FOR KOMMUNALE BEVILLINGSOMRÅDER BUDGET EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR KOMMUNALE BEVILLINGSOMRÅDER BUDGET 2012-2015 EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015"

Transkript

1 HANDLEKATALOG EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET AUGUST 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING MILJØ- OG PLANOMRÅDET BOLIGADMINISTRATION TRAFIK OG MILJØ UNDERVISNINGS- OG BØRNEOMRÅDET SKOLER BØRNEPASNING BISTAND TIL BØRN OG UNGE KULTUR- OG SUNDHEDSOMRÅDET KULTUR OG BORGERSERVICE SUNDHEDSOMRÅDET SOCIALOMRÅDET SOCIALOMRÅDET HANDICAP OG SOCIALPSYKIATRI ÆLDRE ADMINISTRATIONSOMRÅDET ADMINISTRATION OG FÆLLESFUNKTIONER ARBEJDSMARKED TVÆRGÅENDE FORSLAG EFFEKTIVISERINGSTILTAG

3 1. INDLEDNING Dette handlekatalog anviser effektiviserings- og besparelsesforslag for samtlige kommunale bevillingsområder i Skanderborg Kommune. Kataloget består af en beskrivelse af konsekvensen ved en budgetbesparelse på ca. 40 mio. kr. Disse forslag er udarbejdet af fagsekretariater og stabe. Derudover har Direktionen fremsat et forslag om yderligere effektiviseringer med baggrund i det forslag til en effektiviseringsstrategi, som bliver forelagt Byrådet på budgetseminaret. Kataloget er opdelt efter bevillingsområder. Tabel 1 viser et samlet overblik over forslagene, der beskrives nærmere i kapitel 2-7 mens tabel 2 anviser de økonomiske konsekvenser af Direktionens oplæg til en effektiviseringsstrategi, der uddybes i kapitel 8. Tabel 1: Samlet overblik over budgetreduktionsforslag (i kr.): Emne Boligadministration: 1. Reduktion af udvendig bygningsvedligeholdelse Trafik og miljø: 2. Reduktion af vejvedligeholdelse Forringet vintertjeneste Kollektiv transport Skole: 5. Lukning af Hylke Skole Budgetanalyse: folkeskoleområdet: Genforhandling af OK og centrale akkorder. 7. Frivillig undervisning i Folkeskolen Ledelsestid i Folkeskolen Tildeling til SFO Flytning af Niels Ebbesen skolens SFO Forældrebetaling SFO Budgetanalyse: klubområdet: 12a. Differentieret forældrebetaling - klubber b. Stigning forældrebetaling - klubber ALTERNATIV Specialundervisningsområdet Bortfald af klubtilbud for specialklasseelever klasse Befordring Tildeling til Ungdomsskolen Børnepasning: Ved ændret lovgrundlag vedr. klubber: 17. Tildeling til børnehaver og integrerede institutioner (samme som 22) Budgetanalyse klubområdet: 18a. Differentieret forældrebetaling klubber b. Stigning forældrebetaling - klubber ALTERNATIV Harmonisering af klubtilbud i Hørning Bortfald af klubtilbud 7. klasse (samme som 26) Bortfald af klubtilbud for specialklasseelever klasse (samme som 27) Ved uændret lovgrundlag vedr. klubber: 22. Tildeling til børnehaver/integrerede institutioner (samme som 17) Harmonisering af klubtilbud i Hørning Ændret ledelsesstruktur

4 25. Tildeling til Dagtilbuds- og skoleklubber Bortfald af klubtilbud 7. klasse (samme som 20) Bortfald klubtilbud for specialklasseelever klasse (samme som 21) Bistand til børn og unge: 28. Ændret organisering af sprog- og læseområdet Hjemtagelse af opgaver i PPR Lavere fødselstal Sundhedsplejen Ændring opgaveløsning Børnefysioterapeuter Reduktion på det specialiserede socialområde Kultur og borgerservice: 33. Opstregning af boldbaner Folkeoplysningsområdet, rammen Folkebiblioteket Talentpuljen Kultursamvirkets pulje Idrætssamvirkets pulje Juulsgaard drift Søbadet i Skanderborg Sundhed: 41. Aktiviteter indenfor tobaksområdet Aktiviteter indenfor kostområdet Sundhedspulje Socialområdet: 44. Besparelse på Frivilligt Socialt Arbejde (FSA) Dagbehandling alkohol Døgnbehandling alkohol Døgnbehandling stof Handicap og socialpsykiatri: 48. Forudsat effekt Social Rammeaftale interne og eksterne tilbud omfattet af social rammeaftale 49. Strukturelle ændringer og harmonisering af serviceniveau Besparelse på psykiatriområdet Ældre: 51. Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter Servicelovens Etablering af ét daghjemstilbud i stedet for to Udnyttelse af produktionskapacitet Vores Køkken Yderligere forudsat effekt vedr. hverdagsrehabilitering Reduktion af serviceniveau, aflastningsophold, samt effektivisering af korttidspladser Strukturtilpasning: Lukning af plejecenter Dalbogaard Strukturtilpasning: Lukning af plejecenter Søndervang Administration og fællesfunktioner: 58. Genforhandling af IT-kontrakter Besparelser vedrørende konto 6, generelt Arbejdsmarkedsområdet: 60. Ungdommens Uddannelsesvejledning, Odder- Skanderborg Tværgående forslag: 61. Takstændring af kørselsgodtgørelse til lav takst for kommunalt ansatte I alt:

5 Tabel 2: Effektiviseringstiltag (i kr.): Emne Direktionens oplæg: Effektivisering ½ pct. på kontrakt- og aftaleholderniveau Effektivisering på fællesniveau I alt:

6 2. Miljø- og Planområdet 2.1. Boligadministration Fagsekretariat: Teknik og Miljø Udmeldt ramme til handlekataloget: kr. Overblik over forslag (i kr.): Emne 1. Reduktion af udvendig bygningsvedligeholdelse I alt: Reduktion af udvendig bygningsvedligeholdelse Færre ressourcer til udvendig bygningsvedligeholdelse vil forventeligt medføre flere og dyrere fremtidige reparationer. Besparelsen får ikke indflydelse på ESCO-projektet (projekt vedrørende energireonovering i alle bygninger) og ESCO-projektet fortsætter som planlagt. Gener med varme og kuldetræk. Gener med varme og træk. Kan iværksættes straks Trafik og Miljø Fagsekretariat: Teknik og Miljø Udmeldt ramme til handlekataloget: kr. Overblik over forslag (i kr.): Emne 2. Reduktion af vejvedligeholdelse Forringet vintertjeneste Kollektiv transport I alt:

7 2. Reduktion af vejvedligeholdelse Budgettet for vejudstyr, m.v. reduceres. Det er særligt skilte, samt reparation af broer og tunneler, der spares på. Dette svarer til en besparelse på ca. 31 procent af budgettet til skilte, broer/tunneler, autoværn og vejafmærkning. Trafiksikkerheden og trafikforløbet kan blive forringet. Ingen Kan implementeres straks. 3. Reduktion af serviceniveauet på vintertjeneste Vintertjenesten reduceres, således at indsatsen gøres færre steder, og senere. Der skal igangsættes en justering af vinterregulativet. Denne justering af vinterregulativet er en yderligere reduktion i serviceniveauet i forhold til den reduktion, der blev vedtaget foråret Muligt flere trafik- og faldskader, forringet tilgængelighed for skolebørn, hjemmepleje, renovation m.v. Entreprenørafdelingen skal afvikle personale og hjemmeplejen kan få sværere ved at komme frem. Kan igangsættes ved årsskiftet 2011/ Kollektiv transport Skanderborg Kommunes indsats ifm. Letbanen neddrosles. Bidraget til Letbanesekretariatet bibeholdes, men der er ikke ressourcer til uddybende analyser. Ingen umiddelbare konsekvenser. Ingen umiddelbare konsekvenser. Kan igangsættes straks. 7

8 3. Undervisnings- og Børneområdet 3.1. Skoler Fagsekretariat: Børn & Unge Udmeldt ramme til handlekataloget: kr. Overblik over forslag (i kr.): Emne 5. Lukning af Hylke Skole Budgetanalyse: folkeskoleområdet: Genforhandling af OK-08 og centrale akkor- der. 7. Frivillig undervisning i Folkeskolen Ledelsestid i Folkeskolen Tildeling til SFO Flytning af Niels Ebbesen skolens SFO Forældrebetaling SFO Budgetanalyse: klubområdet: 12a. Differentieret forældrebetaling klubber b. Stigning forældrebetaling klubber ALTERNATIV 13. Specialundervisningsområdet Bortfald af klubtilbud for specialklasse elever 8-9 klasse 15. Befordring Tildeling til Ungdomsskolen I alt (afhængig af valg af forældrebet. klubber)

9 5. Lukning af Hylke skole Lukning af Hylke skole fra skoleåret 2012/2013. Eleverne overføres herefter til Virring Skole (distriktsskolen). Eleverne fra Hylke Skole kan sammen med eleverne fra Virring rummes i 2 spor ved almindelig klassedannelse. Som udgangspunkt vil antallet af klasser på Virring Skole (0. 2. klasse) således være uændret ved en elevoverførsel fra Hylke. Ovenstående er i tråd i med anbefalingerne fra skoleanalysen. Herefter vil kunne spares: Knap 1 lærerstilling Bygningsudgifter (pedel, rengøring, opvarmning mv.) Ved lukning af Hylke skole og efterfølgende flytning af eleverne til Virring Skole, er der allerede en eksisterende busforbindelse. Herefter er vurderingen, at der ikke vil blive ekstra befordringsudgifter, idet der fra Hylke til Virring er 2 afgange: (kl og kl. 7.10). Disse afgange har samlet plads til ca. 140 passagerer. En optælling i foråret 2011 viste, at der i gennemsnit er henholdsvis 33 og 38 passagerer på de 2 afgange. Fra Virring til Hylke er der følgende afgange om eftermiddagen: (kl , kl. 12,35, kl og kl ). Køretiden fra Hylke Stadion til Virring Skole er 15 minutter i bil. I bus er transporttiden gennemsnitlig på 20 minutter. Afgangene med bus er i forvejen etableret, og der vil således ikke være tale om afledte udgifter til transport. Fagsekretariatet for Teknik & Miljø gør endvidere opmærksom på, at såfremt benyttelse af bygningen i Hylke Skole fastholdes, er der et umiddelbart renoveringsbehov ekskl. ventilation på knap 4,0 mio. kr. Hylke Skole er meget nedslidt det gælder både den indvendige og den udvendige del. Dele af bygningen er ikke isoleret, og den er energimærket i laveste klasse energiklasse G. Der vil ikke længere være en skole i lokalsamfundet. Eleverne i 0-2. klasse vil geografisk få længere til skole, og i det omfang busafgangene om eftermiddagen ikke er tilstrækkelige, vil forældre selv skulle afhente i Virring. Ved en evt. lukning af skoletilbuddet, skal gøres opmærksom på, at bygningerne bruges i anden sammenhæng i dag (foreninger i lokalområdet). Deres muligheder for fortsat at have lokaler til rådighed skal afklares. Reduktionen svarer til knap 1 lærerstilling. Personalet vil fremadrettet arbejde i et stærkere fagligt miljø med bedre mulighed for sparring med fagkolleger. Forslaget har virkning fra 1. august 2012 (skoleår 2012/2013). 9

10 6. Budgetanalysen på Folkeskoleområdet Overordnet synliggør budgetanalysen på Folkeskoleområdet, at det er vanskeligt, at udmønte yderligere reduktioner på skolernes tildeling, uden samtidig at foretage justeringer af mere strukturel karakter. De forskellige handlemuligheder som analysen beskriver, fremgår af særskilt bilag. Det er muligt at genforhandle OK-08 bl.a. i relation til minimumsaftalen for skolebiblioteksrelaterede opgaver i det pædagogiske læringscenter og evt. i forhold til lærernes faktortid samt centrale akkorder (TR, MED, Sikkerhedsarbejde). Derudover er der mulighed for at reducere i tildelingen til SSP på skoleniveau og i tiden til skolebibliotekskonsulenten. Da forslaget forudsætter forhandlinger, er det vanskeligt at angive de præcise konsekvenser. I relation til minimumsaftalen for skolebibliotekarsrelaterede opgaver kan det bemærkes, at fagsekretariatet i samarbejde med skolelederne i 2011 har iværksat et udviklingsarbejde med henblik på at udvikle skolernes pædagogiske læringscentre. En besparelse på området kan få negativ betydning for udviklingsprojektet. Det kan generelt bemærkes, at en omfordeling af lærernes arbejdstid mod øget undervisningstid (fra andre opgaver), kan få betydning for serviceniveauet for disse andre opgaver, eksempelvis skole/hjem samarbejdet, lærernes forberedelse samt lærernes deltagelse i kurser. Reduktionen svarer til ca. 5 lærerstillinger. Forslaget har virkning fra 1. august 2012 (skoleåret 2012/2013). 10

11 7. Frivillig undervisning i Folkeskolen Afskaffelse af midler til frivillig undervisning efter Folkeskolelovens 3, stk. 3 fra skoleåret 2012/2013. Lovgivningsmæssigt er der mulighed for at indføre brugerbetaling på området, og det vil derfor som alternativ være muligt at fastholde den frivillige undervisning på den enkelte skole finansieret via brugerbetaling. Den frivillige undervisning er på mange skoler med til at fastholde en kultur omkring teater, musikudøvelse og billedkunst. Den frivillige undervisning er ofte i tæt samspil med musisk kreative fag og er et supplement til disse fag for de børn, der har en særlig interesse på området. Midlerne gives særskilt som en del af den samlede timetildeling, og skolerne har herefter kunnet udmønte indenfor den samlede tildeling af ressourcer (og dermed ikke i fuldt omfang nødvendigvis har prioriteret midler specifikt til frivillig undervisning). I praksis vil en reducering af disse midler derfor kunne have konsekvenser på andre områder end den frivillige undervisning. Reduktionen svarer til knap 2,5 lærerstilling. Forslaget har virkning fra 1. august 2012 (skoleåret 2012/2013). 11

12 8. Ledelsestid i folkeskolen Tildelingen til ledelsestid ændres, således skolerne tildeles 47,5 timer pr. fuldtidsansat i stedet for 49 timer med virkning fra skoleåret 2012/2013. Der vil være behov for en skarpere prioritering af ressourceanvendelsen til den overordnede ledelse. Reduktionen svarer til 2/3 lærerstilling. Forslaget har virkning fra 1. august 2012 (skoleåret 2012/2013). 9. Tildeling til SFO Den variable tildeling til SFO (a prisen pr. barn) reduceres med 5 pct. Ændringen har ikke indflydelse på forældrebetalingen, idet der ikke er loft over denne. Nettobeløbet er således udtryk for en reduceret budgetramme for SFO erne. I det omfang kontraktholderne udmønter besparelsen via en personalereduktion, får det betydning for serviceniveauet. Eksempelvis som: Faldende aktivitetsniveau generelt Færre aktiviteter ud af huset (herunder ophør af lejrture) Mindre bemanding i ferieperioder Generelt flere børn pr. medarbejder Mindre tid til børn med særlige behov Reduktionen svarer til ca. 10 pædagogstillinger. 12

13 10. Flytning af Niels Ebbesen skolens SFO fra Mallinggård til skolen Niels Ebbesen Skolens SFO lokaler er beliggende på Mallinggård, dvs. geografisk udenfor selve skolen modsat andre skoler. Ved at flytte eleverne i fritidsdelen ned på skolen, kan der spares udgifter til bygningen Mallinggård (el, vand, varme, rengøring, etc.). Besparelsen er beregnet ud fra de tildelte midler til Mallinggård, fratrukket de merudgifter, der falder på skolens lokaler som følge af flytningen. Afhængig af de nuværende brugeres tilfredshed med at benytte Mallinggård frem for skolens fysiske rammer, kan forslaget opleves som en serviceforringelse. SFO-personalet skal fysisk flytte arbejdssted til skolen. Fysisk/praktisk vil det være muligt at overflytte børnene med virkning fra skoleåret 2013/2014, idet en overflytning forudsætter en renovering af de tidligere indskolingslokaler på Niels Ebbesen Skolen. Der er tidligere opgjort et samlet resterende renoveringsbehov på Niels Ebbesen Skolen på 8 mio. kr., hvori også indgår renovering af det tidligere indskolingsafsnit. Dette beløb er ikke en del af den nuværende investeringsoversigt. Som alternativ til en gennemførelse af det samlede resterende renoveringsbehov på 8 mio. kr., kan en tilpasning af de tidligere indskolings-lokaler til SFO-brug gennemføres for et noget mindre beløb, som der ikke på nuværende tidspunkt findes en nærmere angivelse af. 13

14 11. Forældrebetaling vedrørende SFO Forældrebetalingen for SFO hæves ud over p/l-fremskrivning med yderligere 50 kr. pr. måned. Forældrebetalingen udgør i 2011 følgende for SFO: SFO 0-2. klasse: kr./måned SFO 3. klasse: kr./måned Den indregnede merindtægt er konsekvensen af bruttoindtægt modsvaret af merudgifter til friplads- og søskendetilskud. Forældre vil opleve den øgede forældrebetaling som en serviceforringelse. Ingen. 14

15 12. Budgetanalyse: klubområdet: 12a. Differentieret forældrebetaling klubber Den nuværende forældrebetalingstakst i skoleklubber udgør 444 kr. pr. måned for alle årgange i klasse. Der vil kunne indføres en differentieret forældrebetaling på årgange. Den nylige analyse af klubområdet viser, at omegnskommunernes takster i dag ligger væsentligt over taksterne i Skanderborg Kommune. I nedenstående forslag til månedstakst er til orientering medtaget nuværende takster for SFO: SFO 0-2 klasse: 1854 kr. (som hidtil) SFO 3. klasse: kr. (som hidtil) Klub 4. årgang: kr. (hidtil 444 kr.) eftermiddag Klub 5/6. årgang: 700 kr. (hidtil 444 kr.) eftermiddag Klub 7. årgang: 450 kr. (hidtil 444 kr.) eftermiddag Alternativet til en forøgelse af forældrebetalingen i 7. klasse kunne være en halvering af a prisen, således at klubberne modtager et mindre beløb for 7. klasses eleverne Samtidig afsættes 0,3 mio. kr. til ændret visiteringsprincip for socialpædagogisk friplads. Dette sker for at modvirke, at stigningen i forældrebetalingen indebærer, at forældre til børn med særlige behov fravælger tilbuddet. Som konsekvens af forventet ny lovgivning er ingen klubtilbud fremadrettet organiseret under Dagtilbudsloven, hvorefter der ikke er maksimal forældrebetaling for dagtilbudsklubber med konsekvens for maksimal stigning vedrørende skoleklubber (der er tidligere truffet politisk beslutning om, at forskellen på taksten mellem de 2 nuværende klubtyper maksimalt må udgøre 100 kr./måned). Den indregnede merindtægt er konsekvensen af bruttoindtægt modsvaret af merudgifter til friplads- og søskendetilskud, samt socialpædagogiske fripladser. Forældre vil opleve en øget forældrebetaling som en serviceforringelse. En øget forældrebetaling kan indebære, at færre børn melder sig ind i et klubtilbud eller at flere melder sig ud og at især forældre til børn i de svageste familier fravælger tilbuddet grundet prisen. Hvis der er færre indmeldte børn, vil ressourcetildelingen til klubberne falde med konsekvens for antallet af ansatte. 15

16 12b. Stigning i forældrebetaling klubber ALTERNATIV til 12a Forældrebetalings-taksten øges fra 444 kr. til 700 kr. pr. måned gældende alle årgange. Den nylige analyse af klubområdet viser, at omegnskommunernes takster i dag ligger væsentligt over taksterne i Skanderborg Kommune. Alternativet til en forøgelse af forældrebetalingen i 7. klasse kunne være en halvering af a prisen, således at klubberne modtager et mindre beløb for 7. klasses eleverne. Samtidig afsættes 0,3 mio. kr. til ændret visiteringsprincip for socialpædagogisk friplads i alt for alle klubtilbud. Dette sker for at modvirke, at stigningen i forældrebetalingen indebærer, at forældre til børn med særlige behov fravælger tilbuddet. Som konsekvens af forventet ny lovgivning er ingen klubtilbud fremadrettet organiseret under Dagtilbudsloven, hvorefter der ikke er maksimal forældrebetaling. Den indregnede merindtægt er konsekvensen af bruttoindtægt modsvaret af merudgifter til friplads- og søskendetilskud, samt socialpædagogiske fripladser. Nettomerindtægten er ved anden takst end 700 kr. følgende (ekskl. pulje til socialpædagogisk friplads): v/500 kr./måned: kr. v/600 kr./måned: kr. v/800 kr./måned: kr. Forældre vil opleve den øgede forældrebetaling som en serviceforringelse. En øget forældrebetaling kan indebære, at færre børn melder sig ind i et klubtilbud/flere melder sig ud og at især forældre til børn i de svageste familier fravælger tilbuddet grundet prisen. Hvis der er færre indmeldte børn, vil ressourcetildelingen til klubberne falde med konsekvens for antallet af ansatte. 16

17 13. Specialundervisningsområdet Reduktion af budgetrammen til specialskoletilbud med 1,0 mio. kr. Reduktionen skal ses i forlængelse af kommunens vedtagne strategi på området. Reduktionen forudsætter fortsat visitering til egne tilbud contra tilbud i andre kommuner/regioner. Dertil kommer en fortsat omlægning og tilpasning af egne tilbud, herunder evt. sammenlægning og/eller lukning samt en større grad af inklusion i det almene skolemiljø. I det omfang, reduktionen ikke opnås via ovenstående, kan der være behov for at reducere i midlerne til egne tilbud. Det vil umiddelbart medføre/opleves som serviceforringelser. I det omfang, der i stigende grad visiteres til egne tilbud frem for andre kommuner/regioner, tildeles flere budgetmidler til egne tilbud. I praksis vil det medføre flere nyansættelser. 14. Bortfald af klubtilbud til specialklasseelever i klasse Klubtilbuddet til specialklasseelever i 8. og 9. klasse bortfalder med virkning fra skoleåret 2012/2013. Forslaget vedrører den særlige tildeling til klubber, der ligger udover den almindelige a pris tildeling pr. barn. Herefter vil disse fritidstilbud være sidestillet med tilbud i det almene miljø. De mulige brugere på 8./9. årgang vil opleve forslaget som en serviceforringelse. Der er tale om et tilbud til børn med særlige behov og der kan således i enkelte tilfælde blive tale om, at der under Serviceloven skal etableres et tilbud, som vil medføre en udgift for det specialiserede område. Reduktionen svarer til 1,75 pædagogstillinger. Forslaget har virkning fra 1. august 2012 (skoleåret 2012/2013). 17

18 15. Befordring Reduktion af budgetrammen vedrørende befordring. Rammen dækker kørsel til specialtilbud, skoleplaceringer, sygetransport mv. Det forventes fortsat at kunne effektivisere og tilpasse serviceniveauet med reducerede udgifter til følge. Ved evt. tilpasning af serviceniveau, vil det kunne opfattes som en serviceforringelse (tidspunkt for afhentning på bopæl og skole). 16. Tildeling til Ungdomsskolen Reduktion af Ungdomsskolens budgetramme med 2 pct. Tildelingen dækker udgifter til lønninger, bygninger og øvrige udgifter for Ungdomsskolen, såvel som de ungdomsklubber, der er organiseret under Ungdomsskolen. Der er tale om en fast tildeling på hele budgetrammen, som ikke reguleres årligt uanset ændringer i antallet af børn og unge indenfor målgruppen. Generelt vil ovenstående indebære et faldende serviceniveau overfor brugere, idet der vil blive tale om en smallere tilbudsvifte. Det kan indebære følgende: Reduktion i antallet af undervisningshold. Reduktion af elevtransport til undervisning. Reduktion i øvrige udgifter som administration, uddannelse og mødeaktivitet. Reduceret åbningstid og sæsonlængde i ungdomsklubberne. En række undervisere vil ikke blive genansat for kommende skoleår. Forslaget har virkning fra skoleåret 2012/2013 for den del af reduktionen, der vedrører selve Ungdomsskolen. 18

19 3.2. Børnepasning Fagsekretariat: Børn & Unge Udmeldt ramme til handlekataloget: kr. Generelt i forhold til bevillingen med tilhørende forslag: I Aftalen om kommunernes økonomi indgået mellem Regeringen og KL indgår et lovforslag om at samle alle klubtilbud under enten Folkeskoleloven eller Ungdomsskoleloven. Idet der fortsat kun er tale om et lovforslag, er nedenstående forslag opdelt i forslag med udgangspunkt i: Ændret lovgrundlag Nuværende lovgrundlag Det bemærkes, at uanset om lovforslaget vedtages, kan kommunen selv vælge, hvilket lovgrundlag klubtilbuddene skal drives efter, men en stigning i forældrebetaling fordrer et andet lovgrundlag end Dagtilbudsloven. Såfremt lovgrundlaget ændres, så er det vigtigt, at såvel eftermiddagsklubtilbuddet som aftenklubtilbuddet fortsætter som en helhed, set i forhold til at kunne sammensætte hele personstillinger. Det giver mulighed for at fastholde fokus på helheden i løsningen af en række pædagogiske og praktiske opgaver. Den forholdsmæssige andel for klubområdet udgør ca. 1 mio. kr. af de 5,9 mio. kr. for pasningsområdet. Endelig bemærkes, at klubtilbud generelt er et kan-tilbud for en kommune at drive. Overblik over forslag ved ændret lovgrundlag for de nuværende Dagtilbudsklubber (i kr.): Emne 17. Tildeling til børnehaver og integrerede institutioner 18. Budgetanalyse klubområdet: 18a. Differentieret forældrebetaling klubber 18b. Stigning forældrebetaling klubber ALTERNATIV 19. Harmonisering af klubtilbud i Hørning 20. Bortfald af klubtilbud 7. klasse Bortfald af klubtilbud for special klasseelever 8-9 klasse I alt (afhængig af valg af forældrebetaling klubber): Overblik over forslag ved uændret lovgrundlag for Dagtilbudsklubber (i kr.): Emne 22. Tildeling til børnehaver/integrerede inst. 23. Harmonisering af klubtilbud i Hørning 24. Ændret ledelsesstruktur Tildeling til Dagtilbuds- og skoleklubber Bortfald af klubtilbud 7. klasse Bortfald klubtilbud specialklasseelever klasse I alt:

20 3.2.1 Handlekatalog ved ændret lovgrundlag for de nuværende Dagtilbudsklubber 17. Tildeling til børnehaver og integrerede institutioner Den variable tildeling til børnehaver og integrerede institutioner (a prisen pr. barn) reduceres med 2 pct. Dette betyder, at en børnehave modtager ca kr. mindre pr. barn pr. år i tildeling. En reduktion på 2 pct. svarer til et bruttobeløb i institutionernes budgetramme på 3,4 mio. kr. i Reduktionen har konsekvens for forældrebetalingen, idet der er maksimal betaling på 25 pct. Nettobeløbet er herefter bruttoreduktion, fratrukket lavere forældrebetaling og omvendt lavere udgifter til søskende- og fripladstilskud. Såfremt kontraktholder udmønter besparelsen via personalereduktioner får det betydning for serviceniveauet. Eksempelvis som: Faldende aktivitetsniveau generelt Færre aktiviteter ud af huset Mindre bemanding i ferieperioder Generelt flere børn pr. medarbejder Mindre tid til børn med særlige behov Såfremt besparelsen udmøntes ved at reducere i antallet af ansatte, vil det betyde en reduktion med 9 pædagogstillinger. 20

21 18. Budgetanalyse klubområdet: 18a. Differentieret forældrebetaling klubber Den nuværende forældrebetalingstakst i dagtilbudsklubber udgør 356 kr. pr. måned for alle årgange i klasse. Der vil kunne indføres en differentieret forældrebetaling på årgange. Den nylige analyse af klubområdet viser, at omegnskommunernes takster i dag ligger væsentligt over taksterne i Skanderborg Kommune. I nedenstående forslag til månedstakst er til orientering medtaget nuværende takster for SFO: SFO 0-2 klasse: 1854 kr. (som hidtil) SFO 3. klasse: kr. (som hidtil) Klub 4. årgang: kr. (hidtil 356 kr.) eftermiddag Klub 5/6. årgang: 700 kr. (hidtil 356 kr.) eftermiddag Klub 7. årgang: 450 kr. (hidtil 356 kr.) eftermiddag Alternativet til en forøgelse af forældrebetalingen i 7. klasse kunne være en halvering af a prisen, således at klubberne modtager et mindre beløb for 7. klasses eleverne Samtidig afsættes 0,3 mio. kr. til ændret visiteringsprincip for socialpædagogisk friplads. Dette sker for at modvirke, at stigningen i forældrebetalingen indebærer, at forældre til børn med særlige behov fravælger tilbuddet. Som konsekvens af forventet ny lovgivning er ingen klubtilbud fremadrettet organiseret under Dagtilbudsloven, hvorefter der ikke er max. forældrebetaling. Den indregnede merindtægt er konsekvensen af bruttoindtægt modsvaret af merudgifter til friplads- og søskendetilskud, samt socialpædagogiske fripladser. Forældre vil opleve en øget forældrebetaling som en serviceforringelse. En øget forældrebetaling kan indebære, at færre børn melder sig ind i et klubtilbud/flere melder sig ud og at især forældre til børn i de svageste familier fravælger tilbuddet grundet prisen. Samtidig kan det indebære, at klubberne mister det brede grundlag, de i dag driver klubber på. Det kan også indebære at velfungerende børn ikke tilmeldes tilbuddet, fordi der ikke nødvendigvis er behov for et klubtilbud. Hvis der er færre indmeldte børn, vil ressourcetildelingen til klubberne falde med konsekvens for antallet af ansatte. Der vil være færre voksne stillet til rådighed for de svage børn. 21

22 18b. Stigning i forældrebetaling klubber ALTERNATIV til forslag 18a Forældrebetalings-taksten øges fra 356 kr. til 700 kr. pr. måned gældende alle årgange. Den nylige analyse af klubområdet viser, at omegnskommunernes takster i dag ligger væsentligt over taksterne i Skanderborg Kommune. Alternativet til en forøgelse af forældrebetalingen i 7. klasse kunne være en halvering af a prisen, således at klubberne modtager et mindre beløb for 7. klasses eleverne. Samtidig afsættes 0,3 mio. kr. til ændret visiteringsprincip for socialpædagogisk friplads i alt for alle klubtilbud. Dette for at modvirke, at stigningen i forældrebetalingen indebærer, at forældre til børn med særlige behov fravælger tilbuddet. Som konsekvens af forventet ny lovgivning er ingen klubtilbud fremadrettet organiseret under Dagtilbudsloven, hvorefter der ikke er maksimal forældrebetaling. Den indregnede merindtægt er konsekvensen af bruttoindtægt modsvaret af merudgifter til friplads- og søskendetilskud, samt socialpædagogiske fripladser. Nettomerindtægten er ved en anden takst end 700 kr. følgende (ekskl. pulje til socialpædagogisk friplads): v/500 kr./måned: kr. v/600 kr./måned: kr. v/800 kr./måned: kr.. Forældre vil opleve den øgede forældrebetaling som en serviceforringelse. En øget forældrebetaling kan indebære, at færre børn melder sig ind i et klubtilbud eller flere melder sig ud og at især forældre til børn i de svageste familier fravælger tilbuddet grundet prisen. Samtidig kan det indebære at klubberne mister det brede grundlag, de i dag driver klubber på. Det kan også indebære, at velfungerende børn ikke tilmeldes tilbuddet, fordi der ikke nødvendigvis er behov for et klubtilbud. Hvis der er færre indmeldte børn, vil resursetildelingen til klubberne falde med konsekvens for antallet af ansatte. Der vil være færre voksne stillet til rådighed for de svage børn. 22

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

FORSLAG FRA KULTUR OG SUNDHEDSUDVALGET

FORSLAG FRA KULTUR OG SUNDHEDSUDVALGET HØRING AF BUDGET 2011 Oversigt: K01. Færre åbningstimer i hallerne (396.000 kr.)...2 K02. Foreningsopstregning af fodboldbaner (475.000 kr.)...2 K03. Søbadet i Skanderborg (85.000 kr.)...2 K04. Biblioteket

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Økonomiafdelingen Drift - Udvidelsesforslag til Budget 2009-2012 SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Driftsudgifter 1.100 500-1.000 Driftsindtægter Netto 1.100 500-1.000 Klub Furesø har siden 1. august 2007

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance

Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG - Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance Kataloget baserer sig på de budgetafdækninger,

Læs mere

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge)

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge) Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 28.02.2015 på integrationsområdet (Børn og Unge) Resume Børn og Unge har - sammen med Beskæftigelse og Sundhed og Økonomistaben - tidligere orienteret såvel direktionen som

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Projektet vil afprøve en fleksibel anvendelse af ressourcer mellem magistratsafdelingerne til gavn for det enkelte barn.

Projektet vil afprøve en fleksibel anvendelse af ressourcer mellem magistratsafdelingerne til gavn for det enkelte barn. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 3. september 2015 ABA som Investeringsprojekt for

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Referat fra møde i GJUK s bestyrelse torsdag den 29. august 2013 kl. 19,00 Afbud: Dennis Larsen og Sonny Behrendt 1.Godkendelse af referatet fra

Referat fra møde i GJUK s bestyrelse torsdag den 29. august 2013 kl. 19,00 Afbud: Dennis Larsen og Sonny Behrendt 1.Godkendelse af referatet fra Referat fra møde i GJUK s bestyrelse torsdag den 29. august 2013 kl. 19,00 Afbud: Dennis Larsen og Sonny Behrendt 1.Godkendelse af referatet fra Referatet godkendt uden bemærkninger. mødet den 30.5.2013

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

FORSLAG FRA SOCIALUDVALGET

FORSLAG FRA SOCIALUDVALGET Oversigt: S01. Besparelse vedr. døgnbehandling (393.000 kr.)...2 S2. Besparelse vedr. Forsorgshjem og krisecentre (97.000 kr.)...2 S03. Besparelse vedr. 18 frivilligt socialt arbejde (170.000 kr.)...3

Læs mere

Scenarier for fremtidige klub og fritidsordningstilbud

Scenarier for fremtidige klub og fritidsordningstilbud Scenarier for fremtidige klub og fritidsordningstilbud Scenarie 1 Klub for de ældste FO børn Beskrivelse Scenarie 1 Børn i 0.-4. klasse går i FO Børn i 5.-6. klasse går i klub. Klubtilbud på Karlsminde

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere