SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning Bilagshæfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse:

3 Generelle bemærkninger Forskrifterne for kommunernes regnskabsaflæggelse er indeholdt i lov om Kommunernes Styrelse 46 og 57 samt i Budget- og regnskabssystem for kommuner, der indeholder de af Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler for budget- og regnskabsaflæggelse. Regnskabet for består af 3 hæfter: Årsberetning med Direktionens beretning, beretninger for de enkelte politikområder og regnskabsopgørelse efter det udgiftsbaserede regnskab. Bilag til årsberetning er opdelt i bemærkninger til regnskabsresultatet, oversigter og bilag: Talhæfte til årsberetning Byrådet vedtog i oktober 2012 budget. Budgettet er dynamisk, og budgettet bliver løbende korrigeret i takt med, at forudsætningerne ændrer sig. 3 gange om året pr. 31. marts, pr. 30. juni og pr. 30. september revideres budgettet pga. ændringer i budgettets forudsætninger, ligesom der løbende bliver forelagt sager med bevillingsmæssige konsekvenser på Byrådets møder. I Bilag til Årsberetning er der under de enkelte politikområder optrykt en oversigt over tillægsbevillinger med finansiering af kassebeholdningen. I tabellen nedenfor er vist det samlede resultat med den opstilling, der anvendes ved budgetbehandlingen. Alle tal er angivet netto dvs. udgifter fratrukket indtægter. Økonomisk råderum (mio. kr.) Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget Overført til (2-1) 5 (3-1) Indtægter Skatter , , ,0 0,2 0,2 Tilskud og udligning -3,4-5,0-4,7-1,6-1,3 Kvalitetsfond (tilskud til anlægsprojekter) -7,5-7,5-7,5 0,0 0,0 Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -45,7-47,4-45,7-1,7 0,0 Kommunale bidrag til regionerne 2,6 2,6 2,6 0,0 0,0 Indtægter i alt , , ,3-3,1-1,0 Udgifter Serviceudgifter, serviceramme 801,3 829,8 831,0 28,5 29,7 18,3 Serviceudgifter, undtaget serviceramme 57,5 60,5 60,1 3,0 2,6 Overførselsudgifter 188,0 188,4 180,8 0,5-7,2 Renter 3,7 9,5 7,0 5,8 3,3 Udgifter i alt 1.050, , ,9 37,8 28,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -81,8-47,1-54,4 34,7 27,4 18,3 Afdrag på lån 75,5 14,4 76,7-61,1 1,2 Finansielt råderum (- = positivt råderum) -6,3-32,7 22,3-26,4 28,6 18,3 Skattefinansierede anlæg (udgifter) 61,9 57,9 96,2-3,9 34,3 32,5 Skattefinansierede anlæg (indtægter) -21,9-23,0-42,0-1,1-20,1-7,8 Brugerfinansieret område 1,9 3,9 2,6 2,0 0,7-0,2 Finansforskydninger 4,1 22,0 22,0 17,9 18,2 Lånoptagelse 0,0-0,0-0,0 0,0 0,0 Forbrug af kassebeholdningen 39,7 28,1 101,0-11,6 61,3 42,8 mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - 3

4 Generelle bemærkninger Da Byrådet i oktober 2012 vedtog budgettet for var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 28,1 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 101 mio. kr. Regnskabet for viser et forbrug af kassebeholdningen på 39,7 mio. kr. Der er således en mindre forbrug af kassebeholdningen på 61,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes følgende forskydninger: Område Netto forskydning Forklaring Skatter +0,2 mio. kr. Indtægter fra forskerskat. Generelle tilskud, udligning og momsudligning Serviceudgifter, serviceramme -1,3 mio. kr. Merudgift til tilbagebetaling af momsanlæg af udstykninger og modtagne tilskud til kommunemomsordningen. +29,7 mio. kr. På Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område er der en mindreudgift på 12,6 mio. kr., heraf 3,9 mio. kr. til rest på budgetsikkerhedspuljen og 3,8 mio. kr. på løn- og barselspuljer. Der overføres 9,0 mio. kr. til På Beredskabskommissionen er der en mindreudgift på 0,1 mio. kr., der overføres til På Familie- og uddannelsesudvalgets område er der en mindreudgift på 15,1 mio. kr., hvoraf 7,0 mio. kr. overføres til På Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område er der en mindreudgift på 2,0 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. overføres til Serviceudgifter udenfor serviceramme Overførselsudgifter Renter Afdrag på lån Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret område Finansforskydninger +2,6 mio. kr. Mindreudgiften er fordelt med en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 0,9 mio. kr., en merindtægt fra refusioner på særlig dyre enkeltsager på de specialiserede børn- og voksenområde på 2,5 mio. kr. og en mindreudgift til ældreboliger på 0,9 mio. kr. -7,2 mio. kr. Merudgift på 7,2 mio. kr. Dette skyldes primært merudgifter til integration, kontanthjælp, førtidspension og fleksjob og mindreudgifter til sygedagpenge og forsikrede ledige. +3,3 mio. kr. Mindreudgift til renter på langfristet gæld og merindtægt fra rentetilskrivning på lån til betaling af ejendomsskat, der først indbetales, når lånene indfries. Indtil da tilskrives renterne på lånet. +1,2 mio. kr. Mindreudgift vedr. langfristede lån primært på lån vedr. ældreboliger. +14,2 mio. kr. En mindreudgift på 34,3 mio. kr. og en mindreindtægt fra ejendomssalg/byggemodning og øvrige indtægter på 20,1 mio. kr. Ændringen på de enkelte anlægsprojekter er specificeret i Oversigt over anlægsprojekter side x-xx. +0,7 mio. kr. Primært en mindreudgift på drift vedr. affaldsområdet. +17,9 mio. kr. En mindreudgift, der skyldes forskydninger i kort- og langfristede tilgodehavender og kortfristet gæld bl.a. som følge af ændret konteringspraksis vedr. grundsalgsindtægter. 4

5 Generelle bemærkninger Skattefinansierede driftsudgifter Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 1.046,8 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med 1.078,8 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger, der samlet nedskriver budgettet til 1.071,9 mio. kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 25,1 mio. kr. med følgende fordeling på politikområderne (årsager er forklaret under politikområderne): Skattefinansierede driftsudgifter (mio. kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) SERVICEUDGIFTER N 858,8 890,3 891,1 31,5 32,3 SERVICERAMME N 801,3 829,8 831,0 28,5 29,7 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 153,5 177,6 165,9 24,1 12,4 2. Plan, erhverv, kollektiv trafik U 9,3 10,1 9,3 0,8 0,1 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Borgerbetjening, administration og byråd U 117,6 138,8 129,3 21,1 11,7 I -2,5-4,2-2,1-1,7 0,4 4. Bygninger, veje og grønne områder U 28,8 30,2 29,5 1,4 0,7 I -3,2-1,2-4,3 2,0-1,1 5. Miljø og forsyning U 1,2 1,7 1,7 0,5 0,5 I -0,2-0,4-0,4-0,2-0,2 6. Beskæftigelse U 3,0 3,8 5,1 0,8 2,1 I -0,3-1,1-2,2-0,8-1,9 Beredskabskommissionen N 2,8 3,0 2,9 0,2 0,1 7. Beredskab U 2,9 3,0 2,9 0,1 0,1 I -0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Familie- og uddannelsesudvalget N 385,0 397,7 400,2 12,8 15,2 8. Dagtilbud U 129,2 127,9 132,7-1,3 3,4 I -37,4-37,2-36,4 0,2 1,0 9. Undervisning og fritidstilbud U 259,3 271,7 265,0 12,3 5,7 I -41,7-40,6-40,1 1,1 1,6 10. Specialiserede tilbud til børn U 64,7 65,9 69,0 1,2 4,4 og unge I -0,2-1,3-1,4-1,1-1,2 11. Sundhedsfremme og forebyggelse U 11,4 11,4 11,3 0,0-0,1 for børn og unge I -0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 260,1 251,5 262,0-8,5 2,0 12. Forebyggelse, sundhed og U 11,9 12,7 11,6 0,8-0,3 genoptræning I -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 13. Sociale ydelser og pension U 4,2 3,5 3,7-0,7-0,5 I -1,1-0,6-0,6 0,6 0,6 14. Specialiserede tilbud til voksne U 81,4 70,8 83,2-10,6 1,8 og ældre I -1,5-2,3-3,2-0,8-1,7 15. Ældre og handicappede U 156,0 158,7 155,4 2,7-0,6 I -18,8-19,3-17,2-0,5 1,6 16. Kultur og fritid U 32,6 32,6 33,6 0,0 1,0 5

6 Generelle bemærkninger Skattefinansierede driftsudgifter (mio. kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) I -4,5-4,6-4,6-0,1-0,1 UNDTAGET SERVICERAMMEN N 57,5 60,5 60,1 3,0 2,6 Familie- og uddannelsesudvalget N -3,7-1,4-1,4 2,4 2,4 10. Specialiserede tilbud til børn U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 og unge I -3,7-1,4-1,4 2,4 2,4 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 61,2 61,8 61,4 0,6 0,2 12. Forebyggelse, sundhed og U 70,0 69,5 69,1-0,5-0,9 genoptræning I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14. Specialiserede tilbud til voksne U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 og ældre I -2,1-1,9-1,9 0,2 0,2 15. Ældre og handicappede U 4,1 4,6 4,5 0,5 0,4 I -10,7-10,4-10,2 0,3 0,4 OVERFØRSELSUDGIFTER 188,0 188,4 180,8 0,5-7,2 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 127,8 124,0 122,9-3,8-4,9 6. Beskæftigelse U 198,4 190,2 188,8-8,2-9,6 I -70,6-66,2-65,9 4,4 4,7 Familie- og uddannelsesudvalget N 3,4 5,8 4,3 2,4 0,9 10. Specialiserede tilbud til børn U 6,8 11,0 8,1 4,2 1,3 og unge I -3,4-5,2-3,8-1,9-0,4 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 56,7 58,7 53,6 1,9-3,1 13. Sociale ydelser og pension U 71,0 71,3 67,0 0,3-4,1 I -14,3-12,6-13,4 1,7 0,9 SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT N 1.046, , ,9 32,0 25,1 merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + U = Udgifter I = Indtægter N= Nettoudgift Status på servicerammen Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter og nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder. Servicerammen beregnes ved at trække refusion af særlig dyre enkeltsager fra serviceudgifterne sammen med udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger og er udtryk for, hvor store de samlede serviceudgifter må være i med en overholdelse af den aftalte ramme for alle landets kommuner. Kommunernes udgifter til service er i omfattet af en regnskabssanktion. Regeringen og KL var med økonomiaftalen enige om, at en eventuel sanktion i skal udmåles i forhold til det aftalte niveau for. Regnskabssanktionen indeholder en individuel sanktion på 60% og en kollektiv sanktion på 40%. Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af en eventuel regnskabssanktion tager derfor afsæt i to forhold: For det første om kommunerne samlet set overholder/overskrider sanktionsmålepunktet, og for det andet om kommunen skal bidrage til den individuelle sanktion og i givet fald med hvor stor en andel. Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en eventuel individuel sanktion. Til den aftalte serviceramme tillægges konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet siden aftaleindgåelsen. Hertil følger det af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres i henhold til ændrede pris- og løn- 6

7 Generelle bemærkninger forudsætninger i selve sanktionsåret. KL har i september udmeldt sigtepunkt for individuel regnskabssanktion. Der er følgende overholdelse af servicerammen i : Opgørelse af serviceramme Mio. kr. Serviceramme - oprindeligt budget 829,8 Forventet korrektion for lov- og cirkulæreprogram -1,1 Forventet korrektion som følge af ændret pris- og lønforudsætning i -6,5 Sigtepunkt for individuel regnskabssanktion på service 822,3 Regnskab 801,3 Mindreforbrug i forhold til individuel regnskabssanktion 20,9 Skattefinansierede anlægsudgifter Der var budgetteret med en udgift til anlæg på 57,9 mio. kr., der i årets løb er forøget til 96,2 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2012 til. I regnskabet er der en udgift på 61,9 mio. kr., dvs. en merudgift på 34,3 mio. kr., heraf overføres 31,9 mio.kr. til Der var budgetteret med en indtægt fra ejendomssalg/grundsalg mv. på 23 mio. kr., der i løbet af året er forøget til 42 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2012 til. I regnskabet en indtægt på 21,9 mio. kr., dvs. en mindreindtægt på 20,1 mio.kr., hvoraf 7,2 mio. kr. overføres til De enkelte anlægsprojekter fremgår af nedenstående oversigt: Oversigt over anlægsprojekter i (i kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2014 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N P-pladser og flisearealer, Munkekærskolen U Andre anlæg N Digital selvbetjeningsplatform U Delvis ny telefoniplatform U Salg af Jersie skolebygningen U Central bygningsvedligeholdelse, budgetkonto U Energiinvesteringer, budgetkonto U Rådhuset, forbedring af indeklima U Optimering af lokaleanvendelsen U Salg af restareal skolelodden i Jersie I Salg af areal af Solrød bibliotek U Salg af areal af Solrød bibliotek I Energibesparelse - Reeez projektet U

8 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i (i kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) ADK på Aktivitetscentret og Solrød Skole U Overført til 2014 Udbud og salg af Karlstrup Skole U Udbud og salg af Karlstrup skole I Stationspladsen i Solrød Center U Omflytning af administrative funktioner U Beskæftigelsescenter U Omklædningsfaciliteter Rådhuset U Energiinvesteringer 2012 I Salg af Hovedgaden 56, Havdrup U Salg af Hovedgaden 56, Havdrup I Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen I Central bygningsvedligeholdelse, øvrige U bygninger Energiinvesteringer U Salg af Den Lille Gade 15 og 20 U Salg af stiareal ved Lerbæksvej () I Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning U Støjvoldsprojekt U Støjvoldsprojekt I Ny vejbelysning på private fællesveje U Ny vejbelysning på private fællesveje I Hedebostien, Regional sti U Renovering af veje 2012 U Trafikregulering og hastighedsdæmpning U Færdiggørelse af Niels Juels Allé U Renovering af p-pladser, SIC og Jersie U Hallen Nye parkeringspladser nord for Rådhuset U Cykelsti Trylleskoven til Munkekærskolen U Cykelsti Trylleskoven til Munkekærskolen I Naurbjerg stiforløb U Hovedsti i Admiralparken U Vandindvinding, it-system U Udvikling af materiel til opsamling af tang U Intelligent styring af overfladevand U Intelligent styring af overfladevand I Klimatilpasningsprojektet "Kilen" U Pulje til grønne projekter 2011 U Pulje til grønne projekter U Pulje til grønne projekter U

9 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i (i kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2014 Udstykninger N Trylleskov Strand - Salg 1. etape I Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgelser U Trylleskov Strand - projektering overordnet U Trylleskov Strand - Støjvolde U Trylleskov Strand - Støjvolde I Trylleskov Strand - kommunalt udlæg U tilslutningsbidrag Trylleskov Strand - kommunalt udlæg I tilslutningsbidrag Trylleskov Strand - Projektledelse, økonomimedarbejder U Trylleskov Strand - Planlægning og program U Trylleskov Strand - Udbud, salg markedsføring U Trylleskov Strand - Byggemodning etape U , 1A+B+C Trylleskov Strand - Friarealer - grønne U områder Trylleskov Strand - Byggemodning færdiggørelse U Trylleskov Strand - Etablering af fjernvarme U i området Trylleskov strand - Vejanlæg etape 1 U Trylleskov strand - Vejanlæg etape 2 U Trylleskov Strand - Byggemodning etape U Trylleskov Strand - Byggemodning etape U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 3 U Trylleskov Strand - Byggemodning etape 4 Trylleskov Strand - salg af boliger i etape 1 Trylleskov Strand - salg af boliger i etape 1 Trylleskov Strand - salg af boliger Ø2 (etape 4) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø4 (etape 4) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø4 (etape 4) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø12 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø12 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø13 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø14 (etape 3) U U I U U I U I U U

10 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i (i kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2014 Trylleskov Strand - salg af boliger Ø24 U (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø24 I (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø25 U (etape 3) Havdrup Vest -salg af grunde U Havdrup Vest -salg af grunde I Havdrup Vest - Byggemodning etape 1 U Havdrup Vest - kommunalt udlæg tilslutningsbidrag U Havdrup Vest - kommunalt udlæg tilslutningsbidrag I Havdrup Vest - udbud, salg og markedsføring U Havdrup Vest - Vejanlæg etape 1 U Solrød Center - Diverse vejanlæg U Havdrup Center, salg af sokkelgrund I Beredskabskommissionen N Andre anlæg N Reparation og udskiftning af brandhaner U SINE Radio U Familie- og uddannelsesudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N Tryllehytten, skur/opholdsrum U Helhedsplan, daginstitutionsområdet U Helhedsplan for daginstitutionsområdet U Ombygning af Bissebo Børnehave U Helhedsplan dagtilbud U Havdrup skole, bygning M U Havdrup skole, tagetage på bygning P U Helhedsplan Havdrup Skole ved gl. Juniorklub U Skoleudbygningsplan Uglegårdsskolen U Central bygningsvedligeholdelse 2012, U skoler Skoleudbygningsplan Uglegårdsskolen U Central bygningsvedligeholdelse U Parkerings- og afsætningsarealer U Uglegårdsskolens 2. indskolingsafsnit U Central bygningsvedligeholdelse 2012, SFO U

11 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i (i kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2014 Andre anlæg N Flytning af 10. klasse til Vestfløjen på Solrød gl. skole U Social-, sundheds- og fritidsudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N Udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup U Udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup I Central bygningsvedligeholdelse 2011, U SIC Central bygningsvedligeholdelse 2011, I SIC Central bygningsvedligeholdelse 2012, U Idræt Central bygningsvedligeholdelse, U Idræt Samling af hjemmeplejen U SIC, forenings- og mødelokaler U Christians Have, servicearealtilskud I Fasanvej 16, værestedslignende tilbud for sindslidende U Andre anlæg N ADK 1.sal Solrød Bibliotek U Etablering af genoptræning U Idrætsanlægsfond U Idrætsanlægsfond 2010 U Idrætsanlægsfond 2011 U Idrætsanlægsfond U SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT N merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + U = Udgifter I = Indtægter N= Nettoudgift Byrådet har den 31. marts 2014 godkendt overførslen til Status på anlæg på kvalitetsfondsområderne Til at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Der udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i. Tilskudsrammen i er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnede indbyggertal pr. 1. januar. Solrød Kommunes tilskud i er på kr. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre de uforbrugte midler til de følgende år. 11

12 Generelle bemærkninger Anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområderne kan opgøres til følgende i regnskab : Anlægsforbrug i på kvalitetsfondsområderne (i kr.) Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget Folkeskole Idrætsfaciliteter primært målrettet børn og unge Daginstitutioner inkl. SFO Ældre I alt Minimumsforbrug som forudsætning for tilskud fra kvalitetsfonden Der er således brugt 15,1 mio. kr. mere end minimumsforbruget på kvalitetsfondsområderne. Brugerfinansieret område Det brugerfinansierede område har på driften givet en samlet nettoindtægt på 0,7 mio. kr. fra affaldsområdet mod en budgetteret nettoudgift på 0,2 mio. kr. Det vil sige, at regnskabet gav en merindtægt på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På anlæg er der en udgift på 4,2 mio. kr. og en indtægt på 1,6 mio. kr. til etableringsudgifter vedr. biogasanlæg mod budgetteret en udgift på 5,5 mio. kr. og en indtægt på 3,1 mio. kr. Der er således en mindreudgift og en mindreindtægt på netto 0,2 mio. kr., der overføres til 2014 Brugerfinansieret område (mio. kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2014 DRIFTSUDGIFTER N -0,7 1,6 0,2 2,3 0,9 0,0 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N -0,7 1,6 0,2 2,3 0,9 0,0 5. Miljø og forsyning U 19,9 21,5 20,5 1,6 0,6 I -20,6-19,9-20,3 0,7 0,3 ANLÆGSUDGIFTER 2,6 2,3 2,4-0,3-0,2-0,2 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 2,6 2,3 2,4-0,3-0,2-0,2 5. Miljø og forsyning U 4,2 2,3 5,5-1,9 1,2 1,2 I -1,6 0,0-3,1 1,6-1,5-1,5 BRUGERFINANSIERET OMRÅDE I ALT N 1,9 3,9 2,6 2,0 0,7-0,2 merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + Overførsel af uforbrugte midler til det følgende år Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutionens/rådhusets budgetramme. Lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Der gives derved mulighed for overførsel fra løn til øvrig drift og omvendt indenfor det enkelte budgetår. Det betyder, at hvis der bliver ledige stillinger, da vil den frigjorte lønsum forblive som en del af institutionens midler. Der kan maksimalt overføres et overskud på 5 % af ØD-rammen. Hvis der ønskes yderligere overførsel af overskud skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud overføres fuldt ud. Der udarbejdes en særlig redegørelse for afvikling af underskuddet, hvis underskuddet er på mere end 5 %. 12

13 Generelle bemærkninger Der er foretaget følgende overførsler af uforbrugte midler fra 2012 til og fra til 2014: (mio. kr.) Til Til 2014 DRIFT Økonomiudvalget ØD-midler Overførsel af midler udover ØD Overførsler godkendt i Byrådet inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Social-, sundheds- og fritidsudvalget ØD-midler Overførsel af midler udover ØD Overførsler godkendt i Byrådet i inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Familie- og uddannelsesudvalget ØD-midler Overførsel af midler udover ØD Overførsler godkendt i Byrådet inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Beredskab ØD-midler 9,2 3,4 0,1 2,8 2,9 4,6 2,6 0,0 0,8 1,2 2,4 2,1 0,3-0,1-0,1 9,0 4,1 0,4 3,7 0,8 2,2 1,2 0,0 0,6 0,4 7,0 2,1 0,2 2,9 0,2 0,1 0,1 Drift i alt 16,1 18,3 ANLÆG 5,6 24,5 FINANSIERING 9,2 0,0 Overføres i alt 30,9 42,8 13

14 Generelle bemærkninger Generelle forudsætninger ved budgetlægningen Byrådets budgetvedtagelse blev foretaget dels ud fra en forventet udvikling i kommunens befolkningsstørrelse og -sammensætning og dels ud fra en forventet løn- og prisudvikling fra 2011 til Disse forudsætninger kan nu sammenstilles med den faktiske udvikling, som regnskabsresultatet er påvirket af. Befolkningsudvikling Udgangspunktet var befolkningsprognosen fra Prognosen forudsatte indbyggere pr. 1. januar (konstateret: ) og indbyggere pr. 1. januar 2014 (konstateret: ). Der var således 50 indbyggere flere end forventet pr. 1. januar og 246 indbyggere flere end forventet pr. 1. januar Befolkningsudviklingen fordelt på forskellige aldersgrupper ser således ud: Befolkningsudviklingen årige I alt årige årige årige årige og derover Fordeling - antal Forventet Faktisk Forskel Forventet Faktisk Forskel Fordeling - procent Forventet ,8 16,1 59,3 12,3 5,4 100 Faktisk ,8 16,1 59,4 12,3 5,4 100 Forventet ,5 15,8 58,9 12,8 6,0 100 Faktisk ,6 15,9 59,1 12,6 5,

15 Generelle bemærkninger Pris- og lønudviklingen I budgettet for er de enkelte budgetbeløb baseret på de forventede stigninger i pris- og lønniveauet fra 2012 til. Ved afslutningen af regnskabet for foreligger fra Kommunernes Landsforening et revideret skøn over stigningerne beregnet som en gennemsnitsstigning for hele landet. Ved budgetlægningen for KL s foreløbige beregning af den faktiske stigning Løn 1,5 0,5 Brændsel 1,4-0,2 Øvrige varer og anskaffelser 1,5 0,1 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,6 0,3 Øvrige tjenesteydelser 1,7 1,3 Tilskud til kollektiv trafik 1,9 0,6 Løn og priser ialt 1,6 0,9 Som samlet løn- og prisfremskrivning har skønnet fra KL altså overvurderet stigningerne. På alle områder har der i princippet været lagt for høje budgetter forudsat disse var retvisende i forvejen. Det ændrede skøn medførte at KL s skøn blev ændret i løbet af 2012, og det betød at lønbudgetterne blev reduceret i januar. Det skal bemærkes, at løn og prisudviklingen fra til er udtryk for den gennemsnitsstigning for landet som helhed, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til den konkrete udvikling i Solrød kommune. Regnskabsresultat Ved bedømmelsen af kommunens regnskab skal man være opmærksom på, at dette ikke viser overskud eller underskud på samme måde som en privat virksomheds regnskab, bl.a. fordi kommunens virksomhed har til formål at forsyne borgerne med serviceydelser. Indtægterne behøver derfor ikke at være større end udgifterne. Efter de gældende bestemmelser skal budget og regnskab udarbejdes som et totalbudget og totalregnskab, hvor nettoudgiften til driftsvirksomheden, anlægsaktiviteterne og generelle tilskud og udligning finansieres af skatter, lånoptagelse og et eventuelt forbrug af likvide aktiver (kassebeholdningen). Vurderingen af kommunens regnskab bør ske ved at sammenholde budget og regnskab for at konstatere, om forudsætningerne for de givne bevillinger er opfyldt, og om der er opnået det, der forudsættes i budgetsituationen. 15

16 Generelle bemærkninger 16

17 Hovedoversigt til regnskab I kr. Regnskab Korr. Budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. FINANSFORSKYDNINGER Forskydning i likvide aktiver Øvrige finansforskydninger FINANSFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE

18 Hovedoversigt til regnskab 18

19 Læsevejledning Kort om indholdsfortegnelsen: Generelle bemærkninger, giver et samlet overblik over regnskabet. Specielle bemærkninger, de enkelte udvalgs regnskabsbemærkninger. Hovedoversigt til regnskab, giver et samlet overblik over regnskabsårets aktiviteter samt finansieringen heraf. Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte bevillingsområder i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter, opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter og brugerfinansierede områder, samt anlægs- og kapitalposter og svarer til budgettets bevillingsoversigt. Balancen viser de finansielle aktiver og passiver som kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb. Herudover viser balancen værdiansættelse af de fysiske aktiver, gæld vedr. finansielt leasede aktiver samt hensættelse til pensionsforpligtigelser. Den tværgående artsoversigt indeholder kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget, og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor. Personaleoversigt, der indeholder en samlet oversigt over regnskabsårets personaleforbrug i antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på de enkelte funktioner. Ejendomsfortegnelse over kommunens faste ejendomme indeholdende den offentlige vurdering. Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser, som kommunen har påtaget sig. Oversigt over eventualrettigheder, som indeholder en oversigt over ydelser, som i realiteten må betragtes som drifts- eller anlægstilskud, men hvor kommunen har sikkerhed i form af pantebrev eller lignende, og/eller hvor kommunen har ret til at få tilskuddet tilbagebetalt. Oversigten omfatter tillige indskud i Landsbyggefonden. Oversigt over eventualforpligtigelser, som er de forpligtigelser kommunen kan komme til at afholde udgifter til på et senere tidspunkt. Opgørelse over anlægsarbejder opdelt i afsluttede anlæg på over/under 2 mio. kr. og igangværende anlæg. Afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. er i takt med afslutningen af arbejdet blevet forelagt for Byrådet. Datoen for Byrådets behandling fremgår af opgørelsen. Samlet ØD-overførsel, der indeholder en oversigt over ØD-overførslen på de enkelte områder. Øvrige overførsler, der indeholder en oversigt over overførsler begrundet i tidligere byrådsbeslutninger samt øvrige overførsler. 19

20 Læsevejledning Kort om indholdet: Bogføringen og rapporteringen i økonomistyringen sker forhold til institutionerne og afdelingerne, kaldet profitcentre. Bagved disse, findes et skyggeregnskab der følger Indenrigs- og Økonomiministeriets krav, som gør det muligt at trække et tilsvarende regnskab. Jvf. f.eks. bilag til årsberetningens tabeller på politikområder der følger budget- og regnskabssystemets funktioner. For hvert politikområde vil der blive præsenteret følgende: 1. En forside der giver et kort overblik vedrørende politikområdet. Dvs. en tabel der viser regnskabstal fordelt på funktioner (der typisk beskriver bestemte opgaver). Totalen her vil kunne genfindes i totalerne i årsberetningen, under det tilsvarende politikområde. 2. En specifikation af de tillægsbevillinger der er godkendt politisk i løbet af året, i tabellen benævnt Tillægsbevillinger Totalen herfra vil kunne genfindes i tabellen under punkt Herefter vises regnskabet udspecificeret på de enkelte funktioner under politikområdet, og de dertil hørende regnskabsbemærkninger. Under funktionerne kan der være en underopdeling på profitcentre. Dybden af denne underopdeling afhænger af det enkelte politikområde. Dvs. der vil være forskel mellem politikområderne, for at synliggøre væsentlige informationer men samtidigt undgå en unødvendig dyb detaljeringsgrad. Kort ordforklaring: Politikområder er en samling af opgaver / udgifter der typisk henviser til en større samlet opgave. F.eks. politikområde 09, Undervisning og Fritidstilbud, der samler udgifter vedrørende skoler og ungdomsskole m.v. Udgiftstyper er serviceudgifter, overførselsudgifter, brugerfinansierede udgifter, anlægsudgifter samt finansiering. Opdelingen skyldes at Økonomi- og Indenrigsministeriet kræver denne opdeling, bl.a. som styringsværktøj. Det bemærkes, at serviceudgifter og anlægsudgifter de senere år har været omfattet af udgiftslofter og medfølgende sanktioner og følgelig har stor fokus i styringen. Funktioner er en samling af udgifter som f.eks. folkeskoler 3.01 ( ) eller SFO ( ) Funktionerne kan igen samles i niveauer, så f.eks. folkeskoler og SFO indgår under hovedfunktionen Herefter sker der en yderligere sammentælling til konto 03. Profitcentre er en slags afgrænsede administrative enheder, som f.eks. Teknik og Miljø eller Poppelbo, og består af et 10-cifret tal, f.eks. 205xxxxxxx. Der findes flere niveauer af profitcentre i kontoplanen. Profitcentre samles i knuder i flere niveauer (sammentællinger) og den øverste knude vil typisk være 205 Teknik og Miljø. Omkostningssteder, det sted hvor udgifterne afholdes, og kan sammenstilles med profitcentre, f.eks PSP-elementer, er også et sted hvor afgifter afholdes, men bruges til yderligere detaljering, og ligeledes også i forhold til områder med indtægter, f.eks. XG Hvordan bruges tallene: I årsberetningen fremgår tabeller på hvert politikområde der viser regnskabet for politikområdet som diagram. I bilaget til årsberetningen er der på tilsvarende vis være tabeller, disse er dog orienteret mod funktion 3. niveau, f.eks I talhæftet vil der være en regnskabsrapport, der viser sammenhængen fra politikområde til omkostningssted /psp-element. Altså en meget detaljeret rapport. Det bemærkes, at der som følge af afrundinger til hele kr. eller kr. kan forekomme mindre afvigelser i tabellerne typisk på kr. 20

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Aftale om budget 2016

SOLRØD KOMMUNE. Aftale om budget 2016 SOLRØD KOMMUNE Aftale om budget 2016 Indledning Aftaleparterne har indgået en budgetaftale om budget 2016. Budgetaftalen tager udgangspunkt i Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2016-2019, høringssvar

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere