xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx"

Transkript

1 xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 18. marts 2013 fra advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anmodes Retsog Responsumudvalget om at besvare et spørgetema i ovennævnte sag. Anmodningen var bilagt: Spørgetema udarbejdet af advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 14. marts 2013, incl. bilag: 2. Honoraraftale med xxxxxxxxxxx 5. Honoraropgørelse extraarbejde xxxxxxxxxxx 16. Brev af 16. januar 2002 fra xxxxxxxxxxx vedrørende aflevering 35. Brev af 13. marts 2001 bl.a. vedrørende honorar fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx III. Revideret beskrivelse af 10. juli 2001 fra xxxxxxxxxxx Retten i xxxxxxxx/ Udskrift af dombogen/ Dom afsagt den xx. maj Sagen er herefter optaget til behandling og som det er kutyme, sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvor udvalget efter bedste evne og overbevisning vedtog følgende besvarelse af de stillede spørgsmål: For Østre Landsrets 18. afd. verserer under sags nr. xxxxxxxx ankesagen

2 xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxx 2) Rose Huse A/S og 3) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx var arkitekt og xxxxxxxxxxxxx ingeniør på en byggesag i 2001, vedrørende opførelse af et individuelt projekteret enfamiliehus på adressen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hvor sagsøgerne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx var bygherre. Både arkitekt og ingeniør har bopæl i xxxxxxxx, ingeniøren på xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og arkitekten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, og arkitekt og ingeniør har samarbejdet hver især som selvstændige virksomheder, i en lang årrække forud for 2001, i forbindelse med opførelse af enfamiliehuse og har i hvert fald i et tilfælde i fællesskab med to andre ejere, hvoraf den ene var xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ejet en anden virksomhed i byggebranchen, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Arkitekten blev involveret i bygherrens ønske om opførelse af et enfamiliehus via ingeniøren, og de aftaler, der foreligger skriftligt mellem parterne, foreligger på den måde, de er beskrevet i vedlagte doms angivelse i sagsfremstillingen, side 3 med aftalen med xxxxxxxxxxx og side 4 med aftalen med arkitekten. Byggeriet blev opført i fagentreprise i 2001 og blev overtaget af bygherrerne med udgangen af 2001 med væsentlige mangler, jf. herved beskrivelsen i dommen. Det er under sagen dokumenteret ved fremlæggelse af årsrapporter og ved afgivelse af forklaring fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, at xxxxxxxxxxxxxxx fra 1997 har været drevet med underskud, med negativ egenkapital, og at selskabet og xxxx xxxxxxxxx ikke i 2001 var omfattet af nogen professionel ansvarsforsikring. Det må lægges til grund, at der foreligger adskilt rådgivning, og at ingen af rådgiverne er i noget formelt skriftligt aftaleforhold med hver andre. På ovenstående grundlag og på grundlag af dommens angivelse af faktum og vedlagte bilag ønskes Responsumudvalgets besvarelse af følgende spørgsmål, idet Responsumudvalget anmodes om at præcisere i sin besvarelse de fakta, der er lagt til grund: Spørgsmål 1 Er det i overensstemmelse med god arkitektskik med baggrund i den særskilte aftale, der er indgået mellem bygherren og ingeniøren, jf. dommen side 4 og vedlagte bilag, at indgå aftale med bygherren om adskilt rådgivning, uden med bygherren at gennemgå de aftaleretlige konsekvenser, der er forbundet Side 2 af 8

3 med adskilt rådgivning, herunder for afklaring af, hvilken rådgiver, der har den koordinerende rolle? Svar ad 1 Med baggrund i den aftale, der var indgået mellem bygherren og ingeniøren, er det ikke nødvendigvis i strid med god arkitektskik, at indgå aftale med bygherren om delt rådgivning, uden med bygherren at gennemgå de aftaleretlige konsekvenser, der er forbundet med delt rådgivning. Det fremgår af det for Rets- og Responsumudvalget fremlagte materiale, at arkitekten blev involveret efter bygherrens ønske om opførelse af et enfamiliehus via ingeniøren. Det er i dette tilfælde i strid med god rådgiverskik, at ingeniør og arkitekt ikke i fællesskab har gennemgået de aftaleretlige konsekvenser, der er forbundet med delt rådgivning. Som en del af den tekniske rådgivning og bistand kan indgå projekteringsledelse. Ved delt rådgivning aftales ydelsen særskilt, mens ydelsen er indeholdt ved totalrådgivning. Projekteringslederen varetager kontakten mellem klient og rådgivere, formidler samarbejdet mellem de engagerede rådgivere og koordinerer fremdrift i ydelser, kvalitet, tid og økonomi. Det er efter Rets- og Responsumudvalgets opfattelse ikke i overensstemmelse med god arkitektskik, og med baggrund i den særskilte aftale, der var indgået mellem bygherren og ingeniøren, at indgå aftale med bygherren om delt rådgivning, uden at sikre hvilken rådgiver der varetager projekteringsledelsen. Det er efter Rets- og Responsumudvalgets opfattelse en skærpende omstændighed, at ingeniør og arkitekt har samarbejdet om opførelse af enfamiliehuse i en lang årrække, før aftaler i nærværende sag er indgået. Spørgsmål 2 Er det i strid med god arkitektskik, under de i sagen oplyste omstændigheder, at en arkitekt deltager ved et byggeri, hvor et rådgivende ingeniørfirma, som siden 1997 har været drevet med underskud, med negativ egenkapital og for hvilket, der ikke er tegnet relevant rådgiverforsikring, er involveret? Svar ad 2 Det er lagt til grund, at den tekniske rådgivning og bistand er præsteret i delt rådgivning, hvor den samlede opgave løses af flere rådgivere, der hver især har indgået aftale med klienten. Med denne forudsætning er det ikke i strid med god arkitektskik, at en arkitekt deltager ved et byggeri, hvor et rådgivende ingeniørfirma, som siden 1997 har Side 3 af 8

4 været drevet med underskud, med negativ egenkapital og for hvilket, der ikke er tegnet relevant rådgiverforsikring, er involveret. Spørgsmål 3 Er det i strid med god arkitektskik ikke at sikre, at en ingeniør i et forhold som dette, er behørigt forsikringsdækket? Svar ad 3 Det er lagt til grund, at den tekniske rådgivning og bistand er præsteret i delt rådgivning, hvor den samlede opgave løses af flere rådgivere, der hver især har indgået aftale med klienten. Med denne forudsætning er det ikke i strid med god arkitektskik ikke at sikre, at en ingeniør i et aftaleforhold som dette, er behørigt forsikringsdækket. Spørgsmål 4 Er det efter Responsumudvalgets opfattelse, jf. herved de under sagen fremlagte bilag 2, 5, 16, 35 og III, der vedlægges, i en situation, hvor anden aftale ikke foreligger, arkitekten eller ingeniøren, der har den koordinerende rolle til sikring af, at tegninger, beskrivelser etc. fra rådgiverne er indbyrdes afstemte? Svar ad 4 De for udvalget fremlagte honoraraftaler beskriver ingen sammenhæng vedrørende arkitekt- og ingeniørydelser. Hvor anden aftale ikke foreligger vil det ved delt rådgivning - efter Rets- og Responsumudvalgets opfattelse - være den rådgiver, der har haft den indledende kontakt til bygherren, i nærværende sag ingeniøren, der har den koordinerende rolle. Dette skærpes af, at ingeniørens ydelser indeholder teknisk rådgivning og bistand, der er fælles for hele byggesagen: - prisindhentning - kontraktforhandlinger - udarbejdelse af entreprisekontrakt - deltagelse i byggemøder og udarbejdelse af referat - kontrol af ratebetalinger Spørgsmål 5 Er det således arkitekten og/eller ingeniøren i et forhold som dette, der har pligten til at sikre, at der er overensstemmelse mellem de statiske beregninger, de af arkitekten producerede tegninger og de af ingeniøren udarbejdede beskrivelser. Svar ad 5 Ved teknisk rådgivning og bistand i sager som den omhandlede, er det sædvane Side 4 af 8

5 at arkitekt og ingeniør har en gensidig forpligtelse til at sikre, at der er overensstemmelse mellem parternes projektmateriale. Spørgsmål 6 Kan et hus efter Responsumudvalgets opfattelse opføres på grundlag af arkitektens tegninger, hvis det må lægges til grund, at der på tidspunktet for tegningernes anvendelse ikke foreligger statiske beregninger på byggeriet? Svar ad 6 Indledningsvis bemærkes, at det til Rets- og Responsumudvalget fremsendte materiale ikke indeholder projektmateriale, visende nærværende byggeris geometri og statiske princip, hvorfor spørgsmålet ikke umiddelbart kan besvares. Som hovedregel forudsættes ved anvendelse af et arkitektprojekt til brug for et byggeris opførelse, at der er udført statiske beregninger, hvis resultat er indarbejdet i arkitektprojektet. Spørgsmål 7 Er det efter Responsumudvalgets opfattelse i et forhold som dette således, at arkitekten forud for et byggeris påbegyndelse bør sikre sig, at det udarbejdede tegningsmateriale er i overensstemmelse med ingeniørberegninger og med de statiske beregninger for byggeriet, jf. herved de under sagen fremlagte bilag 2, 5, 16, 35 og III, der vedlægges? Svar ad 7 Ja, det er efter Rets- og Responsumudvalgets opfattelse således, at arkitekten forud for et byggeris påbegyndelse skal sikre sig, at det udarbejdede tegningsmateriale er i overensstemmelse med ingeniørprojekt, herunder statiske beregninger. Byggeledelsen har herefter ansvaret for udførelsen. Se i øvrigt svar ad spørgsmål 5. Spørgsmål 8 Er det efter Responsumudvalgets opfattelse, jf. de fremlagte bilag 2, 5, 16, 35 og II(I) fra sagen og i et byggeri som det omhandlede, i strid med god arkitektskik ikke at sikre sig, at der, inden et byggeri igangsættes, udpeges dels en projekteringsleder til at varetage kontakten mellem klienten og rådgiverne, dels en byggeleder til at styre byggeriet(s) samlede tids- og kvalitetsmæssige samt økonomiske forløb? Svar ad 8 Det er efter Rets- og Responsumudvalgets opfattelse i strid med god rådgiverskik - og således også i strid med god arkitektskik - ved delt rådgivning ikke at sikre sig, at der, inden et byggeri igangsættes, udpeges dels en projekterings- Side 5 af 8

6 leder til at varetage kontakten mellem klienten og rådgiverne, dels en byggeleder til at styre byggeriets samlede tid, kvalitet samt økonomiske forløb. Spørgsmål 9 Hvilke ydelser skal arkitekten efter Responsumudvalgets opfattelse levere med baggrund i parternes honoraraftale, herunder honorarets størrelse, således som gengivet i dommen side 4, jf. i øvrigt bilag 2 og bilag 35. Der tænkes her specifikt på, om der skal leveres myndighedsprojekt, detailprojekt etc. Svar ad 9 Jf. dom afsagt ved Retten i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx side 4 samt bilag 2 og bilag 35 er det Rets- og Responsumudvalgets opfattelse, at arkitekten skal præstere teknisk rådgivning og bistand omfattende udarbejdelse af projektforslag i en sådan grad, at alle de for projektet principielle beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Endvidere omfatter den tekniske rådgivning og bistand udarbejdelse af et myndighedsprojekt i et sådant omfang, at det kan danne grundlag for myndighedsgodkendelse. Honorarprocent og rateplan indikerer, at myndighedsprojektet skal viderebearbejdes til projektrealisering. Spørgsmål 10 I sagen er alle entrepriseaftaler indgået med henvisning til AB92, mens hverken ingeniør- eller arkitektaftalen er indgået med henvisning til eller på grundlag af ABR89. Er det efter Responsumudvalgets opfattelse i strid med god arkitektskik at indgå en aftale med en kunde, hvor der ikke henvises til ABR89, således at samtlige byggeriets konflikter kan løses under en og samme sag, når arkitekten oplyser ikke at have haft kendskab til, hvilke kontrakter bygherren indgår med de valgte entreprenører, herunder hvilken aftale om konfliktløsning, bygherren måtte have indgået med ingeniøren. Svar ad 10 Det er frivilligt at anvende ABR 89 som juridisk grundlag ved indgåelse af aftaler, men det er efter Rets- og Responsumudvalgets opfattelse i strid med god rådgiverskik - og således også i strid med god arkitektskik - ikke at basere en honoraraftale på ABR 89/Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, oktober 89. Side 6 af 8

7 Spørgsmål 11 Responsumudvalget bedes venligst besvare spørgsmål 1-12, såfremt det lægges til grund, at der er tale om opførelse af en etplansvilla, og at arkitektens opdrag alene er at udarbejde et skitseforslag og et udvidet myndighedsprojekt samt indhente byggetilladelse, og hvor ingeniørens opdrag, udover ingeniørarbejdet, er at udarbejde beskrivelse, foretage byggesagsadministration, føre tilsyn vedrørende projekteringen og byggeriet samt udarbejde byggemødereferater, at indhente tilbud fra entreprenører, deltage i kontraktforhandlinger med bygherren og udarbejde entreprisekontrakter. Svar ad 11 Efter Rets- og Responsumudvalgets opfattelse må det forudsættes, at spørgsmålet vedrører besvarelse på baggrund af spørgetemaets spørgsmål Såfremt det lægges til grund, at arkitektens opdrag alene har været at udarbejde et skitseforslag og et udvidet myndighedsprojekt samt indhente byggetilladelse, er det Rets- og Responsumudvalgets vurdering: Ad spørgsmål at ingeniør i henhold til god rådgiverskik, har forpligtelsen til at gennemgå de aftaleretlige konsekvenser, der er forbundet med delt rådgivning Ad spørgsmål som svar ad spørgsmål 2 Ad spørgsmål som svar ad spørgsmål 3 Ad spørgsmål at ingeniør har den koordinerende rolle til sikring af, at tegninger, beskrivelser etc. er indbyrdes afstemte Ad spørgsmål at ingeniør har pligten til at sikre, at der er overensstemmelse mellem de statiske beregninger, de af arkitekten producerede tegninger og de af ingeniøren udarbejdede beskrivelser mv. Ad spørgsmål som svar ad spørgsmål 6 Ad spørgsmål at ingeniør har pligten til at sikre, at der er overensstemmelse mellem de af arkitekten producerede tegninger og de af ingeniøren udarbejdede statiske beregninger, beskrivelser mv. Ad spørgsmål at ingeniør har pligten til at varetage projekteringsledelse - omfang af ingeniørens ydelser i øvrigt er forudsat i spørgsmålet Side 7 af 8

8 Ad spørgsmål omfang af arkitektens ydelse er forudsat i spørgsmålet Ad spørgsmål som svar ad spørgsmål 10 Spørgsmål 12 Såfremt det lægges til grund, at arkitektens opdrag i forbindelse med opførelse af en etplansvilla i 2001 alene var at udarbejde et skitseforslag og et udvidet myndighedsprojekt samt indhente byggetilladelse, bedes det oplyst, om et arkitekthonorar ved adskilt rådgivning på 3,5 % af håndværkerudgifterne var et sædvanligt honorar for denne opgave. I benægtende fald bedes størrelse af et sædvanligt honorar oplyst. Svar ad 12 Det til Rets- og Responsumudvalget fremsendte materiale indeholder ikke projektmateriale, hvorfor udvalget ikke har mulighed for at vurdere den arkitektfaglige indsats I salær for sagens behandling skal udvalget - med henvisning til sin vedtægts 10 - udbede sig kr ,00 med tillæg af moms, jf. faktura nr. xxxxx fremsendt skønsrekvirent. P.U.V. Poul Jorsal Leder Bodil Krohn Hansen Sekretær Side 8 af 8

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7.

Læs mere

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx J.nr. xxxxxxxxxxx ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx J.nr. xxxxx Andelsboligbyggeri honorar

Læs mere

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Villa i xxxxxxxxxx nybyggeri honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ombygning af xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx

Læs mere

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Nybyggeri xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx honorartvist Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar renovering og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Projekt Nye samarbejdsformer

Projekt Nye samarbejdsformer Projekt Nye samarbejdsformer Arbejdspapir om udformning af samarbejdsaftaler ved partnering December 2000 INFORMATION 1 Nye samarbejdsformer - udformning af samarbejdsaftaler ved partnering I april 1998

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

FRI-HÅNDBOG. eudgave af 25. juni 2015. Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI

FRI-HÅNDBOG. eudgave af 25. juni 2015. Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI FRI-HÅNDBOG eudgave af 25. juni 2015 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI FRI-Håndbog 1. 1.00 Love og regler 1 2. 1.10 Love for Foreningen af Rådgivende Ingeniører 2 3. 1.12 Retningslinjer for udpegning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING mellem Frederiksberg Boligfond Dahlerupsgade 5, 4. 1603 København V CVR.nr. 43407511 (herefter bygherren ) og medundertegnede [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere