Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S"

Transkript

1 Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende projektet Grøn vandkorridor mellem Søndersø og Hald Sø Aftalen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR PARTERNE 1.1 Undertegnede Viborg Kommune Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle Viborg DATO 17. marts 2015 i det følgende kaldet Klienten, og 1.2 Medundertegnede Orbicon Jens Juuls Vej Viby J Cvr-nr i det følgende kaldet Rådgiveren, har indgået følgende aftale. 2 BAGGRUND OG OPGAVEN 2.1 En gruppe af erhvervsfolk og politikere i Viborg har på flere møder drøftet, hvordan en ambitiøs udvikling i og omkring Hald Sø og Viborg søerne kunne være. I gruppen af initiativtagere er der enighed om, at udviklingen skal tage afsæt i de aktiviteter, der i forvejen knytter sig til søerne, White water, Sønæs, De fem Halder, Kærvænget osv. At skabe en grøn vandkorridor fra Nørresø gennem Søndersø, Sønder Mose, Vintmølle Sø, Vedsø og videre til Hald Sø vil være det initiativ, der binder alle de hidtidige projekter sammen. Udover at binde disse projekter sammen, vil et sådan projekt blive et fyrtårn for Viborg i forhold til bosætning, turisme, aktiviteter, nye attraktive boligområder, som grænser mod vand, små lystbådesteder, turbåde fra Salonen til Dollerup bakker osv. Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med projektet Grøn vandkorridor mellem Søndersø og Hald Sø. Rådgivningen er opdelt i 4 faser, som gennemføres i takt med, at myndighedsforholdene afklares. 1/8 Henrik Skovgaard Orbicon A/S CVR nr: Tlf Jens Juuls Vej 16 Handelsbanken: Viby J FRI

2 2.3 Fra Klientens side deltager: XX, der kan disponere på Klientens vegne. Fra Rådgiverens side deltager: Projektchef og biolog Henrik Skovgaard som projektleder og ansvarlig for natur- og miljøforhold samt myndighedsforhold. Projektleder har den daglige kontakt med Klienten og styrer projektet internt i Orbicon. Civilingeniør Hans Smedegaard Mark er ansvarlig for anlægsprojektering, udbud og tilsyn. Overordnet kvalitetssikring foretages af biolog Bjarne Moeslund. Herudover vil der deltage fagmedarbejdere fra Orbicon efter behov. Afdelingschef Henrik Vest Sørensen og Morten K. Pedersen, der har fulgt projektet fra starten, vil følge opgaven tæt og sikre, at opgaven lever op til de drøftelser der har være på de indledende møder 3 AFTALEGRUNDLAG 3.1 Denne kontrakt / aftale. 3.2 Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand ABR 89 med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende aftale. 3.3 Følgende materiale indgår som baggrundsmateriale for oplæg og denne aftale: - Oplæg og tilbud på rådgivning fra Orbicon af 11. februar Møde hos Viborg Innovationsfond d. 9. januar 2015 og 16. februar RÅDGIVERENS YDELSER Projektet har en kompleksitet, der gør det hensigtsmæssigt at bygge undersøgelserne/projekteringen op på en måde, så processen til hver en tid kan stoppes, såfremt der fremkommer elementer i undersøgelsen/projekteringen som gør, at projektet ikke vurderes at være realiserbart. Det er aftalt, at projektet gennemføres i 4 faser for at imødekomme dette forslag. 2/8

3 4.1 Fase 1: Opstart og ideprojekt Der foreslås et opstartsmøde med Viborg Kommune og Viborg Innovationsfond, hvor overordnede forhold omkring linjeføringen fastlægges. Herefter holdes et første møde med Naturstyrelsen, hvor idegrundlaget fremlægges og diskuteres. Orbicon udarbejder et Ideprojekt med to forslag (scenarier) til en linjeføring af Den grønne vandkorridor mellem Søndersø og Hald Sø. Konsekvenser af de forskellige scenarier beregnes og beskrives på et niveau, så de enkelte elementer i projektet kan listes og konsekvenserne for den eksisterende natur vurderes. Der udarbejdes økonomiske overslag over de anlægstekniske arbejder, samt øvrige omkostninger tilknyttet projektet. De enkelte scenarier i projektet visualiseres, så udvalgte interessenter har mulighed for at vurdere projektets visuelle indtryk. Ideprojektet giver således mulighed for at vurdere om projektet er gennemførligt i forhold til anlægstekniske udfordringer, påvirkning af eksisterende natur (naturbeskyttelseslovens 3) og kulturtekniske anlæg, landskabelig påvirkning og økonomi. Ideprojektet anvendes som baggrund for indhentning af diverse myndighedsgodkendelser. Ideprojektet danner ligeledes baggrund for den efterfølgende Natura2000-konsekvensvurdering og VVMredegørelse. Fase 2: Natura2000-konsekvensvurdering og VVM-proces Da Hald Sø og området omkring er udpeget som beskyttet Natura2000- område, skal der gennemføres en foreløbig Natura2000-vurdering (screening) af projektets påvirkning, som skal vurderes af Naturstyrelsen. Finder styrelsen, at projektet kan have en væsentlig påvirkning af Natura2000- området, skal der ud arbejdes en fuld Natura 2000-konsekvensvurdering. På den baggrund tager Naturstyrelsen også stilling til, om der kan meddeles en planlægningstilladelse. Naturstyrelsen er også myndighed i forhold til sejladsbekendtgørelsen for Hald Sø. 3/8

4 Natura2000-udpegning. Den grønne skraverede signatur omkring Hald sø illustrerer natura2000-udpegningen Projektet menes at falde ind under VVM bekendtgørelsens bilag II punkt 11 (Anlæg af vandveje og kanalbygning uden for søterritoriet samt regulering af vandløb). Orbicon udarbejder derfor en VVM-anmeldelse med tilhørende VVM-screening. Viborg Kommune træffer herefter afgørelse, om projektet er VVM pligtigt eller ej. Vurderes projektet at være VVM-pligtigt, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet, med tilhørende kommuneplantillæg (forventeligt). VVM-processen igangsættes dog ikke, før der foreligger en afgørelse fra Naturstyrelsen på baggrund af Natura2000-konsekvensvurderingen og et efterfølgende konkret projektforslag. Fase 3: Forundersøgelse, VVM-redegørelse og detailprojektering Såfremt Ideprojektet nyder fremme hos berørte myndigheder, og initiativtagerne ønsker at gå videre med projektet gennemføres egentlige forundersøgelser af mere teknisk karakter, herunder jordbundsundersøgelser, konstruktionsmæssige undersøgelser af veje og broer, ledningsregistrering m.v. På baggrund af forundersøgelserne udarbejdes en VVM-redegørelse. Den valgte linjeføring detailprojekteres med baggrund i de detaljerede for undersøgelser og eventuelle tilpasninger af projektet på baggrund af VVMredegørelsen, og de nødvendige tilladelser og plandokumenter udarbejdes af Viborg Kommune. 4/8

5 Fase 4: Udbudsmateriale og anlæg Der udarbejdes udbudsmateriale med baggrund i detailprojekteringen, og den valgte entreprenør anlægger projektet under tilsyn. 5 KLIENTENS YDELSER 5.1 Klientens ydelser i opgaven omfatter kontakt til lodsejerne, andre myndigheder og myndighedsbehandlingen. Desuden er Viborg Kommune og Innovationsfond Viborg aktive sparringspartnere i forbindelse med fastlæggelse af metoder og særlige hensyn over for de nærmeste omgivelser, landskabet og natur og vandmiljø. Herudover vil der være behov for, at kommunen leverer informationer i form af diverse baggrundskort, topografiske højdemodel, eventuelle naturregistreringer m.v. 6 TIDSPLAN 6.1 Som beskrevet er oplægget opdelt i faser, som gør, at processen kan afsluttes, såfremt der er forhold i myndighedsdelen, økonomien og/eller teknikken, der gør, at projektet ikke ønskes realiseret. Den største risiko mod projektets gennemførelse vurderes at være den påvirkning projektet kan få på Natura2000-udpegningen ved Hald Sø, hvorfor dette forhold må afklares først i samarbejde med Viborg Kommune og Naturstyrelsen, Kronjylland. Den samlede tidsplan vil afhænge meget af, hvordan myndighedsdelen af projektet kommer til at forløbe, samt hvilke forundersøgelser der skal gennemføres i tilknytning til VVM-redegørelsen. I det følgende skema er de enkelte fasers tidsforbrug vurderet. I vurderingen er indarbejdet selve myndighedsbehandlingen. Flere aktiviteter vil desuden kunne forløbe parallelt. Faser Aktivitet Varighed Fase 1 Ideprojekt 4 mdr. Fase 2 Fase 3 Natura foreløbig konsekvensvurdering VVM anmeldelse, VVM screening m.v. Fuld Natura2000 konsekvensvurdering Teknisk forundersøgelse VVM redegørelse Detailprojektering 1 mdr. 2 mdr. 2 mdr. 3 mdr. 12 mdr. 2 mdr. Fase 4 Udbud og anlæg 10 mdr. 5/8

6 Det samlede færdiggjorte projekt vurderes således at have en tidshorisont på ca. 3 år. 7 HONORAR 7.1 Rådgiveren løser opgaverne på medgået tid og med de økonomske overslag, der fremgår af Orbicons oplæg af 11. februar For delopgaverne gælder, at der i forbindelse med ændringer i tidsplanen, mødeaktivitet, større tekniske ændringer, behov for feltundersøgelser og ved opstilling af yderligere scenarier end 2 foretages en revurdering af prisoverslagene. Prisoverslag på rådgivning vedrørende teknisk forundersøgelse og detailprojekt i fase 3 og udbud og anlæg i fase 4 aftales efter fase 2 som tillægsaftale til indeværende aftale. Faser Aktivitet Prisoverslag honorar [kr.] Fase 1 Ideprojekt Foreløbig Natura 2000 konsekvensvurdering Fase 2 VVM anmeldelse, VVM screening m.v Fase 3 Natura 2000 konsekvensvurdering VVM-redegørelse, eksklusiv feltundersøgelser Teknisk forundersøgelse og detailprojekt - Fase 4 Udbud og anlæg - Der afregnes efter følgende timerater: Medarbejderkategori Honorar [kr.] Afdelingschef Projektleder Specialist Senior ingeniør/akademiker > 12 års erfaring Ingeniør/akademiker 9-12 års erfaring 875 Ingeniør/akademiker 4-8 års erfaring 800 Ingeniør/akademiker 0-3 års erfaring 730 Senior tekniker/assistent > 10 års erfaring 650 Tekniker/assistent 600 6/8

7 Alle priser er ekskl. moms og beregnet til prisniveau Prisoverslag og timerater pristalsreguleres med 3 % for arbejde udført i 2016 og efterfølgende år. UDLÆG 8.1 Kørsel afregnes separat efter statens høje takst. Andre udlæg faktureres sammen med timeopgørelserne. 9 UDBETALING AF HONORAR OG UDLÆG 9.1 Der faktureres løbende på grundlag af månedlige opgørelser af tidsforbrug og udlæg. 9.2 Betalingsbetingelser: Fakturadato + 14 dage. 10 ANSVAR 10.1 I henhold til ABR 89, pkt Det er for denne opgave aftalt, at rådgiverens økonomiske ansvar er begrænset til 2 gange det udbetalte honorar. 11 FORSIKRING Rådgiveren har etableret professionel ansvarsforsikring gennem FRI i Tryg, policenr Dækningsomfang: Forsikringssum personskade 12,5 mio. kr. Forsikringssum tingskade og/ eller tab 25 mio. kr. Selvrisiko ved tingskade og/ eller tab kr. 12 TVISTER Eventuelle tvister afgøres ved Voldgiftsretten, jf. ABR 89, afsnit 9, med mindre anden aftale træffes parterne imellem. 13 SÆRLIGE BESTEMMELSER Undersøgelsernes resultater må ikke uden klientens tilladelse anvendes og offentliggøres i anden sammenhæng. Rådgiver er dog berettiget til uden forudgående aftale at anvende generel viden og erfaring, som er opnået gennem samarbejdet og opgaveløsningen inden for rammerne af denne aftale. 7/8

8 Klienten er berettiget til at anvende resultaterne i enhver videregående sammenhæng og er ikke forpligtet over for rådgiveren i denne forbindelse, det kan være økonomisk og ophavsmæssigt. Ved opgavens afslutning overdrages originalt tegningsmateriale og beregninger m.v. til klienten i de formater, der aftales på overdragelsestidspunktet. 15 IKRAFTTRÆDEN Nærværende aftale træder i kraft ved begge parters underskrift. Dato: Viborg Kommune Orbicon A/S Navn: Henrik V. Sørensen Titel: Afdelingsleder 8/8

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni 2013 13/13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å 2.1 Indledning 2.1.1 Baggrund Vådområdeprojektet omfatter et 140 ha stort område i den nederste del af Jordbro Å dalen (figur 1). Området

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING mellem Frederiksberg Boligfond Dahlerupsgade 5, 4. 1603 København V CVR.nr. 43407511 (herefter bygherren ) og medundertegnede [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Faser og Roller i Byggeprojekter

Faser og Roller i Byggeprojekter Faser og Roller i Byggeprojekter Indhold Forord Byggeriets faser Opstart Projektformer - Statsbyggeri og OPP Udførelse og ibrugtagning Vejledende priser Eksempel på tidsplan 5 6 8 12 20 23 24 Forord

Læs mere

Brug af såvel det samlede indhold som de enkelte dele af aftaleskabelonen er uden ansvar for MR.

Brug af såvel det samlede indhold som de enkelte dele af aftaleskabelonen er uden ansvar for MR. MR's standardskabelon for konsulentaftaler Aftaler, som indgås mellem kunder og medlemmer af MR, skal være i overensstemmelse med intentionerne i MR's kodeks for brancheetik, god forretningsskik samt MR's

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere