Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J"

Transkript

1 Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej S VE J JENS WINTHERS VE J SK ARPÆ EJ SK AGAV November 2007

2 2

3 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er en lokalplan? 5 Hvad er en lokalplan? 5 Udarbejdelse 5 Offentliggørelse 5 Indhold 5 Lolkalplanforslagets midlertidige retsvirkning 5 Lokalplaners indhold 6 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte 6 Lovgrundlag 6 Lokalplanpligt 6 Borgerdeltagelse 6 Vedtagelse 6 Tinglysning 7 Hvordan er en lokalplan opbygget? 7 Lokalplanredegørelse 8 Lokalplanens baggrund 9 Lokalplanens område 11 Områdets anvendelse 11 Trafik 11 Regionplan Kystnærhedszonen 11 Miljøvurdering 12 Kystdirektoratet 12 Kommuneplan Kommuneplanens lokalplanrammer 14 Støjforhold 13 Affaldsdepoter/Jordforurening 13 Afvandingsforhold 13 Varmeplanen 13 Fortidsminder 13 Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zoneforhold Områdets anvendelse Udstykning Vej- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Grundejerforening Ubebyggede arealer og fællesaktiviteter Forudsætning for ibrugtagning Tilladelser fra andre myndigheder Aflysning af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger 21 Vedtagelsespåtegning Annoncering

4 4

5 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Planloven pålægger kommunerne at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og regionplanen. Loven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet i lokalplanforslag og gives lejlighed til at komme med ændringsforslag og indsigelser. Udarbejdelse Byrådet står for tilvejebringelse af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde. Byrådet lader den kommunale forvaltning udarbejde et lokalplanforslag, som vedtages af byrådet. Efter en offentlig fremlæggelsesperiode kan byrådet senere vedtage planen endeligt. Offentliggørelse Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget offentliggøres med oplysning om indsigelsesfristen, som skal være mindst 8 uger. Et lokalplanforslag skal ledsages af en redegørelse om planens formål, forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Samtidig skal byrådet underrette ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet om planforslaget. Regionmyndighederne påser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regionplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis det strider mod overordnede planlægningsinteresser. Indhold En lokalplan kan indeholde bestemmelser om en række byplanmæssige forhold. En lokalplan kan desuden indeholde bestemmelser om overførsel af arealer fra landzone til byzone, om arealanvendelses-, udstyknings-, vej- og stiforhold m.v. Endvidere om placering, omfang, udformning og bevaring af bebyggelse, land- skabsforhold og om områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg Lolkalplanforslagets midlertidige retsvirkning De midlertidige retsvirkninger gælder indtil offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan, dog højst i et år. Når nærværende forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme indenfor lokalplanens område ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Da forslaget kan blive ændret under proceduren, omfatter forbudet også bebyggelse og anvendelse, som er i overensstemmelse med forslaget. Når de 8 ugers frist for fremsættelse af indsigelser er udløbet, kan Byrådet i visse tilfælde give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. 5

6 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Hvad er en lokalplan? Et forslag til lokalplan bortfalder, hvis det ikke er endelig vedtaget inden tre år efter dets offentliggørelse. Lokalplaners indhold En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til fællesanlæg. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må det kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning gennemføres. Lovgrundlag Proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af Lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 883 af 18. aug med evt. senere ændringer). Lokalplanpligt Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng og offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan. Borgerdeltagelse Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af byrådet. Vedtagelse Lokalplaner skal udarbejdes inden for de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Er dette tilfældet kan byrådet alene vedtage lokalplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. En sådan ændring skal godkendes af Miljøministeriet. 6

7 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Hvad er en lokalplan? Tinglysning Når byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den tinglyst på de ejendomme, planen omfatter. Hvordan er en lokalplan opbygget? En lokalplan består oftest af tre dele: - En redegørelse - En række bestemmelser og - Et sæt kortbilag Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder: - En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold, - En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og - En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har. Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der tinglyses på de pågældende ejendomme. Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af: - Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter, - Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser, og - Et illustrationskort, der billedliggør, hvordan området kan komme til at se ud. 7

8 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanredegørelse Lokalplanredegørelse Lokalplanens baggrund Skagen er i dag og planlægges fortsat at være båret af en turisme, der overnatningsmæssigt baserer sig på hotel- eller hotellignende ophold i Skagen by - en byturisme. De nuværende hoteller har i juli måned en udlejningsprocent på tæt på 100%. I juni og august er den 80%. Dertil kommer time-share hotellerne med en belægning på 95-97%. Der er således i højsæsonen behov for yderligere hotelkapacitet. Dette gælder også resten af året, da mange af byens nuværende overnatningsfaciliteter kun har åbne i sommersæsonen. Med de meget høje belægningsprocenter i højsæsonen og den beskedne overnatningskapacitet resten af året er der behov for nyudlæg til hotel med kvalitet, der kan medvirke til at understøtte Byrådets turistpolitiske mål om at fremme helårsturisme i Skagen området. Baggrunden for projektet skal ses som et led i forsvarsforliget i 1999, hvor det blev det besluttet at nedlægge Flyvestation Skagen på grund af de teknologiske betingede reduktioner i forsvaret. Flyvestation Skagen på Jens Winthers Vej blev opført på et areal, som i 1955 vederlagsfrit var overdraget til Forsvarsministeriet af Skagen Kommune. Det fremgik af skødet, at såfremt Forsvarsministeriet senere skulle ønske at afhænde anlæggene og indkvarteringsområdet til andre end statsinstitutioner, har Skagen Købstadskommune ret til at få området tilbudt uden vederlag mod at betale de grundforbedringer, som eventuelt måtte være udført og mod at betale normal handelsværdi for bygninger og øvrige anlæg. Da nedlægningen var en realitet gjorde Skagen Kommune sin køberet gældende og overtog flyvestationens arealer med tilhørende bygninger fra udgangen af Formålet med overtagelsen var bl.a. at udnytte bygningerne til undervisningsformål, og en nedsat arbejdsgruppe undersøgte mulighederne for at oprette en efterskole på stedet. De nedlagte kasernebygninger set fra Jens Winthers Vej 8

9 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanredegørelse Skagen Kommune udarbejdede og vedtog i den forbindelse en lokalplan for området, der gjorde denne anvendelse mulig. Bestræbelserne på at etablere efterskolen slog fejl, og Skagen Kommune besluttede derfor at sætte området til salg ved et offentligt udbud. Det var en af betingelserne i udbudsmaterialet, at en kommende køber skulle fremvise en bebyggelsesplan og et skitseprojekt for området og i sit idégrundlag beskrive den fremtidige anvendelse og den positive effekt, som projektet ville bibringe byen. Skagen Kommune var indstillet på at søge den gældende lokalplan ændret i overensstemmelse hermed og valgte herefter det skitseprojekt, som med enkelte ændringer ligger til grund for nærværende lokalplanforslag. Af bebyggelsesplanen på side fremgår, at området bebygges med hotelferielejligheder med udendørs opholdarealer omkring en aktivitetsgrønning. Lejlighederne opføres som en rækkehusbebyggelse, der tager udgangspunkt i Skagens særlige byggetradition med hensyn til materialevalg og farver. Nordøst i lokalplanområdet opføres et wellnesafsnit samt ca. 20 hotelværelser. Disse faciliteter kan også benyttes af andre end hotellets gæster. Endvidere indrettes der her en morgenmadsrestaurant til betjening af gæsterne. Det er byrådets opfattelse, at projektet med sit kvalitetspræg vil kunne fremme helårsturismen i kommunen samt bevare og udvikle turismen som et vigtigt erhverv i Skagenområdet og dermed skabe nye arbejdspladser. Det forudsættes, at bygherren varetager kontakten til naboerne i området med henblik på at minimere støj- og støvgener i byggeperioden Lokalplanens område Lokalplanområdet er beliggende ved Jens Winthers Vej og Skarpæsvej i Skagen by. Området er mod vest og syd omgivet af åben-lav helårsbebyggelse, mens der mod øst er en tæt-lav boligbebyggelse. Mod nord på den anden side af Skarpæsvej er der uddannelsesinstitutioner samt et åbent område med en telemast. Lokalplanenområdets samlede areal udgør m2 9

10 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanredegørelse Skitsemæssig fremstilling af facader for bebyggelsen mod Jens Winthers Vej 10

11 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanredegørelse Områdets anvendelse Området må kun anvendes til hotelformål, herunder værelser og hotelferielejligheder samt hertil, naturligt hørende servicefaciliteter mv. Trafik Realisering af lokalplanforslaget med op til 75 ferieboliger og 20 hotellejligheder vil generere nogen trafik til og fra området. Ifølge lokalplanforslaget skal området vejforsynes fra de to kommuneveje Skarpæsvej og Jens Winthers Vej, og der vil følgelig ske en vis trafikal spredning på de to veje. Skarpæsvej er klassificeret som sekundær trafikvej. I relation til lokalplanforslagets realisering vurderes denne vej at skulle fungere både som overordnet fjerntrafikvej til og fra området og som nærforbindelse til- og fra byområdet. Vejen må derfor forudses at blive væsentligt mere trafikbelastet, men vurderes at have en tilstrækkelig kapacitet og forsynet med stianlæg, så der ikke vil opstå væsentlige trafikale problemer på denne vej. Jens Winthers Vej er klassificeret som sekundær trafikvej og fungerer i dag som fordelingsvej til boligerne, men også som en central skiltet stiforbindelse mellem byen og Nordbyen, herunder Skagen Odde Naturcenter. I relation til lokalplanforslagets realisering må det forventes, at denne vej primært vil skulle fungere som vejforbindelse mellem lokalplanområdet og nærområdet. Det vurderes at vejen vil blive noget mere trafikbelastet end i dag, og da vejen opnår en relativ ringe vejbredde og kun delvist er forsynet med separate stianlæg for bløde trafikanter (fortovsanlæg), kan det forventes, at trafiksikkerheden på denne vej vil påvirkes negativt som følge af lokalplanen. Da trafikken til- og fra lokalplanområdet tillige fordeles til Skarpæsvej, vurderes der dog ikke at blive væsentlige trafikale problemer på Jens Winthers Vej. Der bør imidlertid foretages en nærmere analyse af den ændrede trafikbelastning på Jens Winthers Vej, herunder en trafiktælling af de nuværende forhold, samt en vurdering af behovet for etablering trafikdæmpende foranstaltninger. Regionplan 2005 Lokalplanområdet er i Regionplan 2005 udpeget som område med særligt værdifuldt landskab. Lokalplanområdet er delvist bebygget med større sammenhængende bygningsanlæg (tidligere kaserne) og er bebliggende i byområde med omkring liggende bebyggelse. Den i lokalplanen muliggjorte bebyggelse vil medføre en væsentlig bygningsmæssig fortætning af området, men vil samtidig udgøre en naturlig fortsættelse af den eksisterende bebyggelse og vurderes ikke at påvirke landskabet negativt. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger ligesom størstedelen af Skagen Kommunes arealer indenfor kystnærhedszonen, hvor lokalplanforslag skal følges af en redegørelse for bebyggelses og anlægs visuelle påvirkning af omgivelserne, ligesom bygningshøjder over 8.5 m skal begrundes. 11

12 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanredegørelse Lokalplanområdet er beliggende ca. 1 km fra kysten og er ikke karakteriseret som et åbent kystlandskab, men som en del af Skagen by. Da der mellem lokalplanområdet og kysten udelukkende findes en udbygget bymæssig bebyggelse, vurderes det ikke, at lokalplanens virkeliggørelse med bygningshøjder op til 10,5 m så langt fra kysten vil udgøre en reel påvirkning af kystlandskabet. Miljøvurdering Af lov om miljøvurdering af planer og programmer fra 21. juli 2004 fremgår det, at planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal miljøvurderes. Miljøscreeningen har vist, at en realisering af lokalplanen vil påvirke flere forhold positivt, herunder byfunktion/bymiljø. Samtidig har miljøscreeningen påpeget, at lokalplanens gennemførelse vil kunne påvirke de trafikale forhold i området, særligt Jens Winthers Vej, dog uden at det vurderes at have væsentlige negative indvirkninger på miljøet. Det er derfor konklussionen, at der bør foretages en nærmere analyse af behovet og mulighederne for at gennemføre trafikdæmpende foranstaltninger på Jens Winthers Vej. Kystdirektoratet Kystdirektoratet anbefaler i alle lokalplaner i kystnære områder, at der for ny bebyggelse fastsættes en sokkelkote på mindst + 1,50 m DNN, da dette er en af forudsætningerne for at få erstattet stormflodsskader i henhold til Lov om erstatning af skader forårsaget af stormflod. Det bemærkes hertil, at terrænkoterne i området ligger ca. 2 m over havets overflade. Det vil således ikke blive aktuelt med sokkelkoter på under 1,50 m. Kommuneplan 2005 Af Kommuneplan 2005 for Skagen Kommune fremgår det, at Byrådet vil understøtte en kvalitativ udvikling af helårsturismen i Skagenområdet med sigte på at øge den lokale omsætning og beskæftigelse, samt at handlinger og beslutninger skal bygge på værdierne Sundhed, Miljø, Æstetik, Kvalitet, Etik. Lokalplanen skal også ses som en opfølgning af disse intentioner i kommuneplanen. Kommuneplanens lokalplanrammer Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til offentligt formål. Rammebestemmelserne giver mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 110. Da den aktuelle lokalplan fastlægger den fremtidige anvendelse til hotelformål, er der udarbejdet nye rammebestemmelser i overensstemmelse med formålet Bebyggelsesprocenten for området er her fastlagt til højst 40. Forslag til lokalplarammer er vist på side og udsendes samtidig med lokalplanforslaget.ved lokalplanens endelige godkendelse og offentliggørelse kan den eksisterende lokalplan nr. 186-O aflyses.de gamle rammebestemmelser og lokalplan 186-O fastholdes dog på de arealer, der er omfattet af Skagen Uddannelsescenter og Skagen Produktionsskole nord for Skarpæsvej. 12

13 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanredegørelse Støjforhold Støj inden for lokalplanens område skal reguleres efter Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende maksimale støjgrænseværdier for anvendelsen til hotelformål. Affaldsdepoter/Jordforurening Inden for lokalplanens område er der foretaget jordbundsundersøgelser. Undersøgelserne fastslår, at dele af arealet er forurenet. Området er derfor registreret på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven og må kun anvendes som angivet efter forudgående vurdering iht. jordforureningslovens kap. 2. Afvandingsforhold Lokalplanområdet skal afvandes i overensstemmelse med spildevandsplanen for Frederikshavn Kommune. Varmeplanen Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes varmeforsyningsplan. Varmeplanen udlægger området til forsyning med fjernvarme. Fortidsminder Hvis der i området træffes spor efter fortidig aktivitet i form af jordfaste fortidsminder eller lignende, skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til Vendsyssels Historiske Museum, jf. museumslovens

14 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanredegørelse 14

15 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanredegørelse 15

16 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanbetemmelser Lokalplanbestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 med senere ændringer) fastlægges herved nr. følgende 551 af be- 28. juni I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse 1999 med senere ændringer) fastlægges herved følgende stemmelser bestemmelser for det i 2 for nævnte område det i 2 nævnte område 1. Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: at sikre områdets fremtidige anvendelse til hotelformål, at fastlægge principperne for bebyggelsens ydre fremtræden, og i øvrigt på en hensynsfuld måde tilpasser sig den øvrige bebyggelse i de nærlig- at sikre arkitektonisk kvalitet i byggeriet med gende områder. afsæt i Skagen by`s særlige byggetradition, at sikre, at bebyggelsen på en hensynsfuld måde tilpasser sig det 2. Zonestatusog afgrænsning omgivende miljø. 2. Lokalplanens område og zoneforhold 2.1 Hele lokalplanområdet er byzone. Lokalplan nr. 229-C LOKALPLAN 1 Lokalplanensformål - at sikre områdets fremtidige anvendelse til hotel- og feriebebyggelse med tæt tilknytning tilskagen by og dermed styrke de turistmæssige tilbud i byen. - at sikre, at den eksisterende gamle kasernebebyggelse kan nedrives. - at fastsætte princippernei den fysiske udformningafdenny bebyggelse. - at sikre en arkitektoniskkvalitetibyggeriets udformning, der tager udgangspunkt iskagens særlige byggetradition - at sikre, at byggeriets udformning og materialevalgi øvrigt erioverensstemmelse med kommuneplanens SMÆK-E værdier. 2.1 Helelokalplanområdet er byzone. 2.2 Lokalplanens område afgrænses som vistpå kortnr. 4 påside13ogomfatter matr.nr. 133d, Skagen markjorder. Det samledearealudgør 23406m2. 3 Områdetsanvendelse 2.2 Lokalplanens område afgrænses som vist på 3.1kort Lokalplanområdet nr. 4 og deles omfatter op i 2 delområder, således som i princippet vist på matr.nr. 133d, Skagen markjorder. Det samlede kortnr. 5areal påside14. udgør m². 3.2 Delområde1udlæggestilferieboliger i byzone. Ferieboligerne kan anvendeshele åretudenbopælspligt. 3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet deles op i 2 delområder, 12således som i princippet vist på kort nr. 5. Byrådet vil arbejde for, at SMÆK-E værdierne bliver konkretiseret og efterlevet 3.3 Delområde 2 udlægges til til hotelvirksomhed* med værelser, hotellejligheder,morgenmadsrestaurant m.v. og udeaktiviteter itilknytninghertil. 3.4 Byrådet kan tillade, at der på hotellet i delområde 2 drives mindre virksomhed, som almindeligvis kan udføres i tilknytningtilhoteldrift. Tilladelsenerunder forudsætning af, at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådanmåde, at bebyggelsens funktionsomhotelikkefor- andresellerskæmmes(herundervedskilt- ning ogudstilling m.v.) 4 Udstykning 4.1 Der må kun ske udstykning i overensstemmelse med lokalplanens formål med Byrådets specielle godkendelse i hver enkelttilfælde *Et hotel er en erhvervsmæssigt drevet virksomhed for modtagelse af overnattende gæster med mulighed for servering. Virksomheden skal opfylde loven om restaurations- og hotelvirksomhed. 5Vej- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgangtilområdetskal ske fra Jens Winthers Vej og Skarpæsvej i overensstemmelse med den vejledende illustrationsplan kort nr. 2på side Der udlægges areal til nye veje, stier og parkeringspladser med en beliggenhed i princippetsomvist på kortnr. 2 på side 8-9. Fordelingsvejene skal anlægges i mindst 6mbredde ogvendepladserskalopfylde vejreglernes krav til dimensionering. 5.3 Der må inden for området ikke ske parkering aflastbiler,større varevogne (totalvægt over 3500 kg) eller campingvogne. 5.4 I delområde 1 skal der anlægges mindst 1½ parkeringsplads pr. feriebolig. 5.5 Parkering for hotellets gæster og personale skal anlægges i delområde 2. Der skal anlæggesmindst1parkeringsplads pr. hotellejlighed/værelse samt mindst 2 pladser til personale. 3.2 Delområde 1 udlægges til hotelferielejligheder*. 3.3 Delområde 2 udlægges til hotelferielejligheder og hotelværelser, morgenrestaurant, wellnessfaciliteter og lignende samt udeaktiviteter i tilknytning hertil. 3.4 Byrådet kan tillade, at der i delområde 2 drives mindre kioskvirksomhed, som almindeligvis kan drives i tilknytning til hoteldrift. Tilladelsen er under forudsætning af, at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at bebyggelsens funktion som hotel ikke forandres eller skæmmes (herunder ved skiltning, udstilling m.v.) *Et hotel er en erhvervsmæssigt drevet virksomhed for modtagelse af overnattende gæster med mulighed for servering. Virksomheden skal opfylde loven om restaurations- og hotelvirksomhed. 4. Udstykning 4.1 Der må kun ske udstykning i overensstemmelse med lokalplanens formål og med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde 5. Vej- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang til området skal ske fra Jens Winthers Vej og Skarpæsvej 16

17 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanbetemmelser Lokalplan nr. 229-C RØDKÆLKEVEJ 133p 133c NORD 133n 140ah 133m 133o SKARPÆSVEJ 133q 133e SPLIIDSVEJ 133f JENS WINTHERS VEJ 133g 133d 133h 133i 137ad 137ac 137ab 137aa 137ø 137æ 137z 137y 137u 137as 137ar 137ao 137af 137ag 137ah 137ai 137ak 137al 137at 137ae 137t 136f 136e RYTTERVEJ 136g 136k 136l 136h 136i 136m 134bg 134an 135d HUBERTUSVEJ 134z 134aø MUSKETERVEJ 134az 134ae KAVALLERIVEJ 134bf 134ba SKAGAVEJ OLE M 135e 134y 134æ 134bb 134ab 134ac 134ø 134ao 134aa 134ak 134ay 134ap 134ax 134ah 134x 134ai 134al 134bd 134bc RYTTE RV 134ad 134aq 134aæ 134u 134av 134s 134t 134r 134q 134p 134n 134m 134am 134o 134l 134v 134k Kort nr. 4 meter Matrikulære forhold 134i JENS WINTHERS VE 132u 132m 132l 132k 132s 132n 132i 132g 132e 13 17

18 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanbetemmelser i overensstemmelse med vejledende illustrationsplan side Der skal udlægges areal til nye veje, stier og parkeringspladser i princippet som vist på side Boligvejene skal anlægges i mindst 6 m bredde og vendepladser skal opfylde vejreglernes krav til dimensionering. 5.3 Der må inden for området ikke ske parkering af lastbiler, større varevogne (totalvægt over 3500 kg) eller campingvogne. 5.4 Der skal anlægges mindst 1,5 p-plads pr. hotelferielejlighed samt nødvendige p-pladser for administration og personale iøvrigt. 5.5 Mindst én af p-pladserne skal anlægges i tilknytning til den enkelte hotelferielejlighed, mens øvrige pladser kan anlægges som fælles parkering. 6. Tekniske anlæg 6.1 Der må ikke opsættes antennemaster eller parabolantenner til radio og TV. Området kan tilsluttes Skagen Antennelaug A.M.B.A. 6.2 Belysning af veje, stier og fælles opholdsarealer må kun udføres som lav parkbelysning i form af pullerter eller som vægbelysning på husenes facader. 6.3 Affaldscontainere skal opstilles indenfro området og skal kunne trafikbetjenes herfra. 6.4 Det eksisterende opmålingspunkt, placeret inden for lokalplanens område og omfattet af servitut af , kan flyttes efter nærmere aftale med Kort- og Matrikelstyrelsen.. 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for det samlede område må højst udgøre 40. Delområde 2 Delområde 1 Kort nr. 5 Delområder 18

19 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanbetemmelser 7.2 Udendørs opholdsarealer skal etableres således, at de udgør mindst 100% af etagearealet. 7.3 Retningslinier for bebyggelsens placering på arealet er illustreret på den vejledende illustrationsplan side Bebyggelse i delområde 1 må ikke opføres i mere end 1,5 etage og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m målt fra fastlagt niveauplan, jf. bygningsreglementets bestemmelser herom. 7.5 Bebyggelse i delområde 2 må ikke opføres i mere end 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 10,5 m målt fra fastlagt nivauplan. Skorstene er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 7.6 Tagets vinkel med det vandrette plan skal på hovedhusene være mellem 40 og 50 grader. Taghældningen skal være ens for alle bygninger i lokalplanens område. Udhuse, småbygninger og mindre bygningsdele må dog udføres med mindre taghældning. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsen i delområde 1 skal opføres som længehuse. 8.2 Ydervægge skal udføres ensartet for bebyggelsen og skal fremstå som pudsede/vandskurede facader i farverne hvid, sort, gul eller oxydrød. 8.3 Mindre bygninger, gavle, udskud og lignende samt dele af bygninger ifm. wellness- og aktivitetsafsnittet kan udføres i andre materialer, f.eks i træ eller glas. Udvendig træbeklædning skal fremstå med dækkende eller laserende maling i farverne sort, grå, svensk rød eller grøn. 8.4 Tage skal udføres af matte, røde vingetegl. På mindre tagflader samt på dele af bygningerne i delområde 2 kan materialer som tagpap, zink eller glas anvendes. 8.5 Alle elementer som indbygges i tag- eller vægfladerne eksempelvis lysindtag, udluftninger, udkast mm., skal udføres som arkitektonisk velovervejede og veltilpassede elementer. 8.6 Ovenlys må højst udgøre en fjerdedel af hver tagflades længde. Solfangere indgår som ovenlys og kan placeres på taget, hvis de nedfældes i tagfladen og forsynes med mat overflade. Der må dog ikke placeres solfangere på tegltage. 8.7 Aftræk og lign. skal søges samlet i en skorsten. 8.8 Udskuds længde må højst udgøre halvdelen af hver facadelængde og skal friholdes ved gavlen. 8.9 Der må ikke synligt anvendes PVC-materialer på bygninger Enhver form for skiltning skal godkendes af Byrådet. Skiltebelysning skal ske som en velafskærmet lyskilde i direkte tilknytning til det enkelte skilt. 19

20 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Lokalplanbetemmelser 9. Grundejerforening 9.1 Der skal oprettes en grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanenes område. 9.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af lokalplanområdets beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige afvanding, herunder etablering og vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres frem til offentlige regnvandsledninger. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 9.3 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Frederikshavn Kommune. 9.4 Grundejerforeningen skal oprettes senest, når Frederikshavn Kommune kræver det. 10. Ubebyggede arealer og fællesaktiviteter 10.1 Opholdsarealer, aktivitetsgrønning mv. skal ved beplantning/ befæstelse gives et ordentligt udseende. Aktivitetsgrønningen kan anlægges med tennis -og petanquebane samt bålplads som vist på vejledende illustrationsplan side Interne hegn omkring terrasse- og opholdsarealer skal udføres som plankeværk af lodretstående brædder som spolestakit i hvidmalet træ eller som pudset/vandskuret teglstensmur. Brædderne skal males i farverne hvid, sort eller svenskrødt og afsluttes med overligger Lokalplanområdets afgrænsning mod tilstødende boligområder skal beplantes med tæt buskbeplantning. Buskbeplantningen kan suppleres med træer. Såfremt træerne er til gene for nabo skal træerne efter opfordring fra nabo fjernes af bygherren. Beplantning mod vej kan bestå af både buske og træer. Beplantning skal ske under iagttagelse af hegnslovens bestemmelser. Kort nr. 6 Forslag til indretning af stueetage i hotelbebyggelsen. 20

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden midt

Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden midt Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden midt september 2007 2 Lokalplan FRE 10.09.02. Boligområde Gaden midt Indholdsfortegnelse Indhold Forord... 5 Hvad er en lokalplan?... 7 Lokalplaners indhold Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Lokalplan SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej

Lokalplan SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej Lokalplan SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej Guldmajsvej Cronborgvej Fortunavej Minervavej Mjølnersvej Polarstjernevej Skarpæsvej August 2015 Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere