Et inspirationshæfte. Behandlingstilbud til børn og unge i familier med alkoholmisbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et inspirationshæfte. Behandlingstilbud til børn og unge i familier med alkoholmisbrug"

Transkript

1 Et inspirationshæfte Behandlingstilbud til børn og unge i familier med alkoholmisbrug Servicestyrelsen December 2007

2 Behandlingstilbud til børn og unge i familier med alkoholmisbrug Et inspirationshæfte Servicestyrelsen, 2007 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere: Birgitte Roth Hansen og Mette Lykke Lauridsen, Servicestyrelsen Studentermedhjælp: Mette Nielsen Henvendelser vedrørende indholdet kan ske til forfatterne Sproglig bearbejdelse: Karen Rostrup Böyesen Grafisk tilrettelæggelse: John Furland Foto: Michael Daugaard Tryk: P. E. Offset 1. udgave, 1. oplag Trykt i 2000 eksemplarer ISBN: (Trykt udgave) ISBN: (Elektronisk udgave) Pris: Gratis Hæftet kan downloades og rekvireres via og Hæftet kan også fås ved henvendelse til: Servicestyrelsen Udsatteenheden København Åbenrå 5, 1. sal 1124 København K Tlf Fax:

3 Indhold Forord... 5 Indledning... 6 Kort om de tre projekter... 8 Planlægning Familietilbuddets indhold Målgruppen Frafald Rekruttering og motivation Tilbud til familien Familiesamtaler Indhold og metode Deltagere Gruppetilbud til familier Flerfamiliegruppe Gruppeforløb for voksne Familieaktiviteter Individuelle samtaler med børn og unge Børne- og ungegrupper Åben eller lukket gruppe? Forløbets indhold Fortrolighed Faglige kompetencer Samarbejde og koordinering Intern koordinering Behandlingstilbud og kommuner Eksempel på organisering Opfølgning Supplement til organiseret opfølgning Litteratur... 45

4

5 Forord I Danmark har ca børn en eller flere forældre der har været indlagt på hospitalet med en alkoholrelateret lidelse. Dermed er det absolutte minimumsantal børn med alkoholmisbrugende forældre, et tal der kun dækker over den hårdest belastede gruppe. Der må skønnes at være et væsentligt større antal børn der lever i en familie hvor deres mor eller far eller begge forældre har et så stort forbrug af alkohol at det må betegnes som et misbrug. Omkring halvdelen af disse børn er veltilpassede og vil klare sig godt uden støtte. Den anden halvdel vil udvikle forskellige grader af følelsesmæssige, adfærdsmæssige, intellektuelle og sociale vanskeligheder og har eller får behov for støtte i forskelligt omfang (H.B. Christensen, 1998 (fra Werner, 1986)). I de senere år er der rundt om i landet taget mange initiativer til at hjælpe børn fra disse familier. En del af initiativerne har været støttet økonomisk af Socialministeriet (i dag Velfærdsministeriet) eller Sundhedsstyrelsen. I hæftet er det målet at viderebringe erfaringer fra tre projekter, som på hver deres måde arbejder med de ramte familier, og det er vores ønske at disse erfaringer kan virke som inspiration for andre. De tre behandlingstilbud er organisatorisk forankrede i alkoholbehandlingstilbud og er alle helt eller delvist finansierede af Socialministeriet. Projekterne har base i henholdsvis Alkoholbehandlingen på Stenkildevej i Århus, Nordsjællands Misbrugscenter og Nørbygård i Hanstholm. De to første var på undersøgelsestidspunktet amtslige institutioner og den sidste en selvejende institution med driftsaftale med amtet. Andre tilbud til målgruppen ville uden tvivl have kunnet bidrage med lige så interessante og relevante erfaringer, men dette hæftes formål er ikke at indsamle alle typer af erfaringer. Derimod er det hensigten at inspirere praktikere der arbejder med eller står foran at skulle arbejde med at give støtte til børn og unge fra familier med alkoholmisbrug. Formålet med hæftet er ikke at finde de rigtige løsninger, snarere har vi sigtet mod at sætte fokus på områder der er vigtige at overveje eller medtænke ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af indsatser for børn i målgruppen. Det kan både dreje sig om indsatser med organisatorisk forankring i tilbud til alkoholmisbrugere eller i tilbud til socialt udsatte børn og unge. Erfaringsopsamlingen blev påbegyndt af Vidensog formidlingscenter for Socialt Udsatte der siden er blevet en del af Servicestyrelsen. Projektet er betalt af Socialministeriet via Alkoholpuljen. Vi takker de børn og forældre der har haft lyst og mod til at fortælle om hvordan de har oplevet den støtte de har modtaget, og medarbejderne i de deltagende alkoholbehandlingstilbud der har afset tid til at besvare spørgsmål og give erfaringer og refleksioner fra deres praksis videre til dette hæftes læsere. Vi takker også medarbejderne på H:S Alkoholenheden for deres indsats i forbindelse med at afprøve og kvalificere fokuspunkterne i den interviewguide der er anvendt i forbindelse med erfaringsopsamlingen. Konsulent Birgitte Roth Hansen og konsulent Mette Lykke Lauridsen, Servicestyrelsen

6 Indledning At være barn i en familie med alkoholproblemer medfører ofte en opvækst i et miljø hvor de voksne ikke er opmærksomme på barnets behov eller ikke har overskud til at tage hånd om dem. I stedet er det de voksnes behov der kommer i første række. Familierne har gerne et højt konflikt- og stressniveau, og børnenes hverdag er præget af uforudsigelighed, skamfuldhed over forældrenes drikkeri, frygt for skænderier og bekymring for fremtiden. Børn der lever med forældre der drikker for meget, oplever ofte at blive overset eller mistolket. Misbrugende forældre kan i misbrugsperioderne være præget af egocentricitet og manglende realitetssans. Hvis der er en ikke-misbrugende forælder, vil den pågældende i sådanne perioder være travlt optaget af at beskytte sig selv, tilpasse sig ægtefællens tilstand og opretholde familiens ansigt udadtil. I perioder hvor forælderen ikke drikker, vil han eller hun ofte være plaget af skyld og skam. Også den ikke-misbrugende forælder kan føle skyld over ikke at have kunnet beskytte barnet mod utryghed og skræmmende oplevelser. Sådanne følelser er ubehagelige og kan forstærkes yderligere af børnenes reaktioner. Derfor lukker begge forældre ofte af for følelserne på forskellige måder, og de kan have meget svært ved at få øje på og forstå deres børns problemer. Vores søn har fået utrolig meget skældud, og det er kedeligt for det var jo ikke hans skyld, men han var meget urolig. Jeg så ikke at der var en sammenhæng han var meget ude at lege og det syntes jeg bare var positivt. Først bagefter fortalte han, at han simpelthen ikke kunne holde sin far ud, og han turde heller ikke tage nogen med hjem fordi han var pinlig. (Ikke-misbrugende mor i familietilbud) Op gennem 1990 erne øgedes opmærksomheden på de mange børn der vokser op i familier med misbrugsproblemer. Det blev i stigende grad åbenlyst at forældres misbrug giver børnene opvækstvilkår der både på kort og langt sigt kan have negative konsekvenser for dem. Den øgede opmærksomhed udsprang blandt andet af diverse danske undersøgelser der også samlede op på udenlandske forskningsresultater (se litteraturliste). Undersøgelserne pegede på at børn af alkoholmisbrugende forældre havde forhøjet risiko for at udvikle adfærdsmæssige, sociale og emotionelle vanskeligheder. De viste også at der ikke er et direkte årsag/virk-

7 Indledning ningsforhold mellem forældrenes alkoholmisbrug og børnenes vanskeligheder. Det er derimod misbrugets negative påvirkning af familiens samspilsmønstre der vanskeliggør barnets sunde udvikling. Undersøgelserne viste også at børnene ikke alene er produkter af forældrenes handlinger, men også selv påvirker familiens interaktion og deres egen udvikling. Samtidig med disse undersøgelser pågik en holdningsmæssig udvikling i samfundet generelt. Børn blev i stigende grad betragtet som handlende aktører der ikke fuldstændigt var underlagt forældrenes myndighed. Børn har selvstændige, samfundsmæssige rettigheder og kan bidrage til løsningen af problemer i deres nære relationer. Derfor skal deres opfattelser af problemerne høres, og de skal inddrages i løsningen. Der er udviklet en række metoder til arbejdet med børn og familier hvor en eller begge forældre har et alkoholmisbrug (se litteraturliste). I februar og marts 2006 ringede vi rundt til de daværende amter for at undersøge hvilke slags tilbud der eksisterede for børn og unge fra familier med alkoholmisbrug. 12 af 15 amter (herunder Bornholms Regionskommune og H:S) havde tilbud med børn og unge i målgruppen. De hyppigst forekommende tilbud var: Familiesamtaler Familiekurser Børne- og ungegrupper Individuelle samtaler med børn og unge De fleste amter havde flere forskellige tilbud, oftest børne- og ungegrupper kombineret med familiesamtaler. Undersøgelsens tre projekter tilbyder alle et sammenhængende behandlingstilbud der på forskellige måder fokuserer på at støtte børn og unge i familier med et alkoholmisbrug. Samlet tilbyder projekterne familien: 1. Familiesamtaler (med og uden børn) 2. Forskellige gruppetilbud til familier, bl.a. Flerfamiliegrupper Grupper for misbrugere og voksne pårørende 3. Familieaktiviteter 4. Individuelle samtaler 5. Børne- og ungegrupper Blandt tilbuddene til familien ses aktiviteter hvor forældrene deltager uden deres børn. Selvom omdrejningspunktet i denne publikation er tilbud til børn og unge, beskriver vi alligevel enkelte aktiviteter hvor børn ikke deltager, fordi der i disse arbejdes i et børneog familieperspektiv. Den egentlige behandling af den misbrugende forælder beskrives derimod ikke, selvom det er klart at vellykket hjælp til den misbrugende forælder er af essentiel betydning både for at forbedre børnenes opvækstvilkår og for at optimere effekten af støttetilbuddene til børnene. I praksis foregår misbrugsbehandling ofte sideløbende med de andre tilbud. De tre projekter lægger særlig vægt på at yde et sammenhængende tilbud til hele familien og ser det som en særlig pointe at alle familiemedlemmer får hjælp til at udvikle sig både individuelt og sammen. Til trods herfor har vi valgt at beskrive støtteelementerne enkeltvist så man kan forholde sig til dem indbyrdes uafhængigt. Efter en kort introduktion af de tre projekter lægger

8 Indledning vi ud med at beskrive en række områder der med fordel kan gives opmærksomhed inden opstarten af et tilbud til målgruppen. Herefter beskrives de metoder der arbejdes med i de tre nævnte projekter. Afslutningsvis diskuteres en række overordnede forhold omkring faglige kompetencer, samarbejde og opfølgning som er aktuelle i relation til alle de beskrevne typer af tilbud. Undersøgelsens data stammer alle fra de tre behandlingstilbud der blev oprettet som projekter i Vi har valgt dem på grund af deres sammenhængende familieindsats med tilbud til både forældre og børn eller unge. Tilsammen repræsenterer projekterne de i 2006 hyppigst forekommende tilbud i amternes misbrugsbehandling. Projekterne er også valgt for deres organisatoriske forankring i alkoholbehandlingsinstitutioner med ambulant-, dag- og døgnbehandling. De temaer der behandles her, er valgt ud fra den vægt de blev tillagt ved interviews med projekternes medarbejdere og brugere. Beskrivelsen af tilbuddene er en tværgående erfaringsopsamling baseret på følgende datakilder: Kvalitative interviews med børn, forældre og medarbejdere. De valgte familier var enten godt i gang med et eller flere af støttetilbuddene på de tre behandlingssteder, eller havde netop afsluttet dem. Institutionernes egne beskrivelser af deres tilbud samt rapporter og andet skriftligt materiale udarbejdet af medarbejderne på behandlingstilbuddene. Et arbejdsseminar afholdt med deltagere fra de tre projekter. Dataindsamlingen er blevet suppleret med relevant litteratur på området. Kort om de tre projekter Familieteamet, Misbrugscenter Nordsjælland Teamet består af en teamleder og fire andre medarbejdere fra alkohol- og misbrugsambulatorierne i det tidligere Frederiksborg Amts Misbrugscenter. Indsatsens målgruppe er familier og pårørende med familiære problemer der skønnes at udspringe fra et eller flere familiemedlemmers misbrugsproblemer. Familieteamets direkte tilbud til målgruppen er: Familiebehandling, parsamtaler, børnesamtaler, netværksmøder, grupper for voksne pårørende, børneog ungegrupper samt individuelle psykologsamtaler. Tilbuddet til den enkelte familie tilrettelægges efter familiemedlemmernes individuelle ønsker og en vurdering af familiens behov. Metoden bygger på en integreret, systemisk familieterapi der er særligt tilrettet familier med alkoholproblemer. Der fokuseres på resurser, problemløsning og motivation. Det samlede børne- og familietilbud i det tidligere Frederiksborg Amt er gjort permanent fra Fra 2007 betales det fuldt ud af de henvisende kommuner. Børneprojektet, Nørbygård i Hanstholm Tilbuddet, der er en integreret del af Nørbygårds tilbud til familier med alkoholmisbrug, varetages af

9 Kort om de tre projekter to børnemedarbejdere og en pårørendemedarbejder. Børneprojektets målgruppe er familier med børn i alderen 0-18 år hvis forældre er eller har været i døgnbehandling og efterbehandling på Nørbygård. Børneprojektet tilbyder en lørdag i hver måned fælles familieaktiviteter for alle familier tilknyttet projektet. Familiemedlemmerne kan indgå i følgende grupper: misbrugere, voksne pårørende og børn/unge. I perioden mellem familielørdagene er der desuden gruppemøde for de unge og familiesamtaler og individuelle børnesamtaler efter behov. Metoden tager udgangspunkt i kognitiv terapi og psykodynamisk inspireret udviklingspsykologi (relations- og tilknytningsteorier). Der lægges vægt på at det er forældrene der har ansvaret i familien. Børneprojektet er finansieret af tidsbegrænsede projektmidler. Flerfamilieprojektet, Alkoholbehandlingen i Århus Projektet varetages af fire medarbejdere. Målgruppen er familier med alkoholproblemer hvor der er børn i aldersgruppen 0-18 år, og hvor den misbrugende forælder er under behandling i Alkoholbehandlingen. Det er et krav at den drikkende forælder skal være i behandling når familien starter i tilbuddet. Flerfamilieprojektet tilbyder en sammenhængende indsats bestående af indledende parsamtaler, to undervisningsdage for familierne, forældregruppe, børne- og ungegrupper samt familiesamtaler. Der tilbydes desuden individuelle samtaler med både misbrugere og pårørende. Metoden hviler på systemisk familieterapi, kognitiv terapi og psyko-edukation. Der arbejdes ud fra en struktureret, amerikansk problemløsningsmodel (McFarlane s model), udviklet i forbindelse med psykiatrisk behandling af unge skizofrene og deres familier, her tilpasset familier med alkoholproblemer. Der fokuseres lige meget på problemet og dets løsning. Projektet blev oprindeligt finansieret af tidsbegrænsede projektmidler. Flerfamilietilbudet finansieres nu af Århus Kommune der har sikret det til og med 2011.

10 10 Indledning

11 Planlægning Målene med at iværksætte et tilbud til børn og unge i misbrugsfamilier kan være utallige. Først og fremmest fremhæver projekterne de positive effekter et sådant arbejde kan have på familiens livskvalitet, bl.a.: Den negative sociale arv bliver brudt så børnene ikke bliver misbrugere Det forebygges at børnene udvikler andre problemer forårsaget af forældrenes misbrug Alle familiens medlemmer støttes i at udvikle sig i en positiv retning Mit liv består jo ikke kun af mig. Mit liv består også af mine børn. Det bliver der taget hånd om her så jeg kan være et helt menneske. (Eks-misbrugende far) For at nå disse mål arbejder de tre projekter med en række delmål der styrer det konkrete arbejde i indsatsen for familien. Blandt disse kan nævnes: Børn og forældre skal gives mulighed for at sætte ord på de problemer misbruget medfører, dvs. bryde tabu omkring dét at være en familie med misbrug Børn og forældre skal støttes i at blive opmærksomme på deres egne følelser, at udtrykke dem og at begynde at tage ansvar for deres egne behov Familien skal hjælpes til at etablere en sund indbyrdes rolle- og ansvarsfordeling, bl.a. skal forældrenes ansvar styrkes Børnene skal tilbydes ord der hjælper dem til at beskrive hvad der sker inden i og omkring dem for derigennem at kunne øge deres erkendelse og forståelse af egne følelser og reaktioner Børnene skal opleve respekt og føle ret til et eget liv og en egen udvikling der ikke skal underordnes forældrenes misbrug og behov Familietilbuddets indhold De tre projekter arbejder med sammenhængende tilbud til hele familien. Udgangspunktet er at det ikke kun er den drikkende der har problemer forårsaget af misbruget, men at alle familiens medlemmer får symptomer på det, især børnene. Hele familien skal derfor tilbydes hjælp. Der lægges vægt på at møde misbrugerne uden fordømmelse, men der tages fast afsæt i at misbruget har skadevirkninger for hele familien. Et sammenhængende familietilbud skaber mulighed for at:

12 12 Planlægning Alle familiens medlemmer kan udvikle sig i en positiv retning Familiens samspil forbedres med særlig vægt på at styrke forældrekompetencen i relation til misbrugets betydning for barnet Familiens samspil forbedres ved at anskue familien som et system der indeholder både en del af misbrugsproblemerne og en del af deres løsninger Barnet oplever bedre fungerende familier og færre belastningsfaktorer Familiens sociale netværk styrkes og den sociale isolation, som ofte er en følge af afhængighedsproblemer i familien, brydes Barnet oplever større nærhed til den misbrugende forælder Børnene får sat ansigter på de voksne der hjælper eller behandler deres forældre det øger børnenes tillid til disse personer, deres tro på at forældrene rent faktisk får hjælp og deres tryghed ved at overlade ansvaret til medarbejderne så de kan koncentrere sig om at være børn Familietilbuddene lægger vægt på at hjælpe forældre med at se og forstå deres børns behov og på at give dem muligheder for at handle på børnenes signaler. Der arbejdes med familiernes samspil, deres struktur og rollefordeling, og med familiemedlemmernes relationer til andre uden for den nære familie. Det kan være noget helt nyt for alle i familien at lære at mærke og udtrykke deres følelser og behov. For børn og ikke-misbrugende ægtefæller er det ofte nyt ikke at lade deres handlinger styre af et (misforstået) hensyn til misbrugerens følelser og behov. Som eksempel kan nævnes at mange børn undlader at deltage i aktiviteter sammen med andre børn fordi de ikke vil lade forælderen være alene hjemme, eller at de ikke fortæller om oplevelser der har gjort dem kede af det for ikke at belaste forældrene. Mange af målgruppens familier har udviklet en struktur hvor misbrugeren har fået rollen som barn i familien. Hvis familien skal hjælpes, er det vigtigt dels at støtte misbrugeren i at påtage sig en ny rolle som voksen, dels at hjælpe resten af familien med at give plads til at den pågældende kan fylde rollen ud. Det handler om at man, i allerbedste mening, kan være med til at vedligeholde noget man ikke ret gerne vil være med til at vedligeholde. Man er ikke skyld i problemet. Det er den der har et alkoholproblem, og som har kampen mod det her monster, som er den eneste der kan få skubbet monsteret væk. Men man kan måske have en adfærd der gør det nemmere for ham at få det sparket væk, eller man kan komme til at gøre noget som i virkeligheden gør det sværere for ham at få sparket det væk. (Medarbejder) Målgruppen Før et tilbud etableres, er det vigtigt at overveje præcist hvem der skal være dets målgruppe. Svarene på

13 Målgruppen 13 de følgende spørgsmål kan medvirke til at indkredse målgruppen: Skal den misbrugende forælder være i misbrugseller familiebehandling før den pågældendes børn kan indgå i et tilbud? Skal den misbrugende forælder være eller have været i behandling på netop den behandlingsinstitution hvor tilbuddet oprettes? Skal børnene, og eventuelt den ikke-misbrugende forælder, kunne fortsætte i tilbuddet i tilbagefaldsperioder, dvs. perioder hvor den misbrugende forælder har et aktivt alkoholmisbrug og ikke deltager i behandlingen? Kan børnene have for alvorlige vanskeligheder til at deltage? Er der en aldersbegrænsning på hvornår børnene kan deltage? Erfaringsmæssigt er det lidt af et forhindringsløb at få tilstrækkelig opbakning til at etablere et tilbud til børn i aktivt misbrugende hjem. Sættes børnenes behov i relation til de voksnes misbrugsstatus, udløses imidlertid en række tydelige fordele ved at børnene støttes samtidigt med at den misbrugende forælder er i behandling eller efterbehandling: Forældrene ansvarliggøres. Når den misbrugende forælder er i behandling, er det lettere at fastholde en alliance med begge forældre om at det er de voksne der har ansvaret for børnenes omsorg og udvikling. Denne alliance er vigtig for at forældrene kan fastholde at det er dem der skal sørge for tilstrækkelige betingelser så barnet ikke fremover alene skal håndtere de familieproblemer der er årsag til barnets vanskeligheder. Rum til forandringer. Når barnet ændrer adfærd som følge af behandlingen, vil en misbrugende forælder der selv er i behandling, bedre kunne acceptere og understøtte ændringerne. Signalværdi. Ved at fastholde et behandlingstilbud til forælderen viser man hvor betydningsfuldt det er for barnet at forælderen stopper sit misbrug. Skævvridning forhindres. Hvis kun barnet indgår i et tilbud, og ikke den misbrugende forælder, vil barnet kunne få en opfattelse af at han eller hun selv er årsag til familiens problemer at det er derfor det er barnet der modtager hjælp til at ændre adfærd ikke forældrene. Hvis det gøres til en forudsætning for tilbuddet til børnene at forældrene samtidig modtager tilbud, må det overvejes hvilke konsekvenser det skal have hvis forældrene trækker sig fra behandlingen. Først og fremmest skal der tages stilling til om der er tale om en familie hvor der er grund til bekymring for barnets aktuelle omsorgssituation. Hvis dette er tilfældet, fx hvis begge forældre er misbrugende eller barnet bor alene sammen med den misbrugende forælder, må barnets hjemkommune underrettes for at den rette støtte kan iværksættes. Det er kommunens ansvar at vurdere barnets forhold, derfor skal kommunen tage stilling til om der skal iværksættes andre hjælpeforanstaltninger som supplement eller erstatning for den støtte barnet hidtil har fået.

14 14 Planlægning Der er mange fordele ved at den misbrugende forælder indgår i et behandlingstilbud sideløbende med barnet. Alligevel er der erfaringsmæssigt en stor gruppe misbrugere med børn der ikke ønsker at modtage behandling, hverken individuel eller familiebehandling. Selvom de selv vægrer sig mod at indgå i et behandlingsforløb, kan deres børn godt have behov for støtte, fx i form af et gruppetilbud der kan hjælpe dem til at mestre at skulle leve med en misbrugende forælder. Hvis man vælger at tage imod børn af forældre der ikke ønsker at gå i behandling, vil det dog være nødvendigt at foretage en grundig udredning af barnets trivsel og omsorgssituation, særligt omfanget af den ikke-misbrugende forælders resurser til at sikre barnets udviklingsbetingelser. Lader man børn opholde sig i hjem med en alvorligt utilstrækkelig omsorgssituation, mens de modtager et støttetilbud, kan man utilsigtet være med til dække over årsagerne til barnets vanskeligheder og medvirke til at barnets udsatte situation forværres. Dette kan blive aktuelt hvis den tilbudte hjælp ikke kompenserer for manglerne i hjemmet, fx et isoleret gruppetilbud. Sandsynligvis vil barnet desuden, på grund af loyaliteten over for forældrene, have svært ved at tale om sine oplevelser, og vil derfor have ingen eller kun ringe gavn af støttetilbuddet (H.B. Christensen, 1998). Den holdning jeg har til det nu er at hvis I ikke kan lide mig som jeg er fordi jeg har en lidt anderledes baggrund eller har haft jamen så er det ikke mit problem, så er det jer. Altså, jeg har det sådan at jeg er åben over for hvis folk har Frafald spørgsmål om hvad der er sket i mit liv. Jeg har ikke noget imod at fortælle det. Heller ikke til dem der ikke rigtigt ved hvordan det er at have forældre der har været ude i misbrug. (Pige der har deltaget i et familietilbud). Risikoen for frafald er vigtig at medtænke når der sættes regler op for om den misbrugende forælder skal være i behandling for at samtlige familiens medlemmer kan deltage i et familietilbud. Interviews med familierne fastslår at det største problem ved at indgå i gruppetilbuddene er den ustabilitet, og de eventuelle frafald, som tilbagefald til misbrug kan afstedkomme. I forbindelse med gruppetilbud har frafald ikke kun konsekvenser for den frafaldne familie, men også for de grupper familiens medlemmer indgår i. Frafald medfører enten at gruppen bliver for lille, eller at der tilføres nye gruppemedlemmer. De voksne gruppedeltagere oplever det voldsomt frustrerende at skulle gentage deres livshistorie gang på gang for nye deltagere eller for deltagere der har været væk og er kommet tilbage. Frafald har en negativ indflydelse på hvor åben man vil være i gruppen. Når man ikke kan stole på at alle kommer igen, reduceres trygheden og dermed villigheden til at åbne sig. I øvrigt skaber det irritation at sidde og vente på gruppemedlemmer der ikke dukker op, og når de så kommer igen, kan gruppen komme til at møde dem negativt fordi den er frustreret over at have ventet. Forældrene er opmærksomme på at deres måde at

15 Rekruttering og motivation 15 møde tilbagevendte frafaldne kan have negativ effekt på deres motivation for at komme igen, men de har svært ved ikke at lade sig mærke med den frustration frafaldet har afstedkommet. (Se afsnittene om gruppetilbud til familier (s. 24) og børne- og ungegrupper (s. 29) for nærmere præsentation af disse tilbud.) Når det diskuteres hvor megen kontrol en misbruger skal have over sit alkoholforbrug for at familien kan indgå i et familietilbud, opstår et dilemma. På den ene side kan det mindske frafaldet i gruppetilbuddene at kræve en vis grad af reduktion af og kontrol over alkoholforbruget. Det kan sikre en vis stabilitet i grupperne og i den enkelte families behandlingsforløb. På den anden side kan krav til kontrol over misbruget være uhensigtsmæssige at stille fra starten fordi en del misbrugere først sættes i stand til at reducere forbruget når de er kommet i gang med familietilbuddet, herunder gruppetilbuddene. Krav til kontrol af misbruget kan således medvirke til at forældre og børn ekskluderes fra støttetilbud de har stærkt behov for. Dilemmaet kan eventuelt tages op i voksengrupperne (jf. afsnittet Gruppetilbud til familier (s. 24)) for at skabe forståelse for det hensigtsmæssige i at tage folk ind i gruppen selvom der er risiko for tilbagefald at det kan være bedre end slet ikke at give familien mulighed for at deltage. Jeg tror at noget af det som jeg tænker er vigtigt, det er det der med at vi ved at dét at have en afhængighed, det handler ikke bare om viljestyrke for at komme ud af det. Det hører jeg tit når de kommer til mig; Jamen, folk siger jo bare til mig at jeg skal tage mig sammen, og det kan jeg bare ikke. Her kan de få noget anerkendelse på at det er rigtig svært. (Medarbejder) Tilsyneladende udebliver de pårørende også ofte fra gruppemøderne når misbrugeren har tilbagefald. Derfor er det vigtigt allerede ved de indledende møder med familien at berøre dette emne. Børn af misbrugende forældre har i reglen mange negative erfaringer med pludselige og uforståelige brud på relationer. For ikke at gentage disse erfaringer, må familietilbuddene gøre op med sig selv om børn kan fortsætte deres behandlingsforløb selvom forældrene trækker sig. Hvis man vælger at børnene ikke kan fortsætte, skal man tage stilling til hvordan tilbuddet kan afsluttes med behørig respekt for de relationer børnene har etableret til behandlere og øvrige gruppedeltagere. Hvis børnene kan fortsætte i tilbuddet, uagtet forældrenes misbrug, skal dette formidles helt fra starten. For løbende at sikre barnets deltagelse i gruppemøder, må det på forhånd aftales hvordan barnet kommer til og fra møderne hvis forældrene får tilbagefald, eller af andre grunde ikke kan hente og bringe. Det kan for eksempel aftales at barnet kan følges med andre eller køres i taxi. Rekruttering og motivation Hvem man vælger at modtage i familietilbud, afhænger af tilbuddets forankring. I de tre projekter, som alle er forankrede i misbrugsbehandlingsinstitutioner, er

16 16 Planlægning der faste visitationsprocedurer når en misbruger henvender sig for at få behandling. Procedurerne sikrer at det afdækkes om der bor børn hos misbrugeren, eller om den pågældende har samvær med børn. I så tilfælde sørger helt faste strukturer for at misbrugeren med det samme, eller meget hurtigt efter den første kontakt, introduceres for børne- og familietilbuddet af en eller flere medarbejdere herfra. I udvælgelsen af misbrugsfamilier til familietilbud er det væsentligt at være opmærksom på eventuelle barrierer hos forældrene i forhold til at lade børnene modtage støtte relateret til forældrenes misbrug. Alkoholmisbrug er tabubelagt, og benægtelse og hemmeligholdelse er karakteristiske følgesvende til misbruget. En almindelig barriere for rekrutteringen til familietilbuddet vil derfor være en manglende erkendelse af misbruget og dets konsekvenser for børnene, især når tilbuddet ikke er forankret i en misbrugsbehandlingsinstitution. I starten der troede jeg ikke på min mor. Fordi hun kom jo kun herop fordi hun hun sagde: Jamen, jeg tager herop for jeres skyld for hendes børns skyld. Men det var ikke det hun skulle sige. Det hun skulle sige var: Jeg tager herop for min egen skyld. Og det var faktisk først efter et par måneder, hvor hun havde været heroppe, at hun sagde: Jamen, jeg er her for min egen skyld fordi jeg er alkoholiker. Og det var der jeg begyndte at tro på hende. (Pige der deltager i familietilbud) I de tre projekter ses ikke samme grad af rekrutteringsvanskeligheder som beskrives andre steder (fx hos Nyboe, 2005). Dette kan skyldes netop disse tilbuds forankring i misbrugsbehandlingen hvor forældrene jo netop har henvendt sig i erkendelse af at de har et for stort forbrug af alkohol. Selvom ønsket om forandring muligvis er ambivalent, og selvom det ikke er let for forældrene at erkende misbruget og dets konsekvenser for børnene, betyder henvendelsen til misbrugsbehandlingsinstitutionen at det første skridt mod at bryde tabu allerede er taget. En vigtig del af rekrutteringen er at sikre at både misbrugende og ikke misbrugende forældre giver deres tydelige opbakning til at deres børn indgår i et behandlingstilbud. I familier med alkoholproblemer, hvor benægtelse eller hemmeligholdelse af misbrugets eksistens og konsekvenser er en integreret del af familiens samspil indadtil og udadtil, kan det være en stor overvindelse for forældre at give barnet tilladelse til at tale om misbruget. Det kan også være svært for barnet at høre og tro på at forældrene mener at de accepterer denne nye åbenhed. I arbejdet med at motivere den misbrugende forælder til at gøre noget ved sit misbrug, kan den pågældende have brug for tid til at erkende sit misbrug og misbrugets følgevirkninger for hans eller hendes børn. Den ædru forælder kan også have brug for tid og hjælp til at erkende at børnene ikke har kunnet beskyttes imod de virkninger misbruget har haft på hele familiens liv og samliv. Begge forældre kan være tyngede af skyld, og begge forældre kan ønske at lægge låg på fortiden. Hele familien kan være vævet ind

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Børn i familier med alkoholproblemer En evaluering af Hvidovre Hospitals Alkoholenhed om tilbud til børnefamilier og samarbejde med socialforvaltningen August 2008 Marianne Højland og Marianne Malmgren

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere "Jeg synes, det er vigtigt at komme ud, for når man ryger, så sidder man for det meste bare derhjemme" Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere Oktober 2007 Jonas Markus

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte Inspirationshæfte Alle skal med At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling Et almindeligt alkoholteams historie om hvorfor og hvordan Slagelse Misbrugscenter Kolofon Slagelse

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere The part of join-in centres in addiction treatment and their contribution to rehabilitation of clean addicts Af

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann Børnegruppen Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum 2000 Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om børn i alkoholfamilier... 4 Del 1. Samarbejdspartneres oplevelse af projektets udvikling...

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel 2009 Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009

Læs mere

frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier

frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere