Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force"

Transkript

1 Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force Dato: Sagsnr Bilag 2b er et katalog med interne omprioriteringer for i alt 11,6 mio. kr. til finansiering af bevillingsudløb samt Task force til sikring af overholdelse af sagsbehandlingsfristerne. Der er tale om bevillingsudløb og udfordringer vedr. overholdelse af sagsbehandlingsfristerne, der ses som værende kritiske for driften. Implementering af en kvalitetsmodel og akkreditering - Lovpligtigt tilsyn på dagtilbud (bevillingsudløb på 1,0 mio. kr.) Hjemløse Alternative plejehjemspladser i E-huset (bevillingsudløb på 5,6 mio. kr.) Etablering af Task force til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på myndighedsområdet (5,0 mio. kr.) I nedenstående tabel ses en oversigt over finansiering af 11,6 mio. kr. Tabel 3: Finansiering på 11,6 mio. kr. Nummer Forslag (i kr.) S201 Integration af metodeudviklingen Vejen til viden i driften S401 Samlokalisering af kommunale centerstabe på handicapområdet S702 Udgiftsreduktion som følge af KKR rammeaftale for administrativt overhead S703 Generel besparelse, alle øvrige områder end administration (0,1 %) S704 Generel besparelse, administration (0,4 %) Finansiering af interne omprioriteringer, i alt Indhold Borgere med sindslidelse... 2 Borgere med handicap... 5 Alle områder

2 Borgere med sindslidelse BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 Dato INDLEDNING Forslag Fremstillende forvaltning Type S201: Integration af metodeudviklingen Vejen til viden i driften Metodeudviklingsprojektet Vejen til viden til at skabe kontakt til isolerede udsatte borgere i egen bolig, integreres i driften i medarbejdergruppen af Støtte-Kontakt-Personer (SKP). Projektet kan derfor nedlægges. Forslaget vil understøtte, at metoden udbredes til hele SKPordningen og dermed undstøtte indsatsen for de mest udsatte borgere og pejlemærket om flere københavnere fastholder deres bolig. Socialforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Afvikling af projektet "Vejen til viden" Borgere med sindslidelse Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 2

3 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET Metodeudviklingsprojektet Vejen til viden har haft til formål at udvikle og anvende metoder ift. kontaktskabelse til de mest isolerede borgere i eget hjem. 4. FORSLAGETS INDHOLD Det foreslås, at metodeudviklingsprojektet ophører som selvstændigt projekt med udgangen af 2015, og metoderne udbredes og integreres i de lokale enheder i Borgercenter Voksne fra Det er forvaltningens vurdering, at de udviklede metoder kan udbredes og forankres i de øvrige SKP-grupper (Støtte-Kontaktpersoner efter Servicelovens 99) i Borgercenter Voksne og deres samarbejde med civilsamfundet i lokalområderne. Metoderne vil således fremadrettet være en del af SKP-indsatsen generelt i Socialforvaltningen til gavn for alle bydele, ligesom metoderne kan være en del af samarbejdet med og inddragelse af det lokale civilsamfund. 5. FORSLAGETS POTENTIALE Forslaget indebærer, at projektet overgår som en del af den almindelige drift i SKP-indsatsen. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Afvikling af projektet "Vejen til viden" Samlet varig driftsændring (brutto) IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Metodebeskrivelsen udfærdiges i foråret Udbredelse af metode og afdækning af eksisterende opsøgende indsats ift. isolerede sindslidende sker 2. halvår 2015 med henblik på implementering fra FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Projektet nedlukkes og personalereduktionen på 2 årsværk realiseres fra OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Det forventes, at SKP-indsatsen vil bibeholde tilgangen af nye forløb, hvor der opnås kontakt til en borger med sindslidelse i eget hjem. Der forventes således ikke en servicereduktion af forslaget. 3

4 Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome Metode Succeskriterium Forankring af metode og nedlæggelse af projekt Metode implementeret Metode udbredes og forankres Hvordan opnås succeskriteriet? Omplacering af medarbejdere om muligt, alternativt afskedigelse Projektet afslutter med status for opsøgende indsatser i Borgercenter Voksnes enheder med SKPfunktion. Projektet udarbejder en metodebeskrivelse til brug for udbredelse af metode til medarbejdergruppen for SKP Hvordan måles succeskriteriet? Bemanding nedbragt med 2 årsværk primo 2016 Fastholdelse af niveau for tilgang af nye SKP-forløb, hvor der opnås kontakt til borger. Metoden er kendt af medarbejdere i SKP Hvem er ansvarlig for opfølgning? Borgercenter Voksne Borgercenter Voksne Borgercenter Voksne Hvornår gennemføres opfølgning? Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo RISICI Der vurderes ikke at være større risici forbundet med implementering af forslaget, da der lægges op til en integration af metoden i driften. Målgruppen for projektet er isolerede borgere, som ikke udviser tydelige tegn på social deroute eller isolation. Derfor kan der være risiko for isolerede borgere ikke nås af socialforvaltningen, førend de udviser tydelige tegn på sociale problemer overfor omverdenen. Tabel 4. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 4

5 Borgere med handicap BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 Dato INDLEDNING Forslag Fremstillende forvaltning Type S401: Samlokalisering af de kommunale centerstabe på handicapområdet Det forslås, at samlokalisere 10 stabe til seks, så ressourcerne udnyttes bedre. Der er tale centerstabe, hvorfor forslaget ikke vedrører enheder med direkte borgerkontakt. Socialforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Samlokalisering Borgere med handicap, demografireguleret Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET Der er i dag i alt ti centerstabe med underliggende tilbud på handicapområdet. Seks af disse centerstabe er kommunale og udfører ensartede opgaver. Forslaget går på at samlokalisere stabene to og to. Herved forventes sparede ejendomsudgifter til stabene, og der kan opnås synergi gennem samarbejde. Forslaget rummer således en konkret besparelse på eksempelvis husleje og en forventet synergi i form af et øget samarbejde mellem stabene. De relevante centre inddrages i en proces, hvor de konkrete muligheder for samlokalisering defineres. 5

6 4. FORSLAGETS INDHOLD De seks berørte centres stabe har i dag til huse på seks lokationer. Der anvendes betragtelige beløb til huslejer. Ved at samlokalisere stabene to og to vil der kun være behov for tre lokationer. Selvom disse tre lokationer skal være større end hver af de nuværende seks, kan der opnås huslejebesparelser. Samlokaliseringen vil blive foretaget, sådan at centrenes opgaveporteføljer matcher, og centrene vil blive inddraget i processen med at tilrettelægge, hvordan samlokaliseringen skal ske. Samlokaliseringen forventes også at opnå en synergieffekt gennem samarbejde mellem stabene. Der kan trækkes på hinandens ekspertiser, opnås læring og nytænkning ift. måden at løse opgaver på. For at få en vellykket rehabilitering for borgerne skal der løbende være fokus på samarbejde mellem enheder, samt koordination og helhed i borgerens tilbud. Forslaget indeholder kun reduktion af udgifterne til husleje og lign., men på sigt kan der evt. opnås andre potentialer. 5. FORSLAGETS POTENTIALE Der forventes at kunne opnås en reduktion i udgifterne til husleje og lignende på 1,5 mio. kr. med helårseffekt allerede 1. år. Derudover forventes opnået faglige og administrative synergier ved et øget samarbejde svarende til 0,5 mio. kr. og på sigt kan der forventes delvis samdrift med det fælles administrative og faglige personale. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Samlokalisering Samlet varig driftsændring (brutto) IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Socialforvaltningen forestår information om implementeringen af forslaget og inddrager de relevante centre i tilrettelæggelsen af samlokaliseringen, herunder afdækning af de samlokaliseringsmuligheder der er bedst egnede i forhold til opgaveporteføljen. De relevante centre forestår den konkrete samlokaliseringsproces. Socialforvaltningen forestår sammen med centrene kontakten til Københavns Ejendomme vedrørende større lejemål. Der er ingen implementeringsudgifter, udover flytteudgifter og evt. istandsættelse der holdes inden for rammen. 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Der forventes en reduktion af udgifterne til husleje og lignende. 6

7 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome Succeskriterium Metode Angiv succeskriterium 1 Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvordan opnås succeskriteriet? Hvordan måles succeskriteriet? 6 centre på handicapområdet samlokaliseres og de samlede huslejeudgifter kan derved nedbringes Ved sammenligning af udgifterne til husleje og lign. i 2015 og 2016 Hvem er ansvarlig for opfølgning? Socialforvaltningen Hvornår gennemføres opfølgning? Ved regnskabsafslutningen RISICI Det vurderes, at det kan vise sig vanskeligt at erhverve lokationer på ca m2 til administrative formål gennem Københavns Ejendomme, hvorfor at risikovurderingen er middel. Tabel 4. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 1

8 Alle områder BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 Dato INDLEDNING Forslag Fremstillende forvaltning Type S702: Udgiftsreduktion som følge af KKR rammeaftale for administrativt overhead Implementering af ny overheadsprocent som følge af ny beregning i Region Hovedstaden Socialforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Implementering af ny overheadsprocent Flere bevillinger Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 2. BAGGRUND FOR FORSLAGET Kommunaldirektørkredsen i KKR Hovedstaden (K29) besluttede på møde den 26. august 2014, at foretage en uvildig kortlægning af overheadprocenten i tilbuddene på det specialiserede socialområde og specialundervisning i hovedstadsregionen. Undersøgelsen skulle danne grundlag for fastsættelse af en fælles overheadprocent i Styringsaftalen i den sociale rammeaftale for Baggrunden for kortlægningen var et ønsket om et validt og gennemsigtigt datagrundlag for fastsættelsen af det fælles overheadniveau i hovedstadsregionen. 8

9 Revisionsfirmaet BDO har på denne baggrund kortlagt det eksisterende grundlag for en fælles overheadprocent til beregning af de indirekte omkostninger for kommunalt drevne tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning i hovedstadsregionen. Overheadprocenten dækker over de indirekte omkostninger i den takstmodel, som danner grundlaget for beregningen af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Overheadprocenten fastsættes regionalt og er ensartet for alle kommuner i den pågældende region, dog undtaget Region Nordjylland hvor overheadprocenten er fastsat af driftsherren. 3. FORSLAGETS INDHOLD BDO har indsamlet og modtaget data fra samtlige 29 kommuner i hovedstadsregionen. BDO har tilstræbt, at medtage alle indsamlede data i kortlægningen, og har derigennem identificeret et konkret overheadniveau for hovedstadsregionen på 6,6 pct. Dette er 0,4 pct.enheder lavere end det hidtidige overheadniveau, som har været fastsat til 7,0 pct. 4. FORSLAGETS POTENTIALE Dette betyder konkret for Socialforvaltningen, at nettoudgifterne fra 2016 bliver reduceret med 1,3 mio. kr. på de områder, som bliver overheadreguleret, da forvaltningen vil kunne købe billigere pladser internt i Region Hovedstaden. Omvendt vil forvaltningen dog også sælge pladser billigere til andre kommuner internt i Region Hovedstaden som konsekvens af den lavere overheadprocent. Da Socialforvaltningen køber flere pladser end der sælges vil den samlet konsekvens dog betyde en nettoeffektivisering på 1,3 mio. kr. 9

10 Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Implementering af ny overheadsprocent Samlet varig driftsændring (brutto) IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Den nye overheadprocent vil slå igennem i taksterne i 2016 og de berørte bevillingsområde vil få korrigeret budgettet. 6. RISICI Forslaget vurderes til at have en lav risiko. Den nye overheadsprocent er endnu ikke besluttet i Kommunaldirektørkredsen, men forventes endeligt besluttet snarest. Tabel 3. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 1

11 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag Fremstillende forvaltning Type S703: Generelle besparelser på SUDs samlede ramme på 0,1 pct. Forslaget indebærer en generel besparelse på 0,1 % på alle forvaltningens områder eksklusiv området for tværgående opgaver og administration, hvor den generelle besparelse håndteres i et særskilt forslag (S704). Socialforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 4. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Generel besparelse, 0,1 pct Børnefamilier med særlige behov Generel besparelse, 0,1 pct Hjemmeplejen, demografireguleret Generel besparelse, 0,1 pct Borgere med sindslidelse Generel besparelse, 0,1 pct Udsatte voksne Generel besparelse, 0,1 pct Borgere med handicap Generel besparelse, 0,1 pct Borgere med handicap, demografireguleret Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 11

12 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET Ved at anvende en generel besparelse kan der hentes et relativt stort provenu på tværs af forvaltningens områder. En generel besparelse indebærer, at de direkte konsekvenser er forholdsvis begrænsede på de enkelte områder, fordi besparelsen spredes meget. En generel besparelse har dog den ulempe, at den rammer relativt hårdt på områder, hvor der i forvejen er budgetmæssige udfordringer. Det kan således være problematisk at håndtere en generel besparelse, hvis man på et område i forvejen er i gang med at tilpasse budgetter og udgifter uden fx at måtte nedlægge konkrete tilbud eller standse konkrete ydelser. En generel besparelse vil endvidere kunne medføre reduktioner af serviceniveauet på de berørte målgruppeområder. Socialudvalget vil derfor efterfølgende skulle træffe beslutning om den konkrete udmøntning af spareforslaget på baggrund af oplæg fra de enkelte områder. 4. FORSLAGETS INDHOLD For at beskrive effekterne bedst muligt inddeles effektbeskrivelsen i fire kategorier: Myndighedscentrenes ydelsesbudget: -1,7 mio. kr. (se tabel 3 for fordeling på målgruppeområder) Døgninstitutionsområdet: -3,6 mio. kr. (se tabel 4 for fordeling på målgruppeområder) Øvrige institutioner: -0,5 mio. kr. (se tabel 5 for fordeling på målgruppeområder) Administrationsbudgettet i myndighedscentrene: -0,6 mio. kr. (se tabel 6 for fordeling på målgruppeområder) 5. FORSLAGETS POTENTIALE Besparelsespotentialet tager udgangspunkt i bevillingsområdernes serviceudgifter i vedtaget budget Af nedenstående tabel 2 fremgår provenuet på omprioriteringsforslaget i 2016 og frem. Tabel 5. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Generel besparelse, 0,1 pct Generel besparelse, 0,1 pct Generel besparelse, 0,1 pct Generel besparelse, 0,1 pct Generel besparelse, 0,1 pct Generel besparelse, 0,1 pct Samlet varig driftsændring (brutto)

13 NOTAT 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Myndighedscentrenes ydelsesbudget (-1,7 mio. kr.): Myndighedscentrenes ydelsesbudget går til køb af ydelser hos kommunale og private leverandører. Endvidere er medregnet budgettet til Øvrige sociale formål. Fordelingen af besparelsen vedr. myndighedscentrenes ydelsesbudgetter på bevillingsområder fremgår af tabel 3 nedenfor. Tabel 3 Driftseffektivisering fordelt på myndighedscentrenes ydelsesbudgetter kr p/l Vedtaget budget Børnefamilier med særlige behov Hjemmepleje, demografireguleret Borgere med sindslidelse Udsatte voksne Borgere med handicap Borgere med handicap, demografireguleret Samlet budget Samlet bruttodriftsbesparelse Botilbud og døgninstitutionsområdet (-3,6 mio. kr.): En generel besparelse på døgninstitutionsområdet vurderes primært at skulle udmøntes via reduktioner i myndighedscentrenes budget til køb af døgninstitutionspladser. Fordelingen af besparelsen vedr. døgninstitutionsområdet på bevillingsområder fremgår af tabel 4 nedenfor. Tabel 4 Driftseffektivisering fordelt på botilbud og døgninstitutionsområdet kr p/l Vedtaget budget Børnefamilier med særlige behov Borgere med sindslidelse Udsatte voksne Borgere med handicap, demografireguleret Samlet budget Samlet bruttodriftsbesparelse Øvrige institutioner (-0,5 mio. kr.): Effekten af en generel besparelse på kategorien øvrige institutioner er vanskelig at redegøre for. Dette skyldes, at der tale om mange institutioner med vidt forskellige tilbud inden for forebyggende, rådgivende og misbrugstilbud. Dertil kommer, at institutionerne har vidt forskellige størrelser mv. Fordelingen af besparelsen vedr. øvrige institutioner på bevillingsområder fremgår af tabel 5 nedenfor. Tabel 5 Driftseffektivisering fordelt på øvrige institutioner kr p/l Vedtaget budget Børnefamilier med særlige behov Borgere med sindslidelse

14 Udsatte voksne Borgere med handicap Samlet budget Samlet bruttodriftsbesparelse Administrationsbudgettet i de centrale kontorer (-0,6 mio. kr.): En generel besparelse på forvaltningens administrationsbudget vurderes primært at skulle udmøntes via reduktioner i lønbudgetterne. Fordelingen af besparelsen vedr. administrationsbudgettet på bevillingsområder fremgår af tabel 6 nedenfor. Tabel 6 Driftseffektivisering fordelt på administrationsbudgettet kr p/l Vedtaget budget Børnefamilier med særlige behov Borgere med sindslidelse Udsatte voksne Borgere med handicap Samlet budget Samlet bruttodriftsbesparelse FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Effekten af en generel besparelse afhænger naturligvis af, hvordan den besluttes udmøntet. En generel besparelse af denne størrelse vil betyde kunne betyde serviceforringelser og medarbejderafskedigelser. Serviceforringelserne må forventes at give en negativ effekt på tilfredsheden hos brugerne af forvaltningens tilbud og ydelser. Medarbejderafskedigelser kan ligeledes forringe de tilbageværende ansattes arbejdsglæde og trivsel med risiko for fastholdelsesproblemer, forøget sygefravær mv. Medarbejderne kan føle, at de ikke længere har tilstrækkelige rammer til at udføre arbejdet i en fagligt tilfredsstillende standard. 8. RISICI Risikoen i forhold til forslagets implementering afhænger af den konkrete udmøntning. Risikoen ved generelle besparelser vurderes som udgangspunkt at være lav, men på områder med budgetmæssige udfordringer i forvejen, vil risikoen som nævnt ovenfor være højere. Tabel 6. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 14

15 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 Dato INDLEDNING Forslag Fremstillende forvaltning Type S704: Generel besparelse på den centrale administration i Socialforvaltningen på 0,4 pct. Forslaget indebærer en generel besparelse på 0,4 % på forvaltningens centrale administration. Socialforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 7. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Generel besparelse, 0,4 pct. på den centrale administration (HK6) Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Tværgående opgaver og administration Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET Ved at anvende en generel besparelse kan der hentes et relativt stort provenu, og de direkte konsekvenser er forholdsvis begrænsede, fordi besparelsen spredes. En generel besparelse har dog den ulempe, at den rammer relativt hårdt på områder, hvor der i forvejen er budgetmæssige udfordringer. 4. FORSLAGETS INDHOLD En generel besparelse på 0,4 % på Socialforvaltningens centrale svarer til en reduktion på 1,0 mio. kr. 5. FORSLAGETS POTENTIALE 15

16 Besparelsespotentialet tager udgangspunkt i serviceudgifter til den centrale administration i Socialforvaltningen i vedtaget budget Vedtaget budget 2015 er på 266,6 mio. kr., hvilket betyder at en besparelse på 0,4 % svarer til en reduktion på 1,0 mio. kr. Af nedenstående tabel 2 fremgår beregningsrundlaget for omprioriteringsforslaget og af tabel 3 fremgår provenuet på omprioriteringsforslaget i 2016 og frem. Tabel 8. Tabel 2: Driftseffektivisering på 0,4 pct. fordelt på de centrale administrationsbudgetter kr p/l Vedtaget budget Tværgående opgaver og administration (HK6) Tabel 9. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Generel besparelse, 0,4 pct. på den centrale administration (HK6) Samlet varig driftsændring (brutto) IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Reduktionen forventes fordelt således: Reduktion af huslejeudgifter som følge af implementering af ny organisering af administrationen i Socialforvaltningen (0,6 mio. kr.) Reduktion i lønbudgetterne de to centrale administrative centre (Center for politik og Stabscenter SOF) (0,4 mio. kr.) 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT 0,6 mio. kr. forventes at kunne opnås ved besparelser på huslejebudgettet, som følge af omorganiseringer i forbindelse med en ny centerstruktur i Socialforvaltningen. Der forventes derfor ingen personalemæssige konsekvenser ved denne del af forslaget. Effekten af den generelle besparelse på 0,4 mio. kr. afhænger af, hvordan den udmøntes. Denne del af omprioriteringsforslaget kan have personalemæssige konsekvenser, da der er tale om en reduktion af lønbudgetterne i de to centrale administrative centre i Socialforvaltningen (Center for politik og Stabscenter SOF). 8. RISICI Risikoen ved generelle besparelser vurderes som udgangspunkt at være lav. Tabel 4: Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 16

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

Samlet nettoændring Samlet driftsændring Hjemmepleje, Samlet anlægsændring Handicap,

Samlet nettoændring Samlet driftsændring Hjemmepleje, Samlet anlægsændring Handicap, Forslag Botilbud til borgere med énslignende massivt plejebehov Der ønskes etableret et botilbud til samling af minimum 5 borgere med enslignende massivt plejebehov, der i dag bor i eget hjem og modtager

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Referat fra HovedMED d. 13.marts Sagsnr

Referat fra HovedMED d. 13.marts Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Økonomi og Byggeri Referat fra HovedMED d. 13.marts 2017 Dato: 13.03.2017 Tid: 10.30-12.30 Sted: Bernstorffsgade 17, lokale 356 Mødedeltagere: HovedMED-medarbejderside

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016. Kr. 1000 2016 p/l 2016 2017 2018 2019 Bevilling

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016. Kr. 1000 2016 p/l 2016 2017 2018 2019 Bevilling BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING Dato 19-03-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type 2 - Omlægning af Lydavisen Lydavisens produkter er som udgangspunkt

Læs mere

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013 Forslag 1: Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslag Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslaget indebærer digitalisering

Læs mere

De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1:

De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2016: Tilførsler og besparelser Konsekvenserne af Budgetaftale 2016 for Socialudvalgets budgetramme

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

4. juni 2015. Budget 2016. Forslag til effektiviseringer til interne omstillinger ifm. bevillingsophør

4. juni 2015. Budget 2016. Forslag til effektiviseringer til interne omstillinger ifm. bevillingsophør 4. juni 2015 Budget 2016 Forslag til effektiviseringer til interne omstillinger ifm. bevillingsophør 1 Indholdsfortegnelse 1. SKÆRPEDE VISITATIONSKRITERIER FOR AT BLIVE GODKENDT TIL PLEJEBOLIG... 6 2.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Dokumentation på sundhedsområdet

Dokumentation på sundhedsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-05-2013 Sagsnr. 2013-51280 Dokumentation på sundhedsområdet Sagen om dokumentation på sundhedsområdet blev af Socialudvalget

Læs mere

Effektiviseringsforslag til Budget 2016, - Bilag 3 til KFU s 2.behandling 30. april 2015. edoc: 2015-0012126

Effektiviseringsforslag til Budget 2016, - Bilag 3 til KFU s 2.behandling 30. april 2015. edoc: 2015-0012126 Effektiviseringsforslag til Budget 2016, - Bilag 3 til KFU s 2.behandling 30. april 2015 edoc: 2015-0012126 Effektiviseringsforslag 2016-2018 - marginale tal Nr. Forslag Potentiale Initial (marginalt i

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Borgere med sindslidelse Nummer Forslag 2015 2016 2017 2018 S201 Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet

Borgere med sindslidelse Nummer Forslag 2015 2016 2017 2018 S201 Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet Bilag 2a - Forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 30,7 mio.kr. Ændringer siden fremsendelse til budgetseminar 11. april 14 - Indregning af initialinvesteringer på drift i provenuet (S102, S103, S301):

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i

Læs mere

Sparekatalog til håndtering af interne udfordringer

Sparekatalog til håndtering af interne udfordringer Sparekatalog til håndtering af interne udfordringer Socialudvalgets budgetforslag skal i henhold til Økonomiudvalgets Indkaldelsescirkulære for 2014 sikre balance på Socialudvalgets samlede budgetramme

Læs mere

Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Indhold Indledning... 3 Samarbejdsmodel om

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for

Læs mere

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Effektiviseringsforslag 2011 2012 2013 2014 Beskrivelse Teknik- og Miljøforvaltningen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2011 Vintertjeneste

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalgets ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag - drift (1000. kr.) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 Udvidelse af målgruppen for rehabiliteringsindsats

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016.

Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. Bilag 7 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. Der er udarbejdet

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

HMU oplæg vedr. økonomi. Psykiatri og Social

HMU oplæg vedr. økonomi. Psykiatri og Social HMU 22.2.2012 oplæg vedr. økonomi Psykiatri og Social Besparelser i 2013 og 2014 på det sociale område Mio. kr. Budget 2013 Budget 2014 Samlet besparelse 19,7 43,8 Besparelse til udmøntning i specialområderne

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte

Læs mere

Budget 2016. Forslag til effektiviseringer til forvaltningsspecifikke effektiviseringskatalog og interne omstillinger ifm.

Budget 2016. Forslag til effektiviseringer til forvaltningsspecifikke effektiviseringskatalog og interne omstillinger ifm. Budget 2016 Forslag til effektiviseringer til forvaltningsspecifikke effektiviseringskatalog og interne omstillinger ifm. bevillingsophør 1 Indholdsfortegnelse 1. EFFEKTIVISERING OG FÆRRE MEDARBEJDERE

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Bilag 4. Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag

Bilag 4. Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. En række

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551

Læs mere

Indstilling. Afprøvning af "Tættere på familien" Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4.

Indstilling. Afprøvning af Tættere på familien Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. december 2015 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet for børn, tiltrådt af byrådet den 9. september

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående Økonomi BILAG 18 Demografisk pres udsatte børn og unge 2015 Baggrund Det fremgår af budgetaftale 2014, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Akkreditering i Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Akkreditering i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Akkreditering i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Hvorfor kommunal akkreditering Pilotprojekt Beslutning om akkreditering i Socialforvaltningen i KK Formålet med akkreditering i Socialforvaltningen

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Høring vedr. omstilling af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Baggrund og proces indtil nu Deloittes rapport om det specialiserede socialområde politisk forelagt ultimo 2014 Projekt

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed

Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed I forbindelse med vedtagelse af rammeaftalen for 2012 har de 22 byråd og aftalt at samarbejde om højt specialiserede sociale tilbud.

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013.

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013. Bilag 11 Til: Brug i Magistratens budgetforslag Den 20. august 2013 Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Baggrund Før sommerferien

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Budget 2016. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Budget 2016. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Budget 2016 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 1 Indholdsfortegnelse 1. SKÆRMBESØG FÆRRE FYSISKE BESØG HOS BORGEREN... 5 2. VASKESERVIETTER I HJEMMEPLEJEN FÆRRE MEDARBEJDERE... 9 3. NYT UDBUD AF

Læs mere

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere