Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier"

Transkript

1 Investorinformation for Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om Kapitalforeningen 3 Depositar 5 Afdelingens investeringsstrategi 6 Risikofaktorer (risikoprofil) 9 Omkostninger og samarbejdsaftaler 13 Udbud og tegning 15 Andelenes rettigheder 17 Øvrige oplysninger 18 Kapitalforeningen Wealth Invest, afdeling TDC Danske Aktier 2

3 Basisoplysninger om Kapitalforeningen Navn og adresse Kapitalforeningen Wealth Invest (herefter Foreningen ) Bernstorffsgade København V Telefon: Registreringsnumre I Finanstilsynet: FT nr I Erhvervsstyrelsen: CVR nr Stiftelse Foreningen er stiftet den 19. juni På Foreningens ordinære generalforsamling den 26. marts 2014 blev der truffet beslutning om at ændre Foreningen til en kapitalforening i henhold til kapitel 23 i lov om alternative investeringsfonde m.v. Foreningen har for tiden følgende afdelinger: Afdelingsnavn: SE nr.: Stiftelsesdato: TDC Danske Aktier juni 2013 US High Yield Bonds (Columbia) AKL december 2013 AKL US High Yield Bonds (Columbia) DKK December 2013 Fondskoder (ISIN) TDC Danske Aktier: AKL US High Yield Bonds (Columbia) USD: ISIN: DK ISIN DK Investorinformationens offentliggørelse Nærværende investorinformation er offentliggjort den 11. juni Formål Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds at modtage midler for at skabe et afkast til kapitalforeningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed. Foreningen er en kapitalforening i henhold til kapitel 23 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Foreningen henvender sig til professionelle investorer, herunder specifikt pensionskassen for TDC CVR Investorinformation af den 11. juni

4 Bestyrelse Carsten Wiggers, formand Adm. direktør LR Realkredit A/S Morten Amtrup Direktør, Cand. Oecon Britta Fladeland Iversen Direktør, Statsautoriseret revisor (med deponeret bestalling) Bjarne Thorup Direktør Bopæl/Virksomhedsadresse Nyropgade København V (virksomhedsadresse) Vilvordevej Charlottenlund Arrenakkevej 20 B 3300 Frederiksværk Aurehøjvej 2, 3. th 2900 Hellerup Forvalter Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter Forvalter ) Bernstorffsgade København V Telefon CVR nr Direktion: Jens Lohfert Jørgensen (dir.) Revision Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup CVR nr Depositar Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige (herefter Depositar ) Bernstorffsgade København V CVR nr Aktiebogfører Computershare A/S Kongevej Holte Kapitalforeningen Wealth Invest, afdeling TDC Danske Aktier 4

5 Depositar Foreningen har indgået en depositaraftale med Depositar om forvaltning og opbevaring af Foreningens finansielle instrumenter og likvide midler. Depositaraftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Depositars forpligtelser Depositar påtager sig i henhold til den indgåede aftale at modtage Foreningens finansielle instrumenter i depot. Depositar skal i forbindelse med afståelse af Foreningens finansielle instrumenter og øvrige aktiver blandt andet påse, at salgssummen indbetales til Depositar, og at betaling af finansielle instrumenter og øvrige aktiver, der erhverves for Foreningen midler, kun finder sted mod levering af disse til Depositar. Depositar skal endvidere påse, at finansielle instrumenter, der handles på en fondsbørs eller handles på et andet reguleret marked, såfremt de handles uden for fondsbørsen eller markedet, handles til samme eller en mere fordelagtig pris end den, der omsætningens størrelse taget i betragtning, kunne opnås på fondsbørsen eller det regulerede marked. Depositar skal tillige sikre sig, at køb og salg af andre finansielle instrumenter sker til priser, der ikke er mindre fordelagtige end priserne i handel og vandel. Renter af obligationer og indløsning af udtrukne obligationer indkræves af Depositar, ligesom Depositar også indkræver eventuel udbytte- og renteskat fra lande, hvor Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler, og beløbet kan tilbagesøges, samt forestår udbetalingen af udbytte m.v. I øvrigt henvises til Depositars kontrolforpligtelser i henhold til kapitel 8 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Vederlag Vederlag for at udføre kontrolfunktioner som depositar andrager: Gebyr for Afdelingen er aftalt til 0,005 procent p.a. af formuen opgjort på daglig basis (svarende til ½ basispoint) dog minimum kr pr. år. Beløbet tilægges moms. Opkrævning sker en gang årligt i december måned. Investorinformation af den 11. juni

6 Afdelingens investeringsstrategi Afdelingens profil Kapitalforeningen Wealth Invest TDC - Danske Aktier (herefter kaldet Afdelingen ) retter henvendelse til pensionskassen for TDC CVR Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Beviserne udstedes gennem og registreres i en værdipapircentral (VP Securities A/S). Afdelingens investorer skal være registreret i Foreningens aktiebog med angivelse af antal beviser. IInvesteringsstrategi Afdelingen investerer i danske aktier. Afdelingens formue vil typisk være placeret i danske aktier (maks 35). Aktierne skal være udstedt af et dansk selskab eller selskabet skal være noteret på OMX CPH, som f.eks. Nordea, G4S og SAS. Der må ikke investeres i TDC aktier. Aktierne udvælges med udgangspunkt i det enkelte selskabs kvaliteter, hvorfor sektorfordelingen og makroøkonomiske forhold kun tillægges en meget lille betydning. Selskabernes kvalitet vurderes ud fra parametre som ledelse, markedsposition, pricing power, samt at selskabet udviser en kompetent styring af sin udvikling, og at den formår at skabe en god indtjening. Viden om selskaberne opnås ved at følge selskabet, dets leverandører og kunder meget tæt. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning skal afdelingens investeringer fordeles på mellem 20 og 35 selskaber. Sammensætningen af porteføljen tilpasses løbende under hensyn til forventningerne til udviklingen hos det enkelte selskab, brancheforhold samt konjunkturforløbet. Afdelingens afkast skal kunne sammenholdes med afkastet af Benchmark, som er OMX Copenhagen CAP indekset, hvor vægtningen af aktiernes andele er tilpasset placeringsreglerne for investeringsforeninger. Porteføljen er dog ikke underlagt de samme placeringsbegrænsninger (5/10/40 reglen) som investeringsforeninger. F.eks. må aktier, som udgør over 5 pct. af porteføljens formue samlet udgøre mere end 40 pct. af porteføljens værdi. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere for op til 10 pct. af sin formue i andre aktiebaserede foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 143 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan for op til 20 pct. af afdelingens formue foretage investeringer i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 143 i lov om investeringsforeninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingens samlede investeringer i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 143 i lov om investeringsforeninger m.v. må ikke overstige 10 pct. af afdelingens samlede formue. Kapitalforeningen Wealth Invest, afdeling TDC Danske Aktier 6

7 Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer, der har fået adgang til eller handles på markeder, der opfylder betingelserne i 139, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om investeringsforeninger m.v. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at afdelingen kan investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til handel eller handles på et marked, der opfylder betingelserne i 139, stk. 1, nr. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan for op til 10 pct. af afdelingens formue foretage sine investeringer i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i de foregående afsnit nævnte. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Afdelingens benchmark Afdelingens benchmark er OMX Copenhagen CAP inkl. udbytte reinvesteret, men ekskl. TDC. Vægtningen af aktier i indekset er tilpasset placeringsreglerne for investeringsforeninger. Porteføljen er dog ikke underlagt de samme placeringsbegrænsninger (5/10/40 reglen), som gælder for investeringsforeninger. Afledte finansielle instrumenter I forbindelse med allokeringen og risikostyringen kan der anvendes aktiebaserede afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Kontanter Kontanter i Afdelingen må kun forefindes i accessorisk omfang, det vil sige det nødvendige i forhold til de daglige forretninger. Ved opgørelsen tæller kontanter på indskudskonti ikke med. Socialt ansvarlig investeringspolitik Foreningens bestyrelse har besluttet at følge SEB-koncernens politik med hensyn til FN s generelle principper for ansvarlige investeringer, Principles for Responsible Investments (PRI), og indarbejde PRI i investeringsprocessen. Foreningens Forvalter har via sine investeringsrådgivningsaftaler med SEB-koncernen adgang til de anbefalinger/rådgivningsydelser, som SEB-koncernen modtager på området via sin aftale med Ethix SRI Advisors. Således modtager Foreningens Forvalter en liste over selskaber, som de administrerede foreninger og disses afdelinger ikke må investere i baseret på anbefalinger fra Ethix SRI Advisors. Det er disse anbefalinger, Foreningens bestyrelse har valgt, at Afdelingen skal følge. Gennem Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S samarbejder Foreningen med SEB-koncernen om at sikre, at de virksomheder, som Foreningen investerer i, har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Hensigten med samarbejdet er at kunne følge PRI. Foreningens bestyrelse drøfter løbende, hvorledes Foreningen kan udøve samfundsansvar med hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i forbindelse med investering af Afdelingens midler. Foreningens bestyrelse har således besluttet at følge SEB-koncernen med hensyn til at indarbejde PRI i investeringsprocessen. SEB-koncernen samarbejder med firmaet Ethix SRI Advisors som konsulent på området. Foreningen vil fra SEB- Investorinformation af den 11. juni

8 koncernen/ethix modtage lister over selskaber, som ikke opfylder de internationale konventioner for så vidt angår miljøforhold, menneskerettigheder og korruption m.v. med udgangspunkt i følgende konventioner: Un Global Compact OECD Guidelines for Multinational Entreprises Human rights conventions Environmental conventions Weapon-related conventions På baggrund af denne liste fra SEB-koncernen/Ethix er det besluttet ikke at investere i en række selskaber, som producerer klyngebomber og landminer samt medvirker ved produktion af atomvåben. Denne udelukkelsesliste opdateres som minimum to gange årligt og udleveres ved henvendelse til Foreningen. De øvrige selskaber, som ifølge SEB-koncernen/Ethix ikke opfylder en eller flere af konventionerne ovenfor, optages på en intern observationsliste. SEB-koncernen/Ethix søger dialog med nogle af disse virksomheder med henblik på at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. I 2013 er der ét selskab, der efter flere års resultatløs dialog er belvet overflyttet på listen over selskaber, som Foreningen ikke vil investere i. I december 2013 udgav Rådet for Samfundsansvar sin vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer. Vejledningen blev udarbejdet efter, at der i flere år havde været stigende offentligt fokus på investering i obligationer udstedt af stater, hvor det demokratiske system ikke lever op til gængse etiske standarder. Det kan være svært for den enkelte investor at bedømme, hvilke stater der overtræder sådanne standarder. Foreningen følger derfor altid de sanktioner, som udstikkes af FN, EU og dermed den danske stat. Foreningen søger ligeledes at følge vejledningen fra Rådet for Samfundsansvar, hvor de generelle konklusioner lyder; a) alle investorer bør tage samfundsmæssige hensyn, b) nogle institutionelle investorer er forpligtede til at forvalte betroede midler med henblik på at sikre det bedst mulige resultat på lang sigt. Foreningen arbejder således seriøst med at investere med samfundsansvar. Fastlæggelse af investeringsstrategi og risikorammer samt ændring heraf Afdelingens investeringsstrategi og risikoprofil fastlægges på vedtægtsniveau og fremgår af afdelingsbeskrivelsen i Foreningens vedtægter. En ændring af afdelingens investeringsstrategi kræver en generalforsamlingsbeslutning herom. Forvalteren skal fastlægge risikorammer (fondsinstruks) for Afdelingen, der ligger inden for vedtægternes investeringsstrategi og risikoprofil, jf. den mellem Foreningen og Forvalter indgåede aftale om forvaltning af Foreningen, herunder Afdelingen. Forvalteren kan til enhver tid ændre de fastlagte risikorammer for Afdelingen under forudsætning af, at ændringen kan holdes indenfor Afdelingens gældende investeringsstrategi og risikoprofil. Kapitalforeningen Wealth Invest, afdeling TDC Danske Aktier 8

9 Risikofaktorer (risikoprofil) Afdelingens risikoprofil er sammensat af de markeds- og kreditrisici, som kan relateres til det danske aktiemarked, samt de likviditets- og operationelle risici som kan relateres til Afdelingens forvaltning Porteføljens afkastudsving bliver målt ved standardafvigelsen. Afdelingens afkasthistorik er under fem år, hvorfor placeringen på risikoskalaen er foretaget på baggrund af standafvigelsen på Afdelingens benchmark. På en skala fra 1 til 7 vil afdelingen være placeret i risikokategori 6 som en højrisikoinvestering. Risikokategorierne i forhold til afkastudsving målt ved standardafvigelsen fremgår af skemaet. Risikokategori Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) 7 Større end ,5-2 1 Mindre end 0,5 Placeringen på risikoskalaen er ikke fast over tid, fordi den baserer sig på de historiske udsving i afkastet. Afdelingens placering på risikoskalen kan altså flytte sig i fremtiden. Nedenfor gennemgås de typer af risici, som er relevant for Afdelingen. Markedsrisiko Ved alle former for investeringer er der en naturlig risiko for, at værdien ændres løbende. Mange faktorer påvirker prissætningen af de finansielle instrumenter. Det kan være den økonomiske udvikling i samfundet, eller hos den enkelte virksomhed eller udsteder af de finansielle instrumenter. Men det kan også være ændringer i penge- og finanspolitikken eller ændringer i forventningerne til inflationen. Markedsrisikoen opgøres herunder som aktie, rente- og valutarisiko. Markedsrisiko Ved alle former for investeringer er der en naturlig risiko for, at værdien ændres løbende. Mange faktorer påvirker prissætningen af de finansielle instrumenter. Det kan være den økonomiske udvikling i samfundet, eller hos den enkelte virksomhed eller udsteder af de finansielle instrumenter. Det kan også være ændringer i penge- og finanspolitikken eller ændringer i forventningerne til inflationen. Markedsrisikoen opgøres herunder som aktie, rente- og valutarisiko. Investorinformation af den 11. juni

10 Aktierisiko Der vil kunne forekomme store udsving i bevisernes værdi. Det skyldes, at bevægelserne på aktiemarkederne ofte kan være store i såvel positiv som negativ retning. Aktiemarkederne påvirkes af både selskabsspecifikke forhold samt de generelle økonomiske og politiske vilkår. Udsvingene i kurserne kan til tider være voldsomme, hvilket vil afspejles i værdiansættelsen af beviserne. Afdelingens formue er som udgangspunkt fuldt investeret i danske aktier. Afdelingen har dermed en markedsrisiko i aktier på 100 % af formuen. Aktierisikoen er derfor knyttet til de økonomiske og politiske forhold, som gør sig gældende for Danmark. Aktierisikoen søges begrænset ved bl.a. at investeringerne fordeles på mellem 20 og 35 selskaber. I forbindelse med allokeringen og risikostyringen kan der anvendes aktiebaserede afledte finansielle instrumenter. Brugen heraf skal være på dækket basis. Renterisiko Rentemarkederne, inklusiv obligationsmarkederne, påvirkes af de generelle økonomiske vilkår i samfundet, herunder især forventningerne til inflationsudviklingen. Hertil kommer mere specifikke forhold hos udstederne, herunder evnen til at indfri forpligtigelserne. Kursudsvingene på obligationsmarkederne er typisk mindre end på aktiemarkedet og er ikke nødvendigvis samtidige. Afdelingen investerer kun i begrænset omfang i rentebærende instrumenter og har derfor kun en meget lille renterisiko. Markedsrisiko forbundet med valuta (valutarisiko) Afdelingen er denomineret i DKK og har som følge heraf en risiko ved at investere i andre valutaer end DKK. Afdelingen investerer i danske aktier, som normalt vil være udstedt i DKK. Valutarisikoen vil derfor være meget lille. Afdelingen foretager normalt ikke afdækning af valutarisikoen. Kreditrisiko Kreditrisiko, er risikoen for, at udsteder ikke kan leve op til betalingsforpligtelserne. Er der tale om et standardiseret instrument betegnes kreditrisiko ofte som en udstederrisiko. Kreditrisiko kan deles op i to typer risici, dels en afviklingsrisiko, dels en modpartsrisiko/udstederrisiko. Afviklingsrisiko Afviklingsrisiko, er risikoen for, at en handelsmodpart ikke leverer det handlede aktiv eller afregningsbeløb til Foreningen i forbindelse med afviklingen af en handel. Risikoen er lille eller ofte ikke eksisterende, da afviklingen af et finansielt instrument sker via et afviklingssystem for finansielle instrumenter med levering mod betaling. Modparts- eller udstederrisiko Modpartsrisikoen i Afdelingen opstår primært som følge af placering af midler som kontant- eller aftaleindskud i et pengeinstitut. Indestående i pengeinstitutter må for Afdelingen normalt ikke udgøre mere end 5 pct. af Afdelingens formue. Kapitalforeningen Wealth Invest, afdeling TDC Danske Aktier 10

11 Afdelingen anvender kun modparter, som er under offentlig tilsyn, og som udvælges på baggrund af data om bankers Financial Strength Rating (BFSR) og godkendt af Foreningens bestyrelse. Modpartsrisiko ved OTC-handler Når afdelingen gennemfører OTC-handler med afledte finansielle instrumenter, bliver den eksponeret til risici, der relaterer sig til modpartens kreditværdighed og dennes evne til at opfylde betingelserne i de kontrakter, der er indgået med modparten. Ved en OTC-handel har afdelingen dermed en risiko for, at modparten ikke opfylder sine forpligtelser under den pågældende handel. Likviditetsrisiko Afdelingens likviditetsrisiko opstår, hvis et instrument eller et afledt finansielt instrument ikke kan handles til rette tid og pris grundet lav eller ingen aktivitet på det relevante marked. Likviditetsrisikoen kan opstå som følge af pludselige kriser på det finansielle marked eller sammenbrud på fondsbørser og andre regulerede marked. Endvidere kan der være likviditetsrisiko forbundet med instrumenter, der ikke er optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller et andet reguleret marked. Afdelingen investerer primært i likvide finansielle instrumenter, som handles på et reguleret marked. Op til 10 procent af formuen kan dog være investeret i unoterede aktier, som handles uden for et reguleret marked og derfor ofte er mindre likvide. Geografisk risiko Investeringer i et begrænset geografisk område kan betyde en højere gennemsnitlig risiko som følge af en højere grad af koncentration, mindre markedslikviditet, eller større følsomhed til ændringer i markedssituationen. Afdelingen investerer hovedsageligt i danske aktier, hvorfor Afdelingen generelt er afhængig af markedsudviklingen i Danmark. Gearingsrisiko Ved gearingsrisiko forstås den risiko, der knytter sig til investering for lånte midler og/eller investering i afledte finansielle instrumenter. Afdelingerne har adgang til at investere i afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Dermed opstår der ikke en gearingsrisiko ved brug af afledte finansielle instrumenter. Vedrørende lån Foreningen har i henhold til vedtægterne mulighed for at optage kortvarige lån i forbindelse med afvikling af handler eller i forbindelse med større indløsninger. Samlet set må lånene ikke overstige 10 procent af afdelingens formue. Afdelingen gør brug af muligheden i begrænset omfang. Der vil således ikke blive benyttet fremmedfinansiering til andre former for investering, Bestyrelsen har derfor ikke fastsat yderligere rammer for fremmedfinansiering. Investorinformation af den 11. juni

12 Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan benytte afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Anvendelse af aktiebaserede afledte instrumenter Brugen af aktiebaserede afledte finansielle instrumenter kan kun ske på dækket basis og skal have risikostyringsmæssige formål og være godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen har godkendt, at der kan anvendes futures på markedsindeks eller enkeltaktier på danske aktier. Salg af aktiefutures skal med stor sandsynlighed sikre, at Afdelingens tab mindskes i tilfælde af kurstab på de afdækkede aktier i Afdelingen. Køb af aktiefutures kan kun ske på dækket basis, hvilket indebærer, at Afdelingen oppebærer en likviditetsbeholdning svarende til nettopositionen i de underliggende aktiver, som futurekontrakten er baseset på. Nettopositionen beregnes på baggrund af de underliggende aktivers markedsværdi med eventuelle tillæg. Afdelingens anvendelse af andre typer aktiebaserede afledte finansielle instrumenter vil kræve bestyrelsens godkendelse. Valutabaserede afledte instrumenter Afdelingen har ikke behov for at anvende afledte finansielle instrumenter baseret på valuta. Kontanter Kontanter i Afdelingen må kun forefindes i accessorisk omfang, det vil sige det nødvendige i forhold til de daglige forretninger. Ved opgørelsen tæller kontanter på indskudskonti ikke med. En fri kontantandel på over 5 pct. i mere end 5 dage er normalt ikke tilladt og kræver direktionens godkendelse. Kontantbeholdninger på udover 5 pct. af afdelingens formue placeres i så fald på de af bestyrelsen godkendte indskudskonti i kreditinstitutter i Den Europæiske Union og efter samråd med rådgiver. Det samlede beløb i kontanter og kontantindskud må ikke overstige 20 procent af afdelingens formue. Godkendte kreditinstitutter: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige. Operationel risiko Den operationelle risiko for Afdelingen håndteres af Forvalter i henhold til forvaltningsaftalen. Forvalter er pligtig til mindst én gang årligt at aflægge rapport om system og IT-risikoen, procedurerisici, selskabets kompetencer, herunder de juridiske kompetencer, samt hvorledes de forskellige risici håndteres. Endelig er Forvalter forpligtet til at indgå en bestyrelses- og professionel ansvarsforsikring, som kan dække eventuelle tab som følge af operationelle fejl. Kapitalforeningen Wealth Invest, afdeling TDC Danske Aktier 12

13 Foranstaltninger til fastholdelse af Afdelingens risikoprofil Forvalter gør brug af den eksisterende risikostyringsfunktion i organisationen med tilhørende forretningsgange med henblik på fastholdelse af Afdelingens risikoprofil. Udlevering af supplerende oplysninger En investor kan ved henvendelse til Forvalter få udleveret supplerende oplysninger for afdelingen om de kvantitative grænser, der gælder for Foreningens risikostyring og om de metoder Forvalter har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid overholdes, samt om oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for de enkelte instrumenter eller for en kategori af instrumenter. Udøvelse af stemmeret Foreningens bestyrelse har besluttet, at udøvelse af stemmeret kun benyttes i tilfælde, hvor afstemningen kan få positive konsekvenser for afkastet. I tilfælde af udsigt til tab, skal investeringerne afhændes frem for udøvelse af stemmeret. Foreningen har udarbejdet en politik for området og har indgået aftale med investeringsrådgiver om overvågning af og vejledning om relevante selskabsbegivenheder, som er til afstemning. Omkostninger og samarbejdsaftaler Investeringsrådgiver Forvalteren har som led i forvaltningen af Afdelingen valgt at indgå en investeringsrådgivningsaftale med: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige (herefter SEB Wealth Management ) Bernstorffsgade København V CVR nr SEB Wealth Management, der er en filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige er primært beskæftiget med kapitalforvaltning for institutionelle og private investorer. I sin egenskab af investeringsrådgiver skal SEB Wealth Management vejlede og rådgive Forvalteren med hensyn til placeringen af Afdelingens midler. Forvalteren bærer det fulde ansvar over for Foreningen for enhver disposition. Forvalteren foretager i henhold til forvaltningsaftalen, herunder også for, at de på vegne af Afdelingens indkøbte finansielle instrumenter opfylder placeringskravene og de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer, jævnfør bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. SEB Wealth Management forpligter sig som rådgiver til: 1) at gøre sig bekendt med den for rådgivningen relevante lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, lov om investeringsforeninger m.v., pensionsafkastbeskatningsloven og aktieavancebeskatningsloven. Investorinformation af den 11. juni

14 2) at gøre bekendt med indholdet af Foreningens vedtægter, Afdelingens prospekter samt øvrige af bestyrelsen fastsatte retningslinjer og 3) at følge udviklingen i de finansielle instrumenter, Foreningens Afdelinger har investeret i/kan investere i og løbende holde Administratoren underrettet herom. Forvalteren kan gøre krav gældende mod SEB Wealth Management efter den til enhver tid gældende lovgivning for forhold omkring rådgiveransvar samt mangelfuld eller fejlagtig rådgivning. Det bemærkes dog, at SEB Wealth Management ikke er ansvarlig for, at Afdelingen som følge af udviklingen i markedsforholdene lider tab på finansielle instrumenter indkøbt af Forvalteren efter rådgivning eller oplysninger fra SEB Manegement, eller at disse ikke opfylder de forventninger, der måtte være stillet til de finansielle instrumenter, medmindre der foreligger fejl eller forsømmelser fra SEB Wealth Managements side. Rådgivningsaftalen er ikke tidbegrænset og løber, indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen kan opsiges af begge parter uden varsel. Vederlag SEB Wealth Management oppebærer i 2015 et vederlag for ovennævnte rådgivningsydelser på 0,15 procent af Afdelingens gennemsnitlige formue. Samarbejds- og formidlingsaftale Til varetagelse af markedsføringsaktiviteter m.v. har Forvalter på vegne af Foreningen indgået en samarbejdsaftale med SEB Wealth Management. SEB Wealth Management forpligter sig til aktivt at medvirke ved udførelsen af følgende opgaver: 1. Servicering af ekstern distributør 2. Afholde kundemøder med distributør 3. Udarbejde relevant salgsmateriale Aftalen kan opsiges af begge parter med en måneds varsel. Foreningen har sammen med SEB Wealth Management indgået en Co-operation Agreement med Skandia Link Livsforsikring A/S og Skandia Asset management Fondsmæglerselskab A/S om service i forbindelse med formidling af foreningens beviser i Skandia koncernen. Vederlag SEB Wealth Management modtager ikke vederlag for ovennævnte ydelser. Administration De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, markedsføring og Depositar må ikke overstige 2,50 procent af den gennemsnitlige formueværdi i Afdelingen inden for regnskabsåret. Ved beregning af de 2,50 pct. indgår administrationsgebyrer fra eventuelle andre foreninger eller afdelinger, som afdelingen investerer i. Kapitalforeningen Wealth Invest, afdeling TDC Danske Aktier 14

15 Der er indgået aftale med afdelingens investeringsrådgiver om en resultatafhængig honorering. De samlede administrationsomkostninger inklusiv den resultatafhængige honorering må ikke overstige 10 pct. af afdelingens gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret. Ved eventuel overskridelse reduceres i vederlaget til rådgiver. Forvalter Foreningen har indgået en forvaltningsaftale med Forvalter om, at Forvalter skal udføre Foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver som forvalter i overensstemmelse med bilag 1, nr. 1 og 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt øvrige anvisninger fra Foreningens bestyrelse. I forlængelse af ovenstående skal det bemærkes, at Forvalteren i henhold til den indgåede forvaltningsaftale blandt andet har påtaget sig at varetage styring af Foreningens likviditet og risici, hvilket sker ved anvendelse af Forvalters systemer på de to områder. Styringen af Foreningens risici sker på baggrund af en forudgående vurdering af de risici, der er relevant i forhold til Foreningens investeringsstrategi og risikoprofil Forvalterens vederlag fremgå af tabel under punktet Øvrige oplysninger. Forvaltningsaftalen indgået med Forvalter kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Forvalter er godkendt af Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde. Med hensyn til Forvalterens kapitalforhold har Forvalteren forsøget sit kapitalgrundlag, således at det er passende til at dække eventuelle risici for erstatningsansvar som følge af pligtforsømmelse, jf. 16, stk. 5, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Udbud og tegning Andele i foreningen skal lyde på navn og noteres i Foreningens investorprotokol og kan ikke overdrages eller på anden måde omsættes uden Foreningens godkendelse. Navnenotering foretages i investors eget pengeinstitut. Emission af andele Andelene i Afdelingen bliver udbudt i løbende emission hos Depotsitar. De udbudte andele udstedes gennem VP i multipla á DKK 100,00 for Afdelingen. Der gælder ikke noget maksimum for emissionerne. Emissionspris og betaling Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af enkeltprismetoden, jf. Finanstilsynets til enhver tid gældende regler om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele i Afdelingen. Betaling erlægges ved tegningen hos Depotselskabet, og sker mod registrering af foreningsandele på tegnerens konto i VP. Investorinformation af den 11. juni

16 Indløsning af andele Afdelingens investorer kan alene afstå andele til foreningen ved indløsning. På en investors forlangende skal Foreningen indløse investorens andele i Afdelingen. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af enkeltprismetoden, jf. Finanstilsynets til enhver tid gældende regler om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele. Indløsningsprisen beregnes ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter at Foreningen har realiseret de for indløsningen af andelene nødvendige aktiver, jf. vedtægternes bestemmelser herom. Ingen investor har pligt til at lade sine investeringsforeningsandele indløse. Undtaget fra denne regel er dog, såfremt en investor ikke længere opfylder forudsætningerne for at investere i Afdelingen, jf. vedtægternes bestemmelser herom. Værdiansættelse af andele og manglende aktuelle priser Værdiansættelse af andelene i Foreningen sker efter indre værdi, dvs. på baggrund af en værdiansættelse af Foreningens aktiver. Foreningens aktiver opføres til den officielle noterede kurs for så vidt angår de finansielle instrumenter, der er optaget til notering på et reguleret marked. Andre aktiver værdiansættes af Forvalter til skønnet markedsværdi. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at beregne indre værdi på baggrund af aktuelle priser, vil der blive anvendt seneste opdaterede priser eller seneste opdaterede indeks til skøn af indre værdi. Hvis adgangen til aktuelle priser ikke er muligt som følge af uro og lukning af markedspladser kan beregning af indre værdi blive udsat til markedspladserne genåbner. Offentliggørelse Emissions- og indløsningspriser oplyses dagligt ved henvendelse til Foreningen, Forvalter eller Depositar. Fondskode Afdelingens ISIN: DK Børsnotering Afdelingen er unoteret. Bevisudstedende institut Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Kapitalforeningen Wealth Invest, afdeling TDC Danske Aktier 16

17 Andelenes rettigheder Afdelingen er udbyttebetalende. Ordinær generalforsamling Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stemmeret Enhver investor er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest fem bankdage forud for denne, har hentet adgangskort på Foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine investeringsforeningsandele. Hver investor har én stemme for hver DKK 100 pålydende andele. De beføjelser, der udøves af Foreningens generalforsamling, tilkommer på generalforsamlingen en Afdelings investorer for så vidt angår: 1) godkendelse af Afdelingens årsregnskab, 2) ændring af vedtægternes regler for anbringelse af Afdelingens formue, 3) Afdelingens opløsning, fusion eller spaltning og 4) andre spørgsmål, som udelukkende vedrører Afdelingen. Stemmeretten kan udøves for de investeringsforeningsandele, der mindst en uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i Foreningens bøger. Ingen foreningsandele har særlige rettigheder. Afvikling, spaltning eller fusion af Afdelingen Efter indstilling fra en afdelings investorer eller på bestyrelsens foranledning, kan beslutning om en afdelings afvikling, spaltning eller fusion træffes på en generalforsamling. Omstændighederne for en afdelings afvikling kan f.eks. være manglende opfyldelse af formuekravet. Til vedtagelse af beslutning om Afdelingens afvikling, spaltning eller fusion kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Ligebehandling af investorer Der er ingen investorer i Afdelingen, som opnår en fortrinsbehandling frem for andre investorer i Afdelingen. Flytning Ved flytning fra én afdeling i Foreningen til en anden afdeling i Foreningen opkræves normalt gældende indløsningsfradrag og emissionstillæg. Hertil kommer eventuelle handelsomkostninger i medlemmets eget pengeinstitut. Nedenstående beskrivelse er af generel karakter, hvor en række særregler og detaljer ikke omtales. Beskrivelsen omfatter udelukkende skatteforholdende for fuldt skattepligtige danske investorer i henhold til reglerne på tidspunktet for underskrivelsen af dette prospekt. Investorer anbefales at rådføre sig med egen skatterådgiver (f.eks. revisor eller advokat) med hensyn til de individuelle skattemæssige konsekvenser ved køb, salg og ejerskab af andele i Afdelingen. Investorinformation af den 11. juni

18 Beskatning Afdelingens skattemæssige forhold Afdelingen er omfattet af dansk skattelovgivning. Købere af Afdelingens beviser bør sætte sig ind i den lovgivning og de regler, der gælder for køb, besiddelse og eventuelt salg af beviserne i deres respektive lande. I overensstemmelse med gældende lovgivning i Danmark, er afdelingen ikke selvstændig skattepligtig i Danmark. For danske investorer gælder, at beskatningen sker hos investor. Afdelingens indtægter kan dog være genstand for kildeskat i de lande, hvor afdelingens aktiver er investeret. I sådanne tilfælde er hverken depositar eller Forvalter forpligtet til at indhente certifikater for skattefritagelsen. Investorernes skattemæssige forhold Avance er skattepligtig og tab er fradragsberettiget. Avance og tab opgøres efter lagerprincippet. Øvrige oplysninger Års- og halvårsrapport Foreningens årsrapport aflægges i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. gældende for danske UCITS bestående som minimum af en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning samt et årsregnskab bestående af en balance, en resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis.. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af generalforsamlingen. Foreningen udarbejder tillige hvert år en ikke-revideret halvårsrapport pr. 30. juni. De reviderede årsrapporter samt halvårsrapporter udleveres på begæring ved henvendelse til Foreningens kontor. De seneste års- og halvårsrapporter kan desuden downloades på Foreningens hjemmeside. Afdelingens nøgletal fra årsrapporten fremgår af nedenstående tabel. Nøgletal Afdelingens afkast i procent 23,23 5,66 Benchmark afkast i procent 18,07 2,47 Udlodning i kr. pr. andel 10,70 0,20 Omkostningsprocent 0,24 0, ,16-20,83 26, Årets netteresultat (DKK ) Deltagernes formue, ultimo (t.kr.) Cirkulerende kapital, ultimo (t.kr.) 1 Afdelingen er ny og har derfor ikke fem års nøgletal. Bemærk, at historisk afkast, når de foreligger, ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Kapitalforeningen Wealth Invest, afdeling TDC Danske Aktier 18

19 Vederlag Skemaet nedenfor viser de forskellige vederlag, Afdelingen betaler. Vederlag (t.kr.) Regnskab 2014 Budget 2015 Bestyrelse 38 - Forvalter Formuepleje Finanstilsynet 7 - (Opgørelsen inkl. ikke handelsomkostninger, vederlag til VP og Depositar, revision og diverse kontorholdsomkostninger m.v.) Vederlag til depotopbevaring For serviceydelser i forbindelse med depotopbevaring er der aftalt et gebyr på 0,005 procent p.a. Gebyret beregnes af kursværdien primo hver måned og opkræves halvårligt. For danske finansielle instrumenter registret i VP Securities bliver konto- og fondskodegebyr samt gebyr for meddelelse om udbytte og kapitaludvidelse for aktier og investeringsforeningensbeviser betalt af aktieselskaberne og/eller investeringsforeningerne. De vigtigste retlige konsekvenser ved investering Ved investering i Kapitalforeningen hæfter investorerne alene med sit indskud. Investorernes investering i Kapitalforeningen er underlagt dansk ret, hvorfor investorernes ejerskab til andele i Kapitalforeningen sikres ved registrering i VP Securities A/S. Det er de enkeltes investores eget pengeinstitut, der sørger for registreringen af ejerskabet i VP Securities. Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier 19

Investorinformation. for. Kapitalforening KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 2 Lejerbo

Investorinformation. for. Kapitalforening KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 2 Lejerbo Investorinformation for Kapitalforening KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 2 Lejerbo 1 Ansvar for Investorinformation Vi erklærer herved, at oplysninger i investorinformation os bekendt er rigtige

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM)

Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) Investorinformation for Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforeningen SEBinvest ll Afdeling 2 Danske Aktier

Investorinformation. for. Kapitalforeningen SEBinvest ll Afdeling 2 Danske Aktier Investorinformation for Kapitalforeningen SEBinvest ll Afdeling 2 Danske Aktier Indholdsfortegnelse BASISOPLYSNINGER OM KAPITALFORENINGEN... 3 DEPOSITAR... 5 AFDELINGENS INVESTERINGSSTRATEGI... 5 RISIKOFAKTORER

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier

Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier Investorinformation for Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om Kapitalforeningen

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 2 - Globale Aktier

Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 2 - Globale Aktier Investorinformation for Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 2 - Globale Aktier Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 2 Europa Indeks 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BASISOPLYSNINGER

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 4 - Europa SMV. Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 4 Europa SMV 1

Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 4 - Europa SMV. Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 4 Europa SMV 1 Investorinformation for Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 4 - Europa SMV Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 4 Europa SMV 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om

Læs mere

Investorinformation. for

Investorinformation. for Investorinformation for Kapitalforeningen SEBinvest ll Afdeling 3 Europa Small Cap AKL Med andelsklasserne Afdeling 3 AKL Europa Small Cap 1 Afdeling 3 AKL Europa Small Cap 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest US High Yield Bonds (Columbia) AKL

Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest US High Yield Bonds (Columbia) AKL Investorinformation for Kapitalforeningen Wealth Invest US High Yield Bonds (Columbia) AKL Kapitalforeningen Wealth Invest US High Yield Bonds (Columbia) AKL 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

KAPITALFORENING SEBINVEST II

KAPITALFORENING SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENING SEBINVEST II Deleted: PROFESSIONEL FORENING NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforening SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Investorinformation. for

Investorinformation. for Investorinformation for Kapitalforeningen Wealth Invest US High Yield Bonds (Columbia) AKL herunder - Andelsklassen AKL US High Yield Bonds (Columbia) DKK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Korte Obligationer AKL AKL Korte Obligationer (SEB WM) AKL Korte Obligationer (SEB WMB) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Linde & Partners Dividende Fond Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen SEBinvest. Afdeling US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor)

Prospekt Investeringsforeningen SEBinvest. Afdeling US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) Prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Afdeling US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Obligationer AKL AKL Obligationer (SEB WM) AKL Obligationer (SEBWMB) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforeningen SEB Institutionel Afdeling Danske Obligationer Index 1

Investorinformation. for. Kapitalforeningen SEB Institutionel Afdeling Danske Obligationer Index 1 Investorinformation for Kapitalforeningen SEB Institutionel Afdeling Danske Obligationer Index Kapitalforeningen SEB Institutionel Afdeling Danske Obligationer Index 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Linde & Partners Dividende Fond Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest. Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest. Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er

Læs mere

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Børsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Børsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Børsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Afdeling Linde & Partners Global Value Fond

Afdeling Linde & Partners Global Value Fond Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Linde & Partners Global Value Fond Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Saxo Global Equities Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Saxo European High Yield Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014 Tegningsmateriale Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Februar/marts 2014 TEGNINGSLISTE om tegning af nye kapitalandele for maksimalt nominelt kr. 1.500.000.

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 19. marts 2014 for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2.

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen HP Hedge Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Foreningens hjemsted er

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforeningen SEB Institutionel SEB Emerging Market Bonds AKL

Investorinformation. for. Kapitalforeningen SEB Institutionel SEB Emerging Market Bonds AKL Investorinformation for Kapitalforeningen SEB Institutionel SEB Emerging Market Bonds AKL Med andelsklasserne: AKL SEB Emerging Market Bonds USD AKL SEB Emerging Market Bonds NOK AKL SEB Emerging Market

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere