Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec(

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec("

Transkript

1 1 Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec( EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Udvidelse af hotel b#kongens Egecc Udvidelse af offentlig parkeringsplads Udvidelse af adgangsvej og anlaeg af sti Lokalplanen omfatter Skovbakken og det areal, hvorpå det gamle psykiatriske hospital har ligget. Områdets storrelse er ca. 11 ha. og begraxses mod syd-vest af Dragonvej og mod syd-ost af 0stervangsvej. Mod nord-vest begraxses området af eksisterende boligbebyggelse. Lokalplanen muligger, at hotel»kongens Egecc kan udvides mod nord-ost ved en tilbygning af nogenlunde samme udformning og proportioner som det eksisterende hotel. Tilbygningen vi1 blandt andet indeholde vaxelser og kongresfaciliteter. Lokalplanen vi1 også give mulighed for, at den offentlige grusbelagte parkeringsplads udvides, og befzestes, ligesom lokalplanen vi1 sikre en udvidelse af den eksisterende vej fra Gl. Hadsundvej gennem skoven ti1 hotellet og anlag af en separat sti fra Gl. Hadsundvej, ti1 eksisterende sti ved hotellet. Endelig vil lokalplanen sikre, at områdets nordlige del tullagges og tilplantes som fredsskov ti1 erstatning for den fredsskov, som nedhegges som falge af hoteludvidelsen.

2 2 Lokalplanen var ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplaner, hvorfor der er udarbejdet et tillzeg ti1 kommuneplanen. Hotel»Kongens Ege«- nuvaxende facade mod byen.

3 3 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal f0lge planen Lovlig anvendelse Dispensation Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen i falge kommuneplanlovens 0 31 kun udstykkes, bebygges eller i ovrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortxette som hidtil. Lokalplanen medfsrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anheg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre vzesentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under foruds&ning af, at det ikke axidrer den saxlige karakter af det område, der soges skabt ved lokalplanen. Strsrre andringer - Mere vzsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfores ny lokalplan ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLEGNING Kommuneplan Randers kommuneplanen er lokalplanområdet beliggende i det kvarter, der bemevnes Skovbakken. (H&e nr. 3). Lokalplanrammer Lokalplanrammernes bestemmelser Tillseg til kommuneplanen Lokalplanen omfatter område RlO (rekreative formål) og del af område 020 (offentlige formål) i lokalplanrammerne for kvarteret Skovbakken. Anvendelsen af område RlO er fastlagt ti1 offentlige rekreative formål (park). Inden for området kan der opfores enkelte mindre bygninger ti1 serviceformål og publikumsbetjening. Anvendelsen af område 020 er fastlagt ti1 ubestemte offentlige formal. Inden for området må kun placeres offentlige institutioner, for hvilke en central beliggenhed er af afgorende betydning for institutionernes funktion så som vandrerhjem og lignende eller institutioner med lokal tilknytning som f.eks. plejehjem og lignende. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 40. Lokalplan nr. 203»Kongens EgeN er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for området, hvorfor der er udarbejdet et tillzeg ti1 kommuneplan Randers 1985, tilheg nr. 1. Spildevandsplan Lokalplanområdet omfattes af område RlO og del af område 020 i den for kommunen godkendte spildevandsplan. Områderne er fuldt kloakeret med fa4lessystem. Elforsyning Elforsyningen i området varetages af Randers kommunale Vaxker.

4 4 Vandforsyning Fjernvarmeforsyningen Vandforsyningen i området varetages af Randers kommunale Vaxker. Området er beliggende i fjernvarmeforsyningsområdet og ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen fra Randers kommunale Vaxker. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre: at områdets anvendelse fasthegges ti1 serviceformål (hotel) og offentlig formal (park), at der åbnes mulighed for en udvidelse af hotel»kongens Ege«, at den del af fredsskoven, Skovbakken, som nedhegges i forbindelse med hoteludvidelsen erstattes ved niddragelse af et areal ved Gl. Hadsundvej i urniddelbar tilknytning ti1 Skovbakken, at ovennawnte areal tilplantes på en måde, så det naturligt indgår i det offentlige rekreative område Skovbakken, at de indgreb i omgivelserne, som vi1 ske som falge af nybyggeriet, sker under storst mulig hensyntagen ti1 Skovbakkens saxegne karakter, herunder også udvidelsen af adgangsvejen og den offentlige parkeringsplads. LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 henhold ti1 kommuneplanloven (lovbekendtgorelse nr. 391 af 22. juli 1985) fastsazttes herved folgende bestemmelser for det i 9 1 nzvnte område LOKALPLANENS OMRÅDE Matrikelfortegnelse Stk. 1. Lokalplanen afgrznses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter folgende matr.nr. 247b, 2470, 421en og 421ez Randers Markjorder, samt alle parceller der efter den 19. november 1986 udstykkes fra de nawnte ejendomme. Delområder Stk. 2. Lokalplanens område opdeles i delområde 1 (offentlige formål) og delområde II (serviceformal) som vist på kortbilag nr. 2 og 3.

5 2 0 2 OMRÅDETS ANVENDELSE DELOMRÅDE 1 Offentlige formål Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 offentlige forn-&1 så som park, institutioner som f.eks. plejehjem og lignende, samt parkeringsplads. Stk den del af området som anvendes ti1 park må der kun opfores enkelte mindre bygninger ti1 serviceformål og publikumsbetjening. DELOMRÅDE II Hotelvirksomhed Stk. 3. Området må kun anvendes ti1 serviceformål (hotel, kongres- og teatervirksamhed) UDSTYKNING Stk. 1. Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den på kortbilag nr. 1 viste retningsgivende udstykningsplan. Stk. 2. Yderligere udstykning må ikke finde sted. 4 Udvidelse af adgangsvej 0 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSPLADS Stk. 1. Der udhegges areal ti1 udvidelse af vejen A-B fra de nuwerende 5 m ti1 6 m. Udvidelsen vi1 finde sted i princippet som vist på kortbilag nr. 3. (Se i ovrigt 9 8, stk. 4). Intern vej Stk. 2. Der udlzegges areal ti1 den interne vej C-D i en bredde af $5 m og med en beliggenhed som vist på kortbilag nr. 3. Nye stiudlag Stk. 3. Der udhegges areal ti1 stierne a-b, c-d, d-e og d-f i en bredde af 3 m og med en beliggenhed i princippet som vist på kortbilag nr. 2 og 3. Parkeringsplads Stk. 4. Der udhegges areal ti1 en parkeringsplads med en beliggenhed og tidformning som vist på kortbilag nr. 3. Parkeringspladsen befzestes med lys asfalt LEDNINGSFORHOLD Elledninger het-under ti1 vejbelysning må kun fremfores som jordkabler.

6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING DELOMRÅDE 1 Max. bebyggelsesprocent Stk den del af området, som anvendes til institutionsformål må bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke overstige 40. Max. etageantal Stk. 2. Ny bebyggelse inden for ovenmevnte område må ikke opfares med mere end 2 etager med udnyttelig tagetage og den totale bygningshojde må ikke overstige 12 m fra terran. Max. etageantal Stk den del af området som anvendes ti1 park må ny bebyggelse ikke opfores med mete end en etage med udnyttelig tagetage, og den totale bygningshojde må ikke overstige 8,5 m. Taghazldning Stk. 4. Tagenes vinkel med det vandrette plan skal vaze mellem 25 og 45. DELOMRÅDE II Max. bebyggelsesprocent Stk. 5. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 230. Byggefelter Max. etageareal og max. bygningshajde Max. etageantal og max. bygningshajde Stk. 6. Ny bebyggelse må kun opfores inden for de på kortbilag nr. 3, med saxlig signatur viste byggefelter. Stk. 7. Inden for det med szrlig signatur på kortbilag nr. 3 viste byggefelt må ny bebyggelse ikke opfores med mere end 7 etager, og den totale bygningshojde må ikke overstige 25 m målt fra terrann ved ostfacade (samme hojde som den eksisterende 7 etagers bygning). Stk. 8. Inden for det med saxlig signatur på kortbilag nr. 3 viste byggefelt må ny bebyggelse ikke opfores med mere end 3 etager, og den totale bygningshojde må ikke overstige 12 m målt fra terren ved ostfacade (samme hojde som den eksisterende 3 etagers bygning).

7 FACAOE MOD SYO Nybygningens facade mod byen. / l 6 l l SNIT A-A Skitseforslag fremsendt af bygherren.

8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRAEDEN DELOMRÅDE 1 Tagmaterialer Ydervaegge Stk. 1. Tage skal som hovedregel dazkkes med teglsten. Andre tagmaterialer som f.eks. skifer (sorte etemitskifer), grå eternitbnlgeplader eller pap kan anvendes såfremt disse efter byrådets skcm er i overensstemmelse med bygningens arkitektoniske udtryk. Stk. 2. Yderwegge må i hovedtrzkkene kun fremstå som blank mur af teglsten eller som glatpudset eller vandskuret murvaxk. Andre overflader og farver skal i hvert enkelt tilfzelde godkendes af byrådet. DELOMRÅDE II Hoteludvidelse Stk. 3. Ny bebyggelse må kun opføres i materialer som harmonerer med den eksisterende hotelbygning, og som efter byrådets sk0n ikke virker skammende. Stk. 4. Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets saxlige tilladelse i hvert enkelt tilfzelde. FACAOE MOD OST

9 1 x u FACAOE MOD NORD 0 8 UBEBYGGEDE AREALER Ubebyggede arealer Stk. 1. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befzestelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Udendrm oplag Stk. 2. UdendBrs oplag rna kun indrettes med byrådets szerlige tilladelse og kun såfremt der etableres de forrwdne afskaxmninger i form af tzt beplantning, hegn eller lignende. Beplantning skal bevares Stk. 3. Den på kortbilag nr. 3 med saxlig signatur viste bepiantning må ikke fjemes. *) Terraenreguleringer Stk. 4. Terrzenreguleringer i forbindelse med ny bebyggelse, anheg af parkeringsplads og udvidelse af adgangsvej må kurr finde sted efter godkendelse af Randers kommune, teknisk forvaltning og Park- og kirkegårdsforvaltningen. *) Trzbeplantningen skal under byggemodningen og i byggeperioden samt ved anlag af parkeringsplads og vej, afskrermes og beskyttes efter anvisning fra oggodkendelse af Randers kommune, F ark- og kirkeghdsforvaltningen.

10 10 Stk. 2. Nye bygninger skal tilsluttes fjernvarmeanlqzget ved de kommunale vaxker. Bebyggelsen må ikke tages i brug for denne tilslutning har furidet sted. 10 Tilladelse fra skovstyrelsen 5 10 TILLADELSE FRA ANDEN MYNDIGHED Uanset foranstående bestemmelser må der ikke i de omrader, hvor der er fredsskovpligt, foretages zendringer af eksisterende lovlige forhold, for der er opnået tilladelse eller dispensation fra skovstyrelsen. (Se kortbilag nr. 2) VEDTAGELSESPÅTEGNING Således er lokalplanforslaget vedtaget af Randers byrådet den 15. december Randers byråd, den 16. december K. Gjatrup borgmester 1 henhold ti i kommuneplanloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Randers, den 6. april K. Gjetrup borgmester

11 11 TILLIEG NR. 1 TIL KOMMUNEPLANEN FOR RANDERS KOMMUNE Lokalplan nr. 203»Kongens Ege«omfatter Skovbakken og det areal, hvorpå det gamle psykiatriske hospital har ligget. Området andrager ca. 11 ha. og begraxses mod syd-vest af Dragonvej og mod syd-ost af0stervangsvej. Mod nord-vest begraxses området af eksisterende boligbebyggelse. Lokalplanområdet omfatter det område, der i kommuneplanen er bemevnt RIO, hvis anvendelse er fastlagt ti1 offentlige, rekreative formål (park) og område 020, hvis anvendelse er fastlagt ti1 ubestemte offentlige formal. 1 området ligger hotel»kongens Ege<<, som onsker at udvide sin kapacitet ved at opfore en tilbygning af nogenlunde samme udformning og proportioner som det eksisterende hotel. Den ovrige del af området ejes af Randers kommune og anvendes for storstedelens vedkommende ti1 park. Randers kommune har ladet udarbejde mervaxende lokalplan med henblik på at sikre hotel»kongens Ege«udvidelsesmuligheder ved erhvervelse af et areal af det offentlige parkområde. Lokalplanen sikrer endvidere, at et erstatningsareal for nedlagt fredsskov, som falge af hoteludvidelsen, udhegges ti1 og beplantes som skov. Som grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen soger Randers kommune kommuneplanrammerne axdret, således at en del af område RlO (rekreative offentlige formål) axdres ti1 serviceformål (hotel, kongres- og teatervirksamhed) med områdebetegnelsen S7 samt at en del af område 020 (offenlige formål) overgår ti1 rekreative offentlige formal (park) med områdebetegnelsen RlO. Områdegraxrsen mellem område RlO og 020 axrdres samtidig, således at område 020 alene omhandler matr.nr. 2470, Randers Markjorder. For område RlO gzlder folgende rammer: a. områdets anvendelse fastlzegges ti1 offentlige rekreative formål (park), offentlige institutioner som plejehjem og lignende samt parkeringsplads. b. Inden for området kan der opfores enkelte mindre bygninger ti1 serviceformal og publikumsbetjening.

12 For område S7 gzlder f0lgende rammer for lokalplanhegningen: a. Områdets anvendelse fasthegges til serviceformål (hotel, kongres- og teatervirksamhed). b. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 230. c. Bebyggelsens lwjde må ikke overstige: 7 etager og 25 m. d. Ved ny bebyggelse og ved st0rre ombygninger, skal bebyggelsen tilsluttes fjernvarmenettet ved Randers kommunale Vaxker. REDEG0RELSE FOR ETAGEAREALER I OMRÅDET: 1 forbindelse med axidringerne af kommuneplanens rammer for lokalplanhegningen foretages en justering af arealopg0relseme for områderne 020, 067 og S7. 1 område 020 (Psykiatrisk hospital) er der en rummelighed på m2. Af disse byggemuligheder kan der på forhånd afs=ttes et areal på ca m2, som Århus amt skal beholde inden for område 020. Det resterende etageareal på ca. 4.0 m2 kan byrådet disponere over ti1 andre forma. 2.OOO m2 anvendes i forbindelse med lokalplan 146 BProvstegade«og 2.OOO m2 anvendes i forbindelse med mervaxende lokalplan 203. De resterende m2 overf0res fra område 067 (Randers kommunale Vaxker), som har et overskydende etageareal på eva m2. Det xwdvendige etageareal for hoteludvidelsen er ca m2, som overføres, som nazvnt ovenfor.

13 Tillseg nr.ltil kommuneplanen for Randers (lokalplan nr "Kongens Ege") Områdenummer -- Områdegraense Mål 1:4000

14

15

16

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej«

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej« 1 Lokalplan 222 DDTritonvej«[Lokalplan 222 Lokalplanens område er beliggende vest for Minervavej i Paderup og syd for Tritonvej og omfatter et areal på ca. 48.000 m*. Inden for lokalplanens omrade kan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen udhegger fire eksisterende ejendomme i Neder Hornbazk ti1 boligformål og ti1 lokal butiks- og serviceforsyning, som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere