Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr Brevid september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010."

Transkript

1 Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr Brevid Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune er organiseret i direktørområde Social og Sundhed i afdelingen Handicap og Psykiatri. På nuværende tidspunkt er området delt op på mindre enheder og dagbehandling samt døgnbehandling købes primært af eksterne leverandører. I forbindelse med at Roskilde Kommune overtager det regionale dagbehandlingscenter den 1. januar 2010 omorganiseres hele misbrugsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende indsats, udnytte ressourcerne optimalt og effektivisere tilbuddene. Stofmisbrug I dag driver Roskilde Kommune RABS (Roskilde Ambulante Behandling for Stofmisbrugere), der visiterer borgeren til stofmisbrugsbehandling og driver et værested. Derudover har kommunen MMR (Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde), der leverer substitutionsbehandling. Når kommunen overtager det regionale Dagbehandlingscenter, der tilbyder dagbehandling og udslusningsbolig til stofmisbrugere, gennemføres en tilpasning af hele misbrugsområdet med henblik på at skabe en sammenhæng mellem visitation og dagbehandling. Alkohol På alkoholområdet driver kommunen Det Ambulante Team, DAT, som eneste kommunale alkoholbehandlingstilbud. Visitation til dag- og døgnbehandling foregår i dag via et centralt visitationsudvalg. Ambulant behandling som eksempelvis leveres af Lænkeambulatoriet sker ved borgerens selvvisitation. Visitationen til alkoholbehandling skal foregår decentralt i tilknytning til visitation til stofmisbrug. Det skal styrke de faglige kompetencer og styrke kvaliteten for borgeren. Borgerne kan ikke nødvendigvis opdele deres misbrug i alkohol og stof, og har brug for en helhedsvurdering på deres misbrug. Intentionen er med udgangspunkt i borgeren at tænke sammenhænge og helheder på det samlede misbrugsområde. Ud fra et borgerperspektiv er der færre indgange til misbrugsbehandlingen, når samme kontaktperson kan være gennemgående ved indledende screening, visitation såvel som behandling og efterbehandling. Der skal skabes et "dør-til-dør princip", hvor behandler er med fra start ved visitering, således at én person følger borgeren fra første møde til de udskrives. Det forstærker borgerens oplevelse af kontinuitet og "rød tråd" i behandlingen. En sammenhængende indsats giver bedst mulige betingelser (fælles sprog) for en smidig og resultatorienteret håndtering af borgerens misbrugsproblematikker, og styrker de ressourcemæssige og økonomiske styringsmuligheder. Jo bedre visitation af borgeren, jo bedre styring af området. Omorganiseringen skal skabe et trimmet og tidssvarende misbrugsområde, der løbende kan udvikles i takt med de komplekse krav, der stilles til moderne misbrugsvisitering og behandling. Det skaber samtidig bæredygtige og attraktive arbejdspladser, da en større enhed giver bedre rekrutteringsmuligheder.

2 Side2/5 Der ønskes et behandlingsperspektiv, der i højere grad retter sig mod dagbehandling i egen kommune frem for døgnbehandling i andre kommuner, da forskning viser, at det giver bedre resultater at behandle misbrugeren i sit lokalmiljø. Vision Vi skal udvikle en "Roskilde-misbrugsmodel", hvor kommunen skal være førende på området og sætte nye standarder i forhold til, hvordan man kommunalt kan afhjælpe misbrugsproblematikker og (re)-integrere borgeren i samfundet. Ny organisation Omorganiseringen på misbrugsområdet skal ske i to etaper. I første omgang skal sammenhængen mellem visitation og behandlingen styrkes. Det skal ske fra 1. januar 2010, hvor Dagbehandlingscentret formelt overgår til kommunen. Anden etape er integration mellem det social og medicinske tilbud til stofmisbrugere. Det forventes gennemført i Organisationsdiagram Roskilde Kommunes misbrugsbehandling Fælles leder: Heidi Glimt Horskjær Visitation Leverandør Daglig leder: Bjarne Ruberg Larsen Medicinsk Misbrugsklinik, MMR Leder Anette Kornerup Stofmisbrug: - Dagbehandling - Døgnbehandling - værested - Dagbehandling - døgnbehandling Stof: - Værested Hjemmevejledning 85 - Udslusningsboliger 107 Psykologbehandling (DAT/ ATV) Dagbehandling: - Motivation - Forbehandling - Ambulant beh. - Efterbehandling - SKP - Ungegruppe Stof: Substitutionsbeh. (SUL 142) Udlevering antabus (SUL 141) 1. etape 2. etape 1. etape Første etape er en omorganisering af det nuværende RABS, det regionale Dagsbehandlingscenter, DAT/ ATV og alkoholvisitationsudvalget.

3 Side3/5 RABS splittes op til en ren visitationsenhed, hvor værestedet flyttes til leverandørenheden, og der udvides med visitation til alkoholbehandling. Dagbehandlingscentret omorganiseres til leverandør på de kommunale behandlingsydelser på både stof- og alkoholområdet. 2. etape Den medicinske behandling af stofmisbrugere leveres af MMR. Det er en velfungerende enhed, som i dag leverer ydelser i 4 andre kommuner også. Enheden fortsætter i første omgang som selvstændig enhed med substitutionsbehandling, og fortsætter det nuværende samarbejde med den sociale stofmisbrugsbehandling. I anden etape sammenlægges de to områder, og muligheden for at udvide klinikkens serviceydelser med antabusudlevering for alkoholmisbrugere undersøges. En ydelse der i dag købes af Roskilde Lænkeambulatorium. Udviklingen peger på, at der kommer flere og flere borgere med både misbrug og psykiske problemstillinger. Fremadrettet skal der tages stilling til, hvordan den lægelige behandling, der tilbydes i MMR i dag kan udvides med psykiatrisk diagnosticering. Den rette psykiatriske behandling betyder, at brugeren er hurtigere ude af misbruget. Ledelsesstruktur En forudsætning for en vellykket sammenlægning er, at de to nye enheder fortsat har fokus på at levere deres kerneydelser. Den væsentligste styringsmulighed er selve visitationen. Det er samtidig vigtigt, at de rigtige tilbud udvikles i leverandørenheden. Der udpeges derfor en fælles leder, der får ansvaret for at få hele processen iværksat. Den fælles leder har den direkte ledelse overfor visitationsenheden, hvor der skal være fokus udgiftsstyring og omkostningseffektive løsninger. Leverandørenheden skal kunne levere de efterspurgte ydelser til en effektiv pris. Den opgave gives til en daglig leder af leverandørenheden. Den fælles lederfunktion varetager følgende opgaver og ansvarsområder: - Sammenlægning af RABS, Dagbehandlingscentret, DAT og alkoholvisitation. - Budget - Overordnet drift og personaleansvar - Daglig ledelse af visitationen - Ansvarlig for at kvalitetsstandarder og serviceniveau efterleves - Udvikling og implementering af fælles værdigrundlag - Koordinering og samarbejde internt - Dokumentation og akkreditering af visitering og dagbehandling - Samarbejde i forhold til relevante kommunale aktører - Samarbejde med forebyggende instanser i kommunen - Samarbejde med eksterne aktører Økonomi Ansvaret for personale- og bestillerbudget er placeret hos den fælles leder. Lovgivning Misbrugsbehandling er efter kommunalreformen en kommunal kerneydelse, hvor der leveres misbrugsbehandling med 14 dages behandlingsgaranti. Det er derfor en skal opgave, hvor alle borgere der selv ønsker behandling, har krav på et behandlingstilbud.

4 Side4/5 Lovgivningsmæssigt leveres ydelserne efter både serviceloven og sundhedsloven, hvor den sociale behandling for stofmisbrug leveres efter servicelovens 101, den medicinske behandling (substitutionsbehandling) for stofmisbrugere leveres efter sundhedslovens 142 og alkoholbehandlingen leveres efter sundhedslovens 141. Særligt for stofmisbrug Al stofmisbrugsbehandling kræver visitation. Når misbrugeren er visiteret, har borgeren mulighed for selv at vælge mellem godkendte behandlingssteder, der tilbyder den visiterede ydelse. Der er lovkrav om udarbejdelse af kvalitetsstandarder på stofmisbrugsbehandling. Der er udarbejdet en detaljeret bekendtgørelse for standardernes indhold. Roskilde Kommune nuværende kvalitetsstandarder er politisk godkendt for 2008 og På stofmisbrugsområdet gælder behandlingsgarantien også for personer under 18 år, hvor misbrug er primære problem. Særligt for alkohol På alkoholområdet er der lovgivningsmæssige krav om anonymitet og mulighed for selvmøde. Det betyder, at borgere kan henvende sig i godkendte ambulatorier og indskrive sig selv til ambulant behandling, hvor kommunerne har finansieringsansvaret. På dag- og døgnbehandling for alkohol skal borgeren visiteres af visitationsudvalg. Når borgeren er visiteret, har pågældende som følge af det frie valg ret til at vælge mellem de forskellige godkendte behandlingstilbud. Lokaler De forskellige tilbud på misbrugsområdet er i dag fordelt på flere lokaliteter. I første omgang vil der ikke være en fysisk sammenlægning, men på sigt skal der etableres mere hensigtsmæssige lokaleforhold. Der er en forventning om, at en fysisk sammenlægning vil sikre det kommunikationsflow mellem enhederne der kræves for løbende at tilpasse og udvikle de behandlingsmæssige tilbud mest optimalt. På nuværende tidspunkt har alle enheder på misbrugsområdet lejede lokaler. Der skal derfor laves en nærmere undersøgelse af den mest fordelagtige økonomiske løsning på lokaler. Dokumentation og kvalitet Borgeren skal have den rette indsats hurtigst muligt og der skal være tydelig sammenhæng mellem visitation og behandling. Det skal sikres, at handleplanen (den behandling, som borgeren har sagt ja til) også er det borgeren faktisk oplever, når behandling afvikles. Der er løbende fokus på omkostningseffektive løsninger, hvor der foretages en vurdering af effekten af behandlingen. I visitationen tages der eksempelvis altid stilling til om borgerens problemer løses mest rentabelt i dag- eller døgnbehandling. Der arbejdes desuden løbende målrettet med at geare organisationen til at yde en høj faglig og tidssvarende visitering, der kan honorer de komplekse krav der stilles til misbrugsvisitering i dag. I den forbindelse er der bl.a. stillet en række kvalitative krav til de eksterne leverandører, kommunen samarbejder med. Der fokuseres på at have flere kvalificerede aftaler, så kommunen har flere behandlingsmetoder at tilbyde, så ressourcerne for både borgerens vedkommende og økonomisk for kommunen ikke er spildt.

5 Side5/5 Rammeaftalen på det sociale område To af tilbuddene på misbrugsområdet er underlagt rammeaftalen på det sociale område og er en del af den regionale forsyning. I dag foretager RABS visitation af stofmisbrugere fra Lejre Kommune, og Dagbehandlingscentret sælger behandlingsydelser til andre kommuner. I omorganiseringen vil der være den fornødne koordination med de regionale samarbejdsparter i forbindelse med rammeaftalen. Snitflader til andre kommunale enheder Myndighedskompetencen på misbrugsområdet afgrænser sig til social misbrugsbehandling efter 101 samt visitation til værestedet for stofmisbrugere. RABS kan dog ikke visitere til andre sociale ydelser eksempelvis omsorgstilbud eller støttetilbud, såvel som arbejdsmarkedsrelaterede ydelser. I den henseende er borgeren afhænger af samarbejdet med andre kommunale myndighedsafsnit. I forhold til unge under 18 år er der snitflader til Familie og Børn. Misbrug skal være det primære problem for at den unge kan behandles efter misbrugslovgivningen. Målgruppen vil ellers blive betragtet som børn og derfor omfattet af andre lovgivningsmæssige krav. ***

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug Januar 2012 BERETNING OM STYRING AF BEHANDLINGSINDSATSEN MOD STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere