Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne"

Transkript

1 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne - 1 -

2 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer - henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Herning Kommune Jane Sønderskov, tlf af 68. I hvilken region er kommunen beliggende? Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden 3 af 68. I hvilken grad vurderer kommunen, at der er overensstemmelse mellem de overordnede politiske målsætninger på voksenområdet og de faktiske forhold i kommunen: I høj grad I nogen grad I ringe grad Vi har ikke formuleret politiske målsætninger 4 af 68. Kommunens uddybning heraf: Der er fagligt administrativt lavet en kortlægning af de fleste af aktivitetsområderne, herunder en beskrivelse af de aktuelle og kommende udfordringer på feltet. Disse indgår i 1. halvdel af 2008 i en politisk proces omkring fastlæggelse af strategier for områdernes videre udvikling. 5 af 68. Indgår kommunalbestyrelsen i forpligtende samarbejder i henhold til 1, stk. 1, nr. 4 og 5, i lov om forpligtende samarbejde: Ja - 2 -

3 6 af 68. Beskriv og vurdér de forpligtende samarbejder: 7 af 68. Beskriv den forventede udvikling i de forpligtende samarbejder: 8 af 68. Hvordan fungerer samarbejdet med Regionsrådet? Rigtigt godt Godt Mindre godt Dårligt 9 af 68. Beskriv og vurdér kommunalbestyrelsens samarbejde med Regionsrådet: Ingen bemærkninger 10 af 68. Beskriv den forventede udvikling i samarbejdet med Regionsrådet: Byrådet arbejder aktuelt med udvikling af Herning Kommunes strategi for udvikling af opgavefelterne, herunder samspillet med andre kommuner og Region Midtjylland. Denne strategi vil danne udgangspunktet for de kommende års overvejelser og initiativer

4 11 af 68. Hvordan fungerede samarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftale for 2008? Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt 12 af 68. Eventuelle kommentarer til samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftalen: Der er et omfattende samarbejde mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Der har været et konstruktivt forløb omkring udarbejdelse af rammeaftalen. Rammeaftalen er medvirkende til at skabe overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, men har i 1. og 2. generation ikke virket som det planlægnings- og udviklingsværktøj, som er intentionen. Der arbejdes intensivt på at forbedre netop det aspekt i det kommende år. Det sker blandt andet ved, at alle kommuner har forpligtet sig til at bidrage til en grundig kortlægning og beskrivelse af de enkelte kommuners strategier for aktivitetsområdernes udvikling. Kortlægningerne følger en fælles skabelon og søges koordineret, så de kan indgå i en fælles præsentation, der kan danne grundlag for aftaler kommunerne imellem og mellem kommunerne og Region Midtjylland. 13 af 68. Er der i forbindelse med strukturreformen lokale forhold, som udgør særlige udfordringer for kommunen? Ja 14 af 68. Hvilke tiltag har kommunen iværksat eller overvejet for at imødekomme disse særlige udfordringer? Der er i forbindelse med kommunalreformen sket forskydninger i efterspørgselsmønstret, som har nødvendiggjort mindre tilpasninger af kapaciteten. Der er ikke tale om radikale forskydninger, og det er på nuværende tidspunkt for tidligt at vurdere, hvor vidt forskydningerne skyldes ændringer i kommunernes prioriteringer/adfærdsmønster. Der har været forskelligt serviceniveau og forskellige tolkninger af Serviceloven i de gamle organisationer, og Herning Kommune er derfor i gang med at serviceharmonisere gennem revisitation af borgersagerne

5 15 af 68. Evt. bemærkninger til disse udfordringer: 16 af 68. I hvor mange sager har kommunen henvendt sig til VISO for at få rådgivning i 2007? Indtast et tal 2 17 af 68. Hvilke ydelser har kommunen modtaget fra VISO i 2007? Gerne flere svar Generel vejledning Rådgivning i enkeltsager Udredning Andet, beskriv kort: 18 af 68. Har kommunen efterfølgende anvendt rådgivningen fra VISO ved sagsbehandlingen? Ja, i høj grad I nogen grad Meget sjældent 19 af 68. Vurdér kvaliteten af VISOs rådgivning til kommunen: Rigtig god God Mindre god Dårlig Ved ikke - 5 -

6 20 af 68. Kommentarer til kommunens brug af VISO: Der er tale om en helt ny konstruktion, og i 2007 har systemet været i opstartsfasen. Det er vigtigt, at der fortsat arbejdes med formidling af, hvad VISO-systemet kan hjælpe med, og at der er fokus på at udvikle systemet med leverandørnetværket som primær kilde, fordi det er praktikere, der formidler til praktikere eller borger. VISO udredning og rådgivning har betydet et rigtig godt resultat i sagsbehandlingen. I den ene af sagerne var der dog en lang proces, inden bevillingen kom, og inden arbejdet blev indledt af VISO 21 af 68. Botilbud til voksne ( , 192 samt almenboliglovens 105, stk. 2 og 115, stk. 2 og 4) 22 af 68. Kommentér udviklingen, der er illustreret i kommunens CIAS data (KLIK HER) vedrørende kommunens brug af botilbud: Der er et fald i antal af personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne på 107 midlertidige tilbud, på trods af at tilgangen er stigende. Faldet skyldes et øget antal ophør. Der er et fald i antal af personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne på 108 varige tilbud, hvilket skyldes, at der er opført en række almene boliger, og nedlagt tilsvarende antal boliger efter serviceloven. Området for sindslidende er stabilt. 23 af 68. Beskriv kommunens anvendelse af botilbud efter almenboligloven i forhold til botilbud efter serviceloven: Der er en stigning i anvendelsen af botilbud efter almenboligloven. Herning Kommune har ombygget/nybygget et stort antal boliger efter almenboligloven, hvilket bevirker, at en række boliger efter serviceloven er nedlagt. 24 af 68. Hvor mange personer under 50 år er indskrevet i de almindelige plejehjemstilbud i kommunen pr. 31. december 2007? Indtast et tal 8 25 af 68. Hvor mange personer er indskrevet i botilbud pr. 31. december 2007? I botilbud drevet af kommunen 121 I andre tilbud i kommunen 14 I tilbud beliggende i andre kommuner, uanset ejerform

7 26 af 68. Hvor mange af de personer, der venter på botilbud pr. 31. december 2007, er: Personer over 18 år, der ikke har et botilbud i forvejen Personer over 18 år, der har et botilbud, men ønsker at flytte Personer under 18 år, der har ønsket at få botilbud, når de fylder 18 år af 68. Hvor lang er den gennemsnitlige ventetid (antal døgn) på et botilbud i kommunen for? Voksne sindslidende 180 Voksne fysisk handicappede (incl. senhjerneskadede) Voksne psykisk handicappede (incl. autister) af 68. Planlægger kommunen at overtage tilbud fra Regionsrådet i 2008? Ja 29 af 68. Hvilke tilbud ønskes overtaget fra Regionsrådet i 2008? Ingen. 30 af 68. Har kommunen bedt Regionsrådet om at overtage driften af tilbud, der i 2007 blev drevet af kommunen Ja, nemlig følgende: - 7 -

8 31 af 68. Har kommunen oprettet eller planlagt at oprette nye botilbud i 2007 eller 2008? Ja 32 af 68. Beskriv de opførte/planlagte botilbud kort, herunder om det er i samarbejde med andre kommuner: Herning Kommune har etableret et halvvejshus i 2007, som henvender sig til borgere i døgnbehandling i en udslusningsfase. Borgerne tilbydes efterbehandling, støtte, forebyggelse mod tilbagefald og resocialisering. Herning Kommune har etableret et moderne erstatningsbyggeri efter almenboligloven, med yderligere 4 døgnpladser til personer med udviklingshæmning. Herning Kommune har etableret et moderne erstatningsbyggeri efter almenboligloven, med yderligere 6 døgnpladser til personer med autismespektrumforstyrrelser. Herning Kommune har etableret et midlertidigt botilbud ( 107), med yderligere 8 døgnpladser, fortrinsvist til personer med udviklingshæmning. 33 af 68. Beskriv kort hvilke vidensnetværk på voksenområdet kommunen deltager i (ved flere svar på hver linie, adskilles svar med ";": Nationale Regionale Lokale Kommunen deltager ikke i netværk (sæt x) Netværk vedr. myndighed inden for voksenområdet; Netværk for handicapchefer 34 af 68. Behandlingstilbud/misbrugsområdet ( 85, 86, stk. 1 og stk. 2, 101 og 103) 35 af 68. Kommentér udviklingen i kommunens brug af behandlingstilbud ud fra kommunens CIAS data (KLIK HER): Herning Kommune er endnu ikke færdig med at organisere ressourcer og kompetencer på misbrugsområdet. Det er derfor svært at kommentere misbrugsområdet p.t. Herning Kommune forventer optimal løsning af opgaven

9 36 af 68. Beskriv hvilke områder inden for behandlingstilbud som kommunen finder særlig grund til at have fokus på: Herning Kommune ønsker øget fokus på familiebehandling inden for alkohol- og stofområdet, og tidlig indsats. Herning Kommune ønsker desuden særligt fokus på de sundhedsfaglige tilbud til misbrugere og andre udsatte grupper. Herning Kommune forventer at skulle stille fornødent beredskab, såfremt det besluttes, at der skal tilbydes behandling med intravenøs heroin (lovforslag). 37 af 68. Hvor mange unge under 18 år er pr. 31. december 2007 visiteret til misbrugsbehandling efter servicelovens 101, stk. 3? I egne kommunale tilbud 13 I andre tilbud i kommunen I tilbud der er beliggende i andre kommuner, uanset ejerform 38 af 68. Har kommunen iværksat initiativer på misbrugsområdet i 2007? Ja 39 af 68. Beskriv disse initiativer: Herning Kommunes misbrugscenter har etableret et halvvejshus for stofmisbrugere. Oprettelsen af halvvejshuset henvender sig til borgere fra døgnbehandling, som er på vej i eget hjem. I halvvejshuset kan borgerne, i en periode, modtage efterbehandling, støtte, forebyggelse mod tilbagefald og resocialisering i trygge rammer. Herning Kommune har i 2007 forberedt iværksættelsen af SKP ordningen. Ordningen træder i kraft i januar af 68. Planlægger kommunen initiativer på misbrugsområdet i 2008? Ja - 9 -

10 41 af 68. Beskriv disse initiativer: Herning Kommune er udvalgt, af Sundhedsstyrelsen, som modelkommune for alkoholforebyggelsesindsats. 42 af 68. Hvilke tværkommunale samarbejder har eller planlægger kommunen på misbrugsområdet? Samarbejde med Holstebro Kommune om lægekonsulent. Samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune om substitutionsbehandling. 43 af 68. Personlige hjælperordninger ( 95 og 96 samt 118) 44 af 68. Beskriv udviklingen i kommunens brug af hjælperordninger ( 95 og 96) ud fra kommunens CIAS data (KLIK HER): 95 (kontant tilskud): Der er sket en lille stigning i antallet af personer, som får kontant tilskud, som følge af frakendelse af bevilling efter (hjælperordning): Der har været et lille fald i antallet af personer, som får en hjælperordning, som følge af frakendelse. Samtidig har der været en lille stigning i forhold til særlig pædagogisk støtte og omsorg i henhold til 85 - også som følge af frakendelse af (pasning af nærtstående): Uændret. 45 af 68. Hjælpemidler, boligindretning og biler ( 114 og 116) 46 af 68. Kommentér udviklingen på hjælpemiddelområdet i kommunen ud fra kommunens CIAS data (KLIK HER): Herning Kommune er endnu ikke færdig med at organisere ressourcer og kompetencer på hjælpemiddelområdet. Det er derfor svært at kommentere hjælpemiddelområdet p.t. Herning Kommune forventer at optimere sagsbehandlingen i fremtiden, når forventede rationaler er implementerede. 47 af 68. Hvilke tilbud driver kommunen selv på hjælpemiddelområdet? Alle tilbud inden for hjælpemiddelområdet

11 48 af 68. Hvilke tværkommunale samarbejder har eller planlægger kommunen inden for hjælpemiddelområdet? Herning Kommune har - eller planlægger at få tværkommunale samarbejder inden for: - støtte til køb af bil og særlig indretning - proteser - siddestilling - kommunikationshjælpemidler og teknologiske løsninger 49 af 68. Beskriv kort hvilke vidensnetværk omkring hjælpemidler, boligindretning og biler, kommunen deltager i (ved flere svar på hver linie adskilles svarene med ";"? Nationale Regionale Lokale Kommunen deltager ikke i netværk (sæt X) Videnscenter for hjerneskade;dansk Videnscenter for ordblinde;als netværk;landsnetværk for ganespalte;stammefagligt diskussionsforum;stemmenetværk;asius;skiatek;dths;ci netværk;efteruddannelsesudvalg under DTHS;Videnscenter for hjerneskade-netværk omkring børn og unge med erhvervet hjerneskade;landsmøde for hjerneskaderådgivninger Regionalt hjælpemiddelnetværk 50 af 68. Ledsageordning ( 97-99) 51 af 68. Kommentér udviklingen af kommunens brug af ledsageordninger ud fra kommunens CIAS data (KLIK HER): 97 (ledsagelse): For 2007 er der bevilget 16 nye ordninger (tilførslen ved kommunesammenlægningen er ikke talt med). Nettotilgangen har været 5, da der også har været afgang på ordningen på grund af dødsfald, fraflytning, frakendelse og ophør af anden grund. Samlede antal ordninger pr. 31/12 er 81. Herudover findes en del ordninger (det nøjagtige antal kendes ikke p.t.), som tidligere er bevilget af Ringkjøbing Amt, og som ligger ude i institutionerne og botilbuddene og administreres herfra. 98 (kontaktperson til døvblinde): I Herning Kommune er der fem personer, der er visiteret til 98, men der er meget store udsving i timefordelingen, og derfor er det meget vanskeligt at besvare spg. 53 på tilfredsstillende vis. Der har været en svag stigning på grund af tilflytning

12 52 af 68. Hvorledes har kommunen organiseret området? Ledsagerkorps Ledsagelse ydes fra hjemmevejledergruppen el. lign. Borgeren finder selv ledsagere Andet, beskriv kort: 53 af 68. Hvor mange timers månedlig ledsagelse var bevilget i gennemsnit pr. person pr. 31. december 2007? 97, ledsageordning for voksne 98, kontaktperson for døvblinde , støttekontaktperson 0 54 af 68. Hvor mange af de bevilgede timer (månedligt) udnyttes reelt af bevillingerne i foregående spørgsmål? 97, ledsageordning for voksne 98, kontaktperson for døvblinde , støttekontaktperson 0 55 af 68. Oplever kommunen problemer med ledsageordningen? Ja 56 af 68. Beskriv problemerne med ledsageordningen: 97 (ledsagelse): Koordinering i forhold til de af Ringkjøbing Amt bevilgede ordninger institutionsanbragte/botilbud. Det er til tider vanskeligt at skaffe ledsagere til de af borgerne ønskede tidspunkter. 98 (særlig kontaktperson til døvblinde): Der er megen administration forbundet med ansættelse og afskedigelse af hjælpere

13 57 af 68. Dagtilbud (voksenområdet, 103 og 104) 58 af 68. Kommentér udviklingen i dagtilbud ud fra kommunens CIAS data (KLIK HER): Herning Kommune oplever et mindre fald i antal af borgere på 103 tilbud, på trods af, at tilgangen er øget. Det skyldes en endnu større stigning i antal ophør. Herning Kommune oplever en stigning i antal personer på 104 tilbud, på trods af, at tilgangen er faldende. Det skyldes et fald i antal ophør. 59 af 68. Hvor mange personer var indskrevet til dagtilbud pr 31. december 2007? I egen kommune 203 I andre kommuner af 68. Hvor mange personer ventede på et dagtilbud pr. 31. december 2007? I beskyttet beskæftigelse I aktivitetstilbud af 68. Hvor lang var den gennemsnitlige ventetid (antal uger) på et dagtilbud i 2007? I beskyttet beskæftigelse I aktivitetstilbud af 68. Hvilke samværstilbud, væresteder o. lign. er der i kommunen? Kommunalt drevne Drevet af andre Der er ingen samværstilbud el. lign. i kommunen Birkelund, Solsikken, Tre Birke, Virkelyst, Skiftesporets dagtilbud, Stofbehandlingens cafè Bytoften, Blå Kors varmestue og Den Blå Mølle

14 63 af 68. Har kommunen overvejet at overtage dagtilbud, væresteder el. lign. fra Regionsrådet i 2008? Ja, Beskriv hvilke 64 af 68. Har kommunen bedt Regionsrådet overtage driften af dagtilbud, der i 2007 blev drevet af kommunen? Ja, Beskriv hvilke: 65 af 68. Beskriv kort hvilke vidensnetværk omkring dagtilbud kommunen deltager i (ved flere svar i hver linie, adskilles svarene med ";": Nationale Regionale Lokale Kommunen deltager ikke i vidensnetværk (sæt X) Videnscenter for socialpsykiatris netværk om åbne samtaler og ditto netværk om rehabilitering 66 af 68. Øvrige forhold som kommunen finder grund til at fremhæve: Ingen

15 67 af 68. Svarfelt til besvarelse af særligt tema udmeldt af ministerierne: Tema 1: Udviklingen i tilbudsmønstret til voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse - En beskrivelse af, hvorvidt der er sket væsentlige ændringer i tilbuddenes socialfaglige indhold, f.eks. ved at flere problemtyper samles i tilbuddene: - En beskrivelse af, hvorvidt der er sket væsentlige ændringer i kommunens visitationspraksis i løbet af 2007 i forhold til at: a. benytte viften af tilbud i hele regionen (andre kommunale eller regionale tilbud) eller at b. samle indsatsen i kommunernes egne tilbud: Der er ikke umiddelbart sket væsentlige ændringer i tilbuddenes socialfaglige indhold. I forhold til bl.a er der ikke sket ændringer i kommunens visitationspraksis for så vidt angår benyttelse af viften af tilbud i regionen. Tema 2: Udslusning fra forsorgshjem Herning Kommune oplever udviklingen i den gennemsnitlige opholdstid for brugere på forsorgshjem som stigende. Desuden opleves et generelt øget pres på forsorgshjemmene, socialt og kapacitetsmæssigt. Herning Kommune har ikke etableret indsatser i 2007, som skal styrke en hurtig udslusning fra forsorgshjem. Herning Kommune har søgt - og modtaget midler til en øget indsats på myndighedsopgaven inden for udsatteområdet. Herning Kommune forventer, at denne indsats vil øge samspillet mellem forsorgshjem og kommunens øvrige tilbud. Herning Kommune oplever ikke, at borgere opholder sig på forsorgshjem længere end nødvendigt, i forhold til at kommunen kan påbegynde en indsats. 68 af 68. Indberetningen er færdig

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1 Indledning... 1 1.1 De regionale udviklingsråd...1 1.1.1 De tidligere udviklingsråd...1

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet T E MAGUIDE Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet Den specialiserede voksensocialområde rummer i dag driftsudgifter for ca. 28 mia.kr. årligt, og er et aktivitetsmæssigt

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere