BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015"

Transkript

1 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE

2 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej Viby J (herefter kaldet Aarhus Kommune ) og CVR-nr.: (herefter kaldet Operatøren ) Operatøren og Aarhus Kommune er tilsammen kaldet Parterne og hver for sig en Part. er der dags dato indgået følgende kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTRAKTENS BAGGRUND OG FORMÅL AFTALEGRUNDLAG OPERATØRENS YDELSER AARHUS KOMMUNES YDELSER KONTAKTPERSONER M.V SAMARBEJDE M.V HONORAR MISLIGHOLDELSE VARIGHED OG OPSIGELSE FORSIKRING OPHAVSRET M.V UNDERLEVERANDØRER KONSORTIUM SOCIALE KLAUSULER OVERDRAGELSE AF KONTRAKTEN TVISTER FORTROLIGHED M.V BILAG UNDERSKRIFTER

4 1. KONTRAKTENS BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Aarhus Kommune har udbudt kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015, hvorfor Aarhus Kommune har annonceret udbuddet i medfør af LBK nr af 7. december 2007 Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), afsnit II. 1.2 Operatøren har afgivet tilbud på udførelsen af den udbudte opgave. På baggrund af en samlet vurdering af de modtagne tilbud har Aarhus Kommune valgt at tildele opgaven til Operatøren. 1.3 Nærværende Kontrakt beskriver de juridiske betingelser og vilkår, hvorunder Operatøren skal udføre den tildelte opgave. 2. AFTALEGRUNDLAG 2.1 Aftalegrundlaget består af følgende dokumenter: 1. Kontrakten 2. Udbudsbetingelser med bilag af [INDSÆT DATO], jf. bilag 1 3. Konsulents tilbud af [INDSÆT DATO] 2015, jf. bilag I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de nævnte dokumenter gælder dokumenterne i ovennævnte rækkefølge. 2.3 Enhver efterfølgende ændring af Kontrakten, herunder aftaler om mer- eller mindreydelser skal indgås skriftligt og være underskrevet af begge Parter for at være gældende Mer- eller mindreydelser må ikke påbegyndes henholdsvis effektueres uden Aarhus Kommune forudgående skriftlige accept og kan kun gennemføres, i det omfang udbudsreglerne giver mulighed herfor. 2.4 Aarhus Kommune kan afvise at betale for ekstraydelser, i det omfang sådanne ikke forudgående er skriftligt accepteret af Aarhus Kommune. 3. OPERATØRENS YDELSER 3.1 Operatøren skal levere de ydelser, der er beskrevet i udbudsbetingelser med bilag, jf. bilag 1 og i Operatøren tilbud, jf. bilag 2 ( Operatøropgaven ) til det aftalte honorar, jf. punkt Operatøren har initiativpligten med hensyn til alle væsentlige forhold i relation til levering af Operatøropgaven. 3.3 Operatøren er forpligtet til at levere følgende:

5 Operatøren indestår for, at Operatøropgaven er af høj kvalitet og opfylder god skik og relevante branchestandarder samt de til enhver tid gældende love, standardnormer og myndighedspraksis m.v. 3.5 Operatøren indestår for, at Operatøropgaven vil blive udført i overensstemmelse med udbudsbetingelser med bilag, jf. bilag 1 og Operatørens tilbud, jf. bilag AARHUS KOMMUNES YDELSER 4.1 Aarhus Kommune indgår i et konstruktivt samarbejde med Operatøren og bidrager med viden, der kvalificerer leverancens proces og produkter. 4.2 Aarhus Kommune bidrager ikke herudover til Operatøropgaven. Aarhus Kommune er aldrig forpligtet til at bidrage med andet og mere end det ovenfor anførte. 5. KONTAKTPERSONER M.V. 5.1 Aarhus Kommunes kontaktperson Kontorchef Janne Harder Breum Mikkelsen, Ledelse og Organisation, der er bemyndiget til på vegne af Aarhus Kommune at indgå bindende aftaler i forbindelse med Kontrakten. 5.2 Operatørens kontaktperson Tlf.:, der er bemyndiget til på vegne af Operatøren at indgå bindende aftaler i forbindelse med Kontrakten. 5.3 Operatøren kan ikke forpligte Aarhus Kommune over for tredjemand, medmindre dette er skriftligt godkendt af Aarhus Kommune. 6. SAMARBEJDE M.V. 6.1 Operatøren forpligter sig til at indgå i et loyalt og effektivt samarbejde med Aarhus Kommune i forbindelse med levering af Operatøropgaven Operatøren og dennes medarbejdere skal varetage den fornødne koordinering i forbindelse med levering af Operatøropgaven med henblik på at opnå det bedst mulige resultat Operatøren har ansvaret for, at samarbejdet og koordineringen fungerer optimalt. 5

6 7. HONORAR 7.1 Aarhus Kommune betaler et aftalt honorar på DKK ekskl. moms til Operatøren for Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge Operatøren afholder for egen regning udgifter til transport, ophold, administration, kontorhold, kopier m.v. og er ikke berettiget til refundering af nogen former for udlæg. 7.2 Aarhus Kommune kan afvise at betale for ydelser, i det omfang sådanne ikke forudgående er skriftligt accepteret af Aarhus Kommune Betalingsfristen er fakturaens fremsendelsesdag plus 30 dage. Afsendelse af betaling fra Aarhus Kommune på forfaldsdagen er rettidig. Falder sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag. 7.3 Betaling via e-faktura Alle fakturaer skal sendes elektronisk, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. og bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Det vil sige, at fakturaer skal sendes elektronisk og overholde standarderne bag NEMHandel (OIOUBL og OIORASP). Af fakturaen skal følgende oplysninger fremgå: EAN-nr.: Operatørens CVR-nummer Aarhus Kommune er berettiget til at udskyde betalingen, såfremt faktura ikke modtages elektronisk, eller såfremt én eller flere af de i punkt anførte oplysninger mangler Aarhus Kommune betaler ikke fakturagebyr. 8. MISLIGHOLDELSE 8.1 Operatøren har det fulde ansvar for Operatøropgaven. 8.2 Aarhus Kommune kan hæve Kontrakten uden varsel, såfremt Operatøren gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, eller såfremt Kontrakten gentagne gange misligholdes, uden at der isoleret set foreligger en væsentlig misligholdelse. 8.2 I øvrigt er Operatøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler i forbindelse med levering af Operatøropgaven. 9. VARIGHED OG OPSIGELSE 9.1 Varighed Kontrakten træder i kraft, når den er underskrevet af begge Parter og udløber når hovedrapporten er udarbejdet og præsenteret ift. tidsplanen, og der er leveret prioriteringskort dækkende alle Børn og Unges arbejdsmiljøgrupper. 6

7 9.2 Tilsidesættelse af udbudsreglerne Såfremt en myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen, EU Kommissionen eller en dansk eller europæisk domstol, beslutter eller afsiger kendelse om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er blevet overtrådt i forbindelse med indgåelsen af Kontrakten med det resultat, at Kontrakten annulleres/erklæres for uden virkning, er Aarhus Kommune berettiget til at opsige Kontrakten med 1 uges forudgående skriftligt varsel Såfremt Kontrakten opsiges i henhold til punkt 9.2.1, skal Aarhus Kommune, kun betale Operatøren for arbejde udført før tidspunktet for opsigelsen svarende til en forholdsmæssig del af det aftalte honorar, jf. punkt Operatøren er herudover ikke berettiget til at modtage nogen anden form for kompensation, erstatning eller godtgørelse. Aarhus Kommunes ret til at opsige Kontrakten i henhold til punkt gælder også i tilfælde af, at en afgørelse, kendelse eller dom appelleres. 10. FORSIKRING 10.1 Operatøren er forsikret med professionel ansvarsforsikring hos, jf. bilag OPHAVSRET M.V Aarhus Kommune har alle rettigheder over og ret til at udnytte frembringelser i forbindelse med Operatørens levering af ydelser under Kontrakten, herunder elementer heraf samt det materiale, der udarbejdes i forbindelse med levering af ydelser, herunder men ikke begrænset til retten til at udnytte alle data, beskrivelser og alle forslag, løsninger og materiale i øvrigt. Operatøren har ingen rettigheder over materialet. Aarhus Kommune skal ikke indhente Operatørens samtykke eller betale Operatøren for anvendelse af materialet i forbindelse med tryk/kopiering heraf eller anden benyttelse Retten til udnyttelse omfatter både den direkte udnyttelse af materialer i uændret form og ret til at udnytte materialer i en omarbejdet ændret form. Udnyttelsesrettigheder til materialer kan ske til brug for enhver form for omarbejdelse, udvidelse eller ændring Retten til udnyttelse gælder uden begrænsning i forhold til tid og omfang og kan udnyttes af Aarhus Kommune, eller den til hvem Aarhus Kommune måtte overdrage retten Operatøren indestår for, at denne lovligt kan overdrage de af denne bestemmelse omfattede rettigheder og for, at rettighederne ikke krænker tredjemands rettigheder Aarhus Kommune har ret til at offentliggøre og mangfoldiggøre alle former for materiale, som Operatøren frembringer i forbindelse med levering af ydelser under Kontrakten. 7

8 12. UNDERLEVERANDØRER 12.1 Operatøren er ansvarlig for sine underleverandører på samme måde som for egne forpligtelser. 13. KONSORTIUM 13.1 Såfremt Operatøren er en sammenslutning af juridiske enheder, hæfter de deltagende juridiske enheder solidarisk over for Aarhus Kommune. Operatøren har i så fald udpeget en befuldmægtiget med hvem, Aarhus Kommune kan indgå bindende aftaler. 14. SOCIALE KLAUSULER 14.1 Personale- og uddannelsespolitik Operatøren skal tilkendegive at have eller ville indføre en formuleret personalepolitik, som skal omfatte en uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitik for medarbejdere, der leverer Operatøropgaven. Personalepolitikken skal fremme uddannelsespladser og kompetenceudvikling samt fremme integration og fastholdelse af de ansatte i virksomheden. Personalepolitikken skal mindst gælde for kontraktperioden. Operatøren skal på Aarhus Kommunes anmodning orientere kommunen om personalepolitikken og dens udmøntning Såfremt Operatøren ikke på anmodning kan redegøre for personalepolitikken, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan Aarhus Kommune stille krav om en uddybende redegørelse fra Operatøren Såfremt Operatøren fortsat ikke kan redegøre for personalepolitikken, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan Aarhus Kommune meddele Operatøren, at forsat manglende formuleret personalepolitik, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitik, vil blive betragtet som misligholdelse af Kontrakten Arbejdsklausul Løn og arbejdsvilkår Såfremt arbejdsforhold af den i Kontrakten omhandlende art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der henvises til ILO-konvention nr. 94. Tilsvarende gælder arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget (dele af) Kontrakten til udførelse. I så fald påhviler det Operatøren at påse, at bestemmelsen bliver overholdt Aarhus Kommune kan til enhver tid udbede sig nødvendig dokumentation for, at løn - og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til forpligtelsen i ILOkonvention nr. 94. Operatøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe nødvendig dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Aarhus Kommune i hænde senest to 8

9 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser Orientering om løn - og arbejdsvilkår Operatøren skal ved arbejdets start orientere medarbejderne om løn- og arbejdsvilkårene. Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der har fået overdraget (dele af) Kontrakten til udførelse. På opfordring fra Aarhus Kommune skal Operatøren inden 5 dage dokumentere, at medarbejderne er orienteret herom Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) mm Operatøren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning herunder anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT) Såfremt Operatøren er omfattet af anmeldelsespligten til RUT-registeret, skal denne på eget initiativ sende kvittering for anmeldelsen til Aarhus Kommune straks efter anmeldelsen er sket Operatøren skal sikre, at eventuelle underleverandører eller personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse, overholder gældende lovgivning, herunder anmeldelse til RUT-registret På opfordring fra Aarhus Kommune skal Operatøren inden 3 dage fra arbejdets påbegyndelse dokumentere, at anmeldelsen til RUT-registret er sket Misligholdelse Såfremt Operatøren ikke efter påkrav sender relevant dokumentation, jf. punkt og/eller punkt og/eller punkt , ifalder Operatøren dagbod på pr. påbegyndt arbejdsdag på 500,00 kr., indtil dokumentationen er modtaget. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne dagboden i betalingen til Operatøren Såfremt Operatøren ikke lever op til betingelserne i punkt 14.2, ifalder Operatøren dagbod på 500,00 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbøderne kan opkræves, indtil forholdene bringes i orden. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i betaling til Operatøren Såfremt Operatøren ikke opfylder betingelserne i punkt 14.2 eller sender den krævede dokumentation, jf. punkt og/eller punkt og/eller punkt , sidestilles det med væsentlig misligholdelse af Kontrakten Operatøren og dennes underleverandører skal overholde internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og nr. 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og nr. 111) 9

10 Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og nr. 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, nr. 98 og nr. 135) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Operatøren og dennes underleverandører skal respektere grundlæggende menneskerettigheder, herunder leve op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Manglende overholdelse af bestemmelserne i punkt 14.3 sidestilles med væsentlig misligholdelse af Kontrakten. 15. OVERDRAGELSE AF KONTRAKTEN 15.1 Operatøren er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til Kontrakten til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra Aarhus Kommune. 16. TVISTER 16.1 Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Kontrakten, skal søges løst i mindelighed Tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Aarhus i henhold til dansk ret. 17. FORTROLIGHED M.V Fortrolighed Operatøren skal behandle oplysninger modtaget i forbindelse med levering af Operatøropgaven fortroligt og må ikke benytte data til andre formål end Kontraktens formål Operatøren kan kun efter forudgående skriftlig accept fra Aarhus Kommune bruge Kontrakten som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng Udleveret materiale og personoplysninger Udleveret materiale Ved ophør af Kontrakten, uanset årsag, er Operatøren forpligtet til straks og vederlagsfrit at udlevere alt materiale, data, oplysninger og andet tilhørende Aarhus Kommune. Operatøren kan ikke udøve tilbageholdsret i materiale, data, oplysninger og andet tilhørende Aarhus Kommune Operatøren er uberettiget til at anvende Aarhus Kommunes materiale, data, oplysninger og andet efter ophør af Kontrakten og er forpligtet til at slette/destruere alle informationer og dokumenter af enhver art, når Aarhus 10

11 Kommune har givet skriftlig meddelelse til Operatøren om, at alt materiale, data, oplysninger og andet er udleveret til Aarhus Kommune Personoplysninger Operatøren skal, i det omfang levering af Operatøropgaven måtte indebære behandling af personoplysninger, iagttage reglerne i persondataloven, herunder sikkerhedsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning. 18. BILAG Bilag 1: Udbudsbetingelser med bilag af 2015 Bilag 2: Operatørens tilbud af 2015 Bilag 3: Forsikringspolice 19. UNDERSKRIFTER 19.1 Kontrakten underskrives i to enslydende originale eksemplarer, hvoraf hver af Parterne opbevarer det ene. For Aarhus Kommune Aarhus 2015 Janne Harder Breum Mikkelsen For Operatøren Aarhus 2015 Aarhus

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1

vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1 MASKINLEVERANCEKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [LEVERANDØREN] CVR-nr. [***] [ADRESSE]

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer Udbudsmateriale Offentlig licitation Aarhus Kommune Udbud af levering, montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme Aarhus Kommune 04 2015 Udbudsmateriale April 2015 Aarhus

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Begrænset EU-udbud af rengøringsservice Kontraktvilkår - Viborg Kommune

Indholdsfortegnelse. Begrænset EU-udbud af rengøringsservice Kontraktvilkår - Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 0. Definitioner... 2 1. Kontraktparter... 3 2. Kontraktens skriftlige grundlag, fortolkning og ændring... 3 3. Kontraktens ydelser og omfang... 4 4. Kontraktperiode...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

EU-UDBUD BEGRÆNSET EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878

EU-UDBUD BEGRÆNSET EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878 EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER BEGRÆNSET EU-UDBUD TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878 ODENSE KOMMUNE JANUAR 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere