KOMMUNE. S]EJLl?LOD LOKALPLAN.. NR BOLIGOMRkDE CENTRALT I STORVORDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNE. S]EJLl?LOD LOKALPLAN.. NR. 50.21.97. BOLIGOMRkDE CENTRALT I STORVORDE"

Transkript

1 S]EJLl?LOD LOKALPLAN.. KOMMUNE NR BOLIGOMRkDE CENTRALT I STORVORDE

2 JNDHOLDSFORTEGN-ELSE Side 1 LOKALPLAN NR VEJ-LEDNING Side 2 REDEGQIRELSE Lokalplanens omrade Lokalplanens formi Omrtdets anvendelse Forholdet til anden planlaegning: Kommuneplanen Byggeioven LOKALPLAN _ Afsnit 1: Lokalplanens formr% Afsnit 2: Onuidets afgraensning Afsnit 3 : Omrfidets zonestatus Afsnit 4: Omrgdets anvendelse Afsnit 5: Matrikuhere forhold Afsnit 6: Vejforhold Afsnit 7: Bebyggelsens omfang og placering Afsnit 8: Bebyggelsens udseende Afsnit 9: Faellesarealer Afsnit 10: Retsvirkninger Afsnit 11: Vedtagelse Side 3 Side 3 Side 3 Side 3 Side 3 Side 4 Side 5 Side 5 Side 5 Side 6 Side 6 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 9 KORTBILAG Kortbilag nr. 1: Matrikelkort mil 1:2000 Kortbilag nr. 2: Bebyggelsesplan, skitseforslag m&l 1:250 Kortbilag n.r. 3:- Facader og snit, slcitseforslag rnti 1:250

3 LOKALPLAN VEJLEDNXNG N R I henhold til planloven har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokalplan, n5.r det er nodvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggorelse, inden storre byggeri, anlzegsarbejdeller udstykning ivarksattes. En lokalplan fastlagger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, veje, stier, beplantning m-v. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt omrade. Lokalplanen bestir af en redegorelse og selve lokalplanbestemmelserne. I redegorelsen fortalles kort om de eksisterende forhold inden for.og omkring 1okalplanomrAdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den ovrige planlagning. Form&t med lokalplanpligten er at opn% sammenhzng i planlzgningen og at inddrage borgerne i planlzgningen. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggores i mindst 8 uger. Herefter vurderer kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og aendringsforslag, hvorefter lokalplanen v&ages endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er narmere omtalt i lokalplanens afsnit 10. Indsigelser og bemarkninger afleveres til : SejIflod kommune, Teknik og Miljs, Stations&j Storvorde Tlf Sejlflod kommune er endvidere til disposition, hvis der onskes yderligere oplysninger og vejledning..

4 LOKALPLAN REDEG0RELSE NR REDEGJBRELSE Lokalplanens omride. Lokalplanen ornfatter matr.nr. 20k og 20m Storvorde by, Storvorde, der er den ejendom, hvorph det tidligere Hotel Storvorde er beliggende. Ejendommen afgranses mod arst og syd af Tofiherjvej, mod vest af Stationsvej, og mod nord af parcelhusgrun de. Omridet er vist pi kortbilag nr. 1. Lokalplanens omride er en de1 af det centeromride, som i kommuneplanen er betegnet Ce.1. i Storvorde. LokalrAanens formil. For-m&let med lokalplanen er at give retningslinier for omr&dets fremtidige anvendelse og udformning, her-under at sikre, at omriidet kan anvendes til boligbebyggelse. Omriidets anvendelse. Om.r%det, som ligger i byzone, har i mange gr varet anvendt til hotelvirksomhed 0.1. Denne anvendelse er oplwrt, og der er nu udtrykt nrnske om nedrivning af eksisterendde bebyggelse, med eftehlgende opgarelse af zldreboliger. Efier lokalplanens godkendelse, skal nedrivning, sarnt nybyggeri foretages i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det samme gaelder ved andret benyttelse af ejendomme inden for lokalplanom$det. _ Arealet vi1 lovligt kunne anvendes som hidtil, indtii det tages i brug til andet form%, i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Forholdet til anden plankeninp. KornmunetAanen. Omrfidet er i kommuneplanen udlagt til centerbebyggelse, og er betegnet Ce.1. i Storvorde. En anvendelse til beboelse, som er fastlagt ved naxvarende lokalplan, er i overensstemmelse med kommuneplanens gennerelle bestemmelser for centerbebyggelse. 3

5 LOKALPLAN REDEG0RELSE NR Byweloven. Den tatte bebyggelse krzever dispensationer fra visse af byggelovens Bygningsreglementets) bestemmelser. Det drejer sig om f.eks. bebyggelsens afstand og hojde i forhold til naboskel og vej, og til bebyggelse pi samme grund. Kommunalbestyrelsen kan pa grundlag af lokalplanen meddele dispensation fra de berorte bestemmelser i forbindelse med behandling af en konkret byggesag, n& dispensationen udelukkende vedrlarer forhold inden for IokalplanomrPldet. Dispensationer, som vedrerrer ejendomme uden for lokalplanomr&det, kan kun behandles efter szdvanlig procedure. Stsj forhold. Stnrj fra vej skal overholde de krav, som er opstillet i Miljrastyrelsens Vejledning om trafikstraj i boligomr&der. Den acceptable belastning i boligomrider er 55dB (A). Det er kommunalbestyrelses vurdering, at stsjkravene kan overholdes i de nye aeldreboliger.

6 LOKALPLAN NR SELJFLOD KOMMUNE FOR EN BOLIGBEBYGGELSE MELLEM TOFTH0JVEJ OG STATIONSVEJ I STORVORDE. I henhold til Lov om Planlagning af (Planloven) $ 13 fastsattes hermed falgende bestemmelser om anvendelsen af det centeromride i Storvorde, som er vist p& kortbilag 1. Omridet er i Kommuneplanen betegnet omride Ce.1. og er udlagt til centerbebyggel se. Omrddet er omfattet af de generelle bestemmelser for centeromrider. AFSNIT 1. Lokablanens formtl. Formaet med lokalplanen er, at fastlaegge de bestemmelser, som skal gaelde ved nedrivning af eksisterende bygninger, opfnrrelse af ny bebyggelse og anvendelse af ormadet. 1.1 Lokalplanen skal sikre: at at at at arealet kan anvendes til boligformal. vejadgangen sker pi hensigtsmsessig m&de. der ved nybyggeri opfixes en samlet bebyggelse, som pb harmonisk.&ide passer ind i lcvarteret. der skabes et bomiljar, der ud over de faciliteter, som naturligt findes pb grund af omrgdets centrale beliggenhed, ogsei giver beboeme en mulighed for lokalt udendnrrs fiellesskab. AFSNIT 2. Omr&dets aferaensning. 2.1 Lokalplanen afgraensesom vist pi kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 20k og 20m Storvorde By, Storvorde. AFSNIT 31 Omridets status. 3.1 Ornrgdet ligger i Byzone.

7 LOKALPLAN NR AFSNIT 4. OmrHdets anvendelse. 4.1 Omrddet rni kirn. anvendes til bofigforma1 med tat-lav bebyggelse. 4.2 Eksisterende bygninger nedrives. 4.3 Der opfsres en bebyggelse bestdende af 12 aeldreboliger med tillwrende mindre udhuse. Pg udendsrsarealer, fzlles opholdsarealer, ibnes mulighed for etablering af mindre lysthuse og drivhuse i forbindelse med evt. nyttehaver / krakkenhaver. AFSNIT 5. Matrikulaere forhold. 5.1 Der foretages sammenlaegning af de berlarte matr. nr. 20k og 20m Storvorde By, Stoworde. AFSNIT 6. Veiforhold. 6.1 Indlarsel / adgang til omradet skal ske fi-a kommunevejen Stationsvej. 6.2 Vej- og stiforbindelser anlaegges i henhold til konkret projekt, kortbilag 2, med adgang for giende, efter Kommunalbestyrelsen naxmere godkendelse. 6.3 I forbindelse med opfrarelse af nye boliger anlaegges 10 P-pladser inden for lokalplanomridet. AFSNIT 7. Bebwgelsens omfane OP nlacerine. 7.1 Bebyggelsesprocenten mh ikke overstige 40 for lokalplanomr&det som helhed. 7.2 Bebyggelsen skal opfrares i een etage. 7.3 Bebyggelsens hprjde mb ikke overstige 8,5 m over natruligt terraen. 7.4 Kommunalbestyrelsen kan i forbiidelse med behandling af et konkret projekt meddele dispensation fia de normale hrajde- og afstandskrav mellem bebyggelse inden for lokalplanplanomr~det. 7.5 Bebyggelse skal opfiares sh der dannes en karrebebyggelse langs omgivende veje. Der gbnes mulighed for at etablere opholdarealer / torvedannelser i henhold til kortbilag 2. 6

8 LOKALPLAN NR For at opni en sb god placering som muligt ved Tofhwjsvej s udmunding i Stationsvej, gbnes der mulighed for en andring i vejskellet, efter en af kommunalbestylsen narmere godkendelse. AFSNIT Bebvggelsens udseende. Ny bebyggelse skal udfnrres sb der der dannes en harmonisk helhed, inden for lokalplanomr?idet, og i sammenhang med omgivelseme. Beboelsesbygninger skal opfarres med en taghseldning pi 45 grader. Mindre udhuse, lysthuse og drivhuse kan opferres med anden taghaldning. Beboelsesbygninger skal opfixes i teglsten med tegltag. Der 5bnes mulighed for facadebehandling som puds / vandskurring, helt eller delvis, samt mindre facadepartier i lette konstruktioner. Andre udhuse, lysthuse og drivhuse kan opfsres i andre materialer som trae og eller glas Alle udvendige facader og tagflader skal inrvrigt opferres i materialer, hvis udseende kan godkendes af Kommunalbestyrelsen. Indenfor lokalplanomr~det mh ikke opwttes udvendige antenner, paraboler o.lign. AFSNIT 9. Faellesarealer. 9.1 Ikke bebyggede arealer udlzegges dels til private havearealer, dels til fzlles opholdsareaier og dels til adgangsvej og parkering, principielt i henhold til kortbilag 2, godkendt afkommunalbestyrelsen efier et konkret projekt. 9.2 Ved afgraxsning mellem boligers private haver, kan opsattes trrehegn, eller etableres skaermende beplantning. AFSNIT 10. Retsvirkninger I perioden fia lokalplanforslagets offentliggsrelse, og indtil den endelige lokalplan bliver vedtaget og offentlig bekendtgjort, har forslaget Ecrlgende retsvirkning for de ejendomme, som ligger inden for 1okaIplanen.s orwade: Den nuvaerende lovlige benyttelse af ejendommen rn& fortsatte som hidtil. Ejendommen mi ikke benyttes p& en m&de, som grar det vanskeligt, at gennemtire lokalplanen. Der er Gledes delvis stop for tilladelser til byggeri, udstykning og andre zndringer. 7

9 LOKALPLAN NR NS indsigelsesfiisten er udlerbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til byggeri, der ikke er i strid med lokalplanen NAr lokalplanen er endelig vedtaget og offentlig bekendtgjort, har den folgende retsvirkninger: Lovlig brug af ejendommen kan fortsztte som hidtil. Der er ingen pligt for grundejere og brugere til at gennemfnre lokalplanens bestemmelser. Endret brug, bebyggelse eller udstykning mh ikke stride mod lokalplanen. Lokalplanen fortranger pt-ivatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, som er i strid med lokalplanen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere Era lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper. Hvis der skal ske vasentlige afvigelser fia lokalplanen, skal der udarbejdes en ny lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan foretage ekspropriation af arealer indenfor lokalplanens omrbde, hvis det er afvasentlig betydning for planens gennemfiirelse. 8

10 LOKALPLAN NR AFSNIT 11. Vedtavelse. Ved vedtagelse af narvazrende lokalplan nr , erstattes og aflyses tidligere vedtaget lokalplan nr S%ledes vedtaget som forslag af Sejlflod Kommunalbestyrelse den 29. januar Sejlflod Kornmunalbestyrelse K. Schnoor Borgmester &a& Kommunaldirektrar SAledes endeligt vedtaget af Sejlflod Kommunalbestyrelse den 7. maj K. Schnoor Borgmester &a* Kommunaldirekterr

11 I zod \ 2F pf \ \ \ \ \ -. 6, 7fnl 1.I I I 1 I ET BOLIGOMR;iDE CENTRAL?: I STORVORDE KNUD RAVN-CHRISTENSEN LOKALPLAN NR LANDINSPEKTIZIR SEJLFLOD KOhfMUNE VBrstwzj 12A Storvorde. flf Fordtningen for Teknik og Miljm MATRIKELKORTKOPI 1:2000 KORTBILAG NR. 1

12 GRIJNDAREAL 3079 M I2 AZLDREOOLIGER a 65 hi < LOKALPLAN NR. SO KORT~ILAG NR. 2 12uDHuSE a 6M \ \ mi DK0RSEL BOLIGSELSKABET LEJERBO reldreboliger, STATIONSVEJ, STORVORDE EKSlS,. SKtiPARKERING 8 PLADSER %.. BEBYGGELSESPLAN SKITSEFORSLAG #,

13 ARKITEKTFIRMAET MA4 / PAR 1 OLE SBRENSEN a KROGH WJO WPlill P.., Y,,,3 4, K/S LOKALPLAN NR : KOR i llil<\g NR Eksist. parkering Fortov Bolig._.. : Have Udhus Fortov Parkering Vej Evt. Lysthus Fzellesareal Evt. fiyttchavcr SNIT I BEBYGGELSE STATIONSVEJ 2 Boliger Ton,,- 5 Boliger.. Torv 5 Boliger TOFTHQJVEJ GADEFACADE BOLIGSELSKABET ieldreboliger, LEJERBO STATIONSVEJ. STORVORDE FACADE OG SNIT SKITSEFORSLAG a

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Lokalplan nr. 857/l Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlagning tradte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

For et område til boligformål ved Billund bymidte

For et område til boligformål ved Billund bymidte For et område til boligformål ved Billund bymidte Teknisk afdeling August 1998 i Hvad er en lokalplan...... 2 Redeearelse Baggrund... 3 Beskrivelse af området...... 3 Beskrivelse af lokalplanen...... 4

Læs mere

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej«

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej« 1 Lokalplan 222 DDTritonvej«[Lokalplan 222 Lokalplanens område er beliggende vest for Minervavej i Paderup og syd for Tritonvej og omfatter et areal på ca. 48.000 m*. Inden for lokalplanens omrade kan

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.12. Skrillinge Øst. Januar 1999

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.12. Skrillinge Øst. Januar 1999 MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.12 Skrillinge Øst Januar 1999 KORTBILAG: Plantegning 01: med matrikler, lokalplanomridets udstraekning, byggefelter og facadelinier. Plantegning 02: med beplantning.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 4.18.10

Lokalplan nr. 4.18.10 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.10 Vesterkøb 8 Hedehusene/Fløng Etageboligbebyggelse, liberalt erhverv, udvalgsvarer 17.04.1990 Kongsbak Informatik HmJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN 4.18.10

Læs mere