Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning"

Transkript

1 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er i november 2004 udarbejdet af DANSKE ARK og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. 1. Parterne 1.1 Undertegnede Aalborg Kommune CPR./ v/anne Brogaard i det følgende kaldet klienten, og 1.2 medundertegnede bygherrerådgiver v/ i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået følgende aftale: 2. Opgaven 2.1 Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand ved bygherrerådgivning vedrørende projekt Kickstart Tornhøj. Projekt Kickstart Tornhøj omfatter et ca m²område, som har til formål at kickstarte private, såvel flere offentlige investeringer i en bæredygtig fornyelse af forstæderne. Anlægsprojektet omfatter etablering af en ny tunnel til erstatning for en gammel cykel- og fodgængertunnel, nye byrum og stiforbindelser på begge sider. Projektet er udviklet til idéforslag i dialog med områdets relevante aktører. Idéforslaget skal danne afsæt for en kommende kreativ proces med henblik på endeligt design og programmering. 2.2 Til opgaven er knyttet følgende underrådgivere 2.3 Klienten har herudover knyttet følgende øvrige rådgivere til opgaven 2.4 Som klientens projektleder er udpeget fra Til opgaven er knyttet følgende nøglepersoner fra rådgivers virksomhed: [xx] [xx] Rådgiver referer til programchef Astrid Bruus Thomsen og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, jf. bilag Rådgivers organisation og udskiftning af nøglemedarbejdere Såfremt der efter tildeling af kontrakten er sket ændringer ift. nøglemedarbejdere, der fremgik af det oprindelige tilbud skal rådgiver for bygherren fremlægge et oplæg til organisering, herunder med angivelse af nøglemedarbejdere hos rådgiver samt hos underrådgiverne. Bygherren kan kræve medarbejdere udskiftet hos rådgiveren eller hos dennes underrådgivere, såfremt bygherren på et sagligt grundlag skønner det nødvendigt for projektets gennemførelse.

2 Rådgiveren er forpligtet til, så vidt muligt, at sikre, at disse nøglepersoners arbejdsindsats ikke reduceres i projektet. Rådgiveren kan således ikke uden klientens forudgående skriftlige samtykke flytte en nøgleperson til andre projekter, såfremt dette medfører, at nøglepersonen ikke kan yde den aftalte arbejdsindsats på projektet. Såfremt rådgiver på et senere tidspunkt ønsker at stille anden nøgleperson herunder hos Underrådgiver til rådighed eller tilknytte yderligere rådgivere til opgaven, skal dette forinden skriftligt aftales med og godkendes af klienten. Udskiftningen kan kun ske, såfremt det dokumenteres, at den nye nøgleperson som minimum har de samme kvalifikationer og forudsætninger, som den oprindeligt valgte. Klienten er berettiget til at kræve timesatsen for den nye nøglemedarbejder nedsat. Timesatsen kan maksimalt nedsættes med 25% af nøglemedarbejderens relevante timesats, jf. bilag 4. Den nedsatte timesats er alene gældende for 100 timer. Klienten kan kræve medarbejdere hos rådgiveren udskiftet, hvis Klienten på et sagligt grundlag skønner det nødvendigt for projektets gennemførelse. 3. Aftalegrundlag 3.1 Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89 med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende aftale. DANSKE ARK, FRI og Bygherreforeningens ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aftalegrundlaget omfatter følgende dokumenter: 1. Nærværende aftale med bilag, som oplistet i punkt Rettelsesblade XX til det offentliggjorte udbudsmateriale af XX.XX Det offentliggjorte udbudsmateriale af XX.XX Rådgiverens tilbud af XX.XX [XX] Dokumenterne er oplistet i rangorden, og i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de enkelte dokumenter har dokumenter nummeret med et lavere tal forrang frem for et dokument for med et højere tal. 3.2 Følgende klientmateriale Forundersøgelse kan findes på følgende hjemmeside: Rådgiverens ydelser Rådgiverens ydelser omfatter samtlige nødvendige bygherrerådgivningsydelser til opgavens gennemførelse. Rådgivningsydelserne skal gennemføres iht. nærværende aftale samt ABR89. Rådgivers ydelser baseres på Danske Ark og FRI s ydelsesbeskrivelser Bygherrerådgivning 2013 med de i bilag 3 angivne tilføjelser. Samtlige ydelser skal efter underskrift af nærværende aftale leveres og udføres i overensstemmelse med gældende love, normer og standarder på leveringstidspunktet. Rådgiverens ydelser omfatter følgende opgaver: Bistand ved præcisering af ydelsesbeskrivelse og kontrahering med rådgiverteam Udarbejdelse af anlægsprogram og budget til klientens godkendelse Udarbejdelse af tidsplaner og opfølgning på disse, for faserne projektforslag, hovedprojekt, udbudsmateriale m.v. Sikring af at klientens forpligtelser vedr. sikkerheds-og sundheds- og arbejdsmiljøko-

3 ordinering er overholdt Granskning af projektmateriale udarbejdet af de projekterende rådgivere Økonomiopfølgning Bygherretilsyn i anlægsfasen Bistand til godkendelse af udbudsmateriale Assistance ved evt. krav mod bygherren, budgetstyring m.v. 4.3 Rådgiver er forpligtet til at deltage i møder i nødvendigt omfang, herunder henhold til nedenstående: Møder hver 14. dag med Aalborg Kommune fra opstart af projektet gennem hele projekteringsfasen, herunder møde i forbindelse med hver fasegodkendelse. 1 opstartsmøde 1 møde vedr. kontraktudformning 1 møde med rådgiverteamet 1 ekstramøde med rådgiverteam, forud for kontrahering 2 mødepræsentationer af hhv. dispositions- og projektforslag for styregruppe 2 møder vedr. udbud Bygherretilsynsmøder hver 14.dag i forbindelse med anlægsprojekt 4.4 Ekstra ydelser Rådgiver skal, efter klientens ønske, gennemføre et EU-udbud af rådgiverydelser.. Der aftales et honorarmaksimum forud for igangsættelse af denne ekstraydelse. Tilsvarende er gældende for øvrige ekstra ydelser, som klienten måtte rekvirere med relation til opgaven, som ikke er omfattet af nærværende aftale, jf. punkt Klientens ydelser Klienten medvirker i det omfang det er beskrevet i YB2013, jf. YB2013 punkt 2.2.8, punkt og punkt Tidsfrister Hovedtidsplanen er som følger: Tid Omfatter Fase 1: Marts 2015 oktober 2015 Program og skitseforslag, anlægsprojekt tunnel og byrum: Program for anlægsprojekt, antagelse af rådgivere, den indledende kreative udviklingsproces mht. design og udformning af tunnel og byrum og godkendelse af skitseforslag Fase 2: Oktober juli 2016 Projekterings- og planlægningsfase Fase 3: Juli ultimo 2017 Gennemførelse af anlægsarbejder Tidsplaner for faserne 1-3 opdateres og detaljeres yderligere i forbindelse med afslutning af fase 0, når der er truffet endelig beslutning om anlægsprojektets indhold og omfang, herunder den valgte tunnel-løsning.

4 Økonomisk grundlag for opgavens løsning Den samlede økonomiske ramme for projektet, inkl. håndværkerudgifter, forsikringer, rådgivere, bygherrerådgivere, fondsafgift, bygherreomkostninger m.v. udgør DKK 50 mio ekskl. moms. Cirkulære nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder finder anvendelse. Rådgiveren er forpligtet til at underrette klienten, såfremt der indtræder omstændigheder, der sandsynliggør at fastlagte budgetrammer o.l. overskrides. Rådgiver er forpligtet til løbende at forholde sig til ekstrakrav fra entreprenøren og andre rådgivere, og i så fald straks rapportere herom til klienten. 8. Honorar Det er mellem parterne aftalt, at rådgiver honoreres efter medgået tid til de priser, som er angivet i bilag 4 med det af rådgiver angivne loft, jf. bilag 4. Evt. supplerende ydelser, som ikke er omfattet af nærværende aftale, jf. ovenfor, udføres til de i bilag 4 angivne timepriser. Timepriserne er inkl. moms. Der skal foreligge en skriftlig aftale om ekstra ydelser inklusiv et aftalt honorarmaksimum med underskrift fra de prokuraberettigede personer fra hhv. klient og rådgiver, før ekstra ydelser kan betragtes som igangsat. Honoraret reguleres ikke. Transporttid og transportomkostninger er indeholdt i honoraret. Brug af edb-anlæg og edb-programmer honoreres ikke særskilt. 9. Udlæg Udlæg i henhold til ABR89 skal aftales særskilt og skriftligt med klienten. Der ydes ikke det i ABR89 punkt nævnte tillæg Udbetaling af honorar og udlæg Fakturering sker iht. den rateplan, der aftales mellem parterne efter kontraktindgåelse, jf. bilag 6, under forudsætning af, at rådgiver på tidspunktet for fakturering har udført alt, hvad der ifølge tidsplanen skulle være udført på det pågældende tidspunkt. Betaling sker 30 dage netto efter modtagelse af korrekt faktura. Fakturaen skal indeholder følgende oplysninger: Klientens EAN-nr. Kontostreng Kontaktperson for den konkrete opgave samt ordre/rekvisition Fakturering skal ske under overholdelse af lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.juni 2007 med senere ændringer). 11. Ansvar Rådgiver er ansvarlig for fejl og forsømmelser i overensstemmelse med ABR89 punkt 6.2 Rådgiverens samlede ansvar i henhold til nærværende aftale er begrænset til dækningssummerne, jf. punkt Forsikring

5 Rådgiveren har tegnet og betalt professionel ansvarsforsikring i med dækningssummer for person- og tingskade, der mindst udgør hhv. DKK mio 12,5 og DKK mio 2,5. Kopi af gældende forsikringspolice og dokumentation for betaling vedlægges som bilag 7 til nærværende kontrakt. Forsikringen skal løbe 5 år efter byggeriets aflevering. 13. Tvister Eventuelle tvister om denne honoraraftales forståelse eller om ydelser udført iht. denne aftale afgøres i overensstemmelse med ABR89`s almindelige bestemmelser, jf. ABR89, punkt Særlige bestemmelser 15. Bilag 1. ABR Opgavebeskrivelse 3. Rådgivers løsningsbeskrivelse 4. Rådgivers priser (timepriser) 5. Overordnet tidsplan af [XX] Rateplan af [XX] Forsikringspolice 8. Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning, Ordregivers retningslinjer og bestemmelser for arbejds- og uddannelsesklausuler Klient: Dato: Rådgiver Dato:

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING mellem Frederiksberg Boligfond Dahlerupsgade 5, 4. 1603 København V CVR.nr. 43407511 (herefter bygherren ) og medundertegnede [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere