Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning"

Transkript

1 Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er i november 2004 udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd, PAR og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. 1. Parterne 1.1 Undertegnede CPR./CVR.nr. v/ i det følgende kaldet klienten, og 1.2 medundertegnede bygherrerådgiver CVR.nr. v/ i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået følgende aftale: 2. Opgaven 2.1 Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand ved bygherrerådgivning vedrørende 2.2 Til opgaven er knyttet følgende underrådgivere CVR.nr. 2.3 Klienten har herudover knyttet følgende øvrige rådgivere til opgaven CVR.nr. 2.4 Som klientens projektleder er udpeget fra. Som projekteringsleder er udpeget fra projekterende rådgivers virksomhed. 3. Aftalegrundlag 3.1 Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89 med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende aftale. PAR og FRI s ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Følgende klientmateriale

2 Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 2 af 6 April Andet 4. Rådgiverens ydelser 5. Klientens ydelser 6. Tidsfrister 7. Økonomisk grundlag for opgavens løsning 8. Honorar 9. Udlæg 10. Udbetaling af honorar og udlæg 11. Ansvar Rådgiverens samlede ansvar i henhold til nærværende aftale kan ikke, uanset antallet af skader, overstige i alt kr. 12. Forsikring Rådgiveren har tegnet professionel ansvarsforsikring i 13. Tvister 14. Særlige bestemmelser 15. Bilag 1. ABR Ydelsesbeskrivelsen for Klient: Dato: Rådgiver Dato:

3 Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 3 af 6 April 2006 Vejledning til aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og Praktiserende Arkitekters Råd, PAR, november Generelt Aftaleformularen og følgende vejledning er udformet med henblik på aftaler om bygherrerådgivning. I vejledningen er der redegjort for forhold, der specielt skal iagttages i forbindelse hermed. Hvis bestemmelserne i ABR 89 ønskes fraveget, skal det fremgå af aftalen, jfr. ABR 89, pkt og Klienten og rådgiveren bør dog være meget tilbageholdende hermed, jf. Boligministeriets cirkulæreskrivelse nr. 30 af til ministerier, styrelser og kommunalbestyrelser, cirkulære nr. 120 af om byfornyelse, bekendtgørelse nr. 500 af 2002 om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. og cirkulæreskrivelse nr af om indgåelse af partneringaftaler. ad. 1.1 Er der enighed om, at én eller flere personer står for den aftalte ydelse, jfr. ABR 89, pkt , anføres navnet/navnene her. ad. 2.1 Oplysninger til individualisering af opgaven anføres f.eks. projektets navn og art, beliggenhed og ca. bruttoetageareal. ad. 2.2 Her nævnes de underrådgivere, som rådgiveren har indgået aftale med i forbindelse med opgaven. ad. 2.3 Her nævnes de øvrige tekniske eller andre rådgivere, som bygherren har knyttet til opgaven, jfr. ABR 89 pkt ad. 2.4 Om udpegning af projekteringsleder, se ABR 89 pkt , og ad. 3.1 Der er henvist til PAR og FRI s ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2003, og der kan evt. henvises til Byggeri og Planlægning 2006 i aftaleformularen, såfremt man udfører ydelser, der er omfattet af denne ydelsesbeskrivelse. ad. 3.2 Her anføres det grundlag for opgaven, som klienten giver rådgiveren samtidig med aftalen f.eks. ideoplæg af. Grundlaget skal være entydigt angivet. Såfremt klienten skal tilvejebringe yderligere materiale anføres dette under pkt. 5.

4 Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 4 af 6 April 2006 ad. 3.3 Omfatter aftalen udbud, må det anføres, og evt. hvilken projekteringsfase samt evt. hvilken licitationsform, der skal danne grundlag for udbud. ad. 4 Bygherrerådgivning omfatter som udgangspunkt de i PAR og FRI s ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2003 beskrevne ydelser, men det konkrete omfang vil afhænge af nærmere beslutninger om byggeprojektets gennemførelse bl.a. om udbuds-, entreprise- og samarbejdsformer. De ydelser, som rådgiveren skal præstere, jf. ABR 89 pkt , anføres med henvisning til de relevante termer og punkter i PAR og FRI s ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2003 og evt. for Byggeri og Planlægning 2006, som er nævnt i aftalens pkt Beskrivelsen af omfanget skal være specifikt og præcist, også især for så vidt angår deltagelse i forhandlinger, byggemøder samt i workshops og styregruppemøder i forbindelse med partnering, selvom det er svært at definere på forhånd. Såfremt der stilles krav om andre ydelser såsom rådgivning i driftsfasen, i forbindelse med inventar og udstyr, i forbindelse med projektering, udførelsen eller andre ydelser omtalt i DANSKE ARK s og FRI s ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2006 under kap. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8, skal det præciseres. I modsat fald er disse ydelser ikke omfattet af aftalen. I det omfang bygherrerådgiveren skal udøve kontrol med den projekterende tekniske rådgiver og/eller entreprenør, bør der tages stilling til omfanget af kontrollen, og honoraret bør afspejle dette. I det omfang bygherrerådgiveren ønskes tilknyttet med henblik på at udføre ydelser vedrørende aflevering, herunder mangellister, bør det fremgå af aftalen og afspejles i honoraret, da ydelsen normalt leveres af fagtilsynet/byggeledelsen. Fuldmagtens omfang - og dermed bygherrerådgiverens kompetence - skal præciseres fx ved ekstraarbejder. Honoreres rådgiverens bistand efter to eller flere forskellige honorarberegningsprincipper, jfr. pkt. 8, anføres de ydelser, der honoreres efter samme honorarform, samlet. Såfremt klienten kan forudse, men endnu ikke har afklaret, et behov for udvidelse af rådgiverens bistand, kan der medtages bestemmelse om eventuel udvidelse af bistanden. I bestemmelsen anføres tillige, om udvidelsen skal ske ved påtegning på nærværende aftale eller kan ske ved anden skriftlig tilkendegivelse. ad. 5 Klientens ydelser er beskrevet i ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2003 og for Byggeri og Planlægning Klientydelser - udover de i ydelsesbeskrivelserne nævnte - skal anføres særskilt. ad. 6 Aftalte tidsfrister for rådgiverens ydelser, og for de klientoplysninger, der er en forudsætning herfor, anføres, herunder den påregnede varighed. Det er uhensigtsmæssigt at aftale dagbøder i henhold til ABR 89 pkt

5 Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 5 af 6 April 2006 ad. 7 Her anføres den eventuelt forud aftalte økonomiske ramme, som opgaven skal søges løst indenfor, jfr. ABR 89 pkt og Det skal anføres, ved hvilket indeks rammen er fastsat, og hvordan rammen reguleres. Der skal derfor ved de enkelte overslag anføres oplysninger om, hvad overslaget omfatter samt oplysninger om, hvorvidt overslaget er en dags dato pris eller indeholder skøn over prisudviklingen frem til et givet tidspunkt. Der kan i aftalen fastsættes en variationsgrænse for overslaget. ad. 8 Honoraret for ydelser, jfr. aftalens pkt. 4, som honoreres efter samme beregningsprincip, anføres samlet. Ved fast honorar eller honorering efter medgået tid reguleres honoraret for den del af arbejdet, der udføres senere end 12 måneder efter tilbudsdagen. Indeks og evt. timesats ekskl. moms anføres. Der henvises til standardforbeholdet. Statslige indgreb eller ændringer af offentlige bidrag mv., som har medført ikke uvæsentlige mereller mindreudgifter for rådgiveren, vil medføre regulering af timesatserne. Såfremt aftalen udformes med henblik på en eventuelt udvidelse af bistanden, bør om muligt indgås aftale om honoreringsform. Særligt fastsat honorar for transporttid medtages under dette punkt. Er intet anført honoreres efter medgået tid. Timesats ekskl. moms anføres. ad. 9 Hvad der er udlæg fremgår af ABR 89, pkt ad. 10 Honoraret udbetales á conto månedsvis bagud, jfr. ABR 89, pkt Ved for sen betaling beregnes en morarente og gebyr efter bestemmelserne i renteloven, jf. bekendtgørelser nr. 601 af og nr. 743 af I henhold til ABR 89 pkt. 3.4 skal der i visse tilfælde udarbejdes en udbetalingsplan. ad. 11 Hvis ABR 89 s regler om ansvar ved fejl og forsømmelser anvendes, er det unødvendigt at indføje yderligere ansvarsbestemmelser i aftalen. En anførelse af at rådgiveren hæfter efter dansk rets almindelige erstatningsregler er ikke i overensstemmelse med ABR 89, pkt. 6 om ansvar. Det økonomiske ansvar fastlægges og anføres her, jf. ABR 89 pkt Ansvarsbegrænsningen bør altid angives med et maksimum beløb. Hvis bygherrerådgiveren påtager sig juridisk rådgivning, fx jf. ABR 89 pkt , må ansvaret i forbindelse hermed præciseres i aftalen, og rådgiveren bør knytte en juridisk rådgiver til sig. Rådgiverens forsikringsdækning af juridiske ydelser bør afklares.

6 Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 6 af 6 April 2006 ad. 12 Klienten bør i aftalen sikre sig, at opgaven er dækket af en ansvarsforsikring, jf. ABR 89 pkt ad. 13 I følge ABR 89 pkt. 9 vil tvister som udgangspunkt skulle indbringes for Byggeriets Voldgiftsret. Rene honorartvister, jf. ABR 89, pkt , kan imidlertid søges afgjort ved et af organisationerne etableret rets-, honorar- eller responsumudvalg. For så vidt tvisten vedrører et arkitekthonorar kan konflikten søges løst ved AA s retsudvalg. For så vidt tvisten drejer sig om et ingeniørhonorar, kan honorarspørgsmålet indbringes for IDA s Rets- og responsumudvalg. ad. 14 Her kan indføjes bestemmelser, som ikke har kunnet placeres under de foranstående punkter eller uddybende kommentarer. Bestemmelse om eventuel sikkerhedsstillelse, jf. ABR 89, pkt. 3.4, anføres under dette punkt. Behov for specialrådgivning, der måtte anses for nødvendig, fastlægges, jf. ABR 89, pkt Endvidere træffes aftale om, hvorvidt denne bistand betales direkte af klienten eller som udlæg, jf. ABR 89, pkt e). Eventuelle aftaler om transport på honorar anføres. Eventuel særlig aftale om EDB-programmer anføres. Ad. 15 Eventuelle bilag bør dateres og vedlægges aftalen, og fremsendes inden underskrivning. ABR 89 skal gives til alle private bygherrer. Dok.nr

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING mellem Frederiksberg Boligfond Dahlerupsgade 5, 4. 1603 København V CVR.nr. 43407511 (herefter bygherren ) og medundertegnede [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brug af såvel det samlede indhold som de enkelte dele af aftaleskabelonen er uden ansvar for MR.

Brug af såvel det samlede indhold som de enkelte dele af aftaleskabelonen er uden ansvar for MR. MR's standardskabelon for konsulentaftaler Aftaler, som indgås mellem kunder og medlemmer af MR, skal være i overensstemmelse med intentionerne i MR's kodeks for brancheetik, god forretningsskik samt MR's

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere