Politisk analyse. Kommunerne og boligreguleringsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk analyse. Kommunerne og boligreguleringsloven"

Transkript

1 Politisk analyse Kommunerne og boligreguleringsloven Indhold 1. FORSLAG OM AFSKAFFELSEN AF BOLIGREGULERINGEN I RANDERS VEDRØRENDE DE BERØRTE EJENDOMME OG LEJEMÅL VEDRØRENDE BELASTNINGEN AF HUSLEJENÆVNET VEDRØRENDE LEJENIVEAUET VEDRØRENDE KOMMUNENS UDGIFTER TIL BOLIGSTØTTE VEDRØRENDE BOLIGSTANDARDEN VEDRØRENDE NYBYGGERIET AF BOLIGER VEDRØRENDE TABTE LEJERRETTIGHEDER SOM FØLGE AF AFSKAFFELSE AF BOLIGREGULERINGSLOVEN LEJERNES LO S OPSUMMERING... 7 Dette analysearbejde er udarbejdet i relation til en debat i Randers Byråd, der kulminerede ved et byrådsmøde den 19. maj Den kommunale rapport og andre dokumenter i den forbindelse, kan findes på (kommunen), (byrådsmødet) eller (den kommunale rapport).

2 1. Forslag om afskaffelsen af boligreguleringen i Randers Randers kommunalbestyrelse vedtog i foråret 2003 på Venstreborgmesterens initiativ at undersøge konsekvenserne af at afskaffe boligreguleringsloven, således at blandt andet lejefastsættelsen alene styres af lejeloven, dvs. det lejedes værdi. Til brug for denne beslutning udarbejdede et udvalg under kommunen en rapport omhandlende konsekvenserne. Denne blev sendt til høring, og følgende er vort høringssvar. 2. Vedrørende de berørte ejendomme og lejemål I rapporten side 5 anføres det, at i sager om lejens størrelse er det kun sagsbehandlingen for lejemål i ejendomme omfattet af den omkostningsbestemte leje, der vil blive berørt af en overgang fra reguleret til ureguleret kommune. Det anføres herefter, at de såkaldte småhuse, (ejendomme med mindre end 7 lejligheder) ikke er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje. Dette er korrekt, idet lejen i disse lejemål skal fastsættes efter det lejedes værdi. Men det er samtidig en vigtig pointe, at lejen ifølge boligreguleringslovens 29 C ikke væsentligt kan overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattede af reglerne i kapitel II - IV i boligreguleringsloven og hvor lejen er reguleret efter 7 (i denne lov). Dette betyder, at lejen i småhusene skal findes ved at sammenligne med sammenlignelige lejemål, hvor lejen er reguleret omkostningsbestemt. Det fremgår endvidere af 29 C, at såfremt der ikke findes sammenlignelige lejemål eller såfremt lejens størrelse for sammenlignelige lejemål må anses for atypisk, kan huslejenævnet i henhold til 40 indhente oplysninger om ejendommens driftsudgifter m.v., og på grund af disse oplysninger ansætte den leje, som ville kunne opkræves, hvis lejen beregnes efter 7 (den omkostningsbestemte leje). Disse bestemmelser betyder, at lejen i de såkaldte småhuse, selvom de ikke direkte er omfattet af den omkostningsbestemte leje, også fastsættes efter omkostningsbestemte principper. Hermed vil en overgang fra reguleret til ureguleret kommune også have virkning for småhusene i kommunen. Det er derfor forkert, når der på side 5 i konklusionerne gives det indtryk, at fastsættelsen af lejen i småhuse ikke vil blive berørt af en overgang fra reguleret til ureguleret kommune. Desværre viser den statistiske analyse i afsnit 4 i rapporten ikke antallet af storhuse og småhuse i kommunen. Lejernes LO kan imidlertid oplyse, at Boligministeriet i 1991 opgjorde antallet af udlejede lejemål i storhuse til Heraf må der antages, at lidt over halvdelen af lejemålene i den private udlejningssektor i Randers Kommune ligger i storhuse. Uanset denne sondring vil en overgang fra reguleret til ureguleret kommune jf. ovenstående have stor betydning for lejefastsættelsen i både småhuse og storhuse. Formuleringerne side 5 kunne give det indtryk, at der ikke vil være nogen virkning for småhusene ved at skifte til ureguleret kommune. Det er ikke tilfældet, både småhuse og storhuse skal efter boligreguleringslovens afskaffelse have fastsat lejen efter det lejedes værdi, uden på nogen måder at kunne fastsættes omkostningsbestemt.

3 Det fremgår nederst side 5, at der ved overgang til ureguleret kommune indtræder en fredningsper i- ode på 2 år for lejeforhøjelser efter det lejedes værdi. Sådan som afsnittet formuleres kunne det misforstås derhen, at lejeforhøjelser i Randers først vil træde i kraft om 2 år. Det er ikke tilfældet. Som det nævnes, regnes fredningsperioden fra det tid s- punkt, hvor der senest er trådt en lejeforhøjelse i kraft, bortset for forhøjelser, der skyldes stigninger i skatter og afgifter eller forbedringsforhøjelser, og det behøver ikke at betyde, at der går to år. Det afhænger af, hvornår udlejer sidst har anmodet om lejeforhøjelse. 3. Vedrørende belastningen af huslejenævnet Midt for side 6 i rapportens konklusion vurderes ændringen i antallet af besigtigelser som følge af overgang fra reguleret til ureguleret kommune. Hvor lejen tidligere efter de omkostningsbestemte regler kunne beregnes og fastsættes uden besigt i- gelse skal der nu, hver eneste gang en lejefastsættelse skal behandles af huslejenævnet, finde en besigtigelse sted. Det er derfor fuldstændig korrekt, når det anføres, at antallet af besigtigelser vil øges betydeligt, og det er også korrekt, at besigtigelsessager for huslejenævnet er mere tidskræve n- de end andre sager. Det er derfor helt uforståeligt for Lejernes Landsorganisation, at det side 7 øverst kan konkluderes "under forudsætning af et uændrede klageantal vil en overgang til lejelovens regler betyde en adm i- nistrativ lettelse for sekretariatet, men der kan muligvis opstå et flaskehalsproblem i huslejenævnet som følge af det øgede antal besigtigelser". Konklusionen må være det modsatte. En overgang til lejelovens regler vil med uændret klageantal betyde væsentlig øget administrativt byrde for sekretariatet, fordi hver eneste sag nu skal klares med en besigtigelse, hvor der før kunne foretages en sekretariatsberegning af den korrekte leje. Dernæst vil overgangen til lejelovens regler betyde, at udlejerne vil ski fte lejefastsættelsessystem i kommunen. Dette giver alt andet lige et øget antal klager. Forudsætningen om et uændret antal kl a- ger er for Lejernes Landsorganisation helt urealistisk. Henvisningen til forholdene i Herning Kommune har den afgørende begrænsning, som det også nævnes i rapporten, at erfaring erne ikke umiddelbart kan overføres til vurdering af de administrative konsekvenser i Randers. Dette skyldes ifølge rapporten, at det er uvist i hvilket omfang varslinger af huslejestigninger kan være udskudt i Herning som følge af den nævnte fredningsperi ode på 2 år. 4. Vedrørende lejeniveauet På side 8 i rapporten anføres, at det næppe, som følge af det store u dbud af 2 værelses lejligheder kan forventes, at en overgang til lejelovens regler vil medføre væsentlige prisstigninger for disse lejligheder. Det anføres "på udbudssiden er der ikke mangel på 2 værelses lejligh eder i Randers. Derimod er der mangel på attraktivt beliggende større lejligheder med 3-4 værelser på såvel lejer - og ejerboligmarked." Denne konklusion bygger på en række ejendomsmægleres vurdering nævnt på side 16 i

4 rapporten. Her påpeges, at der udbydes forholdsvis mange 2 værelses lejligheder og der er en dec i- deret mangel på større værelses lejligheder i midtbyen. Til vurdering af efterspørgselsforholdene i Randers har Lejernes Landsorganisation undersøgt prisudviklingen for ejerlejligheder. Ejerlejligheder er et substitut for lejeboliger for den del af mellemindkomstgruppen, der er uden store muligheder for at stå gunstigt til en almen bolig eller har gode forbindelser til en privat udlejer eller en andelsboligforening. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at prisudviklingen for to v æ relses ejerlejligheder i Randers på kvm er væsentligt højere end prisudviklingen for de lidt større ejerlejligheder på kvm. Således viser Realkredit Rådets statistik, at priserne på ejerlejligheder på mellem kvm er steget med 44 % i perioden 1. kvartal 1995 til 1. kvartal 2003, mens prisudviklingen for de større ejerlejligheder på kvm er steget med 35 %. Ejendomsmæ glerne kan derfor ikke have ret i, at der en relativt større efterspørgsel efter større boliger. Konklusionen må derfor være, at der ikke er nogen speciel indikation for, at lejestigningerne vil være mindre for to -værelses lejligheder end for de lidt stør re lejligheder. Herning kommunes erfaringer indtager en central rolle for rapportens vurdering af effekten af at afskaffe boligreguleringsloven. Sammenlignes prisstigninger på ejerlejligheder i Randers med prisstigninger på ejerlejligheder i Herning, viser Danmarks Statistiks opgørelse, at salgspriserne på ejerlejligheder i almindelig fri handel er steget med 43,4 % i Herning i perioden 1992 til 2001, mens priserne i Randers er steget med 72,5 %. Prisudviklingen i Herning har således været markant lavere e nd i Randers, hvorefter det må konkluderes, at der en lang stærkere efterspør gsel efter boliger i Randers end i Herning, og at huslejestigningerne ved en friere lejefastsættelse derfor vil være markant stærkere i Randers end i Herning. Det skal hertil bemæ rkes, at huslejenævnsformanden i Herning på trods af den markant lavere efte r- spørgsel af boliger i Herning alligevel på side 22 i rapporten konstaterer en stigning i lejeniveauet som følge af overgangen fra reguleret til ureguleret kommune. I Herning er lejeniveauet efter formandens oplysninger side 22 i rapporten skiftet fra kr. pr. kvm til kr. pr kvm. Det er en stigning på 40 %. Der er ikke noget, der indikerer, at denne stigning på længere sigt vil blive mindre i Randers, tværtimod. Lejelovskommissionens beregninger i 1996 viste at et frimarked, med udgangspunkt ejerboligpriserne midt 1990-erne, ville betyde lejestigningerne på 39 % i gennemsnit i regulerede kommuner (Lejeforhold, s.350). Stigningerne ville være større i store byer. Vismændene vurderede i 2001 med udgangspunkt i de højere ejerboli gpriser sidst i 90-erne disse gennemsnitsstigninger til 43 %, - undersøgelsen gælder også her de regulerede kommuner (Vi s- mændene forår srapport 2001, s 273, DØR, 2001). Jo højere ejerboligpriser, jo højere stigning ved fri leje.

5 Siden disse beregninger er udført, er huspriserne igen steget. Lejernes LO har på baggrund af ejerlejlighedspriser på 6069 kr. pr. kvm. i 1. kvt i Randers beregnet, at huslejen med fri leje vil kunne blive ca. 606 kr. pr kvm., hvis det nuværende niveau for ejerlejlighedernes priser er styrende for beregningen. I beregningen er anvendt samme tekniske pris - lejefaktor, som anvendt af Lejelovskommissionen, nemlig et forhold på 10 for et frimarked i et tyndt befolket område. Ifølge rapporten side 16 lå lejeniveauet i privat udlejning i Randers 1. jan på 414 kr. pr. kvm i årlig leje eks. varme. Reguleres denne leje med de omkostningsbestemte lejestigninger ifølge Socialministeriets undersøgelse jan betyder det et lejeniveau på pt. ca. 450 kr. pr. kvm. årligt. På sigt vil en overgang til det lejedes værdi derfor betyde en teknisk huslejestigning til omkring 600 kr. pr. kvm, eller 33 %. 5. Vedrørende kommunens udgifter til boligstøtte Det anføres på side 9 i rapporten, at boligstøttekontoret har oplyst, at en ændring i den kommunale udgift til boligstøtte i det private boligbyggeri stort set er proportionalt med ændringen i lejenivea u- et. Ved anvendelse af nøgletal fra økonomiministeriets lovmodel, har Lejernes LO beregnet, at en stigning i lejen på 150 kr. pr. kvm, dvs. ca. 33 %, vil betyde en stigning i kommunens udgifter til boligstøtte på 9 mio. kr. årligt. Ifølge kommunens oplysning vil en stigning i huslejeniveauet på 15 % medføre en stigning i kommunens udgifter til boligstøtte på ca. 2,9 mio. kr. Med andre ord, stiger huslejeniveauet 30 % vil kommunens udgifter til boligstøtte stige med 5,8 mio. kr. årligt. Dette ligger en del under det beløb Lejernes LO har beregnet. På side 9 citeres videre Lejelovskommissionens analyse, hvorefter de øgede udgifter til boligstøtte vil blive opvejet af en øget indkomst, selskabs og ejendomsavancebeskatning. Således at der vil blive tale om en vis offentlig netto indtægt. Lejernes LO forsøgte forgæves i Lejelovskommissionen, at få en næ rmere vurdering af de skøn fra skatteministeriet, der medførte denne konklusion. Som organisationen anførte i mindretalsudtalelsen til kommissionens betænkning er der i dette skøn så store usikkerhedsfakt orer, at resultatet lige såvel kan blive et underskud for det offentlige. Desværre har Skatteministeriet aldrig nogen fre m- lagt de bagvedliggende beregninger, fordi der alene var tale om et skøn fra ministeriet. Dernæst er det et pointe, at i det omfang de øgede skatteindtægter skal komme Randers Kommunes indbyggere til gavn, skal de beskattede udlejere være skattepligtige i kommunen. Kun en nærmere analyse af skattepligtens placering kan dokumentere dette punkt nærmere. Samlet set konkluderer Lejernes LO derfor, at det ikke er tilstrækkeligt doku menteret, at kommunens øgede skatteindtægter fra udlejerne som følge af lejeforhøjelserne vil opveje kommunens øg e- de boligstøtteudgifter. 6. Vedrørende boligstandarden På side 10 bemærkes, at det ved den omkostningsbestemte leje er muligt at få et afkast a f forbedringsudgifter, mens udgifter til vedligeholdelse ikke slå fuldt igennem på huslejeniveauet. Dette

6 kunne forlede læseren til at tro, at udlejeren ikke får dækket vedligeholdelsesudgifter på ejendo m- men. Det er imidlertid forkert, idet lejeren over den omkostningsbestemte leje betaler tvangshensættelser til vedligeholdelse. Det kan her bemærkes, at i forbindelse med det brede lejelovsforliget i 1995, var der enighed om, at henlæggelserne til vedligeholdelse nu har nået et niveau, som er tilstrækkeligt til at sikre den løbende vedligeholdelse af ejendommen. I det omfang, at der i ejendommen er opstået et vedligeholdelsesefterslæb skyldes det udlejerens manglende opsparing til vedligeholdelse. Lejernes LO deler ikke den opfattelse, at en overgang fra reguleret til ureguleret kommune vil fremme vedligeholdelse og modernisering af boligerne. Tværtimod vil udlejeren ikke længere have et incitament til at modernisere lejlighederne, idet udlejer kan opnå en højre leje uden at modernisere. Således som reglerne er indrettet i dag kan der nemlig kun opnås en højere leje, såfremt udlejeren moderniserer lejligheden. Når lejelovskommissionen antager, at et frimarkedssystem vil føre til øget vedligeholdelse af boligerne, er der her igen grund til at gøre opmærksom på Lejernes LO's mindretalsudtalelse. I et frimarkeds system vil det kun være en mindre del af boligerne, som vil blive godt vedligeholdt. Erf a- ringerne med fri lejefastsættelse i andre lande viser, at der vil være en gruppe af udlejere, der vil udleje ca % af bestanden med vedligeholdelsesmangler, fordi der simpelthen ikke er økonomi i at forbedre vedligeholdelsesstandarden af boligen. Det skyldes, at nogle udlejere vil koncentrere deres udbud til det segment af lejere, der ikke har en høj betalingsevne. 7. Vedrørende nybyggeriet af boliger På side 10 nævnes nybyggeriet i forbindelse med standarden af boliger i kommunen. Der er her grund til at påpege, at en højere leje i den private udlejningssektor vil begrænse bolige f- terspørgselen i kommunen. Som det forsigtigt anføres side 233 i Lejelovskommissionens rapport "Lejeforhold", 1997, vil en sådan lejeforhøjelse "på lidt længere sigt tendere mod at reducere n y- byggeriet". 8. Vedrørende tabte lejerrettigheder som følge af afskaffelse af boligreguleringsloven Boligreguleringsloven er ikke bare en fordel for lejerne, når det gælder huslejen. Den betyder også, at lejeren klart kan overskue, hvilken del af huslejen, der går til administration, vedligeholdelse, forsikringer, vicevært mv. Ligeledes kan lejerne bruge BRL 5 stk. 8, hvorefter der ikke ved lejemålets indgåelse lovligt kan aftales mere byrdefulde vilkår end de, der gælder for de øvrige lejere i ejendommen. Det burde være en selvfølgelighed, men det er faktisk muligt i uregulerede kommuner at aftale vilkår i lejekontrakten, som er anderledes og mere byrdefulde for en lejer, sammenlignet med de øvrige lejere. I de mindre kommuner er en stor del af de privatejede udlejningsboliger såkaldte småhuse, dvs. det er ejendomme med 1-6 lejemål, altså udlejede parcelhuse, husmandssteder samt mindre udlejningsejendomme. I kommuner, hvor boligreguleringsloven er gældende, har lejerne jf. BRL 29c den fordel, at huslejen skal fastsættes efter samme niveau som den omkostningsbestemte leje i stø r-

7 re ejendomme, alternativt som en beregnet omkostningsbestemt leje. Igen, det giver en lavere leje end hvis det var lejelovgivningen, der alene gjaldt i kommunen. For lejere af enkeltværelser gælder en udvidet lejebeskyttelse i regul erede kommuner. Ved moderniseringer har lejerne i regulerede kommuner mulighed for at kræve erstatningsbolig efter BRL 26, stk. 1, hvis forbedringen vil medføre en lejeforhøjelse, der sammen med lejeforhøjelsen for forbedringer i de sidste 3 år udgør mere end 152 kr. pr. kvm (år 2003). Det betyder, at lejerne er beskyttet mod at blive moderniseret ud af deres bolig. Sagen er, at lejerne nemlig i langt de fleste tilfælde ikke kan modsætte sig en modernisering, og ej heller den huslejeforhøjelse, der lovligt følger med. Boligspekulanter, som lever af at købe faldefærdige rønner og leje dem dyrt ud har det sværere, hvis boligreguleringsloven er gældende. Efter BRL 22, stk. 3 kan lejeren bruge huslejenævnet til at få lejenedsættelse for mangler. (Det kan man også ved brug af det lejedes værdi i le jeloven, men BRL's bestemmelser er mere direkte og effektive), og efter boligreguleringslovens 27, stk. 6 kan huslejenævnet i regulerede ko mmuner i forbindelse med forbedringsarbejder fastsætte en tidsfrist for arbejdernes fuldførelse. Endelig kan man efter BRL 60 i ekstreme tilfælde af vedligeholde l- sesmangler kræve, at Grundejernes Investering sfond udfører manglende vedligeholdelsesarbejder. Lejerne i regulerede kommuner har bedre mulighed for at stoppe fupmoderniseringer ved genudlejning af såkaldt gennemgribende forbedret udlejningslejligheder. 9. Lejernes LO s opsummering Afslutningsvis anførte vi i vort høringssvar følgende konklusion: Afskaffelse af huslejereguleringen vil løfte huslejeniveauet med 33 %. På længere sigt en d- nu mere. Huslejestigningerne vil være størst i de mindre lejligheder. Huslejestigningerne vil ramme de dårligst stillede indkomster. Boligsikringen vil maksimalt dække 15 % af stigningen. Afskaffelse af huslejereguleringen vil forringe lejernes rettigheder og beskyttelse Afskaffelse af huslejereguleringen vil sætte en stopper for al moderniseringsaktivitet. Huslejestigninger (ud over de løbende prisstigninger) skal altid modsvares af forbedringer af boligerne/ejendommene. Det rummer loven allerede gode muligheder for. Huslejestigninger vil give betydelige merudgifter for stat og kommune til individuel boligstøtte. Stiger huslejen med 150 kr. pr. kvm. koster det ifølge Lejernes LO's beregninger Randers kommune 9 mio. kr. i årlige øgede udgifter til individuel boligstøtte. Det er meget usikkert, hvor stor en del af den stigende boligstøtteudgift, der kan hentes ind igen i øget beskatning af udlejerne. Dette er heller ikke beregnet i kommunes rapport. Huslejenævnets administrationsomkostninger vil øges som følge af det stigende antal besigtigelser.

8 Huslejestigningerne vil give lejerne af udlejningsejendommene i kommunen en voldsom stor skattefri kapitalgevinst, fordi ejendomme stiger i pris. Derfor anbefalede det mindretal i Lejelovskommissionens, der var for den modererede frimarkedsmodel en følgelovgivning, hvor kapitalgevinsten blev beskattet. Det sker ikke, hvis Randers byråd gennemfører en deregulering isoleret fra en landpolitisk ændring af skattelovgivningen. Der er ingen grund til at frygte, at ingen vil investere i private udlejningsejendomme. Der er stor efterspørgsel efter udlejningsejendomme. Det viser prisudviklingen for disse ejendomme. Huslejereguleringen hindrer ikke nybyggeriet, tværtimod. Der er fri lejefastsættelse for ejendomme opført efter Stigende huslejer vil nedsætte lejernes boligforbrug, hvorfor behovet for nybyggeri falder jf. Lejelovskommissionens analyse 1997, s På denne baggrund kunne vi selvfølgelig ikke anbefale, at kommunen ophævde boligreguleringsl o- ven. Af: Økonom Jesper Larsen, Lejernes LO

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

Lejerne taber til boligejerne

Lejerne taber til boligejerne Politik// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne taber til boligejerne Ejendomsskatten står igen højt på den politiske dagsorden. Men få - også politikere - kan gennemskue, hvem der er vindere

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Lejlighedstype A-D: 70 m2

Lejlighedstype A-D: 70 m2 Side 1 af 5 Lejlighedstype A-D: 70 m2 Spørgsmål 1 Er der udført forbedringer 1 i lejligheden i perioden 1935 indtil 2015? Hvis nej: gå til lejlighedstype A Hvis ja: gå til spørgsmål 2 Spørgsmål 2 Er forbedringerne

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 18. juli 2015

- 2. Offentliggjort d. 18. juli 2015 - 1 Forældrekøb II. del. Fastsættelsen af lejen for boligen, der udlejes fra forældre til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt de grundlæggende skattemæssige forhold

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 59 Offentligt Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Henvendelse til Beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon 33 37 55 00 18.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes løbende

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE?

HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE? 1.0 Private lejeboliger HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE? Analyse af 27.645 fraflytninger i perioden 2008-2014 Side 1 20. oktober 2014 BAGGRUND DEAS har analyseret over 27.000 fraflytninger i perioden 2008-2014

Læs mere

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær-

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær- Udsendt Møde Protokoludskrift Huslejenævnet i den 5. den marts 23. 2015 lejerforening, mod Låsbybanke Emne 6, 1. værelse februar 8, 6000 2015 Udlejer, Lejer, Nicolai Larsen, Sankt Hedvigs Låsbybanke Vej

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse.

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen Nævn og Jura 11. november 2015 Sagsnummer 2015-0039350 /MM Dokumentnummer 2015-0039350-17 Silkegade 15, 1. mf., 1113 København K 2. huslejenævns afgørelse 2014-0105992 /

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

Markedet for lejeboliger i 2015

Markedet for lejeboliger i 2015 Ejendomsforeningen Danmark Markedet for lejeboliger i 2015 Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Agenda Den private boligudlejning opfylder boligbehov på

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Notat BO0102-00006 22-06-2017 (Friplejeboliger i lejede

Læs mere

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål et kludetæppe af Jakob Juul-Sandberg 1. Introduktion Siden 1. verdenskrig har dansk ret indeholdt særlige regler, der begrænser aftalefriheden

Læs mere

Det lejedes værdi i boliglejemål

Det lejedes værdi i boliglejemål i boliglejemål Jakob Juul-Sandberg Adjunkt, ph.d. Syddansk Universitet, Odense Baggrund Ph.d. afhandling»det lejedes værdi«en analyse af begrebet det lejedes værdi i forbindelse med huslejefastsættelsen

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Temahæfte om 5.2 moderniseringer

Temahæfte om 5.2 moderniseringer Temahæfte om 5.2 moderniseringer Et temahæfte om gennemgribende forbedringer af privatejede udlejningsboliger Dette hæfte omhandler de såkaldte gennemgribende forbedringer, som bliver mere og mere hyppige

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Lejer- og boligforhold i kommunerne. Om kommunale værktøjer i boligpolitikken

Lejer- og boligforhold i kommunerne. Om kommunale værktøjer i boligpolitikken Lejer- og boligforhold i kommunerne Om kommunale værktøjer i boligpolitikken Lejernes Landsorganisation August 2006 Indhold... SIDE FORORD...3 1. LEJELOV CONTRA BOLIGREGULERINGSLOV...4 2. GOD HISTORIE

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven 2008/1 BSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Informa(onsmøde 19. januar 2015 Scandic City, Århus Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Forhistorien Lejelovskommissionen i 1994 Nyt forsøg for ca. 8 år

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Anne Kristine Høj, specialkonsulent, og Jakob Roland Munch, specialkonsulent, Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Beregninger i artiklen dokumenterer, at de økonomisk

Læs mere

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007:

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: RETTEN I LYNGBY Udskrift af domben DOM Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: Ejendomsselskabet af 1911 A/S c/o Juristernes Økonomernes Pensionsk Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup mod Anne

Læs mere

13. Den fremtidige efterspørgsel efter privat boligudlejning

13. Den fremtidige efterspørgsel efter privat boligudlejning 13. Den fremtidige efterspørgsel efter privat boligudlejning Af lektor, cand.polit. Morten Skak, Institut for virksomhedsledelse og økonomi, SDU Antallet af private udlejningsboliger har været faldende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager 1 OVERSIGT INDLEDNING ENERGIBESPARELSER 1. En balanceret adgang

Læs mere

Private udlejningsejendommes budgetleje 2002 Januar 2003

Private udlejningsejendommes budgetleje 2002 Januar 2003 Private udlejningsejendommes budgetleje 2002 Januar 2003 Side 1 af 35 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Datagrundlaget... 8 3.1. Udvælgelse af ejendomme...8 4. Ejendommenes driftsforhold... 12 4.1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Juni 2009 Forslag Energibesparelser 1. Udførelse af energibesparelser

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Bolig i selskabets udlejningsejendom

Bolig i selskabets udlejningsejendom - 1 Bolig i selskabets udlejningsejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der får stillet en bolig til rådighed af selskabet, skal beskattes efter særlige, skærpede regler.

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Jakob Juul-Sandberg. Det lejedes værdi. 3. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Jakob Juul-Sandberg. Det lejedes værdi. 3. udgave Jakob Juul-Sandberg Det lejedes værdi 3. udgave : Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Jakob Juul-Sandberg Det lejedes værdi 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3507-6

Læs mere

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Ny udgave 2017 Boliglejemål 1 og 2 Lejefastsættelse Gå hjemmøde 2. februar 2017 Pernille Lind Husen juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Privat boligudlejning

Privat boligudlejning Privat boligudlejning - en glemt boligsektor på vej mod afregulering Privat boligudlejning er vigtig for mobiliteten på boligmarkedet. Det er en broget sektor, hvor økonomien en årrække har været baseret

Læs mere