Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J"

Transkript

1 Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej S VE J JENS WINTHERS VE J SK ARPÆ EJ SK AGAV November 2007

2 2

3 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er en lokalplan? 5 Hvad er en lokalplan? 5 Udarbejdelse 5 Offentliggørelse 5 Indhold 5 Lolkalplanforslagets midlertidige retsvirkning 5 Lokalplaners indhold 6 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte 6 Lovgrundlag 6 Lokalplanpligt 6 Borgerdeltagelse 6 Vedtagelse 6 Tinglysning 7 Hvordan er en lokalplan opbygget? 7 Lokalplanredegørelse 8 Lokalplanens baggrund 9 Lokalplanens område 11 Områdets anvendelse 11 Trafik 11 Regionplan Kystnærhedszonen 11 Miljøvurdering 12 Kystdirektoratet 12 Kommuneplan Kommuneplanens lokalplanrammer 14 Støjforhold 13 Affaldsdepoter/Jordforurening 13 Afvandingsforhold 13 Varmeplanen 13 Fortidsminder 13 Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zoneforhold Områdets anvendelse Udstykning Vej- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Grundejerforening Ubebyggede arealer og fællesaktiviteter Forudsætning for ibrugtagning Tilladelser fra andre myndigheder Aflysning af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger 21 Vedtagelsespåtegning Annoncering

4 4

5 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Planloven pålægger kommunerne at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og regionplanen. Loven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet i lokalplanforslag og gives lejlighed til at komme med ændringsforslag og indsigelser. Udarbejdelse Byrådet står for tilvejebringelse af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde. Byrådet lader den kommunale forvaltning udarbejde et lokalplanforslag, som vedtages af byrådet. Efter en offentlig fremlæggelsesperiode kan byrådet senere vedtage planen endeligt. Offentliggørelse Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget offentliggøres med oplysning om indsigelsesfristen, som skal være mindst 8 uger. Et lokalplanforslag skal ledsages af en redegørelse om planens formål, forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Samtidig skal byrådet underrette ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet om planforslaget. Regionmyndighederne påser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regionplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis det strider mod overordnede planlægningsinteresser. Indhold En lokalplan kan indeholde bestemmelser om en række byplanmæssige forhold. En lokalplan kan desuden indeholde bestemmelser om overførsel af arealer fra landzone til byzone, om arealanvendelses-, udstyknings-, vej- og stiforhold m.v. Endvidere om placering, omfang, udformning og bevaring af bebyggelse, land- skabsforhold og om områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg Lolkalplanforslagets midlertidige retsvirkning De midlertidige retsvirkninger gælder indtil offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan, dog højst i et år. Når nærværende forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme indenfor lokalplanens område ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Da forslaget kan blive ændret under proceduren, omfatter forbudet også bebyggelse og anvendelse, som er i overensstemmelse med forslaget. Når de 8 ugers frist for fremsættelse af indsigelser er udløbet, kan Byrådet i visse tilfælde give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. 5

6 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Hvad er en lokalplan? Et forslag til lokalplan bortfalder, hvis det ikke er endelig vedtaget inden tre år efter dets offentliggørelse. Lokalplaners indhold En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til fællesanlæg. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må det kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning gennemføres. Lovgrundlag Proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af Lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 883 af 18. aug med evt. senere ændringer). Lokalplanpligt Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng og offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan. Borgerdeltagelse Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af byrådet. Vedtagelse Lokalplaner skal udarbejdes inden for de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Er dette tilfældet kan byrådet alene vedtage lokalplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. En sådan ændring skal godkendes af Miljøministeriet. 6

7 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Hvad er en lokalplan? Tinglysning Når byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den tinglyst på de ejendomme, planen omfatter. Hvordan er en lokalplan opbygget? En lokalplan består oftest af tre dele: - En redegørelse - En række bestemmelser og - Et sæt kortbilag Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder: - En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold, - En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og - En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har. Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der tinglyses på de pågældende ejendomme. Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af: - Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter, - Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser, og - Et illustrationskort, der billedliggør, hvordan området kan komme til at se ud. 7

8 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanredegørelse Lokalplanredegørelse Lokalplanens baggrund Skagen er i dag og planlægges fortsat at være båret af en turisme, der overnatningsmæssigt baserer sig på hotel- eller hotellignende ophold i Skagen by - en byturisme. De nuværende hoteller har i juli måned en udlejningsprocent på tæt på 100%. I juni og august er den 80%. Dertil kommer time-share hotellerne med en belægning på 95-97%. Der er således i højsæsonen behov for yderligere hotelkapacitet. Dette gælder også resten af året, da mange af byens nuværende overnatningsfaciliteter kun har åbne i sommersæsonen. Med de meget høje belægningsprocenter i højsæsonen og den beskedne overnatningskapacitet resten af året er der behov for nyudlæg til hotel med kvalitet, der kan medvirke til at understøtte Byrådets turistpolitiske mål om at fremme helårsturisme i Skagen området. Baggrunden for projektet skal ses som et led i forsvarsforliget i 1999, hvor det blev det besluttet at nedlægge Flyvestation Skagen på grund af de teknologiske betingede reduktioner i forsvaret. Flyvestation Skagen på Jens Winthers Vej blev opført på et areal, som i 1955 vederlagsfrit var overdraget til Forsvarsministeriet af Skagen Kommune. Det fremgik af skødet, at såfremt Forsvarsministeriet senere skulle ønske at afhænde anlæggene og indkvarteringsområdet til andre end statsinstitutioner, har Skagen Købstadskommune ret til at få området tilbudt uden vederlag mod at betale de grundforbedringer, som eventuelt måtte være udført og mod at betale normal handelsværdi for bygninger og øvrige anlæg. Da nedlægningen var en realitet gjorde Skagen Kommune sin køberet gældende og overtog flyvestationens arealer med tilhørende bygninger fra udgangen af Formålet med overtagelsen var bl.a. at udnytte bygningerne til undervisningsformål, og en nedsat arbejdsgruppe undersøgte mulighederne for at oprette en efterskole på stedet. De nedlagte kasernebygninger set fra Jens Winthers Vej 8

9 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanredegørelse Skagen Kommune udarbejdede og vedtog i den forbindelse en lokalplan for området, der gjorde denne anvendelse mulig. Bestræbelserne på at etablere efterskolen slog fejl, og Skagen Kommune besluttede derfor at sætte området til salg ved et offentligt udbud. Det var en af betingelserne i udbudsmaterialet, at en kommende køber skulle fremvise en bebyggelsesplan og et skitseprojekt for området og i sit idégrundlag beskrive den fremtidige anvendelse og den positive effekt, som projektet ville bibringe byen. Skagen Kommune var indstillet på at søge den gældende lokalplan ændret i overensstemmelse hermed og valgte herefter det skitseprojekt, som med enkelte ændringer ligger til grund for nærværende lokalplanforslag. Af bebyggelsesplanen på side fremgår, at området bebygges med hotelferielejligheder med udendørs opholdarealer omkring en aktivitetsgrønning. Lejlighederne opføres som en rækkehusbebyggelse, der tager udgangspunkt i Skagens særlige byggetradition med hensyn til materialevalg og farver. Nordøst i lokalplanområdet opføres et wellnesafsnit samt ca. 20 hotelværelser. Disse faciliteter kan også benyttes af andre end hotellets gæster. Endvidere indrettes der her en morgenmadsrestaurant til betjening af gæsterne. Det er byrådets opfattelse, at projektet med sit kvalitetspræg vil kunne fremme helårsturismen i kommunen samt bevare og udvikle turismen som et vigtigt erhverv i Skagenområdet og dermed skabe nye arbejdspladser. Det forudsættes, at bygherren varetager kontakten til naboerne i området med henblik på at minimere støj- og støvgener i byggeperioden Lokalplanens område Lokalplanområdet er beliggende ved Jens Winthers Vej og Skarpæsvej i Skagen by. Området er mod vest og syd omgivet af åben-lav helårsbebyggelse, mens der mod øst er en tæt-lav boligbebyggelse. Mod nord på den anden side af Skarpæsvej er der uddannelsesinstitutioner samt et åbent område med en telemast. Lokalplanenområdets samlede areal udgør m2 9

10 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanredegørelse Skitsemæssig fremstilling af facader for bebyggelsen mod Jens Winthers Vej 10

11 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanredegørelse Områdets anvendelse Området må kun anvendes til hotelformål, herunder værelser og hotelferielejligheder samt hertil, naturligt hørende servicefaciliteter mv. Trafik Realisering af lokalplanforslaget med op til 75 ferieboliger og 20 hotellejligheder vil generere nogen trafik til og fra området. Ifølge lokalplanforslaget skal området vejforsynes fra de to kommuneveje Skarpæsvej og Jens Winthers Vej, og der vil følgelig ske en vis trafikal spredning på de to veje. Skarpæsvej er klassificeret som sekundær trafikvej. I relation til lokalplanforslagets realisering vurderes denne vej at skulle fungere både som overordnet fjerntrafikvej til og fra området og som nærforbindelse til- og fra byområdet. Vejen må derfor forudses at blive væsentligt mere trafikbelastet, men vurderes at have en tilstrækkelig kapacitet og forsynet med stianlæg, så der ikke vil opstå væsentlige trafikale problemer på denne vej. Jens Winthers Vej er klassificeret som sekundær trafikvej og fungerer i dag som fordelingsvej til boligerne, men også som en central skiltet stiforbindelse mellem byen og Nordbyen, herunder Skagen Odde Naturcenter. I relation til lokalplanforslagets realisering må det forventes, at denne vej primært vil skulle fungere som vejforbindelse mellem lokalplanområdet og nærområdet. Det vurderes at vejen vil blive noget mere trafikbelastet end i dag, og da vejen opnår en relativ ringe vejbredde og kun delvist er forsynet med separate stianlæg for bløde trafikanter (fortovsanlæg), kan det forventes, at trafiksikkerheden på denne vej vil påvirkes negativt som følge af lokalplanen. Da trafikken til- og fra lokalplanområdet tillige fordeles til Skarpæsvej, vurderes der dog ikke at blive væsentlige trafikale problemer på Jens Winthers Vej. Der bør imidlertid foretages en nærmere analyse af den ændrede trafikbelastning på Jens Winthers Vej, herunder en trafiktælling af de nuværende forhold, samt en vurdering af behovet for etablering trafikdæmpende foranstaltninger. Regionplan 2005 Lokalplanområdet er i Regionplan 2005 udpeget som område med særligt værdifuldt landskab. Lokalplanområdet er delvist bebygget med større sammenhængende bygningsanlæg (tidligere kaserne) og er bebliggende i byområde med omkring liggende bebyggelse. Den i lokalplanen muliggjorte bebyggelse vil medføre en væsentlig bygningsmæssig fortætning af området, men vil samtidig udgøre en naturlig fortsættelse af den eksisterende bebyggelse og vurderes ikke at påvirke landskabet negativt. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger ligesom størstedelen af Skagen Kommunes arealer indenfor kystnærhedszonen, hvor lokalplanforslag skal følges af en redegørelse for bebyggelses og anlægs visuelle påvirkning af omgivelserne, ligesom bygningshøjder over 8.5 m skal begrundes. 11

12 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanredegørelse Lokalplanområdet er beliggende ca. 1 km fra kysten og er ikke karakteriseret som et åbent kystlandskab, men som en del af Skagen by. Da der mellem lokalplanområdet og kysten udelukkende findes en udbygget bymæssig bebyggelse, vurderes det ikke, at lokalplanens virkeliggørelse med bygningshøjder op til 10,5 m så langt fra kysten vil udgøre en reel påvirkning af kystlandskabet. Miljøvurdering Af lov om miljøvurdering af planer og programmer fra 21. juli 2004 fremgår det, at planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal miljøvurderes. Miljøscreeningen har vist, at en realisering af lokalplanen vil påvirke flere forhold positivt, herunder byfunktion/bymiljø. Samtidig har miljøscreeningen påpeget, at lokalplanens gennemførelse vil kunne påvirke de trafikale forhold i området, særligt Jens Winthers Vej, dog uden at det vurderes at have væsentlige negative indvirkninger på miljøet. Det er derfor konklussionen, at der bør foretages en nærmere analyse af behovet og mulighederne for at gennemføre trafikdæmpende foranstaltninger på Jens Winthers Vej. Kystdirektoratet Kystdirektoratet anbefaler i alle lokalplaner i kystnære områder, at der for ny bebyggelse fastsættes en sokkelkote på mindst + 1,50 m DNN, da dette er en af forudsætningerne for at få erstattet stormflodsskader i henhold til Lov om erstatning af skader forårsaget af stormflod. Det bemærkes hertil, at terrænkoterne i området ligger ca. 2 m over havets overflade. Det vil således ikke blive aktuelt med sokkelkoter på under 1,50 m. Kommuneplan 2005 Af Kommuneplan 2005 for Skagen Kommune fremgår det, at Byrådet vil understøtte en kvalitativ udvikling af helårsturismen i Skagenområdet med sigte på at øge den lokale omsætning og beskæftigelse, samt at handlinger og beslutninger skal bygge på værdierne Sundhed, Miljø, Æstetik, Kvalitet, Etik. Lokalplanen skal også ses som en opfølgning af disse intentioner i kommuneplanen. Kommuneplanens lokalplanrammer Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til offentligt formål. Rammebestemmelserne giver mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 110. Da den aktuelle lokalplan fastlægger den fremtidige anvendelse til hotelformål, er der udarbejdet nye rammebestemmelser i overensstemmelse med formålet Bebyggelsesprocenten for området er her fastlagt til højst 40. Forslag til lokalplarammer er vist på side og udsendes samtidig med lokalplanforslaget.ved lokalplanens endelige godkendelse og offentliggørelse kan den eksisterende lokalplan nr. 186-O aflyses.de gamle rammebestemmelser og lokalplan 186-O fastholdes dog på de arealer, der er omfattet af Skagen Uddannelsescenter og Skagen Produktionsskole nord for Skarpæsvej. 12

13 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanredegørelse Støjforhold Støj inden for lokalplanens område skal reguleres efter Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende maksimale støjgrænseværdier for anvendelsen til hotelformål. Affaldsdepoter/Jordforurening Inden for lokalplanens område er der foretaget jordbundsundersøgelser. Undersøgelserne fastslår, at dele af arealet er forurenet. Området er derfor registreret på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven og må kun anvendes som angivet efter forudgående vurdering iht. jordforureningslovens kap. 2. Afvandingsforhold Lokalplanområdet skal afvandes i overensstemmelse med spildevandsplanen for Frederikshavn Kommune. Varmeplanen Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes varmeforsyningsplan. Varmeplanen udlægger området til forsyning med fjernvarme. Fortidsminder Hvis der i området træffes spor efter fortidig aktivitet i form af jordfaste fortidsminder eller lignende, skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til Vendsyssels Historiske Museum, jf. museumslovens

14 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanredegørelse 14

15 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanredegørelse 15

16 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanbetemmelser Lokalplanbestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 med senere ændringer) fastlægges herved nr. følgende 551 af be- 28. juni I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse 1999 med senere ændringer) fastlægges herved følgende stemmelser bestemmelser for det i 2 for nævnte område det i 2 nævnte område 1. Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: at sikre områdets fremtidige anvendelse til hotelformål, at fastlægge principperne for bebyggelsens ydre fremtræden, og i øvrigt på en hensynsfuld måde tilpasser sig den øvrige bebyggelse i de nærlig- at sikre arkitektonisk kvalitet i byggeriet med gende områder. afsæt i Skagen by`s særlige byggetradition, at sikre, at bebyggelsen på en hensynsfuld måde tilpasser sig det 2. Zonestatusog afgrænsning omgivende miljø. 2. Lokalplanens område og zoneforhold 2.1 Hele lokalplanområdet er byzone. Lokalplan nr. 229-C LOKALPLAN 1 Lokalplanensformål - at sikre områdets fremtidige anvendelse til hotel- og feriebebyggelse med tæt tilknytning tilskagen by og dermed styrke de turistmæssige tilbud i byen. - at sikre, at den eksisterende gamle kasernebebyggelse kan nedrives. - at fastsætte princippernei den fysiske udformningafdenny bebyggelse. - at sikre en arkitektoniskkvalitetibyggeriets udformning, der tager udgangspunkt iskagens særlige byggetradition - at sikre, at byggeriets udformning og materialevalgi øvrigt erioverensstemmelse med kommuneplanens SMÆK-E værdier. 2.1 Helelokalplanområdet er byzone. 2.2 Lokalplanens område afgrænses som vistpå kortnr. 4 påside13ogomfatter matr.nr. 133d, Skagen markjorder. Det samledearealudgør 23406m2. 3 Områdetsanvendelse 2.2 Lokalplanens område afgrænses som vist på 3.1kort Lokalplanområdet nr. 4 og deles omfatter op i 2 delområder, således som i princippet vist på matr.nr. 133d, Skagen markjorder. Det samlede kortnr. 5areal påside14. udgør m². 3.2 Delområde1udlæggestilferieboliger i byzone. Ferieboligerne kan anvendeshele åretudenbopælspligt. 3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet deles op i 2 delområder, 12således som i princippet vist på kort nr. 5. Byrådet vil arbejde for, at SMÆK-E værdierne bliver konkretiseret og efterlevet 3.3 Delområde 2 udlægges til til hotelvirksomhed* med værelser, hotellejligheder,morgenmadsrestaurant m.v. og udeaktiviteter itilknytninghertil. 3.4 Byrådet kan tillade, at der på hotellet i delområde 2 drives mindre virksomhed, som almindeligvis kan udføres i tilknytningtilhoteldrift. Tilladelsenerunder forudsætning af, at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådanmåde, at bebyggelsens funktionsomhotelikkefor- andresellerskæmmes(herundervedskilt- ning ogudstilling m.v.) 4 Udstykning 4.1 Der må kun ske udstykning i overensstemmelse med lokalplanens formål med Byrådets specielle godkendelse i hver enkelttilfælde *Et hotel er en erhvervsmæssigt drevet virksomhed for modtagelse af overnattende gæster med mulighed for servering. Virksomheden skal opfylde loven om restaurations- og hotelvirksomhed. 5Vej- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgangtilområdetskal ske fra Jens Winthers Vej og Skarpæsvej i overensstemmelse med den vejledende illustrationsplan kort nr. 2på side Der udlægges areal til nye veje, stier og parkeringspladser med en beliggenhed i princippetsomvist på kortnr. 2 på side 8-9. Fordelingsvejene skal anlægges i mindst 6mbredde ogvendepladserskalopfylde vejreglernes krav til dimensionering. 5.3 Der må inden for området ikke ske parkering aflastbiler,større varevogne (totalvægt over 3500 kg) eller campingvogne. 5.4 I delområde 1 skal der anlægges mindst 1½ parkeringsplads pr. feriebolig. 5.5 Parkering for hotellets gæster og personale skal anlægges i delområde 2. Der skal anlæggesmindst1parkeringsplads pr. hotellejlighed/værelse samt mindst 2 pladser til personale. 3.2 Delområde 1 udlægges til hotelferielejligheder*. 3.3 Delområde 2 udlægges til hotelferielejligheder og hotelværelser, morgenrestaurant, wellnessfaciliteter og lignende samt udeaktiviteter i tilknytning hertil. 3.4 Byrådet kan tillade, at der i delområde 2 drives mindre kioskvirksomhed, som almindeligvis kan drives i tilknytning til hoteldrift. Tilladelsen er under forudsætning af, at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at bebyggelsens funktion som hotel ikke forandres eller skæmmes (herunder ved skiltning, udstilling m.v.) *Et hotel er en erhvervsmæssigt drevet virksomhed for modtagelse af overnattende gæster med mulighed for servering. Virksomheden skal opfylde loven om restaurations- og hotelvirksomhed. 4. Udstykning 4.1 Der må kun ske udstykning i overensstemmelse med lokalplanens formål og med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde 5. Vej- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang til området skal ske fra Jens Winthers Vej og Skarpæsvej 16

17 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanbetemmelser Lokalplan nr. 229-C RØDKÆLKEVEJ 133p 133c NORD 133n 140ah 133m 133o SKARPÆSVEJ 133q 133e SPLIIDSVEJ 133f JENS WINTHERS VEJ 133g 133d 133h 133i 137ad 137ac 137ab 137aa 137ø 137æ 137z 137y 137u 137as 137ar 137ao 137af 137ag 137ah 137ai 137ak 137al 137at 137ae 137t 136f 136e RYTTERVEJ 136g 136k 136l 136h 136i 136m 134bg 134an 135d HUBERTUSVEJ 134z 134aø MUSKETERVEJ 134az 134ae KAVALLERIVEJ 134bf 134ba SKAGAVEJ OLE M 135e 134y 134æ 134bb 134ab 134ac 134ø 134ao 134aa 134ak 134ay 134ap 134ax 134ah 134x 134ai 134al 134bd 134bc RYTTE RV 134ad 134aq 134aæ 134u 134av 134s 134t 134r 134q 134p 134n 134m 134am 134o 134l 134v 134k Kort nr. 4 meter Matrikulære forhold 134i JENS WINTHERS VE 132u 132m 132l 132k 132s 132n 132i 132g 132e 13 17

18 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanbetemmelser i overensstemmelse med vejledende illustrationsplan side Der skal udlægges areal til nye veje, stier og parkeringspladser i princippet som vist på side Boligvejene skal anlægges i mindst 6 m bredde og vendepladser skal opfylde vejreglernes krav til dimensionering. 5.3 Der må inden for området ikke ske parkering af lastbiler, større varevogne (totalvægt over 3500 kg) eller campingvogne. 5.4 Der skal anlægges mindst 1,5 p-plads pr. hotelferielejlighed samt nødvendige p-pladser for administration og personale iøvrigt. 5.5 Mindst én af p-pladserne skal anlægges i tilknytning til den enkelte hotelferielejlighed, mens øvrige pladser kan anlægges som fælles parkering. 6. Tekniske anlæg 6.1 Der må ikke opsættes antennemaster eller parabolantenner til radio og TV. Området kan tilsluttes Skagen Antennelaug A.M.B.A. 6.2 Belysning af veje, stier og fælles opholdsarealer må kun udføres som lav parkbelysning i form af pullerter eller som vægbelysning på husenes facader. 6.3 Affaldscontainere skal opstilles indenfro området og skal kunne trafikbetjenes herfra. 6.4 Det eksisterende opmålingspunkt, placeret inden for lokalplanens område og omfattet af servitut af , kan flyttes efter nærmere aftale med Kort- og Matrikelstyrelsen.. 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for det samlede område må højst udgøre 40. Delområde 2 Delområde 1 Kort nr. 5 Delområder 18

19 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanbetemmelser 7.2 Udendørs opholdsarealer skal etableres således, at de udgør mindst 100% af etagearealet. 7.3 Retningslinier for bebyggelsens placering på arealet er illustreret på den vejledende illustrationsplan side Bebyggelse i delområde 1 må ikke opføres i mere end 1,5 etage og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m målt fra fastlagt niveauplan, jf. bygningsreglementets bestemmelser herom. 7.5 Bebyggelse i delområde 2 må ikke opføres i mere end 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 10,5 m målt fra fastlagt nivauplan. Skorstene er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 7.6 Tagets vinkel med det vandrette plan skal på hovedhusene være mellem 40 og 50 grader. Taghældningen skal være ens for alle bygninger i lokalplanens område. Udhuse, småbygninger og mindre bygningsdele må dog udføres med mindre taghældning. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsen i delområde 1 skal opføres som længehuse. 8.2 Ydervægge skal udføres ensartet for bebyggelsen og skal fremstå som pudsede/vandskurede facader i farverne hvid, sort, gul eller oxydrød. 8.3 Mindre bygninger, gavle, udskud og lignende samt dele af bygninger ifm. wellness- og aktivitetsafsnittet kan udføres i andre materialer, f.eks i træ eller glas. Udvendig træbeklædning skal fremstå med dækkende eller laserende maling i farverne sort, grå, svensk rød eller grøn. 8.4 Tage skal udføres af matte, røde vingetegl. På mindre tagflader samt på dele af bygningerne i delområde 2 kan materialer som tagpap, zink eller glas anvendes. 8.5 Alle elementer som indbygges i tag- eller vægfladerne eksempelvis lysindtag, udluftninger, udkast mm., skal udføres som arkitektonisk velovervejede og veltilpassede elementer. 8.6 Ovenlys må højst udgøre en fjerdedel af hver tagflades længde. Solfangere indgår som ovenlys og kan placeres på taget, hvis de nedfældes i tagfladen og forsynes med mat overflade. Der må dog ikke placeres solfangere på tegltage. 8.7 Aftræk og lign. skal søges samlet i en skorsten. 8.8 Udskuds længde må højst udgøre halvdelen af hver facadelængde og skal friholdes ved gavlen. 8.9 Der må ikke synligt anvendes PVC-materialer på bygninger Enhver form for skiltning skal godkendes af Byrådet. Skiltebelysning skal ske som en velafskærmet lyskilde i direkte tilknytning til det enkelte skilt. 19

20 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanbetemmelser 9. Grundejerforening 9.1 Der skal oprettes en grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanenes område. 9.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af lokalplanområdets beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige afvanding, herunder etablering og vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres frem til offentlige regnvandsledninger. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 9.3 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Frederikshavn Kommune. 9.4 Grundejerforeningen skal oprettes senest, når Frederikshavn Kommune kræver det. 10. Ubebyggede arealer og fællesaktiviteter 10.1 Opholdsarealer, aktivitetsgrønning mv. skal ved beplantning/ befæstelse gives et ordentligt udseende. Aktivitetsgrønningen kan anlægges med tennis -og petanquebane samt bålplads som vist på vejledende illustrationsplan side Interne hegn omkring terrasse- og opholdsarealer skal udføres som plankeværk af lodretstående brædder som spolestakit i hvidmalet træ eller som pudset/vandskuret teglstensmur. Brædderne skal males i farverne hvid, sort eller svenskrødt og afsluttes med overligger Lokalplanområdets afgrænsning mod tilstødende boligområder skal beplantes med tæt buskbeplantning. Buskbeplantningen kan suppleres med træer. Såfremt træerne er til gene for nabo skal træerne efter opfordring fra nabo fjernes af bygherren. Beplantning mod vej kan bestå af både buske og træer. Beplantning skal ske under iagttagelse af hegnslovens bestemmelser. Kort nr. 6 Forslag til indretning af stueetage i hotelbebyggelsen. 20

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 9-24 For et område ved Statene, Ærøskøbing 45e 76a 58v 58ad 58ac 58ab 69o "69s" "69r" 69k 58o 58aa 58u 58t 58r 73p 75b 58at 58as 58ap 58am 73c 73o "u" 58aq 58ar 58an 58ag 77g 78bc

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 226-B. Frederikshavn Kommune LOKALPLAN NR. 226-B ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NEDRE MOSEVEJ. Oktober 2006 1

Lokalplan nr. 226-B. Frederikshavn Kommune LOKALPLAN NR. 226-B ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NEDRE MOSEVEJ. Oktober 2006 1 Frederikshavn Kommune LOKALPLAN NR. 226-B ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NEDRE MOSEVEJ Oktober 2006 1 INDHOLD: Lokalplanen er udarbejdet af landinspektørfirmaet Herluf Løhde, Skagen i samarbejde med Frederikshavn

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere