelser. Nedenfor er en typebetegnelse (som eks. et 24 V / 25 A ladeaggregat) udspecificeret: Type E 230 G 24/25 B-SLH 100 Aggregat-betegnelse SLH 100 Udgangsmærkestrøm Udgangsmærkespænding Udgangsstrømtype G jævnstrøm Indgangsmærkespænding Indgangsstrømtype E enfase-vekselstrøm De nøjagtige tekniske data fremgår af typeskiltet på ladeaggregatet samt af oplysningerne om tekniske data i bilaget. 3.3 Beskrivelse af tilbehøret og dets funktion Ladestik Der skal anvendes forskellige ladestik afhængigt af batteritypen. Ladeaggregatet kan derfor være blevet leveret uden ladestik eller med et ladestik efter eget valg. Se herom i de vedlagte papirer fra leverandøren TB-Ga 8/ *da

9 Produktoplysninger 3.4 Restrisiko F Advarsel om farlig elektrisk spænding! Ladeaggregatet er et elektrisk driftsmiddel, der fører spændinger og strøm, der er farlige for mennesker. Ladeaggregatet må derfor kun betjenes af instruerede og uddannede fagfolk. Ladeaggregatet må derfor kun installeres, åbnes, repareres og om nødvendigt afmonteres af kvalificerede elektrikere. Netforsyningen samt en evt. batterikontakt skal altid afbrydes, inden der foretages indgreb i og arbejde på ladeaggregatet. F Eksplosionsfare! Når batterier oplades, kan der udvikle sig eksplosionsfarlige gasser. Ladeaggregatet må derfor udelukkende anvendes i rum med tilstrækkelig udluftning. Fjern aldrig batteritilslutningen under en opladning. Derved kan der opstå gnister, der ville kunne antænde ladegasserne (knaldgas). F Fare for at blive hængende i ladekablet! Der er fare for at snuble og risiko for at afbryde en igangværende opladning, hvis ladekablet er trukket ud: Personer kan blive hængende i udtrukne, løse kabler, snuble og derved trække ladestikket ud af batteriet under opladningen: De gnister, der derved opstår, kan ske at antænde ladegasserne og som følge heraf udløse en brand eller en eksplosion. Sørg, ved tilslutning af batteriet, for at føre ladekablet på en måde, hvor der ikke er nogen, der kan snuble i det. Anbring omhyggeligt ladekablet i holderen efter opladningen TB-Ga 9/ *da

10 Produktoplysninger M Obs! Hvis ladeaggregatet tilsluttes et forkert batteri, kan det medføre beskadigelser på ladeaggregat og batteri: Batteriet kan danne store mængder gas, langsomt forbrænde og endda eksplodere! Kontroller altid, at ladeaggregatet er indstillet til din batteritype. Kontakt de ansvarlige fagfolk i tilfælde af tvivl. M Obs! Når batterier oplades, kan der opstå ætsende syregassser. Syregasser kan forårsage kortslutninger i elektriske aggregater (brandfare) og korrodere komponenter! Anbring derfor altid batterierne ved siden af ladestationen, så de syregasser, der stiger op herfra, kan fordele sig frit (fortyndes) på arbejdsstedet og forsvinde. 3.5 Beskrivelse af beskyttelsesanordninger Ladeaggregatet er konstrueret og bygget iht. de anerkendte tekniske regler. Ved bestemmelsesmæssig brug er der derfor ikke fare for betjeningspersonalets eller tredjemands sikkerhed og helbred. Alle spændingsførende komponenter er udstyret med kabinetter, afdækninger, der kun kan løsnes vha. værktøj. Alle kabler og stik er korrekt afskærmede resp. jordledte. Ladeaggregatet er konstrueret iht. kapslingsklasse IP 21. Alle elektriske resp. elektroniske komponenter er CE-mærket, alle nødvendige isoleringsafstande er overholdt Alle koblingskredse er sikret med sikringer med defineret strømstyrke og udløsningskarakteristik på primær- og sekundærsiden. Alle metalliske komponenter er jordledte via et preltrådssystem. Ladeaggregatet er udstyret med en automatisk frakoblingsfunktion, der reagerer så snart batteriets forprogrammerede maksimale ladetilstand er nået. Derved udelukkes overopladning og udsendelse af store mængder eksplosive dampe TB-Ga 10/ *da

11 Transport, håndtering og opbevaring 3.6 Markeringer og skilte på ladeaggregatet Baureihe Line Serien-Nr. Serial-No. SLH 100 A Typ Type Baujahr Year of manufacture E230 G 24/50 B-SLH 100 Sicherung Fuse AT Typeskilt (eksempel) Anbragt på bagsiden af kabinettet. (Eksempel: 24V/50A aggregat) Eingang Input E230 / 6,2A / 50-60Hz Zellenzahl/Typ Number of cells/type Batteriekapazität Battery Capacity Hersteller Manufacturer e Schutzart Protection class Ausgang Output 12 Pb IP 21 24V/50A Ah / 11-14h LP Ah / 7,5-8h LP Ah / 11-14h LP 5 Jungheinrich AG, D Hamburg, Germany öjungheinrich 4 Transport, håndtering og opbevaring Ladeaggregatet leveres i en papkasse. Skilt med oplysninger om forprogrammeret ladeprogram (eksempel LP1) Anbragt på bagsiden af kabinettet. Overhold anvisningerne på kassen ved transport, håndtering og opbevaring: Beskyt mod vejrpåvirkninger! Skrøbelig! Opad! TB-Ga 11/ *da

12 5 Opstilling / installation / idrifttagning Opstilling / installation / idrifttagning 5.1 Leveringsomfang Leveringen består som minimum af følgende dele: Ladeaggregat med forprogrammeret ladeprogram Et tilsluttet net- og batterikabel Betjeningsvejledning Oplysningsseddel (fastgjort på ladeaggregatet) Følgeseddel Alt efter kundeønske kan leveringsomfang samt ladeaggregatets udførelse afvige herfra. Supplerende tekniske oplysninger findes i de vedlagte leveringspapirer (samt i ordrebekræftelsen). Kontroller straks ved levering, at de er fuldstændige og ubeskadigede. Kontroller vha. følgesedlen og typeskiltet, at dataene stemmer overens. Kontakt omgående producenten samt i givet fald transportvirksomheden i tilfælde af mangler. Kontroller ladeaggregatet for løsnede skrueforbindelser og lignende. Stram forbindelserne om nødvendigt. 5.2 Forhold på arbejdsstedet Aggregatet må kun benyttes i lukkede, frostfrie og tilstrækkeligt ventilerede rum med omgivende temperaturer på op til 40 C: Der skal væ lges et opstillingssted, hvor ventilationsåbningerne ikke dækkes til, og køleluftstrømmen ikke hæmmes. Aggregatet må ikke opstilles i nærheden af varmelegemer eller andre varmekilder. Åben ild og rygning forbudt i batterirum. Der må ikke være brændbare stoffer eller gnistdannende driftsmidler i en omkreds på 2 meter fra ladestationen. Sørg ved opstillingen endvidere for, at undgå aggressive gasarter som f.eks. syregasser ledende støv som f.eks. sod eller metalstøv overdrevent høje belastninger pga. ikke-ledende støv at der kan trænge væsker ind i aggregatet. Net- samt batteritilslutning skal kunne lade sig gøre inden for en kabelrækkevidde på 1900 mm TB-Ga 12/ *da

13 Opstilling / installation / idrifttagning 5.3 Nettilslutning og netsikringer F Advarsel om farlig elektrisk spænding! Ladeaggregatet er et elektrisk driftsmiddel, der fører spændinger og strøm, der er farlige for mennesker. Ladeaggregatet må derfor kun betjenes af instruerede og uddannede fagfolk. Ladeaggregatet må derfor kun installeres, åbnes, repareres og om nødvendigt afmonteres af kvalificerede elektrikere. Driften af ladeaggregatet kræver, at der er en nettilslutning på arbejdsstedet. Netspændingen og -frekvensen skal svare til angivelserne på typeskiltet. Nettilslutningen skal være korrekt jordledt. Aggregatet skal beskyttes mod for høje berøringsspændinger iht. de lokale el-selskabers forskrifter. Sørg for at koble en netsikring ind iht. følgende tabel: Mærkestrøm Netsikring Bemærkning 0 til 6 A 6 A gl 6 til 10 A 10 A gl 10 til 16 A 16 A gl Der kan anvendes gl-smeltesikringer eller automatsikringer med B- eller C-karakteristik. 5.4 Opstilling og installation Følgende forudsætninger skal være opfyldt for opstilling af ladeaggregatet: Der skal være en netstikdåse inden for rækkevide Der skal være en frastillingsflade til batteriet ved siden af ladeaggregatet. Nøjagtige oplysninger herom fremgår af de tekniske data i bilaget TB-Ga 13/ *da

14 5.5 Første gangs ibrugtagning og funktionstest Opstilling / installation / idrifttagning Efter korrekt opstilling og installation skal der som det første foretages en funktionstest af ladeaggregatet. Gå frem som beskrevet i kapitel 6 Betjening. Efter en vellykket første ibrugtagning skal der foretages en blivende markering af ladeaggregatet udvendigt med oplysninger om batteritype, tydeligt og læseligt: M OBS! Hvis der sluttes et ikke-godkendt batteri til ladeaggregatet, kan der ske materialeskader på batteriet og på ladeaggregatet og som følge heraf på trucken! Sørg som driftsherre resp. ansvarlig serviceperson for at udelukke enhver risiko for, at truckføreren kan begå en fejl ved tilslutning af truckbatterierne. Marker den tilhørende batteritype på forsiden af kabinettet - afhængigt af det installerede ladestik og forprogrammerede ladeprogram! Marker ligeledes en senere ændring af ladeprogrammet på forsiden af kabinettet. Sørg ligeledes for at angive det, hvis den faktiske nom. strømstyrke (I n ) er indstillet til en lavere værdi end den, der fremgår af typeskiltet TB-Ga 14/ *da

15 6 Betjening Betjening F Advarsel om farlig elektrisk spænding! Ladeaggregatet er et elektrisk driftsmiddel, der fører spændinger og strøm, der er farlige for mennesker. Ladeaggregatet må derfor kun betjenes af instruerede og uddannede fagfolk. Ladeaggregatet må derfor kun installeres, åbnes, repareres og om nødvendigt afmonteres af kvalificerede elektrikere. Opladningen af et batteri omfatter som regel altid følgende trin: Kontroller, at ladeaggregatet og batteritype passer sammen Slut ladeaggregatet til strømnettet Tilslut batteriet (Opladningen starter automatisk) (Opladningen slutter automatisk) Klem batteriet af De enkelte betjeningstrin uddybes i de næste afsnit. Læs disse afsnit omhyggeligt inden betjening af ladeaggregatet. 6.1 Beskrivelse af betjenings- og visningselementer På forsiden af ladeaggregatet er der følgende betjenings- og visningsfolie med fire lysdioder (LED) og en trykknap: TB-Ga 15/ *da

16 Betjening Lysdiodernes betydning Symbol Betydning Farve Forklaring Lyser under hoved- og efteropladningsfasen Opladning Gul Blinker under udligningsopladning og i ladeprogram 7 og 15 under anden konstantspændingsfase (sammen med LED'en Afslut opladning) Afslut opladning Fejl Grøn Rød Gul Lyser efter afsluttet opladning Lyser, hvis ladeelektronikken svigter Blinker: i 2-sekunders takt ved tvungen omkobling til efteropladning i 4-sekunders takt ved overophednings-frakobling Lyser, hvis vedligeholdelsesfrie, lukkede batterier er forindstillede (ved ladeprogram 2 til 6, 10 til 14 samt ved 7 og 15 iht. forlæg) Blinker i 2-sekunders takt ved ladeprogram 3 resp. 11 (LM puls) Tasternes betydning M OBS: Der må ikke oplades vedligeholdelsesfrie batterier, hvis denne LED ikke lyser! Symbol Betydning Farve Forklaring TIL/FRA Vedligeholdelsesfrie Gråblåhvid Tryk én gang for at afbryde opladningen Tryk én gang for at starte opladningen igen 6.2 Slut ladeaggregatet til strømnettet Ladeaggregatet er udstyret med et netkabel med stik til strømforsyningen. Start med at slutte ladeaggregatet til strømnettet ved at sætte netstikket i stikdåsen. 6.3 Tilslutning af batteriet M Fare! Batteriet indeholder svovlsyre, der er kraftigt ætsende. Batteriets fritliggende metaldele er altid spændingsførende. Batterikabinetter må ikke åbnes og blanke metaldele må ikke berøres! Arbejde på resp. med batterier eller batterianlæg må derfor kun foretages af hertil kvalificerede fagfolk og under overholdelse af batteriproducentens driftsvejledning. Når batterier oplades, kan der opstå ætsende syregassser. Syregasser kan forårsage kortslutninger i elektriske aggregater (brandfare) og korrodere komponenter! Anbring derfor altid batterierne ved siden af ladestationen, så de syregasser, der udledes, kan fordele sig frit (fortyndes) på arbejdsstedet og forsvinde TB-Ga 16/ *da

17 Betjening M Eksplosionsfare! Hvis ladeaggregatet tilsluttes et forkert batteri, kan det medføre beskadigelser på ladeaggregat og batteri: Batteriet kan danne store mængder gas, langsomt forbrænde og endda eksplodere! Kontroller altid, at ladeaggregatet er indstillet til din batteritype. Kontakt den ansvarlige serviceafdeling i tvivlstilfælde. Nedenfor er batteritilslutning med ladestik beskrevet. Vær opmærksom på, at opladningen starter automatisk, når batteriet tilsluttes. Tilslut batteriet som følger: Før ladekablet, så der ikke er nogen, der kan snuble over det og evt. komme til at afbryde opladningen. Sæt ladestikket i den tilhørende bøsning på batterikablet. Derefter begynder den automatiske opladning. 6.4 Opladningen starter automatisk Opladningen starter automatisk, når ladeaggregatet er tilsluttet netspændingen, batteriet er forbundet med ladeaggregatet med de rigtige poler, batterispændingen udgør mindst 9 V, TIL/FRA-tasten ikke er blevet aktiveret. Ved vedligeholdelsesfrie batterier skal LED'en vedligeholdelsesfri lyse under opladningen. Dette gælder for de forprogrammerede ladeprogrammer nr. 2, 4-6, 10, 12 til 14 samt nr. 7 og 15 (som angivet) TB-Ga 17/ *da

18 Betjening Visning af ladeprogrammet Det forprogrammerede ladeprogram vises automatisk i 10 sekunder, når opladningen starter, idet de anførte LED'er blinker. Vha. følgende tabel kan du se, hvilket ladeprogram dit ladeaggregat er indstillet til. Batteritype Rørcellebatterier (100 % In) Dryflex GiV/PzV (100 % In) LM-Puls (100 % In) Vedligeh.-frit GiV batteri (100 % In) Vedligeh.-frit PzV batteri (100 % In) Champion (100 % In) WUoU (100 % In) Rørcellebatteri (80 % In) Dryflex GiV/PzV (80 % In) LM-Puls (80 % In) Vedligeh.-frit GiV batteri (80 % In) Vedligeh.-frit PzV Batterie (80 % In) Champion (80 % In) WUoU (80 % In) Ladeprogram LED Blinkemønster Signaturforklaring: LED blinker, LED slukket Numret på det forprogrammerede ladeprogram kan du også finde på en mærkat i nærheden af typeskiltet. Hvis alle forudsætninger er opfyldt, starter opladningen automatisk, og LED'en Opladning lyser i denne periode. 6.5 Afbrydelse af opladningen Driften af ladeaggregatet kræver ikke, at opladningen afbrydes undervejs. Ydre påvirkninger kan dog gøre det nødvendigt at afbryde opladningen. Du skal dog være opmærksom på: F Eksplosionsfare! Der er fare for alvorlige personskader og materielle skader, hvis batteriet klemmes af under en igangværende opladning: De gnister, der derved opstår, kan antænde de gasser, der dannes under opladningen. Tryk altid kun på TIL/FRA-tasten, hvis du er nødt til at afbryde opladningen. Det er først herefter, at du må trække ladestikket ud af batteriet TB-Ga 18/ *da

19 Betjening Opladningen afbrydes, hvis du trykker på TIL/FRA-tasten på betjeningsfronten. Tryk én gang på TIL/FRA-tasten. Alle LED'er slukker. Opladningen fortsætter, så snart der trykkes på TIL/FRA-knappen igen. Tryk på TIL/FRA-tasten igen. LED'en Opladning begynder at lyse igen. Z Bemærk! Under en normal drift bør opladningen ikke afsluttes, før den kobler fra automatisk. Frakobling i utide fører til en mangelfuld opladning af batteriet: Dette reducerer den tilgængelige batterikapacitet. 6.6 Opladningen afsluttes automatisk Opladningen afsluttes automatisk, når ladeprogrammet er slut, dvs. når batteriet er opladet. Derefter lyser LED'en Opladning afsluttet. Derefter kan batteriet tages i brug TB-Ga 19/ *da

20 Betjening 6.7 Fejl og fejlmeldinger De fire lysdioder på betjenings- og visningsfolien viser fejl og ladeaggregatets tilstand. Nedenstående tabel giver et overblik over mulige fejlårsager og disses afhjælpning: Visning Årsag Kontrol/afhjælpning 2 Sec. 4 Sec. Ingen LED lyser LED fejl blinker i 2- sekunders takt, andre LED'er arbejder normalt LED fejl blinker i 4-sekunders takt, andre LED'er slukket LED fejl lyser permanent Opladning via TIL/FRAtasten afbrudt Fortsæt opladningen ved at trykke på TIL/FRA-tasten igen. Netspændingen svigter Kontroller netspændingen! Giv besked til serviceafd., hvis den er ok! Der mangler batterispænding Jævnstrømssikringen svigter Omkobling til efterladningsfase vha. tidsmæssig sikkerhedsfunktion: Batteriet oplades ikke helt! Overophedning Ladeelektronikken svigter Kontroller kabel, stik. Giv besked til serviceafd. Giv besked til serviceafd.! Kontroller parring af batterikapacitet med ladeaggregat-mærkestrøm! Giv besked til serviceafd.! Kontroller frisk- und returluft. Lad aggregatet køle af. Giv besked til serviceafd. Batteri defekt? Træk netstikket ud og sæt det i igen (ladeaggregatet i grundstilling)! Hvis LED'en fejl stadig lyser, giv besked til serviceafd.! Signaturforklaring: LED lyser LED blinker Vilkårlig LED-visning LED slukket 6.8 Frakobling af ladeaggregat Ladeaggregatet forsynes med strøm via netkablet. Ladeaggregatet skal tages af strømnettet, hvis: Ladeaggregatet ikke er i permanent brug Ladeelektronikken skal stilles tilbage til udgangstilstanden (reset), f.eks. hvis der vises en fejl TB-Ga 20/ *da

21 7 Reparation Reparation F Advarsel om farlig elektrisk spænding! Ladeaggregatet er et elektrisk driftsmiddel, der fører spændinger og strøm, der er farlige for mennesker. Ladeaggregatet må derfor kun installeres, åbnes, repareres og afmonteres af kvalificerede elektrikere. Netforsyningen samt en evt. batterikontakt skal altid afbrydes, inden der foretages indgreb og arbejde på ladeaggregatet. 7.1 Rengøring, inspektion og vedligeholdelse Ladeaggregatet er vedligeholdelsesfrit og muliggør en fejlfri drift ved korrekt brug. Støv og snavs på ladeaggregatet kan du fjerne med en tør klud. Kontroller mindst én gang om måneden, at netttilslutningen er ubeskadiget kabinettet er ubeskadiget ladekablets isolering er ubeskadiget ladestikket er ubeskadiget alle skrueforbindelser er spændte. Hvis der konstateres mangler, skal ladeaggregatet omgående tages ud af drift. Alle mangler skal omgående afhjælpes af de ansvarlige fagfolk. Hvis vedligeholdelses- og reparationsarbejder kræver, at kabinettet skal åbnes, skal dette ske efter aftale med producenten resp. leverandøren af ladeaggregatet. 7.2 Ændring af ladeprogram F Fare! Der er livsfare pga. farlige elektriske spændinger indvendigt i aggregatet! Fjern ikke afdækninger og kabinet. Undgå at berøre spændingsførende komponenter. Opstilling, installation samt reparation og afmontering af ladeaggregatet må kun foretages af kvalificerede elinstallatører. Ladeprogrammet er forindstillet fra fabrikken. Kontakt producenten eller leverandøren, hvis det bliver nødvendigt at foretage en ændring af ladeprogrammet. 7.3 Reservedele Henvend dig til producenten eller leverandøren med aggregatdataene fra typeskiltet, hvis du har brug for reservedele TB-Ga 21/ *da

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

KeContact P20. Brugerhåndbog

KeContact P20. Brugerhåndbog KeContact P20 Brugerhåndbog Bemærkninger vedr. denne håndbog I denne håndbog finder du på forskellige steder bemærkninger og advarsler mod mulige farer. De anvendte symboler har følgende betydning:!! ADVARSEL!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Teknisk vejledning Strømforsyning

Teknisk vejledning Strømforsyning 2CDC 550 001 D3301 06.2014 Teknisk vejledning Strømforsyning Strømforsyning PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere