FOR KOMMUNALE BEVILLINGSOMRÅDER BUDGET EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR KOMMUNALE BEVILLINGSOMRÅDER BUDGET 2012-2015 EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015"

Transkript

1 HANDLEKATALOG EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET AUGUST 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING MILJØ- OG PLANOMRÅDET BOLIGADMINISTRATION TRAFIK OG MILJØ UNDERVISNINGS- OG BØRNEOMRÅDET SKOLER BØRNEPASNING BISTAND TIL BØRN OG UNGE KULTUR- OG SUNDHEDSOMRÅDET KULTUR OG BORGERSERVICE SUNDHEDSOMRÅDET SOCIALOMRÅDET SOCIALOMRÅDET HANDICAP OG SOCIALPSYKIATRI ÆLDRE ADMINISTRATIONSOMRÅDET ADMINISTRATION OG FÆLLESFUNKTIONER ARBEJDSMARKED TVÆRGÅENDE FORSLAG EFFEKTIVISERINGSTILTAG

3 1. INDLEDNING Dette handlekatalog anviser effektiviserings- og besparelsesforslag for samtlige kommunale bevillingsområder i Skanderborg Kommune. Kataloget består af en beskrivelse af konsekvensen ved en budgetbesparelse på ca. 40 mio. kr. Disse forslag er udarbejdet af fagsekretariater og stabe. Derudover har Direktionen fremsat et forslag om yderligere effektiviseringer med baggrund i det forslag til en effektiviseringsstrategi, som bliver forelagt Byrådet på budgetseminaret. Kataloget er opdelt efter bevillingsområder. Tabel 1 viser et samlet overblik over forslagene, der beskrives nærmere i kapitel 2-7 mens tabel 2 anviser de økonomiske konsekvenser af Direktionens oplæg til en effektiviseringsstrategi, der uddybes i kapitel 8. Tabel 1: Samlet overblik over budgetreduktionsforslag (i kr.): Emne Boligadministration: 1. Reduktion af udvendig bygningsvedligeholdelse Trafik og miljø: 2. Reduktion af vejvedligeholdelse Forringet vintertjeneste Kollektiv transport Skole: 5. Lukning af Hylke Skole Budgetanalyse: folkeskoleområdet: Genforhandling af OK og centrale akkorder. 7. Frivillig undervisning i Folkeskolen Ledelsestid i Folkeskolen Tildeling til SFO Flytning af Niels Ebbesen skolens SFO Forældrebetaling SFO Budgetanalyse: klubområdet: 12a. Differentieret forældrebetaling - klubber b. Stigning forældrebetaling - klubber ALTERNATIV Specialundervisningsområdet Bortfald af klubtilbud for specialklasseelever klasse Befordring Tildeling til Ungdomsskolen Børnepasning: Ved ændret lovgrundlag vedr. klubber: 17. Tildeling til børnehaver og integrerede institutioner (samme som 22) Budgetanalyse klubområdet: 18a. Differentieret forældrebetaling klubber b. Stigning forældrebetaling - klubber ALTERNATIV Harmonisering af klubtilbud i Hørning Bortfald af klubtilbud 7. klasse (samme som 26) Bortfald af klubtilbud for specialklasseelever klasse (samme som 27) Ved uændret lovgrundlag vedr. klubber: 22. Tildeling til børnehaver/integrerede institutioner (samme som 17) Harmonisering af klubtilbud i Hørning Ændret ledelsesstruktur

4 25. Tildeling til Dagtilbuds- og skoleklubber Bortfald af klubtilbud 7. klasse (samme som 20) Bortfald klubtilbud for specialklasseelever klasse (samme som 21) Bistand til børn og unge: 28. Ændret organisering af sprog- og læseområdet Hjemtagelse af opgaver i PPR Lavere fødselstal Sundhedsplejen Ændring opgaveløsning Børnefysioterapeuter Reduktion på det specialiserede socialområde Kultur og borgerservice: 33. Opstregning af boldbaner Folkeoplysningsområdet, rammen Folkebiblioteket Talentpuljen Kultursamvirkets pulje Idrætssamvirkets pulje Juulsgaard drift Søbadet i Skanderborg Sundhed: 41. Aktiviteter indenfor tobaksområdet Aktiviteter indenfor kostområdet Sundhedspulje Socialområdet: 44. Besparelse på Frivilligt Socialt Arbejde (FSA) Dagbehandling alkohol Døgnbehandling alkohol Døgnbehandling stof Handicap og socialpsykiatri: 48. Forudsat effekt Social Rammeaftale interne og eksterne tilbud omfattet af social rammeaftale 49. Strukturelle ændringer og harmonisering af serviceniveau Besparelse på psykiatriområdet Ældre: 51. Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter Servicelovens Etablering af ét daghjemstilbud i stedet for to Udnyttelse af produktionskapacitet Vores Køkken Yderligere forudsat effekt vedr. hverdagsrehabilitering Reduktion af serviceniveau, aflastningsophold, samt effektivisering af korttidspladser Strukturtilpasning: Lukning af plejecenter Dalbogaard Strukturtilpasning: Lukning af plejecenter Søndervang Administration og fællesfunktioner: 58. Genforhandling af IT-kontrakter Besparelser vedrørende konto 6, generelt Arbejdsmarkedsområdet: 60. Ungdommens Uddannelsesvejledning, Odder- Skanderborg Tværgående forslag: 61. Takstændring af kørselsgodtgørelse til lav takst for kommunalt ansatte I alt:

5 Tabel 2: Effektiviseringstiltag (i kr.): Emne Direktionens oplæg: Effektivisering ½ pct. på kontrakt- og aftaleholderniveau Effektivisering på fællesniveau I alt:

6 2. Miljø- og Planområdet 2.1. Boligadministration Fagsekretariat: Teknik og Miljø Udmeldt ramme til handlekataloget: kr. Overblik over forslag (i kr.): Emne 1. Reduktion af udvendig bygningsvedligeholdelse I alt: Reduktion af udvendig bygningsvedligeholdelse Færre ressourcer til udvendig bygningsvedligeholdelse vil forventeligt medføre flere og dyrere fremtidige reparationer. Besparelsen får ikke indflydelse på ESCO-projektet (projekt vedrørende energireonovering i alle bygninger) og ESCO-projektet fortsætter som planlagt. Gener med varme og kuldetræk. Gener med varme og træk. Kan iværksættes straks Trafik og Miljø Fagsekretariat: Teknik og Miljø Udmeldt ramme til handlekataloget: kr. Overblik over forslag (i kr.): Emne 2. Reduktion af vejvedligeholdelse Forringet vintertjeneste Kollektiv transport I alt:

7 2. Reduktion af vejvedligeholdelse Budgettet for vejudstyr, m.v. reduceres. Det er særligt skilte, samt reparation af broer og tunneler, der spares på. Dette svarer til en besparelse på ca. 31 procent af budgettet til skilte, broer/tunneler, autoværn og vejafmærkning. Trafiksikkerheden og trafikforløbet kan blive forringet. Ingen Kan implementeres straks. 3. Reduktion af serviceniveauet på vintertjeneste Vintertjenesten reduceres, således at indsatsen gøres færre steder, og senere. Der skal igangsættes en justering af vinterregulativet. Denne justering af vinterregulativet er en yderligere reduktion i serviceniveauet i forhold til den reduktion, der blev vedtaget foråret Muligt flere trafik- og faldskader, forringet tilgængelighed for skolebørn, hjemmepleje, renovation m.v. Entreprenørafdelingen skal afvikle personale og hjemmeplejen kan få sværere ved at komme frem. Kan igangsættes ved årsskiftet 2011/ Kollektiv transport Skanderborg Kommunes indsats ifm. Letbanen neddrosles. Bidraget til Letbanesekretariatet bibeholdes, men der er ikke ressourcer til uddybende analyser. Ingen umiddelbare konsekvenser. Ingen umiddelbare konsekvenser. Kan igangsættes straks. 7

8 3. Undervisnings- og Børneområdet 3.1. Skoler Fagsekretariat: Børn & Unge Udmeldt ramme til handlekataloget: kr. Overblik over forslag (i kr.): Emne 5. Lukning af Hylke Skole Budgetanalyse: folkeskoleområdet: Genforhandling af OK-08 og centrale akkor- der. 7. Frivillig undervisning i Folkeskolen Ledelsestid i Folkeskolen Tildeling til SFO Flytning af Niels Ebbesen skolens SFO Forældrebetaling SFO Budgetanalyse: klubområdet: 12a. Differentieret forældrebetaling klubber b. Stigning forældrebetaling klubber ALTERNATIV 13. Specialundervisningsområdet Bortfald af klubtilbud for specialklasse elever 8-9 klasse 15. Befordring Tildeling til Ungdomsskolen I alt (afhængig af valg af forældrebet. klubber)

9 5. Lukning af Hylke skole Lukning af Hylke skole fra skoleåret 2012/2013. Eleverne overføres herefter til Virring Skole (distriktsskolen). Eleverne fra Hylke Skole kan sammen med eleverne fra Virring rummes i 2 spor ved almindelig klassedannelse. Som udgangspunkt vil antallet af klasser på Virring Skole (0. 2. klasse) således være uændret ved en elevoverførsel fra Hylke. Ovenstående er i tråd i med anbefalingerne fra skoleanalysen. Herefter vil kunne spares: Knap 1 lærerstilling Bygningsudgifter (pedel, rengøring, opvarmning mv.) Ved lukning af Hylke skole og efterfølgende flytning af eleverne til Virring Skole, er der allerede en eksisterende busforbindelse. Herefter er vurderingen, at der ikke vil blive ekstra befordringsudgifter, idet der fra Hylke til Virring er 2 afgange: (kl og kl. 7.10). Disse afgange har samlet plads til ca. 140 passagerer. En optælling i foråret 2011 viste, at der i gennemsnit er henholdsvis 33 og 38 passagerer på de 2 afgange. Fra Virring til Hylke er der følgende afgange om eftermiddagen: (kl , kl. 12,35, kl og kl ). Køretiden fra Hylke Stadion til Virring Skole er 15 minutter i bil. I bus er transporttiden gennemsnitlig på 20 minutter. Afgangene med bus er i forvejen etableret, og der vil således ikke være tale om afledte udgifter til transport. Fagsekretariatet for Teknik & Miljø gør endvidere opmærksom på, at såfremt benyttelse af bygningen i Hylke Skole fastholdes, er der et umiddelbart renoveringsbehov ekskl. ventilation på knap 4,0 mio. kr. Hylke Skole er meget nedslidt det gælder både den indvendige og den udvendige del. Dele af bygningen er ikke isoleret, og den er energimærket i laveste klasse energiklasse G. Der vil ikke længere være en skole i lokalsamfundet. Eleverne i 0-2. klasse vil geografisk få længere til skole, og i det omfang busafgangene om eftermiddagen ikke er tilstrækkelige, vil forældre selv skulle afhente i Virring. Ved en evt. lukning af skoletilbuddet, skal gøres opmærksom på, at bygningerne bruges i anden sammenhæng i dag (foreninger i lokalområdet). Deres muligheder for fortsat at have lokaler til rådighed skal afklares. Reduktionen svarer til knap 1 lærerstilling. Personalet vil fremadrettet arbejde i et stærkere fagligt miljø med bedre mulighed for sparring med fagkolleger. Forslaget har virkning fra 1. august 2012 (skoleår 2012/2013). 9

10 6. Budgetanalysen på Folkeskoleområdet Overordnet synliggør budgetanalysen på Folkeskoleområdet, at det er vanskeligt, at udmønte yderligere reduktioner på skolernes tildeling, uden samtidig at foretage justeringer af mere strukturel karakter. De forskellige handlemuligheder som analysen beskriver, fremgår af særskilt bilag. Det er muligt at genforhandle OK-08 bl.a. i relation til minimumsaftalen for skolebiblioteksrelaterede opgaver i det pædagogiske læringscenter og evt. i forhold til lærernes faktortid samt centrale akkorder (TR, MED, Sikkerhedsarbejde). Derudover er der mulighed for at reducere i tildelingen til SSP på skoleniveau og i tiden til skolebibliotekskonsulenten. Da forslaget forudsætter forhandlinger, er det vanskeligt at angive de præcise konsekvenser. I relation til minimumsaftalen for skolebibliotekarsrelaterede opgaver kan det bemærkes, at fagsekretariatet i samarbejde med skolelederne i 2011 har iværksat et udviklingsarbejde med henblik på at udvikle skolernes pædagogiske læringscentre. En besparelse på området kan få negativ betydning for udviklingsprojektet. Det kan generelt bemærkes, at en omfordeling af lærernes arbejdstid mod øget undervisningstid (fra andre opgaver), kan få betydning for serviceniveauet for disse andre opgaver, eksempelvis skole/hjem samarbejdet, lærernes forberedelse samt lærernes deltagelse i kurser. Reduktionen svarer til ca. 5 lærerstillinger. Forslaget har virkning fra 1. august 2012 (skoleåret 2012/2013). 10

11 7. Frivillig undervisning i Folkeskolen Afskaffelse af midler til frivillig undervisning efter Folkeskolelovens 3, stk. 3 fra skoleåret 2012/2013. Lovgivningsmæssigt er der mulighed for at indføre brugerbetaling på området, og det vil derfor som alternativ være muligt at fastholde den frivillige undervisning på den enkelte skole finansieret via brugerbetaling. Den frivillige undervisning er på mange skoler med til at fastholde en kultur omkring teater, musikudøvelse og billedkunst. Den frivillige undervisning er ofte i tæt samspil med musisk kreative fag og er et supplement til disse fag for de børn, der har en særlig interesse på området. Midlerne gives særskilt som en del af den samlede timetildeling, og skolerne har herefter kunnet udmønte indenfor den samlede tildeling af ressourcer (og dermed ikke i fuldt omfang nødvendigvis har prioriteret midler specifikt til frivillig undervisning). I praksis vil en reducering af disse midler derfor kunne have konsekvenser på andre områder end den frivillige undervisning. Reduktionen svarer til knap 2,5 lærerstilling. Forslaget har virkning fra 1. august 2012 (skoleåret 2012/2013). 11

12 8. Ledelsestid i folkeskolen Tildelingen til ledelsestid ændres, således skolerne tildeles 47,5 timer pr. fuldtidsansat i stedet for 49 timer med virkning fra skoleåret 2012/2013. Der vil være behov for en skarpere prioritering af ressourceanvendelsen til den overordnede ledelse. Reduktionen svarer til 2/3 lærerstilling. Forslaget har virkning fra 1. august 2012 (skoleåret 2012/2013). 9. Tildeling til SFO Den variable tildeling til SFO (a prisen pr. barn) reduceres med 5 pct. Ændringen har ikke indflydelse på forældrebetalingen, idet der ikke er loft over denne. Nettobeløbet er således udtryk for en reduceret budgetramme for SFO erne. I det omfang kontraktholderne udmønter besparelsen via en personalereduktion, får det betydning for serviceniveauet. Eksempelvis som: Faldende aktivitetsniveau generelt Færre aktiviteter ud af huset (herunder ophør af lejrture) Mindre bemanding i ferieperioder Generelt flere børn pr. medarbejder Mindre tid til børn med særlige behov Reduktionen svarer til ca. 10 pædagogstillinger. 12

13 10. Flytning af Niels Ebbesen skolens SFO fra Mallinggård til skolen Niels Ebbesen Skolens SFO lokaler er beliggende på Mallinggård, dvs. geografisk udenfor selve skolen modsat andre skoler. Ved at flytte eleverne i fritidsdelen ned på skolen, kan der spares udgifter til bygningen Mallinggård (el, vand, varme, rengøring, etc.). Besparelsen er beregnet ud fra de tildelte midler til Mallinggård, fratrukket de merudgifter, der falder på skolens lokaler som følge af flytningen. Afhængig af de nuværende brugeres tilfredshed med at benytte Mallinggård frem for skolens fysiske rammer, kan forslaget opleves som en serviceforringelse. SFO-personalet skal fysisk flytte arbejdssted til skolen. Fysisk/praktisk vil det være muligt at overflytte børnene med virkning fra skoleåret 2013/2014, idet en overflytning forudsætter en renovering af de tidligere indskolingslokaler på Niels Ebbesen Skolen. Der er tidligere opgjort et samlet resterende renoveringsbehov på Niels Ebbesen Skolen på 8 mio. kr., hvori også indgår renovering af det tidligere indskolingsafsnit. Dette beløb er ikke en del af den nuværende investeringsoversigt. Som alternativ til en gennemførelse af det samlede resterende renoveringsbehov på 8 mio. kr., kan en tilpasning af de tidligere indskolings-lokaler til SFO-brug gennemføres for et noget mindre beløb, som der ikke på nuværende tidspunkt findes en nærmere angivelse af. 13

14 11. Forældrebetaling vedrørende SFO Forældrebetalingen for SFO hæves ud over p/l-fremskrivning med yderligere 50 kr. pr. måned. Forældrebetalingen udgør i 2011 følgende for SFO: SFO 0-2. klasse: kr./måned SFO 3. klasse: kr./måned Den indregnede merindtægt er konsekvensen af bruttoindtægt modsvaret af merudgifter til friplads- og søskendetilskud. Forældre vil opleve den øgede forældrebetaling som en serviceforringelse. Ingen. 14

15 12. Budgetanalyse: klubområdet: 12a. Differentieret forældrebetaling klubber Den nuværende forældrebetalingstakst i skoleklubber udgør 444 kr. pr. måned for alle årgange i klasse. Der vil kunne indføres en differentieret forældrebetaling på årgange. Den nylige analyse af klubområdet viser, at omegnskommunernes takster i dag ligger væsentligt over taksterne i Skanderborg Kommune. I nedenstående forslag til månedstakst er til orientering medtaget nuværende takster for SFO: SFO 0-2 klasse: 1854 kr. (som hidtil) SFO 3. klasse: kr. (som hidtil) Klub 4. årgang: kr. (hidtil 444 kr.) eftermiddag Klub 5/6. årgang: 700 kr. (hidtil 444 kr.) eftermiddag Klub 7. årgang: 450 kr. (hidtil 444 kr.) eftermiddag Alternativet til en forøgelse af forældrebetalingen i 7. klasse kunne være en halvering af a prisen, således at klubberne modtager et mindre beløb for 7. klasses eleverne Samtidig afsættes 0,3 mio. kr. til ændret visiteringsprincip for socialpædagogisk friplads. Dette sker for at modvirke, at stigningen i forældrebetalingen indebærer, at forældre til børn med særlige behov fravælger tilbuddet. Som konsekvens af forventet ny lovgivning er ingen klubtilbud fremadrettet organiseret under Dagtilbudsloven, hvorefter der ikke er maksimal forældrebetaling for dagtilbudsklubber med konsekvens for maksimal stigning vedrørende skoleklubber (der er tidligere truffet politisk beslutning om, at forskellen på taksten mellem de 2 nuværende klubtyper maksimalt må udgøre 100 kr./måned). Den indregnede merindtægt er konsekvensen af bruttoindtægt modsvaret af merudgifter til friplads- og søskendetilskud, samt socialpædagogiske fripladser. Forældre vil opleve en øget forældrebetaling som en serviceforringelse. En øget forældrebetaling kan indebære, at færre børn melder sig ind i et klubtilbud eller at flere melder sig ud og at især forældre til børn i de svageste familier fravælger tilbuddet grundet prisen. Hvis der er færre indmeldte børn, vil ressourcetildelingen til klubberne falde med konsekvens for antallet af ansatte. 15

16 12b. Stigning i forældrebetaling klubber ALTERNATIV til 12a Forældrebetalings-taksten øges fra 444 kr. til 700 kr. pr. måned gældende alle årgange. Den nylige analyse af klubområdet viser, at omegnskommunernes takster i dag ligger væsentligt over taksterne i Skanderborg Kommune. Alternativet til en forøgelse af forældrebetalingen i 7. klasse kunne være en halvering af a prisen, således at klubberne modtager et mindre beløb for 7. klasses eleverne. Samtidig afsættes 0,3 mio. kr. til ændret visiteringsprincip for socialpædagogisk friplads i alt for alle klubtilbud. Dette sker for at modvirke, at stigningen i forældrebetalingen indebærer, at forældre til børn med særlige behov fravælger tilbuddet. Som konsekvens af forventet ny lovgivning er ingen klubtilbud fremadrettet organiseret under Dagtilbudsloven, hvorefter der ikke er maksimal forældrebetaling. Den indregnede merindtægt er konsekvensen af bruttoindtægt modsvaret af merudgifter til friplads- og søskendetilskud, samt socialpædagogiske fripladser. Nettomerindtægten er ved anden takst end 700 kr. følgende (ekskl. pulje til socialpædagogisk friplads): v/500 kr./måned: kr. v/600 kr./måned: kr. v/800 kr./måned: kr. Forældre vil opleve den øgede forældrebetaling som en serviceforringelse. En øget forældrebetaling kan indebære, at færre børn melder sig ind i et klubtilbud/flere melder sig ud og at især forældre til børn i de svageste familier fravælger tilbuddet grundet prisen. Hvis der er færre indmeldte børn, vil ressourcetildelingen til klubberne falde med konsekvens for antallet af ansatte. 16

17 13. Specialundervisningsområdet Reduktion af budgetrammen til specialskoletilbud med 1,0 mio. kr. Reduktionen skal ses i forlængelse af kommunens vedtagne strategi på området. Reduktionen forudsætter fortsat visitering til egne tilbud contra tilbud i andre kommuner/regioner. Dertil kommer en fortsat omlægning og tilpasning af egne tilbud, herunder evt. sammenlægning og/eller lukning samt en større grad af inklusion i det almene skolemiljø. I det omfang, reduktionen ikke opnås via ovenstående, kan der være behov for at reducere i midlerne til egne tilbud. Det vil umiddelbart medføre/opleves som serviceforringelser. I det omfang, der i stigende grad visiteres til egne tilbud frem for andre kommuner/regioner, tildeles flere budgetmidler til egne tilbud. I praksis vil det medføre flere nyansættelser. 14. Bortfald af klubtilbud til specialklasseelever i klasse Klubtilbuddet til specialklasseelever i 8. og 9. klasse bortfalder med virkning fra skoleåret 2012/2013. Forslaget vedrører den særlige tildeling til klubber, der ligger udover den almindelige a pris tildeling pr. barn. Herefter vil disse fritidstilbud være sidestillet med tilbud i det almene miljø. De mulige brugere på 8./9. årgang vil opleve forslaget som en serviceforringelse. Der er tale om et tilbud til børn med særlige behov og der kan således i enkelte tilfælde blive tale om, at der under Serviceloven skal etableres et tilbud, som vil medføre en udgift for det specialiserede område. Reduktionen svarer til 1,75 pædagogstillinger. Forslaget har virkning fra 1. august 2012 (skoleåret 2012/2013). 17

18 15. Befordring Reduktion af budgetrammen vedrørende befordring. Rammen dækker kørsel til specialtilbud, skoleplaceringer, sygetransport mv. Det forventes fortsat at kunne effektivisere og tilpasse serviceniveauet med reducerede udgifter til følge. Ved evt. tilpasning af serviceniveau, vil det kunne opfattes som en serviceforringelse (tidspunkt for afhentning på bopæl og skole). 16. Tildeling til Ungdomsskolen Reduktion af Ungdomsskolens budgetramme med 2 pct. Tildelingen dækker udgifter til lønninger, bygninger og øvrige udgifter for Ungdomsskolen, såvel som de ungdomsklubber, der er organiseret under Ungdomsskolen. Der er tale om en fast tildeling på hele budgetrammen, som ikke reguleres årligt uanset ændringer i antallet af børn og unge indenfor målgruppen. Generelt vil ovenstående indebære et faldende serviceniveau overfor brugere, idet der vil blive tale om en smallere tilbudsvifte. Det kan indebære følgende: Reduktion i antallet af undervisningshold. Reduktion af elevtransport til undervisning. Reduktion i øvrige udgifter som administration, uddannelse og mødeaktivitet. Reduceret åbningstid og sæsonlængde i ungdomsklubberne. En række undervisere vil ikke blive genansat for kommende skoleår. Forslaget har virkning fra skoleåret 2012/2013 for den del af reduktionen, der vedrører selve Ungdomsskolen. 18

19 3.2. Børnepasning Fagsekretariat: Børn & Unge Udmeldt ramme til handlekataloget: kr. Generelt i forhold til bevillingen med tilhørende forslag: I Aftalen om kommunernes økonomi indgået mellem Regeringen og KL indgår et lovforslag om at samle alle klubtilbud under enten Folkeskoleloven eller Ungdomsskoleloven. Idet der fortsat kun er tale om et lovforslag, er nedenstående forslag opdelt i forslag med udgangspunkt i: Ændret lovgrundlag Nuværende lovgrundlag Det bemærkes, at uanset om lovforslaget vedtages, kan kommunen selv vælge, hvilket lovgrundlag klubtilbuddene skal drives efter, men en stigning i forældrebetaling fordrer et andet lovgrundlag end Dagtilbudsloven. Såfremt lovgrundlaget ændres, så er det vigtigt, at såvel eftermiddagsklubtilbuddet som aftenklubtilbuddet fortsætter som en helhed, set i forhold til at kunne sammensætte hele personstillinger. Det giver mulighed for at fastholde fokus på helheden i løsningen af en række pædagogiske og praktiske opgaver. Den forholdsmæssige andel for klubområdet udgør ca. 1 mio. kr. af de 5,9 mio. kr. for pasningsområdet. Endelig bemærkes, at klubtilbud generelt er et kan-tilbud for en kommune at drive. Overblik over forslag ved ændret lovgrundlag for de nuværende Dagtilbudsklubber (i kr.): Emne 17. Tildeling til børnehaver og integrerede institutioner 18. Budgetanalyse klubområdet: 18a. Differentieret forældrebetaling klubber 18b. Stigning forældrebetaling klubber ALTERNATIV 19. Harmonisering af klubtilbud i Hørning 20. Bortfald af klubtilbud 7. klasse Bortfald af klubtilbud for special klasseelever 8-9 klasse I alt (afhængig af valg af forældrebetaling klubber): Overblik over forslag ved uændret lovgrundlag for Dagtilbudsklubber (i kr.): Emne 22. Tildeling til børnehaver/integrerede inst. 23. Harmonisering af klubtilbud i Hørning 24. Ændret ledelsesstruktur Tildeling til Dagtilbuds- og skoleklubber Bortfald af klubtilbud 7. klasse Bortfald klubtilbud specialklasseelever klasse I alt:

20 3.2.1 Handlekatalog ved ændret lovgrundlag for de nuværende Dagtilbudsklubber 17. Tildeling til børnehaver og integrerede institutioner Den variable tildeling til børnehaver og integrerede institutioner (a prisen pr. barn) reduceres med 2 pct. Dette betyder, at en børnehave modtager ca kr. mindre pr. barn pr. år i tildeling. En reduktion på 2 pct. svarer til et bruttobeløb i institutionernes budgetramme på 3,4 mio. kr. i Reduktionen har konsekvens for forældrebetalingen, idet der er maksimal betaling på 25 pct. Nettobeløbet er herefter bruttoreduktion, fratrukket lavere forældrebetaling og omvendt lavere udgifter til søskende- og fripladstilskud. Såfremt kontraktholder udmønter besparelsen via personalereduktioner får det betydning for serviceniveauet. Eksempelvis som: Faldende aktivitetsniveau generelt Færre aktiviteter ud af huset Mindre bemanding i ferieperioder Generelt flere børn pr. medarbejder Mindre tid til børn med særlige behov Såfremt besparelsen udmøntes ved at reducere i antallet af ansatte, vil det betyde en reduktion med 9 pædagogstillinger. 20

21 18. Budgetanalyse klubområdet: 18a. Differentieret forældrebetaling klubber Den nuværende forældrebetalingstakst i dagtilbudsklubber udgør 356 kr. pr. måned for alle årgange i klasse. Der vil kunne indføres en differentieret forældrebetaling på årgange. Den nylige analyse af klubområdet viser, at omegnskommunernes takster i dag ligger væsentligt over taksterne i Skanderborg Kommune. I nedenstående forslag til månedstakst er til orientering medtaget nuværende takster for SFO: SFO 0-2 klasse: 1854 kr. (som hidtil) SFO 3. klasse: kr. (som hidtil) Klub 4. årgang: kr. (hidtil 356 kr.) eftermiddag Klub 5/6. årgang: 700 kr. (hidtil 356 kr.) eftermiddag Klub 7. årgang: 450 kr. (hidtil 356 kr.) eftermiddag Alternativet til en forøgelse af forældrebetalingen i 7. klasse kunne være en halvering af a prisen, således at klubberne modtager et mindre beløb for 7. klasses eleverne Samtidig afsættes 0,3 mio. kr. til ændret visiteringsprincip for socialpædagogisk friplads. Dette sker for at modvirke, at stigningen i forældrebetalingen indebærer, at forældre til børn med særlige behov fravælger tilbuddet. Som konsekvens af forventet ny lovgivning er ingen klubtilbud fremadrettet organiseret under Dagtilbudsloven, hvorefter der ikke er max. forældrebetaling. Den indregnede merindtægt er konsekvensen af bruttoindtægt modsvaret af merudgifter til friplads- og søskendetilskud, samt socialpædagogiske fripladser. Forældre vil opleve en øget forældrebetaling som en serviceforringelse. En øget forældrebetaling kan indebære, at færre børn melder sig ind i et klubtilbud/flere melder sig ud og at især forældre til børn i de svageste familier fravælger tilbuddet grundet prisen. Samtidig kan det indebære, at klubberne mister det brede grundlag, de i dag driver klubber på. Det kan også indebære at velfungerende børn ikke tilmeldes tilbuddet, fordi der ikke nødvendigvis er behov for et klubtilbud. Hvis der er færre indmeldte børn, vil ressourcetildelingen til klubberne falde med konsekvens for antallet af ansatte. Der vil være færre voksne stillet til rådighed for de svage børn. 21

22 18b. Stigning i forældrebetaling klubber ALTERNATIV til forslag 18a Forældrebetalings-taksten øges fra 356 kr. til 700 kr. pr. måned gældende alle årgange. Den nylige analyse af klubområdet viser, at omegnskommunernes takster i dag ligger væsentligt over taksterne i Skanderborg Kommune. Alternativet til en forøgelse af forældrebetalingen i 7. klasse kunne være en halvering af a prisen, således at klubberne modtager et mindre beløb for 7. klasses eleverne. Samtidig afsættes 0,3 mio. kr. til ændret visiteringsprincip for socialpædagogisk friplads i alt for alle klubtilbud. Dette for at modvirke, at stigningen i forældrebetalingen indebærer, at forældre til børn med særlige behov fravælger tilbuddet. Som konsekvens af forventet ny lovgivning er ingen klubtilbud fremadrettet organiseret under Dagtilbudsloven, hvorefter der ikke er maksimal forældrebetaling. Den indregnede merindtægt er konsekvensen af bruttoindtægt modsvaret af merudgifter til friplads- og søskendetilskud, samt socialpædagogiske fripladser. Nettomerindtægten er ved en anden takst end 700 kr. følgende (ekskl. pulje til socialpædagogisk friplads): v/500 kr./måned: kr. v/600 kr./måned: kr. v/800 kr./måned: kr.. Forældre vil opleve den øgede forældrebetaling som en serviceforringelse. En øget forældrebetaling kan indebære, at færre børn melder sig ind i et klubtilbud eller flere melder sig ud og at især forældre til børn i de svageste familier fravælger tilbuddet grundet prisen. Samtidig kan det indebære at klubberne mister det brede grundlag, de i dag driver klubber på. Det kan også indebære, at velfungerende børn ikke tilmeldes tilbuddet, fordi der ikke nødvendigvis er behov for et klubtilbud. Hvis der er færre indmeldte børn, vil resursetildelingen til klubberne falde med konsekvens for antallet af ansatte. Der vil være færre voksne stillet til rådighed for de svage børn. 22

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalget

Børne- og undervisningsudvalget Ønskeliste: Drift, sikring af serviceniveau i Sundhedstjenesten Forslagsstiller Børne- og undervisningsudvalget Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sikring af Serviceniveau i Sundhedstjenesten

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Ny organisering af tilbud til børn i socio- emotionelle vanskeligheder Indledning Skoleudvalget godkendte på udvalgsmødet d. 5. januar 2012 og Social- og Sundhedsudvalget godkendte på udvalgsmødet d. 9.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere