SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning Bilagshæfte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse:

3 Generelle bemærkninger Forskrifterne for kommunernes regnskabsaflæggelse er indeholdt i lov om Kommunernes Styrelse 46 og 57 samt i Budget- og regnskabssystem for kommuner, der indeholder de af Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler for budget- og regnskabsaflæggelse. Regnskabet for består af 3 hæfter: Årsberetning med Direktionens beretning, beretninger for de enkelte politikområder og regnskabsopgørelse efter det udgiftsbaserede regnskab. Bilag til årsberetning er opdelt i bemærkninger til regnskabsresultatet, oversigter og bilag: Talhæfte til årsberetning Byrådet vedtog i oktober 2012 budget. Budgettet er dynamisk, og budgettet bliver løbende korrigeret i takt med, at forudsætningerne ændrer sig. 3 gange om året pr. 31. marts, pr. 30. juni og pr. 30. september revideres budgettet pga. ændringer i budgettets forudsætninger, ligesom der løbende bliver forelagt sager med bevillingsmæssige konsekvenser på Byrådets møder. I Bilag til Årsberetning er der under de enkelte politikområder optrykt en oversigt over tillægsbevillinger med finansiering af kassebeholdningen. I tabellen nedenfor er vist det samlede resultat med den opstilling, der anvendes ved budgetbehandlingen. Alle tal er angivet netto dvs. udgifter fratrukket indtægter. Økonomisk råderum (mio. kr.) Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget Overført til (2-1) 5 (3-1) Indtægter Skatter , , ,0 0,2 0,2 Tilskud og udligning -3,4-5,0-4,7-1,6-1,3 Kvalitetsfond (tilskud til anlægsprojekter) -7,5-7,5-7,5 0,0 0,0 Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -45,7-47,4-45,7-1,7 0,0 Kommunale bidrag til regionerne 2,6 2,6 2,6 0,0 0,0 Indtægter i alt , , ,3-3,1-1,0 Udgifter Serviceudgifter, serviceramme 801,3 829,8 831,0 28,5 29,7 18,3 Serviceudgifter, undtaget serviceramme 57,5 60,5 60,1 3,0 2,6 Overførselsudgifter 188,0 188,4 180,8 0,5-7,2 Renter 3,7 9,5 7,0 5,8 3,3 Udgifter i alt 1.050, , ,9 37,8 28,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -81,8-47,1-54,4 34,7 27,4 18,3 Afdrag på lån 75,5 14,4 76,7-61,1 1,2 Finansielt råderum (- = positivt råderum) -6,3-32,7 22,3-26,4 28,6 18,3 Skattefinansierede anlæg (udgifter) 61,9 57,9 96,2-3,9 34,3 32,5 Skattefinansierede anlæg (indtægter) -21,9-23,0-42,0-1,1-20,1-7,8 Brugerfinansieret område 1,9 3,9 2,6 2,0 0,7-0,2 Finansforskydninger 4,1 22,0 22,0 17,9 18,2 Lånoptagelse 0,0-0,0-0,0 0,0 0,0 Forbrug af kassebeholdningen 39,7 28,1 101,0-11,6 61,3 42,8 mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - 3

4 Generelle bemærkninger Da Byrådet i oktober 2012 vedtog budgettet for var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 28,1 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 101 mio. kr. Regnskabet for viser et forbrug af kassebeholdningen på 39,7 mio. kr. Der er således en mindre forbrug af kassebeholdningen på 61,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes følgende forskydninger: Område Netto forskydning Forklaring Skatter +0,2 mio. kr. Indtægter fra forskerskat. Generelle tilskud, udligning og momsudligning Serviceudgifter, serviceramme -1,3 mio. kr. Merudgift til tilbagebetaling af momsanlæg af udstykninger og modtagne tilskud til kommunemomsordningen. +29,7 mio. kr. På Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område er der en mindreudgift på 12,6 mio. kr., heraf 3,9 mio. kr. til rest på budgetsikkerhedspuljen og 3,8 mio. kr. på løn- og barselspuljer. Der overføres 9,0 mio. kr. til På Beredskabskommissionen er der en mindreudgift på 0,1 mio. kr., der overføres til På Familie- og uddannelsesudvalgets område er der en mindreudgift på 15,1 mio. kr., hvoraf 7,0 mio. kr. overføres til På Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område er der en mindreudgift på 2,0 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. overføres til Serviceudgifter udenfor serviceramme Overførselsudgifter Renter Afdrag på lån Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret område Finansforskydninger +2,6 mio. kr. Mindreudgiften er fordelt med en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 0,9 mio. kr., en merindtægt fra refusioner på særlig dyre enkeltsager på de specialiserede børn- og voksenområde på 2,5 mio. kr. og en mindreudgift til ældreboliger på 0,9 mio. kr. -7,2 mio. kr. Merudgift på 7,2 mio. kr. Dette skyldes primært merudgifter til integration, kontanthjælp, førtidspension og fleksjob og mindreudgifter til sygedagpenge og forsikrede ledige. +3,3 mio. kr. Mindreudgift til renter på langfristet gæld og merindtægt fra rentetilskrivning på lån til betaling af ejendomsskat, der først indbetales, når lånene indfries. Indtil da tilskrives renterne på lånet. +1,2 mio. kr. Mindreudgift vedr. langfristede lån primært på lån vedr. ældreboliger. +14,2 mio. kr. En mindreudgift på 34,3 mio. kr. og en mindreindtægt fra ejendomssalg/byggemodning og øvrige indtægter på 20,1 mio. kr. Ændringen på de enkelte anlægsprojekter er specificeret i Oversigt over anlægsprojekter side x-xx. +0,7 mio. kr. Primært en mindreudgift på drift vedr. affaldsområdet. +17,9 mio. kr. En mindreudgift, der skyldes forskydninger i kort- og langfristede tilgodehavender og kortfristet gæld bl.a. som følge af ændret konteringspraksis vedr. grundsalgsindtægter. 4

5 Generelle bemærkninger Skattefinansierede driftsudgifter Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 1.046,8 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med 1.078,8 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger, der samlet nedskriver budgettet til 1.071,9 mio. kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 25,1 mio. kr. med følgende fordeling på politikområderne (årsager er forklaret under politikområderne): Skattefinansierede driftsudgifter (mio. kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) SERVICEUDGIFTER N 858,8 890,3 891,1 31,5 32,3 SERVICERAMME N 801,3 829,8 831,0 28,5 29,7 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 153,5 177,6 165,9 24,1 12,4 2. Plan, erhverv, kollektiv trafik U 9,3 10,1 9,3 0,8 0,1 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Borgerbetjening, administration og byråd U 117,6 138,8 129,3 21,1 11,7 I -2,5-4,2-2,1-1,7 0,4 4. Bygninger, veje og grønne områder U 28,8 30,2 29,5 1,4 0,7 I -3,2-1,2-4,3 2,0-1,1 5. Miljø og forsyning U 1,2 1,7 1,7 0,5 0,5 I -0,2-0,4-0,4-0,2-0,2 6. Beskæftigelse U 3,0 3,8 5,1 0,8 2,1 I -0,3-1,1-2,2-0,8-1,9 Beredskabskommissionen N 2,8 3,0 2,9 0,2 0,1 7. Beredskab U 2,9 3,0 2,9 0,1 0,1 I -0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Familie- og uddannelsesudvalget N 385,0 397,7 400,2 12,8 15,2 8. Dagtilbud U 129,2 127,9 132,7-1,3 3,4 I -37,4-37,2-36,4 0,2 1,0 9. Undervisning og fritidstilbud U 259,3 271,7 265,0 12,3 5,7 I -41,7-40,6-40,1 1,1 1,6 10. Specialiserede tilbud til børn U 64,7 65,9 69,0 1,2 4,4 og unge I -0,2-1,3-1,4-1,1-1,2 11. Sundhedsfremme og forebyggelse U 11,4 11,4 11,3 0,0-0,1 for børn og unge I -0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 260,1 251,5 262,0-8,5 2,0 12. Forebyggelse, sundhed og U 11,9 12,7 11,6 0,8-0,3 genoptræning I -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 13. Sociale ydelser og pension U 4,2 3,5 3,7-0,7-0,5 I -1,1-0,6-0,6 0,6 0,6 14. Specialiserede tilbud til voksne U 81,4 70,8 83,2-10,6 1,8 og ældre I -1,5-2,3-3,2-0,8-1,7 15. Ældre og handicappede U 156,0 158,7 155,4 2,7-0,6 I -18,8-19,3-17,2-0,5 1,6 16. Kultur og fritid U 32,6 32,6 33,6 0,0 1,0 5

6 Generelle bemærkninger Skattefinansierede driftsudgifter (mio. kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) I -4,5-4,6-4,6-0,1-0,1 UNDTAGET SERVICERAMMEN N 57,5 60,5 60,1 3,0 2,6 Familie- og uddannelsesudvalget N -3,7-1,4-1,4 2,4 2,4 10. Specialiserede tilbud til børn U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 og unge I -3,7-1,4-1,4 2,4 2,4 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 61,2 61,8 61,4 0,6 0,2 12. Forebyggelse, sundhed og U 70,0 69,5 69,1-0,5-0,9 genoptræning I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14. Specialiserede tilbud til voksne U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 og ældre I -2,1-1,9-1,9 0,2 0,2 15. Ældre og handicappede U 4,1 4,6 4,5 0,5 0,4 I -10,7-10,4-10,2 0,3 0,4 OVERFØRSELSUDGIFTER 188,0 188,4 180,8 0,5-7,2 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 127,8 124,0 122,9-3,8-4,9 6. Beskæftigelse U 198,4 190,2 188,8-8,2-9,6 I -70,6-66,2-65,9 4,4 4,7 Familie- og uddannelsesudvalget N 3,4 5,8 4,3 2,4 0,9 10. Specialiserede tilbud til børn U 6,8 11,0 8,1 4,2 1,3 og unge I -3,4-5,2-3,8-1,9-0,4 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 56,7 58,7 53,6 1,9-3,1 13. Sociale ydelser og pension U 71,0 71,3 67,0 0,3-4,1 I -14,3-12,6-13,4 1,7 0,9 SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT N 1.046, , ,9 32,0 25,1 merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + U = Udgifter I = Indtægter N= Nettoudgift Status på servicerammen Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter og nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder. Servicerammen beregnes ved at trække refusion af særlig dyre enkeltsager fra serviceudgifterne sammen med udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger og er udtryk for, hvor store de samlede serviceudgifter må være i med en overholdelse af den aftalte ramme for alle landets kommuner. Kommunernes udgifter til service er i omfattet af en regnskabssanktion. Regeringen og KL var med økonomiaftalen enige om, at en eventuel sanktion i skal udmåles i forhold til det aftalte niveau for. Regnskabssanktionen indeholder en individuel sanktion på 60% og en kollektiv sanktion på 40%. Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af en eventuel regnskabssanktion tager derfor afsæt i to forhold: For det første om kommunerne samlet set overholder/overskrider sanktionsmålepunktet, og for det andet om kommunen skal bidrage til den individuelle sanktion og i givet fald med hvor stor en andel. Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en eventuel individuel sanktion. Til den aftalte serviceramme tillægges konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet siden aftaleindgåelsen. Hertil følger det af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres i henhold til ændrede pris- og løn- 6

7 Generelle bemærkninger forudsætninger i selve sanktionsåret. KL har i september udmeldt sigtepunkt for individuel regnskabssanktion. Der er følgende overholdelse af servicerammen i : Opgørelse af serviceramme Mio. kr. Serviceramme - oprindeligt budget 829,8 Forventet korrektion for lov- og cirkulæreprogram -1,1 Forventet korrektion som følge af ændret pris- og lønforudsætning i -6,5 Sigtepunkt for individuel regnskabssanktion på service 822,3 Regnskab 801,3 Mindreforbrug i forhold til individuel regnskabssanktion 20,9 Skattefinansierede anlægsudgifter Der var budgetteret med en udgift til anlæg på 57,9 mio. kr., der i årets løb er forøget til 96,2 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2012 til. I regnskabet er der en udgift på 61,9 mio. kr., dvs. en merudgift på 34,3 mio. kr., heraf overføres 31,9 mio.kr. til Der var budgetteret med en indtægt fra ejendomssalg/grundsalg mv. på 23 mio. kr., der i løbet af året er forøget til 42 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2012 til. I regnskabet en indtægt på 21,9 mio. kr., dvs. en mindreindtægt på 20,1 mio.kr., hvoraf 7,2 mio. kr. overføres til De enkelte anlægsprojekter fremgår af nedenstående oversigt: Oversigt over anlægsprojekter i (i kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2014 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N P-pladser og flisearealer, Munkekærskolen U Andre anlæg N Digital selvbetjeningsplatform U Delvis ny telefoniplatform U Salg af Jersie skolebygningen U Central bygningsvedligeholdelse, budgetkonto U Energiinvesteringer, budgetkonto U Rådhuset, forbedring af indeklima U Optimering af lokaleanvendelsen U Salg af restareal skolelodden i Jersie I Salg af areal af Solrød bibliotek U Salg af areal af Solrød bibliotek I Energibesparelse - Reeez projektet U

8 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i (i kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) ADK på Aktivitetscentret og Solrød Skole U Overført til 2014 Udbud og salg af Karlstrup Skole U Udbud og salg af Karlstrup skole I Stationspladsen i Solrød Center U Omflytning af administrative funktioner U Beskæftigelsescenter U Omklædningsfaciliteter Rådhuset U Energiinvesteringer 2012 I Salg af Hovedgaden 56, Havdrup U Salg af Hovedgaden 56, Havdrup I Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen I Central bygningsvedligeholdelse, øvrige U bygninger Energiinvesteringer U Salg af Den Lille Gade 15 og 20 U Salg af stiareal ved Lerbæksvej () I Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning U Støjvoldsprojekt U Støjvoldsprojekt I Ny vejbelysning på private fællesveje U Ny vejbelysning på private fællesveje I Hedebostien, Regional sti U Renovering af veje 2012 U Trafikregulering og hastighedsdæmpning U Færdiggørelse af Niels Juels Allé U Renovering af p-pladser, SIC og Jersie U Hallen Nye parkeringspladser nord for Rådhuset U Cykelsti Trylleskoven til Munkekærskolen U Cykelsti Trylleskoven til Munkekærskolen I Naurbjerg stiforløb U Hovedsti i Admiralparken U Vandindvinding, it-system U Udvikling af materiel til opsamling af tang U Intelligent styring af overfladevand U Intelligent styring af overfladevand I Klimatilpasningsprojektet "Kilen" U Pulje til grønne projekter 2011 U Pulje til grønne projekter U Pulje til grønne projekter U

9 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i (i kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2014 Udstykninger N Trylleskov Strand - Salg 1. etape I Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgelser U Trylleskov Strand - projektering overordnet U Trylleskov Strand - Støjvolde U Trylleskov Strand - Støjvolde I Trylleskov Strand - kommunalt udlæg U tilslutningsbidrag Trylleskov Strand - kommunalt udlæg I tilslutningsbidrag Trylleskov Strand - Projektledelse, økonomimedarbejder U Trylleskov Strand - Planlægning og program U Trylleskov Strand - Udbud, salg markedsføring U Trylleskov Strand - Byggemodning etape U , 1A+B+C Trylleskov Strand - Friarealer - grønne U områder Trylleskov Strand - Byggemodning færdiggørelse U Trylleskov Strand - Etablering af fjernvarme U i området Trylleskov strand - Vejanlæg etape 1 U Trylleskov strand - Vejanlæg etape 2 U Trylleskov Strand - Byggemodning etape U Trylleskov Strand - Byggemodning etape U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 3 U Trylleskov Strand - Byggemodning etape 4 Trylleskov Strand - salg af boliger i etape 1 Trylleskov Strand - salg af boliger i etape 1 Trylleskov Strand - salg af boliger Ø2 (etape 4) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø4 (etape 4) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø4 (etape 4) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø12 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø12 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø13 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø14 (etape 3) U U I U U I U I U U

10 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i (i kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2014 Trylleskov Strand - salg af boliger Ø24 U (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø24 I (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø25 U (etape 3) Havdrup Vest -salg af grunde U Havdrup Vest -salg af grunde I Havdrup Vest - Byggemodning etape 1 U Havdrup Vest - kommunalt udlæg tilslutningsbidrag U Havdrup Vest - kommunalt udlæg tilslutningsbidrag I Havdrup Vest - udbud, salg og markedsføring U Havdrup Vest - Vejanlæg etape 1 U Solrød Center - Diverse vejanlæg U Havdrup Center, salg af sokkelgrund I Beredskabskommissionen N Andre anlæg N Reparation og udskiftning af brandhaner U SINE Radio U Familie- og uddannelsesudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N Tryllehytten, skur/opholdsrum U Helhedsplan, daginstitutionsområdet U Helhedsplan for daginstitutionsområdet U Ombygning af Bissebo Børnehave U Helhedsplan dagtilbud U Havdrup skole, bygning M U Havdrup skole, tagetage på bygning P U Helhedsplan Havdrup Skole ved gl. Juniorklub U Skoleudbygningsplan Uglegårdsskolen U Central bygningsvedligeholdelse 2012, U skoler Skoleudbygningsplan Uglegårdsskolen U Central bygningsvedligeholdelse U Parkerings- og afsætningsarealer U Uglegårdsskolens 2. indskolingsafsnit U Central bygningsvedligeholdelse 2012, SFO U

11 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i (i kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2014 Andre anlæg N Flytning af 10. klasse til Vestfløjen på Solrød gl. skole U Social-, sundheds- og fritidsudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N Udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup U Udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup I Central bygningsvedligeholdelse 2011, U SIC Central bygningsvedligeholdelse 2011, I SIC Central bygningsvedligeholdelse 2012, U Idræt Central bygningsvedligeholdelse, U Idræt Samling af hjemmeplejen U SIC, forenings- og mødelokaler U Christians Have, servicearealtilskud I Fasanvej 16, værestedslignende tilbud for sindslidende U Andre anlæg N ADK 1.sal Solrød Bibliotek U Etablering af genoptræning U Idrætsanlægsfond U Idrætsanlægsfond 2010 U Idrætsanlægsfond 2011 U Idrætsanlægsfond U SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT N merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + U = Udgifter I = Indtægter N= Nettoudgift Byrådet har den 31. marts 2014 godkendt overførslen til Status på anlæg på kvalitetsfondsområderne Til at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Der udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i. Tilskudsrammen i er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnede indbyggertal pr. 1. januar. Solrød Kommunes tilskud i er på kr. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre de uforbrugte midler til de følgende år. 11

12 Generelle bemærkninger Anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområderne kan opgøres til følgende i regnskab : Anlægsforbrug i på kvalitetsfondsområderne (i kr.) Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget Folkeskole Idrætsfaciliteter primært målrettet børn og unge Daginstitutioner inkl. SFO Ældre I alt Minimumsforbrug som forudsætning for tilskud fra kvalitetsfonden Der er således brugt 15,1 mio. kr. mere end minimumsforbruget på kvalitetsfondsområderne. Brugerfinansieret område Det brugerfinansierede område har på driften givet en samlet nettoindtægt på 0,7 mio. kr. fra affaldsområdet mod en budgetteret nettoudgift på 0,2 mio. kr. Det vil sige, at regnskabet gav en merindtægt på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På anlæg er der en udgift på 4,2 mio. kr. og en indtægt på 1,6 mio. kr. til etableringsudgifter vedr. biogasanlæg mod budgetteret en udgift på 5,5 mio. kr. og en indtægt på 3,1 mio. kr. Der er således en mindreudgift og en mindreindtægt på netto 0,2 mio. kr., der overføres til 2014 Brugerfinansieret område (mio. kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2014 DRIFTSUDGIFTER N -0,7 1,6 0,2 2,3 0,9 0,0 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N -0,7 1,6 0,2 2,3 0,9 0,0 5. Miljø og forsyning U 19,9 21,5 20,5 1,6 0,6 I -20,6-19,9-20,3 0,7 0,3 ANLÆGSUDGIFTER 2,6 2,3 2,4-0,3-0,2-0,2 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 2,6 2,3 2,4-0,3-0,2-0,2 5. Miljø og forsyning U 4,2 2,3 5,5-1,9 1,2 1,2 I -1,6 0,0-3,1 1,6-1,5-1,5 BRUGERFINANSIERET OMRÅDE I ALT N 1,9 3,9 2,6 2,0 0,7-0,2 merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + Overførsel af uforbrugte midler til det følgende år Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutionens/rådhusets budgetramme. Lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Der gives derved mulighed for overførsel fra løn til øvrig drift og omvendt indenfor det enkelte budgetår. Det betyder, at hvis der bliver ledige stillinger, da vil den frigjorte lønsum forblive som en del af institutionens midler. Der kan maksimalt overføres et overskud på 5 % af ØD-rammen. Hvis der ønskes yderligere overførsel af overskud skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud overføres fuldt ud. Der udarbejdes en særlig redegørelse for afvikling af underskuddet, hvis underskuddet er på mere end 5 %. 12

13 Generelle bemærkninger Der er foretaget følgende overførsler af uforbrugte midler fra 2012 til og fra til 2014: (mio. kr.) Til Til 2014 DRIFT Økonomiudvalget ØD-midler Overførsel af midler udover ØD Overførsler godkendt i Byrådet inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Social-, sundheds- og fritidsudvalget ØD-midler Overførsel af midler udover ØD Overførsler godkendt i Byrådet i inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Familie- og uddannelsesudvalget ØD-midler Overførsel af midler udover ØD Overførsler godkendt i Byrådet inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Beredskab ØD-midler 9,2 3,4 0,1 2,8 2,9 4,6 2,6 0,0 0,8 1,2 2,4 2,1 0,3-0,1-0,1 9,0 4,1 0,4 3,7 0,8 2,2 1,2 0,0 0,6 0,4 7,0 2,1 0,2 2,9 0,2 0,1 0,1 Drift i alt 16,1 18,3 ANLÆG 5,6 24,5 FINANSIERING 9,2 0,0 Overføres i alt 30,9 42,8 13

14 Generelle bemærkninger Generelle forudsætninger ved budgetlægningen Byrådets budgetvedtagelse blev foretaget dels ud fra en forventet udvikling i kommunens befolkningsstørrelse og -sammensætning og dels ud fra en forventet løn- og prisudvikling fra 2011 til Disse forudsætninger kan nu sammenstilles med den faktiske udvikling, som regnskabsresultatet er påvirket af. Befolkningsudvikling Udgangspunktet var befolkningsprognosen fra Prognosen forudsatte indbyggere pr. 1. januar (konstateret: ) og indbyggere pr. 1. januar 2014 (konstateret: ). Der var således 50 indbyggere flere end forventet pr. 1. januar og 246 indbyggere flere end forventet pr. 1. januar Befolkningsudviklingen fordelt på forskellige aldersgrupper ser således ud: Befolkningsudviklingen årige I alt årige årige årige årige og derover Fordeling - antal Forventet Faktisk Forskel Forventet Faktisk Forskel Fordeling - procent Forventet ,8 16,1 59,3 12,3 5,4 100 Faktisk ,8 16,1 59,4 12,3 5,4 100 Forventet ,5 15,8 58,9 12,8 6,0 100 Faktisk ,6 15,9 59,1 12,6 5,

15 Generelle bemærkninger Pris- og lønudviklingen I budgettet for er de enkelte budgetbeløb baseret på de forventede stigninger i pris- og lønniveauet fra 2012 til. Ved afslutningen af regnskabet for foreligger fra Kommunernes Landsforening et revideret skøn over stigningerne beregnet som en gennemsnitsstigning for hele landet. Ved budgetlægningen for KL s foreløbige beregning af den faktiske stigning Løn 1,5 0,5 Brændsel 1,4-0,2 Øvrige varer og anskaffelser 1,5 0,1 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,6 0,3 Øvrige tjenesteydelser 1,7 1,3 Tilskud til kollektiv trafik 1,9 0,6 Løn og priser ialt 1,6 0,9 Som samlet løn- og prisfremskrivning har skønnet fra KL altså overvurderet stigningerne. På alle områder har der i princippet været lagt for høje budgetter forudsat disse var retvisende i forvejen. Det ændrede skøn medførte at KL s skøn blev ændret i løbet af 2012, og det betød at lønbudgetterne blev reduceret i januar. Det skal bemærkes, at løn og prisudviklingen fra til er udtryk for den gennemsnitsstigning for landet som helhed, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til den konkrete udvikling i Solrød kommune. Regnskabsresultat Ved bedømmelsen af kommunens regnskab skal man være opmærksom på, at dette ikke viser overskud eller underskud på samme måde som en privat virksomheds regnskab, bl.a. fordi kommunens virksomhed har til formål at forsyne borgerne med serviceydelser. Indtægterne behøver derfor ikke at være større end udgifterne. Efter de gældende bestemmelser skal budget og regnskab udarbejdes som et totalbudget og totalregnskab, hvor nettoudgiften til driftsvirksomheden, anlægsaktiviteterne og generelle tilskud og udligning finansieres af skatter, lånoptagelse og et eventuelt forbrug af likvide aktiver (kassebeholdningen). Vurderingen af kommunens regnskab bør ske ved at sammenholde budget og regnskab for at konstatere, om forudsætningerne for de givne bevillinger er opfyldt, og om der er opnået det, der forudsættes i budgetsituationen. 15

16 Generelle bemærkninger 16

17 Hovedoversigt til regnskab I kr. Regnskab Korr. Budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. FINANSFORSKYDNINGER Forskydning i likvide aktiver Øvrige finansforskydninger FINANSFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE

18 Hovedoversigt til regnskab 18

19 Læsevejledning Kort om indholdsfortegnelsen: Generelle bemærkninger, giver et samlet overblik over regnskabet. Specielle bemærkninger, de enkelte udvalgs regnskabsbemærkninger. Hovedoversigt til regnskab, giver et samlet overblik over regnskabsårets aktiviteter samt finansieringen heraf. Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte bevillingsområder i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter, opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter og brugerfinansierede områder, samt anlægs- og kapitalposter og svarer til budgettets bevillingsoversigt. Balancen viser de finansielle aktiver og passiver som kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb. Herudover viser balancen værdiansættelse af de fysiske aktiver, gæld vedr. finansielt leasede aktiver samt hensættelse til pensionsforpligtigelser. Den tværgående artsoversigt indeholder kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget, og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor. Personaleoversigt, der indeholder en samlet oversigt over regnskabsårets personaleforbrug i antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på de enkelte funktioner. Ejendomsfortegnelse over kommunens faste ejendomme indeholdende den offentlige vurdering. Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser, som kommunen har påtaget sig. Oversigt over eventualrettigheder, som indeholder en oversigt over ydelser, som i realiteten må betragtes som drifts- eller anlægstilskud, men hvor kommunen har sikkerhed i form af pantebrev eller lignende, og/eller hvor kommunen har ret til at få tilskuddet tilbagebetalt. Oversigten omfatter tillige indskud i Landsbyggefonden. Oversigt over eventualforpligtigelser, som er de forpligtigelser kommunen kan komme til at afholde udgifter til på et senere tidspunkt. Opgørelse over anlægsarbejder opdelt i afsluttede anlæg på over/under 2 mio. kr. og igangværende anlæg. Afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. er i takt med afslutningen af arbejdet blevet forelagt for Byrådet. Datoen for Byrådets behandling fremgår af opgørelsen. Samlet ØD-overførsel, der indeholder en oversigt over ØD-overførslen på de enkelte områder. Øvrige overførsler, der indeholder en oversigt over overførsler begrundet i tidligere byrådsbeslutninger samt øvrige overførsler. 19

20 Læsevejledning Kort om indholdet: Bogføringen og rapporteringen i økonomistyringen sker forhold til institutionerne og afdelingerne, kaldet profitcentre. Bagved disse, findes et skyggeregnskab der følger Indenrigs- og Økonomiministeriets krav, som gør det muligt at trække et tilsvarende regnskab. Jvf. f.eks. bilag til årsberetningens tabeller på politikområder der følger budget- og regnskabssystemets funktioner. For hvert politikområde vil der blive præsenteret følgende: 1. En forside der giver et kort overblik vedrørende politikområdet. Dvs. en tabel der viser regnskabstal fordelt på funktioner (der typisk beskriver bestemte opgaver). Totalen her vil kunne genfindes i totalerne i årsberetningen, under det tilsvarende politikområde. 2. En specifikation af de tillægsbevillinger der er godkendt politisk i løbet af året, i tabellen benævnt Tillægsbevillinger Totalen herfra vil kunne genfindes i tabellen under punkt Herefter vises regnskabet udspecificeret på de enkelte funktioner under politikområdet, og de dertil hørende regnskabsbemærkninger. Under funktionerne kan der være en underopdeling på profitcentre. Dybden af denne underopdeling afhænger af det enkelte politikområde. Dvs. der vil være forskel mellem politikområderne, for at synliggøre væsentlige informationer men samtidigt undgå en unødvendig dyb detaljeringsgrad. Kort ordforklaring: Politikområder er en samling af opgaver / udgifter der typisk henviser til en større samlet opgave. F.eks. politikområde 09, Undervisning og Fritidstilbud, der samler udgifter vedrørende skoler og ungdomsskole m.v. Udgiftstyper er serviceudgifter, overførselsudgifter, brugerfinansierede udgifter, anlægsudgifter samt finansiering. Opdelingen skyldes at Økonomi- og Indenrigsministeriet kræver denne opdeling, bl.a. som styringsværktøj. Det bemærkes, at serviceudgifter og anlægsudgifter de senere år har været omfattet af udgiftslofter og medfølgende sanktioner og følgelig har stor fokus i styringen. Funktioner er en samling af udgifter som f.eks. folkeskoler 3.01 ( ) eller SFO ( ) Funktionerne kan igen samles i niveauer, så f.eks. folkeskoler og SFO indgår under hovedfunktionen Herefter sker der en yderligere sammentælling til konto 03. Profitcentre er en slags afgrænsede administrative enheder, som f.eks. Teknik og Miljø eller Poppelbo, og består af et 10-cifret tal, f.eks. 205xxxxxxx. Der findes flere niveauer af profitcentre i kontoplanen. Profitcentre samles i knuder i flere niveauer (sammentællinger) og den øverste knude vil typisk være 205 Teknik og Miljø. Omkostningssteder, det sted hvor udgifterne afholdes, og kan sammenstilles med profitcentre, f.eks PSP-elementer, er også et sted hvor afgifter afholdes, men bruges til yderligere detaljering, og ligeledes også i forhold til områder med indtægter, f.eks. XG Hvordan bruges tallene: I årsberetningen fremgår tabeller på hvert politikområde der viser regnskabet for politikområdet som diagram. I bilaget til årsberetningen er der på tilsvarende vis være tabeller, disse er dog orienteret mod funktion 3. niveau, f.eks I talhæftet vil der være en regnskabsrapport, der viser sammenhængen fra politikområde til omkostningssted /psp-element. Altså en meget detaljeret rapport. Det bemærkes, at der som følge af afrundinger til hele kr. eller kr. kan forekomme mindre afvigelser i tabellerne typisk på kr. 20

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31.marts 2013 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 214 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab)

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab) SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 213 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 213 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomisk råderum 24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Indtægter: Skatter -1.142,9-1.221,7-1.262,1-1.306,2 Udligning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere