Betinget købs- og entrepriseaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betinget købs- og entrepriseaftale"

Transkript

1 Aarhus Februar 2016 Sagsnr tb/mab/kkp Betinget købs- og entrepriseaftale Aalborg Kommune og [ ] Budolfi Plads, Aalborg

2 2/26 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Udarbejdelse af det planmæssige grundlag Ejendommen Servitutter Byggerettigheder Bebyggelsen Tekniske forhold Geotekniske forhold og forurening Fortidsminder Uforudsete omkostninger Parkering Byggeforhold Forsyningsforhold Etablering af byrummet Byggepligt Forbud mod videresalg Overtagelsesdagen Købesummen for byggerettigheder Betaling for udførelse af byrum (entreprisesum) Gæld uden for Købesummen Refusionsopgørelse Arbejdsklausul Uddannelsesklausul Lejemål Forsikring Erklæring i henhold til lov om sommerhus og campering Berigtigelse Betingelser for overdragelse af Ejendommen Købsaftalens bortfald Generelt Tvist Meddelelser Underskrifter... 25

3 3/26 Bilag Bilag 1 Udbudsbetingelser. Bilag 2 Kvalitetsprogram for udbud. Bilag 3 Projektforslag til byrum. Bilag 4 Teknisk program med bilag A-O. Bilag 5 Byggesagsbeskrivelse for byrum. Bilag 6 Forretningsorden for samarbejde mellem Aalborg Kommune og [ ]. Bilag 7 Tingbogsattester for matr.nr. 401a og 401b, Aalborg Bygrunde, af den [ ]. Bilag 8 Servitut om offentligt vejudlæg med tilhørende rids og vilkår for drift og vedligeholdelse af byrum. Bilag 9 Servituterklæringer for matr.nr. 401a og 401b, Aalborg Bygrunde, af den [ ], udarbejdet af landinspektør Stefan Overby, LE34, Aalborg. [Eftersendes] Bilag 10 Servitut om offentlige tilgængelige parkeringspladser. Bilag 11 Servitut om byggepligt og tilbagekøbsret. Bilag 12 Servitut om forbud mod videresalg i ubebygget stand. Bilag 13 Servitut om adgang til parkeringsplads på matr.nr. 390i, Aalborg Bygrunde. Bilag 14 Købers tilbud af [ ]. [De udkast til deklarationer, der udarbejdes, indgår efterfølgende i bilagsfortegnelsen.]

4 4/26 Mellem Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg ("Sælger") og [ ] ("Køber") er indgået denne betingede købs- og entrepriseaftale om ejendommene matr.nr. 401a og 401b, Aalborg Bygrunde ("Ejendommen") med den eksisterende P-kælder og byggeret til opførelse af i alt etagemeter samt pligt til at etablere nyt byrum på de nedenfor beskrevne vilkår ("Købsaftalen"). Aftalegrundlaget for overdragelse af Ejendommen og udførelse og etablering af nyt byrum udgøres af Købsaftalen med bilag. Hvis der måtte være uoverensstemmelse mellem Købsaftalen med bilag (udbudsmaterialet) og Købers tilbud (Bilag 14), gælder Købsaftalen med bilag forud. 1. Baggrund 1.1 Sælger har med henblik på at omdanne Budolfi Plads til et attraktivt og grønt byrum med aktiviteter og arrangementer, som tiltrækker byens borgere og gæster, og der med gør Budolfi Plads til et naturligt og centralt samlingspunkt, udbudt Ejendommen. 1.2 Sælger har på den baggrund gennemført et udbud af Ejendommen (Bilag 1). Køber afgav på den baggrund tilbud af den [ ] (Bilag 14). 1.3 Købers projekt for Ejendommen (Bilag 14) er blevet valgt, fordi [ ]. 2. Udarbejdelse af det planmæssige grundlag 2.1 Ejendommen er omfattet af den gældende kommuneplan. Den gældende kommuneplan kan ikke udgøre den planmæssige ramme for realisering af Købers projekt for Ejendommen.

5 5/ Efter indgåelse af denne Købsaftale skal Køber udarbejde lokalplanforslag samt kommuneplantillæg for Ejendommen med tilhørende miljøvurdering, i det omfang det er nødvendigt, til Aalborg Kommune som planmyndighed. Umiddelbart efter underskrift af Købsaftalen udarbejder Køber en tids- og aktivitetsplan for Købers tilvejebringelse af lokalplanforslag samt kommuneplantillæg. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal være fremsendt til Aalborg Kommune som planmyndighed senest den [ ]. 2.3 Lokalplanforslaget skal udarbejdes under hensyntagen til de retningslinjer og intentioner, der er beskrevet i denne Købsaftale, herunder det planmæssige grundlag, jf. punkt 2.1. Forslaget til lokalplan skal udarbejdes efter Aalborg Kommunes sædvanlige paradigme for udarbejdelse af lokalplan med de hertil hørende standarder. 3. Ejendommen 3.1 Ved Købsaftalen overdrager Sælger Ejendommen til Køber med henblik på, at Køber skal udvikle Ejendommen og realisere byudviklingsaktiviteter og boliger på Ejendommen, som forudsat ved Sælgers udbud af Ejendommen og i det af Køber udarbejdede tilbud (prospekt) på Ejendommen. 3.2 Ejendommen består af matr.nr. 401a, Aalborg Bygrunde, med et tinglyst areal på m 2, og matr.nr. 401b, Aalborg Bygrunde, med et tinglyst areal på m Ejendommen overdrages som to selvstændige matrikler. Hvis det for realiseringen af Købers projekt på Ejendommen er nødvendigt at sammenlægge de to matrikler og/eller udstykke Ejendommen i flere matrikler, påhviler dette, herunder omkostningerne forbundet hermed, Køber. 3.4 På den del af Ejendommen, der består af matr.nr. 401b, Aalborg Bygrunde, er der i dag opført en kontorejendom, der tidligere har været anvendt til bankdrift. Denne ejendom skal nedrives af Køber for at realisere projektet. Ejendommen er nærmere beskrevet i Bilag 4. Sælger har foretaget undersøgelse af, om Ejendommen er forurenet. Undersøgelsen fremgår af Bilag På den del af Ejendommen, der består af matr.nr. 401a, Aalborg Bygrunde, er der opført en parkeringskælder med parkeringspladser i selve parkeringskælderen og med parkeringspladser på dæk over parkeringskælderen samt en tidligere dagligvarebutik mod Vingårdsgade. Konstruktionen med parkeringskælder og dagligva-

6 6/26 rebutik er nærmere beskrevet i Bilag 4. Køber skal som led i realiseringen af projektet på Ejendommen indrette 98 moderne parkeringspladser i parkeringsanlæg samt ny dagligvarebutik under byrummet. Sælger forudsætter, at Køber nedriver den eksisterende bygningskonstruktion og efterfølgende opfører nyt parkeringsanlæg og dagligvarebutik. 3.6 Konstaterer Køber i forbindelse med nedbrydning på Ejendommen, at bygningerne er forurenet i et omfang, der overstiger, hvad Køber kunne eller burde have kendskab til på baggrund af de oplysninger, der fremgår af Teknisk program med tilhørende underbilag (Bilag 4), og disse forhold fordyrer nedbrydningen af Ejendommen, håndteres ekstraomkostningerne herved i overensstemmelse med andre uforudsete ekstraomkostninger, jf. punkt Servitutter 4.1 Ejendommen er beliggende på matr.nr. 401a og 401b, Aalborg Bygrunde. Som Bilag 7 vedlægges tingbogsattester af den 10. for Ejendommen. Som Bilag 9 vedlægges servituterklæringer af den [ ], udarbejdet af landinspektør Stefan Overby, LE34 Aalborg, omfattende Ejendommen. 4.2 Køber er forpligtet til at respektere de servitutter, der påhviler Ejendommen på tidspunktet for underskrift af Købsaftalen. 4.3 Køber er desuden forpligtet til at respektere, at der tinglyses følgende yderligere servitutter på Ejendommen: Servitut om offentligt vejudlæg med tilhørende rids og vilkår for drift og vedligeholdelse af byrum (Bilag 8) Servitut om parkeringspladser, jf. punkt 11 (Bilag 10) Servitut om byggepligt og tilbagekøbsret, jf. punkt 15 (Bilag 11) Servitut om forbud mod videresalg i ubebygget stand, jf. punkt 16 (Bilag 12) Servitut om adgang til parkeringsplads på matr.nr. 390i, Aalborg Bygrunde (Bilag 13) Andre servitutter med og uden pant, der er nødvendige og/eller sædvanlige i forbindelse med udstykning og gennemførelse af byggeriet samt servitutter, der lov-

7 7/26 ligt kan kræves tinglyst af offentlige myndigheder og koncessionerede virksomheder (forsyningsselskaber). 4.4 Efter underskrift af Købsaftalen udarbejder Sælger servitutter, som anført i punkt 4.3, som vil blive tinglyst på Ejendommen med Sælger som påtaleberettiget. 4.5 Sælger oplyser, at der Sælger bekendt ikke er utinglyste forpligtelser på Ejendommen. 5. Byggerettigheder 5.1 På Ejendommen skal der opføres i alt etagemeter, der fordeles således: Bolig m 2 Mulighed for bolig eller erhverv (liberalt erhverv/kontor) 970 m 2 Detailhandel og publikumsorienterede funktioner m 2 Dagligvarebutik m De nærmere krav til den opførte bebyggelse samt parkeringsanlæg fremgår af punkt 6, og de nærmere krav til byrummet fremgår af punkt Etagearealet opgøres i henhold til Bygningsreglement Bebyggelsen 6.1 Købers tilbud indeholder en beskrivelse af den påtænkte bebyggelse på Ejendommen. Køber skal etablere bebyggelsen i overensstemmelse med Købers tilbud (Bilag 14), herunder med hensyn til fordelingen og placeringen af arealet på forskellige brugergrupper. 7. Tekniske forhold 7.1 Bascon har på vegne af Sælger udarbejdet Teknisk program (Bilag 4), der beskriver de tekniske forhold, der er gældende for Købers arbejde på Ejendommen.

8 8/26 8. Geotekniske forhold og forurening 8.1 Sælger har forud for udbuddet af Ejendommen foretaget en undersøgelse af de geotekniske forhold på Ejendommen. Resultatet af den foretagne undersøgelse fremgår af Teknisk program (Bilag 4), punkt 2.5 og punkt Køber skal afholde omkostningerne til at overvinde de geotekniske hindringer, der fremgår heraf. 8.2 Sælger har forud for udbuddet foretaget en overordnet klassifikation af, om Ejendommen er forurenet. Resultatet af denne undersøgelse fremgår af Teknisk program (Bilag 4), punkt 2.6. Køber skal afholde omkostningerne til at fjerne den forurening, der fremgår heraf. 9. Fortidsminder 9.1 Køber skal påregne, at der i forbindelse med gennemførelse af projektet skal foretages arkæologiske undersøgelser og udgravninger, i det omfang det fremgår af Teknisk program (Bilag 4), punkt 2.7. Køber skal afholde omkostningerne hertil. 10. Uforudsete omkostninger 10.1 Konstaterer Køber hindringer til overvindelse af forurening i Ejendommen, jf. punkt 3.6, og til overvindelse af geotekniske forhold eller forurening på Ejendommen, jf. punkt 8, samt omkostninger som følge af fortidsminder, jf. punkt 9, der overstiger, hvad Køber på baggrund af de i medfør af denne Købsaftale modtagne oplysninger med rette kunne forvente, og fordyrer disse forhold Købers byggeri, udarbejder Køber en opgørelse over omkostningerne forbundet med overvindelse af disse forhold Hvis omkostningerne til overvindelse af disse uforudsete forhold samlet overstiger kr ekskl. moms, godtgør Sælger den del af omkostningerne, der overstiger kr ekskl. moms, jf. dog punkt 10.5 nedenfor Med henblik på at begrænse de samlede omkostninger til overvindelse af uforudsete forhold er Sælger berettiget til at deltage i forhandlinger med relevante myndigheder mv. Sælger er endvidere berettiget til at anvise afværgeforanstaltninger, der kan begrænse det samlede tab. Køber er forpligtet til at følge sådanne anvisninger.

9 9/ Køber er dog ikke forpligtet til at følge afværgeforanstaltninger for Ejendommen, som (i) medfører indskrænkninger i byggerettighederne, jf. punkt 5, eller som (ii) nødvendiggør ændringer i Købers byggeri på Ejendommen, som væsentligt fordyrer eller væsentligt forsinker byggeprocessen på Ejendommen Hvis det samlede refusionsbeløb efter dette punkt 10 med underpunkter, som Sælger er forpligtet til at betale til Køber, forventes at overstige 10 % af købesummen ekskl. moms, er Sælger berettiget til at træde tilbage fra Købsaftalen. Parterne er enige om at afklare dette spørgsmål tidligst muligt efter, at det forventede refusionsbeløb kan opgøres med henblik på at aftale, om Sælger vil udnytte retten til at træde tilbage på de i denne bestemmelse fastlagte vilkår. I så fald skal Sælger betale Køber de dokumenterede eksterne omkostninger vedrørende Ejendommen, som Køber har afholdt i tillid til opfyldelsen af Købsaftalen. Hvis Køber har betalt Købesummen, er Sælger forpligtet til at tilbagebetale Købesummen med tillæg af renter på 3 % p.a Købers krav efter dette punkt 10 med underpunker skal fremsættes skriftligt over for Sælger senest 1 år efter Overtagelsesdagen, jf. punkt 17, efter hvilket tidspunkt Købers krav bortfalder Udover hvad der fremgår af dette punkt 10 med underpunkter, påtager Sælger sig intet ansvar for Ejendommens geotekniske forhold og konstruktioner mv., forureningsmæssige stand, fortidsminder eller jordens bonitet i øvrigt Den ovenfor i punkt 10.1 til punkt 10.7 fastsatte begrænsning gælder tilsvarende for det arbejde, som Køber udfører med etablering af byrummet, jf. punkt Parkering 11.1 Køber skal i en konstruktion under byrummet etablere et parkeringsanlæg med minimum 98 parkeringspladser, hvoraf 4 parkeringspladser skal være handicapparkeringspladser. Parkeringsanlægget skal opfylde kravene beskrevet i Teknisk program (Bilag 4) Med henblik på at understøtte de kommende bylivsaktiviteter på Budolfi Plads skal mindst 98 parkeringspladser på Ejendommen være offentlige tilgængelige parkeringspladser. Køber skal herudover etablere parkeringspladser i overensstemmelse med den gældende P-norm. I det omfang P-normen ikke kan opfyldes ved anlæggelse af P-pladser i konstruktion eller kælder på Ejendommen, skal Køber i stedet indbetale til Aalborg Kommunes P-fond med et beløb, der p.t. udgør

10 10/26 kr pr. P-plads. Beløbet reguleres efter vedtægten for Aalborg Kommunes P-fond og nettoprisindekset Køber skal være berettiget til at opkræve sædvanlig betaling for benyttelse af de offentlige tilgængelige parkeringspladser. Betaling af P-afgift forudsættes at svare til den sædvanlige P-afgift inkl. moms (timetakst) for brug af offentlige og private parkeringspladser i Aalborg midtby på tidspunktet for parkeringsanlæggets ibrugtagning. Beløbet reguleres efter vedtægten for Aalborg Kommunes P-fond og nettoprisindekset Der tinglyses en deklaration på Ejendommen om offentlig tilgængelighed til de 98 parkeringspladser og de nærmere vilkår herfor, herunder opkrævning af P-afgift. 12. Byggeforhold 12.1 Forholdene af relevans for gennemførelse af byggeriet fremgår af Teknisk program (Bilag 4), punkt 3. Køber er ikke berettiget til uden forudgående aftale med Sælger at etablere byggeplads andre steder end angivet i Teknisk program (Bilag 4), punkt Forsyningsforhold 13.1 Købers rettigheder og forpligtelser i relation til forsyningsforhold fremgår af Teknisk program (Bilag 4), punkt Etablering af byrummet 14.1 Sælger har ved udbuddet af Ejendommen lagt stor vægt på, at der over parkeringsdækket og mellem byggefelterne etableres et nyt og for Aalborg by attraktivt byrum. Køber har ved afgivelse af tilbud på Ejendommen udarbejdet en beskrivelse af det byrum, som Køber vil etablere på Ejendommen, jf. Bilag 14. Købesummen, jf. punkt 18 nedenfor, er fastsat under hensyntagen til, at Køber etablerer det i Bilag 14 beskrevne byrum Byrummet skal - uanset indholdet af Købers tilbud (Bilag 14) - udføres således, at det overholder kravene i Projektforslag til byrum (Bilag 3), medmindre Parterne udtrykkeligt har aftalt, at kravene til byrummet, særligt Købers tilbud (Bilag 14), Projektforslag til byrum (Bilag 3) og Kvalitetsprogram for udbud (Bilag 2), skal fra-

11 11/26 viges. Byrummet skal udføres i overensstemmelse med Byggesagsbeskrivelse for byrummet (Bilag 5) For Købers udførelse af byrummet finder ABT 93 anvendelse, idet Køber er "entreprenør" og Sælger er "bygherre". Købers garanti i medfør af ABT 93, 6, beregnes på baggrund af Entreprisesum for Byrum, jf. punkt 19, i stedet for entreprisesummen. Garantien nedskrives i overensstemmelse med ABT 93, 6. Garantiens skal stilles senest 8 arbejdsdage efter, at betingelserne for Købsaftalen er opfyldt Køber skal påbegynde etableringen af byrummet i overensstemmelse med den af Køber i forbindelse med afgivelse af tilbud udarbejdede tidsplan. Køber skal færdiggøre byrummet senest [36] måneder efter Overtagelsesdagen, hvor byrummet skal være tilgængeligt for offentligheden, da der efter dette tidspunkt kun vil udestå afhjælpning af ikke væsentlige mangler Køber indkalder til afleveringsforretning jf. ABT 93, 28. Når byrummet er godkendt af Sælger, anses byrummet for at være afleveret og dermed taget i brug. Er der væsentlige mangler ved byrummet, er Sælger, jf. ABT 93, 28., stk. 2, berettiget til at afvise afleveringen Hvis byrummet ikke er etableret inden den i punkt 14.4 fastsatte frist, og forsinkelsen ikke skyldes forhold, der er opstået uden Købers skyld, over hvilke Køber ikke er herre, og som er upåregnelige for Køber, fx krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout eller hærværk, ifalder Køber en dagbod på 0,1 % af Entreprisesummen for byrummet pr. arbejdsdag, frem til byrummet er færdiganlagt og tilgængeligt for offentligheden. Bod efter denne bestemmelse og eventuel bod efter punkt 15.4 betales uafhængigt af hinanden og kan ikke modregnes i hinanden Byrummet skal være tilgængeligt for offentligheden og dermed også brugere af byrummet, der ikke har tilknytning til den bebyggelse, der etableres på Ejendommen. Tilgængeligheden skal være alle dage og alle døgnets timer. Indskrænkninger i tilgængeligheden må kun foretages efter nærmere aftale med Sælger og kun i de tilfælde, hvor arbejder i byrummet og lignende nødvendiggør indskrænkning er i tilgængeligheden Den fremtidige ren- og vedligeholdelse af byrummet, herunder sædvanlig fjernelse af sne og glatførebekæmpelse, påhviler Sælger. Dog påhviler det Køber i en periode på 1 år efter ibrugtagning af byrummet at forestå etableringsdrift af det grønne, dvs. plantedelen af projektet i form af bede og træer i overensstemmelse med Sælgers kvalitetskrav, jf. Kvalitetsprogram for udbuddet (Bilag 2). Konstateres

12 12/26 det i denne periode, at kvaliteten ikke lever op til den aftalte kvalitet, kan denne periode udvides med op til 2 år, således at den samlede driftsperiode løber op til 3 år Der vil forud for Overtagelsesdagen blive tinglyst en deklaration med Sælger som påtaleberettiget om købers forpligtelse til drift og vedligeholdelse af byrummet. 15. Byggepligt 15.1 Senest 3 måneder efter Overtagelsesdagen er Køber forpligtet til at indsende fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse/nedrivningstilladelse til gennemførelse af projektet på Ejendommen Senest 3 måneder efter, at Køber har opnået den nødvendige tilladelse til nedrivning, skal Køber have påbegyndt nedrivning af de eksisterende bygninger og have igangsat projektet Senest 36 måneder efter Overtagelsesdagen skal der foreligge ibrugtagningstilladelse, der ikke er hindrende for ibrugtagning af byrummet, jf. punkt 14 ovenfor, og samtlige byggerettigheder på felt 1, felt 2 og felt 3. Fristen udskydes, hvis en forsinkelse af ibrugtagningstilladelsen er en følge af forhold, der opstår uden Købers skyld, og over hvilke Køber ikke er herre, fx arkæologiske udgravninger, der overstiger det forudsatte, jf. Kvalitetsprogram for udbud (Bilag 2), usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout eller hærværk. Endvidere udskydes fristen, hvis forsinkelsen skyldes offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes Købers egne forhold Overholder Køber ikke tidsfristerne, som anført i punkt 15.3, eller det senere tidspunkt, som fristen måtte være udskudt til som følge af forhold, der er nævnt i punkt 15.3, ifalder Køber en bod på kr pr. påbegyndt arbejdsdag Hvis der ikke senest 3 måneder efter udløbet af fristen fastsat, jf. punkt 15.3, foreligger ibrugtagningstilladelse, skal Sælger være berettiget til at kræve Ejendommen tilbageskødet. Tilbageskødning skal ske på markedsvilkår og med respekt af de faktiske forhold, foretagne dispositioner og til en salgspris, der svarer til markedsprisen med fradrag af 25 %, således at markedsprisen fastsættes ved at lade to af hinanden uafhængige uvildige statsautoriserede ejendomsmæglere og valuarer udpeget af Danmarks Ejendomsmæglerforening vurdere markedsværdien. Markedsprisen fastsættes til gennemsnittet af de to vurderinger.

13 13/ Vurderingen foretages på grundlag af oplysninger om Ejendommens beliggenhed, grundareal, bygninger, tilbehør, udstyr, rettigheder og forpligtelser samt andre forhold, der påvirker Ejendommens værdi Ved ansættelse skal der tages hensyn til de priser, som - i tiden op til vurderingen - er opnået ved salg af ejendomme og byggerettigheder af tilsvarende art og karakter samt af tilsvarende beskaffenhed og beliggenhed i almindelig fri handel Køber skal i forbindelse med tilbageskødningen fremsende alt materiale udarbejdet af Køber og Købers rådgiver vedrørende projektering af bebyggelsen og udarbejdelse af lokalplan, hvilket Sælger skal være berettiget til at anvende til gennemførelse af et projekt på Ejendommen uden nogen for form for begrænsning eller forpligtelse over for Køber eller Købers rådgivere, idet Sælger dog er forpligtet til at respektere tredjemands, herunder rådgivernes, ophavsrettigheder mv Efter underskrift af Købsaftalen udarbejdes der en servitut med Sælger som påtaleberettiget, som skal tinglyses på Ejendommen, og som svarer til indholdet af punkt 15.1 til punkt Forbud mod videresalg 16.1 Køber er uden Sælgers samtykke uberettiget til at videresælge Ejendommen eller dele heraf uden at have realiseret projektet på Ejendommen i overensstemmelse med Købers tilbud (Bilag 14) Køber er dog berettiget til at videresælge Ejendommen, inden projektet er realiseret, hvis overdragelse sker til et selskab inden for Købers koncern. I tilfælde heraf skal den indtrædende køber være forpligtet til at indtræde i købsaftalen, og Køber skal indestå for samtlige forpligtelser i henhold til Købsaftalen, ligesom den af Køber stillede garanti, jf. punkt 18.3, skal omfatte den indtrædende købers forpligtelser i henhold til Købsaftalen [Køber er en juridisk person, og der kan alene ske overdragelse af den bestemmende indflydelse i selskabet, jf. lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), 10, hvis Sælger forinden har samtykket hertil.] 16.4 Inden Overtagelsesdagen udarbejdes der en deklaration om forbud mod videresalg, der tinglyses på Ejendommen forud for al pantegæld.

14 14/ Overtagelsesdagen 17.1 Overtagelsesdagen for Ejendommen er 8 kalenderdage efter udløbet af klagefrist over lokalplan, der muliggør realiseringen af Købers projekt på Ejendommen ("Overtagelsesdagen"). Indgives der klage over vedtaget lokalplan, og foreligger der ikke en afgørelse herom 1 år efter lokalplanens vedtagelse, optager parterne forhandling med henblik på at fastlægge eventuelle tilpasninger til Købsaftalen Uanset at Overtagelsesdagen er indtrådt, og at Køber har overtaget Ejendommen, er Sælger berettiget til at fortsætte driften af det på Ejendommen værende P- anlæg og oppebære indtægterne herfra mod at afholde de hermed forbudne omkostninger, indtil en uge inden Køber påbegynder nedrivningen af de på Ejendommen værende bygninger. Sælger skal med 14 dages varsel orienteres om, hvilken dag Køber påbegynder nedrivningen. 18. Købesummen for byggerettigheder 18.1 Købesummen for Ejendommen udgør kr. [ ] med tillæg af moms efter gældende regler Købesummen tillægges moms efter gældende regler Senest 5 arbejdsdage efter underskrift af Købsaftalen stiller Køber garanti svarende til [50] % af Købesummen med tillæg af moms efter gældende regler. Garantien skal stilles på anfordringsvilkår og være udstedt af et anerkendt dansk pengeinstitut. Garantien og garantistiller skal kunne godkendes af Sælger. Garantien ophører, når købesummen er deponeret På Overtagelsesdagen deponerer Køber Købesummen på deponeringskonto i Sælgers pengeinstitut, [ ], reg.nr. [ ], konto nr. [ ] Sælger udsteder senest 3 arbejdsdage før Overtagelsesdagen momsfaktura til Køber for Købers betaling, beregnet på baggrund af Købesummen Fra Overtagelsesdagen tilfalder renter af Købesummen Sælger. Købesummen og kontantdepot forrentes med den rente, som tilskrives deponeringskontoen.

15 15/ Den deponerede Købesum står til sikkerhed for ethvert krav, som Sælger måtte få mod Køber i henhold til Købsaftalen Den, der berigtiger handlen, er berettiget til ved træk på deponeringskontoen for et beløb, der ikke overstiger Købesummen, at foranledige betaling af følgende: Forfalden refusionssaldo i Købers favør. Beløb, som skal betales af Sælger eller modregnes i Købesummen. Sælgers andel af handlens omkostninger. Disse betalinger kan dog tidligst ske, når Købers adkomst er fri for præjudicerende anmærkninger, eller hvis depositar indestår for, at sådanne kan slettes Købesummen frigives til Sælger alene med fradrag af de anførte udgifter, når endeligt skøde på Ejendommen er tinglyst uden præjudicerende anmærkninger, dog tidligst på Overtagelsesdagen. 19. Betaling for udførelse af byrum (entreprisesum) 19.1 Entreprisesummen for etablering af byrummet udgør kr. [ ] ("Entreprisesum for Byrum") Entreprisesum for Byrum betales til Køber i takt med, at byrummet etableres. Der udarbejdes en rateplan for betaling af Entreprisesum for Byrum til Køber, jf. ABT 93, 22, stk. 4. Betaling i henhold til rateplanen forudsætter dog, at Køber har udført arbejde, der mindst svarer til summen af de frigivne beløb, således at der er tilført entreprisen værdi svarende til betalingerne. 20. Gæld uden for Købesummen 20.1 Køber overtager ingen gæld uden for Købesummen udover det, der fremgår af Købsaftalen. 21. Refusionsopgørelse 21.1 Med Overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende Ejendommens indtægter og udgifter. Refusionssaldoen betales kontant ved påkrav.

16 16/ Arbejdsklausul 22.1 Arbejdsklausul For arbejder, der udføres i medfør af punkt 14 ovenfor, skal arbejderne udføres efter principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, som er gældende for Købsaftalen Køber forpligter sig til at sikre, at de ansatte, dennes ansatte såvel som ansatte, der beskæftiges hos underentreprenører med henblik på Købsaftalens opfyldelse, har løn, herunder særlige ydelse, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der har fået overdraget Købsaftalen til udførelse. I så tilfælde hæfter Køber for opfyldelse af kravene, og det påhviler entreprenøren at påse, at bestemmelsen finder anvendelse Såfremt Køber ikke overholder bestemmelsen, er Sælger berettiget til at bestemme, at den pågældende afskæres fra at opnå fremtidige kontrakter af den nævnte karakter, indtil det er dokumenteret, at det pågældende forhold er bragt i orden Endvidere er Sælger berettiget til skriftligt at anmode Køber om at bringe forholdene i orden inden 15 kalenderdage. Kan Køber ikke inden fristens udløb dokumentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med denne bestemmelse, er Sælger fra fristens udløb berettiget til bod for manglende opfyldelse af klausulen. Boden fastsættes til 3 promille af Entreprisesum for Byrum pr. arbejdsdag, hvor klausulen ikke er opfyldt Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation Alle medarbejdere skal inden 4 uger efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis. Køber er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation.

17 17/ Krav til orientering om underentreprenører Sælger skal senest en måned inden Købers opstart af arbejdet skriftligt orienteres om, hvilke underentreprenører Køber anvender i forbindelse med opfyldelsen af Købsaftalen, ved angivelse af navn og CVR-nr./RUT-nr Køber skal endvidere på bygge-, drifts-, statusmøder eller lignende oplyse Sælger om, hvilke underentreprenører der befinder sig på arbejdspladsen i en forud defineret periode, samt eventuelt hvilket arbejde de udfører Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere Køber er forpligtet til at sikre, at såfremt Køber eller dennes underentreprenører har anmeldelsespligt til RUT-registret, at Køber eller dennes underentreprenører overholder deres forpligtelse Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen Der skelnes i denne arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse Dokumentation Køber har bevisbyrden for, at Købers forpligtelser i henhold til klausulen er overholdt, og Sælger kan på forlangende kræve at se dokumentation for Købers og dennes underentreprenørers overholdelse heraf. Sælger kan kræve dokumentation direkte fra Købers eller dennes underentreprenørers medarbejdere Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstkvittering, lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme, som Køber har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan Sælger i den konkrete sag anmode Køber om at fremsende andre relevante dokumenter Redegørelse Såfremt Sælger har en mistanke om overtrædelse, skal Køber efter påkrav fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen.

18 18/ Køber skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og/eller metoder de tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der indgår til opfyldelsen af Købsaftalen, er fremstillet. Sælger kan i den konkrete sag anmode Køber om at uddybe andre relevante forhold Frister Dokumentationen skal være Sælger i hænde senest 10 arbejdsdage efter Sælgers påkrav er afsendt. Redegørelsen skal være Sælger i hænde senest 15 arbejdsdage efter Sælgers påkrav er afsendt, medmindre andet konkret aftales. Fristerne kan dog maksimalt forlænges til 25 arbejdsdage for dokumentation og 30 arbejdsdage for redegørelsen Videregivelse af dokumentation Sælger kan efter en konkret vurdering videregive de indhentede informationer til SKAT, Arbejdstilsynet eller andre relevante myndigheder, såfremt videregivelsen vurderes at være af betydning for myndighedernes virksomhed Sælger kan efter en konkret vurdering videregive de indhentede informationer til politiet, såfremt der er mistanke om, at der er begået et strafbart forhold Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen Købers eller dennes underentreprenørers væsentlige overtrædelser af klausulen vil altid berettige Sælger til at ophæve aftalen om etablering af byrummet helt eller delvist Ifalder Køber nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages Køber ikke for pligten til at opfylde Købsaftalen Sanktioner Sælger er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Købers eller underentreprenørers ansatte Køber ifalder bod ved overtrædelse af klausulen. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til 3 promille af Entreprisesum for Byrum, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Købers vederlag.

19 19/ Kontrolbesøg Sælger vil i Købsaftalens løbetid løbende kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af klausulen. Sælger er ved kontrolbesøg berettiget til at kontakte enkelte medarbejdere direkte og uden Køber eller underentreprenørers mellemkomst Sælger er til enhver tid berettiget til at overlade udførelsen af sine beføjelser efter denne klausul til tredjemand. Køber eller underentreprenører kan ikke modsætte sig kontrolbesøg af tredjemand, der er antaget af Sælger til opgaven, ligesom Køber eller underentreprenører ikke kan nægte at udlevere dokumentation eller udarbejde redegørelser til denne tredjemand. 23. Uddannelsesklausul 23.1 Køber skal ved udførelsen af den i punkt 14 beskrevne opgave, byrummet, sikre, at mindst det krævede antal af de årsværk (1 årsværk = 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde Købsaftalen af såvel Køber som underleverandører - og entreprenører antaget af Køber - besættes med en eller flere praktikant(er)/lærling(e). En praktikant/lærling er en arbejdstager, med hvem Køber indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser, eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Køber kan vælge at beskæftige en eller flere praktikant(er)/lærling(e) i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer, som udføres af praktikanter/lærlinge, svarer til beskæftigelse af det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) i Købsaftalens løbetid. Køber kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) ved at overføre en (eller flere) praktikant(er)/lærling(e), som ved Købsaftalens indgåelse er ansat hos Køber til det arbejde, som Købsaftalen omhandler. Såfremt opgavens omfang efter Købsaftalens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk praktikanter/lærlinge tilsvarende. Det krævede antal årsværk lærlinge for de enkelte entrepriser udgør [5 %] af de skønnede fagrelevante arbejdstimer.

20 20/26 Eksempel: arbejdstimer x 10 % = 1,56 årsværk Forpligtelsen til at beskæftige det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) bortfalder, hvis Køber ikke er i stand til at finde en praktikant/lærling, som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med virksomheden. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis Køber kan dokumentere, 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter praktikanter/lærlinge på eller foretaget en passende annoncering i et andet EU land, og 2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra Køber ikke har set sig i stand til at formidle en praktikant/lærling til ansættelse Hvis Køber ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for Køber, kan Køber efter samtykke fra kommunen vælge at opfylde kravet om beskæftigelse af det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) ved at besætte stillingen med et tilsvarende antal ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af en lignende ordning for ledige i et andet EU-land (herefter også benævnt "praktikant"). Såfremt kommunen eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra Køber ikke har set sig i stand til at formidle en eller flere praktikant(er)/lærling(e) til ansættelse, bortfalder Købers forpligtelse til at beskæftige det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærlinge Køber skal på kommunens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærlinge er opfyldt Hvis der opstår uenighed om Købers manglende beskæftigelse, eller hvis Køber ikke opfylder sin pligt til at meddele, at der er manglende beskæftigelse af en eller flere praktikant(er)/lærling(e), kan kommunen forlange en uddybende redegørelse fra Køber. Hvis Sælger herefter fortsat finder Købers handling uberettiget, kan Køber meddeles, at den manglende beskæftigelse af en eller flere praktikant(er)/lærling(e) vil

21 21/26 blive betragtet som misligholdelse af Købsaftalen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af Købsaftalen, er kommunen berettiget til efter påkrav, a) at kræve en bod på DKK [5.000] pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant/lærling, som Køber efter Købsaftalen er forpligtet til at beskæftige, indtil Køber har afleveret behørig dokumentation, eller b) at ophæve Købsaftalen for så vidt angår etablering af byrum som misligholdt efter de bestemmelser, som i øvrigt er gældende for arbejdets udførelse Såfremt det kan konstateres, at Køber ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e), pålægges Køber en bod svarende til DKK [ ] pr. manglende årsværk praktikant. Såfremt Køber mangler at beskæftige 0,5 årsværk praktikant(er)/lærling(e), ifalder denne altså en bod på DKK [ ] Sælger vil i Købsaftalens løbetid løbende kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af klausulen. Sælger er ved kontrolbesøg berettiget til at kontakte enkelte medarbejdere direkte og uden Købers eller dennes underentreprenørens eller underleverandørers mellemkomst Sælger er til enhver tid berettiget til at overlade udførelsen af sine beføjelser efter denne klausul til tredjemand. Køber eller dennes underentreprenører eller underleverandører kan ikke modsætte sig kontrolbesøg af tredjemand, der er antaget af Sælger til opgaven, ligesom Køber eller dennes underentreprenører eller underleverandører ikke kan nægte at udlevere dokumentation eller udarbejde redegørelser til denne tredjemand. 24. Lejemål 24.1 Ejendommen overdrages fri for lejemål og andre brugsrettigheder.

22 22/ Forsikring 25.1 Det påhviler Køber at tegne en all risk forsikring, der dækker såvel etableringen af byrummet som opførelsen af det af Køber planlagte projekt. Forsikringssummen på all risk forsikringen skal mindst svare til summen af Entreprisesummen for byrummet og Købers entreprisesum for udnyttelsen af byggerettighederne. 26. Erklæring i henhold til lov om sommerhus og campering 26.1 Køber erklærer under henvisning til lov nr. 207 af den 7. juni 1972 og senere bekendtgørelse og lovbekendtgørelse nr. 920 af den 22. december 1989 om sommerhuse og campering, at Ejendommen skal anvendes i et erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af lovens 1, da Ejendommen erhverves med henblik på [ ]. 27. Berigtigelse 27.1 Handlen berigtiges af Sælger, der udfærdiger skøde, refusionsopgørelse mv., og som forestår tinglysning af skødet og de i punkt [ ] omtalte deklarationer og servitutter Af omkostninger ved handlens berigtigelse skal Køber betale tinglysningsafgift til skødet, deklarationer og servitutter og omkostninger til egen advokat. Sælger er forpligtet til at medvirke til, at tinglysningen gennemføres på den for Køber mest hensigtsmæssige måde Endeligt skøde udfærdiges af Sælger, og Køber er efter påkrav fra Sælger forpligtet til at tage endeligt skøde på Ejendommen uden unødigt ophold, når betingelserne herfor er opfyldt. 28. Betingelser for overdragelse af Ejendommen 28.1 Købsaftalen er fra Sælgers side betinget af: At Købsaftalen godkendes af Aalborg Byråd senest den 31. december At Køber stiller den i punkt 18.3 anførte garanti At der tilvejebringes en lokalplan, der muliggør realisering af projektet.

23 23/ At der udarbejdes en realiseringsplan, der kan godkendes af Sælger Hvis en eller flere af betingelserne ovenfor i punkt 28.1 ikke er opfyldt eller frafaldet af Sælger senest den 31. december 2017, kan Sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele Køber, at Købsaftalen er bortfaldet, uden at parterne kan gøre krav gældende mod hinanden i den anledning Købsaftalen er fra Købers side betinget af: At der tilvejebringes en lokalplan, der muliggør realisering af projektet Hvis betingelsen ovenfor i punkt 28.3 ikke er opfyldt eller frafaldet af Køber senest den 31. december 2017, kan Køber uden ugrundet ophold skriftligt meddele Sælger, at Købsaftalen er bortfaldet, uden at parterne kan gøre krav gældende mod hinanden i den anledning. 29. Købsaftalens bortfald 29.1 Køber skal ved Købsaftalens bortfald, herunder som følge af manglende opfyldelse af betingelserne, jf. punkt 28 ovenfor, vederlagsfrit udlevere det på dette tidspunkt værende projektmateriale vedrørende Ejendommen udarbejdet af Køber og dennes rådgivere. Dette gælder dog ikke, hvis Købsaftalens bortfald skyldes Sælgers forhold Sælger skal til enhver tid være berettiget til at benytte dette materiale, herunder ved et eventuelt genudbud af Ejendommen Hvis Sælger måtte blive mødt med berettigede immaterielle krav, herunder vedrørende brugsrettigheder, i anledning af materialet, er Køber forpligtet til at skadesløsholde Sælger i enhver henseende. Køber skadesløsholder Sælgers eventuelle udgifter forbundet med prøvelse af, om immaterielle rettigheder er berettigede, herunder retssager, advokatomkostninger og sagsomkostninger, og Køber er i muligt omfang berettiget til at indtræde i eventuelle sager desangående.

24 24/ Generelt 30.1 Alle bilag vedlagt Købsaftalen udgør en integreret del heraf. I tilfælde af modstrid mellem indholdet af Købsaftalen og bilag til Købsaftalen, har Købsaftalen forrang forud for bilagene Ingen ændringer til Købsaftalen og Købsaftalens bilag er gyldige, medmindre disse er skriftlige og tiltrådt af parterne Hvis en bestemmelse i Købsaftalen af en ret eller andet kompetent organ måtte blive anset for at være ugyldig, retsstridig eller ikke at kunne håndhæves i nogen jurisdiktion, skal den pågældende bestemmelse ikke anses for at være en del af Købsaftalen og skal ikke have indvirkning på håndhævelsen af den resterende del af Købsaftalen. Parterne er dog enige om at ændre Købsaftalen, således at intensionerne ved indgåelsen af Købsaftalen opfyldes bedst muligt Købsaftalen er underskrevet i to ligelydende eksemplarer, hvoraf hvert eksemplar skal betragtes som original Ingen bekendtgørelser vedrørende vilkårene for Købsaftalen skal ske af eller på vegne af nogen af parterne uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke, hvilket samtykke ikke unødigt skal tilbageholdes eller forsinkes. Sælger er dog berettiget til, uden Købers forudgående samtykke, at udlevere materiale, der er underlagt aktindsigt. 31. Tvist 31.1 Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med Købsaftalen, herunder tvister vedrørende Købsaftalens eksistens og gyldighed, skal afgøres ved Byretten i Aalborg med ankeadgang Tvister mellem Køber og Sælger, der udspringer af Købers udførelse af entreprisen med etablering af byrummet, jf. punkt 14, skal dog afgøres ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. 32. Meddelelser 32.1 Meddelelser i henhold til Købsaftalen skal være skriftlige og skal sendes til de nedenfor anførte adresser og til de anførte kontaktpersoner eller sådanne andre

25 25/26 personer, som parterne efterfølgende skriftlig meddeler den anden part skal være kontaktperson fremover Meddelelser til Sælger sendes til: Afdelingsleder Bettina Vitnes Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen, Juridisk Afdeling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby med kopi til: Advokat Torben Brøgger Bech-Bruun Advokatfirma Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 32.3 Meddelelser til Køber sendes til: [ ] med kopi til: [ ] 33. Underskrifter Dato: For: Aalborg Kommune Navn: Navn:

26 26/26 Dato: For: [ ] Navn: Navn:

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Betinget købs- og entrepriseaftale

Betinget købs- og entrepriseaftale Aarhus November 2016 Sagsnr. 020789-0092 tb/mab/kkp Betinget købs- og entrepriseaftale Aarhus Kommune og [ ] Grundareal ved Åboulevarden under Sankt Clemens Bro, Aarhus 2/16 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Betinget købsaftale. Havnearealerne Betinget købsaftale. mellem. Odder Kommune

Betinget købsaftale. Havnearealerne Betinget købsaftale. mellem. Odder Kommune Aarhus Juni 2016 Sagsnr. 029774-0362 tb/fkr/kkp mellem Odder Kommune og [ ] vedr. del af matr.nr. 22bo, Halling By, Halling, beliggende Havnegade 2, 8300 Odder (Havnearealerne) 2/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betinget købsaftale for Campusgrunden, Horsens

Betinget købsaftale for Campusgrunden, Horsens Betinget købsaftale for Campusgrunden, Horsens mellem Horsens Kommune og [ ] vedrørende 60.000 etagemeter byggeret til [formål anføres, når udbud er gennemført] på Campusgrunden, Horsens 2/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen Marts 2016 Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen 2/5 1. Forpligtelsen Totalentreprenøren skal sikre, at ansatte hos Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører,

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Betinget købsaftale. Strandvillagrundene Betinget købsaftale. mellem. Odder Kommune

Betinget købsaftale. Strandvillagrundene Betinget købsaftale. mellem. Odder Kommune Aarhus Juni 2016 Sagsnr. 029774-0362 tb/fkr/kkp mellem Odder Kommune og [ ] vedr. matr.nr. 23cc, 23cd, 23ce, 23cf, 23cg, 23ch, 23ci, 23cj, 23ck, 23cl, 23cm, 23cn, 23co og 23bø Halling By, Halling (Strandvillagrundene)

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Betinget købsaftale. mellem. Skanderborg Kommune. vedrørende Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg. Aarhus November 2016

Betinget købsaftale. mellem. Skanderborg Kommune. vedrørende Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg. Aarhus November 2016 Aarhus November 2016 Sagsnr. 019047-0041 jep/mab/cbl Betinget købsaftale mellem Skanderborg Kommune og [ ] vedrørende Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Ejendommen...

Læs mere

vedrørende del nr. 2 af matr.nr. 94, Skanderborg Bygrunde, Skanderborg, beliggende Adelgade 36, 8660 Skanderborg.

vedrørende del nr. 2 af matr.nr. 94, Skanderborg Bygrunde, Skanderborg, beliggende Adelgade 36, 8660 Skanderborg. Den bevaringsværdige del Aarhus Juli 2017 Sagsnr. 019047-0040 jep/jep/cbl 4.juli 2017 Betinget købsaftale mellem Skanderborg Kommune og [ ] vedrørende del nr. 2 af matr.nr. 94, Skanderborg Bygrunde, Skanderborg,

Læs mere

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår om Teknisk Rådgivning til konvertering af Fjernvarmekedler på Lygten Vejledning Alle elementfelter skal udfyldes. (dette er et elementfelt) Sidehoved opdateres ved udskift og ved gem som PDF, eller ved

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul Levering af dozer til ONM Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Poul Juul Hansen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012 Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller

Læs mere

Notat. Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter. BILAG til indstillingen DBH Bassin 7. Aarhus Kommune. Den 19. september 2012

Notat. Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter. BILAG til indstillingen DBH Bassin 7. Aarhus Kommune. Den 19. september 2012 Notat Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter BILAG til indstillingen DBH Bassin 7 Den 19. september 2012 Aarhus Kommune Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer Teknik og Miljø Bilag: Beskrivelse

Læs mere

Køberetsaftale. Mellem Horsens Kommune. Vedrørende køberet til matr. nr d og 1023 b, Horsens Bygrunde.

Køberetsaftale. Mellem Horsens Kommune. Vedrørende køberet til matr. nr d og 1023 b, Horsens Bygrunde. Køberetsaftale Mellem Horsens Kommune og Vedrørende køberet til matr. nr. 1023 d og 1023 b, Horsens Bygrunde. Indholdsfortegnelse Parterne Køberetten til Ejendommen, del 2 Vederlag for køberetten Godkendelse

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler.

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler. NOTAT Politik/retningslinjer for sociale klausuler 6. maj 2013 (revideret 28. september 2015) 1. Baggrund Som en del af selskabets eksterne personalepolitik har By & Havn vedtaget, at selskabets væsentlige

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem J. NR.: 104395 SAMARBEJDSAFTALE Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion ( Samarbejdsaftalen ) Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi & Ejendomme Sct. Anna Gade 5a 3000 Helsingør CVR-nr. 64502018 (herefter

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966. Offentligt udbud af ejendommen. matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby.

Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966. Offentligt udbud af ejendommen. matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby. Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966 Offentligt udbud af ejendommen matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby. I henhold til bekendtgørelsen nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune Ændring

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE. Mellem. Aarhus Kommune. Vedrørende Byvej 21 og 21A, 8330 Beder

BETINGET KØBSAFTALE. Mellem. Aarhus Kommune. Vedrørende Byvej 21 og 21A, 8330 Beder 15.3.17 BETINGET KØBSAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Vedrørende Byvej 21 og 21A, 8330 Beder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Ejendommen... 5 3. Købers bebyggelse... 5 4. Ejendommens stand... 6

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Tinglysningsafgift: Østergade kr Odense C Tlf J.nr S E R V I T U T

Tinglysningsafgift: Østergade kr Odense C Tlf J.nr S E R V I T U T Ejerlav: Matr.nr.: Kommune: Odense Bygrunde 2025a, 2025b, 2025e Odense Anmelder: LIFA A/S Tinglysningsafgift: Østergade 61 1660 kr. 5000 Odense C Tlf. 63136800 J.nr. 20165174 S E R V I T U T om tilbagekøbsret,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm

Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm HADERSLEV KOMMUNE Ejendomsudvikling Juni 2014 Acadre 14/15381 Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm Området er beliggende indenfor lokalplan 12.56.1-1. Der må i henhold til lokalplanen

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Bilag 1 - Erklæringer

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Bilag 1 - Erklæringer AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017-2020 Bilag 1 - Erklæringer Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere