Døgnbehandling af stofmisbrugere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døgnbehandling af stofmisbrugere"

Transkript

1 MADS UFFE PEDERSEN Døgnbehandling af stofmisbrugere Baggrund, forløb og effekt i et kønsperspektiv Kvinder har færre venner end mænd. Til gengæld er kvinders relationer til andre mennesker af en mere nær, fortrolig og ekspressiv karakter. Dette er et fænomen, som mange forskere gennem snart mange år har søgt at dokumentere videnskabeligt. I denne artikel skal det vises, om disse fænomener også kan ses hos stofmisbrugere i døgnbehandling, og i så fald hvilken betydning de har for stofmisbrugets fremtræden, og hvilken betydning de kunne have for behandlingen og chancerne for at komme ud af misbruget. De nævnte kønsforskelle er i særlig grad blevet observeret i studier af børns interaktion (se f.eks. Benenson 1993 og Parnas et al. 1997). Også hos voksne er forskellene blevet identificeret (se Fox et al og Wheeler et al. 1989). Endelig har man i såvel empirisk funderede som mere socialantropologiske studier af unge fundet lignende fænomener. Således har en nyere hollandsk undersøgelse beskrevet de samme fænomener (Verkuyten & Masson 1996, 207f.). I denne multietniske undersøgelse forsøgte man bl.a. at belyse, hvorvidt unge kvinder var mere kollektivt og mindre individualistisk orienterede end mænd. I undersøgelsen fandt man følgende signifikante forskelle mellem mænd og kvinder (p<.05): Kvinder var mindre individualistiske (idiocentriske) end mænd. Kvinder var mindre jeg -orienterede end mænd og mere vi - og han/hun -orienterede. Kvinder identificerede sig mere med deres venner end mænd. Kvinder rapporterede færre bedste venner end mænd. Kvinder oplevede tættere venskabsrelationer end mænd. Kvinder fandt tillid og fortrolighed vigtigere for venskabsrelationerne end mænd. 159

2 Jo mere individualistiske (idiocentriske), desto flere bedste venner og jo mere kollektivistiske (allocentriske), desto færre bedste venner. Til gengæld synes venskaberne at være af en mindre tæt karakter hos de idiocentriske, mens de var mere emotionelle, ekspressive og fortrolige hos de allocentriske. Mænd var signifikant mere idiocentriske end kvinder. Bjerrum og Rudberg (1991, 103) diskuterer samme fænomen i forhold til stofmisbrugere (og ungdomskulturer). De skriver bl.a., at pigernes tætte venindefællesskaber beskytter dem mod magthierarkier og mere upersonlige gruppenormer. Det vigtigste er at blive godtaget af (konkrete andre) bestemte personer, men ikke nødvendigvis af lederne eller gruppen i sig selv. Pigerne er meget påvirkelige i disse nære forhold. Hvis bedsteveninden (eller måske kæresten) ryger, drikker eller tager stoffer, kan det blive en styrkelse af fortroligheden (og intimiteten), hvis den anden følger med. Hos drengene er mønstret noget anderledes (ibid., 104). Drengene ser ud til at være mere påvirkelige af gruppen og dens mere upersonlige gruppenormer. En dreng drikker mere, jo flere venner han har, mens dette ikke gælder i samme grad for piger. Drenge oplever meget stærkere drikkepres i gruppen end piger, og det er ikke kun et pres, som kommer fra de andre drenge, men faktisk også indirekte fra pigerne. De drenge, som drikker, er de mest populære hos pigerne. Pigerne udsættes for mindre drikkepres, både fra drenge og piger. [Min oversættelse] Venner vil i denne undersøgelse blive defineret som de personer, stofmisbrugeren oplever at kunne søge hjælp hos, men som samtidig ikke er a) partner og børn, b) forældre, søskende eller anden familie eller c) behandlere eller andre professionelle/semi-professionelle hjælpere (se Pedersen 1999: 87-88). I det følgende skal bl.a. disse forskelle mellem mænds og kvinders venskabs- og netværksetableringer sættes i relation til en igangværende undersøgelse af døgnbehandlingsindsatsen over for stofmisbrugere i Danmark. Et igangværende evalueringsprojekt: data og metoder Denne artikel bygger på materiale fra en evaluering af syv danske institutioner som alle har specialiseret sig i stoffri døgnbehandling af overvejende heroinmisbrugere. Institutionerne er beliggende i Jylland og på Sjælland og modtager stofmisbrugere fra hele landet. Selve dataindsamlingen startede i sommeren 1996 og indskrivningsregistreringerne blev afsluttet i januar Indenfor dataindsamlingsperioden har 750 stofmisbrugere indvilliget i at deltage i undersøgelsen. Dette svarer til 72 % af de stofmisbrugere der i den pågældende periode blev indlagt på de syv institutioner. De 750 havde alle gennemført en afgiftningsfase og havde påbegyndt et egentligt stoffrit behandlingsforløb. De 28 % der ikke deltog i undersøgelsen havde alle ligeledes gennemført afgiftningsfasen, men ønskede enten ikke at deltage i undersøgelsen eller afbrød behandlingen så kort tid efter afgiftningen, at vi ikke nåede at kontakte dem inden de havde forladt institutionen. De 28 % ville således forøge frafaldsprocenten (fra 67 % til ca %) og der er generelt tale om en gruppe med lidt færre ressourcer end de 750 der indvillige i at deltage i undersøgelsen. I efteråret 1998 blev der gennemført en opfølgningsundersøgelse hvor 323 stofmisbrugere, som alle havde været udskrevet i mindst 1 /2 år, blev kontaktet. 237 af disse havde været udskrevet i mindst 1 år. De 323 blev udvalgt udfra flg. kriterier: a) Stofmisbrugerne skulle have været udskrevet i mindst 1 /2 år. b) På de 4 Minnesotainstitutioner blev 50 stofmisbrugere fra hver institution udvalgt (i alt 200). Dis- 160

3 Figur 1. Paddehat-modellen Minnesota- Minnesota- Minnesota- Minnesota- Italiensk Gestalt- Terapeutisk institution 1 institution 2 institution 3 institution 4 CeIS terapeutisk samfund (TC) BASIS: Indskrivnings-base, alliance-base, effekt-base og personligheds-base se 50 bestod af samtlige de stofmisbrugere der blev indlagt mellem tidspunkt A og B og som havde indvilliget i at deltage i undersøgelsen. c) På de 3 mindre ikke-minnesotainstitutioner var der ikke 50 stofmisbrugere fra hver institution, der kunne opfylde ovenstående kriterier. Her blev samtlige de stofmisbrugere der havde indvilliget i at deltage i evalueringen og som havde været udskrevet i mindst 1 /2 år opsøgt. I alt 73 stofmisbrugere fra disse 3 institutioner opfyldte opfølgningskriterierne. d) Dette giver tilsammen 273 stofmisbrugere. Udover disse deltog 50 stofmisbrugere fra en bestemt visiterende kommune som sendte de stofmisbrugere, der skulle i døgnbehandling til netop de syv institutioner. De 50 bestod af samtlige de stofmisbrugere fra kommunen som havde været/blev sendt i døgnbehandling i % av de 323 besvarede et 20 siders spørgeskema omhandlende bl.a. stoffrihed, tid i stofmisbrug, kriminalitet, fysisk og psykisk habitus, sociale netværk og ambulant intervention. For de øvrige 27 % fandtes der oplysninger fra indskrivningsbasen og oplysninger på tilbagefald og tid i stofmisbrug efter udskrivningen. Evalueringen er opbygget som en såkaldt Paddehat-model, hvor døgnbehandlingsinstitutionerne er paddehattene, mens BASIS er det fundament, der knytter evalueringen af de enkelte institutioner sammen. Dette anskueliggøres i ovenstående figur. I det følgende er det BASIS, der skal være i fokus. 1. En indskrivnings-base. I denne er 750 stofmisbrugere registreret ved deres indskrivning til den stoffri døgnbehandling. Variabler, der indgår her, er bl.a. køn, alder, misbrugsmønster, netværk, kriminalitet, uddannelse, boligforhold, forsørgelsesgrundlag m.m. Desuden er der i denne base registreret indlæggelseslængde og gennemførelse af de enkelte behandlingselementer. 2. En alliance-base. I denne er vha. en særlig kvantificerende metode registreret den gensidige vurdering af alliancen mellem 102 stofmisbrugere og 38 behandlere (Working Alliance Inventory m.fl., se f.eks. Horvath & Symonds 1991, og for arbejdsalliancens betydning i behandlingen af stofmisbrugere og yderligere litteraturhenvisninger hertil Pedersen 1998b). 3. En effekt-base. I denne er behandlingseffekten i op til 1 år efter udskrivningen registreret for de ovenfor nævnte 323 stofmisbrugere. De 323 er på en lang række områder sammenlignelige med de 750 stofmisbrugere fra indskrivningssbasen (bl.a. kønsfordeling, alder, uddannelse, misbrugsmønster og kriminalitet). 93 % af stofmisbrugerne var heroinmisbrugere, ligeligt fordelt mellem kønnene. Af de 323 havde 29 % været helt stoffri uden tilbagefald det første halve år efter udskrivelsen. 237 havde været udskrevet i mindst 1 år. Af disse havde 19 % været helt stoffri uden 161

4 tilbagefald det første år efter udskrivelsen (se Pedersen 1999). 4. En personligheds-base. I denne er en række personlighedsvariabler hos 410 stofmisbrugere registreret ved indskrivningen på institutionen. Desuden indeholder basen samme personlighedsmål for 238 stofmisbrugere, målt efter deres udskrivning. Stofmisbrugerne er testet ud fra en såkaldt Fem-Faktor-Model. (Se f.eks. Oliver 1990, ) Disse fire baser kan kobles sammen på forskellig måde. Foreløbigt har dette resulteret i fem delrapporter (Pedersen et al (delrapport 1 og 2), Pedersen 1998 a (delrapport 3) og b (delrapport 4) og Pedersen 1999 (delrapport 5)). I løbet af sommeren 1999 udkommer en sidste delrapport omhandlende stofmisbrug og personlighed. Evalueringen afsluttes som nævnt med en sammenfattende rapport. I denne artikel er det indskrivnings- og effektbaserne, der skal anvendes. Kønsfordelingen i indskrivningsbasen er 71 % mænd og 29 % kvinder (530 mænd og 220 kvinder). 606 stofmisbrugere er i dag registreret som udskrevet fra institutionerne. Af disse er 72 % mænd og 28 % kvinder (439 mænd og 167 kvinder). Kønsfordelingen hos effektbasens 323 stofmisbrugere er 73 % mænd og 27 % kvinder (236 mænd og 87 kvinder). Gennemsnitsalderen for indskrivningsbasens kvinder er 29,5 år og for indskrivningsbasens mænd 30,7. Stofmisbrugernes baggrund: Nogle kønsforskelle i netværk, uddannelse og kriminalitet I det følgende skal der kun nævnes fund, som er statistisk signifikante (p<.05). For data på intervalskalaniveau er der anvendt parametriske metoder, for data på ordinalskalaniveau er der anvendt non-parametriske metoder, og for kategorialdata er der anvendt Chi-Square. Netværk 22 % af mændene er i måneden op til indlæggelsen samlevende med fast partner, mens det samme gælder for 45 % af kvinderne. 80 % af de kvinder, der er samlevende ved indlæggelsen, lever sammen med en stofmisbruger. Det samme gælder for 47 % af de mænd, der er samlevende op til indlæggelsen. 36 % af de 220 kvinder er altså op til indlæggelsen samlevende med en mandlig stofmisbruger, mens 10 % af mændene op til indlæggelsen er samlevende med en kvindelig stofmisbruger. Efter udskrivningen er 47 % af kvinderne samlevende med fast partner, mens det samme gælder for 23 % af mændene (beregnet på de 73 % af de 323, der har besvaret 20-sidersspørgeskemaet i effektundersøgelsen). Denne beregning er foretaget gennemsnitligt 15 måneder efter udskrivelsen. Dette tal svarer altså helt til tallet fra før indlæggelsen. Betydeligt færre er dog nu samlevende med en stofmisbruger. Dette skal der vendes tilbage til. Kvinderne er altså generelt langt hyppigere end mændene engagerede i parforhold. Dette er i overensstemmelse med, at kvinderne oftere end mændene etablerer nære intime relationer. 47 % af de 220 kvinder fra indskrivningsbasen har forældremyndigheden over et eller flere børn under 18 år, mens det samme gælder for 18 % af de 530 mænd. 26 % af kvinderne bor sammen med børn op til indlæggelsen, det samme gælder for 12 % af mændene. Kvinderne har altså i langt højere grad end mændene et tæt forhold til børn. Efter udskrivningen (gennemsnitligt 15 mdr.) bor 23 % af kvinderne sammen med børn, mens det samme er tilfældet for 5 % af mændene. Altså næppe meget anderledes end før indlæggelsen. Efter udskrivningen blev stofmisbrugerne spurgt om, hvem de kunne søge hjælp hos, når de havde problemer. Der kunne vælges mellem far, mor, børn, søskende, partner, venner (som blev opdelt i eksmisbruger, ikke- 162

5 misbruger, misbruger, sagsbehandler og misbrugskonsulent). Ud over at vælge hvem de kunne tale med, vurderede stofmisbrugerne også kvaliteten af denne kontakt (dette skal ikke diskuteres her). Ved en faktoranalyse kunne der skelnes mellem tre typer hjælpernetværk: Tabel 1. Netværk familie- Eksmisbruger- kerne-netværk netværk netværk far sponsor partner mor eksmisbruger børn søskende sagsbehandler anden familie misbrugskonsulent Kvinderne anvendte hyppigere end mændene kerne-netværket, når de søgte hjælp (p.=.0005, t-test). Kvinderne brugte altså ud over partner og børn også i højere grad sagsbehandleren og misbrugskonsulenten. Dette betød dog ikke, at kvinderne i mindre grad end mændene anvendte eksmisbrugernetværket. Tværtimod anvendte flere kvinder end mænd eksmisbrugernetværket, og de kom også efter udskrivningen hyppigere i NA (Narcotics Anonymous) dog ikke signifikant. Kvinderne fungerer derimod i mindre grad end mændene som ledere og organisatorer i NA. Deres rolle i NA er nogenlunde den samme, som Rosenqvist har observeret (1991, ). Hun fandt således, at det inden for AA (Anonyme Alkoholikere) var mændene, der tog sig af økonomien og tolkningen af programmet, mens kvinderne var verbale, skrivende og holdt sig til egne erfaringer. Til gengæld etablerer kvinderne nogle meget stærke veninderelationer i NA. Mændene er mere tilbøjelige til at konkurrere med hinanden. Familienetværket blev hyppigere anvendt af mændene. Især kontakten til faderen blev hyppigst varetaget af mændene. Dog ikke signifikant hyppigere. Generelt har kvinderne ca. dobbelt så hyppigt som mænd tæt kontakt med børn, og de har også ca. dobbelt så hyppigt som mændene en kæreste. Kvinderne har altså i højere grad end mændene et nært og intimt netværk. Det kan derimod ikke påvises, at kvinderne har færre personer, de kan søge hjælp hos end mændene snarere tværtimod. Mændene kender måske mange, men de kender ikke flere, de kan søge hjælp hos heller ikke eksmisbrugende venner. Uddannelse Der er lige mange mænd og kvinder blandt de 750, der er registreret i undersøgelsen, som har som deres højeste eksamen 9. klasse eller mindre (40 % mænd og 43 % kvinder). Til gengæld har 33 % af kvinderne en 10. klasse og 6 % en studentereksamen eller anden højere forberedelseseksamen (tilsammen 39 %). Hos mændene har 20 % en 10. klasse og 3 % en studentereksamen eller anden højere forberedelseseksamen (tilsammen 23 %). Kvinderne har altså en boglig uddannelse på et højere niveau end mændene. 31 % af mændene har gennemført korte eller mellemlange erhvervs- og praksisrettede uddannelser. Det samme gælder for 18 % af kvinderne. Kvinderne med en 10. klasses eksamen ønsker ofte at have noget med mennesker at gøre. De har ofte en drøm om at blive pædagog eller social- og sundhedshjælper/assistent. Kvinderne går altså uddannelsesmæssigt i en boglig- og omsorgsorienteret retning, mens mændene går i en mere teknisk/håndværksmæssig retning. Kvinderne er mere verbale og skrivende, mens mændene er mere tekniske og tingsorienterede. Dette er i overensstemmelse med, at kvinder søger det nære og ekspressive, og at de, som tidligere nævnt, er de verbale og skrivende, mens mændene tager sig af økonomien og tolkningen af programmet (Rosenqvist 1991). 163

6 Kriminalitet Med kriminalitet refereres der helt primært til berigelses- og narkokriminalitet. Nogle få mænd er dømt for vold, og en enkelt er anklaget for mord. Prostitution henregnes ikke under kriminalitet. a) 11 % af de 530 mænd har aldrig været dømt. Det samme er tilfældet for 28 % af de 220 kvinder. b) 25 % af mændene har aldrig været i fængsel. Det samme gælder for 40 % af kvinderne. c) 24 % af mændene har ved indlæggelsen straffe, der endnu ikke er afsonet, mens det samme gælder for 13 % af kvinderne. d) For 18 % af mændenes vedkommende er døgnbehandlingen alternativ til frihedsstraf. Det samme er tilfældet for 10 % af kvinderne. Alle forskellene er stærkt signifikante ikke mindst a, b og c. Hvis man accepterer, at evnen til at stjæle og skade andre hænger sammen med evnen til at depersonalisere og tingsliggøre, så er det ikke overraskende, at kvinder er mindre kriminelle end mænd. Mænd synes mere tingsliggørende end kvinder. Måske har mænd nemmere end kvinder ved at abstrahere fra det personlige og overgribende, når de begår kriminelle handlinger. Ikke desto mindre begår og dømmes også mange kvinder for kriminelle handlinger. Man kunne forestille sig, at kvinder helt overvejende dømmes for berigelseskriminalitet, mens mændenes kriminelle handlinger i højere grad indeholder vold og trusler om vold. En sådan forskel mellem mænd og kvinder har ikke kunnet undersøges med den her anvendte metode. I året efter udskrivningen dømmes signifikant flere mænd end kvinder for kriminalitet. Behandlingsforløbet Stofmisbrugerne blev i et 40-items spørgeskema efter udskrivelsen (effekt-basen) spurgt, hvad der havde fastholdt dem i behandlingen. Der kunne udledes tre faktorer: 1) Brudmotivation: Her angav stofmisbrugerne, at grunden til, de blev i behandlingen, var et ønske om at bryde med stofmisbrugstilværelsen, at være sammen med andre mennesker i et fællesskab på en meningsfuld måde, og fordi de kunne se en fremtid foran sig. 2) Netværks-motivation: Her angav stofmisbrugerne, at de blev i behandlingen pga. deres nære familie (familie, partner, børn og andre nære personer) altså en ydre motivation. 3) Undgåelses-motivation: Her angav stofmisbrugerne, at de blev i behandlingen, fordi de blev forfulgt udenfor, havde økonomiske problemer, ville undgå kriminalitet, fordi de ellers ville komme i fængsel osv. også her en ydre motivation. Der var en stærk positiv sammenhæng mellem brud-motivation og gennemførelse af døgnbehandlingen (p=.00002) henholdsvis brud-motivation og stoffrihed efter udskrivningen (p=.0001). Der fandtes ingen sammenhænge mellem netværks- og undgåelsesmotivation og ovenfor nævnte effektmål. Denne måling var retrospektiv. I øjeblikket undersøger vi med samme metode udviklingen af motivationen i løbet af indlæggelsen. Kvinder er ikke overraskende signifikant mere netværks-motiverede end mænd (p=.006). Dette synes dog som nævnt ikke at påvirke behandlingseffekten. I en netop publiceret undersøgelse omhandlende arbejdsalliancen mellem behandlerne og stofmisbrugerne fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet (Pedersen 1998b), blev det konstateret, at mandlige stofmisbrugere og mandlige behandlere i signifikant mindre grad anvendte ord som indlevende, involveret, nærværende, opmærksom, interesseret o.l. i vurderingen af deres indbyrdes arbejdsalliance, end vi så det i andre typer arbejdsalliancer med anden kønsfordeling (p=.0005). De kvindelige stofmisbrugere anvendte 164

7 generelt hyppigere end mændene ord som trygt, varmt, venligt, åbent o.l. til at betegne relationen til behandlerne (p=.03). Samtidig anvendte de i signifikant mindre grad end mændene ord som nervøst, forsigtigt, afventende, trykket o.l. (p=.01). De kvindelige behandlere anvendte hyppigere ord som opmuntrende, bekræftende, rosende, hjælpende o.l. til at beskrive deres relation til stofmisbrugerne (p=.04). Denne ekspressive kvalitetsvurdering af alliancen (som defineres som arbejdsalliancens kvalitet) kan ses i forhold til en mere kommunikativ og ikke-ekspressiv vurdering af alliancen (defineres som arbejdsalliancens kommunikation). Her blev behandlerne spurgt, hvorvidt de i relation til konkrete stofmisbrugere var informerende, aftalende, planlæggende, rådgivende, vejledende m.m. Stofmisbrugerne blev spurgt, om de oplevede den behandler, der havde vurderet relationen til dem, som informerende, aftalende, rådgivende osv. Her fandtes der ingen forskelle mellem kvinder og mænd. Der fandtes ingen sammenhænge mellem gennemførelse af behandling og misbrugsmønster efter udskrivelsen på den ene side og arbejdsalliancens kvalitet på den anden side. Til gengæld fandtes der signifikante sammenhænge mellem gennemførelse/misbrugsmønster og arbejdsalliancens kommunikation. De områder, hvor kvinder og mænd adskilte sig fra hinanden, havde altså ikke umiddelbart betydning for behandlingens effekt. For yderligere uddybning af denne undersøgelse henvises der igen til Pedersen 1998b. Behandlingseffekten Med gennemførelse af program henvises der til et forløb, som indeholder a) afgiftning, b) primærbehandling på institution og c) halvvejshus eller anden form for udslusning, sædvanligvis i en særlig, dertil indrettet boenhed. Med misbrugsmønster henvises der i denne artikel til a) stoffrihed uden tilbagefald i henholdsvis et halvt og et helt år efter behandlingsophør og b) tid i stofmisbrug i henholdsvis et halvt og et helt år efter behandlingsophør. Gennemførelse af program: Køn i forhold til behandlingsmodeller Vi kan skelne mellem tre former for døgnbehandling af stofmisbrugere: a) En blød model hvor par, pardannelser og erotik/sex accepteres enten formelt eller stiltiende (ingen konsekvens ved brud på regler). En sådan blød model ses i Danmark på institutioner, der kombinerer Minnesotabehandlingen med den italienske CeISinspirerede behandlingsmetode (Se Kongstad & Madsen 1997a og 1997b), og på institutioner, der praktiserer en gestalt/oplevelsesorienteret metode (Se Pedersen et al og Groth 1992). b) En kønsadskilt model, hvor kvinder og mænd holdes adskilt. En sådan model ses i Danmark på institutioner, der praktiserer en mere ren Minnesotabehandling (Se Østergård & Jønsson 1998 og Solberg Rasmussen & Hesse 1998). c) En hård model, hvor par ikke kan indskrives sammen, og hvor pardannelser, erotik og sex på institutionen straffes hårdt. En sådan hård model ses på institutioner, der praktiserer en mere ren Minnesotabehandling (Se Pedersen et al. 1997a), og på institutioner, der arbejder ud fra Phoenix House-modellen (Se ibid. og Ravndal & Vaglum 1994). På de hårde institutioner er programmet og fællesskabet i centrum. I nedenstående tabel ses gennemførelsesprocenten for kvinder på de tre typer behandlingsinstitutioner. 165

8 Tabel 2. Behandlingsmodeller og kvinders gennemførelse af et døgnbehandlingsforløb Kvinder der gennemfører Kvinder indlæggelsestid Blandede institutioner uden 35 af 64 = 55 % 276 dage eller med ringe seksualitetsog pardannelsesforbud Kønsopdelte institutioner 20 af 77 = 26 % 153 dage Blandede institutioner med seksualitetsog pardannelsesforbud 5 af 26 = 19 % 198 dage I alt (af alle kvinder fra indskrivnings-basen, som er udskrevet) 60 af 167 = 36 % 209 dage a) Forskellen på gennemførelse af behandlingen for de tre behandlingsmodeller er signifikant med p=.001. b) Forskellen på indlæggelsestid for de tre behandlingsmodeller er signifikant med p= c) Indlæggelsesdage er udregnet ved at sammentælle den enkelte stofmisbrugers indlæggelsestid på den pågældende institution inden for en 2-års-periode. Stofmisbrugeren kan altså have afbrudt behandlingen i en kortere periode og herefter være vendt tilbage til institutionen. Hos nogle stofmisbrugere ser vi op til 6 afbrud. Som det ses, er det tilsyneladende de mindst restriktive blandede behandlingsmodeller, der på kort sigt har størst succes med behandling af kvinder. Den samme tendens ses derimod ikke hos mændene. På disse institutioner er det desuden muligt for par at blive indlagt sammen. Specielt er de to af institutionerne meget ekspressive og oplevelsesorienterede i deres behandlingsmetoder, mens den tredje institution i højere grad er blød i sine rammer og regler for samvær mellem kønnene. Der kunne måske gives nogle strukturelle forklaringer på denne forskel. F.eks. kunne kvinderne på de mindst restriktive institutioner være ældre, mindre socialt belastede, have en anden form for misbrugsmønster, et andet uddannelsesniveau osv. Umiddelbart findes der ikke sådanne strukturelle forklaringer. En anden strukturel forklaring, der kunne gives, var, at de institutioner, der har flest problemer med at fastholde kvinderne, også er de institutioner, der har færrest kvinder indskrevet. Ikke sjældent er der på de hårde institutioner kun to-tre kvinder på samme tid. Kvinderne på disse institutioner har altså færre muligheder for at danne bedsteveninderelationer. Ganske enkelt fordi der er færre muligheder for at etablere nære og fortrolige relationer. Denne forklaring er jo umiddelbart plausibel, men hvorfor går det så ikke bedre for kvinderne på de kønsopdelte institutioner? På de institutioner, hvor der udelukkende er kvinder, er der jo netop rige muligheder for at dyrke nærvær og fortrolighed, bedstevenindeforhold, verbalitet og emotionalitet. Man skulle så tro, at det specielt var kvinderne fra disse institutioner, der forblev stoffri efter udskrivningen. Det er også til dels tilfældet det første halve år efter udskrivningen (dog kun tæt på signifikant), hvorefter for- 166

9 skellen udlignes. Et år efter udskrivningen er de kvinder, der har været indlagt på andre institutioner, i lige så høj grad stoffri som kvinderne fra de bløde institutioner. Køn og misbrugsmønster Et halvt år efter udskrivningen var 37 % af de 87 kvinder, der deltog i effektundersøgelsen, fortsat stoffri uden at have haft tilbagefald. Det samme var tilfældet for 26 % af de 236 mænd, der deltog i effektundersøgelsen (p=.05). Forskellen mellem mænd og kvinder var endnu mere markant et år efter udskrivningen. 63 kvinder og 174 mænd havde været udskrevet i mindst et år. 29 % af kvinderne var fortsat stoffri uden tilbagefald et år efter udskrivningen, mens det samme var tilfældet for 16 % af mændene (p=.02). Stofmisbrugerne vurderede også, hvor lange perioder de havde været i stofmisbrug i året efter udskrivningen (for metoder og resultater henvises til Pedersen 1999). De kvindelige stofmisbrugere, der faldt tilbage i stofmisbrug, havde i året efter udskrivningen været i misbrug 70 % af tiden. For mændene var det 72 % af tiden. Flere kvinder end mænd formår altså at holde sig stoffri efter udskrivningen. De kvinder, der falder tilbage i stofmisbrug, er til gengæld lige så megen tid i stofmisbrug som mændene, og de falder også lige så hyppigt som mændene tilbage i heroinmisbrug. Umiddelbart er de forskellige baggrundsog forløbsvariabler, som er afhængige af køn, uafhængige af behandlingseffekten. Der findes dog tilsyneladende en enkelt undtagelse. Stofmisbrugerne blev i effektundersøgelsen spurgt om, hvordan deres samlivssituation var ved udskrivningen, 3 måneder efter, 6 måneder efter og i dag (beregnet på de 73 % af de 323 der har besvaret spørgeskemaet i effektundersøgelsen). 18 % af kvinderne flyttede efter udskrivningen direkte sammen med eksmisbruger eller ikke-misbruger. 92 % af disse var et halvt år efter udskrivningen fortsat stoffri. Denne stærke sammenhæng mellem direkte efter udskrivelsen at flytte sammen med eksmisbruger/ikke-misbruger og stoffrihed fandtes ikke hos mændene. Sammenhængen forbliver meget stærkt signifikant i tiden efter udskrivningen. Således bor 26 % af de kvindelige stofmisbrugere i dag (i gennemsnit 15 måneder efter udskrivningen) sammen med eks-/ikke-misbruger. Af disse har 78 % været stoffri det første halve år efter udskrivningen. Nu finder vi den samme signifikante sammenhæng hos mændene. De mænd, der flyttede direkte sammen med en kvindelig eks-/ikke-misbruger, forblev altså ikke nødvendigvis mere stoffri end andre mænd, men de mænd, der gennemsnitligt 15 måneder efter udskrivningen bor sammen med eks-/ikke-misbruger, har klaret sig lige så godt som kvinderne. Af de kvindelige stofmisbrugere, der har været udskrevet mindst 1 år, bor 29 % i dag sammen med eks-/ikke-misbruger. Af disse har 64 % været stoffri i det første år efter udskrivningen. Hos mændene ser vi den samme signifikante sammenhæng. At være samlevende med eks-/ikke-misbruger er altså et meget positivt prognostisk tegn, også selv om kvinderne flytter direkte sammen med eks-/ikke-misbrugeren efter udskrivningen. Som nævnt tidligere er langt flere kvinder end mænd samlevende med partner. Desuden lever dobbelt så mange kvinder som mænd sammen med eks-/ikke-misbruger. Kvinders evne til at indgå i nære og intime relationer synes her at være en stor fordel. Til gengæld kan det være en lige så stor ulempe, idet flere kvinder en mænd også bor sammen med misbrugere. Set i forhold til stoffrihed er den værste form for samlivsforhold, der findes, netop at være samlevende med misbruger. Kun 7 % af de stofmisbrugere, der efter udskrivningen lever sammen med misbruger, formår at være stoffri det første år efter udskrivningen (1 ud af 14). Det er dog godt et år efter udskrivningen kun 16 % af kvinderne, 167

10 der bor sammen med en misbruger, mens det er 29 %, der bor sammen med en eks-/ikkemisbruger. Sammenfattende konklusion Artiklen blev indledt med den påstand, at kvinder etablerer mere nære, fortrolige og ekspressive relationer end mænd. Til gengæld har kvinderne færre venner end mændene. At kvinder etablerer en anden form for netværk, som er præget af en højere grad af nærhed, fortrolighed og ekspressivitet, genfindes i undersøgelsen. Derimod kan det ikke påvises, at kvinder har færre venner eller færre tætte kontakter end mænd. Tværtimod er tendensen, at kvindelige stofmisbrugere kender flere, de kan tale med om deres problemer end mændene dette uanset om der er tale om partner, børn eller venner. Det er muligt, at mandlige stofmisbrugere har mange bekendte, men de synes altså ikke at kende flere, de kan tale med om deres problemer tværtimod. Kvinder har hyppigere end mænd en partner, som de bor sammen med. Denne partner er efter udskrivningen også hyppigere eks-/ikke-misbruger. Kvinder har hyppigere kontakt med børn og bruger oftere sagsbehandleren og misbrugskonsulenten til at tale med om problemerne. Kvinder opgiver i højere grad end mænd, at de blev i behandlingen pga. partner, børn og familie. Kvinder har en helt anden form for ekspressiv kontakt med behandlerne end mændene. Mændene er mere anspændte og står i højere grad i et konkurrenceforhold til ikke mindst de mandlige behandlere. Kvinder vælger i højere grad end mænd en boglig uddannelse og har ofte en drøm om en omsorgs- eller pædagogisk uddannelse. Mænd vælger primært den tekniske og håndværksmæssige vej. Mænd synes altså, i overensstemmelse med andre undersøgelser, at være mere sags- og tingsorienterede. Mænd er mere kriminelle end kvinder. Dette tilskrives i nogen grad mænds bedre evne til at depersonalisere og tingsliggøre. Kvinder gennemfører i særlig grad behandlingsprogrammet på blandede institutioner uden eller med ringe seksualitets- og pardannelsesforbud. Hos mændene ses denne sammenhæng ikke. Efter udskrivningen klarer kvinderne fra de bløde institutioner sig kun i starten bedre end kvinder fra andre institutioner. Et år efter udskrivningen er kvinderne fra de kønsopdelte og hårde institutioner i lige så høj grad stoffri som kvinderne fra de bløde institutioner. Til gengæld klarer kvinderne sig generelt signifikant bedre efter udskrivningen end mændene. 29 % af kvinderne er således stoffri uden tilbagefald et år efter udskrivningen, mens det samme gælder for 16 % af mændene. Om kvindernes anderledes netværk og anderledes måde at relatere sig til andre mennesker på er årsagen til, at de klarer det bedre efter udskrivningen, kan ikke besvares entydigt. Dog er det et prognostisk meget positivt tegn at bo sammen med en eks-/ikke-misbruger efter udskrivningen. Om dette er årsag eller virkning, kan ikke afgøres. En behandling, der alene tilgodeser program, fællesskab og regler, synes ikke umiddelbart at være velegnet til døgnbehandling af kvindelige stofmisbrugere. Noget kunne indikere, at man ikke mindst for de kvindelige stofmisbrugeres vedkommende - i højere grad skal give plads til de nære, fortrolige, ekspressive og verbale relationer. Denne form for relation bør etableres ikke alene mellem kvinderne indbyrdes, men også mellem mænd og kvinder. En model kunne være den blandede institution med mulighed for såvel kønsopdelt (terapeutisk) og kønsblandet (rådgivende) gruppebehandling, parbehandlig og mulighed for individuelle samtaler. 168

11 LITTERATUR Benenson, J.F. (1993): Greater preference among females than males for dyadic interaction in early childhood. Child Development 64: Bjerrum Nielsen, H. & Rudberg, M. (1989): Historien om jenter og gutter. Kjønnssocialisering i et udviklingspsykologisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget Bjerrum Nielsen, H. & Rudberg, M. (1991): Jenters vei til rusmidler - et socialiseringsperspektiv. I: Kön, rus och disciplin. NAD-Publikation nr 20: , Helsingfors Fox, M. et al. (1985): Age and gender dimensions of friendship. Psychology of Women Quarterly 9: Groth, A. (1992): Om psykoterapiernes inddeling samt vanskelighederne med i den forbindelse at gøre sig forståelig. Matrix - Tidsskrift for psykoterapi 9. årgang nr. 1: Horvath, A.O. & Symonds, D.B. (1991): Relation between working alliance and outcome in psychotherapy: A meta-analysis. Journal of Counseling Psychology 38 (2): Kongstad, A. & Madsen, J.L. (1997a): Centro Italiano di Solidaritá - italiensk inspiration til narkobehandlingen i Danmark. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift 15 (5-6): Kongstad, A. & Madsen, J.L. (1997b): Midtvejsrapport Projekt Menneske. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Oliver, O.P. (1990): The Big-Five factor taxonomi. I: Pervin, L. (Ed.): Handbook of Personality. New York: The Guilford Press, Parnas, J.F. et al. (1997): Age and sex differences in dyadic and group interaction. Developmental Psychology 33 (3): Pedersen, M.U. & Rask, C. & Thyme, G. & Poulsen, T. (1997): Evaluering af døgnbehandlingsindsatsen overfor stofmisbrugere. Delrapport 2: Behandlerne og behandlingskulturerne. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Pedersen, M.U. (1998a): Stofmisbrugere i døgnbehandling. Delrapport 3. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Pedersen, M.U. (1998b): Arbejdsalliancen mellem behandlere og stofmisbrugere i døgnbehandling. Delrapport 4. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Pedersen, M.U. (1999): Døgnbehandling af stofmisbrugere: Hvordan gik det efter udskrivelsen. Delrapport 5. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet (in prep.) Ravndal, E. & Vaglum, P. (1994): Why do drug abusers leave the therapeutic community? I: Nordic Journal of Psychiatry, Supplement 33, vol. 48 Rosenqvist, P. (1991): Kvinnor och män i AA och Al-Anon. I: Kön, rus och disciplin. NAD- Publikation nr 20: , Helsingfors Solberg Rasmussen, U. & Hesse, M. (1998): Evaluering af behandlingen på døgninstitutionen Egeborg. Delrapport. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Verkuyten, M. & Masson, K. (1996): Culture and gender differences in the perception of friendship by adolescents. International Journal of Psychology 31 (5): Wheeler, L. et al. (1989): Collectivism-individualism in everyday social life. Journal of Personality and Social Psychology 48: Østergård, L. & Jønsson, A. (1998): Evaluering af behandlingen på den selvejende døgninstitution Kongens Ø. Delrapport. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 169

12 Summary Mads Uffe Pedersen: In-patient treatment of drug abusers. A gender perspective on treatment course and treatment effects The aim of this article is to discuss whether there are gender differences among drug abusers in treatment when it comes to networking and emotional relations, and how these differences should be taken into account in treatment programmes. The article builds on results from a large-scale investigation into residential treatment of drug addicts in Denmark. 750 drug addicts, referred to 7 different institutions between June 1996 and January 1998, participated in the study; data on 323 of them were collected through interviews or data systems from 6 to 18 months after their finishing the treatment. Substance-abusing women do better than substance-abusing men after finishing drug-free residential treatment. Twice as many women as men stay drugfree without relapse one year after finishing residential treatment. Women establish a different kind of network and create closer and more intimate relations with other people than do men. Earlier investigations have shown that men have more friends than women. This investigation shows that men in drug abuse treatment may know a lot of people, but women know more people with whom they can talk about their problems. Women in this Danish study more frequently carry through a drug-free residential treatment programme at centres where there are no clear-cut physical or rule-based divisions between women and men. Their motive for staying in the treatment is more often than that of men consideration for their close network. However, these two residential treatment variables have only a limited connection with the women s abuse pattern after discharge from the centre. Not least for the female abusers it seems important to allow for close, expressive and verbal relations, not only between women, but in mixed groups. One model could be institutional treatment with possibilities both for single-sex and mixed-sex groups and treatment. Key words: drug abuse, institutional treatment, gender differences, emotional relations, treatment setting effects. Yhteenveto Mads Uffe Pedersen: Huumeiden käyttäjät sairaalahoidossa. Hoidon tavoitteet ja teho sukupuolinäkökulma Tässä artikkelissa pohditaan ilmeneekö hoidossa olevien huumeiden käyttäjien välillä ihmissuhdeverkostoihin ja tunnesiteisiin liittyviä sukupuolieroja ja miten nämä eroavuudet pitäisi ottaa huomioon hoitosuunnitelmia laadittaessa. Artikkeli tukeutuu laaja-alaiseen tanskalaiseen hoitolaitoksessa olevia päihteiden käyttäjiä käsittelevään tutkimukseen. 750 päihteiden käyttäjää seitsemästä eri hoitolaitoksesta osallistui tutkimukseen kesäkuun 1996 ja tammikuun 1998 välisenä aikana; 323:lta heistä kerättiin tietoja haastattelemalla tai verkon kautta 6-18 kuukautta hoidon päättymisen jälkeen. Huumeita käyttävät naiset selviytyvät huumeita käyttäviä miehiä paremmin huumeettoman laitoshoidon jälkeen. Naisista kaksi kertaa useampi oli pysynyt huumeettomana ilman retkahduksia vuoden hoidon päättymisen jälkeen. Naiset kehittävät erilaisen ihmissuhdeverkoston kuin miehet ja luovat läheisemmät ja intiimimmät suhteet toisiin ihmisiin kuin miehet. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että miehillä on enemmän ystäviä kuin naisilla. Tämä tutkimus osoittaa, että huumevieroitushoidossa olevat miehet saattavat tuntea paljon ihmisiä, mutta naiset tuntevat enemmän ihmisiä, joiden kanssa he voivat puhua ongelmistaan. Tämän tanskalaistutkimuksen naiset veivät useammin huumeettoman hoito-ohjelmansa läpi laitoksissa joissa ei ole selvästi naisten ja miesten osastoja eikä säännöksiin perustuvaa jakoa. Heidän motivaationsa hoidossa pysymiseen on suuremmassa määrin kuin miehillä läheistensä huomioon ottaminen. Nämä kaksi laitoshoidon muuttujaa ovat kuitenkin vain rajoitetusti yhteydessä naisten huumeidenkäyttömalliin laitoksesta lähdön jälkeen. On osoittautunut tärkeäksi, ei vähiten huumeita käyttäville naisille, antaa tilaa läheisille, ilmaiseville ja verbaaleille suhteille, ei ainoastaan naisten kesken, vaan myös sekaryhmissä. Eräs malli voisi olla laitoshoito missä miehillä ja naisilla olisi mahdollisuus saada hoitoa sekä erikseen että sekaryhmissä. 170

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

Døgnbehandling af alkoholafhængige Forløb, tilbagefald og køn

Døgnbehandling af alkoholafhængige Forløb, tilbagefald og køn Døgnbehandling af alkoholafhængige Forløb, tilbagefald og køn Døgnbehandling af alkoholafhængige Forløb, tilbagefald og køn Mads Uffe Pedersen & Dorte Hecksher Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet

Læs mere

Litteraturstudie af fængselsbaseret stofog alkoholbehandling

Litteraturstudie af fængselsbaseret stofog alkoholbehandling Litteraturstudie af fængselsbaseret stofog alkoholbehandling Rekvireret af Direktoratet for Kriminalforsorgen 29. juni 2012 Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Torsten Kolind, Mads Uffe Pedersen,

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

13-17-årige piger der misbruger rusmidler, og den behandling de tilbydes

13-17-årige piger der misbruger rusmidler, og den behandling de tilbydes 13-17-årige piger der misbruger rusmidler, og den behandling de tilbydes 13-17-årige piger der misbruger rusmidler, og den behandling de tilbydes Mads Uffe Pedersen Leif Vind Marianne Bækbøl Center for

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige -

ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - Center for Rusmiddelforskning Center for Alkoholforskning Mads Uffe

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Metadonbehandling og psykosocial støtte hvem, hvornår, hvordan og hvor meget?

Metadonbehandling og psykosocial støtte hvem, hvornår, hvordan og hvor meget? MADS UFFE PEDERSEN ÖVERSIKT Metadonbehandling og psykosocial støtte hvem, hvornår, hvordan og hvor meget? Én af de diskussioner, der med mellemrum er forsidestof i danske aviser, er spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling -

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen Kirsten Frederiksen

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Kan det betale sig? pionerer

Kan det betale sig? pionerer pionerer Kan det betale sig? Er døgnbehandling en reel løsning - økonomisk såvel som menneskeligt? En undersøgelse af, hvordan det gik årgang 2007 på Opbygningsgården, sætter tanker i gang. AF HANNE HOLM

Læs mere

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Evalueringsrapport 2014 EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Af Marie Stigaard Tølbøll og Niels Hoffmann Haahr Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter August 2014, version 2 INDHOLD

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

Metaanalyser som grundlag for evidensbaseret misbrugsbehandling

Metaanalyser som grundlag for evidensbaseret misbrugsbehandling MORTEN HESSE Metaanalyser som grundlag for evidensbaseret misbrugsbehandling En diskussion af fem metaanalyser af behandlingseffekter Indledning Metaanalyser er opgørelser, hvori forskellige undersøgelsers

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Omsorgssvigts betydning for senere seksuelt krænkende adfærd - Med fokus på unge

Omsorgssvigts betydning for senere seksuelt krænkende adfærd - Med fokus på unge Omsorgssvigts betydning for senere seksuelt krænkende adfærd - Med fokus på unge Speciale udarbejdet af: Christina Bilstrup. Vejleder: Mimi Strange Institut for Psykologi Københavns Universitet November

Læs mere

Graviditet og misbrug belyst ud fra kvindernes perspektiv. Analyse af 26 livs- og behandlingshistorieinterview

Graviditet og misbrug belyst ud fra kvindernes perspektiv. Analyse af 26 livs- og behandlingshistorieinterview Graviditet og misbrug belyst ud fra kvindernes perspektiv Analyse af 26 livs- og behandlingshistorieinterview Graviditet og misbrug belyst ud fra kvindernes perspektiv Analyse af 26 livs- og behandlingshistorieinterview

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

SITUATIONSSPECIFIK COPING I MISBRUGBEHANDLING En case study af gruppebehandling af stofmisbrugere

SITUATIONSSPECIFIK COPING I MISBRUGBEHANDLING En case study af gruppebehandling af stofmisbrugere SITUATIONSSPECIFIK COPING I MISBRUGBEHANDLING En case study af gruppebehandling af stofmisbrugere Kapitel 1. Emne og motivation... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Behandlingsprojektet og institutionen... 4 Kapitel

Læs mere

Projekt Menneske er en dansk forsøgsinstitution

Projekt Menneske er en dansk forsøgsinstitution ANNAUSE KONGSTAD &JAN UMBORG MADSEN DNarkobehandlingen i "Projekt Menneske" i Danmark er opbygget med udgangspunkt i en italiensk behandlingsmodel. I denne artikel beskrives filosofien bag og principperne

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Status for Helsingung

Status for Helsingung 1 Status for Helsingung 2013 2 Statistisk og kvalitativt overblik over indsatsen Baseret på de 101 indskrevne vi havde i 2013, samt alle vores andre aktiviteter. Statistikken afspejler kun lille del af

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Undersøgelse af, hvad der påvirker pårørende til soldater udsendt til Kosovo og Afghanistan i perioden februar - august 2009

Undersøgelse af, hvad der påvirker pårørende til soldater udsendt til Kosovo og Afghanistan i perioden februar - august 2009 DELRAPPORT 2 Undersøgelse af, hvad der påvirker pårørende til soldater udsendt til Kosovo og Afghanistan i perioden februar - august 2009 Undersøgelsen er som en del af projekt USPER PSYK gennemført af

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Døden på tredje klasse

Døden på tredje klasse Døden på tredje klasse Den palliative indsats for ældre socialt udsatte Afsluttende Masterafhandling i Humanistisk Palliation 2012 Aalborg Universitet Birgitte Due Jensen Koch Vejleder: Louise Lund Simuyemba

Læs mere

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Organisering og motionsformidling Udarbejdet af Pernille Andreassen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere