Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet"

Transkript

1 Traumatisk knoglecyste En 10-års-opgørelse og præsentation af et usædvanligt tilfælde Eva Krogsgaard Jensen og Henning Lehmann Bastian Den traumatiske knoglecyste er en benign lidelse med kun få kliniske, men ofte udtalte røntgenologiske symptomer. Korrekt diagnose stilles ved kirurgisk opklapning til en oftest tom knoglekavitet. Behandlingen består i curettage af kavitetsvæggene mhp. at skabe en frisk blødning inde i cystelumen. Recidiv forekommer stort set ikke, men et enkelt tilfælde er rapporteret i litteraturen. Der foretages en gennemgang af den traumatiske knoglecystes ætiologi, kliniske manifestationer, radiologiske udseende samt de histologiske fund. Desuden gennemgås behandlingen, og lidelsens ætiologi diskuteres. Der præsenteres en retrospektiv 10-års-opgørelse af afdelingens behandlede tilfælde ( ), og desuden præsenteres et usædvanligt tilfælde. Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet i litteraturen af Lucas i Der har været fremsat mange teorier om læsionens ætiologi, resulterende i at cysten har haft mange forskellige benævnelser som fx hæmoragisk knoglecyste, ekstravasationscyste, progressiv knoglekavitet, simpel knoglecyste og solitær knoglecyste. Den mest anvendte betegnelse i dag er traumatisk knoglecyste. Denne artikel omhandler cystens forekomst i ansigtsskelettet, om end den traumatiske knoglecyste er et normalt fund i de ekstrakranielle knogler; her specielt de lange rørknogler. Kliniske manifestationer Cysten forekommer især hos unge mellem 10 og 20 år, men kan forekomme i alle aldre. Hansen et al. (1) fandt således i en undersøgelse af 66 traumatiske knoglecyster at 24 forekom i aldergruppen fra 20 til 75 år, mens kun tre blev fundet hos børn under otte år. Ofte er læsionen blevet rapporteret som værende hyppigst hos mænd, mens ovenstående forfattere ikke kunne påvise nogen forskel i hyppighed hos kønnene. Størstedelen af cysterne er asymptomatiske og opdages i de fleste tilfælde først ved rutinemæssig røntgenoptagelse. Ovenstående forfattere fandt i deres undersøgelse at af 61 patienter var 44 uden symptomer. Et fåtal klager over uspecifikke smerter og følsomme, evt. perkussionsømme tænder (2, 3). Mange undersøgelser viser ekspansion af mandiblen hos ca. 20% af patienterne, men Howe (4) fandt at 35% viste knogleekspansion. Hansen et al. fandt derimod kun dette symptom hos 14 af 66 patienter. Ekspansionen observeres ikke altid af patienterne selv, men i de få tilfælde hvor patienten selv søger behandling, er hævelse, evt. asymmetri af ansigtet ofte årsagen. Hos meget få patienter, if. Huebner & Eastwood 3%, ses paræstesisymptomer (5). Pulpa i tænder relateret til cysten er som regel vital, og sjældent ses displacering af tænder. Størstedelen af de traumatiske knoglecyster lokaliseret i ansigtsskelettet optræder i underkæben, og heraf de fleste i corpus-regionen samt næsthyppigst i symfyseregionen. Af og til optræder læsionen også i ramus-/angulus-regionen, samt sjældnere i kondylen (6). De fleste undersøgelser viser kun få cyster i maksillen, med den anteriore del af maksillen som den hyppigste lokalisation. Dog fandt Hansen et al. at af 66 læsioner fandtes 18 i den anteriore del af mandiblen og 18 i den anteriore del af maksillen. Beasley (3) fandt at ni af 30 cyster optrådte i corpus mandibulae alene, 10 både i corpus og ramus mandibulae, og fire i symfyseregionen, én i ramus alene og to i maksillen. Radiologisk optræder cysten med en nogenlunde skarp afgrænsning og ofte strækkende sig karakteristisk guirlandeformet ind imellem tilstødende tænder. Den guirlandeforme- 706

2 Fig. 1. Dobbeltsidig opklaring i mandiblen sv.t. præmolarregionerne (pile). Fig. 1. Bilateral translucency in the mandible corresponding to the premolar regions (arrows). de afgrænsning ses også i ramus-regionen og ved cystens inferiore udstrækning (3, 7, 9, 10). Størrelsen varierer fra ca. 1 cm i diameter til en stor rumudfyldende læsion i det meste af mandiblen. Sjældent ses displacering af relaterede tænder, og lamina dura er oftest intakt. Tynd eller delvist mistet lamina dura er rapporteret, men ikke rodresorption (7, 9). Canalis mandibulae er sjældent afficeret, idet læsionen oftest ligger over kanalen (7, 10). Histologisk vævsmateriale af en sådan mængde og kvalitet at en sufficient histologisk undersøgelse kan udføres, er ofte vanskelig at udtage fra den traumatiske knoglecyste, idet der er tale om en ofte tom knoglekavitet, beklædt, ikke med epitel, men med tynde strøg af fibrøst bindevæv. I det histologiske materiale fra cystevæggen ses sparsomt fibrøst bindevæv iblandet knoglefragmenter fra kavitetsvæggen (3, 10). Et evt. og sparsomt cysteindhold ses som fibrøst bindevæv, granulationsvæv eller en gulbrun væske; histologisk indeholdende blod, rigt vaskulariseret bindevæv, hæmopoietisk marv og fedtmarv. Der er intet inflammationsvæv, dog er der rapporteret enkelte tilfælde med en mild grad af inflammationscelleinfiltration (7). Aspireret væske indeholder hverken aerobe eller anaerobe organismer. Biokemisk analyse af aspireret væske viser elektrolyt- og proteinkoncentrationer lig koncentrationerne i serum (8, 9). Behandling og endelig diagnose af den traumatiske knoglekavitet baseres på kirurgisk opklapning. Læsionen fremstår som en tom knoglekavitet, evt. indeholdende en sparsom mængde gulbrun væske eller bindevæv. Den tomme kavitet beskrives som værende tør. Hansen et al. fandt 30 tomme og tørre kaviteter og 23 indeholdende lidt væske i undersøgelsen af 66 cyster (3). Inden der lukkes til kaviteten foretages let curettage af knoglevæggene mhp. at skabe let blødning i læsionen. Blødning forårsaget af selve opklapningen og den lette curettage er nok til at der dannes et blodkoagel i kaviteten som så i løbet af 6-12 mdr. erstattes af nydannet knogle (2, 3, 10). Recidiv er meget sjældent, men et interessant tilfælde er rapporteret af Breen & Addante (2) som hos en 17-årig kvinde fandt en 7x4 cm stor traumatisk knoglecyste otte år efter at den primordiale cyste på 1,5 cm var blevet behandlet. I de mellemliggende otte år var der ikke blevet udført kontrolrøntgenundersøgelse. Egen opgørelse over traumatiske knoglecyster I perioden er der ved Kæbekirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital, behandlet 13 patienter med traumatiske knoglecyster. Gennemsnitsalderen var 15 år ved sygdommens erkendelse (variation år). Der er ti mænd og tre kvinder i materialet. Én patient havde dobbeltsidig affektion (Fig. 1). Af de 14 cyster fandtes ni i mandiblens corpus-region, fire i frontregionen og én i ramus; ingen tilfælde i maksillen. Alle involverede tænder reagerede positivt på elektrometrisk vitalitetstest. Seks af patienterne anførte anamnestiske oplysninger vedr. et erkendt tidligere traume. Ti tilfælde blev opdaget tilfældigt i primærsektoren, ét pga. hævelse, ét pga. hævelse samt paræstesi og ét pga. hævelse, løsning og displacering af tænder. Der var kun i ét tilfælde sufficient materiale til en histologisk diagnostik. I flere tilfælde blev trykket i FAGLIGE ARTIKLER 707

3 Traumatisk knoglecyste A C Fig. 2. Tilfælde af traumatisk cyste med atypisk lokalisation og udbredelse. A: Panoramaoptagelse. Der ses opklaring i højre ramus mandibulae. B: Klinisk optagelse under operationen visende den tomme kavitet. C: Panoramaoptagelse fire mdr. postoperativt. Der ses begyndende heling. B Fig. 2. Case of traumatic bone cyst with atypical location and size. A: Panoramic radiograph. Radiolucency is seen in the right mandible. B: A clinical photograph taken during the operation showing the empty cavity. C: Panoramic radiograph taken four months postoperatively. It shows that healing has begun. cysten af operatøren beskrevet som værende højt, idet knoglekaviteten faldt lidt sammen efter åbningen. I overenstemmelse med andre opgørelser ses signifikant mandlig dominans. Ligeledes ses god overensstemmelse mht. alder samt mht. hyppigste lokalisation af cysten til corpussymfyseregionen. Observationstiderne varierer fra fire mdr. til syv år med et gennemsnit på tre år. Der er ingen konstaterede recidiver. Bortset fra nedennævnte tilfælde afviger heller ikke de kliniske, røntgenologiske og histologiske fund fra fundene i andre tilsvarende opgørelser. Eget tilfælde En 17-årig mand henvistes til Kæbekirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital, af den kommunale tandpleje, som ved rutinemæssig røntgenoptagelse af 3. molarerne havde observeret en stor opklaring i højre ramus mandibulae. Anamnestisk Patienten var sund og rask og havde aldrig haft gener af de aktuelle fund. Havde tidligere fået fjernet adenoide vegetationer. Desuden havde der været otitis media. Intet medicinforbrug og ingen allergi ud over støvallergi. 708

4 Objektivt Ekstraoralt sås let hævelse sv.t. hele højre ramus. Ingen paræstesier. Intraoralt intet abnormt. Tandsættet velholdt og velbehandlet. Røntgenundersøgelse Panoramaoptagelse viste en cystisk, multilokulær opklaring i hele højre ramus. 48 ikke displaceret (Fig. 2A). Tentativ diagnose Keratocystis odontogenica rami mandibulae dextris samt cystis traumatica mandibulae dexter. Behandling Under lokal analgesi blev der foretaget opklapning idet der blev lagt snit mesialt for 46 som tandsnit bagud med aflastningssnit op langs forkanten på ramus. Mucoperiost blev frirougineret, og mandiblen fremstod kraftigt breddeforøget. Knoglen forekom overordentlig tynd flere steder med gennemskin fra underliggende mørke områder. Efter fjernelse af knoglelåget fremstod en kavitet med et sparsomt, nærmest hæmoragisk indhold (Fig. 2B). Efter udsugning af indholdet sås intet tegn på blødtvævsdannelse, bortset fra n. alveolaris inferior som lå frit eksponeret i kaviteten. Yderligere knogle blev fjernet og 48 eleveret uden komplikationer. Adskillige knoglefragmenter, nogle tilsyneladende lette trabekler, blev sendt til histologisk undersøgelse. Med skarpske blev der foretaget curettage af kavitetsvæggene mhp. at fremprovokere frisk blødning. Efter sårtoilette sutureredes med vicryl. Kontrol efter 14 dage viste ekstraoralt let hævelse i højre side og intraoralt fin postoperativ status. Patienten sås til kontrol efter fire mdr. (Fig. 2C), og der sås god begyndende knogleindheling. Histologisk undersøgelse Beskrivelsen omfattede tynde knoglespanger af normal opbygning og uden betændelsesforandringer. Enkelte havde på den ene side en tynd bindevævsmembran uden epitelial overflade. Et lille bindevævsfragment indeholdt osteoidt materiale, tydende på reparative forandringer. Ligeledes tydende på reparative forandringer var de mange osteoblaster på knoglespangernes overflade. Ovennævnte tilfælde er interessant pga. læsionens størrelse samt atypiske lokalisation. Bemærkes bør også de histologiske fund som understøtter formodninger om at cysten kan spontanhele. Diskussion Den traumatiske knoglecystes ætiologi og patogenese er ikke fuldt afklaret, men som den mest anvendte betegnelse i dag indicerer, er den mest sandsynlige årsag til læsionen et fysisk traume. Bredt accepteret er således teorien om at foranlediget af et traume mod underkæben opstår en intramedullær blødning i knoglen. Af uforklarlige årsager sker en degeneration af koaglet resulterende i en tom kavitet i knoglen i stedet for den normale organisering af koaglet og dannelse af bindevæv samt ny knogle. Ved udvikling af læsionen bliver knogletrabeklerne i det involverede område nekrotiske, efter degeneration af blodkoaglet og knoglemarven, og læsionen formodes at øges i størrelse ved ekspansion via et progressivt infiltrerende ødem. Ekspansionen ophører når læsionen når kortikal knogle, hvorfor ekspansion af kæbeknoglen oftest er minimal. Den hyppigste forekomst af cysten hos unge mellem 10 og 20 år i mandiblens corpus- og symfyseregion, hvor også mange mandibelfrakturer opstår, tyder ligeledes på at et traume af en styrke som ikke kan forårsage fraktur af den elastiske knogle på et ungt individ, men af en styrke stor nok til at give intramedullær blødning, initierer dannelsen af den traumatiske knoglecyste. Børn slår ofte i forbindelse med fald deres hageparti, og antager man nu at læsionen udvikles langsomt over en årrække, vil, som alle undersøgelser viser, cysten oftest findes hos unge mellem 10 og 20 år. Meget tyder på at cysten kan spontanhele, hvilket kan være en del af forklaringen på at læsionens hyppighed aftager væsentligt efter 20-års-alderen. Meget interessant er det at flere kirurger har rapporteret overtryk i cystekaviteten. En nærmere undersøgelse af hvilke gasarter der evt. udvikles, og hvorfra de stammer, forekommer på nuværende tidspunkt ikke. Inden kirurgisk opklapning og histologisk undersøgelse sikrer korrekt diagnose bør den aneurysmale knoglecyste og det centrale kæmpecellegranulom indgå som differentialdiagnostisk overvejelse. Disse to læsioner kan klinisk og røntgenologisk nemt forveksles med den traumatiske knoglecyste. Den aneurysmale knoglecyste indeholder store mængder blod i cystelumen, og det centrale kæmpecellegranulom et varierende antal kæmpeceller i et myksødematøst eller kolleganøst stroma. Begge læsioner formodes traumatisk betingede. Spørgsmålet er hvilken sammenhæng der er mellem den traumatiske og den aneurysmale knoglecyste samt det centrale kæmpecellegranulom? Hvornår et traume giver anledning til udvikling af den traumatiske knoglecyste frem for en af de to andre traumatisk betingede læsioner, må indtil videre være et ubesvaret spørgsmål. English summary Traumatic bone cyst A ten year survey and an unusual case The traumatic bone cyst is a benign condition with few clinical, but often pronounced radiological symptoms. The correct diagnosis is made by incision into what is frequently an empty bone cavity. The treatment consists of curretage of the walls of the cavity in order to create fresh haemorrhage into FAGLIGE ARTIKLER 709

5 Traumatisk knoglecyste the cyst lumen. Recurrence does not normally happen, although a single case of this has been reported in the literature. The total number of traumatic bone cysts seen at the Department of Maxillofacial Surgery from has been summarized, and an unusual case with atypical location and size is reported. Litteratur 1. Hansen LS, Sapone J, Sproat RC. Traumatic bone cysts of jaws. Report of sixty-six cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1974; 37: Breen GH, Addante R. Reports. A recurrent traumatic bone cyst: Report of case. J Dent Child 1994; 61: Beasley JD. Traumatic cyst of the jaws: report of 30 cases. J Am Dent Assoc 1976; 92: Howe GL.»Haemorrhagic cysts«of the mandible. Br J Oral Surg 1965; 3: Huebner GR, Turlington EG. So-called traumatic (haemorrhagic) bone cysts of the jaws. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1971; 31: Kuttenberger JJ, Farmand M, Stöss H. Recurrence of a solitary bone cyst of the mandibular condyle in a bone graft. A case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 74: Saito Y, Hoshina Y, Nagamine T, Nakajima T, Suzuki M, Hayashi T. Simple bone cyst. A clinical and histopathologic study of fifteen cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 74: Donkor P, Punnia-Moorthy A. Biochemical analysis of simple bone cyst fluid report of a case. Int J Oral Maxillofac Surg 1994; 23: Harris SJ, Kevin O, Carroll M, Cordy FM. Idiopathic bone cavity (traumatic bone cyst) with the radiographic appearance of a fibro-osseous lesion. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 74: Shafer WG, Hine MK, Levy BM. A textbook of oral pathology. 4th ed. Philadelphia: Saunders; p Forfattere Eva Krogsgaard Jensen, tandlæge, og Henning Lehmann Bastian, administrerende overtandlæge, klinisk lektor Kæbekirurgisk Afdeling K, Odense Universitetshospital 710

Den traumatiske knoglecyste er en velafgrænset cyste

Den traumatiske knoglecyste er en velafgrænset cyste videnskab & klinik Kasuistik Abstract Traumatisk knoglecyste Baggrund Traumatisk knoglecyste er en godartet cyste, der præsenterer sig som en tom eller væskefyldt knoglekavitet uden epitelbeklædning. I

Læs mere

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Unicystisk ameloblastom histologisk undersøgelse nødvendig for at stille den korrekte diagnose Baggrund Det unicystiske ameloblastom er en benign odontogen tumor,

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent videnskab & klinik Kasuistik Abstract Glandulær odontogen cyste et atypisk patienttilfælde Baggrund Glandulær odontogen cyste er en sjældent forekommende odontogen cyste, som findes fortrinsvis i underkæben.

Læs mere

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Desmoplastiske ameloblastomer har høj recidivfrekvens langvarig kontrol er nødvendig Baggrund Desmoplastisk ameloblastom er en sjældent forekommende benign odontogen

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden?

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? SØREN HILLERUP OG SØREN SCHOU Fjernelse af underkæbens 3. molar (M3 inf.) er det hyppigst udførte kirurgiske indgreb i tandlægepraksis. Desværre

Læs mere

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer Valg af undersøgelsesmodalitet Radiologisk udredning af ansigtsfrakturer CT den bedste undersøgelse til vurdering af frakturer i ansigt og kranium og kan samtidig vurdere bløddelene. Edith Nielsen Neuroradiologisk

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling Peter Marker Arne Eckerdal Program Præsentation af specialet PM Laserbehandling af leukoplakier Behandling af kæbeledssygdomme Den atrofiske

Læs mere

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Jan Tagesen Specialtandtandlæge, afdelingstandlæge Afd. for kæbekirurgi og oral patologi., Århus Tandlægeskole Health Århus Universitet 1 Introduktion

Læs mere

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så Spontan mandibelfraktur efter kirurgisk fjernelse af 3. molar Et patienttilfælde Jonas Peter Becktor og Søren Schou - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Plasmacelletumorer udgør kun en lille del af de maligne

Plasmacelletumorer udgør kun en lille del af de maligne Myelomatose med debut som ekspansivt voksende tumor i mandibula Et tilfælde Pierre Hintze, Peter Marker, Kai Schmidt og Annelise Krogdahl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Florid cemento-ossøs dysplasi (FCOD) defineres i

Florid cemento-ossøs dysplasi (FCOD) defineres i Florid cementoossøs dysplasi En oversigt og præsentation af et radiologisk diagnosticeret tilfælde Ib Sewerin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

Diagnostik af bløddelstumorer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

Diagnostik af bløddelstumorer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Diagnostik af bløddelstumorer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Bløddelstumorer 200 benigne pr. 100.000 3 maligne pr. 100.000 Diagnostik af bløddelstumorer Rtg., UL og CT

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases fra 2005-2006 Jon Vedding Nielsen Dyrlæge Forekomst Overordnet en ikke hyppig lidelse Hyppigste fraktur af de lange knogler Anamnese Akut opstået støttehalthed

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Fraktur af processus condylaris mandibulae angives af

Fraktur af processus condylaris mandibulae angives af Processus condylarisfrakturer I. Typer og årsager hos 348 patienter Peter Marker, Arnoff Nielsen og Henning Lehmann Bastian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3.

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3. Kvalitetsundersøgelse af operativ fjernelse af 3. molarer i underkæben Jonas P. Becktor og Flemming Harder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Det haltende barn - Radiologiske overvejelser

Det haltende barn - Radiologiske overvejelser Det haltende barn - Radiologiske overvejelser Lene Bak, overlæge, Radiologisk afdeling, Kolding Sygehus Michel Bach Hellfritzsch, overlæge, Radiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Case 7-årig

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

svulster i bløddelene

svulster i bløddelene i svulster i bløddelene Rhabdomyosarkom Non-rhabdo bløddelssarkom svulster i bløddelene Rhabdomyosarkom Non-rhabdo bløddelssarkom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København,

Læs mere

Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi

Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi Peter Marker Overtandlæge, specialtandlæge i TMK-kirurgi KÆBESYGDOMME (Intraossøse læsioner) 1 Odontogene tumorer 2 Neoplasmer og andre kæbelæsioner

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption Forekomst af impakterede/retinerede tredjemolarer En røntgenologisk undersøgelse af 2.000 danskere i alderen 21 70 år Ib Sewerin Tredjemolarer er den hyppigst impakterede/retinerede tandtype. Den eneste

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTHRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTHRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit PERIFER OSTEOMYELIT / ARTHRIT Hæmatogen osteomyelit/artrit Eksogen osteomyelit/artrit Spredning fra nærliggende infektionsfokus Direkte implantation af infektiøst agens Postoperativ infektion Klininiske/histopatologiske

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

PERIFER OSTEOMYELITIS/ARTHRITIS PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI/ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit

PERIFER OSTEOMYELITIS/ARTHRITIS PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI/ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit PERIFER OSTEOMYELITIS/ARTHRITIS Hæmatogen osteomyelit/artrit Eksogen osteomyelit/artrit Spredning fra nærliggende infektionsfokus Direkte implantation af infektiøst agens Postoperativ infektion Klininiske/histopatologiske

Læs mere

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US?

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Årsmøde i Dansk Cytologiforening 2013 Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Dorthe Ejersbo & Doris Schledermann Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

Læs mere

Information om hudforandringer

Information om hudforandringer Information om hudforandringer Pletter Forandring I en skønhedsplet kan være udtryk for celleforandringer og dermed forstadie til modermærkekræft. Hvis din egen læge, en hudlæge eller en plastikkirurg

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

Albueledsdysplasi er defineret som osteochondrose i albueleddet.

Albueledsdysplasi er defineret som osteochondrose i albueleddet. Friis Lara E. Friis Mikkelsen El - Vej 13, Seest DK 6000 Kolding Tlf. (45) 75528303 email: efriism@stofanet.dk ALBUELEDSDYSPLASI DEFINITION. Den danske betegnelse albueledsdysplasi, der gennem de seneste

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til HOVEDPINE PROGRAM, DEL 1 Anatomi Anamnese Hovedpinedagbog Primære hovedpinetyper PROGRAM, DEL 2 Sekundære hovedpineformer Medicinoverforbrug Blødninger Infektiøs meningit Tumor ANAMNESE Systematik

Læs mere

Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig

Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig videnskab & klinik Originalartikel Abstract Korrekt diagnostik af keratocyster er vigtig for adækvat behandling og opfølgning Baggrund Den odontogene keratocyste (OKC) udgør omkring 10 % af alle cyster

Læs mere

Behandling af diabetisk øjensygdom. Større undersøgelse viser markant forbedret behandlingsresultat efter 12 måneders test. Figur 1.

Behandling af diabetisk øjensygdom. Større undersøgelse viser markant forbedret behandlingsresultat efter 12 måneders test. Figur 1. Figur 1 Nethinden B rterie Vene Øjets opbygning C De små blodårer (kapillærer) Carsten Edmund Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Region Hovedstaden Formand for Øjenforeningen Behandling af diabetisk øjensygdom

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Neurofibromatose i almen praksis

Neurofibromatose i almen praksis Neurologi i almen praksis Af Sven Frederick Østerhus Biografi Forfatter er praksisamanuensis, fase III i hoveduddannelse til almen medicin i Region Sjælland og er stødt på de to patienter i sin praksisamanuensis

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne.

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne. Undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne Færdighedstræning Modul B7, Medicin, bachelor, SDU Læringsmål Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Journaloptagelse. A A R H U S U N I V E R S I T E T Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Health

Journaloptagelse. A A R H U S U N I V E R S I T E T Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Health 1 Patientjournal Formål Dagbog Støtte for hukommelsen Kommunikation Juridisk dokument 2 Lovgivning Journalføring Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013: Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Aseptisk knoglenekrose - synonymer

Aseptisk knoglenekrose - synonymer Aseptisk knoglenekrose - synonymer Avaskulær nekrose (idiopatisk/subkondral) Subkondralt infarkt Osteonekrose, osteochondrose Steroid nekrose Legg-Calvé-Perthes (caput femoris) Freiberg = Köhler II (caput

Læs mere

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Behandling af mandiblens tredje molarer(underkæbens visdomstand ). Indikationer for fjernelse. Fjernelse af mandiblens tredje molarer er

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Fibrøs dysplasi (FD) er en fibro-ossøs godartet lidelse

Fibrøs dysplasi (FD) er en fibro-ossøs godartet lidelse VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Fibrøs dysplasi en godartet lidelse, som kan nødvendiggøre kirurgisk korrektion Fibrøs dysplasi Patienttilfælde med toårs klinisk og radiologisk opfølgning Baggrund

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Metastaser til kæberne er et sjældent, men alligevel

Metastaser til kæberne er et sjældent, men alligevel Metastaser til kæberne Præsentation af fire tilfælde Marcellino Fernandes, Dan Sebastiansen og Morten Schiødt Metastaser til kæberne forekommer relativt sjældent, men er alligevel vigtige at kende for

Læs mere

Kendskabet til symptomerne på nethindeløsning kan redde synet

Kendskabet til symptomerne på nethindeløsning kan redde synet f i g u r 1 Glaslegeme Linse Hornhinde Nethinde Gule plet (macula) Årehinde (bagerste del af uvea) Kendskabet til symptomerne på nethindeløsning kan redde synet af overlæge, dr.med. JØrGen e. VillUMsen

Læs mere

HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI. Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH

HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI. Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH Sygehistorie 1 Anamnese 14 årig pige Abdominale smerter Udfyldning

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skumbehandling af åreknuder

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skumbehandling af åreknuder Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om skumbehandling af åreknuder Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om skumbehandling

Læs mere

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK PARODONTOLOGI VEJLEDNING A8 Q:\PARO\Vejledninger\2010 GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK Gingivitis og parodontitis er betegnelser på tilstande, der afficerer tændernes støttevæv: gingiva, rodhinde,

Læs mere

Fraktur af processus condylaris er en af de hyppigste

Fraktur af processus condylaris er en af de hyppigste Processus condylarisfrakturer II. Resultater af behandling af 348 patienter Peter Marker, Arnoff Nielsen og Henning Lehmann Bastian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Information om øjenlågsoperationer

Information om øjenlågsoperationer Information om øjenlågsoperationer Hvem henvender øjenlågsoperationer til? Med alderen mister huden og de dybere lag i øjenlågene, sin elasticitet. På de øvre øjenlåg viser dette sig som et tiltagende

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Det centrale hæmangiom er en sjælden læsion i kæbeknoglerne

Det centrale hæmangiom er en sjælden læsion i kæbeknoglerne Et tilfælde af centralt hæmangiom i mandiblen behandlet med ekskokleation Eva Krogsgård Jensen, Peter Marker, Annelise Krogdahl og Peter Andersen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Betændelse i ryggens knogler

Betændelse i ryggens knogler Patientinformation Betændelse i ryggens knogler Infektionsmedicinsk Afdeling Q Denne pjece er til dig, som har fået påvist betændelse i en knogle i ryggen - eller som er ved at få undersøgt, om du har

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skumbehandling af åreknuder

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skumbehandling af åreknuder Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om skumbehandling af åreknuder Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit PERIFER OSTEOMYELIT / ARTRIT Hæmatogen osteomyelit/artrit Eksogen osteomyelit/artrit Spredning fra nærliggende infektionsfokus Direkte implantation af infektiøst agens Postoperativ infektion Klininiske/histopatologiske

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere