LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987

2 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS REDEGØRELSE Indledning s. 3 Lokalplanens baggrund s. 3 Lokalplanens hovedtræk s. 3 Lokalplanens forhold til øvrige planlægning s. 4 Kort beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger s. 4 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål s. 6 2 Område og zonestatus s. 6 3 Områdets anvendelse s. 6 4 Områdets udstykning s. 7 5 Vej- og stiforhold s. 7 6 Bebyggelsens omfang og placering s. 7 7 Bebyggelsens ydre fremtræden s. 8 8 Ubebyggede arealer s- 8 9 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse s Ophævelse af ældre lokalplan s Påtaleret s Vedtagelsespåtegning s. 9

3 Lokalplan 30 Fanø Kommune 3 INDLEDNING Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den l. februar 1977 er lokalplaner den eneste plantype, byrådet kan anvende til at fastsætte bindende bestemmelser om anvendelse og bebyggelse af de enkelte arealer i kommunen. Byrådet skal ifølge loven udarbejde en lokalplan: - hvis der ønskes iværksat større bygge- og anlægsarbejder - hvis man ønsker at fastholde eller skabe et bestemt miljø indenfor et område - hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone - hvis byrådet vil hindre bebyggelse eller nedrivning, der ligger indenfor de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. En lokalplan tinglyses på de ejendomme den omfatter, og kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse som kommuneplanens rammer angiver. Meningen med lokalplaner er at sikre en større sammenhæng i byplanlægningen, samtidig med at borgerne får mulighed for at deltage i planlægningsarbejdet. Det sker ved, at byrådet lægger alle lokalplanforslag frem til offentlig høring i mindst 8 uger. Borgerne kan således komme med kommentarer og/eller ændringsforslag til lokalplanen inden den bliver endelig vedtaget af byrådet. Efter indsigelsesfristen til forslag til lokalplanen er udløbet, har byrådet i sit møde den 15. juni 1987 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er ikke væsentlig ændret i forhold til lokalplanforslaget. LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for udarbejdelse af nærværende lokalplan er ønsket fra Fanø byråd om at overføre området fra sommerhusområde til byzone for at udnytte området til centerformål. LOKALPLANENS HOVEDTRÆK Lokalplanen indeholder bestemmelser om at områdets anvendelse fastlægges til centerformål, hoteller, restaurationer, ferielejligheder, butikker og liberale erhverv til betjening af turisterne. Endvidere indeholder lokalplanen bestemmelser om at nuværende private vej Dalen vest for eksisterende hotelbygning på matr. nr. 153 Rindby nedlægges, og omlægges til tidligere udlagt vejareal øst for hotellet. Til lokalplanen hører kortbilag som viser områdets begrænsning.

4 4 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Kommuneplanen I henhold til kommuneplanlovens bestemmelser kan kommunen selv udarbejde, godkende og administrere lokalplaner, når en godkendt kommuneplan foreligger, og lokalplanerne vel at mærke er i overensstemmelse med denne. Fanø byråd har den 9. december 1985 godkendt kommuneplanen for Fanø kommune. Lokalplanens område er indeholdt i område 3. C. 1 i kommuneplanen. Dette områdes anvendelse er fastlagt til centerformål, hoteller, restaurationer, ferielejligheder, butikker og liberale erhverv til betjening af turisterne. Der kan etableres boliger i tilknytning til erhverv. Regionplanen for Ribe amt Regionplanen angiver rammer for udvidelse af feriehotelkapacitet på Fanø. Således kan Fanø kommune i perioden i alt udvide eksisterende anlæg samt anlægge nye feriehotelvirksomheder svarende til 75 overnatningsenheder. Een overnatningsenhed svarer til et hotelværelse eller en hotellejlighed. Spildevandsplan for Fanø kommune. Indenfor området skal der etableres nedsivning, jf. spildevandsplanen for Fanø kommune. Eksisterende lokalplan nr. 8. De i lokalplan nr. 8 gældende bestemmelser ophæves for så vidt angår det område, der er omfattet af nærværende lokalplan. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der sø-

5 Lokalplan 30 Fanø Kommune 5 ges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsent lig betydning for virkeliggørelse af planen.

6 6 Lokalplan 30 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 Lokalplan for et centerområde ved Fanø Bad, Fanø. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. Formål Lokalplanen har til formål: - at overføre området til byzone, - at fastlægge den fremtidige anvendelse af området til centerformål, - at sikre et rimeligt forhold mellem ejendommenes udnyttelse til henholdsvis parkering, bebyggelse samt ophold, - at sikre at fremtidig bebyggelse får en bygningsmæssig kvalitet, - at flytte indkørslen til den private fællesvej Dalen fra Strandvejen. 2. Område og zonestatus Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nre. 161, 160 a, 126 cm, 158 b, 155, 154, 153, 152 a, 126 ar, 126 aq, 126 ø. 126 cz, 126 aæ, 126 g, 142, 143, 126 er, 146 e, 147, 148, 149, 150 a, 151 a samt del af 126 cl. 126 bs, 126 a og 160 b Rindby by, Nordby samt alle parceller, der indenfor området efter l. januar 1987 udstykkes fra nævnte matr. nre. Stk. 2. Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres de i stk. 1 nævnte matr. nre. fra sommerhusområde til byzone. 3. Områdets anvendelse Stk. 1. Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Indenfor området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til hoteller, restaurationer, ferielejligheder, butikker og liberale erhverv til betjening af turisterne, samt lignende formål, som efter byrådets skøn naturligt hører til i området. Der kan etableres boliger i tilknytning til erhverv. Stk. 2. Indenfor området må overnatningskapaciteten max. forøges med 60 overnatningsenheder. Stk. 3. Indenfor området må der ikke opføres eller indrettes bebyggelse til, eller udøves erhverv som følgende: Værkstedsfabrikations-, lager- eller vognmandsvirksomhed samt engroshandel.

7 Lokalplan 30 Fanø Kommune 7 Der kan dog tillades sådan fremstillingsvirksomhed som f.eks. kunsthåndværk, der kan finde sted uden miljømæssige gener for området. 4. Områdets udstykning Stk. 1. Ved udstykning af ejendomme indenfor lokalplanområdet skal der fremkomme grunde af en form og udstrækning, der funktionelt og ejendomsmæssigt vil være hensigtsmæssige. Stk. 2. Yderligere udstykninger indenfor lokalplanområdet må kun finde sted, hvis de efter byrådets vurdering følger lokalplanens retningslinier vedrørende områdernes udformning. 5. Vej- og stiforhold Stk. 1. Offentlig bivej nr. 4 Strandvejen fastholdes i dens nuværende udlæg. Stk. 2. Den private fællesvej Dalen vil blive nedlagt på strækningen fra Strandvejen og ca. 96 lbm. mod syd, og omlægges til tidligere udlagt vejareal øst for matr. nr. 153 Rindby idet vejen dog forløber hen over matr. nr. 153 Rindby jf. kortbilag II. Stk. 3. BYGGELINIER For vejene i området gælder følgende byggelinieafstande: Strandvejen 4 m fra vejskel Vej A-B og E-F 3 m fra vejskel Vej G-H 4 m fra vejskel Vej C-D 9,5 m fra vejmidte Vej L-M 9 m fra vejmidte Vej N-0 8 m fra vejmidte jf. kortbilag III. Stk. 4. PARKERINGSFORHOLD På hver enkelt ejendom skal der etableres 1,2 p-plads pr. over-natningsenhed ved hoteller og ferielejligheder, eller 1 p-plads pr. 45 m2 bruttoetageareal ved butikker m.m. 6. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 60. Stk. 2. På hver enkelt ejendom må kun opføres en overnatningsenhed pr. 85 m2 grundareal. Stk. 3. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn.

8 8 Lokalplan 30 Fanø Kommune Stk. 4. Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager. Stk. 5. Uanset byggelovgivningens bestemmelser om afstand til naboskel kan byrådet tillade, at bebyggelse opføres i ét naboskel eller nærmere dette skel end 2,5 m, forudsat at afstanden til det modstående naboskel mindst udgør 2,5 m. Stk. 6. Såfremt to grundejere samtidig ønsker at opføre bygninger på hver side af fælles skel, kan disse bygninger tillades sammenbygget forudsat, at bygningerne får fælles taghældning og ens tagmaterialer. (Opmærksomheden henledes på, at bygningsreglementets bestemmelser vedrørende brandforhold skal overholdes.) Stk. 7. Facadebebyggelsens tage mod Strandvejen må ikke have hældning på mindre end 15 eller mere end 50. Stk. 8. Øvrige tage må ikke have en hældning, der overstiger Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Bebyggelsens ydervægge skal opføres enten som blank mur af røde teglsten eller træ. Andre materialer, såsom gasbeton, gule teglsten m. m. kan anvendes, men skal i så fald pudses til glat overflade, dog kan gule tegl fremstå som vandskuret murværk. Stk. 2. Tage skal dækkes med røde vingetegl, naturskifer, eternitskifer, sort eller grå tagpap. Stk. 3. Med mindre andet godkendes af byrådet må udvendige bygningssider kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra di siena, umbra, italienskrødt, dodenkop) eller disse sidstnævntes blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes. 8. Ubebyggede arealer Stk. 1. Terrænregulering på mere end 1 m i forhold til eksisterende terræn må kun foretages med byrådets godkendelse. Stk. 2. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Stk. 3. Oplagring udenfor bygninger eller udenfor tæt hegnede, dertil indrettede gårdarea ler må ikke finde sted. Stk. 4. På arealet mellem byggelinje og Strandvejens sydlige vejskel må der ikke opsættes hegn.

9 Lokalplan 30 Fanø Kommune 9 Stk. 5. På det i stk. 4 nævnte areal må der ikke opsættes faste anlæg, som hindrer fri fodgængerpassage. 9. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Stk. 1. Før ny bebyggelse indenfor området tages i brug, skal der være etableret parkeringspladser i overensstemmelse med bestemmelserne herom i 5, stk. 4. Stk. 2. Før ny bebyggelse indenfor området tages i brug, skal der på hver enkelt ejendom sikres areal til nedsivningsanlæg. 10. Ophævelse af ældre lokalplan Stk. 1. De i lokalplan nr. 8 gældende bestemmelser ophæves for så vidt angår det område, der er omfattet af nærværende lokalplan. 11. Påtaleret Stk. 1. Påtaleberettiget ifølge nærværende lokalplan er Fanø byråd. 12. Vedtagelsespåtegning Således midlertidigt vedtaget af Fanø byråd den 9. februar P.b.v. Tage E. jensen Borgemester / Svend E. Hornbak Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt Fanø byråd, den 15. juni 1987 Tage E. jensen Borgemester / Svend E. Hornbak Kommunaldirektør

10 10 Lokalplan 30 Fanø Kommune

11 Lokalplan 30 Fanø Kommune 11

12 12 Lokalplan 30 Fanø Kommune

13 Lokalplan 30 Fanø Kommune 13

14 14 Lokalplan 30 Fanø Kommune

15 Lokalplan 30 Fanø Kommune 15

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage LOKALPLAN NR. 52 Fanø Kommune For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage Oktober 1995 2 Lokalplan 52 Fanø Kommune GÆLDENDE FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDER GREGERSES DAL VED TORP PLANTAGE

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE PÅ NORDBJERGPLATEAUET PÅ ANHOLT INDLEDNING Dette hæfte indeholder husområde på Anholt. en lokalplan for et sommer- Lokalplanområdet er beliggende

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere