Mangler. Torsdag den 14. april 2016 Christian Molt Wengel, Advokat, partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangler. Torsdag den 14. april 2016 Christian Molt Wengel, Advokat, partner"

Transkript

1 Mangler Torsdag den 14. april 2016 Christian Molt Wengel, Advokat, partner

2 Program Registrering og morgenmad Introduktion Ansvar for valg af materialer Udviklingsskader MgO plader Aflevering - væsentlige mangler Afhjælpning af mangler 1- og 5-års eftersyn Forældelsesloven og mangler Tvister om mangler Praktisk håndtering af mangler Hvordan minimeres omfanget af mangler? Afhjælpning af mangler under udførelsen Bygherrens fjernelse af entreprenør Tilsynets (med) ansvar Afslutning/Sandwich/networking 2

3 Overblik HVAD ANSES SOM EN MANGEL? Definition af mangel AB Ikke forskel på om aftalt AB 92 / ikke aftalt AB 92 TBB Ø mangler ved nyopført lejlighed skulle afgøres efter reglerne for køb og ikke entreprise TYPER AF MANGLER 1. Projekteringsmangler (ABR 89 og ABT 93) 2. Udførelsesmangler (AB 92 og ABT 93) 3. Materialemangler (AB 92 og ABT 93) 4. Garantiansvar 5. Udviklingsskader Gennemgår de forskellige fejl i samme rækkefølge 3

4 1. Projektmangler (ABR 89) RÅDGIVERENS FORPLIGTELSE VED PROJEKTERINGEN Hovedprojektet skal fastlægge opgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for endelig afklaring af byggetilladelsens betingelser, samt for udbud, kontrahering og udførelse, jf. ydelsesbeskrivelsens pkt. 3.4 Projekteringen skal på tidspunktet for projekteringen være i overensstemmelse med den faglige norm/kutyme En mindre del af manglerne kan henføres til fejl i projekteringen, og derfor ser vi på entreprenørens ansvar for mangler TBB VBA rådgiver erstatningsansvarlig for manglende kvalitetssikring 4

5 1. Entreprenørens ansvar for projektfejl TOTALENTREPRISE Totalentreprenørens forpligtelse er en funktionsbedømmelse Da beskrivelsen af totalentreprenørens ydelse er en meget generel beskrivelse, er det som regel det generelle mangelbegreb, der er relevant for bedømmelsen TBB Ansvar for trækninger og kuldenedslag FUNKTIONSUDBUD Basale krav, der stilles til funktion, sikkerhed, anvendelse m.v. Forskel på vurdering af entreprenørens ansvar, alt efter om entreprenøren rent faktisk forestår projekteringen eller ej BH bevise materiale eller udførelsesfejl eller BH bevise arbejderne ikke har de forudsatte egenskaber 5

6 1. Entreprenørens ansvar for projektfejl ENTREPRENØRENS ANSVAR FOR PROJEKTGENNEMGANG Forpligtet iht. AB 92 11, stk. 1 til at gennemgå Entreprenøren skal give besked om fejl, der er så åbenlyse, at de umiddelbart kan konstateres af en professionel entreprenør. Hvis ikke så KAN entreprenøren blive (med)ansvarlig for de skader og følgeskader, der kan opstå (ekstraomkostninger) Men det er ikke en pligt for entreprenøren til at foretage en undersøgelse af, om projektets forudsætninger er korrekte Entreprenøren ikke ansvarlig for projektfejl, medmindre aftale om entreprenøren projekterer (heller ikke ved partnering, jf. KFE VBA) 6

7 2. Udførelsesmangler AB 92 30, STK. 1 TO TYPER AF UDFØRELSESMANGLER Konkrete (ikke som aftalt/ikke som anvist af BH) Generelle (ikke i overensstemmelse med gældende normer) 7

8 2. Udførelsesmangler AB 92 30, STK. 1 KONKRETE MANGELSBEGREB AB 92 10, stk. 1 Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger iht. AB AB 92 30, stk. 1 Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15, foreligger der en mangel FORTOLKNING AF AFTALEN 8

9 2. Udførelsesmangler AB 92 30, STK. 1 KONKRETE MANGELSBEGREB Ikke udført fagmæssigt korrekt, men efter aftale/anvisning H= Ikke mangelfuldt U Ø Murer frifundet, da der ikke var udvist selvstændig ansvarspådragende adfærd havde fulgt arkitektens anvisninger U1= Ansvar, hvis E har en indsigelsespligt TBB VBA E frifundet for mangler ved eternittagplader KFE VBA HE ansvarlig, da de burde have opdaget fejl ved BH projekt med for få bindinger i tagkonstruktionen 9

10 2. Udførelsesmangler AB 92 30, STK. 1 GENERELLE MANGELSBEGREB AB 92 10, stk. 1 Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger iht. AB TBB : E s ansvar for blandingsforhold ved anvendelse af mørtel AB 92 30, stk. 1 Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15, foreligger der en mangel TBB : HEs ansvar for udførelsesfejl Pro rata ansvar U H: Montering af Hygrodiode Gældende normer inden for området og byggetidens viden Udførelsestidspunktet er afgørende for, hvad der er fagmæssigt korrekt. Fabrikanter og leverandøranvisninger 10

11 2. Udførelsesmangler AB 92 30, STK. 1 GENERELLE MANGELSBEGREB Specielle normkrav kræver særlig vedtagelse KFE VBA BH krævede tyske normer overholdt afvist, da det ikke var aftalt TBB afløbsbrønde til brug på tyske byggepladser ikke bevist, at mat. ikke kunne opfylde tyske normer SYN OG SKØN AFGØR, HVAD DER ER FAGMÆSSIGT KORREKT 11

12 3. Materialemangler AB 92 30, stk. 2 HVORNÅR HAR BYGHERREN KRÆVET BESTEMTE MATERIALER? Hvis bygherren har udpeget konkrete materialer Bygherren har truffet valget og bærer ansvaret Som, tilsvarende, eller dermed ligestillet Så har entreprenøren en reel valgmulighed (medmindre konkret kun et produkt) KFE VBA Præ-grundet beklædningsplader E fritaget fra ansvar KFE VBA Tagkassetter E fritaget for ansvar Besparelsesforslag på anmodning af BH TBB VBA Knirkende gulvbrædder 12

13 3. Materialemangler AB 92 30, STK. 2 FORSKEL PÅ OM BYGHERREN HAR KRÆVET BESTEMTE MATERIALER Hvis Entreprenøren selv vælger materialerne Strengt ansvar for entreprenøren TBB Revner i lagt parketgulv KFE VBA Pletter på gulvbelægning fra lim Entreprenøren kun fri for ansvar ved force majeure (findes ingen afgørelser på) Hvis bygherren har udpeget konkrete materialer Mindre strengt ansvar for entreprenøren Entreprenøren ikke ansvar for generelle fabrikationsfejl og konkret uanvendelighed (KFE VBA polystyrenplader uheldige egenskaber) 13

14 4. Garantiansvar AB92 30, stk. 3 GARANTIANSVAR garanti / tilsikret Udvidelse af ansvaret i henhold til AB 92 30, stk Objektivt ansvar KFE V Elastiske fuger TBB Gylletanke FUNKTIONS- / PROCESGARANTI Ansvar, selv om arbejdet er udført efter gældende normer, hvis ikke arbejdet opfylder de stillede funktions-/proceskrav 14

15 5. Udviklingsskader HVORNÅR VURDERES FORHOLDET Byggetidens viden Senere teknisk viden KFE VBA isolering med polystyrenplader 15

16 5. Udviklingsskader NYE OG UPRØVEDE MATERIALER BHs valg af materialer = E ikke ansvarlig E valg af materialer Sædvanlig og forsvarlig udførelse ikke ansvar Mangel - med mindre E kan godtgøre, at E hverken kendte eller burde kende den øgede risiko for fejl Underretter tydeligt og fyldestgørende BH om risikoen ved nye og uprøvede materialer E forpligtet til at underrette BH om øgede risici ved BHs valg af nye og uprøvede materialer/processer, hvis E kender eller burde kende den øgede risiko 16

17 6. Aflevering Konsekvenserne af aflevering Afleveringsforretning Hvornår er der afleveret? Ibrugtagning - konsekvenser 17

18 6. Aflevering KONSEKVENSER Risikoen for entreprisen overgår til BH, AB 92, 12, stk. 1 Vedligeholdelsespligten overgår til BH, AB 92, 12, stk. 3 Forsikringspligten ophører AB 92 8, stk. 1. Forsinkelsesansvaret ophører endeligt (dagbod) BH kan ikke kræve ekstraarbejder Mangelsansvaret vurderes 30, stk. 4 Mangler før og efter aflevering behandles forskelligt Henskyde til 1 års gennemgang Ansvarsperioden på 5 år begynder 36 Frister Slutopgørelse 22, stk og 5 års gennemgang Sikkerhed nedskrives 6, stk. 2 18

19 6. Aflevering AFLEVERINGSFORRETNING 28, stk. 1: Færdigmeldes lige inden, arbejdet er færdigt. BH afholder afleveringsforretning senest 10 dage efter færdigmelding 28, stk. 2: Afleveret, når afleveringsforretning har fundet sted U: Væsentlige mangler Fastlæggelsen af væsentlige mangler vil ske skønsmæssigt (altid en procesrisiko) 28, stk. 3: Afleveret, hvis ikke BH indkalder rettidigt (altså 10 dage fra færdigmeldingen!) 28, stk. 4:Flere entrepriser, indkaldes til én samlet, når alle er færdige (se dog standardforbehold) 19

20 6. Aflevering HVORNÅR ER DER AFLEVERET? Når BH indkalder senere end 10 dage efter færdigmelding E kan /skal deltage, men fasthold at der er afleveret Som hovedregel ved afleveringen Undtagelse er væsentlige mangler Husk konsekvenser af afleveringen 20

21 6. Aflevering PROTOKOL BH fører protokol, AB 29 Indhold Påberåbte mangler Evt. Es bemærkninger Evt. manglende kvalitetssikringsmateriale Skriv under! TBB : Konsekvens af frigivelse af tilbageholdt beløb til afhjælpning af mangler 21

22 6. Aflevering VÆSENTLIGE MANGLER BHs AFVISNINGSRET AB Definition Konkret vurdering Lægger vægt på, om manglerne på en ikke ubetydelig måde hindrer, at byggeriet kan tages i brug Ibrugtagning vil give formodning for, at der ikke er væsentlige mangler Manglende ibrugtagningstilladelse på grund af Es forhold giver en formodning for, at der er væsentlige mangler Dagbøder TBB V 22

23 6. Aflevering VÆSENTLIGE MANGLER BHs AFVISNINGSRET AB Ikke væsentlige mangler KFE VBA Hotelombygning KFE VBA Renseanlæg ikke ført bevis for væsentlige mangler BH har bevisbyrden for, at der foreligger væsentlige mangler Problem, hvis E nægter, at der foreligger væsentlige mangler og efterfølgende afhjælper Falder som reglen på bevisets stilling 23

24 6. Aflevering MANGLENDE INDKALDELSE TIL AFLEVERING KFE M.h.t. 2 blokke havde entreprenøren begæret aflevering ved skrivelse af Bygherren indkaldte imidlertid ikke til afleveringsforretning under henvisning til, at der var tale om væsentlige mangler ved arbejdet. Derpå meddelte entreprenøren ved skrivelse af , at man betragtede de nævnte 2 blokke som afleverede. Antaget, at bygherren efter modtagelsen af entreprenørens skrivelse af burde have indkaldt til afleveringsforretning, hvorunder der kunne tages stilling til, om der forelå væsentlige mangler eller mangler i øvrigt. Da dette ikke var sket, fandtes den at måtte lægges til grund ved renteberegningen. KFE E fastholdt ikke = derfor formelle aflevering 24

25 6. Aflevering ctr. ibrugtagning HVORNÅR ER DER IBRUGTAGET? Andre entreprenører bruger? Varmeanlæg bruges til udtørring? HVAD ER KONSEKVENSEN AF IBRUGTAGNING? Risikoen overgår for de dele til BH BH har vedligeholdelsesforpligtelsen Husk bevisbyrdeproblematikken ved ibrugtagning Derfor reklamere/dokumentere mangler ved ibrugtagning 25

26 7. Mangelhåndtering MANGLER KONSTATERET VED AFLEVERINGEN BH har en undersøgelsespligt og reklamationspligt Vær opmærksom på, at BH risikerer ikke at kunne påberåbe sig mangler, der burde have været opdaget (læs: reklameret over), jf. princippet i Købelovens Kbl. 51 Køber skal ved levering foretage sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug kræver Kbl. 52 Lider genstanden af en mangel, har køberen såfremt han vil påberåbe sig manglen, at give sælger meddelelse herom i handelskøb straks og ellers uden ugrundet ophold 26

27 7. Mangelhåndtering MANGLER KONSTATERET VED AFLEVERINGEN AB BH fastsætter en frist, som skal være rimelig Efter udløbet af fristen, eller E givet besked om mangler afhjulpet, skal BH inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele, hvilke mangler der stadig påberåbes Hvis E ikke afhjælper straks => herefter mister E afhjælpningsretten MEN LAD VÆRE MED AT AFHJÆLPE FØR END, BEVISET ER SIKRET 27

28 7. Mangelhåndtering MANGLER KONSTATERET VED AFLEVERINGEN BHs reklamationspligt gælder kun åbenlyse mangler, der umiddelbart kan konstateres ved besigtigelse Ikke pligt til at foretage opmålinger, ophugninger o.l. U /2H Manglende hulmursisolering ikke fortabt retten TBB VBA Liftgrave gulvbelægning ikke fortabt retten KFE VBA Kloakarbejde, ikke afholdt afleveringsforretning fortabt retten TBB VBA Renovering af p-dæk ikke reklameret rettidigt fortabt retten 28

29 7. Mangelhåndtering MANGLER KONSTATERET EFTER AFLEVERING AB BH skriftligt fastsætte en frist, som skal være rimelig Hvis E ikke afhjælper straks herefter, mister E afhjælpningsretten MEN LAD VÆRE MED AT AFHJÆLPE FØR END, BEVISET ER SIKRET 29

30 7. Mangelhåndtering MANGLER KONSTATERET EFTER AFLEVERING Vær opmærksom på, at BH kun kan påberåbe sig mangler, der er reklameret over inden rimelig tid (svarer til uden ugrundet ophold i Kbl. 52 om løsørekøb) Konkret vurdering (ikke straks, men måske uger) Voldgiftspraksis: ned til 7-8 måneder efter fejlen var kendt, er blevet kendt for sent KFE revner i bagved liggende beton. Konstateret i 1974, stævnet i Korrekt reklamation KFE VBA reklamation efter 7 måneder for sent. Tillagt betydning, at det var gentagelse af tidligere skader og at der ikke var reklameret forud for indlevering af klageskrift Dog varierende praksis TBB VBA Ikke udvist retsfortabende passivitet TBB VBA Reklameret inden rimelig tid efter, at manglerne var eller burde være opdaget 30

31 8. Sikkerhedsstillelse Hvornår skal entreprenøren stille sikkerhed? Hvad gør man hvis entreprenøren ikke stiller sikkerhed rettidigt? Hvad skal sikkerheden dække? Hvad kan entreprenøren bruge som sikkerhed? Hvordan nedskrives sikkerheden? Hvordan sikrer man sig, at sikkerheden ikke nedskrives uberettiget? Hvad bruger man sikkerheden til? Hvordan er processen med udbetaling? Bruge sagkyndig erklæring i stedet for syn og skøn? Kan man modregne for mangler, selvom der er stillet sikkerhed? Hvad gør man, hvis banken eller forsikringsselskabet ikke vil betale? Skal man forhøje, hvis der er ekstraarbejder? Entreprenørens sikkerhedsstillelse Bygherrens sikkerhedsstillelse 31

32 8. Sikkerhedsstillelse Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6, stk. 1: Senest 8 dage efter aftalens indgåelse Bank eller forsikring (ikke pantebrev) 6, stk. 2: 15% indtil aflevering (automatisk nedskrivning!) 10% fra aflevering og 1 år efter aflevering 2% herefter og indtil 5 år efter aflevering 6, stk. 4 og 5: Fremsætte krav om afhjælpning af mangler forinden udløb! Husk at bede garantistiller bekræfte modtagelsen af påkrav, og at garantien ikke nedskrives før end udbedret 6, stk. 6: Forholdsmæssig nedskrivning af garanti ved afsnitsaflevering 32

33 8. Sikkerhedsstillelse Entreprenørens sikkerhedsstillelse fortsat 6, stk. 7: Fremgangsmåde ved anmodning om udbetaling Meddelelse til entreprenør og garant Art og omfang af misligholdelse Beløb Udbetales medmindre E fremsætter begæring om beslutning iht. 46 (særlig sagkyndig) 6, stk. 8: Sikkerhed for ALLE krav 33

34 8. Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse, AB 92 6 Hvis ikke stillet sikkerhed inden byggeri igangsat Påkrav Hæve Hvis sikkerhed ikke stillet efter byggeri igangsat Holde tilbage i a conto Type af sikkerhed? Bank- eller forsikringsgaranti Depot, hvis deponeret i BHs navn % koncerngaranti Aftaleformular i Erhvervs- og Byggestyrelsen (AB 92 (ID-071) og ABT 93 (ID-072)) 34

35 8. Sikkerhedsstillelse Hvordan nedskrives garantien: Ved aflevering: automatisk fra 15%-10% Efter 1 år, hvis ikke gjort mangler gældende forinden Efter 5 år, hvis ikke gjort mangler gældende forinden Husk at give garantistiller besked om mangler! Garantibetingelser anføres, at BH kvitterer før end nedskrivning. Kræve tab erstattet, hvis uretmæssigt. 35

36 9. Mangelbeføjelser - oversigt HVAD KAN BYGHERREN STILLE OP OVERFOR ENTREPRENØREN? Kræve afhjælpning (først) Afslag i entreprisesummen Udbedringsgodtgørelse (hvis ikke afhjælper) Vær opmærksom på, at der er forskel på om manglerne konstateres ved eller efter aflevering TBB : Underentreprenørens mangelsansvar 36

37 10. Bortfald af mangelbeføjelser HVAD KAN MEDFØRE, AT BYGHERRENS MANGELSBEFØJELSER FALDER BORT? Uberettiget afvisning Manglende reklamation Offergrænse 37

38 11. Offergrænse - AB OFFERGRÆNSE I praksis er det kun ved meget store afhjælpningsomkostninger, at Es afhjælpningspligt bortfalder KFE VBA Lysanlæg til væddeløbsbane TBB VBA Udskiftning af hegn Bortfald efter afvejning af parternes interesse KFE VBA Sætningsskader i bøgeparketgulve omlægning stod i misforhold til de konstaterede ulemper KFE VBA manglende armering i betongulv tilkendt erstatning til fremtidige reparationer 38

39 12. Forholdsmæssigt afslag Afhjælpning umulig eller forbundet med uforholdsmæssig store omkostninger, jf. AB = BHs ret til afslag, jf og Fastsættelse af afslag efter BHs valg: 1. Skønsmæssigt 2. Forskellen mellem den aftalte entreprisesum og den entreprisesum, som ville have været aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand 3. Forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand TBB VBA Udbedringsgodtgørelse opgjort uden prisstigninger 39

40 13. Syn & Skøn FORMÅL AB92 - Retsplejelov Bevissikring/Bevismiddel Formulering af skønstema Vejledning for Voldgiftsretten/retten RELEVANTE OVERVEJELSER Hvem har bevisbyrden? Giver syn og skøn mening? Er der andre muligheder? (foto/video) Hvilke parter skal involveres? 40

41 13. Syn & Skøn HVEM HAR BEVISBYRDEN? Den part, som mener at have et krav, har bevisbyrden for, at der f.eks. foreligger en mangel. TBB der kunne ikke tages stilling til påberåbte mangler, da der ikke var afholdt syn og skøn KFE VBA det var ikke ved et uafhængigt syn og skøns påvist, hvad der var årsag til havariet rådgiver frifundet. (E havde udarbejdet en rapport, som ikke blev tillagt betydning) GIVER SYN OG SKØN MENING? Inden for byggeri kan BH oftest ikke løfte sin bevisbyrden uden, at der afholdes syn og skøn Afklaring af hvorvidt arbejdet er udført fagmæssigt korrekt I overensstemmelse med aftalen Afhøring af parter 41

42 13. Syn & Skøn HVILKE PARTER SKAL INVOLVERES? Alle relevante parter skal inddrages Procestilvarsling ift. inddragelse (omkostning) Hastesager AB 92 45, stk. 1. nr. 5 Mulighed for syn & skøn før enighed om skønstema konstatering af de faktiske/fysiske forhold 42

43 14. Reklamation/Forældelsesloven REKLAMATIONSFRISTER Ikke reguleret i forældelsesloven HR: 3 år fra kravet opstod U: Suspenderes i op til 10 år for skjulte fejl og mangler De 10 år kan gøres kortere (som eks. AB 92 36/ABR ) 43

44 14. Tidsmæssige udstrækning REKLAMATIONSFRISTERNE I AB 92, ABT 93 OG ABR 89 Reklamere inden 5 år fra afleveringen: AB (ABR ) - absolut frist U1 U2 U3 U4 U5 Aftale om længere tid Ved aflevering konstateres, at der ikke er afleveret kvalitetssikringsmateriale = 10 år Es grove uagtsomhed = 10 år Anlægsarbejder = 10 år Forbruger = 10 år 44

45 14. Hvor lang tid hæfter rådgiver og entreprenør for mangler? HVIS IKKE AFTALT AB 92 ELLER ABR 89 Forældelsesloven HVIS AFTALT AB 92 (Entreprenør) 5 år fra afleveringen, jf. dog undtagelserne i AB Anlægsarbejder 10 år fra afleveringen 10 år hvis forbruger, jf. Forældelsesloven HVIS AFTALT ABR 89 (Rådgiver) 5 år fra afslutning af den rådgivningsopgave, som fejlen eller forsømmelsen vedrører. 5 år efter afleveringen ved udførelse af bygninger og anlæg 10 år hvis forbruger, jf. Forældelsesloven 45

46 14. Reklamation REKLAMATION, AB 92 - formalia Reklamation kan ske ved simpelt påkrav (ABR ) Det betyder ved brev, i referat (skal være skriftligt) Skal give E/R adgang til at besigtige forholdene, inden afhjælpning sker. Kassere mangelfuldt arbejde under byggeriet, jf. AB 92 11, stk. 4 (klare og åbenbare fejl) Reklamere over mangler ved afleveringen, jf. AB Reklamere inden rimelig tid (under et år) efter afleveringen, jf. AB AB 92 11, 4, 31 og 32 er relative frister i modsætning til 36. Hvis ikke reklameret, så risiko for fortabelse af kravet 46

47 14. Forældelse FORÆLDELSE I BYGGERI OG RÅDGIVNING 47

48 14. Sammenhæng mellem reglerne SELVOM DER ER REKLAMERET (SKRIFTLIGT) IHT. AB 92 og ABR 89, AFBRYDER DET IKKE FORÆLDELSESFRISTEN I FORÆLDELSESLOVEN Forældelsesfristen løber ikke fra reklamationsdatoen, men fra det tidligste tidspunkt, hvor fordringen kunne kræves opfyldt. I entrepriseforhold ved afleveringen rådgiverforhold kan tidspunktet være tidligere. AFBRYDES VED Erkendelse Syn og Skøn Procesaftale Anlæggelse af sag 48

49 14. Forældelse AFBRYDELSE AF FORÆLDELSE(LOVEN) Erkendelse Afgørende om kreditor på grund af debitors adfærd har en opfattelse af, at der ikke er tvist om kravet og dermed ikke anledning til at udtage stævning. E afhjælper påberåbte mangler eller leverer materialer til afhjælpning af påberåbte mangler Den nye forældelsesfrist regnes fra dagen for erkendelsen Stævning/klageskrift Ny frist på 3 år 49

50 14. Forældelse FORELØBIG AFBRYDELSE Administrativ myndighed (klagenævn) Syn og skøn Forligsforhandlinger Procesunderretning men kun for retssager og anerkendelsessøgsmål ( 16 og 21,1) ny frist på 1 år fra afslutning KONSEKVENSERNE AF MANGLENDE AFBRYDELSE ER, AT KRAVET FORTABES 50

51 14. Forældelse FORLIGSFORHANDLINGER Forligsforhandlinger som giver tillægsfrist Anerkendt grundlag, men tvist om størrelsen Forhandlinger efter tidspunkt, hvor E mener forældelse er indtrådt. Forligsforhandlinger som ikke giver tillægsfrist E afvisende holdning E ikke tager stilling, men overvejer/undersøger Forligsforhandlinger, hvor tvivlsomt om tillægsfrist Ikke-bindende sagkyndige undersøgelser Vigtigt at gøre sig klart, at forhandlinger kan medføre afbrydelse 51

52 14. Eksempler 52

53 14. Forældelsesregler eksempler 1 Aflevering 1-års gennemgang Mangel synlig Reklamation Voldgiftssag anlægges TID Jan Jan Feb Marts 2011 Bygherre og entreprenør har aftalt AB 92 Byggeri afleveres januar års gennemgang 2009 Mangel bliver synlig år januar 2010 Reklamation februar 2010 Voldgiftssag anlægges marts 2011 Krav ikke forældet (krav suspenderet 2 år, jf. FOL 3, stk. 2) Dette gælder uanset om bygherren er forbruger eller erhvervsdrivende. 53

54 14. Forældelsesregler eksempel 2 Mangel synlig Aflevering 1-års gennemgang Reklamation Voldgiftssag anlægges TID Jan Feb Marts 2011 Bygherre og entreprenøren har aftalt AB 92 Byggeri afleveres januar 2008 Mangel synlig ved aflevering 1-års gennemgang 2009 Reklamation februar 2010 Voldgiftssag anlægges marts 2011 Krav forældet januar 2011, FOL 3, stk. 1 og ikke reklameret rettidigt iht. AB købeloven Dette gælder uanset, om bygherren er forbruger eller erhvervsdrivende. 54

55 14. Forældelsesregler eksempel 3a Aflevering 1-års gennemgang Mangel synlig Reklamation Retssag anlægges TID Jan Jan Feb Marts 2015 Bygherre (forbruger) og entreprenør har aftalt AB 92 Byggeri afleveres januar års gennemgang 2009 Mangel bliver synlig år januar 2014 Reklamation februar 2014 Retssag anlægges marts 2015 Krav ikke forældet, hvis forbruger (krav suspenderet iht. 3, stk. 2 og 3, stk. 3, nr. 3), da man ikke fravige 10 års reglen iht. FOL 26, stk. 2 55

56 14. Forældelsesregler eksempel 3b Aflevering 1-års gennemgang Mangel synlig Reklamation Voldgiftsag anlægges TID Jan Jan Feb Marts 2015 Bygherre (erhvervsdrivende) og entreprenør har aftalt AB 92 Byggeri afleveres januar års gennemgang 2009 Mangel bliver synlig år januar 2014 Reklamation februar 2014 Voldgiftssag anlægges marts 2015 Krav forældet, hvis professionel (ikke-forbruger) og aftalt AB 92 iht. AB

57 14. Forældelsesregler totalentreprise Skematisk oversigt af eksempel 3a og 3b, hvor rådgiver indgår en totalrådgivningsaftale med en bygherre, der er forbruger, og en underrådgivningsaftale med en underrådgiver (erhvervsdrivende): Ikke forældet Forældet Det betyder, at bygherren kan rette kravet mod totalrådgivere, MEN at totalrådgiverens krav over for underrådgiveren er forældet (mistet). 57

58 14. Forældelsesregler eksempel 4 Aflevering 1-års gennemgang Mangel synlig Reklamation Voldgiftsag anlægges TID Jan Jan Feb Marts 2015 Bygherre og entreprenør har IKKE aftalt AB 92 Byggeri afleveres januar års gennemgang 2009 Mangel bliver synlig år januar 2014 Reklamation februar 2014 Voldgiftssag anlægges marts 2015 Krav ikke forældet, selv om professionel (ikke-forbruger), da der ikke er aftalt AB 92. Dette gælder uanset, om bygherren er forbruger eller erhvervsdrivende. 58

59 14. Forældelsesregler eksempel 5 Aflevering 1-års gennemgang Mangel synlig Reklamation Voldgiftssag anlægges TID Jan Jan Feb Marts 2012 Bygherre og entreprenør har aftalt AB 92 Byggeri afleveres januar års gennemgang 2009 Mangel bliver synlig år januar 2010 Reklamation februar 2012 Voldgiftssag anlægges marts 2012 Krav ikke forældet (krav suspenderet 2 år iht. FOL 3, stk. 2), men krav mistet, da ikke reklameret rettidigt iht. AB Dette gælder uanset om bygherren er forbruger eller erhvervsdrivende. 59

60 15. Tilsynsansvaret ift. mangler KONTROLFUNKTION H: Udgangspunktet er, at rådgiverens ansvar er næst efter entreprenøren (subsidiært), hvis entreprenørens ydelse er fastlagt klart og entydigt. Med andre ord bliver rådgiveren kun ansvarlig, hvis bygherren lider et tab (oversete fejl) U1: Hvis en ændring godkendes af rådgiver i tilfælde, hvor der ikke er projekteret i forvejen (ny projektering og ikke tilsyn) U2: Det er foreskrevet, at forholdene skal godkendes af R, men R ikke griber ind (føje til at tro, at udførelse er i orden) U3: Projekt/R ikke yder fornøden vejledning Tilsynsansvaret er begrænset til 2,5 mio. kr., jf. ABR 89 60

61 16. Praktisk håndtering af mangler INDEN AFLEVERING Tilsynet skal have fuld overblik over mangler inden aflevering (kontinuerlig fra start (kassationspligt)) Mangellister laves evt. på byggeweb med status Lave en før-aflevering med rate og bonus Altid indkalde til aflevering, når modtaget færdigmelding VED AFLEVERING Mangelliste skal være komplet Fastsætte frister (gerne med entreprenøren) for afhjælpning af de enkelte punkter 61

62 16. Praktisk håndtering af mangler EFTER AFLEVERING Følge op på mangler konstateret ved aflevering Reklamere over mangler konstateret efter aflevering Følge fremgangsmåden i AB og 32 Sikkerhed AB

63 16. Praktisk håndtering af mangler FØLGE FREMGANGSMÅDEN I AB og 32 TO REKLAMATIONER VED AFLEVERING EN REKLAMATION EFTER AFLEVERING MEDDELELSE OM MISTET RET TIL AT AFHJÆLPE BRUGE SIKKERHEDSSTILLELSEN AB 92 6 BEDE OM UDBETALING TAGE 46-SAGEN, HVIS ENTREPRENØREN ANMODER OM DET 63

64 16. Praktisk håndtering af mangler BEVISSIKRING Bevissikring kan kun ske ved syn og skøn Kan udmeldes som haste, så det kun er besigtigelse! Planlægges i god tid, så Overblik over mangler (antal) Vides hvorfor manglerne er opstået (årsag) Udbedringsforslag og omkostninger kendes 64

65 16. Praktisk håndtering af mangler 65

66 16. Praktisk håndtering af mangler FORBEDRET NY AFLEVERINGSPROCES Ikke kun førtidig aflevering skal være afholdt for at udløse afleveringen, men også kvalificere, hvad der kan konstituere hvilke kriterier skal være opfyldt Raten knyttes sammen med kriterierne er opfyldt Bonus for 0 mangler kædes evt. sammen med udbud, hvor entreprenøren skal byde på, hvor stor en bonussum, der af tilbudssummen skal fragå til bonus Bonus til timelønnede. Skal være mærkbar 66

67 Christian Molt Wengel Advokat, partner Tlf Baggrund Christian er partner i Molt Wengel Cand.jur., Københavns Universitet European Union Law, University of Gronningen, NL Møderet for Landsretten Christian har skrevet en række bøger, artikler og undervist fx: Entrepriseretlige mangler Rådgiveransvar Ekstraarbejder Forsinkelse og dagbøder Totalentreprise Syn og skøn Ekstraarbejder Entreprisekontrakter Forældelse Rådgiveraftaler, ABR 89 Rådgivers krav om ekstrabetaling Juridisk byggeledelse Risiko og entrepriseforsikring Partnering Specialist i entrepriseret Christian har i over 18 år beskæftiget sig intensivt med alle aspekter inden for entrepriseretten, og er specialist i at løse problemer med bygge- og anlægsarbejder, hvad enten det er nybyggeri eller renovering. Laver proaktive og løsningsorienterede entreprise- og rådgiveraftaler Christian rådgiver udarbejdelse af kontrakter, herunder entreprise- og rådgiveraftaler. Christian bistår videre kunderne via en aktiv indsats i selve byggeprocessen. Løser tvister med et løsningsorienteret fokus Christian har omfattende erfaring med at repræsentere byggeriets parter i forbindelse med opstående tvister, herunder rets- og voldgiftssager, syn og skøn samt 46-sager.

68 Specialister i entrepriseret Vi gør det enkelt

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE TIDLIG INDDRAGELSE DE GODE GAMLE DAGE bygger 2 DE GODE GAMLE DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Entreprenøren bygger 3 DE KNAP SÅ GAMLE (MEN GODE!) DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Spærleverandøren

Læs mere

Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner

Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner Præsentation 2 Fordele? De berømte centre http://ing.dk/artikel/commissioning-giver-energibesparelser-pengene-175643 Kilde: www.energiforumdanmark.dk Certificering

Læs mere

Commissioning Commissioning-aftalen Implementering i andre aftaler

Commissioning Commissioning-aftalen Implementering i andre aftaler Commissioning Commissioning-aftalen Implementering i andre aftaler Christian Molt Wengel, Advokat, partner Hvem? 2 Hvad? AFTALERNE CX-aftalen Andre rådgiveraftaler Entreprisekontrakter UDBUD Udbud af CX-ydelsen

Læs mere

Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner. Udvalgte emner. Sorø, 16. november Aftaler. Forældelse. Bygherrens ændringsret

Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner. Udvalgte emner. Sorø, 16. november Aftaler. Forældelse. Bygherrens ændringsret Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner Juridisk afdeling Sorø, 16. november 2016 Udvalgte emner Aftaler Hvad er en aftale? Aftalefrihed? Standardvilkår AB92/AB-Forbruger Forældelse Forskel på

Læs mere

SYNOPSIS BYGGECENTRUM BYGHERREKOMPETENCER. 1. ABR og Ydelsesbeskrivelserne. Modul 2 bygherrens aftalegrundlag - ABR AB 92/ABT 93

SYNOPSIS BYGGECENTRUM BYGHERREKOMPETENCER. 1. ABR og Ydelsesbeskrivelserne. Modul 2 bygherrens aftalegrundlag - ABR AB 92/ABT 93 1. ABR og Ydelsesbeskrivelserne ADVOKATAKTIESELSKAB GOTHERSGADE 109 Opgavens økonomiske rammer ABR 89, pkt. 2.12 SYNOPSIS 1123 KØBENHAVN K TLF: 33 14 93 00 WEB: WWW.VILTOFT.DK ADVOKAT HANS LYKKE HANSEN

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør.

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 SENDT PR. E-MAIL: nir@ringsted.dk Ringsted Kommune

Læs mere

5-års eftersyn. efter AB 92

5-års eftersyn. efter AB 92 5-års eftersyn efter AB 92 Senest ajourført den 20. september 2017 Indhold Indledning... 3 Indkaldelse til eftersynet og frister... 3 Regler for 5-års eftersyn... 4 Mangler... 5 Generelt om 5-års eftersyn...

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere« AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Sagkyndige beslutninger, jf. AB Ingeniørforeningen, 26. oktober 2016

Sagkyndige beslutninger, jf. AB Ingeniørforeningen, 26. oktober 2016 Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46 Ingeniørforeningen, 26. oktober 2016 1 Parterne GARANTIMODTAGER Bygherre, jf. AB 92 6 Entreprenør, jf. AB92 7 Garantiløfte Entrepriseaftale GARANTISTILLER Entreprenør,

Læs mere

Skemaet er "klik-bart" så du kan blot klikke på en hovedoverskrift eller et tema og du vil blive ledt til det pågældende afsnit i "PIXI-bogen".

Skemaet er klik-bart så du kan blot klikke på en hovedoverskrift eller et tema og du vil blive ledt til det pågældende afsnit i PIXI-bogen. Den Gode aflevering - en "PIXI-bog" Denne "PIXI-bog" om DEN GODE AFLEVERING er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og COWI. Bogen henleder opmærksomheden på temaer, giver gode råd, præsenterer

Læs mere

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre Oversigt Byggesag Entreprenør Bygherre Indhold Indkaldelse til projektgennemgang Fund af fortidsminder Byggemødereferat Varsel om standsning Entreprenørens og dennes underentreprenørers anmodning om medtagelse

Læs mere

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse.

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse. A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder anvendelse på aftaler om byggearbejder for forbrugere, der overstiger 3.000 kr.,

Læs mere

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Claus Berg

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Claus Berg Styring af bygge- og anlægsprojekter Ved Claus Berg 2 Styring af bygge- og anlægsprojekter Tidsplaner som styringsværktøj Sanktioner over for entreprenøren Administration af dagbøder Entreprenørens forsinkelseskrav

Læs mere

AB92 FOR IKKE-JURISTER

AB92 FOR IKKE-JURISTER Kursus i AB92 for ikke-jurister AB92 - Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder - indgår som et ud af en række standarddokumenter, såkaldte agreed documents, som

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Forholdsmæssigt afslag i rådgiverhonoraret

Forholdsmæssigt afslag i rådgiverhonoraret Forholdsmæssigt afslag i rådgiverhonoraret Jens Hjortskov, partner 26 Indledning Det giver ofte anledning til frustrationer i bygherrekredse, at bygherrens rådgiver for nemt slipper for ansvar, når bygherren

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

Forældelse af mangelkrav

Forældelse af mangelkrav Forældelse af mangelkrav Ved Specialistadvokat, Eivind Einersen 2 Specialistadvokat Eivind Einersen, Bech-Bruun Forfatter til Forældelsesloven af 1908 med kommentarer Deltager i forældelsesudvalget, der

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Tina Braad

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Tina Braad Styring af bygge- og anlægsprojekter Ved Tina Braad 2 Styring af bygge- og anlægsprojekter Tidsplaner som styringsværktøj Sanktioner over for entreprenøren Administration af dagbøder Entreprenørens forsinkelseskrav

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Cx-aftalen. Christian Molt Wengel, advokat, partner

Cx-aftalen. Christian Molt Wengel, advokat, partner Cx-aftalen Christian Molt Wengel, advokat, partner HVEM? 2 HVAD? AFTALERNE CX-aftalen Andre rådgiveraftaler Entreprisekontrakter UDBUD Udbud af CX-ydelsen STYRING Styring Ret til ændringer forbeholdes

Læs mere

Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab

Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab Dansk Selskab for Byggeret torsdag den 24. april 2014 Ved partner, advokat Jens Hjortskov 1. Definition af mellemfrister AB 92/ABT 93 indeholder ingen

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

RÅDGIVERS ANSVAR. Torsdag, den 29. september Anja Ristorp Heidelberg, advokat, partner

RÅDGIVERS ANSVAR. Torsdag, den 29. september Anja Ristorp Heidelberg, advokat, partner RÅDGIVERS ANSVAR Torsdag, den 29. september 2016 Anja Ristorp Heidelberg, advokat, partner Præsentation Hvem er I? Forudsat at I kender og har arbejdet med ABR 89 i praksis Forudsat at I kender og har

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Byggeri i fag- og storentreprise. Mandag den 10. oktober 2016 Anders Nørgaard Sørensen Advokat

Byggeri i fag- og storentreprise. Mandag den 10. oktober 2016 Anders Nørgaard Sørensen Advokat Byggeri i fag- og storentreprise Mandag den 10. oktober 2016 Anders Nørgaard Sørensen Advokat Præsentation Hvem er I? Hvem er vi? Formålet med kurset: o o Grundlæggende forståelse af entrepriseformerne

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Forsikringer i byggeprocessen

Forsikringer i byggeprocessen Forsikringer i byggeprocessen 1 Forsikringer i byggeprocessen Program: Hvilke forsikringer er relevante i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter? Hvem tegner hvilke forsikringer? Gode råd/bønner fra

Læs mere

BESVARELSE AF SPØRGSMÅL STILLET AF EJERFORENINGEN / BYGGEMANGLER

BESVARELSE AF SPØRGSMÅL STILLET AF EJERFORENINGEN / BYGGEMANGLER E/F Copenhagen Golfpark c/o DEAS Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg 1. september 2012 J.nr.: 134709 KD/kbh Gammel Strand 44 1202 København K Telefon +45 33 63 74 00 Fax +45 33 63 74 01 CVR nr. 32

Læs mere

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) KUBEN Management A/S Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

VIDEN OM BYGGERI AB 92

VIDEN OM BYGGERI AB 92 VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) "Almindelige betingelser for Totalentreprise" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) - motivering af Kuben Managements ændringer og tilføjelser (AB92 ver. 25.02.2015) I det følgende anføres samt gives

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for BYGHERRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet med det formål at skabe

Læs mere

Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46. Ingeniørforeningen, 14. juni 2016

Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46. Ingeniørforeningen, 14. juni 2016 Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46 Ingeniørforeningen, 14. juni 2016 1 Parterne GARANTIMODTAGER Bygherre, jf. AB 92 6 Entreprenør, jf. AB92 7 Garantiløfte Entrepriseaftale GARANTISTILLER GARANTEN Entreprenør,

Læs mere

Entrepriseret. Entrepriseretten er ikke lovreguleret, og er som udgangspunkt reguleret ved de almindelige formueretlige regler.

Entrepriseret. Entrepriseretten er ikke lovreguleret, og er som udgangspunkt reguleret ved de almindelige formueretlige regler. Begreb og retskilder Entrepriseret Entrepriseaftale/kontrakt Aftale hvor den ene part(entreprenøren) forpligter sig til at tilbejebringe et bestemt arbejdsresultat i form af opførelse eller reparation

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 Indledende bemærkninger Købekontrakten er udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab og har til formål at undgå, at der opstår tvister

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Byggeopgaver udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER

Læs mere

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret TUN12 1 Disposition Overblik og baggrund Gennemgang af udvalgte ændringer Særligt vedr. udvidet reklamationsret Præsentation af www.tun12.dk 2 Hvorfor nye TUN-salgsbetingelser? TUN 2002 har været gældende

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov 2 Entreprenøransvaret Entreprenøransvaret indebærer både et tjenesteydelsesansvar og et leverandøransvar. Entreprenøransvaret

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen BvB information 2012 byggeskader Hvilke skader kan anmeldes Inden du anmelder en byggeskade Sådan udfylder du skadeanmeldelsen Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

AB92. Aftalegrundlaget

AB92. Aftalegrundlaget AB92 Aftalegrundlaget A. Aftalegrundlaget... 1 Almindelige bestemmelser... 1 Bygherrens udbud... 1 Entreprenørens tilbud... 1 Entrepriseaftalen... 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Del I. Indledning

Indholdsfortegnelse. Forord Del I. Indledning Forord... 13 Del I. Indledning Kapitel 1. Emne, metode og materiale... 17 1. Emne og formål... 17 2. Metode... 19 3. Afhandlingens materiale... 20 3.1. Retskilder... 21 3.1.1. AB 92 og entrepriseaftalen...

Læs mere

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Den fælles målsætning i byggeriet: Det rigtige hus, til den rigtige pris og til den rigtige tid

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler

Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler TBB2013.667 Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler - reklamation og forældelse I artiklen undersøges muligheden for efter udløbet af den absolutte reklamationsfrist i AB 92 36, stk.

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for BYGHERRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet med det formål at skabe

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Af advokat Niels Heldgaard Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab www.mowe.dk Indledning Denne artikel behandler nogle af

Læs mere

Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v

Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v Entreprisere6slig symposium Bergen, 11-12 november 2013 Højesteretsdommer Niels Grubbe Formand for præsidiet for Voldgi:snævnet for bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tidsplanlægning... 3 3. Forsinkelser... 4 4. Ekstraarbejder... 5 5. Entreprenørens

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) Bygge- og anlægsopgaver i totalentreprise udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af ABT93 med Aarhus Kommunes præciseringer og

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10.

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10. AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 AB 0.1 AB 92 0.1.1 TILFØJELSER OG AFVIGELSER TIL AB 92 I det

Læs mere