BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5"

Transkript

1 BILAG 1: TIDSPLAN Version

2 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [ ]. For nærværende Bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal: Udfylde Tabel 1 - Tabel 4, som angiver en overordnet tidsplan for Transitions- og Videreudviklingsforløbets Etape II til III samt overordnet plan for s medvirken i Etaperne, herunder: o o o De overordnede aktiviteter, som Tilbudsgiver anser for relevante Kontrolpunkter i Etape II, hvor Tilbudsgiver kan fremvise fremskridt for Milepæle i Etaperne Udfylde Tabel 5 - Tabel 6, som angiver en detaljeret tids- og aktivitetsplan for Etape I (Afklaringsfasen) samt detaljeret plan for s medvirken i Etapen, herunder: o De detaljerede aktiviteter, som Tilbudsgiver anser for relevante o Milepæle i Etapen Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at antallet af rækker i tabellerne ikke udgør en egentlig a f- grænsning, og Tilbudsgiveren kan således tilpasse tabellerne efter behov. Tilbudsgiver skal, som Bilag 1.1 til nærværende Bilag, endvidere vedlægge en samlet grafisk illustration af den overordnede tidsplan for Projektet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til Bilag 1 anføres i forbeholdslisten og skrives ind med ændringsmarkering i selve Bilaget i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Der kan dog ikke tages forbehold over for bodsbelagte milepæle, jf. Kapitel III, som er at betragte som minimumskrav. Det bemærkes, at Kontrakten (forstået som Kontrakten uden Bilag) og Driftskontrakten (forstået som Bilag 7.2, Bilag 7.3 og Bilag 7.4) ligeledes er at betragte som minimumskrav, jf. udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver skal derfor sikre, at eventuelle forbehold til Bilag 1 ikke udgør et forbehold over for Kontrakten (forstået som Kontrakten uden Bilag) og Driftskontrakten (forstået som Bilag 7.2, Bilag 7.3 og Bilag 7.4). Om betydningen af vurderingen af tilbudsgivers besvarelse af instrukser og eventuelle forbehold til Bilaget henvises til udbudsbetingelserne. Ved besvarelsen skal Tilbudsgiver huske at anvende definitionerne i Bilag 0 og undgå at indføre egne begreber. Definitionerne i Bilag 0 skal anføres med stort begyndelsesbogstav. A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 2/13

3 Vurdering lægger ved evalueringen vægt på, at Tidsplanerne fremstår realistiske i: o forhold til de ressourcer, som stiller til rådighed, jf. Bilag 9. o forhold til de aktiviteter samt leverancer, der er i Etaperne, og det forhold, at der i Udviklingsog Transitionsforløbet både skal ske udvikling af Systemet samt transition til Leverandørens eget driftsmiljø. Tidsplanerne afspejler forståelse for, at Udviklings- og Transitionsforløbet består af både udvikling af Systemet samt transitionen til Leverandørens eget driftsmiljø. Tidsplanerne er robuste i form af, at der er afsat den fornødne tid til workshops, fejlrettelser, Intern Test og Prøver, der skal gennemføres, jf. Bilag 6, samt øvrige aktiviteter i Projektet. Tidsplanerne understøtter en løbende kvalitetssikring af dokumenter og leverancer, der først skal godkendes endeligt ved Overtagelsesprøven, evt. i forhold til de fastsatte kontrolpunkter, jf. Bilag 6. Nedenstående illustration viser de grundlæggende forventninger til leveranceforløbet. K1-4 i illustrationen refererer til kontrolpunkter, som ønsker indlagt i forløbet. Disse beskrives nærmere i Bilag 6. Etape I Afklaringsfase Etape II Udviklings- og Transitionsfasen Etape III Afslutnings- og Godkendelsesfasen (12 uger) 1/9-18 K2 Systemdesign Delleveranceprøve 1 Delleveranceprøve 2 Leveranceprøve Overtagelsesprøve Driftsprøve K1 Brugergrænseflade Prototype K3 Brugergrænseflade Endelig version Evt. klikbar K4 Godkendelse af Migreringsplan og -drejebog Pilotdrift i 3 kommuner Figur 1: Overordnet leveranceforløb A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 3/13

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Generelle krav til tidsplaner Beskrivelse af leveranceforløb Udviklings- og Transitionsforløbet Forløbet for Etape I Detaljeret tids- og aktivitetsplan for Etape I s medvirken i Etape I Forløbet for Etape II til III Overordnet tidsplan for Etape II til III s medvirken i Etape II til III Grafisk illustration Detaljeret tids- og aktivitetsplan for Etape II og III Ændring af tidsplanen Rapportering Bodsbelagte milepæle A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 4/13

5 1 Indledning Nærværende Bilag indeholder tidsplaner for gennemførelse af Projektet. I afsnit 2 beskrives de generelle krav til tidsplaner. I afsnit 5 beskrives de bodsbelagte milepæle. 2 Generelle krav til tidsplaner Leverandøren har ved Kontraktens indgåelse udarbejdet: En detaljeret tids- og aktivitetsplan for Udviklings- og Transitionsforløbets Etape I (Afklaringsfase), hvor samtlige aktiviteter, processer og milepæle er afspejlet, samt detaljeret plan for s medvirken i Etapen, jf. afsnit 2.2. En overordnet tidsplan for Udviklings- og Transitionsforløbets Etape II til III, hvor relevante aktiviteter, processer, kontrolpunkter og milepæle er afspejlet, samt en overordnet plan for s medvirken i Etaperne, jf. afsnit 2.3. Den detaljerede tids- og aktivitetsplan for Udviklings- og Transitionsforløbets Etape II indeholdende detaljeret plan for s medvirken i Etapen skal fremsendes til s godkendelse senest 10 Arbejdsdage, inden Afklaringsfasen er afsluttet. For øvrige Etaper i Projektet skal Leverandøren fremsende et udkast til detaljeret tids- og aktivitetsplan indeholdende detaljeret plan for s medvirken i Etapen til s godkendelse senest 20 Arbejdsdage før påbegyndelsen af Etapen. De i tidsplanerne angivne aktiviteter iværksættes af den anførte ansvarlige. Hvis der er angivet flere ansvarlige, er det den førstnævnte, der er den primært ansvarlige. Leverandøren skal tydeligt markere de aktiviteter, der anses for at være særligt risikobetingede i tidsog aktivitetsplanerne samt markere indbyrdes afhængigheder mellem aktiviteterne. I tidsplanerne skal det tydeligt fremgå, i hvilke aktiviteter skal medvirke, og skal på denne baggrund kunne skabe et overblik over s ressourcetræk. Leverandørens estimater vedrørende omfanget af s deltagelse i forbindelse med Kontraktens gennemførelse fastlægges nedenfor med reference til de i Bilag 9 beskrevne roller/kompetencer. 2.1 Beskrivelse af leveranceforløb Det overordnede leveranceforløb består, jf. Kontraktens kapitel IV, af et Udviklings- og Transitionsforløb, der er opdelt i tre Etaper. I Udviklings- og Transitionsforløbet foretages der en udvikling af Systemet i henhold til Leverancebeskrivelsen samt en transition af Systemet til Leverandørens eget driftsmiljø Udviklings- og Transitionsforløbet Udviklings- og Transitionsforløbet er opdelt i tre Etaper: Etape I: Afklaringsfasen Formålet med Afklaringsfasen er bl.a. at sikre, at Projektet bliver mobiliseret, herunder at Leverandøren og får fastlagt rammerne for det konkrete samarbejde og for at sikre, at Leverandøren opnår yderligere forståelse for og indsigt i s krav og behov. Umiddelbart efter kontraktunderskrift og efter dialog med Leverandøren meddeler A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 5/13

6 dato for påbegyndelse af Afklaringsfasen. Afklaringsfasen skal være påbegyndt senest 2 Arbejdsdage efter kontraktunderskrift. Etape I skal være gennemført og godkendt senest 12 uger fra kontraktunderskrift. Etape II: Udviklings- og Transitionsfasen I Etapen foretages der en udvikling af Systemet specificeret i Bilag 2.1 samt en transition af Systemet, herunder data fra det Eksisterende System, til Leverandørens eget driftsmiljø. I løbet af Etape II afvikles en række Delleveranceprøver, jf. Bilag 6. Etape II afsluttes ved s godkendelse af Leveranceprøven, jf. Bilag 6. Etape III: Afslutnings- og godkendelsesfasen I Etape III gennemføres henholdsvis Overtagelsesprøven og Driftsprøven, jf. Bilag 6. Etape III og dermed Udviklings- og Transitionsforløbet anses for afsluttet ved godkendt Driftsprøve. Overtagelsesprøven for Udviklings- og Transitionsforløbet skal være afsluttet og godkendt senest 14 måneder efter kontraktunderskrift. Driftsprøven for Udviklings- og Transitionsforløbet skal være afsluttet og godkendt senest 15 måneder efter kontraktunderskrift. 2.2 Forløbet for Etape I Detaljeret tids- og aktivitetsplan for Etape I Nedenfor angives den detaljerede tids- og aktivitetsplan for Kontraktens Etape 1. Planen indeholder alle nødvendige aktiviteter, der skal til for at gennemføre Projektets Afklaringsfase, ligesom alle lev e- rancer fremgår. [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive en detaljeret tids- og aktivitetsplan for alle relevante aktiviteter i Etape I. Planen skal tage højde for sædvanlige ferieperioder som efterårs-, jule- og vinterferie samt helligdage. Der gøres opmærksom på, at er lukket mellem jul og nytår og fredag efter Kr. Himmelfartsdag, samt har begrænset bemanding i juli måned. Tidsplan og aktiviteter, der involverer, skal derfor tage hensyn til dette. Opregningen nedenfor skal anses for at være vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktiviteter. Tilbudsgiver kan derfor i he n- hold til Kontrakten bytte rundt på aktiviteterne. En undtagelse er dog de bodsbelagte milepæle, jf. afsnit 5, idet tidspunktet for disse milepæle er minimumskrav. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at i afsnit 2.1.1, stiller krav om, at Etape I skal være gennemført og godkendt senest 12 uger fra kontraktunderskrift. Tilbudsgiver bedes ligeledes være opmærksom på, at der ved afslutning af Etape I skal foreligge opdateret Dokumentation i henhold til Bilag 4. Hvis aktiviteten gennemføres over en periode, skal Tilbudsgiver anføre både periodens start- og sluttidspunkt i kolonnen Tidspunkt regnet Afklaringsfasens start.] Forventet uge Kontraktens indgåelse Leverandør / Dag 0 Afklaringsfasens start Leverandør A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 6/13

7 [Dage] 1. møde i Afklaringsfasen mellem Leverandør og Eventuelle workshops med og dennes samarbejdspartnere modtager forslag til tilrettet Leverancebeskrivelse samt den aftalte dokumentation i henhold til Kontrakten og Bilag 4 s sidste dag for udtrædelse af Kontrakten som helhed, jf. Kontraktens punkt 14 Leverandør Leverandøren skal i rimelig tid forud for mødet fremsende dagsorden Leverandør Leverandøren Analyse og design af udvikling af Systemet påbegyndes Leverandøren/KOMBI T Foregår både i Etape I og II. modtager detaljeret tids- og aktivitetsplan samt plan for s medvirken for Etape II Leverandøren Senest 10 Arbejdsdage, inden Afklaringsfasen er afsluttet. godkender detaljeret tidsog aktivitetsplan samt plan for KOM- BITs medvirken for Etape II [Senest 12 uger] godkender Leverancebeskrivelse, plan for kritiske afhængigheder, systemdesign og øvrig dokumentation, der skal foreligge ved afslutning af Etape I, og godkender hermed afslutning af Etape I Tabel 1: Detaljeret tids- og aktivitetsplan for Etape I Bodsbelagt milepæl (Milepæl 1) s medvirken i Etape I I nedenstående tabel har Leverandøren angivet en detaljeret plan for s medvirken i Udviklings- og Transitionsforløbets Etape I. Aktiviteterne i den detaljerede plan for s medvirken skal være i overensstemmelse med den detaljerede tids- og aktivitetsplan for Etape I. [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive detaljeret plan for s medvirken i Etape I. I første kolonne (Rolle/kompetence) indsættes en af de i Bilag 9 angivne rolle. Antallet af personer indsættes i anden kolonne. I tredje kolonne angives specifikke aktiviteter, som fremgår af den detaljerede tidsplan eller, hvis der er tale om længerevarende allokering, angives en periode, der henviser til den detaljerede tidsplan. I sidste kolonne angives den procentdel af fuldtidsallokering, som hver per- A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 7/13

8 son allokeres til den angivne aktivitet eller periode. Procentdelen kan angives som 50% eller 100%. Det bemærkes, at s projektleder ikke kan allokeres af Leverandøren, og at udfyldelsen skal ske under hensyntagen til de fastsatte krav til s medvirken i Bilag 9.] Rolle/kompetence Estimeret antal personer Aktivitet eller periode Deltagelse i % af fuldtidsallokering Tabel 2: s medvirken i Etape I 2.3 Forløbet for Etape II til III Kontraktens kapitel IV beskriver de generelle principper for Leverancens udførelse samt formål og aktiviteter i de enkelte Etaper. Parterne fastlægger efter kontraktunderskrift det endelige indhold af den overordnede tidsplan, idet kontraktuelle milepæle skal være indeholdt, fx bodsbelagte milepæle, betalingsmilepæle og milepæle for Prøver. Såfremt udarbejdelsen af detaljerede tids- og aktivitetsplaner fører til en ændring af milepælene i den overordnede tidsplan, jf. afsnit 2.3, håndteres dette i henhold til Kontraktens bestemmelser om æ n- dringshåndtering. Se også afsnit Overordnet tidsplan for Etape II til III I nedenstående tabeller har Leverandøren angivet en overordnet tidsplan for Udviklings- og Transitionsforløbets Etape II til III. [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabeller angive en overordnet tidsplan for relevante aktiviteter i Kontraktens Etape II til III. Planen skal indeholde Tilbudsgivers forslag til kontrolpunkter i Etape II, som sikrer løbende dokumentation af fremdriften. Planen skal desuden tage højde for sædvanlige ferieperioder som efterårs-, jule- og vinterferie samt helligdage. Der gøres opmærksom på, at er lukket mellem jul og nytår samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag, samt har begrænset bemanding i juli måned. Tidsplan og aktiviteter, der involverer, skal derfor tage hensyn til dette. Opregningen nedenfor skal anses for at være vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktiviteter. Tilbudsgiver kan derfor i henhold til Kontrakten bytte rundt på aktiviteterne. En undtagelse er dog de bodsbelagte milepæle, jf. afsnit 5, idet tidspunktet for disse milepæle er minimumskrav. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at i afsnit 2.1.1, stiller krav om, at Overtagelsesprøven for Udviklings- og Transitionsforløbet skal være afsluttet og godkendt senest 14 måneder efter kontraktunderskrift, og at Driftsprøven for Udviklings- og Transitionsforløbet skal være afsluttet og godkendt senest 15 måneder efter kontraktunderskrift. Tilbudsgiver bedes ligeledes være opmærksom på, at der ved afslutning af hver Etape skal foreligge opdateret Dokumentation i henhold til Bilag 4.] Etape II Første møde i Etape II Leverandør A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 8/13

9 [Antal uger] [Antal uger] [Antal uger] [Max 10 uger fra kontraktunderskrift] Eventuelle workshops med og dennes samarbejdspartnere modtager Drejebog for Intern Test. godkender Drejebog for Intern Test 1. kontrolpunkt Leverandør afholder første brugervenlighedstest sammen med KOM- BIT Leverandør / Se Bilag 6 godkender 1. kontrolpunkt Se Bilag 6 2. kontrolpunkt Systemdokumentation færdiggjort og udleveret godkender 2. kontrolpunkt Se Bilag 6 Leverandør leverer testrapport og øvrigt materiale godkender Intern Test Se Bilag 6 3. kontrolpunkt Leverandør afholder anden brugervenlighedstest sammen med KOM- BIT. godkender 3. kontrolpunkt Se Bilag 6 modtager Drejebog for Delleveranceprøve 1 godkender Drejebog for Delleveranceprøve 1 Leverandøren gennemfører Delleveranceprøve 1 Leverandør leverer testrapport og øvrigt materiale for Delleverance 1 Se Bilag 6 godkender Delleverance 1 Se Bilag 6 Leverandøren leverer migreringsplan og -drejebog Kontrolpunkt 4 godkender migreringsplan og -drejebog for migreringstest Se Bilag 6 A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 9/13

10 modtager Drejebog for Delleveranceprøve 2 godkender Drejebog for Delleveranceprøve 2 Leverandøren gennemfører Delleveranceprøve 2 Leverandør leverer testrapport og øvrigt materiale for Delleverance 2 Se Bilag 6 godkender Delleverance 2 Se Bilag 6 modtager Drejebog for Leveranceprøve godkender Drejebog for Leveranceprøve Leverandøren gennemfører Leveranceprøve Leverandør leverer testrapport og øvrigt materiale Se Bilag 6 modtager detaljeret tids- og aktivitetsplan samt plan for s medvirken for Etape III Leverandør Senest 20 Arbejdsdage før Etape III påbegyndes godkender detaljeret tidsog aktivitetsplan samt plan for KOM- BITs medvirken for Etape III Tabel 3: Overordnet tidsplan for Etape II godkender Leveranceprøve og dermed afslutning af Etape II Etape III modtager klarmelding af Driftsmiljøet. modtager Drejebog for Overtagelsesprøve og Driftsprøve godkender Drejebog for Overtagelsesprøve og Driftsprøve Se Bilag 6 Leverandøren gennemfører Prøver A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 10/13

11 Leverandør leverer testrapport og øvrigt materiale godkender Dokumentation Jf. Bilag 4 [Max 14 mdr. fra kontraktunderskrift] godkender Overtagelsesprøve Bodsbelagt milepæl (Milepæl 2) Pilotdrift Leverandør Se Bilag Driftsprøve gennemføres Leverandør/ Se Bilag 6 [Max 15 mdr. fra kontraktunderskrift] godkender Driftsprøve Bodsbelagt milepæl (Milepæl 3) Tabel 4: Overordnet tidsplan for ETAPE III s medvirken i Etape II til III I nedenstående tabeller har Leverandøren angivet en overordnet plan for s medvirken i Udviklings- og Transitionsforløbets Etape II til III. Aktiviteterne i den overordnede plan for s medvirken skal være i overensstemmelse med de relevante aktiviteter i den overordnede tidsplan. [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabeller angive overordnet plan for s medvirken i Udviklings- og Transitionsforløbets Etape II til III. I første kolonne (Rolle/kompetence) indsættes en af de i Bilag 9 angivne roller. Antallet af personer indsættes i anden kolonne. I tredje kolonne angives spec i- fikke aktiviteter, som fremgår af den overordnede tidsplan eller, hvis der er tale om længerevarende allokering, angives en periode, der henviser til den overordnede tidsplan. I sidste kolonne angives den procentdel af fuldtidsallokering, som hver person allokeres til den angivne aktivitet eller periode. Pr o- centdelen kan angives som 50% eller 100%. Det bemærkes, at s projektleder ikke kan allok e- res af Leverandøren, og at udfyldelsen skal ske under hensyntagen til de fastsatte krav til s medvirken i Bilag 9.] s medvirken i Etape II Rolle/kompetence Estimeret antal personer Aktivitet eller periode Deltagelse i % af fuldtidsallokering Tabel 5: s medvirken i Etape II A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 11/13

12 s medvirken i Etape III Rolle/kompetence Estimeret antal personer Aktivitet eller periode Deltagelse i % af fuldtidsallokering Tabel 6: s medvirken i Etape III 2.4 Grafisk illustration Leverandøren har ved Kontraktens indgåelse udarbejdet en samlet grafisk illustration af den overordnede tidsplan for Projektet, jf. Bilag 1.1. Parterne aftaler efter kontraktunderskrift, i hvilket omfang den grafiske illustration skal anvendes som projektværktøj i forbindelse med Projektets gennemførelse. [Tilbudsgiver bedes udarbejde og vedlægge et Bilag 1.1 til nærværende Bilag, der indeholder en samlet grafisk illustration af Projektet, herunder aktiviteternes forventede varighed og relationer.] 2.5 Detaljeret tids- og aktivitetsplan for Etape II og III Leverandøren skal i samarbejde med udarbejde detaljerede tids - og aktivitetsplaner samt plan for s medvirken for hver Etape, der følger efter Etape I, jf. Kontraktens punkt Såfremt udarbejdelsen af tids- og aktivitetsplaner fører til en ændring af milepælene i den overordnede tidsplan, jf. afsnit 2.3, håndteres dette i henhold til Kontraktens bestemmelser om ændringshåndtering. Der henvises i øvrigt til Bilag 4 (Dokumentation). Parterne arbejder i det daglige efter de detaljerede tids- og aktivitetsplaner. I forbindelse med Afklaringsfasen beslutter Leverandøren og, hvilken form de detaljerede tids- og aktivitetsplaner endeligt skal have. 3 Ændring af tidsplanen Ændring af tidsplaner i dette Bilag kan kun ske i overensstemmelse med Kontraktens punkt 10.4 og Kontraktens kapitel X. Ved ændringer, som påvirker tidsplanen, opdaterer Leverandøren såvel tidsplanen som relevante Bilag til dette Bilag. 4 Rapportering Kravene til rapportering vedrørende risiko for forsinkelser i tidsplanen fremgår af Bilag 4. A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 12/13

13 Milepæl 3 Milepæl 2 Milepæl 1 Bilag 1: Tidsplan 5 Bodsbelagte milepæle Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at afsnit 5 om bodsbelagte milepæle udgør et minimumskrav, som Tilbudsgiver ikke kan tage forbehold over for Såfremt bodsbelagte milepæle overskrides, vil Leverandøren blive bodspålagt i overensstemm else med Kontraktens punkt Bod samt bodsbelagte milepæle fremgår af nedenstående tabel. Bodsbelagte milepæle godkender Leverancebeskrivelse, plan for kritiske afhængigheder, systemdesign og øvrig dokumentation der skal foreligge ved afslutning af Etape I, og godkender hermed Etape I godkender Overtagelsesprøve godkender Driftsprøve Tabel 7: Bodsbelagte milepæle Bod Boden udgør 0,03 % af Kontraktsummen per Dags overskridelse i de første 10 Dages overskridelse, og herefter udgør boden 0,05 % af Kontraktsummen per Dags overskridelse. Den samlede bod for overskridelsen af denne milepæl kan ikke overstige 4% af Kontraktsummen. Boden udgør 0,03 % af Kontraktsummen per Dags overskridelse i de første 10 Dages overskridelse, og herefter udgør boden 0,05 % af Kontraktsummen per Dags overskridelse. Den samlede bod for overskridelsen af denne milepæl kan ikke overstige 4% af Kontraktsummen. Boden udgør 0,03 % af Kontraktsummen per Dags overskridelse i de første 10 Dages overskridelse, og herefter udgør boden 0,05 % af Kontraktsummen per Dags overskridelse. Den samlede bod for overskridelsen af denne milepæl kan ikke overstige 4% af Kontraktsummen. A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 13/13

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kundens deltagelse... 4 1.1 Liste over nødvendige medarbejdere fra Kunden... 4 1.2 Liste over kunderelaterede aktiviteter... 4 2. Andre forhold... 5 Side

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal på baggrund af kravene hertil i kontrakten med bilag, herunder bilag 1, udarbejde en hovedtidsplan, der omfatter implementering

Læs mere

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9: Samarbejdsorganisation INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 12 angiver krav til leverancevederlag, betalingsplan m.v. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Afklaringsfasen generelt... 4 3. Fremgangsmåde... 4 4. Afklaringsfasen mere detaljeret...5 5. Detaljeret beskrivelse

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TRANSITIONSPROJEKTET...3

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 4 - Kontraktens faser

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 4 - Kontraktens faser EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 4 - Kontraktens faser INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. KONTRAKTENS FASER... 3 3. LEVERANDØRENS YDELSER I TRANSITIONSPROJEKTET... 3 4. AFKLARINGSFASEN...

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version

Bilag 1 Tidsplan Version Bilag 1 Tidsplan Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II - ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version

Bilag 1 Tidsplan Version Bilag 1 Tidsplan Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Kontraktbilag 05 Prøver og Dokumentation Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. OVERTAGELSESPRØVEN...3

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

Bilag E Implementering

Bilag E Implementering Bilag E Implementering (Bilaget ligger også på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser som en word-fil) Tilbudsgivers besvarelse vil indgå i evalueringen af delkriteriet Service,

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Kravspecifikationen er udformet med vekslende tekstuel beskrivelse af behov og krav og de relevante behov og krav.

Kravspecifikationen er udformet med vekslende tekstuel beskrivelse af behov og krav og de relevante behov og krav. 18. marts 2013 KMJ NOTAT SAPA Udbudsbilag Til brug for SAPA udbudsforretning udarbejdes følgende bilag: Bilag 0 Definitioner I dette bilag vil de definitioner som benyttes i kontrakten og på tværs af bilagene

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Driftskontrakt. Krav til kundens medvirken og øvrige forudsætninger. Bilag 10

Driftskontrakt. Krav til kundens medvirken og øvrige forudsætninger. Bilag 10 Krav til kundens medvirken og øvrige forudsætninger Bilag 10 Vejledning til Leverandøren i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Den samlede Leverance benævnes Systemet. Bilaget er overordnet opdelt i

Læs mere

BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION

BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgivers samarbejdsorganisation bør bestå af personer med følgende kvalifikationer og kompetencer: Kompetence til

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

J.nr SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag

J.nr SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Bilag 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 Bilag 1 Tidsplan... 5 1. Indledning... 5 2. Frist for bevillingsmæssig

Læs mere

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.]

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.] Bilag 8 Vederlag Indholdsfortegnelse 1. VEDERLAG... 3 2. KUNDENS KRAV TIL VEDERLAG OG PRISER... 4 2.1 Fordeling af omsætning... 4 2.2 Betaling af engangsvederlag for etablering af Løsningen.... 4 2.3 Betaling

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Vedr. Udbud af Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2-systemet udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S Spørgsmål og svar

Vedr. Udbud af Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2-systemet udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S Spørgsmål og svar Den 31. august 2016 Ref.: PERJOR/JADL Journalnr. 16-0311-000002 Vedr. Udbud af Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2-systemet udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 096-171719 Spørgsmål

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Indhold underbilag 14 B Oversigt over prøve- og testtyper 14 B Oversigt

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 7 - Samarbejdsorganisation

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 7 - Samarbejdsorganisation EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 7 - Samarbejdsorganisation INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. KRAV TIL SAMARBEJDSORGANISATION... 3 2.1 Projektgruppe... 3 2.1.1 Leverandørens deltagelse

Læs mere

Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE

Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE 4. marts 2014 Vejledning til brug af skabelon: Aftalen skal tilpasses den konkrete snitflade. Som minimum

Læs mere

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4d: Leveranceaftale til brug ved direkte tildeling Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Direkte tildeling vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 8 - Vederlag og priser

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 8 - Vederlag og priser EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 8 - Vederlag og priser INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. GENERELT VEDRØRENDE PRISER... 3 3. VEDERLAG... 3 3.1 Engangsvederlag... 3 3.2 Løbende vederlag...

Læs mere

DataHub 31572-10. Bilag 01 - Tidsplan. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31572-10. Bilag 01 - Tidsplan. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub Bilag 01 - Tidsplan 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 30-06-2010 01-07-2010 DATE XRDA ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Bilag 3 - Leverancer

Bilag 3 - Leverancer Bilag 3 - Leverancer 1 Leverancen... 2 2 Leverancens omfang... 3 3 Rederileverancer... 3 4 Tidsplan... 4 5 Samarbejde... 4 6 Underskrifter... 5 Underbilag 3.1 Ekstraarbejder... 6 Underbilag 3.2 Afleveringsprotokol...

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

BILAG B VEJLEDENDE SKABELON TIL LEVERANCEAFTALE

BILAG B VEJLEDENDE SKABELON TIL LEVERANCEAFTALE Rammeaftale vedrørende udfasning af Kritiske IT-løsninger Bilag B Vejledende skabelon til leveranceaftale BILAG B VEJLEDENDE SKABELON TIL LEVERANCEAFTALE 4. marts 2014 Vejledning til brug af skabelonen:

Læs mere

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt Uddannelsesudvalget L 101 - Bilag 3 Offentligt Bilag 11 - Prøver Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen i folkeskolen 28. juni 2005 Connecting Business & Technology Devoteam Fischer

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T Kontraktudkastet skal ikke udfyldes i forbindelse med tilbudsgivningen Udkastet er alene medtaget for, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen er bekendt med det kontraktlige rammer for den

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4c: Leveranceaftale til brug ved miniudbud Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Miniudbud vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Opgave

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

Spørgsmål til udbudsdokumenterne

Spørgsmål til udbudsdokumenterne Spørgsmål til udbudsdokumenterne I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsdokumenterne og svar herpå. Listen opdateres løbende. 15.03.2016: Besvarelse af spørgsmål 7-28. Nr.

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern

Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern Notat 14. december 2017 J.nr. 2017-7596 Kontor: Koncernkommunikation og Kanaler Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern Initialer: AK Nr. Dato for

Læs mere